Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

26 Haziran 2001

SALI

Sayı : 24444

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4680     Üretimini Likit Petrol Gazı ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanması Hakkında Kanun

4683     Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve Tuz Kanununun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun

4687     Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu Teşkiline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2001/2504     Türkiye-Hollanda Ekonomik ve Teknolojik İşbirliği Karma Komisyonu Altıncı Dönem Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU’ya, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Maliye, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar  ile Kültür Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

— Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Üretimini Likit Petrol Gazı ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanması Hakkında Kanun

Kanun No. 4680

Kabul Tarihi : 13.6.2001

MADDE 1. — 1.5.2001 ile 31.12.2001 tarihleri arasında üretimlerini likit petrol gazı ile yapan karo seramik, vitrifiye sağlık gereçleri ve porselen sofra eşyası üreticileri ile bu üretim tesislerine likit petrol gazı kullanarak elektrik sağlamak amacıyla kurulan kojeneratör sistemli otoprodüktör tesislerin, yukarıda belirtilen sanayi üretimlerinden kendi üretimlerinde kullandıkları elektrik miktarı için kullandıkları likit petrol gazının maliyeti ile aynı üretimin doğal gaz ile yapılmış olması halinde hesaplanacak maliyet arasındaki farkın % 70’i Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Bu Kanun gereğince yapılacak ödemelerin toplam tutarı seksen trilyon lirayı geçemez ve ödemelere ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.

1.5.2001 tarihinden sonra bu Kanun kapsamında üretime başlayan firmalar bu hükümlerden yararlanamazlar.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20/6/2001

—— • ——

Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve Tuz Kanununun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun

Kanun No. 4683

Kabul Tarihi : 15.6.2001

MADDE 1. — 4.6.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 3382 sayılı Kanunla değişik Sanayi madenleri başlıklı III numaralı bendinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

III. – SANAYİ MADENLERİ :

Bileşiminde en az % 30 A12O3 ihtiva eden Killer, Kaolen, Şiforton, Bentonit (İllit, Loglinit, Montmorillonit, Notronit, Saponit, Hektorit, Baydilit), Atapuljit (Poligorskit), Alünit (Şap), Sodyum, Potasyum, Lityum, Kalsiyum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom vb. tuzları, Vollastonit, Talk, Steattit, Pirofillit, Diatomit Dunit, Zeolit, Sillimanit, Andaluzit, Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fosfat, Apatit, Amyant, Manyezit, Trona (Tabiî Soda), Perlit, Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara taşı (Diyaspor), Barit Stronsiyum tuzu (Selestin), Kuvars, Kuvarsit ve bileşiminde en az % 90 SIO2 ihtiva eden Kuvars kumu, Bor tuzları (Kolemanit, Ulexit, Borasit, Tinkal, Pandermit) veya bünyesinde en az % 10 B2O3 bulunan diğer Bor mineralleri, Feldispat (Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), Mika (Biyotit, Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flogopit, Vermikülit), kesilip parlatılarak kullanılacak olan Mermer, Oniks Mermeri ve diğer taşlar, Dolomit, Nefelinli Siyenit, Pomza, Kalsedon.

MADDE 2. — Maden Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “göl sularının ihtiva ettiği madenler için 2000 hektara kadar ayrı ayrı” ibaresi çıkarılmıştır.

MADDE 3. — Maden Kanununun 24 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Deniz, göl ve kaynak suyundan tuz eldesi için yapılan müracaatlara doğrudan işletme ruhsatı ve izni verilir. Bu ruhsatta projede üretilmesi öngörülen tuz için gerekli su miktarı esas alınır. İşletme ruhsatlarının bulunduğu göl ve deniz havzalarına havzanın tabii dengesini bozacak ve kapasitesini aşacak şekilde başka işletme ruhsatı verilemez. Teminatlar 2000 hektar üzerinden hesaplanarak tespit edilir.

MADDE 4. — Maden Kanununun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Arama süresi sonunda ön işletme ve/veya işletme talebi söz konusu olduğu takdirde tesis edilen irtifak ve/veya intifa hakkının süresi ön işletme ve işletme süresini geçmemek kaydıyla uzatılabildiği gibi yeni irtifak ve/veya intifa hakkı talebinde de bulunulabilir.

MADDE 5. — Maden Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 9. — Tekel Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan tuz işletme hakları Tekel Genel Müdürlüğü adına, bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 3078 sayılı Tuz Kanunu ve ilgili Tüzük uyarınca verilmiş veya uzatma talebinde bulunulmuş tuz işletme izinleri hak sahipleri adına, işletme izni müracaatları müracaat sahibi adına intibak ettirilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hak sahipleri bu Kanunun uygulamasına dair Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde harç ve teminatlarını yatırarak ve işletme projesi vererek ilgili Daireye müracaat ettikleri takdirde işletme ruhsatı almaya hak kazanırlar.

Tuz Kanununa göre yatırılmış yıllık harçlar mükerrerliği önlemek için intibaktan sonra maden yıllık harçları ile mahsup edilir.

Süresi içinde intibak için başvuruda bulunulmayan haklar iptal edilir ve 30 uncu madde hükümlerine göre ihale edilir.

İntibakların yapılmasına dair esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 10. — Kaya tuzu ruhsatlarının intibakının yapılacağı alanda maden veya göl suyu ruhsatları mevcut ise intibak, sadece tuz işletme hakkına sahip olmak kaydıyla, söz konusu ruhsat üzerine gelecek şekilde yapılır.

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu Kanunun uygulamasına ilişkin esas ve usulleri belirtmek üzere Kanunun yayım tarihinden itibaren altı ay içinde bir yönetmelik çıkarılır.

MADDE 6. — 11.12.1936 tarihli ve 3078 sayılı Tuz Kanunu ile ek ve değişiklikleri ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan "Devlet Tekeli Dışında İşletilecek Tuzlalar Hakkında Tüzük" yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/6/2001

—— • ——

Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu Teşkiline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No. 4687

Kabul Tarihi : 21.6.2001

MADDE 1.– 2 Nisan 2001 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR) Teşkiline Dair Anlaşma”nın onaylanması Uygun Bulunmuştur.

MADDE 2.– Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.– Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/6/2001

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

 

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

25 Haziran 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-10055

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Turizm ve Tarım Endüstri Sektöründe Özelleştirme” konulu panele katılmak üzere, 26 Haziran 2001 tarihinde Romanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU’nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

25 Haziran 2001

39-06-117-2001-456

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 25 Haziran 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10055 sayılı yazınız.

“Turizm ve Tarım Endüstri Sektöründe Özelleştirme” konulu panele katılmak üzere, 26 Haziran 2001 tarihinde Romanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU’nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI’nın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

25 Haziran 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-10056

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Haziran 2001 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan  

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

25 Haziran 2001

39-06-118-2001-457

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 25 Haziran 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10056 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Haziran 2001 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

25 Haziran 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-10054

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Haziran 2001 tarihinden itibaren Belçika ve Lüksenburg’a giden Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

25 Haziran 2001

39-06-116-2001-455

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 25 Haziran 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10054 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Haziran 2001 tarihinden itibaren Belçika ve Lüksenburg’a giden Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

25 Haziran 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-10057

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Haziran 2001 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray AYDIN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

25 Haziran 2001

39-06-119-2001-458

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 25 Haziran 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10057 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Haziran 2001 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından :

Karar Sayısı : 2001/1812

1 — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 7 nci derece kadrolu ve +950 ek göstergeli Planlama Uzmanlığına Mehmet Kağan SAYGILI’nın atanması,

540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 33 üncü maddesi, 657 sayılı Kanunun 36/A-11 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

25 Haziran 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1801

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin ALİOĞLU’nun,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına, Ankara 1 inci Bölge Müdürü Sait Beyhan CINGI’nın atanmaları,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

25 Haziran 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M.YILMAZ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1817

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7000 ek göstergeli Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığına, Planlama Uzmanı Öner KABASAKAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi, 4668 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

25 Haziran 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. A.ÇAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1768

1 — Yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Maliye Müfettiş Yardımcıları; Mustafa ÇOLAK,Gürol GÜNDOĞAN, Melih ORCAN,Ahmet OZANSOY, Osman SARAÇ, Doğan ALANTAR, Murat AKTAŞ, Eray ASİL, TürkbenPEDÜK ve Hasan Halil GÖNÜL’ün 7 nci derece kadrolu Maliye Müfettişliklerine atanmaları 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 76 ve 161 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

25 Haziran 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

S. ORAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1803

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Baş Hesap Uzmanlığına Gelirler Genel Müdür lüğü Daire Başkanı Azmi DEMİRCİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

25 Haziran 2001 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

S.ORAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Maliye Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1793

1 — Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine İmadettin KURŞUN’un atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

25 Haziran 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H.Y.GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1795

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına,Mehmet Cezmi SÜMER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76, 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

25 Haziran 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Y.OKUYAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çalışma ve Sos.Güv.Bakanı

 —— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1796

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına, Şükrü ŞENGÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 74, 616 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 48 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

25 Haziran 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Y.OKUYAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çalışma ve Sos.Güv.Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1804

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Dr.Hüseyin ÇAVUŞOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun, 59, 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

25 Haziran 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Y.OKUYAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çalışma ve Sos.Güv.Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1819

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Sağlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Dr.Ertan Rifat TELHAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71, 93, 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 48 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

25 Haziran 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Y.OKUYAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çalışma ve Sos.Güv.Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1813

1 — 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Sanayi Genel Müdürlüğüne Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürü Dinçer KARA’nın,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne Sanayi Genel Müdürü Necati SARIBAY’ın atanmaları; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

25 Haziran 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D.BAHÇELİ

A. K.TANRIKULU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1765

1 — Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kenan VEZİROĞLU’nun atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

25 Haziran 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z. ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Enerji ve Tabii Kay.Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1797

1 — Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mehmet Ali TÜRKOĞLU’nun atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ve 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

25 Haziran 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z. ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Enerji ve Tabii Kay.Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1798

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, aynı yer Bursa I inci Bölge Müdürü İlker ÖZEL’in atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

25 Haziran 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D.BAHÇELİ

Z. ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Enerji ve TabiiKay.Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1806

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kars XXIV üncü Bölge Müdürlüğüne, aynı yer Bölge Müdür Yardımcısı Erdoğan BAĞCI’nın atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

25 Haziran 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z. ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Enerji ve Tabii Kay.Bakanı

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1799

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Antalya İl Kültür Müdürlüğüne,Konya İl Kültür Müdürü Osman SİVİLOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

25 Haziran 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M.İ. TALAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Kültür Bakanı

—— • ——

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1814

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Şırnak İl Kültür Müdürlüğüne,Malatya İl Kültür Müdürlüğü Araştırmacısı Yılmaz MARASALI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

25 Haziran 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. İ. TALAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Kültür Bakanı

Sayfa Başı


Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

 

Sayfa Başı