En son güncellemeler 24 Mayıs 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2015/UM.III-801
  • Toplantı No: 2015/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.03.2015
(Aşağıdaki metin 19/3/2015 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Toplantı No : 2015/018
Gündem No : 54
Karar Tarihi : 11.03.2015
Karar No : 2015/UM.III-801
Şikayetçi:

Volkan İtfaiye Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Samsun Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı

Başvuru Tarih ve Sayısı:

31.12.2014 / 47256

Başvuruya Konu İhale:

2014/158741 İhale Kayıt Numaralı "Muhtelif İtfaiye Aracı" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:Karar:

Untitled

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Volkan İtfaiye Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.,

29 Ekim Mah. Gazi Cad. No:21 Torbalı/İZMİR

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Samsun Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı,

Necipbey Caddesi No:35 55020 İlkadım/SAMSUN

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/158741İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif İtfaiye Aracı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Samsun Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından 29.12.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Muhtelif İtfaiye Aracı” ihalesine ilişkin olarak Volkan İtfaiye Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin 19.12.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.12.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2014 tarih ve 47256 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2014 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusundabulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2014/3906 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale dokümanının incelenmesi sonucunda, idareye sundukları şikâyet dilekçesinde gerekçeleriyle açıkladıkları Teknik Şartname düzenlemelerinin, 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesindeki temel ilkeleri ihlal ettiği, anılan düzenlemelerin arazözler, ilk müdahale itfaiye aracı, tam donanımlı vinç itfaiye kurtarma aracı için yurt dışı firması olan Rosenbauer International AG, merdivenli araçlar için yine aynı ticari grup içerisinde yer alan Metz Aerial GMBH ürünlerinin teknik özelliklerini tarif ettiği, ihale konusu ürünlerin Türkiye’de de üretiliyor olmasına rağmen anılan firmaların kendileri veya Türkiye distribütörleri aracılığıyla teklif vererek rekabeti engelledikleri,

 

2) Şikayete konu edilen şartname maddelerinin 06.09.2011 tarih ve 28046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi’ne aykırı olduğu, Kamu İhale Kurulu’nun daha önceki kararlarının aksine, İdari Şartname’nin 8.1’inci maddesinde yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı sağlanmadığı gibi İdari ve Teknik Şartname’de numune inceleme adı altında demonstrasyon olarak adlandırılmış bir talepte bulunulduğu, ihale konusu araçların özel imalat süreci gerektirmesi, üretim süresi ve maliyetinin yüksek olması, diğer bir ifadeyle seri üretime konu olmaması sebebiyle demonstrasyon talep edilmesinin mevzuata açıkça aykırı olduğu, kaldı ki ihalede yapılacak demonstrasyon işleminin asıl amacının da bu iki firmanın ürünlerinin şartnamede yazılı olan (kendilerinin sağlayamayacağı) opsiyonel özelliklerinin incelenmesi olduğu, bu durumun yerli üreticileri ve ihale özelinde firmalarının ihaleye katılımını engellediği, ülke ekonomisi menfaatleri adına birçok ihalede yerli üreticinin önünü kesen demonstrasyon uygulamasının kaldırılması gerektiği, 

 

3) İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinde yer alan “İstekliler, Teknik Şartname Cevap Raporunda yazılı verilerin teknik şartnameye uygun olduğunu tevsik etmek amacı ile ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orijinal imalatçı kataloglarını, teknik çizimlerini, fotoğraflarını ve benzeri tanıtım materyallerini verecektir. Bu katalog ve materyaller taşıyıcı araç, araç üstyapısı ve araç ile birlikte verilmesi gereken malzemeler için verilecektir (gerektiğinde, orijinal imalatçının internet sitesinde yayınlanan katalogları ile kontrol edilecektir).” düzenlemesi doğrultusunda idarece teklif edilen ürün özelliklerinin ilgili firmanın internet sayfasında görülmesinin de talep edildiği, Rosenbauer firmasının internet sayfası üzerinde yaptıkları incelemede firma araçlarının 42 Mt. Merdivenli İtfaiye Aracı Teknik Şartnamesi’nin 6.2 ve 6.15, 56 Mt. Merdivenli İtfaiye Aracı Teknik Şartnamesi’nin 6.15 ve 7.2’nci maddelerinde istenilen teknik özellikleri karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İncelemeye konu ihale Samsun Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan “Muhtelif İtfaiye Aracı Alımı” işidir. İhale ilanı ve dokümanı incelendiğinde ihalenin kısmi teklif verilmesine imkân sağlayacak şekilde iki kısma ayrıldığı, 1. Kısımda farklı özelliklere ve işleve sahip 6 adet İtfaiye Aracı, 2. Kısımda ise 10 Adet 7 Ton Su Tanklı İtfaiye Aracı olmak üzere toplam 16 adet araç tedarikinin öngörüldüğü, araçlara ait teslim süreleri birbirinden farklı olmakla birlikte tamamının sözleşmenin imzalanmasından itibaren 360 (üçyüzaltmış) takvim günü içerisinde teslim edilmesinin istendiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibinin 17.12.2014 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı/indirdiği, istekli olabilecek sıfatıyla ihale dokümanına yönelik olarak 19.12.2014 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda, başvurunun uygun bulunmaması üzerine de Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir. İtirazen şikâyet dilekçesinin birinci iddiası incelendiğinde, iddialarının dilekçe ekinde yer alan idareye şikayet dilekçesine atıf yapılmak suretiyle tekrarlandığı, bu kapsamda özetle Teknik Şartname düzenlemelerinin Rosenbauer International AG ve Metz Aerial GMBH ürünlerinin teknik özelliklerini tarif ettiği, dolayısıyla ihalede 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesindeki temel ilkelerin ihlal edildiği, bu suretle rekabetin engellendiğinin ifade edildiği görülmüştür. Şikâyet dilekçesinde anılan iddiaların gerekçelerinin gösterildiği ve değişiklik taleplerinin sıralandığı anlaşılmıştır.

 

Teknik Şartname’de düzenlenen teknik kriterlere ilişkin iddiaların ve taleplerin aşağıdaki şekilde olduğu görülmektedir:

 

1-      Şikâyet dilekçesinin 2 numaralı maddesinde ifade edilen;

¨      32 Metre Mafsallı Merdivenli İtfaiye Aracına Ait Teknik Şartnamenin “11-Teknik Yeterlik” başlıklı “Diğer Hususlar” bölümü (g) bendi alt satırlarında yer alan 5.4, 5.10, 6.3, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.14, 6.15, 6.20, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 7.2, 7.5;

¨      42 Metre Merdivenli İtfaiye Aracına Ait Teknik Şartnamenin “11-Teknik Yeterlik” başlıklı “Diğer Hususlar” bölümü (g) bendi alt satırlarında yer alan 5.4, 5.10, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.12, 6.13, 6.18, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 7.2, 7.5;

¨      56 Metre Merdivenli İtfaiye Aracına Ait Teknik Şartnamenin “12-Teknik Yeterlik” başlıklı “Diğer Hususlar” bölümü (g) bendi alt satırlarında yer alan 5.4, 5.10, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.12, 6.13, 6.18, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 7.2, 7.5;

¨       7000 Litre Su Tanklı İtfaiye Aracına Ait Teknik Şartnamenin “13-Teknik Yeterlik” başlıklı “Diğer Hususlar” bölümü (g) bendi alt satırlarında yer alan 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 5.1, 6, 8, 11.26, 11.27;

¨      İlk Müdahale İtfaiye Aracına Teknik Şartnamenin “13-Teknik Yeterlik” başlıklı “Diğer Hususlar” bölümü (g) bendi alt satırlarında yer alan 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 5.1, 6, 8;

¨      Tam Donanımlı Vinçli İtfaiye Kurtarma Aracına Ait Teknik Şartnamenin“8-Teknik Yeterlik” başlıklı “Diğer Hususlar” bölümü (g) bendi alt satırlarında yer alan 3.3, 3.4 maddeleri,

2-      3 numaralı maddesinde ifade edilen su pompası kriteri,

3-      4 numaralı maddesinde ifade edilen merdiven setine ilişkin ebatlar,

4-      5 numaralı maddesinde ifade edilen CAN-BUS sistemine ilişkin EN 60529 normu koruma testi, dış alan uyumluluk yönergesi ve radyasyon yönergesine ilişkin belge talebi,

5-      6 ve 7 numaralı maddesinde ifade edilen merdiven setlerinin kullanıma hazır hale gelme süreleri,

6-      8 numaralı maddesinde ifade edilen kurtarma sepetinin taşıma kapasitesi,

7-      9 numaralı maddesinde ifade edilen şasi özelliklerine yönelik zeyilname ile karşılanmamış olan:

Ø    32 Metre Mafsallı Merdivenli İtfaiye Aracına Ait Teknik Şartnamenin 1.5.3, 42 Metre Merdivenli İtfaiye Aracına Ait Teknik Şartnamenin 1.3, 1.5.3, 56 Metre Merdivenli İtfaiye Aracına Ait Teknik Şartnamenin 1.3, İlk Müdahale İtfaiye Aracına Teknik Şartnamenin 1.3, Tam Donanımlı Vinçli İtfaiye Kurtarma Aracına Ait Teknik Şartnamenin 1.5.3, 1.6.2, 1.8.1, 1.10.3 maddelerine ilişkin değişiklik talepleri.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, ihale sürecinde başvuru sahibi de dahil olmak üzere farklı firmalar tarafından zeyilname talebinde bulunulduğu, bu firmalardan Ankara Çelik Yangın Güv. Sis. San. ve Tic. A.Ş.nin 03.12.2014 tarihli başvurusu üzerine 12.12.2014 tarihinde Zeyilname-1’in, Mengerler Türk Tic. A.Ş. Samsun Şubesi Karadeniz Motorlu Taş.’ın 18.12.2014 tarihli başvurusu üzerine ise 19.12.2014 tarihinde Zeyilname-2’nin düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu zeyilnameler ile başvuru sahibinin değişiklik taleplerinin bir kısmının (şasi özelliklerinden süspansiyon sistemi, yağ basıncı göstergesi, motor filtresi üzerinde yakıt ısıtıcısı bulunması koşulu ve çelik tamponlar gibi) karşılandığı görülmüştür.

 

İdarenin şikâyete cevap yazısında, başvuru sahibinin iddialarının teknik açıdan değerlendirilmediği ve başvurunun genel gerekçelerle reddedildiği görüldüğünden, idareden 19.01.2015 tarihli yazıyla başvuru sahibinin iddialarına ve taleplerine yönelik hangi gerekçelerle değişiklik yapılmadığı, anılan maddelerde yer alan teknik kriterlerin hangi sebep ve gerekçelerle istendiği hususlarında açıklama talep edilmiştir.

 

İdarenin 03.02.2015 tarih ve 1423675-95 sayılı açıklama yazısında, talep edilen hususlara ilişkin ayrı ayrı maddeler halinde açıklamada bulunulduğu görülmüştür. Açıklamada, Teknik Şartname’nin itiraz edilen maddelerinde istenilen teknik özelliklerin araçlarda aranan işlevler, beklenen faydanın sağlanması, yangınlara müdahale ve kurtarma faaliyetleri kapsamında güvenlik, hız, çalışma kabiliyetinin artırılması, fonksiyonellik, araçların kullanılacağı arazi ve şehrin yapısı gibi faktörlere dayanıldığı, alınması planlanan yeni araçların ihtiyaçları doğrultusunda son teknoloji ürünü olmasının istendiği, Türkiye’deki diğer belediyelerin ihalelerinde talep edilen teknolojilerden farklı bir taleplerinin olmadığı, kaldı ki şikâyetçi firmanın da dilekçesinde tüm maddelerin kendilerince rahatlıkla karşılanabileceğinin belirtilmesi sebebiyle itirazın yersiz olduğu, idarelerince belirlenen teknik kriterlerin araçların kaliteli ve uzun ömürlü olmasını hedeflediğini, acil kurtarma, yangın söndürme, can ve mal kaybını önlemeye hizmet eden araçlar için aranan bu kriterlerden vazgeçmenin mümkün olmadığı, şartnamelerin tek bir firmaya yönelik hazırlanmadığı, imalatçı her firmanın karşılayabileceği gelişmiş teknolojiye sahip özellikleri içerdiği, bu nedenle imalat süreci uzun tutularak firmaların katılımının teşvik edildiği, alım konusu yüksek maliyetli olduğundan taraflarınca titiz bir çalışma yürütüldüğü hususları gerekçe gösterilmiştir.

 

Başvurunun teknik kriterlere yönelik olması ve bu kriterlerin belirli firma ve/veya ürünlerini tarif ediyor olma iddiası içermesi sebebiyle teknik inceleme gerektirdiğinden, 10.02.2015 tarihli yazı ile akademik bir kuruluştan teknik görüş talep edilmiştir.

 

Akademik kuruluş tarafından hazırlanan 51 sayfalık teknik görüş raporunda değerlendirmelerin maddeler halinde yapıldığı, teknik şartname düzenlemeleri ile idarenin görüşleri de değerlendirilerek teknik görüşün oluşturulduğu anlaşılmıştır.

 

Şikayete konu edilen düzenlemeler bakımından anılan teknik görüş yazısında naklen;

 

“32 METRE MAFSALLI MERDİVENLİ İTFAİYE ARACINA AİT İHTİYAÇ LİSTESİ VE TEKNİK ŞARTNAME

 

5.4.

           

Teknik Görüş

İdarenin belirttiği görüşün yerinde olduğu, zemin sağlamlığının belirlenmesinin itfaiyecilerin işlerini güvenli yapabilmelerini sağlama noktasında elzem olduğu düşünülmektedir.

 

5.10.

 

Teknik Görüş

Söz konusu araçların teknolojiye uygunlukları ve ileriye yönelik kullanım verimliliklerini artırmaya yönelik yerinde bir sözleşme maddesidir.

 

6.3.

 

Teknik Görüş

İtfaiye araçlarının, farklı kullanım alanlarına ve koşullarına uygun şekilde seçilmesi onları çok daha fonksiyonel kılacaktır. Bu kapsamda ilgili sözleşme maddesi haliyle yerindedir.

 

6.5.

 

Teknik Görüş

İtfaiye görevlilerinin ve kurtarma esnasında kurtarılabilecek insanların güvenliği ve kurtarma ve/veya müdahale operasyonlarının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için gerekli bir maddedir.

 

6.7.

 

Teknik Görüş

Yüksek maliyetli söz konusu araçların hem otomatik hem de otomasyonda herhangi bir sorun oluşması durumunda devre dışı kalmadan manuel olarak da kontrol edilip kullanılabilmeleri zamanla yarışılan müdahale ve kurtarma operasyonlarında çok önemlidir. Bu noktada idarenin ilgili madde ile talep ettiği opsiyon yerindedir.

 

6.8.

 

Teknik Görüş

Özellikle kurtarma operasyonlarında müdahale esnekliğinin sağlanabilmesi ve kurtarılan insanların güvenli bir şekilde yere indirilebilmeleri için üstün özellikli araç üstü merdiven seti kullanım özellikleri şarttır. Bu noktada belirtilen merdiven seti özellikleri uygundur.

 

6. 9.

 

Teknik Görüş

Bozuk arazi koşullarında itfaiye aracının dengeli çalışma olanağına kavuşabilmesi ve bu bozuk arazi koşullarıyla hızlı bir şekilde baş edebilmesi için ilgili teknik şartname maddesindeki özelliklere haiz bir araç alınma isteği yerindedir.

 

6.10.

 

Teknik Görüş

Otomatik dengeleme sistemi; araçların müdahale, kurtarma vb. başka işlerde kullanıldıkları esnada operatöre hem zaman hem de aracın kararlı hale ulaşmasında çok yardımcı olmaktadır. Engebeli bir arazide otomatik dengeleme sistemi mevcut olmayan araçlarla müdahale her zaman çalışanların hayatlarını riske atmak demektir. Bu kapsamda söz konusu otomatik dengeleme sisteminin bu tarz yüksek kapasiteli araçlarda mevcut olması şarttır.

 

6.11.

 

Teknik Görüş

İdarenin görüşü yerindedir.

 

6.14.

 

Teknik Görüş

Operatöre serbesti sağlaması ve aracın teknolojik olarak gelişmiş olması bakımından sözü edilen kumanda paneli ve özellikleri uygundur.

 

6.15.

 

Teknik Görüş

Operatörün verimli çalışabilmesi, göstergelerin dış koşullardan korunması ve güvenlik açısından ilgili madde ile talep edilenler yerindedir.

 

6. 20.

 

Teknik Görüş

Özellikle trafik kazalarında kurtarma işlemleri için de bu tür araçların kullanılabildiği düşünüldüğünde kurtarma esnasında dengelemeye yardımcı olması sebebiyle bu düzeneklerin araç üzerinde bulunması gerekmektedir.

 

6. 22.

 

Teknik Görüş

Kurtarma rotası üzerinde aracın ya da merdiven gibi akşamlarının serbest hareket sağlamasına olanak verdiği için bu fonksiyon sistem üzerinde bulunmalıdır.

 

6. 23.

 

Teknik Görüş

Bazı kurtarma operasyonlarında merdivenin dikey hareketi gerekebilir. Bu noktada kurtarma koşulunu sağlamak amacıyla merdivenin dikey hareket edebilmesi bu tür gelişmiş araçlar için önemlidir.

 

6.24

 

Teknik Görüş

Sepetteki itfaiyeci ve bir müdahale anında kazazedelerin yaşamlarını riske atmamak için gereklidir.

 

6. 25

 

Teknik Görüş

Sistemin farklı bileşenlerinin otomatik kontrolde arıza oluşması durumunda devre dışı kalmamaları ve hala kullanılabilmeleri için sözleşme maddesinde talep edilenler yerindedir.

 

7.2

 

Teknik Görüş

Kurtarılanların yere indirildiklerinde tahliyeleri için 3 adet sepet kapısı gereklidir.

 

 7.5

 

Teknik Görüş

Söz konusu aksamlar kazazedeleri kurtarmaya yönelik aparatlardır ve belirtildiği özelliklere haiz olmalıdırlar.

 

42 METRE MAFSALLI MERDİVENLİ İTFAİYE ARACINA AİT İHTİYAÇ LİSTESİ VE TEKNİK ŞARTNAME

 

5.4.

 

 Teknik Görüş

İdarenin belirttiği görüşün yerinde olduğu, zemin sağlamlığının belirlenmesinin itfaiyecilerin işlerini güvenli yapabilmelerini sağlama noktasında elzem olduğu düşünülmektedir.

 

5.10.

 

Teknik Görüş

Söz konusu araçların teknolojiye uygunlukları ve ileriye yönelik kullanım verimliliklerini artırmaya yönelik yerinde bir sözleşme maddesidir.

 

6.3.

 

Teknik Görüş

İtfaiye görevlilerinin ve kurtarma esnasında kurtarılabilecek insanların güvenliği ve kurtarma ve/veya müdahale operasyonlarının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için gerekli bir maddedir.

 

6.5.

 

Teknik Görüş

Yüksek maliyetli söz konusu araçların hem otomatik hem de otomasyonda herhangi bir sorun oluşması durumunda devre dışı kalmadan manuel olarak da kontrol edilip kullanılabilmeleri zamanla yarışılan müdahale ve kurtarma operasyonlarında çok önemlidir. Bu noktada idarenin ilgili madde ile talep ettiği opsiyon yerindedir.

 

6. 6

 

Teknik Görüş

Özellikle kurtarma operasyonlarında müdahale esnekliğinin sağlanabilmesi ve kurtarılan insanların güvenli bir şekilde yere indirilebilmeleri için üstün özellikli araç üstü merdiven seti kullanım özellikleri şarttır. Bu noktada belirtilen merdiven seti özellikleri uygundur.

 

6. 7

 

Teknik Görüş

Bozuk arazi koşullarında itfaiye aracının dengeli çalışma olanağına kavuşabilmesi ve bu bozuk arazi koşullarıyla hızlı bir şekilde baş edebilmesi için ilgili teknik şartname maddesindeki özelliklere haiz bir araç alınma isteği yerindedir.

 

6. 8

 

Teknik Görüş

Otomatik dengeleme sistemi; araçların müdahale, kurtarma vb. başka işlerde kullanıldıkları esnada operatöre hem zaman hem de aracın kararlı hale ulaşmasında çok yardımcı olmaktadır. Engebeli bir arazide otomatik dengeleme sistemi mevcut olmayan araçlarla müdahale her zaman çalışanların hayatlarını riske atmak demektir. Bu kapsamda sözkonusu otomatik dengeleme sisteminin bu tarz yüksek kapasiteli araçlarda mevcut olması şarttır.

6. 9

 

Teknik Görüş

İdarenin görüşü yerindedir.

 

6.12

 

Teknik Görüş

Operatöre serbesti sağlaması ve aracın teknolojik olarak gelişmiş olması bakımından sözü edilen kumanda paneli ve özellikleri uygundur.

 

6.13

 

Teknik Görüş

Operatörün verimli çalışabilmesi, göstergelerin dış koşullardan korunması ve güvenlik açısından ilgili madde ile talep edilenler yerindedir.

 

6.18

           

Teknik Görüş

Özellikle trafik kazalarında kurtarma işlemleri için de bu tür araçların kullanılabildiği düşünüldüğünde kurtarma esnasında dengelemeye yardımcı olması sebebiyle bu düzeneklerin araç üzerinde bulunması gerekmektedir.

 

6. 20

 

Teknik Görüş

Kurtarma rotası üzerinde aracın ya da merdiven gibi akşamlarının serbest hareket sağlamasına olanak verdiği için bu fonksiyon sistem üzerinde bulunmalıdır.

 

6. 21

 

Teknik Görüş

Bazı kurtarma operasyonlarında merdivenin dikey hareketi gerekebilir. Bu noktada kurtarma koşulunu sağlamak amacıyla merdivenin dikey hareket edebilmesi bu tür gelişmiş araçlar için önemlidir.

 

6. 22

 

Teknik Görüş

Sepetteki itfaiyeci ve bir müdahale anında kazazedelerin yaşamlarını riske atmamak için gereklidir.

 

6. 23

 

Teknik Görüş

Sistemin farklı bileşenlerinin otomatik kontrolde arıza oluşması durumunda devre dışı kalmamaları ve hala kullanılabilmeleri için sözleşme maddesinde talep edilenler yerindedir.

 

7.2

 

Teknik Görüş

Kurtarılanların yere indirildiklerinde tahliyeleri için 3 adet sepet kapısı gereklidir.

 

7.5

 

Teknik Görüş

Söz konusu akşamlar kazazedeleri kurtarmaya yönelik aparatlardır ve belirtildiği özelliklere haiz olmalıdırlar.

 

 

56 METRE MAFSALLI MERDİVENLİ İTFAİYE ARACINA AİT İHTİYAÇ LİSTESİ VE TEKNİK ŞARTNAME

 

5.4.

 

Teknik Görüş 

Söz konusu araçların teknolojiye uygunlukları ve ileriye yönelik kullanım verimliliklerini artırmaya yönelik yerinde bir sözleşme maddesidir.

 

5.10.

 

Teknik Görüş

Söz konusu araçların teknolojiye uygunlukları ve ileriye yönelik kullanım verimliliklerini artırmaya yönelik yerinde bir sözleşme maddesidir.

 

6.3.

 

Teknik Görüş

İtfaiye görevlilerinin ve kurtarma esnasında kurtarılabilecek insanların güvenliği ve kurtarma ve/veya müdahale operasyonlarının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için gerekli bir maddedir.

 

6.5.

 

Teknik Görüş

Yüksek maliyetli söz konusu araçların hem otomatik hem de otomasyonda herhangi bir sorun oluşması durumunda devre dışı kalmadan manuel olarak da kontrol edilip kullanılabilmeleri zamanla yarışılan müdahale ve kurtarma operasyonlarında çok önemlidir. Bu noktada idarenin ilgili madde ile talep ettiği opsiyon yerindedir.

 

6. 6

 

Teknik Görüş

Özellikle kurtarma operasyonlarında müdahale esnekliğinin sağlanabilmesi ve kurtarılan insanların güvenli bir şekilde yere indirilebilmeleri için üstün özellikli araç üstü merdiven seti kullanım özellikleri şarttır. Bu noktada belirtilen merdiven seti özellikleri uygundur.

 

6. 7

 

Teknik Görüş

Bozuk arazi koşullarında itfaiye aracının dengeli çalışma olanağına kavuşabilmesi ve bu bozuk arazi koşullarıyla hızlı bir şekilde baş edebilmesi için ilgili teknik şartname maddesindeki özelliklere haiz bir araç alınma isteği yerindedir.

 

6. 8

 

Teknik Görüş

Bozuk arazi koşullarında itfaiye aracının dengeli çalışma olanağına kavuşabilmesi ve bu bozuk arazi koşullarıyla hızlı bir şekilde baş edebilmesi için ilgili teknik şartname maddesindeki özelliklere haiz bir araç alınma isteği yerindedir.

 

6. 9

 

Teknik Görüş

İdarenin görüşü yerindedir.

 

6.12

 

Teknik Görüş

Operatöre serbesti sağlaması ve aracın teknolojik olarak gelişmiş olması bakımından sözü edilen kumanda paneli ve özellikleri uygundur.

 

6.13

 

Teknik Görüş

Operatörün verimli çalışabilmesi, göstergelerin dış koşullardan korunması ve güvenlik açısından ilgili madde ile talep edilenler yerindedir.

 

6.18

 

Teknik Görüş

Özellikle trafik kazalarında kurtarma işlemleri için de bu tür araçların kullanılabildiği düşünüldüğünde kurtarma esnasında dengelemeye yardımcı olması sebebiyle bu düzeneklerin araç üzerinde bulunması gerekmektedir.

 

6.20

 

Teknik Görüş

Kurtarma rotası üzerinde aracın ya da merdiven igibi akşamlarının serbest hareket sağlamasına olanak verdiği için bu fonksiyon sistem üzerinde bulunmalıdır.

 

6. 21

 

Teknik Görüş

Bazı kurtarma operasyonlarında merdivenin dikey hareketi gerekebilir. Bu noktada kurtarma koşulunu sağlamak amacıyla merdivenin dikey hareket edebilmesi bu tür gelişmiş araçlar için önemlidir.

 

6. 22

 

Teknik Görüş

Sepetteki itfaiyeci ve bir müdahale anında kazazedelerin yaşamlarını riske atmamak için gereklidir.

 

6. 23

 

Teknik Görüş

Sistemin farklı bileşenlerinin otomatik kontrolde arıza oluşması durumunda devre dışı kalmamaları ve hala kullanılabilmeleri için sözleşme maddesinde talep edilenler yerindedir.

 

7.2

 

Teknik Görüş

Kurtarılanların yere indirildiklerinde tahliyeleri için 3 adet sepet kapısı gereklidir.

 

7.5

 

Teknik Görüş

Söz konusu akşamlar kazazedeleri kurtarmaya yönelik aparatlardır ve belirtildiği özelliklere haiz olmalıdırlar.

 

7000 LİTRE SU TANKLI İTFAİYE ARACINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

 

 3.3.

 

Teknik Görüş

Bağlantı ve kaynak yerlerinin suyla temas etmemesi malzeme ömrünü belirler ve önemlidir. Bu da kalitesi yüksek olan malzemeleri tercih etmeyi gerektirir.

 

3.4.

 

Teknik Görüş

İdarenin bu noktadaki görüşüne katılınmaktadır.

 

4.1.

 

Teknik Görüş

Su tankı malzeme seçimi yerindedir. İtfaiye araçlarının su kesintisinde de görev yapabilmesi için yüksek kapasiteli su tankları barındırması elzemdir.

 

4.2.

 

Teknik Görüş

Sarsıntı ve titreşim ve dolayısıyla doğabilecek problemleri yoketmeye yönelik olarak yerinde bir taleptir.

 

5.1.

 

Teknik Görüş

Köpük tankının kimyasal reaksiyonlardan etkilenmemesi için seçilen malzeme ve tank kapasiteleri uygundur.

 

6.1.

 

Teknik Görüş

İdarenin açıklamaları yerindedir.

 

6.2.

 

Teknik Görüş

Belirlenen basınç ve debi değerleri bu kapasitedeki araçlar için doğru seçilmiştir.

 

6.3.

 

Teknik Görüş

Genel pompa çalışma prensibi ilgili maddede açıklanmıştır.

 

6.4.

 

Teknik Görüş

Hem basma hem de emiş özellikli pompa seçimi doğrudur.

 

6.5.

 

Teknik Görüş

4 hortum çıkışı aynı anda müdahale için gereklidir.

 

6.6.

 

Teknik Görüş

Tanımlanan pompa söz konusu araçlar için gerekli olan yetenekli bir pompadır.

 

6.7.

 

Teknik Görüş

Özellikle deniz kenarındaki bir bölgede kullanılacak araçlar için uygundur.

 

6.8.

 

Teknik Görüş

Pompa çalışma standartları düşünüldüğünde beklenmesi gereken bir özelliktir.

 

6.9.

 

Teknik Görüş

Sözü edilen sistem güç aktarımını verimli kılacağından tercih edilmelidir.

 

6.10.

 

Teknik Görüş

Pompa çalışma koşullarını görebilmek için panel mevcut olmalıdır.

 

6.11.

 

Teknik Görüş

Sözü edilen parçalar standart akşamlardır.

 

 6.12.

 

Teknik Görüş

Piyasada başka rakorlar da mevcuttur ancak bu kaplinkler pratik seri bağlanma özelliklerine sahiptirler.

 

6.13.

 

Teknik Görüş

Genel bir özelliktir.

 

8.1.

 

Teknik Görüş

Standart bir maddedir.

           

8.2.

 

Teknik Görüş

Standart bir maddedir.          

 

8.3.

 

Teknik Görüş

Standart bir maddedir.

           

8.4.

 

Teknik Görüş

Standart bir maddedir.

 

8.5.

 

Teknik Görüş

Sözü edilen değerler köpük kullanımı yoğunluğu için gerekli değerlerdir.

 

8.6.

 

Teknik Görüş

Standart bir maddedir.

 

 8.7.

 

Teknik Görüş

Uygulama hem gerekli hem de tanımlandığı haliyle uygundur.

 

8.8.

 

Teknik Görüş

Uygundur.

 

8.9.

 

Teknik Görüş

Uygundur.

 

8.10.

 

Teknik Görüş

Tanımlanan özellik köpüğün barındırdığı fonksiyonunu belirtmektedir.

 

8.11.

 

Teknik Görüş

Söndürme işleminin kalitesi için gereklidir.

 

8.13.

 

Teknik Görüş

Genel bir maddedir.

 

8.14.

 

 

Teknik Görüş

Genel bir maddedir.

 

8.15.

 

Teknik Görüş

Uygundur.

 

8.16.

 

Teknik Görüş

Genel bir maddedir.

 

8.17.

 

Teknik Görüş

Sistem köpük konsantrasyonu değişimine izin verebilecek şekilde olmalıdır.

 

8.18.

 

Teknik Görüş

Bu maddede sözü edilen durum şarttır.

 

8.19.

 

Teknik Görüş

Köpük püskürtme sisteminin bağımsız olması köpüğün her yangında kullanılması gerekli olmadığı için şarttır.

 

8.20.

 

Teknik Görüş

Uygundur.

 

8.21.

 

Teknik Görüş

Uygundur.

 

8.22.

 

Teknik Görüş

Verimli çalışma için gereklidir.

 

8.23.

 

Teknik Görüş

Güvenlik artırıcı bir maddedir.

 

8.24.

 

Teknik Görüş

Genel bir maddedir.

 

8.25.

 

Teknik Görüş

Genel bir maddedir.

 

11.26.

 

Teknik Görüş

Standarttır ve gereklidir.

 

11.27.

 

Teknik Görüş

Gereklidir.     

 

 

İLK MÜDAHALE İTFAİYE ARACINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

 

3.3.

 

Teknik Görüş

Bağlantı ve kaynak yerlerinin suyla temas etmemesi malzeme ömrünü belirler ve önemlidir. Bu da kalitesi yüksek olan malzemeleri tercih etmeyi gerektirir.

 

3.4.

 

Teknik Görüş

Uygundur.

 

4.1.

 

Teknik Görüş

Su tankı malzeme seçimi yerindedir. İtfaiye araçlarının su kesintisinde de görev yapabilmesi için yüksek kapasiteli su tankları barındırması elzemdir.

 

4.2.

 

Teknik Görüş

Sarsıntı ve titreşim ve dolayısıyla doğabilecek problemleri yok etmeye yönelik olarak yerinde bir taleptir.

 

5.1.

 

Teknik Görüş

Köpük tankının kimyasal reaksiyonlardan etkilenmemesi için seçilen malzeme ve tank kapasiteleri uygundur.

 

6.1.

 

Teknik Görüş

İdarenin açıklamaları yerindedir.

 

6. 2.    

 

Teknik Görüş

Belirlenen basınç ve debi değerleri bu kapasitedeki araçlar için doğru seçilmiştir.

 

6. 3.

 

Teknik Görüş

Genel pompa çalışma prensibi ilgili maddede açıklanmıştır.

 

6. 4.

 

Teknik Görüş

Hem basma hem de emiş özellikli pompa seçimi doğrudur.

 

6. 5.

 

Teknik Görüş

Uygundur.

 

6. 6.

 

Teknik Görüş

Özellikle deniz kenarındaki bir bölgede kullanılacak araçlar için uygundur.

 

6. 7.

 

Teknik Görüş

Pompa çalışma standartları düşünüldüğünde beklenmesi gereken bir özelliktir.

 

6. 8.

 

Teknik Görüş

Sözü edilen sistem güç aktarımını verimli kılacağından tercih edilmelidir.

 

6.9.

 

Teknik Görüş

Pompa çalışma koşullarını görebilmek için panel mevcut olmalıdır.

 

6.10.

 

Teknik Görüş

Uygundur.

 

6.11.

 

Teknik Görüş

Uygundur.

 

6.12.

 

Teknik Görüş

Standart bir uygulamadır.

 

6.13.

 

Teknik Görüş

Sözü edilen parçalar standart aksamlardır.

 

6.14.

 

Teknik Görüş

Standart bir uygulamadır.

 

 6.15.

 

Teknik Görüş

Operatörün işini kolaylaştıran bir husustur.

 

6.16.

 

Teknik Görüş

Piyasada başka rakorlar da mevcuttur ancak bu kaplinkler pratik seri bağlanma özelliklerine sahiptirler.

 

6.17.

 

Teknik Görüş

Standart bir maddedir.

 

8.1.

 

Teknik Görüş

Standart bir maddedir.

 

8.2.

 

Teknik Görüş

Standart bir uygulamadır.

 

8.3.

 

Teknik Görüş

Sistem standardını tanımlayan yerinde bir maddedir.

 

8.4.

 

Teknik Görüş

Kendisinden bekleneni yapabilmesi için ekran için tanımlanmış standart bir uygulamadır.

 

8.5.

 

Teknik Görüş

Sözü edilen değerler köpük kullanımı yoğunluğu için gerekli değerlerdir.

 

8.6.

 

Teknik Görüş

Standart bir maddedir.

 

8.7.     

 

Teknik Görüş

Uygulama hem gerekli hem de tanımlandığı haliyle uygundur.

 

8.8.

 

Teknik Görüş

Uygundur.

 

8.9.     

 

Teknik Görüş

Uygundur.

 

8.10.

 

Teknik Görüş

Genel bir ifadedir.

 

8.11.

 

Teknik Görüş

Söndürme özelliğini tanımlayan genel bir ifadedir.

 

8.13.

 

Teknik Görüş

Genel bir maddedir.  

 

8.14.

 

Teknik Görüş

Genel bir maddedir.

           

8.15.

 

Teknik Görüş

Genel bir maddedir.

 

8.16.

 

Teknik Görüş

Genel bir maddedir.

 

8.17.

 

Teknik Görüş

Köpük konsantrasyonu değişken olabilmelidir.

 

8.18.

 

Teknik Görüş

Gereklidir.

           

8.19.

 

 

Teknik Görüş 

Köpük püskürtme sisteminin bağımsız olması köpüğün her yangında kullanılması gerekli olmadığı için şarttır.

 

8.20.

 

Teknik Görüş

Beklenilen bir özelliktir.

           

8.21.

 

Teknik Görüş

Verimlilik için önemlidir.

 

8.22.

 

Teknik Görüş

Verimli çalışma tedbiridir.

 

8.23.

 

Teknik Görüş

Güvenlik için düşünülmüş bir tedbirdir.

 

8.24.

 

Teknik Görüş

Genel bir maddedir.

           

8.25.

 

Teknik Görüş

Genel bir maddedir.

           

TAM DONANIMLI VİNÇ İTFAİYE KURTARMA ARACINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

 

 3.3.

 

Teknik Görüş

Bağlantı ve kaynak yerlerinin suyla temas etmemesi malzeme ömrünü belirler ve önemlidir. Bu da kalitesi yüksek olan malzemeyi tercih etmeyi gerektirir.

 

 

3.4.

 

Teknik Görüş

Dayanıklılık ve uzun ömürlülük anlamında gereklidir.

 

SU POMPASI KRİTERİ

 

İlgili Teknik Şartname Maddesi

Pompa, 3 metrelik coğrafik emiş yüksekliğinden, normal hava şartları altında en fazla 5 saniye içinde ilk emişi yapabilecek kapasiteye sahip olacaktır.

 

Teknik Görüş

Uygundur.

 

 

MERDİVEN SETİNE İLİŞKİN EBATLAR

 

İlgili Teknik Şartname Maddesi

Merdiven basamakları bir insanın çıkış ve inişini rahat sağlayabilecek genişlikte ve mafsal kısmı merdiven genişliği en az 550 mm olacaktır. Ayrıca, yan korkulukları emniyetli çalışma için yeterli yükseklikte olacaktır.

 

Teknik Görüş

İtfaiye görevlilerinin ve kurtarma esnasında kurtarılabilecek insanların güvenliği ve kurtarma ve/veya müdahale operasyonlarının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için gerekli bir maddedir.

 

CAN-BUS SİSTEMİNE İLİŞKİN BELGE TALEBİ

 

İlgili Teknik Şartname Maddesi

Araçta bulunan merdiven sistemi, pompa sistemi, elektrik sistemi, pnömatik valfler ve benzeri modüllerin kumandası ve kontrolü, CAN-BUS (Controller Area Network Bus- Kontrol Alan Ağı Veri Yolu) sistemi ile sağlanacaktır. Ayrıca; teklif edilecek araçta bulunan CAN-BUS sistemi, aşağıdaki normlara göre teste tabi tutulmuş olacak ve belgeleri teklifler ile birlikte verilecektir;

• EN 60529 normu koruma testi,

• Dış alan uyumluluk yönergesi 2006/96/EG - 30 V/m (EL Onayı), EN 61000-6-4:2001 (CE)

• Radyasyon yönergesi 2006/96/EG (EL Onayı) ve EN 61000-6-2:2001 (CE)

                 

Madde 2.23.’te tanımlanan CAN -BUS sistemine entegre GSM / GPRS üzerinden bilgi aktarımı için araç yönetimi ve uzaktan teşhis sistemi bulunacaktır. Bu sistem ile araç durumunun anlık bilgilerine ulaşılacaktır. Bu sisteme, kişisel bir kullanıcı girişi ile kişiselleştirilmiş grafik Web arayüzü üzerinden girilebilecektir. Bu sayede, araç bilgilerini sorgulamak için kullanıcı lisansı bulunacaktır. Bu paket, en az 3 yıl süre ile kullanılabilir olacaktır.

 

Teknik Görüş

Uygundur.

 

MERDİVEN SETLERİNİN KULLANIMA HAZIR HALE GELME SÜRELERİ

 

İlgili Teknik Şartname Maddesi

 

42 METRE MERDİVENLİ İTFAİYE ARACI

Merdiven seti açma, uzatma ve dönme hareketlerini aynı anda yapabilecek özellikte olacak ve ayni anda gerçekleştirilecek olan bu üç hareket (0 dereceden 75 dereceye kaldırılması, 90 derece döndürülmesi ve 42 metre çalışma yüksekliğine ulaşması), en fazla 50 saniye içinde gerçekleşecektir. Ayrıca, destek ayaklarının açılması da dahil olmak üzere, merdiven setinin 42 metre çalışma yüksekliğine ulaşması en fazla 40 saniye içinde gerçekleşmiş olacaktır.

 

56 METRE MERDİVENLİ İTFAİYE ARACI

Merdiven seti açma, uzatma ve dönme hareketlerini aynı anda yapabilecek özellikte olacak ve ayni anda gerçekleştirilecek olan bu üç hareke* (0 dereceden 75 dereceye kaldırılması, 90 derece döndürülmesi ve 56 metre çalışma yüksekliğine ulaşması), en fazla 90 saniye içinde gerçekleşecektir. Ayrıca, destek ayaklarının açılması da dahil olmak üzere, merdiven setinin 56 metre çalışma yüksekliğine ulaşması en fazla 55 saniye içinde gerçekleşmiş olacaktır.

 

Teknik Görüş

Kurtarma ve yangın müdahalelerinde zamanla yarışıldığından belirtilen boylardaki merdivenlerin hareket serbestisini tanımlaması ve ayrıca açılma sürelerini belirlemesi kapsamında incelendiğinde söz konusu maddedeki özellikler yerindedir.

 

KURTARMA SEPETİ TASIMA KAPASİTESİ

 

İlgili Teknik Şartname Maddesi

Kurtarma sepeti, en az 5 kişi alabilecek iç genişlik ebatlarında ve en az 450 kg taşıma kapasitesine sahip olacaktır. Ayrıca, sepetin en az 3 adet giriş-çıkış kapıları bulunacaktır.

 

Teknik Görüş

Kurtarılanların yere indirildiklerinde tahliyeleri için 3 adet sepet kapısı gereklidir.

 

SASİ ÖZELLİKLERİNE YÖNELİK ZEYİLNAME İLE KARŞILANMAYAN DEĞİŞİKLİK TALEBİ

 

Teknik Görüş

Şasiler araçlara özel otomotiv firmalarınca üretilmektedir. Bu kapsamda ihaleye giren firmaların şartnameye uygun şasi temini mümkündür.

 

MEVCUT DÜZENLEMELERİN BELİRLİ BİR FİRMA ÜRÜNLERİNE YÖNELİK OLMASI İDDİASI

 

Teknik Görüş

Şartnamelerdeki maddelerle tek bir firmaya yönelik olacak şekilde tanımlamalar yapılmamakla birlikte tüm araçlarda yüksek teknoloji ve kapasite aranmıştır. Bu kapsamda büyükşehir belediyesi bünyesine alınacak araçlar olduğu düşünülürse söz konusu itfaiye araçlarının belirtilen özelliklere haiz olmaları gerekmektedir.” açıklamalarına ve görüşlerine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde idarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu; “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde ise ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı, teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılacağı, bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verileceği, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyeceği, ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebileceği hüküm altındadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, yukarıda aktarılan düzenlemeler, idareden alınan açıklama ve teknik görüş raporunda yer verilen hususlar çerçevesinde Teknik Şartname’nin şikâyete konu edilen maddelerinin Kanun’un temel ilkelerine aykırı olarak belirlenmediği, tek bir firmaya yönelik olacak şekilde tanımlamalar içermediği, idarenin ihtiyaçları doğrultusunda alıma konu araçlarda yüksek teknoloji ve kapasite aranacak şekilde oluşturulduğu anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhaleye ilişkin ilanın “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 4.3.4’üncü maddesinde,

 

“ … -  Teknik şartnamede belirtilen ve teklif ekinde verilecek numune ve dokümanlar: Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmenliğinin 43 cü maddesine uygun olarak numune incelemesi, aşağıda yazılı detaylar dahilinde yapılacaktır.

 

 - Demonstrasyon (numune inceleme): Katalogların ve broşürlerin malın genel özelliklerini içermesi ve tanıtım amacı ile hazırlanması nedeni ile teknik şartnamede istenilen bütün kriterlerin kataloglarda görülememesi mümkündür. Bu durumda teknik şartnamede talep edilen, fakat kataloglarda görülemeyen kriterlerin sağlanıp sağlanmadığının demonstrasyon (numune inceleme) aşamasında ortaya konulması gerekmektedir. Demonstrasyonun nasıl yapılacağı ile ilgili detaylar, ilgili aracın teknik şartnameleri içerisinde yer alan Teknik Yeterlilik bölümlerinde yer almaktadır.

 

 Bu amaçla, İdaremiz, tekliflerin teknik değerlendirilmesi sırasında teknik şartnamede istenen hususlar ile ilgili detaylı bilgi istemek ve herhangi bir malzeme ve/veya ekipmanı incelemek için numune isteme hakkına sahiptir. Bu amaçla numune incelemesi istenmesi halinde, Teklifçi söz konusu numuneyi temin etmek ve/veya numunenin görülebileceği ve incelenebileceği yer ve adresi İdaremize bildirecektir. Bu teknik inceleme, test ve denetleme çalışması; tekliflerin değerlendirilmesi sırasında yapılacak olup, teknik inceleme İdaremizin talebi sonrası en geç 15 gün içinde gerçekleştirilecek ve ihale komisyonu, ihale kararını buna göre sonuçlandıracaktır. Teknik inceleme giderleri İdaremizce karşılanacaktır.

 

 Diğer hususlar;

 a) İhalenin demonstrasyon dışındaki teklif yeterlilik kriterlerini karşılamayan İsteklilerden demonstrasyon istenmeyecektir.

 b) Demonstrasyona; demonstrasyon dışındaki teklif yeterlilik kriterlerini karşılayan en düşük tekliften başlanacaktır.

 c) Demonstrasyon günü ve saati komisyon tarafından belirlenerek, İsteklilere ihale dosyalarında belirtmiş oldukları faks numarası veya yazışma adreslerine ihale gününden sonra bildirilecektir. Faksın gönderildiği/alındığının teyit edildiği tarihte yazımız tebliğ edilmiş sayılacaktır. Belirlenen tarihlerde demonstrasyon yapamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Mücbir sebep halleri hariçtir.

 d) Demonstrasyon sırasında, istekli firma yetkilisi/yetkilileri hazır bulunacaktır. Demonstrasyon sonucunda ihale komisyonu üyeleri tarafından demonstrasyon raporu hazırlanacak ve imzalanacaktır. Firma yetkilisi/yetkilileri demonstrasyon sırasında hazır bulunduklarını tevsik etmek için, İhale komisyonu tarafından hazırlanan ve imzalanan Demonstrasyon Raporunu imzalayacaktır. Firma yetkilisi/yetkilileri, herhangi bir sebepten dolayı tutanağı imzalamaz ise bu durum tutanakta açıkça belirtilecektir.

 e) Yapılan demonstrasyon sonucunda teknik şartnameyi karşılamayan isteklilerin teklifleri ret edilecektir.

 f) Yurt dışından teklif veren teklifçilerin sunacağı demonstrasyon adreslerinin yurt dışında olması halinde, yurt dışına yapılacak inceleme seyahatinin giderleri Teklifçi tarafından karşılanacaktır.

 g) Örnek araç üzerinde yapılacak olan inceleme ve testler, teknik şartname cevaplarının uygunluğunun incelenmesi içindir. Ayrıca, İhale Komisyonunun talep edeceği malzeme ve/veya ekipman çalışır vaziyette görülecek, incelenecek ve test edilecektir.”,

 

Aynı ilanın 5’inci maddesinde “5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.” ve 6’ncı maddesinde “6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar” başlıklı 26’ncı maddesinde “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

           

e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.           

f) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.            

g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.” hükmü,           

 

Aynı Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır

İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler  ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

d) İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi,

izleyen günden itibaren başlar.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin demonstrasyon uygulamasına ilişkin iddiasına konu düzenlemelerin ihale ilanında yer aldığı, ilanda yer verilen düzenlemelere ilişkin şikayet başvuru süresinin ilan tarihinden itibaren işlemeye başladığı, bu itibarla başvuru sahibinin ilanın yayım tarihi olan 27.11.2014 tarihinden itibaren 10 gün içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken bu süre geçtikten sonra 19.12.2014 tarihinde başvuruda bulunduğu, dolayısıyla ihale dokümanının ilana yansıyan düzenlemeleri bakımından şikayet başvurusunun yasal süresi içinde yapılmadığı anlaşıldığından, Kanun’un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun bu iddia bakımından süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan ihalede İdari Şartname’nin 8.1’inci maddesinde yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı sağlanmadığı, bu durumun 2011/13 Başbakanlık Genelgesi’ne ve Kamu İhale Kurulu’nun emsal kararlarına aykırı olduğu iddiasına yönelik yapılan incelemede;

 

06.09.2011 tarih ve 28046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde “Tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun hareket edilmesi kaydıyla, ülkemiz ihtiyaçlarının yerli ürünlerden karşılanması ekonomimiz açısından büyük önem taşımaktadır.

 

Bu çerçevede, mevzuatımızda yerli ürün kullanımına yönelik mevcut hükümlerin uygulanmasına özen gösterilmesine ilave olarak, kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek mal alımlarına ilişkin uygulamalarda;

 

1. Teknik şartnamelerde Türkiye’de üretilen ürünlerin teklif edilmesini engelleyen düzenlemelerin yapılmaması,

 

2. Kamu ihale mevzuatına aykırı olarak, isteklilerin ithal ürün ya da belirli bir ülkenin malını teklif etmesine yönelik düzenlemelerin yapılmaması,

 

3. Ürünlere ilişkin olarak yabancı belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve zorunlu olmayan belgelerin ihale dokümanlarında aranmaması,

 

4. İthal ürün teklif eden isteklilerin yurt dışında mal teslim edebilmelerine imkan tanınması durumunda, teslim yeri, navlun, gümrük ve vergi giderleri gibi unsurların tekliflerin değerlendirilmesinde nasıl dikkate alınacağına dair ihale dokümanlarında düzenlemelerin yapılması,

 

5. İthal ürün teklif eden isteklilere mal tesliminden önce akreditif açılarak ön ödeme yapılmasına imkân tanınması durumunda, Türkiye’de üretilen ürünleri teklif eden isteklilere de avans ödemesi yapılmasına yönelik ihale dokümanlarında düzenleme yapılması,

 

hususlarının dikkate alınarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alımlar ile Devlet Malzeme Ofisinden gerçekleştirilecek alımlarda öncelikli olarak Türkiye’de üretilen ürünlerin tercih edilmesini ve kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerinin bu konuda gereken duyarlılığı göstermelerini önemle rica ederim.” açıklaması bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanun’un “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63’üncü maddesinin ihale ilan tarihinde yürürlükte olan metninde “(Değişik: 13/2/2011-6111/178 md.; Değişik: 6/2/2014-6518/51 md.) İhalelere sadece yerli isteklilerin katılması ile yerli istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınmasına ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemeler esas alınır:

 

a) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde sadece yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir.

 

b) Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

 

c) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunludur.

 

d) Yerli malı belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenir. İsteklilerce teklif edilen malın yerli malı olduğu, bu usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir.

 

e) Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli olması gereklidir.” hükmü,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması” başlıklı 61’nci maddesinde “(Değişik:16/03/2011-27876 R.G./11 md.) (1) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan mal alımı ihalelerine sadece yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir. Ayrıca sadece yerli isteklilerin katılımına açık ihalelerde, yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

 

(2) Mal alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetine bakılmaksızın, tüm isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir ve bu ihalelerde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

 

(3) İhale veya ön yeterlik ilanı ve idari şartnamede, yerli malı teklif edenler lehine tanınan fiyat avantajı oranı belirtilir.

 

(4) (Değişik:16/08/2014-29090 R.G./5.md.) Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınan ve birden fazla mal kaleminden oluşan ihalelerin, kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilmesi ve fiyat avantajı tanınan her bir kısmın tek bir mal kaleminden oluşması zorunludur. Kısmi teklife açık ihalelerde, kısımların birinde, birkaçında veya tamamında yerli malı teklif eden istekliler lehine aynı veya farklı oranlarda fiyat avantajı sağlanabilir. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı, yerli malı teklif etmeyen diğer isteklilerin söz konusu mal kalemi için teklif ettikleri bedele, kendi teklif bedelleri üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle bulunur.

 

(5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalede, öncelikle fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli bulunur. Yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı, bu istekliler dışındaki isteklilerin değerlendirilmiş teklif bedellerine, kendi değerlendirilmiş teklif bedelleri üzerinden fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle uygulanır.

 

(6) (Değişik:16/08/2014-29090 R.G./5.md.) Her yıl Ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunludur. Söz konusu zorunlu fiyat avantajı uygulaması, ilanı veya duyurusu bu listenin yayımlanmasından sonra yapılan mal alımı ihalelerinde uygulanacaktır.

 

(7) (Ek fıkra:16/08/2014-29090 R.G./5.md.) Teklif edilen malın yerli malı olduğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kanun’un 63’üncü maddesinde yapılan değişiklik ikincil mevzuata 16/08/2014 tarih ve 29090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uygulama Yönetmeliği’nin 61’nci maddesinin değişikliği ile aktarılmış, bu çerçevede her yıl Ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunlu kılınmış, zorunlu fiyat avantajı uygulamasının, ilanı veya duyurusu bu listenin yayımlanmasından sonra yapılan mal alımı ihalelerinde uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bilahare anılan liste 2015 yılı Ocak ayında Kurum tarafından yayımlanmıştır.

 

2011 yılında yayımlanan Başbakanlık Genelgesi kamu alımlarında öncelikli olarak Türkiye’de üretilen ürünlerin tercih edilmesini amaçlamakta olup, bu çerçevede idarelerce yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajının sağlanmasına yönelik olarak ihale ilanı ve idari şartnamelerde düzenleme yapılması gerekmektedir.

 

İncelemeye konu ihaleye ilişkin ilanın yayımı tarihinde, Kanun ve ikincil mevzuat hükmünün yeni haliyle yürürlükte bulunduğu ancak henüz orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinin yayımlanmadığı anlaşılmış olsa da, Başbakanlık’ın ilgili genelgesi ile ortaya konulan amacın ve ruhun, mevzuat çalışmaları çerçevesinde 2014 yılında Kanun’un 63’üncü maddesindeki değişikliklere de aynen yansıdığı, bu itibarla idarece incelemeye konu alımda yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmamasına yönelik düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca ilgililerin yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması gerektiğine yönelik iddiasına dayanak oluşturacak kanaate ancak ihale dokümanını, özellikle teknik dokümanı incelemesi sonucunda ulaşabileceği, İdari ve Teknik Şartname’de yapılan düzenlemelerin yabancı ürünler lehine sonuç doğurup doğurmayacağı, teknik kriterlere göre ihaleye yerli ürün teklif edip edemeyeceği hususunun ancak dokümanın satın alınması ve tetkiki sonucunda anlaşılabileceği, bu incelemeden sonra yerli ürünler aleyhine sonuç doğurabilecek durumların varlığı halinde anılan ihalede yerli ürünler lehine fiyat avantajı uygulanması gerektiği değerlendirmesini yapabileceği anlaşıldığından, ilana kısmen yansıyan bu hususa yönelik olarak şikâyet başvurusunun süresinde gerçekleştirildiği sonucuna varılmaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda ihale dokümanında yerli ürün teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmamasına yönelik düzenlemelerin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu anlaşıldığından ihalenin iptali gerekmektedir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

 

b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

 

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler, hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmeliğin “Başvuruların şekil” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında ise “(10) İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde yer verdiği, ihaleye teklif sunan istekli/isteklilerin tekliflerine konu ürünlerin Teknik Şartname’deki hükümleri karşılamadığı yönündeki iddiasına şikayet dilekçesinde yer vermediği, şikayet dilekçesindeki iddiaların kapsamının ihale dokümanındaki düzenlemeler ve talebin bu düzenlemelerde değişiklik yapılması yönünde olduğu görülmüştür.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, ilgilinin idareye sunduğu teklif zarfında teklif mektubu, geçici teminat ve ihalede istenen diğer yeterlik belgelerini sunmadığı, zarfta bunlar yerine idareye verilen şikâyet dilekçesi, ihbarname, ticaret sicil gazetesi örnekleri, imza sirküleri ve oda sicil kayıt suretine yer verdiği, bu çerçevede sunulan belgelerin başvuru sahibine istekli sıfatını kazandırmayacağı anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, ihaleye teklif sunmayan ve idari başvurularının da ihale dokümanına yönelik olduğu anlaşılan başvuru sahibinin istekli sıfatını haiz olmadığı, istekli olabileceklerin tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemlere yönelik şikayet ehliyetinin bulunmadığı, aksinin kabulü halinde dahi idareye karşı ileri sürülmemiş iddiaların Kuruma yapılan başvurularda itirazen şikayet başvurusuna konu edilemeyeceği anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanun’un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun bu iddia bakımından ehliyet ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.

           

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul