• Karar No: 2007/UY.Z-2253
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :134
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2253
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi,
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü, Ankara Yolu Üzeri 5. Km 42160 Selçuklu/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.06.2007 / 2007/337
Başvuruya konu ihale:
 2004/128441 İKN’li “260-02 K.K. Emirdağ Ayr.-Bl.Hd. D.Y. Toprak, Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı vs. İşleri” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.06.2007 tarih ve 06.04.76.0132/2007-33 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü nce  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “260-02 K.K. Emirdağ Ayr.-Bl.Hd. D.Y. Toprak, Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı vs. İşleri” ihalesine ilişkin olarak 21.06.2007 tarih ve 2007/337 sayılı Başkanlık İstemine konu dilekçede, ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başkanlık istemine konu yazılı başvuruda  özetle; ihalesi 2004 yılında yapılan ve Dikiciler İnş. ve Tic. A.Ş. üzerinde kalan Sivrihisar-Emirdağ ayrımı Yolunun 18 Km’lik 4.Bl.Hd.-Emirdağ ayrımı bölümünün toprak, tesviye, sanat yapıları ve üst yapı işleri yapım işinde ihale başlangıç ve bitiş kilometreleri haricinde bir kısmının ihalesiz olarak verildiği ve Genel Müdürlük olurunun alınmadığı, müteahhide çıkar sağlandığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğünün 01.06.2007 tarih ve 13170 sayılı yazısı ekinde yer alan bilgi ve belgelerin  incelenmesi sonucunda;

 

İhalenin adının 2004/128441 İKN’li “260-02 K.K. Emirdağ Ayr.-Bl.Hd. D.Y. Toprak, Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı vs. İşleri” olduğu, projede işin gerçekleştirileceği yol kesiminin 70+200.000-87+900.988 km’ler arası olarak belirtildiği, 29.09.2004 tarihinde ihalenin yapıldığı, 27.12.2004 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Dikiciler İnş. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ihale kararının 30.12.2004 tarihinde onaylandığı ve 07.02.2005 tarihinde ihale üzerinde kalan firma ile sözleşme imzalandığı,   

 

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğünün 01.06.2006 tarih ve 14832 sayılı oluru ile, “Yatırım programında 1992E040980 proje no ile yer alan Sivrihisar-Emirdağ Ayr. Yolunun 18 km’lik 4.Bl.Hd.-Emirdağ Ayr. Bölümü Bölge Müdürlüğümüzce 2006 yılında ihale edilmiştir. Dikiciler İnş. ve Tic. A.Ş. yükleminde bulunan 260-02 K.K.No’lu Emirdağ Ayr.-4.Bl.Hd.Yolu toprak, tesviye, sanat yapıları ve üstyapı işleri yapım işinin 2006 yılı ödeneği 1.500.000 YTL’dir.

Adı geçen işte, sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılmış olup 2006 yılı ödeneğinin tamamının kullanılamayacağı hesap edilmektedir. Yılı ödeneğini aşmamak kaydı ile Emirdağ Ayr.-Gömü arasında yol yapım işine devam edilmesi uygun olacaktır. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 6. maddesinin son fıkrası “Zorunluluk halinde, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla yükleniciye teslim edilmiş olan işyerlerinde değişiklik yapılabilir. Bu durumda, iş başına getirilmiş olan malzeme, araç ve makinelerin yani iş yerine taşınması giderleri ile eski işyerinde (kurulmuş ise) şantiye bina ve tesislerin yeni iş yerine taşınma ve kurulma giderleri yükleniciye aittir. Bu durumda işin süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak kadar uzatılır.” denilmektedir. Bu madde uyarınca yükleniciye teslim edilen işyeri olan 70+200-87+900 km’ler arasına ilave olarak aynı yolun devamında 60+700-69+300 km’ler arasının da işyeri olarak yükleniciye teslim edilmesi hususu” nun onaylandığı tespit edilmiştir.

 

Bu durumda başkanlık istemine konu yazılı başvuruda belirtilen iddiaların 2004/128441 İKN’li “260-02 K.K. Emirdağ Ayr.-Bl.Hd. D.Y. Toprak, Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı vs. İşleri” ihalesi sonucunda ihale üzerinde bırakılan firma ile 07.02.2005 tarihinde imzalanan sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Başvuru dilekçesinde yer alan iddialar ile ilgili olarak gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere başvuru dilekçesinin idarenin bağlı bulunduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilmesine,

 

Oyçokluğu  ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhalelere Karşı Yapılacak  İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşulların gerçekleştiği görüldüğünden, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği düşüncesiyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

Adem KAMALI                                         

                                                                                                        Üye 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul