• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Güncellik/Yürürlük Değerlendirmesi Bulunmamaktadır (Aşağıdaki metin 5/1/2022 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden alınmıştır.)
(Aşağıdaki metin 5/1/2022 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-64597866-130-20234

15.11.2021

Konu

:

SGK, sigorta şirketleri, bankalara vb. kuruluşlara ifa edilen sağlık hizmetlerinde KDV tevkifatı

 

 

 

 

 

İlgi

:

… tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, İşletmenizin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigorta şirketleri, bankalar vb. kuruluşlarla yapılan anlaşmalar kapsamında bu kuruluş personeline veya sigortalılarına sağlık hizmeti sunduğu ve bu hizmetin bedelini anlaşma yapılan kuruluşlar adına fatura düzenlemek suretiyle tahsil ettiği belirtilerek, bu kurumlara düzenlenen faturalarda KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

KDV tevkifatı uygulamasının usul ve esasları KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.) bölümünde belirlenmiş ve Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümünde kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, söz konusu Tebliğin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar "KDV mükellefleri" ve "belirlenmiş alıcılar" olarak düzenlenmiştir.

 

Diğer taraftan, mezkur Tebliğin

 

- (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünde, "Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanların, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV, alıcıların durumuna bakılmaksızın, tevkifata tabi tutulmayacaktır."

 

 -(I/C-2.1.3.2.13) bölümünde ise "KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç) söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Buna göre, İşletmeniz tarafından sigortalılara verilen sağlık hizmeti nedeniyle SGK'ya düzenlenen faturalarda KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

 

Diğer taraftan, sigorta şirketleri, bankalar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları gibi, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13) bölümü kapsamında sayılan kuruluşlarla yapılan anlaşmalar karşılığında, bu kuruluş personeline veya sigortalılarına ifa edilen sağlık hizmeti nedeniyle anılan kuruluşlara düzenlenen faturalarda mezkur bölüm kapsamında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Maddeye git
    Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul