• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Güncellik/Yürürlük Değerlendirmesi Bulunmamaktadır (Aşağıdaki metin 15/1/2022 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden alınmıştır.)
(Aşağıdaki metin 15/1/2022 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

93767041-180[1020052026]-146

03.01.2022

Konu

:

Fiziki Teslimat Olmaksızın Altın Satış İşleminde Kambiyo Muamele Vergisi

 

 

 

 

 

İlgi

:

… tarih ve … sayılı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Şirketinizin ihracatçı birliği üyesi ve sanayi sicil belgesi sahibi olduğu, bankadaki vadeli altın hesabından yapılan altın alım işleminin hangi oranda banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tabi tutulması gerektiği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun;

- 28 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir."

- 30 uncu maddesinde, "Banka ve sigorta muameleleri vergisini banka ve bankerlerle sigorta şirketleri öder...",

- 31 inci maddesinde, "...Kambiyo alım ve satım muamelelerinde kambiyo satışlarının tutarı vergiye matrah olur...",

- 33 üncü maddesinde "...Kambiyo muamelelerinde nispet matrahın binde ikisidir. Cumhurbaşkanı, bu maddede belirtilen vergi oranını bankalar arası mevduat muameleleri, bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte % 1'e, kambiyo muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve kambiyo muamelelerinde on katına, vergiye tabi diğer muamelelerde ise kanuni seviyesine kadar artırmaya yetkilidir."

hükümleri yer almaktadır.

 Anılan yetkiye istinaden çıkarılan 23/5/2020 tarih ve 2568 sayılı ve 7/8/2020 tarih ve 2834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde değişiklik yapılarak BSMV oranı, kambiyo muamelelerinde, satış tutarı üzerinden % 1 aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde ise satış tutarı üzerinden sıfır olarak tespit edilmiştir.

 1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

 2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

 3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

 4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

 5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,

 6) Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları.

 Son olarak çıkarılan 29/9/2020 tarih ve 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan ''% 1 (yüzde bir)'' ibaresi ''binde iki'' şeklinde değiştirilerek kambiyo muamelelerindeki BSMV oranı 30/9/2020 tarihinden itibaren binde iki olarak tespit edilmiştir.

 Yukarıdaki hükümlere göre, Şirketinizin sanayi sicil belgesini haiz veya ihracatçı birliklerine üye ihracatçı olması halinde, Şirketinize kambiyo işlemi kapsamında bankalar nezdinde yatırım hesapları ve diğer (vadesiz vb) hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın satışlarında sıfır oranında BSMV hesaplanması gerekmektedir.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Maddeye git
    Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul