En son güncellemeler 24 Mayıs 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3213 SAYILI MADEN KANUNUNUN GEÇİCİ 29 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA DEVAM EDEN RÖDÖVANS SÖZLEŞMELERİNDE, YER ALTINDAKİ MADEN İŞLERİNDE MEYDANA GELEN MALİYET ARTIŞLARI İÇİN FİYAT FARKI ÖDENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Kararın amacı; 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesi uyarınca devam eden rödövans sözleşmeleri kapsamında, yer altındaki maden işlerinde fiyat farkı ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Karar; 11/9/2014 tarihi ve 18/2/2015 tarihi itibarıyla devam eden rödövans sözleşmelerinde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 İş Kanununun 41, 53 ve 63 üncü maddelerinde 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile 3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesiyle sınırlı olmak kaydıyla meydana gelen maliyet artışları için uygulanacak fiyat farkını kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Karar, 3213 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Kararda geçen;

a) Birim fiyat: Sözleşmeye bağlanan işe ait birim fiyatı veya rödövans payını,

b) İdare: Bu Karar kapsamındaki rödövans sözleşmelerinin tarafı olan kamu kurum ve kuruluşlarını,

c) Ortalama ücret maliyeti: Rödövans sözleşmesi kapsamında 11/9/2014 tarihinden önce maden çıkarma işlerine başlanan ve bu kapsamda linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerinde yer altında çalışan işçilere ücret, prim, ikramiye, sosyal yardım ve benzeri adlar altında yapılan ödemelerin tamamı dahil olmak üzere 2014 yılının ilk sekiz ayında ödenen brüt ücret tutarının aylık ortalamasını,

ç) Referans ortalama ücret maliyeti: Rödövans sözleşmesi kapsamında 11/9/2014 tarihinden önce maden çıkarma işlerine başlanan ve bu kapsamda linyit ve taşkömürü çıkarılan diğer işyerlerinde yer altında çalışan emsal işçilere ücret, prim, ikramiye, sosyal yardım ve benzeri adlar altında yapılan ödemelerin tamamı dahil olmak üzere 2014 yılının ilk sekiz ayında ödenen brüt ücret tutarının aylık ortalamasını,

d) Yeraltı rezerv oranı: Rödövans fiyatına yansıyan yeraltı rezerv oranını,

ifade eder.
Fiyat farkı hesabı ve uygulama esasları
Madde 5 -
(1) 3213 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesi gereğince uygulanacak fiyat farkı aşağıdaki formüllere göre hesaplanır: a) Ücret Maliyetindeki Artış (Fü)=Fe*Yr*By*[(( a2*(Is/Ii)*By)+(] -a2))-l] b) Çalışma Sürelerinin Azaltılması (Fç)=F0* a2* By* Yr*[(Çö-Çs)/Çö] c) Yeraltı İşlerinde Çalışan İşçilerin Yıllık Ücretli İzin Sürelerinin Dörder Gün Arttırılması (Fi)=F0* a2* By* Yr*( İa/İy) ç) Fiyat Farkı (Fı)=Fo+Fç+Ft (2) Birinci fıkradaki formüllerde yer alan; a) FT= Toplam fiyat farkını, b) FÜ= Ücret maliyetindeki artış sonucu oluşan fiyat farkını, c) Fç= Çalışma süresinin azaltılması sonucu oluşan fiyat farkını, ç) Fj = İzin sürelerinin artırılması sonucu oluşan fiyat farkını, d) Fe= 2014 yılının Eylül ayında geçerli olan birim fiyatı, e) F0= 2015 yılının Ocak ayında geçerli olan birim fiyatı, f) a2= Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğin eki cetvelde madenin kazılması ve çıkarılması için belirlenen asgari işçilik oranından düşük ve 0,65’ten yüksek olmamak kaydıyla her bir sözleşme için onaylı iş programı ile mali tablolar dikkate alınarak belirlenen ve idarece onaylanan katsayıyı, g) By= 2014 ve daha önceki yıllara ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile faaliyet gerekleri dikkate alınarak her bir sözleşme için hesaplanan ve idarece onaylanan, a2 katsayısı içerisindeki yeraltı işçilik oranını; 2014 yılından sonra başlayan linyit ve taşkömürü çıkarma faaliyetlerinde ise emsal işletme dikkate alınarak tespit edilen ve idarece onaylanan, a2 katsayısı içerisindeki yeraltı işçilik oranını, ğ) Is= 2014 yılının ikinci altı ayında geçerli olan asgari ücretin iki katını, h) Ij= Ortalama ücret maliyetini; 11/9/2014 tarihinden sonra fiilen maden çıkarma faaliyetlerine başlayan işyerlerinde ise referans ortalama ücret maliyetini, ı) Yr= Rezerv veya enerji olarak yeraltı rezerv oranını, i) Ço= 31/12/2014 itibarıyla geçerli haftalık çalışma süresini, j) Çs= Uygulama ayındaki haftalık çalışma süresini, k) İa= Artırılan izin gününü (4 gün), l) İy= Yıllık takvim gününü (365 gün), ifade eder. (3) Ücret maliyetindeki artış sonucu oluşan fiyat farkı (Fü) hesaplanırken; By ile Ii değerlerinin hesaplanmasında 11/9/2014 tarihinden önce ücret, prim, ikramiye, sosyal yardım ve benzeri adlar altında yapılan ödemelerin tamamı dahil olmak üzere toplam ücret tutarı asgari ücretin iki katından fazla olan işçiler dikkate alınmaz. (4) Rödövans payı dikkate alınarak Fe ve F0 değerlerinin belirlendiği durumlarda, a2 katsayısı, her bir sözleşme için onaylı iş programı ile mali tablolar dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayı ile rödövans payını aşmayacak şekilde l’e kadar artırılabilir. (5) Birinci fıkranın (ç) bendine göre hesaplanan fiyat farkı, fiilen yapılan iş miktarı ile çarpılarak uygulanır. (6) Ücret maliyetindeki artış sebebiyle oluşan fiyat farkı 11/9/2014 tarihinden itibaren hesaplanır. (7) Çalışma saatlerinin azaltılması ve izin sürelerinin artışına yönelik oluşacak fiyat farkı 1/1/2015 tarihinden itibaren hesaplanır. (8) Yeraltı rezerv oranı hesaplamasında, enerji üretimi esaslı ihalelerde üretime yansıyan yeraltı rezerv oranı dikkate alınır. (9) Bu Kararın uygulanması sonucu hesaplanacak tutarlar fiyat farkı olup, işletmeci ile idare arasında imzalanan sözleşme birim fiyatını veya rödövans payını değiştirmez. 
Düzenleme yetkisi
Madde 6 -
(1) Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve Kalkınma Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının görüşünü alarak tebliğ çıkarmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir.
Yürürlük
Madde 7 -
(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 -
(1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul