• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Güncellik/Yürürlük Değerlendirmesi Bulunmamaktadır (Aşağıdaki metin 5/1/2022 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden alınmıştır.)
(Aşağıdaki metin 5/1/2022 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-21152195-130[09-2021.3531]-438557

12.11.2021

Konu

:

Sigorta ve reasürans şirketlerine düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı

 

 

  

İlgi

:

… tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Kooperatifinizin sigortacılık faaliyetleri ile iştigal ettiği belirtilmiş olup,

 

- Kooperatifinizin KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) bölümünde sayılan belirlenmiş alıcılar kapsamına girip girmediği,

 

- Hasar durumunda hizmeti alan sigortalılar olduğundan, hasar dosyaları ile ilgili onarım, parça ve hizmet bedellerinin tevkifata tabi olup olmadığı,

 

- Sigortalılara ait araçların onarımında, hizmeti yapan firmanın tedarikçilerden yaptığı parça alımlarında söz konusu parça sevkinin servislere yapılmakla birlikte faturaların Kooperatifiniz adına düzenlenmesi nedeniyle bu faturalarda tevkifat yapılıp yapılmayacağı,

 

- Sigortalılara ait hasarlı araçların onarım aşamasında parça ve işçilik faturalarında hangi oranda tevkifat uygulanması gerektiği

 

hususunda görüş talep edilmektedir.

 

5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 2 nci maddesinde sigorta şirketlerinin Türkiye'de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye'deki teşkilâtını ifade ettiği, 3/1 maddesinde ise Türkiye'de faaliyet gösterecek sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulmuş olmasının şart olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Diğer taraftan, 3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 maddesinde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) bölümünde sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri tevkifat  uygulayacak alıcılar kapsamında sayılmış olup, söz konusu Tebliğin;

 

- ''Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri'' başlıklı (I/C- 2.1.3.2.3.) bölümünde;

 

''2.1.3.2.3.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

 

2.1.3.2.3.2. Kapsam

 

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara ait veya bunlara tahsis edilen ve faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri tevkifat kapsamındadır.

 

...

 

Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtların onarımı ise bozulmuş, eskimiş araçların kullanılabilir hale getirilmesinden ibarettir. Bakım hizmetinde olduğu gibi onarım hizmetinde de onarılan şeye ait bazı parçaların değiştirilmesi işin tabii bir sonucudur.

 

Dolayısıyla, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait bakım ve onarım hizmetlerinin yalnızca işçilik hizmetinden ibaret sayılması söz konusu olmayıp, bu hizmetlerin gereği olarak yapılan malzeme, yedek parça ve sarf malzemesi teslimleri de bakım ve onarım hizmetine dahil bulunmaktadır.

 

Ancak, bu hizmetlerde kullanılacak malzeme, yedek parça, sarf malzemesi gibi malların tadil, bakım ve onarımı yaptıranlar tarafından piyasadan satın alınıp bu işleri yapanlara verilmesi halinde, malların piyasadan satın alınması sırasında, Tebliğin (I/C-2.1.3.3) bölümünde yapılan açıklamalar saklı kalmak kaydıyla, tevkifat uygulanmaz.''

 

- ''Diğer Hizmetler'' başlıklı (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde;

 

"KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç) söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."

 

açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Buna göre,

 

- Sigortacılık faaliyeti ile iştigal eden Kooperatifiniz, 5684 sayılı Kanun kapsamında bir sigorta şirketi olduğundan, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılan belirlenmiş alıcılar kapsamında yer almaktadır.

 

- Hasarlı araçların tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde tarafınıza düzenlenen hizmet faturalarında, anılan Tebliğin (I/C-2.1.3.2.3.) bölümü kapsamında (7/10) oranında; sigortalının Kooperatifiniz adına yaptığı KDV'ye tabi olan masrafların Kooperatifinize yansıtılması için düzenlenen faturalarda ise Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13) bölümü kapsamında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

 

- Taşıtlara ait bakım ve onarım hizmetlerinin gereği olarak yapılan malzeme, yedek parça ve sarf malzemesi teslimleri de bakım ve onarım hizmetine dahil bulunmakta olup, hasar durumunda Kooperatifiniz adına düzenlenecek faturalarda, bu malzemeler dahil toplam bedel üzerinden KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir.

 

Ancak, bu hizmetlerde kullanılacak malzeme, yedek parça, sarf malzemesi gibi malların Kooperatifinizce piyasadan satın alınıp bu işleri yapanlara verilmesi halinde, malların piyasadan satın alınması sırasında, Tebliğin (I/C-2.1.3.3) bölümünde yapılan açıklamalar saklı kalmak kaydıyla, KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

İmza                           

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Maddeye git
    Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul