Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

8 Aralık 2001

CUMARTESİ

Sayı : 24607

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4721    Türk Medenî Kanunu

4722    Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ’e, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Şurası Yönetmeliği

— Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8 inci ve 22 nci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ (TRKGM-2001/5)

— Çimento Fabrikalarında Atıkların Alternatif veya Ek Yakıt Olarak Kullanılmalarında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliğ

 

Sirkülerler

— Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 34/1 Numaralı Sirkülerde Değişiklik Yapılmasına Dair Sirküler

Denizlerde ve İçsularda Amatör (Sportif) Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 34/2 Numaralı Sirkülerde Değişiklik Yapılmasına Dair Sirküler


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

 

Türk Medenî Kanunu

 

7/12/2001

—— • ——

Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Kanun No. 4722

Kabul Tarihi : 3.12.2001

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

A. Geçmişe etkili olmama kuralı

MADDE 1. — Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önceki olayların hukukî sonuçlarına, bu olaylar hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse kural olarak o kanun hükümleri uygulanır.

Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan işlemlerin hukuken bağlayıcı olup olmadıkları ve sonuçları, bu tarihten sonra dahi, yapıldıkları sırada yürürlükte bulunan kanunlara göre belirlenir.

Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen olaylara, Kanunda öngörülmüş ayrık durumlar saklı kalmak kaydıyla, Türk Medenî Kanunu hükümleri uygulanır.

B. Geçmişe etkili olma

I. Kamu düzeni ve genel ahlâk

MADDE 2. — Türk Medenî Kanununun kamu düzeni ve genel ahlâkı sağlamaya yönelik kuralları, haklarında ayrık bir hüküm bulunmayan bütün olaylara uygulanır. Bu bakımdan, eski hukukun Türk Medenî Kanununa göre kamu düzeni ve genel ahlâka aykırı olan kuralları, bu Kanun yürürlüğe girdikten sonra hiçbir suretle uygulanmaz.

II. İçeriği kanunla belirlenen ilişkiler

MADDE 3. — İçerikleri tarafların istek ve iradeleri gözetilmeksizin doğrudan doğruya kanunla belirlenmiş işlem ve ilişkilere, bunlar Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olsalar bile, bu Kanun hükümleri uygulanır.

III. Kazanılmamış haklar

MADDE 4. — Eski hukuk yürürlükte iken gerçekleşmiş olup da Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girdiği sırada henüz herhangi bir hak doğurmamış olaylara, bu Kanun hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kişiler Hukuku

A. Fiil ehliyeti

MADDE 5. — Fiil ehliyeti, Türk Medenî Kanunundaki hükümlere tâbidir. Ancak, Türk Medenî Kanunu yürürlüğe girdiği tarihte eski hukuka göre fiil ehliyetine sahip olup da, bu Kanuna göre sahip olamayanların ehliyetleri devam eder.

B. Gaiplik kararı

MADDE 6. — Türk Kanunu Medenîsi yürürlükte iken verilmiş olan gaiplik kararları, Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, bu Kanuna göre verilen kararların yarattığı sonuçları aynen doğurur. Ancak Türk Kanunu Medenîsine göre evliliğin feshinden doğmuş bulunan sonuçlar olduğu gibi kalır.

C. Dernekler

MADDE 7. — Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki kurallar uyarınca tüzel kişilik kazanan derneklerin tüzel kişiliği devam eder.

Dernekler hakkında öncelikle Türk Medenî Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, kamu hukuku nitelikli özel hükümler saklıdır.

D. Vakıflar

MADDE 8. — Türk Kanunu Medenîsinin yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş bulunan vakıflar hakkında yürürlükte olan özel hükümler saklı kalmaya devam eder.

Türk Kanunu Medenîsi hükümlerine göre kurulmuş olan vakıflara, öncelikle Türk Medenî Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, kamu hukuku nitelikli özel hükümler saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Aile Hukuku

A. Evlenme, boşanma ve evliliğin genel hükümleri

MADDE 9. — Evliliğin kurulması ve sona ermesi, Türk Medenî Kanunu hükümlerine tâbidir.

Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce eski hukuka göre kurulmuş olan evlilikler, Türk Medenî Kanununa göre de geçerliliğini korur; eski hukuka göre sona ermiş olan evlilikler, bu Kanuna göre de sona ermiş sayılır.

Eski hukuka göre geçerli olmayan evlenmenin iptali, Türk Medenî Kanunu hükümlerine tâbidir.

Türk Medenî Kanununun evliliğin genel hükümlerine ilişkin düzenlemeleri, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan evlilikler hakkında da geçerlidir.

B. Mal rejimleri

MADDE 10. — Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce evlenmiş olan eşler arasında bu tarihe kadar tâbi oldukları mal rejimi devam eder. Eşler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde başka bir mal rejimi seçmedikleri takdirde, bu tarihten geçerli olmak üzere yasal mal rejimini seçmiş sayılırlar.

Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan boşanma veya iptal davaları sonuçlanıncaya kadar eşler arasında tâbi oldukları mal rejimi devam eder. Dava boşanma veya iptal kararıyla sonuçlanırsa, bu mal rejiminin sona ermesine ilişkin hükümler uygulanır. Davanın redle sonuçlanması hâlinde eşler, kararın kesinleşmesini izleyen bir yıl içinde başka bir mal rejimi seçmedikleri takdirde, Kanunun yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere yasal mal rejimini seçmiş sayılırlar.

Şu kadar ki eşler, yukarıdaki fıkralarda öngörülen bir yıllık süre içinde mal rejimi sözleşmesiyle yasal mal rejiminin evlenme tarihinden geçerli olacağını kabul edebilirler.

Yukarıdaki hükümler uyarınca mal birliği veya mal ortaklığı rejiminin yasal mal rejimine dönüşmesi hâlinde, Türk Kanunu Medenîsinin ilgili mal rejiminin sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.

C. Üçüncü kişilerin korunması

MADDE 11. — Eşler arasında mal rejimleriyle ilgili değişiklikler sebebiyle, üçüncü kişilerin haklarını korumaya yönelik sorumluluk hükümleri, Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden sonraki değişiklikler hakkında da uygulanır.

D. Soybağı

MADDE 12. — Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce, sahih olmayan nesepli çocuklar, yürürlük tarihinden başlayarak bu Kanunun soybağına ilişkin hükümlerine tâbi olurlar.

Bu çocuklar, vesayet altında bulunuyorlarsa velâyetin kaldırılmasını gerektiren sebepler bulunmadıkça en geç bir yıl içinde velâyet hükümlerine tâbi olurlar. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce velâyetin verilmesi veya kaldırılması konusunda verilmiş olan kararlar geçerliliğini korur.

E. Babalık davası

MADDE 13. — Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan babalık davaları, bu Kanun hükümlerine göre karara bağlanır.

Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce olumlu karara bağlanmış olan malî sonuçlu babalık davalarında çocuğun soybağı, yürürlük tarihinden başlayarak bu Kanun hükümlerine göre kurulmuş olur.

F. Evlat edinme

MADDE 14. — Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan evlat edinme sözleşmeleri, bütün hükümleri ile birlikte geçerliliğini korur.

G. Velâyet

MADDE 15. — Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce velâyet konusunda verilmiş olan kararlar, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra da geçerliliğini korur.

H. Vesayet

MADDE 16. — Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce atanmış olan vasiler, görev süresi bakımından da bu Kanun hükümlerine tabidirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Miras Hukuku

A. Mirasçılık ve mirasın geçişi

MADDE 17. — Mirasçılık ve mirasın geçişi, mirasbırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eşya Hukuku

A. Aynî haklar

MADDE 18. — Eski hukuka göre kurulmuş olup da, Türk Kanunu Medenîsinin yürürlükte bulunduğu zamanda varlıklarını korumuş olan aynî haklar, Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra da varlıklarını sürdürürler. Bu haklardan Türk Medenî Kanunu uyarınca kurulması mümkün olmayanlar, tapu kütüğünün beyanlar sütununa yazılır.

B. Eşya hukuku hükümlerinin uygulanması

MADDE 19. — Türk Medenî Kanununun eşya hukukuna ilişkin hükümleri, uygun düştüğü ölçüde zabıt defterlerinin tutulduğu yerlerde de uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

A. Hak düşürücü süreler ve zamanaşımı süreleri

MADDE 20. — Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce işlemeye başlamış bulunan hak düşürücü süreler ile zamanaşımı süreleri, Türk Kanunu Medenîsi hükümlerine tâbi olmaya devam ederler. Ancak söz konusu süreler, Türk Medenî Kanununun belirlediği süreden uzun ise, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, bu Kanunda belirlenen sürenin geçmesiyle dolmuş olur.

B. Yollamalar

MADDE 21. — Bu Kanunun ve Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş bulunan kanunların maddelerine, diğer mevzuat tarafından yapılan yollamalar, o maddeleri karşılayan yeni hükümlere yapılmış sayılır.

C. Tüzük ve yönetmelikler

MADDE 22. — Türk Medenî Kanununda öngörülen tüzük ve yönetmelikler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde çıkarılır ya da yürürlükteki tüzük ve yönetmeliklerde gerekli değişiklikler yapılır. Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar, yürürlükteki tüzük ve yönetmeliklerin Türk Medenî Kanununa aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

D. Yürürlükten kaldırılan kanun

MADDE 23. — 29.5.1926 tarihli ve 864 sayılı Kanunu Medenînin Sureti Mer’iyet ve Şekli Tatbiki Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 24. — Bu Kanun Türk Medenî Kanunu ile aynı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

7/12/2001

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

7 Aralık 2001

Genel Müdürlüğü

B.02.0.PPG.0.12-305-19901

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Aralık 2001 tarihinde İsrail’e gidecek olan Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

7 Aralık 2001

B.01.0.KKB.01-06-223-2001-828

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 7 Aralık 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-19901 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Aralık 2001 tarihinde İsrail’e gidecek olan Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Şurası Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Özürlüler Şurası’nın oluşumu, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Özürlüler Şurası’nın oluşumu, çalışma usul ve esasları ile bunlarla ilgili diğer hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 571 sayılı Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan : Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanını,

b) Başkanlık : Özürlüler İdaresi Başkanlığını,

c) Başkan : Özürlüler İdaresi Başkanını,

d) Şura : Özürlüler Şurası’nı,

e) Üye : Özürlüler Şurası’na Şura Üyesi olmak üzere resmi olarak davet edilmiş ve oy hakkı bulunan üyeyi,

f) Genel Kurul : Şura’nın doğal üyeleri ve temsilci üyelerinden oluşan kurulu,

g) Divan Başkanlığı : Başkanı, Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı veya Özürlüler İdaresi Başkanı olan, diğer üyeleri Özürlüler Şurası Genel Kurulu tarafından seçilen Özürlüler Şurası yürütücü organını,

h) Yürütme Kurulu : Şura’nın planlanması, organizasyonu, yürütülmesi ve izlenmesinden sorumlu olan Şura yürütme kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Şuranın Oluşumu, Görevleri ve Gündemi

Şuranın Oluşumu

Madde 5 — Şura, Başkanlıkça belirlenecek yer ve tarihte üye tam sayısının en az üçte ikisiyle istişari nitelikte kararlar almak üzere iki yılda bir kez toplanır.

Bakan, Şura’nın doğal üyesi ve başkanıdır. Bakanın bulunmadığı zamanlarda Başkan Şura’nın başkanlığını yapar.

Şura; doğal üyeler, temsilci üyeler ve gözlemcilerin toplanmasından oluşur. Şura’ya katılan her üyenin bir oy hakkı vardır.

Şura, çalışmalarını komisyon toplantıları ve genel kurul toplantıları halinde yürütür.

Doğal Üyeler

Madde 6 — Şura’nın doğal üyeleri, Bakan, Başkan ve diğer Özürlüler Yüksek Kurulu Üyeleri, Başkanlık Başkan Yardımcıları, Yürütme Kurulu Üyeleri, Özürlüler Uzmanları, Şura’nın gündemiyle ilgili uzmanlar, Şura’nın gündemiyle ilgili Başkanlık personelidir.

Temsilci Üyeler

Madde 7 — Şura’nın temsilci üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi, Başbakanlık temsilcisi, Yükseköğretim Kurulu temsilcisi, konu ile ilgili fakülte veya yüksek okulu bulunan üniversitelerin temsilcileri, Türkiye Sakatlar Konfederasyonuna bağlı federasyon başkanları, özürlüler ile ilgili spor federasyonları başkanları, Bakan tarafından ismen davet edilenler, Başkanlıkça ismen davet edilenler, Başkanlıkça çağırılacak konu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileridir.

Gözlemciler

Madde 8 — Şura başkanı, Şura’ya yurt içinden veya yurt dışından gözlemciler davet edebilir, gözlemciler görüş bildirebilir, fakat oy kullanamazlar.

Şuranın Amacı

Madde 9 — Şura’nın amacı, Özürlüler İdaresi Başkanlığının kuruluş amacı ve görevleri doğrultusunda, özürlü ve özürlülük konusunda her türlü görüş ve çözüm önerilerini tartışmak, ulusal politikalara esas olacak ilke ve programlar oluşturmak, kamuoyunun bu konuda bilinçlenmesine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası alanlardaki görüş, düşünce ve gelişmelerin aktarılmasını, tartışılmasını sağlamaktır.

Şuranın Görevi

Madde 10 — Başkanlığın en yüksek danışma kurulu olan Özürlüler Şurası özürlülerle ilgili konularda tetkik ve teklif niteliğinde kararlar almakla görevlidir.

Şura Gündeminin Belirlenmesi

Madde 11 — Şura’nın gündemi Şura’nın gerçekleştirileceği tarihten en az altı ay önce yürütme kurulu tarafından belirlenerek Bakanın onayından sonra kesinlik kazanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şura Çalışmalarının Usul ve Esasları

Şura Komisyonlarının Oluşumu ile Çalışma Usul ve Esasları

Madde 12 — Şura gündeminin belirlenmesini takiben gündeme ilişkin komisyonlar oluşturulur. Komisyonların üye sayısı 15’ten az olamaz. Komisyonlar gerekli gördükleri hallerde alt komisyonlar kurabilirler.

Komisyonlar, ilk toplantılarında bir başkan, iki başkan yardımcısı ile üç raportör seçerler ve çalışma programı hazırlarlar. İlk toplantıdan sonra seçim sonucunu ve hazırladıkları çalışma programını Şura sekreterliğine teslim ederler. Komisyonlar hazırlanan program gereği komisyon başkanının gerekli gördüğü yer ve zamanda toplanarak çalışmalarını tamamlarlar.

Komisyon başkanlığı, kişisel bildiriler ile kurum ve kuruluşların görüş yazılarının komisyonlarda görüşülmesini sağlar.

Komisyon toplantılarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının bulunduğu taraf üstün sayılır. Komisyon toplantıları ile kararları tüm üyelerce imzalanan bir tutanak ile tespit edilir. Komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şura toplantısına sunulmak üzere bütün üyelerce imzalanmış bir rapor hazırlanır ve Şura sekreterliğine teslim edilir. Şura sekreterliği hazırlanan raporu genel kurul çağrısı ile birlikte Şura tarihinden en az 30 gün önce Şura üyelerine gönderir.

Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları

Madde 13 — Genel kurul, Şura’nın en yüksek karar organıdır. Genel kurul divan başkanlığını Bakan yürütür. Genel kurul, üyeler arasından iki başkan yardımcısı ile dört raportör seçerek divan başkanlığını oluşturur.

Genel kurul çalışmaları iki günden az, dört günden fazla olamaz.

Genel kurul toplantıları en fazla üç saatlik bölümlerden oluşan oturumlar halinde yapılır. Oturumlarda söz almak isteyen üyeler bu taleplerini divan başkanlığına ad bildirmek suretiyle iletirler ve divan başkanı söz almak isteyen her üyenin görüşünü belirtmesini sağlayacak şekilde konuşma sürelerini belirler.

Oturumlarda görüşülecek komisyon raporları divan başkanlığınca okutulur ve söz almak isteyen üyelerin tümünün görüşünü belirtmesinin ardından divan başkanlığınca birisi lehte, diğeri ise aleyhte olmak üzere iki üyeye daha söz verilerek komisyon raporu üzerindeki görüşmeler tamamlanır ve oylama yapılır. Komisyon raporlarına ilişkin olarak yapılan oylamada her üye kabul, ret ya da çekimser şeklinde oy kullanır. Komisyon raporları oylama sonucuna göre kabul ya da reddedilerek Şura kararına dönüştürülür. Oyların eşit olması halinde divan başkanlığınca uygun bulunan görüş kabul edilir. Raporlar üzerindeki kararlara uygun ekleme ve çıkarmayı gerektiren düzeltmeler her komisyon başkanlığınca yapılır ve divan başkanlığına teslim edilir.

Oturumlarda görüşülen konulara ilişkin olarak en az üç üye tarafından imzalanmak suretiyle önerge verilebilir. Verilen her önerge ayrı ayrı divan başkanlığınca okutulur ve Şura üyelerinin oyuna sunulur. Oylama sonucunda kabul edilen önergeler kararlara dahil edilir.

Şura Sonuç Bildirgesi

Madde 14 — Şura çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmaları değerlendiren bir sonuç bildirgesi divan başkanlığınca hazırlanır ve Şura başkanı tarafından kamuoyuna açıklanır.

Tebliğler

Madde 15 — Şura toplantılarında Başkanlık tarafından gündeme ilişkin olarak belirlenen konularda bilim adamlarınca hazırlanan bilimsel tebliğler, divan başkanlığınca uygun görülen oturumlarda Şura üyelerine sunulur ve üzerinde tartışma yapılabilir.

Tebliğler, üzerinde yapılan tartışmaları da içerecek şekilde Başkanlık tarafından yayımlanabilir.

Şura Kararları

Madde 16 — Şura kararları, Başkanlık tarafından yayımlanır ve ilgili kişi ve kuruluşlara gönderilir. Yayımlanan kararlara ilişkin uygulamalar Başkanlıkça izlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürütme Kurulu ve Şura Sekreterliği

Yürütme Kurulunun Amacı ve Oluşumu

Madde 17 — Özürlüler Şurası sürecinde Şura sekreterliğine yol göstermek ve çalışmalarını izlemek amacıyla Şura yürütme kurulu kurulur. Yürütme kurulu, Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile ana hizmet birimlerinin bağlı olduğu başkan yardımcısı başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri ile ana ve yardımcı hizmet birimleri başkanlarından oluşur. Yürütme kurulu Şura’nın düzenli yürütülmesini sağlar.

Yürütme kurulu başkanının bulunmadığı hallerde yürütme kurulu başkanının uygun gördüğü bir üye başkanlığı vekaleten yürütür. Yürütme kurulu toplantı yeter sayısı ile toplanır.

Yürütme kurulu kararları oy çokluğu ile alınır ancak oyların eşitliği durumunda yürütme kurulu başkanının kullandığı oy yönünde alınan kararlar geçerlidir.

Yürütme Kurulunun Görevleri

Madde 18 — Yürütme kurulunun görevleri;

a) Şura’nın gündemini, çalışma esaslarını ve takvimini belirlemek,

b) Şura’nın yapılacağı ili tespit etmek,

c) Şura gündemiyle ilgili üyeleri tespit etmek,

d) Hazırlık çalışmalarını başlatmak ve izlemek,

e) Başkanlık birimleri arasında Şura’nın organizasyonu ve yürütülmesi konusunda yardımlaşma, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere çalışma grupları kurmak,

f) Şuraya ait ayrıntıları planlamak ve yürütülmesini sağlamaktır.

Şura Sekreterya Hizmetleri

Madde 19 — Şura’nın sekreterya hizmetleri Başkanlık Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Şura Sekreterliğinin Görevleri

Madde 20 — Şura sekreterliğinin görevleri;

a) Yürütme kurulu tarafından tespit edilen Şura gündemini ve Şura toplantı tarihini Bakanın onayına sunmak,

b) Davetlerin zamanında yapılmasını sağlamak,

c) Şura’nın düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak,

d) Komisyonlar tarafından hazırlanan raporları genel kurulda görüşülmek üzere üyelere göndermek,

e) Şura kapsamında gerekli görülen basılı ve görsel yayınları basılması için ilgili Başkanlık birimine göndermektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Şura Giderlerinin Karşılanması

Madde 21 — Şura’nın organizasyonu ve gerçekleştirilmesine ilişkin tüm giderler Başkanlık bütçesinden karşılanır.

Şura toplantılarına Şura’nın yapılacağı il dışından katılan üyelere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre belirlenen miktarda yolluk ödenir.

Yayın Hakkı

Madde 22 — Şura’ya sunulan tebliğler ile yapılan konuşma tutanaklarının ve Şura raporlarının yayın hakkı münhasıran Başkanlığa ait olup, anılan tebliğler ile konuşmaların sahiplerine telif ücreti ödenmez.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 23 — 12/11/1997 tarihli ve 23168 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Şurası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 24 — Sayıştay ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • ——

Marmara Üniversitesinden :

Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 8/6/1997 tarih ve 23013 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (a) bendinin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Bundan başka hazırlık sınıflarının öğrencilerinden birinci yarıyılda asgari 70 not ortalaması tutturanlar için, birinci dönem sonunda bir yeterlik sınavı daha açılır.”

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yeditepe Üniversitesinden :

Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 23/3/2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18/7/2001 tarihli ve 24466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Madde 4 — Her akademik yıl başında, Rektörlükçe ilan edilecek gün, saat ve yerde Yabancı Dil Yeterlik Sınavı yapılır. Ancak sınav tarihinden geriye doğru iki yıl içinde: TOEFL sınavına girip eski yazılı sistemde 550, bilgisayar tabanlı sistemde 213 almış olmak veya IELTS (Akademik) sınavından Reading notu en az 6 olmak koşuluyla total 6,5 aldığını belgeleyen öğrenci yabancı dil sınavından muaf tutulur."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8 inci ve 22 nci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ (TRKGM-2001/5)

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8 inci ve 22 nci maddelerinde yer alan parasal sınırların; her yılın Ekim ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsü’nün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı oranında artırılacağı ve bu durumun, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayı içinde Resmî Gazete’de ilan edileceği, aynı Kanun’un 8 inci maddesinde hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm uyarınca anılan parasal sınırlar; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı tarafından bildirilen Toptan Eşya Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama % 81.4 oranında artış esas alınarak 2002 yılı için, 4077 sayılı Kanunun;

1 — 8 inci maddesinin birinci fıkrasında kapıdan satışlar için öngörülen parasal sınır 39.000.000,–(Otuzdokuzmilyon)TL.,

2 — 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasında tüketici sorunları hakem heyeti kararı olmaksızın tüketici mahkemelerine başvuru için öngörülen parasal sınır 214.578.000,– (İkiyüzondörtmilyonbeşyüzyetmişsekizbin)TL.,

olarak 1/1/2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Sayfa Başı


—— • ——

Sayfa Başı