• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Güncellik/Yürürlük Değerlendirmesi Bulunmamaktadır (Aşağıdaki metin 5/1/2022 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden alınmıştır.)
(Aşağıdaki metin 5/1/2022 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-64597866-130-20236

15.11.2021

Konu

:

Servis Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Tevkifatı.

 

 

 

 

 

İlgi

:

… tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, esas olarak "servis taşımacılığı" işi ile uğraşmakta olduğunuz, genellikle ihale veya doğrudan teklif usulleri ile aldığınız servis taşımacılığı işlerinin önemli bir kısmını şirket araç ve şoförleri ile yapmayıp doğrudan kendi aracı ile çalışan şahıs firmaları ve bu işi yapan şirketlere yaptırdığınız belirtilerek, banka ve sigorta şirketlerine, servis taşımacılığı hizmetini bizzat ifa etmeyip bir başka şahıs veya tüzel kişi firmaları kullanmanız durumunda uygulanacak tevkifat ile ilgili Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

KDV tevkifatı uygulamasının usul ve esasları KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.) bölümünde belirlenmiş ve Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümünde kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, söz konusu Tebliğin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar "KDV mükellefleri" ve "belirlenmiş alıcılar" olarak düzenlenmiştir.

 

Mezkur Tebliğin;

 

-"Taşımacılık Hizmetleri" başlıklı (I/C-2.1.3.2.11) bölümünde;

 

"2.1.3.2.11.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

 

2.1.3.2.11.2. Kapsam

 

Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) girmektedir.

 

Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.

 

Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmaz. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilir.

 

Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır."

 

- "Diğer Hizmetler" başlıklı (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde;

 

"KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç) söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."

 

açıklamaları yer almaktadır.

 

Buna göre, Şirketinizce bizzat ifa edilmeyen, doğrudan kendi aracı ile çalışan şahıs firmaları ve bu işi yapan şirketler tarafından fiilen yapılan servis taşımacılığı işlerine ilişkin olarak Şirketiniz tarafından düzenlenen faturalarda Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11) bölümü kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır. Bununla birlikte, söz konusu hizmetin Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde sayılanlar arasında yer alan kuruluşlara verilmesi halinde, mezkur bölüm kapsamında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

 

Öte yandan, servis taşımacılığı hizmetini fiilen ifa eden kendi aracı ile çalışan şahıs firmaları ve bu işi yapan şirketler tarafından Şirketinize düzenlenecek faturalarda Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11) bölümü kapsamında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

 

 Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Maddeye git
    Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul