• Dosya No: 2014-1-102
 • Karar Sayısı: 15-03/32-17
 • İlgili Kurum: Rekabet Kurumu (rk)
 • Karar Tarihi: 15.01.2015
Bu kararın orjinal metnine sayfa sonundaki dosyalar bölümünden erişebilirsiniz.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Rekabet Kurumu Başkanlığından,


REKABET KURULU KARARI
Dosya Sayısı : 2014-1-102 (Önaraştırma)
Karar Sayısı : 15-03/32-17
Karar Tarihi : 15.01.2015

A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER
Başkan : Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI
Üyeler : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR,

Fevzi ÖZKAN, Doç. Dr. Tahir SARAÇ

B. RAPORTÖRLER: Başak ARSLAN, Muhammed Safa UYGUR, Metin DEMİRCİ

C. BAŞVURUDA
BULUNAN : Günay Akaryakıt Toptan Gıda Turz. İnş. Otom. Emlak Teks.
Alüminyum Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti. (GÜNAY AKARYAKIT)
Temsilcisi: Av. Pınar UZUNER KORKMAZ
Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:77, Dumankaya Vizyon A2 Kule
D:91 Kartal/İstanbul

D. HAKKINDA İNCELEME
YAPILAN : Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş. (AKPET)

Akatlar Mah. Ebululla Mardin Cad. No:22. Maya Park Tower I
34335 Beşiktaş/İstanbul

(1) E. DOSYA KONUSU: Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş.’nin yapmış olduğu dikey
anlaşma ve çeşitli uygulamalar yolu ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında
Kanun ve 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’ni ihlal
ettiği iddiası.

(2) F. İDDİALARIN ÖZETİ: Yapılan başvuruda özetle;
- GÜNAY AKARYAKIT ile AKPET arasında 25.07.2005 tarihinde GÜNAY AKARYAKIT'a
ait akaryakıt istasyonu üzerinde akaryakıt bayilik faaliyeti yapılması amacıyla bir bayilik
sözleşmesi imzalandığı,

- 29.07.2005 tarihinde AKPET lehine (…..)TL karşılığında 15 yıl süreli intifa hakkı
tanındığı,

- 20.04.2006 tarihinde anılan akaryakıt istasyonunun bulunduğu taşınmaz üzerinde
AKPET lehine (…..)TL bedelle birinci dereceden ipotek hakkı tesis edildiği,

- 4054 sayılı Kanun ve 2002/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde intifa hakkının geçersiz hale
gelmesine rağmen AKPET tarafından tapuda yer alan intifa şerhinin terkin edilmediği,

- Ayrıca, bayilik sözleşmesi gereğince AKPET lehine teminat amacı ile verilen ipoteğin,
bayilik sözleşmesinin süresinin sona ermesine rağmen kaldırılmadığı

ifade edilerek, AKPET hakkında gerekli işlemlerin yapılması talep edilmiştir.

(3) G. DOSYA EVRELERİ: Kurum kayıtlarına 27.10.2014 tarihinde giren başvuru üzerine
hazırlanan 27.11.2014 tarih ve 2014-1-102/İİ sayılı İlk İnceleme Raporu, 03.12.2014
tarihli Kurul toplantısında görüşülmüş ve önaraştırma yapılmasına karar verilmiştir.
Konuya ilişkin karar uyarınca düzenlenen 06.01.2015 tarih ve 2014-1-102/ÖA sayılı
Önaraştırma Raporu görüşülerek karara bağlanmıştır.

(4) H. RAPORTÖR GÖRÜŞÜ: İlgili raporda; GÜNAY AKARYAKIT ile AKPET arasındaki
dikey ilişkinin 05.08.2015 tarihine kadar 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında grup
muafiyetinden yararlandığı, dolayısıyla AKPET hakkında 4054 sayılı Kanun’un 41.
maddesi uyarınca soruşturma açılmasına yer olmadığı ve şikâyetin reddinin gerektiği15-03/32-17

2/3


ifade edilmiştir.

I. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

(5) Konuya ilişkin bilgi isteme yazısına cevaben AKPET’den gönderilen yazıda özetle;

- GÜNAY AKARYAKIT ile AKPET arasında 25.07.2005 tarihinde bayilik sözleşmesi
imzalandığı ve 29.07.2005 tarihinde AKPET lehine 15 yıl süreli intifa hakkı tanındığı,

- Bahse konu dikey ilişkinin 4054 sayılı Kanun ve sair mevzuata uygun hale
getirilebilmesi amacıyla GÜNAY AKARYAKIT ile yapılan görüşmeler neticesinde
tarafların dikey ilişkinin yenilenmesi hususunda anlaştığı,

- Bunun neticesinde taraflar arasında 05.08.2010 tarihli ve beş yıl süreli yeni bir bayilik
sözleşmesi imzalandığı ve intifa süresinin bayilik sözleşmesinin süresi ile uyumlu
olacak şekilde kısaltılması için AKPET tarafından GÜNAY AKARYAKIT yetkilisi Yusuf
GÜNAY adına vekâlet çıkarıldığı ve ilgilisine teslim edildiği,

- Aynı zamanda malik olan bayinin, 05.08.2010 tarihinde kendi rızası ile hiçbir baskı
altında kalmaksızın, eski bayilik sözleşmesi ile bağlantısız şekilde yeni bir bayilik
sözleşmesi imzaladığı,

- GÜNAY AKARYAKIT’ın Didim 1. Noterliği’nden keşide edilen 24.02.2012 tarih ve 1508
yevmiye numaralı ihtar ile 05.08.2010 tarihinde imzaladığı bayilik sözleşmesini hiçbir
gerekçe olmadan feshettiği ve intifa hakkının da 18.09.2010 tarihinde sona erdiği
gerekçesi ile kaldırılmasını talep ettiği,

- GÜNAY AKARYAKIT’ın, sözleşmeyi feshetmesinden kısa bir süre sonra Milan Petrol
Sanayi ve A.Ş. ile anlaştığı ve 10.04.2014 tarihinden itibaren Milan Petrol Sanayi ve
A.Ş. dağıtıcı lisansı altında bayilik faaliyetine devam ettiği,

- Dikey ilişkinin 05.08.2010 tarihinde yenilenmesi ve söz konusu intifa hakkının da
sözleşme süresi ile uyumlu hale getirilmesi için gerekli vekâletin şirket yetkilisi adına
çıkartılmasına rağmen müvekkil şirketin 05.08.2015 tarihine kadar geçerli intifa
hakkına dayanarak hiçbir hukuki girişimde bulunmadığı,

- Dolayısıyla dosya konusu dikey ilişkide 4054 sayılı Kanun ile Kurumun
düzenlemelerine aykırı herhangi bir yön bulunmadığı

ifade edilmiştir.

(6) Dosya kapsamında yer alan bilgi ve belgeler incelendiğinde; AKPET ile GÜNAY
AKARYAKIT arasındaki dikey ilişkinin ilk olarak 25.07.2005 ile 05.08.2005 tarihli bayilik
sözleşmeleri ile kurulduğu ve 29.07.2005 tarihinde AKPET lehine 15 yıl süreli intifa hakkı
tesis edildiği görülmektedir. İzleyen süreçte ise taraflar arasında 05.08.2010 tarihinde yeni
bir bayilik sözleşmesi akdedilmiştir.

(7) Konuyla ilgili olarak 2002/2 sayılı Tebliğ hükümleri, anılan Tebliğ’in açıklanmasına yönelik
çıkarılan Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz ve Kurulumuz kararları çerçevesinde; taraflar
arasında kurulan dikey ilişkinin söz konusu istasyonda faaliyet gösteren malik ile
işleticinin aynı kişi olması nedeniyle bağlantı sayıldığı ve dolayısıyla 2002/2 sayılı
Tebliğ’in 5 (a) maddesinde düzenlenen istisna hükmü kapsamında olmadığı; ayrıca dosya
konusu akaryakıt istasyonunun daha önce üzerinde akaryakıt bayilik faaliyeti yapılmamış
arazi üzerinde sıfırdan kurulan bir tesis niteliği de taşımaması nedeniyle Kurulumuzun
yerleşik kararlarında ortaya koymuş olduğu koşulları karşılamadığı ve dikey anlaşmaya
bireysel muafiyet tanınamayacağı değerlendirilmektedir.

(8) Öte yandan, taraflar arasında 2005 yılından bu yana süregelen bir ilişki bulunmakla
birlikte 05.08.2010 tarihinde yeni bir bayilik sözleşmesi imzalandığı ve söz konusu bayilik
sözleşmesi ile birlikte akdedilen protokol gereğince mezkûr istasyon üzerindeki intifa
hakkının süresinin bayilik sözleşmesi ile uyumlu olacak şekilde 05.08.2015 tarihine kadar
kısaltılması için AKPET tarafından bayi/malik GÜNAY AKARYAKIT’a vekâletname15-03/32-17

3/3


gönderildiği Kurumumuza sunulan belgelerden anlaşılmaktadır.

(9) 2002/2 sayılı Tebliğ’in açıklanmasına ilişkin çıkarılan Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz’un
35. paragrafında, “… Beş yıllık süreyi aşacak şekilde zımnen yenilenebilen rekabet
etmeme yükümlülükleri de grup muafiyeti kapsamında değildir. Ancak, süresi beş yılı
aşmayan veya beş yıldan sonraki uzatmanın her iki tarafın açık iradesi ile mümkün
olduğu ve alıcının beş yıllık süre sonunda rekabet etmeme şartına son vermesini
engelleyen herhangi bir durumun olmadığı hallerde rekabet etmeme yükümlülüğü grup
muafiyetinden yararlanacaktır…” şeklinde açıklama yer almaktadır.

(10) Ayrıca Kurulumuzun geçmiş tarihli kararlarında1 da belirtildiği üzere, uzun süreden beri
devam eden dikey ilişkilerde, taraflar arasındaki dikey ilişkiye esas teşkil eden
sözleşmelerin, tarafların özgür iradeleriyle imzaladıkları yeni sözleşmeler yoluyla
yenilenmesi yeni bir irade beyanı olarak kabul edilebilmekte ve bu şekilde duruma göre
taraflar arasında yeni bir dikey anlaşmanın yapıldığından bahisle bu durum, grup
muafiyeti kapsamındaki sürelerin hesaplanmasında göz önüne alınmaktadır.

(11) Somut olayda da, başvuru konusu akaryakıt istasyonu ile ilgili olarak AKPET ile GÜNAY
AKARYAKIT arasında imzalanan 05.08.2010 tarihli bayilik sözleşmesi ve protokol ile
AKPET tarafından intifa hakkının uyumlulaştırılması amacıyla malike gönderilen
vekâletname dikkate alındığında, tarafların yeni bir dikey anlaşma kurmak yönünde
iradelerinin yenilendiği, bu doğrultuda söz konusu dikey ilişkinin 05.08.2015 tarihine kadar
2002/2 sayılı Tebliğ ile tanınan grup muafiyetinden yararlanabileceği kanaatine
varılmıştır.

J. SONUÇ

(12) Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre;

1- Günay Akaryakıt Toptan Gıda Tur. İnş. Otom. Emlak Teks. Alüminyum Mob. San. ve
Tic. Ltd. Şti. ile Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş. arasındaki dikey ilişkinin 05.08.2015
tarihine kadar 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği
kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına,

2- Bu nedenle 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca şikayetin reddi ile soruşturma
açılmamasına

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.


1 Kurulumuzun 09.02.2011 tarih, 11-08/160-52 sayılı; 06.06.2012 tarih, 12-30/877-261 sayılı; 13.06.2013 tarih, 13-
36/465-201 sayılı ve 09.10.2013 tarih, 13-57/796-336 sayılı kararları.


Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Rekabet Kurumu Sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul