(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sayfa 1 -
C î L T : 9 MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ TUTANAK DERGİSİ 156 ncı Birleşim 29 Temmuz 1983 Cuma •m — — — » »• İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 564 II. — KANUN, TASARI VE TEK­ LİFLERİ ' 564 1. — 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Mad­ delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta­ sarısı ye Danışma Meclisince Kabul Edilen 17 Ekim 1980 Tarih ve 2320 Sayılı Kanunla Değişik 1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin Bazı Fıkralarında Değişiklik Ya­ pılmasına İlişkin Kanun Teklifi Metni ile Mil­ lî Güvenlik Konseyi Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. CM. G. Kon- Sayfa şeyi : 1/269, 2/106; D. Meclisi : 2/28) (M. G. Konseyi S. Gayısı : 622; D. Meclisi S. Sa­ yısı : 240) 564:570 2. — 27 Temmuz 1967 Tarih ve 926 Sa­ yılı Tüfk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu­ nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici Maddeler Ek­ lenmesine Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü­ venlik Konseyi Millî Savunma Komisyonu Raporu. (D. Meclisi 1/623, 1/729; M. G. Kon­ seyi : 1/560) (D. Meclisi S. Sayısı : 499; M. a Konseyi S. Sayısı : 629) 5701:583 ••• < > • > • < • ••••
Sayfa 2 -
C î L T : 9 MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ TUTANAK DERGİSİ 156 ncı Birleşim 29 Temmuz 1983 Cuma •m — — — » »• İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 564 II. — KANUN, TASARI VE TEK­ LİFLERİ ' 564 1. — 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Mad­ delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta­ sarısı ye Danışma Meclisince Kabul Edilen 17 Ekim 1980 Tarih ve 2320 Sayılı Kanunla Değişik 1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin Bazı Fıkralarında Değişiklik Ya­ pılmasına İlişkin Kanun Teklifi Metni ile Mil­ lî Güvenlik Konseyi Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. CM. G. Kon- Sayfa şeyi : 1/269, 2/106; D. Meclisi : 2/28) (M. G. Konseyi S. Gayısı : 622; D. Meclisi S. Sa­ yısı : 240) 564:570 2. — 27 Temmuz 1967 Tarih ve 926 Sa­ yılı Tüfk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu­ nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici Maddeler Ek­ lenmesine Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Gü­ venlik Konseyi Millî Savunma Komisyonu Raporu. (D. Meclisi 1/623, 1/729; M. G. Kon­ seyi : 1/560) (D. Meclisi S. Sayısı : 499; M. a Konseyi S. Sayısı : 629) 5701:583 ••• < > • > • < • •••• M. G. Konseyi B: 156 29 * 7 s 1983 O : 1 GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 26 Temmuz 1983 Salı tki oturum yapılan bu Birleşimde 7.1.1932 Tarihli ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin (De­ ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen­ mesine ve 12.6.1933 Tarihli ve 23*13 -Sayılı Uyuştu­ rucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 28 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair (1/510) (S. Sayısı: 627) ve 9.7.1945 Tarih ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril­ mesi Hakkında (1/497) (S. Sayısı : 625); Kanun tasarıları ka'bul edildi. 1475 Sayılı tş Kanununun Bazı Maddelerinin De­ ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen­ mesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/269, 2/106) (S. Gayısı : 622) maddeleri ka'bul edildi; Çalışma Bakanı Turhan Esener'in tasarı ile ilgili 'bazı önerilerinin in­ celenmesine imkân vermek üzere tümünün oylanması gelecek Birleşime bırakıldı. Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son radan tespit edileceği belirtilerek Birleşime saat 14.15' te son verildi. Necip TORUMTAY Orgeneral MiHî Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati : 15.05 BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı, ve Millî Güvenlik Konseyi Başkam) ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Başkanı Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 156 ncı Birleşimini açıyorum. Gündemimize göre kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerine başlıyoruz. II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 1. — 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddeleri­ nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Da­ nışma Meclisince Kabul Edilen 17 Ekim 1980 Tarih ve 2320 Sayılı Kanunla Değişik 1475 Sayılı İş Ka­ nununun 14 üncü Maddesinin Bazı Fıkralarında De­ ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Metni ile Millî Güvenlik Konseyi Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (M. G. Konseyi : 1/269, 2/106; D. Meclisi : 2/28) (M. G. Konseyi S. Sayısı : 622; D. Meclisi S. Sayısı : 240) (!) (1) 622 S. Sayılı Basmayazı 26.7.1983 Tarihli 155 inci Birleşim Tutanağına eklidir. BAŞKAN — Gündemimizin birinci sırasında, 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş­ tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen­ mesi Hakkında Kanun Tasarısı, bildiğiniz gibi geçen birleşimde görüşülerek maddeleri ka'bul edilmiş; an­ cak tümünün oylanması bu birleşime ertelenmişti. Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Sözcüsü ve Sayın Bakanlar yerlerini almışlardır. Tasarının tümünü oylamadan önce söz isteyen veya maddelerle ilgili bir talebi olan var mı diye sormak istiyorum ve zannediyorum -önümde duran önergeye göre- Çalışma Bakanımızın bir önergesi var. Başka önerge var mı efendim? Yok. — 564 —
Sayfa 3 -
M. G. Konseyi B: 156 29 * 7 s 1983 O : 1 GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 26 Temmuz 1983 Salı tki oturum yapılan bu Birleşimde 7.1.1932 Tarihli ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin (De­ ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen­ mesine ve 12.6.1933 Tarihli ve 23*13 -Sayılı Uyuştu­ rucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 28 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair (1/510) (S. Sayısı: 627) ve 9.7.1945 Tarih ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril­ mesi Hakkında (1/497) (S. Sayısı : 625); Kanun tasarıları ka'bul edildi. 1475 Sayılı tş Kanununun Bazı Maddelerinin De­ ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen­ mesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/269, 2/106) (S. Gayısı : 622) maddeleri ka'bul edildi; Çalışma Bakanı Turhan Esener'in tasarı ile ilgili 'bazı önerilerinin in­ celenmesine imkân vermek üzere tümünün oylanması gelecek Birleşime bırakıldı. Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son radan tespit edileceği belirtilerek Birleşime saat 14.15' te son verildi. Necip TORUMTAY Orgeneral MiHî Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati : 15.05 BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı, ve Millî Güvenlik Konseyi Başkam) ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Başkanı Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 156 ncı Birleşimini açıyorum. Gündemimize göre kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerine başlıyoruz. II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 1. — 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddeleri­ nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Da­ nışma Meclisince Kabul Edilen 17 Ekim 1980 Tarih ve 2320 Sayılı Kanunla Değişik 1475 Sayılı İş Ka­ nununun 14 üncü Maddesinin Bazı Fıkralarında De­ ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Metni ile Millî Güvenlik Konseyi Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (M. G. Konseyi : 1/269, 2/106; D. Meclisi : 2/28) (M. G. Konseyi S. Sayısı : 622; D. Meclisi S. Sayısı : 240) (!) (1) 622 S. Sayılı Basmayazı 26.7.1983 Tarihli 155 inci Birleşim Tutanağına eklidir. BAŞKAN — Gündemimizin birinci sırasında, 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş­ tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen­ mesi Hakkında Kanun Tasarısı, bildiğiniz gibi geçen birleşimde görüşülerek maddeleri ka'bul edilmiş; an­ cak tümünün oylanması bu birleşime ertelenmişti. Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Sözcüsü ve Sayın Bakanlar yerlerini almışlardır. Tasarının tümünü oylamadan önce söz isteyen veya maddelerle ilgili bir talebi olan var mı diye sormak istiyorum ve zannediyorum -önümde duran önergeye göre- Çalışma Bakanımızın bir önergesi var. Başka önerge var mı efendim? Yok. — 564 — M, G. Konseyi B: 156 29 . 7 . 1983 O : 1 O halde bu önergeyi okutuyorum : Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 1475 sayılı îş Kanununun 61 inci maddesinin (a) bendinde yer alan haftada en çok 48 saatlik çalışma süresinin, ülkemizde mevcut olan işsizlik ve dünya­ daki uygulamalar da göz önünde bulundurularak 45 saate indirilmesi için, görüşülmek'te olan «1475 sayılı İş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı»na; a) İş Kanununun 45, 61, 64 ve 65 inci madde­ lerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılarak eklen­ mesini, b) Tasarının 11 inci maddesine bağlı 67 inci maddenin üçüncü fıkrasındaki 8 rakamının 7,5 c) Yine Tasarının 31 inci maddesindeki «mad­ de» kelimesinin «maddeler» ve geçici madde, başlı­ ğının ise «Geçici Madde 1», ç) Tasarının adının da «1475 sayılı tş Kanunu­ nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu­ na Bazı Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka­ nun Tasarısı», Olarak değiştirilmesini ve madde numaralarının 'buna göre sıralanmasını arz ve teklif ederim. Prof. Dr. Turhan ESENER Çalışma Bakanı MADDE 8. — 1475 sayılı tş Kanununun 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş­ tirilmiştir. «Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin 7,5 katıdır.» BAŞKAN — önerge ile ayrı ayrı maddelerde de­ ğişiklik önerildiği için, diğer maddeleri sonra oku­ tacağım. Sayın Çalışma Bakanımız, 8 inci madde olarak 'bunun dahil edilmesini uygun görüyorlar. 'Bu önerge üzerinde söz almak isteyen var mı? Yoktur. O halde, şimdi okunan ve 8inci madde olarak ilave edilmesi önerilen husus hakkında görüş serde- decek olan var mı? Yoktur. önergede, «Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin 7,5 katıdır» deniyor. Bu eskiden 8 katı mıydı? ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 8 katı idi Sayın Cumhur'başkanım. MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA- OĞLU — Ta'biî 48 saati 45 saate indirmemize pa­ ralel olarak Sayın Cumhurbaşkanım. — 565 BAŞKAN — O halde şimdi bunu 48 saatten 45 saate indirmekle yalnız saat ücreti ile çalışanlar men­ fî yönden etkileniyor. DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri t Komisyonu Başkanı) — Menfî yönden etkilenmeyecek Sayın Cumhurbaşkanım, önergenin tümü incelendiğinde Geçici Madde 2 var. Orada, «İşçilerin ücret ve pa­ raya ilişkin diğer haklarında herhangi bir indirim yapılamaz» hükmü getiriliyor. BAŞKAN — Biz o zaman niye değiştiriyoruz bu­ nu? DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM {Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş­ kanı) — Kanunun genelinde yerleşmesi gereken bir müessese olduğu için efendim...Bundan böyle 7,5 kat olarak hesaplanması gerekiyor Sayın Cumhurbaş­ kanım. 'Bu konuda önerge sahibi Sayın Bakamındır efen­ dim. BAŞKAN — Sayın Esener, çalışılmayan pazar günleri için ücret eskiden 8'le çarpılıp veriliyordu, şimdi 7,5'la çarpılıp verilecek. Ta'biî bu böyle ola­ cak. Yani eîbetteki pazar günleri için eline az para geçecek, diğerlerine 'bir şey yok. ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Efendim, biz böyle bir ayırımın yapılmasını istemi­ yoruz. Yani saat ücreti ile çalışanların da ücretlerin­ de bir indirim olsun istemiyoruz. Bizim istediğimiz, sadece çalışma süresinin azaltılmasıdır. Onun için burada da 7,5 katından olmasına rağmen yine eski ücretini almaya devam edecektir. BAŞKAN — O zaman bu maddeyi değiştirme­ memiz lazım. ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Evet, 8 katı olarak kala'bilir. ' BAŞKAN — Hem bunu değiştirip, hem de üc­ rette fark olmasın demek mümkün değil. Buyurun. HAYDAR ŞEŞENOĞLU (Sosyal GüVenlik, iş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Üyesi - Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bundan son­ ra gelecek olan maddede göreceğimiz gibi, haftalık çalışma süresi 45 saate indirilmiş oluyor. Bunun gün­ lük karşılığı 7,5 saate teka'bül etmektedir. Eski dü­ zenlemede günlük çalışma süresi 8 saat olduğu için 8 saatin karşılığında tatil ücreti hesap ediliyordu. Şimdi günlük çalışma süresi 7,5 saate indiğinden,
Sayfa 4 -
M, G. Konseyi B: 156 29 . 7 . 1983 O : 1 O halde bu önergeyi okutuyorum : Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 1475 sayılı îş Kanununun 61 inci maddesinin (a) bendinde yer alan haftada en çok 48 saatlik çalışma süresinin, ülkemizde mevcut olan işsizlik ve dünya­ daki uygulamalar da göz önünde bulundurularak 45 saate indirilmesi için, görüşülmek'te olan «1475 sayılı İş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı»na; a) İş Kanununun 45, 61, 64 ve 65 inci madde­ lerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılarak eklen­ mesini, b) Tasarının 11 inci maddesine bağlı 67 inci maddenin üçüncü fıkrasındaki 8 rakamının 7,5 c) Yine Tasarının 31 inci maddesindeki «mad­ de» kelimesinin «maddeler» ve geçici madde, başlı­ ğının ise «Geçici Madde 1», ç) Tasarının adının da «1475 sayılı tş Kanunu­ nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu­ na Bazı Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka­ nun Tasarısı», Olarak değiştirilmesini ve madde numaralarının 'buna göre sıralanmasını arz ve teklif ederim. Prof. Dr. Turhan ESENER Çalışma Bakanı MADDE 8. — 1475 sayılı tş Kanununun 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş­ tirilmiştir. «Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin 7,5 katıdır.» BAŞKAN — önerge ile ayrı ayrı maddelerde de­ ğişiklik önerildiği için, diğer maddeleri sonra oku­ tacağım. Sayın Çalışma Bakanımız, 8 inci madde olarak 'bunun dahil edilmesini uygun görüyorlar. 'Bu önerge üzerinde söz almak isteyen var mı? Yoktur. O halde, şimdi okunan ve 8inci madde olarak ilave edilmesi önerilen husus hakkında görüş serde- decek olan var mı? Yoktur. önergede, «Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin 7,5 katıdır» deniyor. Bu eskiden 8 katı mıydı? ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 8 katı idi Sayın Cumhur'başkanım. MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA- OĞLU — Ta'biî 48 saati 45 saate indirmemize pa­ ralel olarak Sayın Cumhurbaşkanım. — 565 BAŞKAN — O halde şimdi bunu 48 saatten 45 saate indirmekle yalnız saat ücreti ile çalışanlar men­ fî yönden etkileniyor. DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri t Komisyonu Başkanı) — Menfî yönden etkilenmeyecek Sayın Cumhurbaşkanım, önergenin tümü incelendiğinde Geçici Madde 2 var. Orada, «İşçilerin ücret ve pa­ raya ilişkin diğer haklarında herhangi bir indirim yapılamaz» hükmü getiriliyor. BAŞKAN — Biz o zaman niye değiştiriyoruz bu­ nu? DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM {Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş­ kanı) — Kanunun genelinde yerleşmesi gereken bir müessese olduğu için efendim...Bundan böyle 7,5 kat olarak hesaplanması gerekiyor Sayın Cumhurbaş­ kanım. 'Bu konuda önerge sahibi Sayın Bakamındır efen­ dim. BAŞKAN — Sayın Esener, çalışılmayan pazar günleri için ücret eskiden 8'le çarpılıp veriliyordu, şimdi 7,5'la çarpılıp verilecek. Ta'biî bu böyle ola­ cak. Yani eîbetteki pazar günleri için eline az para geçecek, diğerlerine 'bir şey yok. ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Efendim, biz böyle bir ayırımın yapılmasını istemi­ yoruz. Yani saat ücreti ile çalışanların da ücretlerin­ de bir indirim olsun istemiyoruz. Bizim istediğimiz, sadece çalışma süresinin azaltılmasıdır. Onun için burada da 7,5 katından olmasına rağmen yine eski ücretini almaya devam edecektir. BAŞKAN — O zaman bu maddeyi değiştirme­ memiz lazım. ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Evet, 8 katı olarak kala'bilir. ' BAŞKAN — Hem bunu değiştirip, hem de üc­ rette fark olmasın demek mümkün değil. Buyurun. HAYDAR ŞEŞENOĞLU (Sosyal GüVenlik, iş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Üyesi - Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bundan son­ ra gelecek olan maddede göreceğimiz gibi, haftalık çalışma süresi 45 saate indirilmiş oluyor. Bunun gün­ lük karşılığı 7,5 saate teka'bül etmektedir. Eski dü­ zenlemede günlük çalışma süresi 8 saat olduğu için 8 saatin karşılığında tatil ücreti hesap ediliyordu. Şimdi günlük çalışma süresi 7,5 saate indiğinden, M. G. Konseyi B : 156 29 . 7 . 1983 0 : 1 bütün bağlantıları ana madde olan 61 inci maddeye göre yapmamız gerekir. O nedenle 7,5 saate göre ta­ til ücretinin hesaplanması gerekir. 8 saat dersek, ça­ lışma süresinin indirilmiş olmasına rağmen, bir çeliş­ kiye düşmüş oluruz düşüncesindeyiz. Sayın Cumhur­ başkanım. HAVA PERSONEL BİNBAŞI FAZIL KAY- NAKDEMİR (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Üyesi) — Aksi takdirde çalışmadığı gün için, çalıştığı günden fazla ücret almış olacak Sayın Cumhurbaşkanım. Bunu bu şekilde ifade edebiliriz efendim. ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Ama azaltı­ yor ücreti. HAVA PERSONEL BİNBAŞI FAZIL KAY- NAKDEMİR (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Üyesi) — Hayır efendim, geçici mad­ demiz ücretin düşmesini önleyecektir. BAŞKAN — Bu ne zamana kadar geçici madde olacak? Geçici madde olmazki, devamlı madde olur. Geçici madde, bir süre sonra yürürlükten kalkacak olan madde demektir. HAVA PERSONEL BİNBAŞI FAZIL KAY- NAKDEMİR (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Üyesi) — 61 inci maddede, indirilen^ ça­ lışma süreleri nedeniyle, toplu iş sözleşmeleri veya hizmet akitlerinin yürürlük süresince efendim. BAŞKAN — Tamam, yürürlük süresince. O hal­ de bundan sonra yapılacak toplusözleşmelerde bunu koyamayacak demektir. DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Başkanı) — Pazarlık konusu olacak Sayın Cumhur­ başkanım. MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA- OĞLU — Orada, günde 7,5 saat çalışır diye ücretini yükseltecekler. BAŞKAN — Tamam şimdi oldu. O halde bu madde, halen çalışmakta olan ve top­ lu iş sözleşmesi yapılmış olan işçileri kapsar yani 7,5'la da çarpılsa değişmeyecek, saat ücreti 8'le çar­ pılmış gibi ücret alacak; ama bundan sonra yapıla­ cak toplusözleşmelerde artık bu pazarlığa tabi ola­ cak. 7,5 saat olunca yine 6 gün oluyor. Peki, bazı mü­ esseseler cumartesi öğlene kadar çalışsa 5,5 gün edi­ yor. O zaman bu müesseseler yapamayacak mı? DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş­ kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bundan sonra ge­ lecek olan madde onu düzenliyor efendim. BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz al­ mak isteyen var mı? Yok. O halde* 8 inci madde olarak ilave edilmesini içe­ ren önergeyi (ki, 1475 sayılı Kanunun 45 inci mad­ desinin üçüncü fıkrasını değiştiren bir önergedir) oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen­ ler... Kabul edilmiştir. önergenin 12 nci madde olarak ilave edilmesini öneren kısmını okutuyorum : «MADDE 12. — 1475 sayılı İş Kanununun 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. . İş süresi Madde 61-a) Genel bakımdan iş süresi haftada en çok 45 satttir. Bu süre, haftada 6 iş günü çalışılan işlerde gün­ de 7,5 saati geçmemek üzere ve cumartesi günleri kısmen veya tamamen tatil eden işyerlerinde hafta­ nın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygu­ lanır. (lş müddetlerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak İş Süreleri Tüzüğünde belirtilir. !b) Sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat veya daha az çalışılması gereken işler, Ça­ lışma Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan­ lığının ortaklaşa hazırlayacakları bir tüzükte belirti­ lir.» BAŞKAN — 61 inci madde olduğu gibi değişmiş oluyor, değil mi? DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Başkanı) — Evet, önerge öyle Sayın Cumhurbaşka­ nım. BAŞKAN — 12 nci madde olarak ilave edilmesi istenen husus üzerinde söz almak isteyen var mı? ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Sayın Cumhurbaşkanım, bu maddede genel olarak «süre» deniliyor, bir yerde de «müddet» deniliyor. Eğer müsaade ederseniz, «müddet» denilen yerin de «süre» olara'k değiştirilmesini arz ediyorum. BAŞKAN — Kanunda devamlı olarak «süre» olarak mı geçiyor? — 566 —
Sayfa 5 -
M. G. Konseyi B : 156 29 . 7 . 1983 0 : 1 bütün bağlantıları ana madde olan 61 inci maddeye göre yapmamız gerekir. O nedenle 7,5 saate göre ta­ til ücretinin hesaplanması gerekir. 8 saat dersek, ça­ lışma süresinin indirilmiş olmasına rağmen, bir çeliş­ kiye düşmüş oluruz düşüncesindeyiz. Sayın Cumhur­ başkanım. HAVA PERSONEL BİNBAŞI FAZIL KAY- NAKDEMİR (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Üyesi) — Aksi takdirde çalışmadığı gün için, çalıştığı günden fazla ücret almış olacak Sayın Cumhurbaşkanım. Bunu bu şekilde ifade edebiliriz efendim. ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Ama azaltı­ yor ücreti. HAVA PERSONEL BİNBAŞI FAZIL KAY- NAKDEMİR (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Üyesi) — Hayır efendim, geçici mad­ demiz ücretin düşmesini önleyecektir. BAŞKAN — Bu ne zamana kadar geçici madde olacak? Geçici madde olmazki, devamlı madde olur. Geçici madde, bir süre sonra yürürlükten kalkacak olan madde demektir. HAVA PERSONEL BİNBAŞI FAZIL KAY- NAKDEMİR (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Üyesi) — 61 inci maddede, indirilen^ ça­ lışma süreleri nedeniyle, toplu iş sözleşmeleri veya hizmet akitlerinin yürürlük süresince efendim. BAŞKAN — Tamam, yürürlük süresince. O hal­ de bundan sonra yapılacak toplusözleşmelerde bunu koyamayacak demektir. DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Başkanı) — Pazarlık konusu olacak Sayın Cumhur­ başkanım. MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA- OĞLU — Orada, günde 7,5 saat çalışır diye ücretini yükseltecekler. BAŞKAN — Tamam şimdi oldu. O halde bu madde, halen çalışmakta olan ve top­ lu iş sözleşmesi yapılmış olan işçileri kapsar yani 7,5'la da çarpılsa değişmeyecek, saat ücreti 8'le çar­ pılmış gibi ücret alacak; ama bundan sonra yapıla­ cak toplusözleşmelerde artık bu pazarlığa tabi ola­ cak. 7,5 saat olunca yine 6 gün oluyor. Peki, bazı mü­ esseseler cumartesi öğlene kadar çalışsa 5,5 gün edi­ yor. O zaman bu müesseseler yapamayacak mı? DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş­ kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bundan sonra ge­ lecek olan madde onu düzenliyor efendim. BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz al­ mak isteyen var mı? Yok. O halde* 8 inci madde olarak ilave edilmesini içe­ ren önergeyi (ki, 1475 sayılı Kanunun 45 inci mad­ desinin üçüncü fıkrasını değiştiren bir önergedir) oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen­ ler... Kabul edilmiştir. önergenin 12 nci madde olarak ilave edilmesini öneren kısmını okutuyorum : «MADDE 12. — 1475 sayılı İş Kanununun 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. . İş süresi Madde 61-a) Genel bakımdan iş süresi haftada en çok 45 satttir. Bu süre, haftada 6 iş günü çalışılan işlerde gün­ de 7,5 saati geçmemek üzere ve cumartesi günleri kısmen veya tamamen tatil eden işyerlerinde hafta­ nın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygu­ lanır. (lş müddetlerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak İş Süreleri Tüzüğünde belirtilir. !b) Sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat veya daha az çalışılması gereken işler, Ça­ lışma Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan­ lığının ortaklaşa hazırlayacakları bir tüzükte belirti­ lir.» BAŞKAN — 61 inci madde olduğu gibi değişmiş oluyor, değil mi? DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Başkanı) — Evet, önerge öyle Sayın Cumhurbaşka­ nım. BAŞKAN — 12 nci madde olarak ilave edilmesi istenen husus üzerinde söz almak isteyen var mı? ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Sayın Cumhurbaşkanım, bu maddede genel olarak «süre» deniliyor, bir yerde de «müddet» deniliyor. Eğer müsaade ederseniz, «müddet» denilen yerin de «süre» olara'k değiştirilmesini arz ediyorum. BAŞKAN — Kanunda devamlı olarak «süre» olarak mı geçiyor? — 566 — M. G. Konseyi B: 156 29 . 7 , 1983 O : 1 ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Aynı maddede, bir yerde «süre» bir yerde de «müd­ det» olarak geçiyor. DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM (Sosyal Güvenlik, tş ve tşçi ilişkileri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, kanun metnin­ de hem «süre» hem de «müddet deyimleri geçiyor. Zannediyorum önerge de o şekilde düzenlenmiş, yani hem «süre» ve hem de «müddet» ikisi de aynen mu­ hafaza edilmiş. BAŞKAN — O halde değiştirmeyelim, tş Süreleri Tüzüğü; ama bence doğru olanı iş müddetidir. MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA- OĞLU — tş süresi midir, çalışma süresi midir? Ben­ ce çalışma süresi yapmak da'ha uygun efendim. BAŞKAN — Tabiî öyle, çalışma süresidir; ama kanun metnine vaktiyle öyle geçmiş. DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK tNAM (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Başkanı) — Kanun aynen şöyle Sayın Cumhurbaş­ kanım: «Genel bakımdan iş süresi haftada en çok 48 saattir. Bu süre, haftada 6 iş günü çalışılan iş­ lerde günde 8 saati geçmemek üzere ki bu 7,5 oldu) ve cumartesi günleri kısmen veya tamamen tatil eden işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.» Yani, beş gün çalışıyorsa, gün­ de 9 saat çalışacak anlamındadır Sayın Cumhurbaş­ kanım. BAŞKAN — Böyle çalışan yerler var mı? DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK tNAM (Sosyal Güverilk, tş ve tşçi İlişkileri Komisyonu Başkanı) — Bugün için 9 saat 36 da'kika çalışılmak­ tadır. Eğer kabul görürse, beş işgünü çalışılan işyer­ lerinde bundan böyle 9 saat çalışacaktır Sayın Cum­ hurbaşkanım. Madde şöyle devam ediyor: «İş müddetlerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde, uygulama şekilleri Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak iş süreleri tüzüğün­ de belirtilir.» Zannediyorum burada, daha önce kanun koyucu «iş süreleri, iş süreleri» repete olmasın diye «iş müd­ deti demiştir. BAŞKAN — Bu 12 nci madde mi, 13 üncü mad­ de mi olacak? DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM (Sosyal Güvenlik, İş ve tşçi İlişkileri Komisyonu Başkanı) — 12 nci madde olarak girmesi gerekiyor, 8 girdi 9 oldu: 9, 10 oldu; 10, 11 oldu. BAŞKAN — 11 den sonra gelmeyecek mi bu? DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Başkanı) — Hayır efendim 12 olacak bu. 'BAŞKAN — Eski ll'den evvel olacak? DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Başkanı) — Eski ll'den önce olacak Sayın Cum­ hurbaşkanım. BAŞKAN — 12 nci maddenin ilave edilmesi hak­ kındaki teklif üzerinde söz almak isteyen? Yok. O halde önergenin 12 nci madde olarak ilave edil­ mesi hakkındaki kısmını oylarınıza sunuyorum : Ka­ bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Şimdi, önergenin 13 üncü madde olarak ilave edil­ mesini öneren kısmını okutuyorum : «IMADDE 13. — 1475 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesinin 1 inci bendinin (b) ve (c) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 'Madde 64-1 -b) 4 saatten fazla ve 7,5 saatten az süreli işlerde yarım saat, c) 7,5 saat veya da'ha fazla süreli işlerde bir saat, dinlenme verilir.» BAŞKAN — Bu 64 üncü madde ara dinlenme ile ilgili bir madde idi. Tabiî madde değişmeden ön­ ce 8 olarak geçiyordu, şimdi bunlar da 7,5 saat ola­ rak değişti. 13 üncü madde olarak İlavesi istenen husus üze­ rinde söz almak isteyen var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. önergenin 14 üncü madde olarak ilave edilme­ sini öneren kısmını okutuyorum : «MADDE 14. — 1475 sayılı İş Kanununun 65 inci maddesinin III üncü bendi aşağıdaki şekilde de­ ğiştirilmiştir. MADDE 65. — III üncü işçilerin gece çalışmala­ rı 7,5 saati geçemez.» k 'BAŞKAN — Bu da eskiden 8 saat idi, şimdi 7,5 saat oldu. Bu değişiklik önergesi üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. Bu teklifi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Şimdi önergenin geçici madde 2 olarak ilavesini istediği Ikısmını okutuyorum : ORHAN (DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — Sayın Cumhurbaşkanım, izin verirseniz sırayla git­ mek için, önergenin 1 inci maddesinin (b) bendinde, 567 —
Sayfa 6 -
M. G. Konseyi B: 156 29 . 7 , 1983 O : 1 ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Aynı maddede, bir yerde «süre» bir yerde de «müd­ det» olarak geçiyor. DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM (Sosyal Güvenlik, tş ve tşçi ilişkileri Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, kanun metnin­ de hem «süre» hem de «müddet deyimleri geçiyor. Zannediyorum önerge de o şekilde düzenlenmiş, yani hem «süre» ve hem de «müddet» ikisi de aynen mu­ hafaza edilmiş. BAŞKAN — O halde değiştirmeyelim, tş Süreleri Tüzüğü; ama bence doğru olanı iş müddetidir. MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA- OĞLU — tş süresi midir, çalışma süresi midir? Ben­ ce çalışma süresi yapmak da'ha uygun efendim. BAŞKAN — Tabiî öyle, çalışma süresidir; ama kanun metnine vaktiyle öyle geçmiş. DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK tNAM (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Başkanı) — Kanun aynen şöyle Sayın Cumhurbaş­ kanım: «Genel bakımdan iş süresi haftada en çok 48 saattir. Bu süre, haftada 6 iş günü çalışılan iş­ lerde günde 8 saati geçmemek üzere ki bu 7,5 oldu) ve cumartesi günleri kısmen veya tamamen tatil eden işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.» Yani, beş gün çalışıyorsa, gün­ de 9 saat çalışacak anlamındadır Sayın Cumhurbaş­ kanım. BAŞKAN — Böyle çalışan yerler var mı? DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK tNAM (Sosyal Güverilk, tş ve tşçi İlişkileri Komisyonu Başkanı) — Bugün için 9 saat 36 da'kika çalışılmak­ tadır. Eğer kabul görürse, beş işgünü çalışılan işyer­ lerinde bundan böyle 9 saat çalışacaktır Sayın Cum­ hurbaşkanım. Madde şöyle devam ediyor: «İş müddetlerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde, uygulama şekilleri Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak iş süreleri tüzüğün­ de belirtilir.» Zannediyorum burada, daha önce kanun koyucu «iş süreleri, iş süreleri» repete olmasın diye «iş müd­ deti demiştir. BAŞKAN — Bu 12 nci madde mi, 13 üncü mad­ de mi olacak? DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM (Sosyal Güvenlik, İş ve tşçi İlişkileri Komisyonu Başkanı) — 12 nci madde olarak girmesi gerekiyor, 8 girdi 9 oldu: 9, 10 oldu; 10, 11 oldu. BAŞKAN — 11 den sonra gelmeyecek mi bu? DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Başkanı) — Hayır efendim 12 olacak bu. 'BAŞKAN — Eski ll'den evvel olacak? DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Başkanı) — Eski ll'den önce olacak Sayın Cum­ hurbaşkanım. BAŞKAN — 12 nci maddenin ilave edilmesi hak­ kındaki teklif üzerinde söz almak isteyen? Yok. O halde önergenin 12 nci madde olarak ilave edil­ mesi hakkındaki kısmını oylarınıza sunuyorum : Ka­ bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Şimdi, önergenin 13 üncü madde olarak ilave edil­ mesini öneren kısmını okutuyorum : «IMADDE 13. — 1475 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesinin 1 inci bendinin (b) ve (c) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 'Madde 64-1 -b) 4 saatten fazla ve 7,5 saatten az süreli işlerde yarım saat, c) 7,5 saat veya da'ha fazla süreli işlerde bir saat, dinlenme verilir.» BAŞKAN — Bu 64 üncü madde ara dinlenme ile ilgili bir madde idi. Tabiî madde değişmeden ön­ ce 8 olarak geçiyordu, şimdi bunlar da 7,5 saat ola­ rak değişti. 13 üncü madde olarak İlavesi istenen husus üze­ rinde söz almak isteyen var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. önergenin 14 üncü madde olarak ilave edilme­ sini öneren kısmını okutuyorum : «MADDE 14. — 1475 sayılı İş Kanununun 65 inci maddesinin III üncü bendi aşağıdaki şekilde de­ ğiştirilmiştir. MADDE 65. — III üncü işçilerin gece çalışmala­ rı 7,5 saati geçemez.» k 'BAŞKAN — Bu da eskiden 8 saat idi, şimdi 7,5 saat oldu. Bu değişiklik önergesi üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. Bu teklifi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Şimdi önergenin geçici madde 2 olarak ilavesini istediği Ikısmını okutuyorum : ORHAN (DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — Sayın Cumhurbaşkanım, izin verirseniz sırayla git­ mek için, önergenin 1 inci maddesinin (b) bendinde, 567 — M. G. Konseyıi B: 156 29 t 7 e 1983 0 : 1 (I5'den sonra şimdi 16 ncı madde olacak, yani 11 inci maddeden sonra 16 ncı madde olacak), 67 nci madde ile ilgili toir değişiklik öneren kısım var, şöy­ le diyor : «b) Tasarının 11 inci maddesine bağlı 67 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki 8 rakamının 7,5». Bu da bir önerge. BAŞKAN — Tamam, şimdi 16 ncı madde oldu, 11 deği^ ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — Çerçeve 16 olacalk ve içindeki 67 nci maddenin üçün­ cü fıkrasındaki 8 rakamının 'değiştirilmesini yani «Okula gidenlerin iş saatleri, okul saatlerine engel ol­ mayacak şekilde düzenlenir ve ders saatleri 7,5 saat­ lik çalışma süresinin içinde sayılır» şeklinde olması öneriliyor. BAŞKAN — O halde bu önergenin (a) fıkrasın­ da «aşağıda» dediği kısımlar Sayın Balkanın imzasın­ dan sonraki kısımlar; (b) ise, şimdiki 16 ncı madde­ de 8 rakamının 7,5 olarak düzeltilmesini öneren kı­ sım oluyor değil mi? BAŞKAN — Bunu geçen oturumda da mevzu­ bahis etmiştik, onu sağlıyor bu geçici madde. DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM (Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş­ kanı) — Evet efendim. Gerçekte açıklayıcı bir hü­ kümdür efendim. Halen 60 ncı madde zaten bunu hükme bağlamıştır; ancak, zatı devletlerinin endişesi karşısında açıklanması açısından bu hüküm getirildi sanıyorum^ ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Evet, onun için efendim. BAŞKAN — Çünkü Fransa'dan da misal vermiş­ tiniz «öyle oldu» diye. ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Evet efendim. Zaten 60 ncı maddede, hakikaten, di­ yor ki «Her türlü işde uygulanmakta olan günlük ve­ ya haftalık çalışma sürelerinin kanunen daha aşağı sınırlara indirilmesi halinde, işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz.» BAŞKAN — Zaten o madde gayet açılk. ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Açık efendim; fakat biz ona rağmen bu hükmü de getirdik., DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş­ kanı) — Açık olmasına rağmen, buradaki «kanun­ dan» amaç, diğer kanunlar olabilir diye düşündük Sayın Cumhurbaşkanım. BAŞKAN — Evet. Geçici 2 nci madde ilavesi hakkında, şimdi oku­ nan bu tdklif üzerinde de görüşme açıyorum. Söz almak isteyen var mı? Buyurun efendim. SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — Sayın Cumhurbaşkanım, üç tane iş kanunu var; 1475 sayılı Kanun, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve bir de Basın İş Kanunu. Bu kanunlarda da, çalışma saatleriyle ilgili şimdi müzakere ettiğimiz hususlar, tam olmamakla beraber, yakın şekilde yer almıştır. Onlarla Ibir ilgi kurmak ihtiyacı var; acaba geçici maddeyle böyle bir irtibatı sağlamak yerinde olur mu? BAŞKAN — Dleıni'z İş Kanuniuınu nıe zaman ele alacağız? DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM (Sosyal Güvienlilk, İş ve İşçi İliişlkiferi Komisıyonu Biaş- itoaını) — Sayın Cumhurbaşkanını, günıdiemiilmiizde yok; ancak temstiip etiiiürse Denilz İş ve Basan İş Ka- nıunlarunı Idla elıe almak gerekir efendilim, ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz almak iste­ yen var mı? Yani, bundan evvelki birleşimde 11 inci madde olarak kabul ettiğimiz, şimdi de 16 ncı mad­ de olarak düzeltilmesli lazım gelen maddede geçen (ki, esas kanunda 67 nci maddeyi değiştiriyor) 8 saa­ tin, 7,5 saat olarak düzeltilmesi hakkındaki önerge üzerinde söz almak isteyen var mı? Yoktur. önergenin Ibu kısmını da oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.*. Kalbul edilmiştir. BAŞKAN — önergenin hangi bölümüne geldi sı­ ra efendim? ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — Efendim, geçici madde 2'yi okuyacağız. Tabiî onun çerçeve madde numarası da ona göre değişecek ve MADDE 35. — «1475 sayılı İş Kanununa aşağı­ daki geçici maddeler eklenmiştir» şeklinde olacak; buna geçici madde 1 lolarak numara veriyoruz. Şimdi önergeden geçici madde 2'yi okuyacağız efendim., BAŞKAN — Evet. önerilen geçici madde 2'yi okutuyorum : «GEÇİCİ MADDE 2. — 61 indi maddede indi­ rilen çalışma süreleri nedeniyle, toplu iş sözleşmeleri veya hizmet akitlerinin yürürlük süresince, işçilerin ücret ve paraya ilişkin diğer haklarında herhangi bir indÜrim yapılamaz.» — 568 —
Sayfa 7 -
M. G. Konseyıi B: 156 29 t 7 e 1983 0 : 1 (I5'den sonra şimdi 16 ncı madde olacak, yani 11 inci maddeden sonra 16 ncı madde olacak), 67 nci madde ile ilgili toir değişiklik öneren kısım var, şöy­ le diyor : «b) Tasarının 11 inci maddesine bağlı 67 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki 8 rakamının 7,5». Bu da bir önerge. BAŞKAN — Tamam, şimdi 16 ncı madde oldu, 11 deği^ ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — Çerçeve 16 olacalk ve içindeki 67 nci maddenin üçün­ cü fıkrasındaki 8 rakamının 'değiştirilmesini yani «Okula gidenlerin iş saatleri, okul saatlerine engel ol­ mayacak şekilde düzenlenir ve ders saatleri 7,5 saat­ lik çalışma süresinin içinde sayılır» şeklinde olması öneriliyor. BAŞKAN — O halde bu önergenin (a) fıkrasın­ da «aşağıda» dediği kısımlar Sayın Balkanın imzasın­ dan sonraki kısımlar; (b) ise, şimdiki 16 ncı madde­ de 8 rakamının 7,5 olarak düzeltilmesini öneren kı­ sım oluyor değil mi? BAŞKAN — Bunu geçen oturumda da mevzu­ bahis etmiştik, onu sağlıyor bu geçici madde. DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM (Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş­ kanı) — Evet efendim. Gerçekte açıklayıcı bir hü­ kümdür efendim. Halen 60 ncı madde zaten bunu hükme bağlamıştır; ancak, zatı devletlerinin endişesi karşısında açıklanması açısından bu hüküm getirildi sanıyorum^ ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Evet, onun için efendim. BAŞKAN — Çünkü Fransa'dan da misal vermiş­ tiniz «öyle oldu» diye. ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Evet efendim. Zaten 60 ncı maddede, hakikaten, di­ yor ki «Her türlü işde uygulanmakta olan günlük ve­ ya haftalık çalışma sürelerinin kanunen daha aşağı sınırlara indirilmesi halinde, işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz.» BAŞKAN — Zaten o madde gayet açılk. ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Açık efendim; fakat biz ona rağmen bu hükmü de getirdik., DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş­ kanı) — Açık olmasına rağmen, buradaki «kanun­ dan» amaç, diğer kanunlar olabilir diye düşündük Sayın Cumhurbaşkanım. BAŞKAN — Evet. Geçici 2 nci madde ilavesi hakkında, şimdi oku­ nan bu tdklif üzerinde de görüşme açıyorum. Söz almak isteyen var mı? Buyurun efendim. SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — Sayın Cumhurbaşkanım, üç tane iş kanunu var; 1475 sayılı Kanun, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve bir de Basın İş Kanunu. Bu kanunlarda da, çalışma saatleriyle ilgili şimdi müzakere ettiğimiz hususlar, tam olmamakla beraber, yakın şekilde yer almıştır. Onlarla Ibir ilgi kurmak ihtiyacı var; acaba geçici maddeyle böyle bir irtibatı sağlamak yerinde olur mu? BAŞKAN — Dleıni'z İş Kanuniuınu nıe zaman ele alacağız? DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM (Sosyal Güvienlilk, İş ve İşçi İliişlkiferi Komisıyonu Biaş- itoaını) — Sayın Cumhurbaşkanını, günıdiemiilmiizde yok; ancak temstiip etiiiürse Denilz İş ve Basan İş Ka- nıunlarunı Idla elıe almak gerekir efendilim, ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz almak iste­ yen var mı? Yani, bundan evvelki birleşimde 11 inci madde olarak kabul ettiğimiz, şimdi de 16 ncı mad­ de olarak düzeltilmesli lazım gelen maddede geçen (ki, esas kanunda 67 nci maddeyi değiştiriyor) 8 saa­ tin, 7,5 saat olarak düzeltilmesi hakkındaki önerge üzerinde söz almak isteyen var mı? Yoktur. önergenin Ibu kısmını da oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.*. Kalbul edilmiştir. BAŞKAN — önergenin hangi bölümüne geldi sı­ ra efendim? ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — Efendim, geçici madde 2'yi okuyacağız. Tabiî onun çerçeve madde numarası da ona göre değişecek ve MADDE 35. — «1475 sayılı İş Kanununa aşağı­ daki geçici maddeler eklenmiştir» şeklinde olacak; buna geçici madde 1 lolarak numara veriyoruz. Şimdi önergeden geçici madde 2'yi okuyacağız efendim., BAŞKAN — Evet. önerilen geçici madde 2'yi okutuyorum : «GEÇİCİ MADDE 2. — 61 indi maddede indi­ rilen çalışma süreleri nedeniyle, toplu iş sözleşmeleri veya hizmet akitlerinin yürürlük süresince, işçilerin ücret ve paraya ilişkin diğer haklarında herhangi bir indÜrim yapılamaz.» — 568 — M G, Konseyi B: 156 29 . 7 â 1983 0 : 1 ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENBR — Efemıdıilm, elinizde fok Tanım iş Kanunu var, o ge­ lecek; Denliz iş Kanununu ele alacağız; fakat Balsın iş Kanununda 'bir de bu «kıdem tazminatı» meselesi var kü, ıbunu ele alınca onu 'da ele almalımız gerdek. Çünkü Basın iş Kanununda ıkıdem tazminatının sı­ nırı yok., o klonu dla öylece kaldı.: iBu gendi fok ıkanundur, burada «48» saat öngö­ rüldüğüne göre, zannediyorum o kanıunlarda dla ay­ nı olmasıı gerekir,. BAŞKAN — O zaman, fok geçici maıdldie eklen- ırBelsıi lazımı; «Basm iş ve Deniz iş Kanunlarında; ça­ lışma sürelerini düzenleyen maddeler değiştiınilince- ye kadar, günlük 7,5 veya haftalık 45 saatlik çalış­ ma süresi uygulanır» şjeklinde. SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞtDE — Evet, fok geçici maddeye ilhtiyaç var efendim. BAŞKAN — Talbtiî, onlar ayrı kanunlar, fou ay­ rı bk kanun, O zaımıan foaşflığı da değiştlkilecek. DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM (Sosyal Güvenlik, 'iş ve işçi IflıişkAleri Komisyonu Baş- Ik'anı) — Sayın Cumhurbaşkanını, bu kamun genel kanundur; Basın îş ve Deniz iş kanunları buna gö­ lle daha özel kanunlardır. Dolayısıyla o özel kanun­ lardaki çalışına süreleri bu kanuna atıfta bulunula­ cak düzenlenir sanılıyorum. Ancak, yüksek iznimizle biz kasaca bunu fok kez daha linceleyellkn efenidilm. ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Efenıdilm, foilz bu işlemi Deniz iş veya Basın tş Ka^ nıununlda uygulamak İstiyorsak, buraya bir hüküm koymak gerekir; aksi halde ihtilaf çıkan. BAŞKAN — Buyurun Sayın Sargın. TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilci- 8ii) — Sayın Chımhurfoaşfcanıım, Deniz tş Kanununun uygulamasına baktığımızda; ideniz taşımacılığı, 'haf­ tanın foeîMli günmerine foölünemeyen işler meyanında- dır. Bu bakımdan günlük çalışma 12 saıalte kadar yükselir; aımia ıtalbiî, haftalık tatiller de o kadar ge­ niş, olur. Balsın işinde de öyledir efendim izin verirseniz bu iki kanunun yapıları da deği­ şiktir, Iküçük kanunlardır; ya bunlar için ayn bir ka­ nun teklifi ille huzurunuza gelmemiz gerekiyor veya ibu kanunların değişikliği teklifi olarak ayrıca gel­ memiz gerekiyor. Bu genel kanundan onlara atıf yaparak değiştirmek, gecmişite örneği görülmemiş bk uygulama odiacakltır. | BAŞKAN — O halde bekleyelim. Biz burada 1475 sayılı Kanunu 'değiştiriyoruz. Bugüne kadar çeşitli uygulamalarda bu olmuştur. Mesela, 657 saydı Kanun değiştiriimiştk 926 sayılı Kanun (değişstkime- nıiştk; dialha sonra bu kanun bk teklifle 657 sayılı Kanuna uydurulmuştur. Aradan 6 - 7 ay geçmiştk, 926 sayılı Kanun değişitklmiştir 657 sayılı Kanun ona uydurulmuştur; 'ama sonra halklar verilmiştir ve- I ya verilememiştir, verilemediği zamanlar da olmuş­ tur. O Ihalde, elimizdeki kanun 1475 sayılı tş Kanunu olduğuna göre ive Deniz tş ile Basın tş Kanunu ayn ayn düzenlendiğine göre, bu kanunda anlara atıf ya­ parak maddelerini değiştirmek doğru olmaz. Hangi maddelerini değiştireceğiz? O kanunlarda da birçok değişik maddelerde geçiyor bu konular. O halde, Hükümetimizin bu değişiMkleri, hemen o 'kanunla­ ra aksettirmesi gerekir. Bu çok kolay olur; nihayet saatler değişecektir. Onların ayrı olarak görüşülme- slkıide büyük fayda var; aksi halde çok karışıklıklar olur. ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — ! Efendim, onlar da iş kanunu olduğuna göre, tş Ka- I nıunu d!a gündemde bulunduğuna göre, öyle zannedi- I yorum 'ki - hiç Danışma Meclisine gütmeden - biz onları da resen çalkartalbilkiz,, ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — I 1475 sayılı tş Kanunu gündemdedir efendim. ıBAŞKAN — Evet, «1475» diye geçiyor. RÜŞTÜ ALTAY (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) I — Bekleyecek mi efendim? BAŞKAN — Beklemesi lazım, ne yapalım eli­ mizde bu kanun var; o kanunları hiç ellimize alma­ dık. Geçici 2 nci madde üzerinde başka söz almak is­ teyen var mı? Yoktur. Geçici 2 nci maddenin ilavesi hakkındaki teklifi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştk,: Bu önerge ile; 8 inci madde, 12 nci madde, 13 üncü madde 14 üncü madde ve geçici 2 nci madde ilave edilmiş oldu. Ayrıca tasarının başlığının da de­ ğiştirilmesi gerekiyor; -ki, önergede o da var- çün­ kü daha evvelki başlık «1475 sayılı tş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bk — 569 —
Sayfa 8 -
M G, Konseyi B: 156 29 . 7 â 1983 0 : 1 ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENBR — Efemıdıilm, elinizde fok Tanım iş Kanunu var, o ge­ lecek; Denliz iş Kanununu ele alacağız; fakat Balsın iş Kanununda 'bir de bu «kıdem tazminatı» meselesi var kü, ıbunu ele alınca onu 'da ele almalımız gerdek. Çünkü Basın iş Kanununda ıkıdem tazminatının sı­ nırı yok., o klonu dla öylece kaldı.: iBu gendi fok ıkanundur, burada «48» saat öngö­ rüldüğüne göre, zannediyorum o kanıunlarda dla ay­ nı olmasıı gerekir,. BAŞKAN — O zaman, fok geçici maıdldie eklen- ırBelsıi lazımı; «Basm iş ve Deniz iş Kanunlarında; ça­ lışma sürelerini düzenleyen maddeler değiştiınilince- ye kadar, günlük 7,5 veya haftalık 45 saatlik çalış­ ma süresi uygulanır» şjeklinde. SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞtDE — Evet, fok geçici maddeye ilhtiyaç var efendim. BAŞKAN — Talbtiî, onlar ayrı kanunlar, fou ay­ rı bk kanun, O zaımıan foaşflığı da değiştlkilecek. DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM (Sosyal Güvenlik, 'iş ve işçi IflıişkAleri Komisyonu Baş- Ik'anı) — Sayın Cumhurbaşkanını, bu kamun genel kanundur; Basın îş ve Deniz iş kanunları buna gö­ lle daha özel kanunlardır. Dolayısıyla o özel kanun­ lardaki çalışına süreleri bu kanuna atıfta bulunula­ cak düzenlenir sanılıyorum. Ancak, yüksek iznimizle biz kasaca bunu fok kez daha linceleyellkn efenidilm. ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Efenıdilm, foilz bu işlemi Deniz iş veya Basın tş Ka^ nıununlda uygulamak İstiyorsak, buraya bir hüküm koymak gerekir; aksi halde ihtilaf çıkan. BAŞKAN — Buyurun Sayın Sargın. TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilci- 8ii) — Sayın Chımhurfoaşfcanıım, Deniz tş Kanununun uygulamasına baktığımızda; ideniz taşımacılığı, 'haf­ tanın foeîMli günmerine foölünemeyen işler meyanında- dır. Bu bakımdan günlük çalışma 12 saıalte kadar yükselir; aımia ıtalbiî, haftalık tatiller de o kadar ge­ niş, olur. Balsın işinde de öyledir efendim izin verirseniz bu iki kanunun yapıları da deği­ şiktir, Iküçük kanunlardır; ya bunlar için ayn bir ka­ nun teklifi ille huzurunuza gelmemiz gerekiyor veya ibu kanunların değişikliği teklifi olarak ayrıca gel­ memiz gerekiyor. Bu genel kanundan onlara atıf yaparak değiştirmek, gecmişite örneği görülmemiş bk uygulama odiacakltır. | BAŞKAN — O halde bekleyelim. Biz burada 1475 sayılı Kanunu 'değiştiriyoruz. Bugüne kadar çeşitli uygulamalarda bu olmuştur. Mesela, 657 saydı Kanun değiştiriimiştk 926 sayılı Kanun (değişstkime- nıiştk; dialha sonra bu kanun bk teklifle 657 sayılı Kanuna uydurulmuştur. Aradan 6 - 7 ay geçmiştk, 926 sayılı Kanun değişitklmiştir 657 sayılı Kanun ona uydurulmuştur; 'ama sonra halklar verilmiştir ve- I ya verilememiştir, verilemediği zamanlar da olmuş­ tur. O Ihalde, elimizdeki kanun 1475 sayılı tş Kanunu olduğuna göre ive Deniz tş ile Basın tş Kanunu ayn ayn düzenlendiğine göre, bu kanunda anlara atıf ya­ parak maddelerini değiştirmek doğru olmaz. Hangi maddelerini değiştireceğiz? O kanunlarda da birçok değişik maddelerde geçiyor bu konular. O halde, Hükümetimizin bu değişiMkleri, hemen o 'kanunla­ ra aksettirmesi gerekir. Bu çok kolay olur; nihayet saatler değişecektir. Onların ayrı olarak görüşülme- slkıide büyük fayda var; aksi halde çok karışıklıklar olur. ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — ! Efendim, onlar da iş kanunu olduğuna göre, tş Ka- I nıunu d!a gündemde bulunduğuna göre, öyle zannedi- I yorum 'ki - hiç Danışma Meclisine gütmeden - biz onları da resen çalkartalbilkiz,, ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — I 1475 sayılı tş Kanunu gündemdedir efendim. ıBAŞKAN — Evet, «1475» diye geçiyor. RÜŞTÜ ALTAY (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) I — Bekleyecek mi efendim? BAŞKAN — Beklemesi lazım, ne yapalım eli­ mizde bu kanun var; o kanunları hiç ellimize alma­ dık. Geçici 2 nci madde üzerinde başka söz almak is­ teyen var mı? Yoktur. Geçici 2 nci maddenin ilavesi hakkındaki teklifi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştk,: Bu önerge ile; 8 inci madde, 12 nci madde, 13 üncü madde 14 üncü madde ve geçici 2 nci madde ilave edilmiş oldu. Ayrıca tasarının başlığının da de­ ğiştirilmesi gerekiyor; -ki, önergede o da var- çün­ kü daha evvelki başlık «1475 sayılı tş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bk — 569 — M. G. Konseyi B: 156 29 e 7 t 1983 O : 1 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasa­ rısı» idi, şimdi ikinci madde de eklendiğine göre şöy­ le olmasını teklif ediyorum : «1475 Sayılı îş Kanununun Bazı Maddelerinin De­ ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Geçici Maddeler Ek­ lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı.» ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — Efendim, «bazı» yi «iki» yapsak daha sarih olur. BAŞKAN — Evet, «1475 Sayılı îş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Bu konuda söz almak isteyen var mı? Yoktur. Bu teklifi de oylarınıza sunuyorum : Kabul eden­ ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Önergenin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Burada mühim olan husus; bir kere bu madde numaraları değiştirilecek, madde numaraları yeniden düzenlenecek. Bir de mevcut maddelerin içinde diğer kanun maddelerine atıflar olduğu gibi, bu tasarıdaki maddelere de atıflar var, buna dikkat etmek lazım. Mesela 1475 sayılı eski Kanuna atıf varsa mesele yok; fakat buradaki maddeye atıf varsa, o değişikliği de yapmak lazım. Onu artık siz redakte edersiniz. ORHAN DÜLGERLER {Kanunlar Müdürü) — Tabiî efendim. BAŞKAN — Konu üzerinde başka söz almak is­ teyen veyahut da bir önerge sahibi var mı? Yoktur. Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka­ bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2. — 27 Temmuz 1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Mad­ delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarı­ sının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/623, 1/729; M. G. Konseyi : 1/560) (D. Meclisi S. Sayısı : 499; M. G. Konseyi S. Sayısı : 629) (1) BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasında, 27 Temmuz 1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuv­ vetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin De­ ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici Madde­ ler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Danışma (1) 629 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma Komisyonu Raporu yer al­ maktadır. Bu rapor, 629 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. Millî Savunma Komisyonu Sözcüsü ve Bakan­ lık temsilcileri yerlerini almışlardır. Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo­ rum. Söz almak isteyen var mı? Buyurun Sayın Başkaynak. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ­ KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — Kısa bir maruzatta bulunacağım Sayın Cumhurbaşka­ nım. Bilindiği gibi, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 1967 yılında çıkmış ve birçok defa­ lar değişikliğe uğramış olmasına rağmen, Türk Si­ lahlı Kuvvetlerinde değişen teşkilat, kadro, terfi, sos­ yal haklar ve çalışmalar, özellikle disiplin ve ahlakî nedenle emekli edilme, yurt dışı görevlerindeki me­ murların eş durumları, subay ve astsubay atamaları ve bilhassa madalya gibi konularda ihtiyaca cevap ver­ mediğinden ve uygulamada da ortaya çıkan noksanlık­ ları gidermek amacına yönelik olarak; terfilerle ilgili 33 üncü, kadrolarla ilgili 41 inci, general ve amiral miktarlarıyla ilgili 49 uncu, emekli işlemleriyle ilgili 50 inci, şûra değerlendirmesiyle ilgili 54 üncü, yurt dışında görevlendirilen subay ve astsubaylarla ilgili 133 üncü, atamalarla ilgili 121 inci, lojmanda otur­ ma süresiyle ilgili 186 inci, madalya ve taltifle alakalı olarak 193, 194, 195 inci maddelerde değişiklik ih­ tiyacı duyulmuştur. Bu sebeplere dayalı olarak Genelkurmay Başkan­ lığınca hazırlanmış bulunan ve Millî Savunma Ba­ kanlığından gelen kanun tasarısı, Danışma Meclisin­ de de müzakere edilmiş ve Genel Kurulda kabul edi­ lerek, Komisyonumuza kadar gelmiş bulunmaktadır. Komisyonumuz, ana espriler içinde kalmak şar­ tıyla tasarıyı incelemiş; bazı noktalarda bir-iki kü­ çük değişiklikle yüksek huzurunuza kadar getirmeye karar vermiştir. Maddelere geçildiğinde daha ayrıntılı bilgi verece­ ğimizi ben ve arkadaşlarım bilgilerinize sunarız. Arz ederim efendim. BAŞKAN — Teşekkür ederim^ Tasarının tümü üzerinde başka söz almak iste­ yen var mı? Yoktur. 570 —
Sayfa 9 -
M. G. Konseyi B: 156 29 e 7 t 1983 O : 1 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasa­ rısı» idi, şimdi ikinci madde de eklendiğine göre şöy­ le olmasını teklif ediyorum : «1475 Sayılı îş Kanununun Bazı Maddelerinin De­ ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Geçici Maddeler Ek­ lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı.» ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — Efendim, «bazı» yi «iki» yapsak daha sarih olur. BAŞKAN — Evet, «1475 Sayılı îş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Bu konuda söz almak isteyen var mı? Yoktur. Bu teklifi de oylarınıza sunuyorum : Kabul eden­ ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Önergenin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Burada mühim olan husus; bir kere bu madde numaraları değiştirilecek, madde numaraları yeniden düzenlenecek. Bir de mevcut maddelerin içinde diğer kanun maddelerine atıflar olduğu gibi, bu tasarıdaki maddelere de atıflar var, buna dikkat etmek lazım. Mesela 1475 sayılı eski Kanuna atıf varsa mesele yok; fakat buradaki maddeye atıf varsa, o değişikliği de yapmak lazım. Onu artık siz redakte edersiniz. ORHAN DÜLGERLER {Kanunlar Müdürü) — Tabiî efendim. BAŞKAN — Konu üzerinde başka söz almak is­ teyen veyahut da bir önerge sahibi var mı? Yoktur. Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka­ bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 2. — 27 Temmuz 1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Mad­ delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarı­ sının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/623, 1/729; M. G. Konseyi : 1/560) (D. Meclisi S. Sayısı : 499; M. G. Konseyi S. Sayısı : 629) (1) BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasında, 27 Temmuz 1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuv­ vetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin De­ ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici Madde­ ler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Danışma (1) 629 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Millî Savunma Komisyonu Raporu yer al­ maktadır. Bu rapor, 629 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. Millî Savunma Komisyonu Sözcüsü ve Bakan­ lık temsilcileri yerlerini almışlardır. Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo­ rum. Söz almak isteyen var mı? Buyurun Sayın Başkaynak. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ­ KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — Kısa bir maruzatta bulunacağım Sayın Cumhurbaşka­ nım. Bilindiği gibi, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 1967 yılında çıkmış ve birçok defa­ lar değişikliğe uğramış olmasına rağmen, Türk Si­ lahlı Kuvvetlerinde değişen teşkilat, kadro, terfi, sos­ yal haklar ve çalışmalar, özellikle disiplin ve ahlakî nedenle emekli edilme, yurt dışı görevlerindeki me­ murların eş durumları, subay ve astsubay atamaları ve bilhassa madalya gibi konularda ihtiyaca cevap ver­ mediğinden ve uygulamada da ortaya çıkan noksanlık­ ları gidermek amacına yönelik olarak; terfilerle ilgili 33 üncü, kadrolarla ilgili 41 inci, general ve amiral miktarlarıyla ilgili 49 uncu, emekli işlemleriyle ilgili 50 inci, şûra değerlendirmesiyle ilgili 54 üncü, yurt dışında görevlendirilen subay ve astsubaylarla ilgili 133 üncü, atamalarla ilgili 121 inci, lojmanda otur­ ma süresiyle ilgili 186 inci, madalya ve taltifle alakalı olarak 193, 194, 195 inci maddelerde değişiklik ih­ tiyacı duyulmuştur. Bu sebeplere dayalı olarak Genelkurmay Başkan­ lığınca hazırlanmış bulunan ve Millî Savunma Ba­ kanlığından gelen kanun tasarısı, Danışma Meclisin­ de de müzakere edilmiş ve Genel Kurulda kabul edi­ lerek, Komisyonumuza kadar gelmiş bulunmaktadır. Komisyonumuz, ana espriler içinde kalmak şar­ tıyla tasarıyı incelemiş; bazı noktalarda bir-iki kü­ çük değişiklikle yüksek huzurunuza kadar getirmeye karar vermiştir. Maddelere geçildiğinde daha ayrıntılı bilgi verece­ ğimizi ben ve arkadaşlarım bilgilerinize sunarız. Arz ederim efendim. BAŞKAN — Teşekkür ederim^ Tasarının tümü üzerinde başka söz almak iste­ yen var mı? Yoktur. 570 — M. G. Konseyi B : 156 29 . 7 , 1983 O : 1 Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka­ bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 1 inci maddeyi okutuyorum : 27 Temmuz 1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici Mad­ deler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı M ADİDE 1. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 33 üncü maddesinin 2 nci fık­ rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Kıdem alanlar, kazaî veya idarî kararlarla nasıp- ları lehe düzeltilenler ile açığa alınmaları veya tutuk­ lanmaları nedeniyle terfi edemeyenlerden, haklarında beraat, kamu davasının düşmesi veya ortadan kaldı­ rılması hükmü veya muhakemenin men'i kararı veri­ lenler hakkında emsalleri terfi etmiş olmak şartıyla yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu şe­ kilde yapılan terfilerde maaş farkı ödenmez.» BAŞKAN —- Sayın Başkaynak, bunu izah eder mi­ siniz? HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ­ KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Çok kısa olarak arz edeyim efendim. Yüksek malumları olduğu üzere, 33 üncü madde, muvazzaf subayların terfilerinin her sene 30 Ağustos Zafer Bayramında yapılacağım emretmektedir. An­ cak, gerek kazaî gerekse idarî nedenlerle bazı nasıp düzeltilmeleri yapılmaktadır. Tabiî, bu nasıp düzel- tilmelerinde de bunların terfileri 30 Ağustosa getiril­ mektedir. Ne var ki, aynı yasanın 65 inci maddesine göre açıkta bulunan subaylar, tutuklu ve hükümlü bulunan subaylar, muhakeme altında bulunan subay­ lar, firar ve izin tecavüzünde bulunan subaylar terfi edemezler ve tabiî ki, haklarında kamu davası açılır. Diyoruz ki; kamu davasının sonunda beraat et­ meleri halinde, davanın düşmesi halinde, davanın or­ tadan kalkması halinde veya verilecek cezanın para­ ya çevrilmesi halinde veya tecil edilmesi halinde bu gibiler de terfi edeceklerdir. Ne var ki, bunların terfii beraatlerini izleyen tarihte değil de, o yılın, yani em­ sallerinin terfi ettiği tarihe götürülür. BAŞKAN — Zaten emsalleri terfi etmiş olmuyor. HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ­ KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — Evet efendim, emsalleri terfi etmiş olmuyorlar. Eğer, tensip buyurursanız, ne zaman beraat eder, ne zaman men'i muhakeme kararı verilir, ne zaman dava düşer, ne zaman dava ortadan kalkar, ne za­ man tecile karar verilir, ne zaman para cezasına çev­ rilir konularında, Yargıtay Üyesi bulunan İsmet Onur arkadaşımız daha geniş bilgi arz edecekler. BAŞKAN — Evet. Buyurun. HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (MiUî Savunma Komisyonu Üyesi) — Saym Cumhurbaşkanım, Sayın Generalimin arz ettiği gibi, 926 sayılı Kanunun 65 inci maddesinde terfisi yapılmayacak subaylar be­ lirtilmiştir. 65 inci maddenin (e) bendinin 1 numara­ lı alt bendine göre açıkta bulunan subayların terfileri yapılmayacaktır ve açıkları kaldırılmış olsa bile hak­ larında verilen hüküm henüz kesinleşmemiş olan su­ bayların da, hükmün kesinleşmesine kadar terfileri yapılmayacaktır. Ayrıca tutuklu bulunan ya da tah­ liye edilmekle beraber kovuşturma veya duruşmaları devam edenlerin terfileri yapılmayacaktır^ BAŞKAN — Saym Onur, değiştirilmemiş şekliyle eski ikinci fıkrayı okur musunuz? HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savunmi Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım arz ediyorum : «Kıdem alanlarla kazaî veya idarî karar­ larla nasıplan düzeltilenlerden emsalleri terfi etmiş bulunanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygu­ lanmaz. Ancak, bu gibi terfilerde maaş farkı ödenmez.» BAŞKAN — Net bir zorluk çıktı bunda. HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Burada, açıkta olduğu için son­ radan beraat etmesine rağmen terfi edemeyen kişinin terfiî bir sene sonrasına bırakılıyordu. Aslında terfi etmesi gerekir; tutuklu olduğu halde bilahara beraat eden veya davası düşen kişinin terfi etmesi gerektiği halde, müteakip 30 Ağustos bekletiyilordu. Bunun özeti; emsali 30 Ağustosta terfi etmişse kendisi bir dahaki 30 Ağustosa kalıyordu. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Saym Cumhurbaşkanım, mü­ saade ederseniz bir örnek olarak arz edeyim. BAŞKAN — Buyurun. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Bugün bir üsteğmen tutuklan- sa, 30 Ağustosta da terfi sırasında olsa, muhakemesi Eylülün birinde bitse, şimdiki uygulamaya göre bu 30 Ağustosta .terfi edemiyor, öteki Ağustosta terfi ediyor. Şimdi biz bunu geri getiriyoruz, hakkı olan bu Ağustosa getiriyoruz. BAŞKAN — Gene ediyordu; nasbi düzeltiliyordu; ama aradaki maaş farklarını alamıyordu. — 571 —
Sayfa 10 -
M. G. Konseyi B : 156 29 . 7 , 1983 O : 1 Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka­ bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 1 inci maddeyi okutuyorum : 27 Temmuz 1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici Mad­ deler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı M ADİDE 1. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 33 üncü maddesinin 2 nci fık­ rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Kıdem alanlar, kazaî veya idarî kararlarla nasıp- ları lehe düzeltilenler ile açığa alınmaları veya tutuk­ lanmaları nedeniyle terfi edemeyenlerden, haklarında beraat, kamu davasının düşmesi veya ortadan kaldı­ rılması hükmü veya muhakemenin men'i kararı veri­ lenler hakkında emsalleri terfi etmiş olmak şartıyla yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu şe­ kilde yapılan terfilerde maaş farkı ödenmez.» BAŞKAN —- Sayın Başkaynak, bunu izah eder mi­ siniz? HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ­ KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Çok kısa olarak arz edeyim efendim. Yüksek malumları olduğu üzere, 33 üncü madde, muvazzaf subayların terfilerinin her sene 30 Ağustos Zafer Bayramında yapılacağım emretmektedir. An­ cak, gerek kazaî gerekse idarî nedenlerle bazı nasıp düzeltilmeleri yapılmaktadır. Tabiî, bu nasıp düzel- tilmelerinde de bunların terfileri 30 Ağustosa getiril­ mektedir. Ne var ki, aynı yasanın 65 inci maddesine göre açıkta bulunan subaylar, tutuklu ve hükümlü bulunan subaylar, muhakeme altında bulunan subay­ lar, firar ve izin tecavüzünde bulunan subaylar terfi edemezler ve tabiî ki, haklarında kamu davası açılır. Diyoruz ki; kamu davasının sonunda beraat et­ meleri halinde, davanın düşmesi halinde, davanın or­ tadan kalkması halinde veya verilecek cezanın para­ ya çevrilmesi halinde veya tecil edilmesi halinde bu gibiler de terfi edeceklerdir. Ne var ki, bunların terfii beraatlerini izleyen tarihte değil de, o yılın, yani em­ sallerinin terfi ettiği tarihe götürülür. BAŞKAN — Zaten emsalleri terfi etmiş olmuyor. HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ­ KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — Evet efendim, emsalleri terfi etmiş olmuyorlar. Eğer, tensip buyurursanız, ne zaman beraat eder, ne zaman men'i muhakeme kararı verilir, ne zaman dava düşer, ne zaman dava ortadan kalkar, ne za­ man tecile karar verilir, ne zaman para cezasına çev­ rilir konularında, Yargıtay Üyesi bulunan İsmet Onur arkadaşımız daha geniş bilgi arz edecekler. BAŞKAN — Evet. Buyurun. HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (MiUî Savunma Komisyonu Üyesi) — Saym Cumhurbaşkanım, Sayın Generalimin arz ettiği gibi, 926 sayılı Kanunun 65 inci maddesinde terfisi yapılmayacak subaylar be­ lirtilmiştir. 65 inci maddenin (e) bendinin 1 numara­ lı alt bendine göre açıkta bulunan subayların terfileri yapılmayacaktır ve açıkları kaldırılmış olsa bile hak­ larında verilen hüküm henüz kesinleşmemiş olan su­ bayların da, hükmün kesinleşmesine kadar terfileri yapılmayacaktır. Ayrıca tutuklu bulunan ya da tah­ liye edilmekle beraber kovuşturma veya duruşmaları devam edenlerin terfileri yapılmayacaktır^ BAŞKAN — Saym Onur, değiştirilmemiş şekliyle eski ikinci fıkrayı okur musunuz? HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savunmi Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım arz ediyorum : «Kıdem alanlarla kazaî veya idarî karar­ larla nasıplan düzeltilenlerden emsalleri terfi etmiş bulunanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygu­ lanmaz. Ancak, bu gibi terfilerde maaş farkı ödenmez.» BAŞKAN — Net bir zorluk çıktı bunda. HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Burada, açıkta olduğu için son­ radan beraat etmesine rağmen terfi edemeyen kişinin terfiî bir sene sonrasına bırakılıyordu. Aslında terfi etmesi gerekir; tutuklu olduğu halde bilahara beraat eden veya davası düşen kişinin terfi etmesi gerektiği halde, müteakip 30 Ağustos bekletiyilordu. Bunun özeti; emsali 30 Ağustosta terfi etmişse kendisi bir dahaki 30 Ağustosa kalıyordu. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Saym Cumhurbaşkanım, mü­ saade ederseniz bir örnek olarak arz edeyim. BAŞKAN — Buyurun. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Bugün bir üsteğmen tutuklan- sa, 30 Ağustosta da terfi sırasında olsa, muhakemesi Eylülün birinde bitse, şimdiki uygulamaya göre bu 30 Ağustosta .terfi edemiyor, öteki Ağustosta terfi ediyor. Şimdi biz bunu geri getiriyoruz, hakkı olan bu Ağustosa getiriyoruz. BAŞKAN — Gene ediyordu; nasbi düzeltiliyordu; ama aradaki maaş farklarını alamıyordu. — 571 — M. G< Konseyi B : 156 29 , 7 , 1983 0 : 1 KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Evet efendim. MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA- OĞLU — Gene alamıyor efendim. BAŞKAN — Alamıyor; ama bir ay, iki ay ala­ mıyor. Eskiden on ay alamıyordu; 30 Ağustosa ka­ dar bekliyordu. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Evet, terfi edecek, ondan son­ ra almaya devam edecektir. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Bir istisnası var tabiî. Hakkında kamu davası açılan o subay tutuklu ise ve aldığı mahkûmiyet para ceza­ sına çevrilmiş ise terfi edemeyecek. Çünkü, esas olan bu hürriyeti bağlayıcı cezayı almaktır. Tutuklu veya hükümlü olduğu zamanda zaten hizmet vermediği için, o terfi etmeyecektir; ama beraat etmiş, kamu da­ vası ortadan kalkmış, dava düşmüş. Demek ki, biz hatalı olarak mahkemeye vermişiz. BAŞKAN — Evet, anlaşıldı. HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, mü­ saade ederseniz, zapta geçmesi için bir hususu arz edeceğim.j BAŞKAN — Buyurun. HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Metinde, «kamu davasının düş­ mesi veya ortadan kaldırılması» hükmü var. Aslında, ikisi de aynı anlamda. Fakat Türk Ceza Kanununda «Ortadan kaldırma» deyimi usul kanunlarında «düş­ me» olduğu için, uygulamada yanlış anlaşılmasın diye ikisi birden bu hükmün içine kaydedilmiş, biz de aynen kabul ettik. Zapta geçsin diye arz ediyorum efendim. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, aslında şöyle oluyor : Da­ vanın düşmesi, sanığın ölmesiyle oluyor bir, bir de zamanaşımı nedeniyle oluyor. Bazı yasalar öyle yaz­ mış. Kamu davasının ortadan kalkması asloluyor. Ta­ biî, tatbikatta hâkimler değişik kararlar veriyor, ikisi de aym anlama gelmesine rağmen. Ola ki, personel başkanlığı uygularken, «Burada kamu davasının or­ tadan kaldırılması diyor; halbuki senin için düşme ka­ rarı vermişler, terfi edemezsin» demesin diye ikisini beraber yazdık. BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 2 nci maddeyi okutuyorum : MADDE 2. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 41 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. b) Tespit edilen bu kadrolar içindeki albay mik­ tarı her yıl Yüksek Askerî Şûranın tasvibine sunulur ve Yüksek Askerî Şûraca miktar ile ilgili karar alı­ nır. (Özel kanunları gereğince tespit edilen albay kadroları bu miktarlar dışında tutulur.) BAŞKAN — Sayın Başkaynak, bunu da kısaca izah eder misiniz? HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ­ KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — Çok kısa maruzatta bulunayım efendim. Kanundaki (a) bendine göre; her yılın 30 Ağustos tarihinden sonra uygulanacak kadrolar, (rütbe, sınıf, branş belirtilmek suretiyle) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Ko­ mutanlıklarında ne miktar subayın, hangi rütbelerde bulunacağı, hangi sınıflarda bulunacağı Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit ediliyordu. Tasarıdaki (b) bendinde ise; «Tespit edilen bu kad­ rolar içindeki albay miktarı her yıl Yüksek Askerî Şûranın tasvibine sunulur ve Yüksek Askerî Şuraca miktar ile ilgili karar alınır» denilmektedir. Bu, bun­ dan böyle Genelkurmay Başkanlığı bu kadroları ha­ zırlayacak, Yüksek Askerî Şûranın tasvibine getire­ cek, o tasvipten geçtikten sonra uygulamaya kona­ cak demektir. Bu onu vurguluyor. İleride neden geldiğini de arz edeceğiz, bir başka maddemiz var bununla ilgili olarak. BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3 üncü maddeyi okutuyorum : MADDE 3. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin (c) 'bendi­ nin ikinci ve üçüncü fıkraları arasına aşağıdaki fık­ ra eklenmiştir. Düzenlenen bu miktarlara göre terfi sırasına gi­ ren; albaylardan tuğgeneral - tuğamiral olacakların yıl kontenjanının Kara, Deniz ve Hava Kuvvetle­ rindeki sınıflara ve Jandarma Genel Komutanlığın- •daki dağılımı, kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek As­ kerî Şûraca tespit edilir. — 572 —
Sayfa 11 -
M. G< Konseyi B : 156 29 , 7 , 1983 0 : 1 KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Evet efendim. MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA- OĞLU — Gene alamıyor efendim. BAŞKAN — Alamıyor; ama bir ay, iki ay ala­ mıyor. Eskiden on ay alamıyordu; 30 Ağustosa ka­ dar bekliyordu. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Evet, terfi edecek, ondan son­ ra almaya devam edecektir. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Bir istisnası var tabiî. Hakkında kamu davası açılan o subay tutuklu ise ve aldığı mahkûmiyet para ceza­ sına çevrilmiş ise terfi edemeyecek. Çünkü, esas olan bu hürriyeti bağlayıcı cezayı almaktır. Tutuklu veya hükümlü olduğu zamanda zaten hizmet vermediği için, o terfi etmeyecektir; ama beraat etmiş, kamu da­ vası ortadan kalkmış, dava düşmüş. Demek ki, biz hatalı olarak mahkemeye vermişiz. BAŞKAN — Evet, anlaşıldı. HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, mü­ saade ederseniz, zapta geçmesi için bir hususu arz edeceğim.j BAŞKAN — Buyurun. HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savunma Komisyonu Üyesi) — Metinde, «kamu davasının düş­ mesi veya ortadan kaldırılması» hükmü var. Aslında, ikisi de aynı anlamda. Fakat Türk Ceza Kanununda «Ortadan kaldırma» deyimi usul kanunlarında «düş­ me» olduğu için, uygulamada yanlış anlaşılmasın diye ikisi birden bu hükmün içine kaydedilmiş, biz de aynen kabul ettik. Zapta geçsin diye arz ediyorum efendim. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, aslında şöyle oluyor : Da­ vanın düşmesi, sanığın ölmesiyle oluyor bir, bir de zamanaşımı nedeniyle oluyor. Bazı yasalar öyle yaz­ mış. Kamu davasının ortadan kalkması asloluyor. Ta­ biî, tatbikatta hâkimler değişik kararlar veriyor, ikisi de aym anlama gelmesine rağmen. Ola ki, personel başkanlığı uygularken, «Burada kamu davasının or­ tadan kaldırılması diyor; halbuki senin için düşme ka­ rarı vermişler, terfi edemezsin» demesin diye ikisini beraber yazdık. BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 2 nci maddeyi okutuyorum : MADDE 2. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 41 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. b) Tespit edilen bu kadrolar içindeki albay mik­ tarı her yıl Yüksek Askerî Şûranın tasvibine sunulur ve Yüksek Askerî Şûraca miktar ile ilgili karar alı­ nır. (Özel kanunları gereğince tespit edilen albay kadroları bu miktarlar dışında tutulur.) BAŞKAN — Sayın Başkaynak, bunu da kısaca izah eder misiniz? HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ­ KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkam) — Çok kısa maruzatta bulunayım efendim. Kanundaki (a) bendine göre; her yılın 30 Ağustos tarihinden sonra uygulanacak kadrolar, (rütbe, sınıf, branş belirtilmek suretiyle) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Ko­ mutanlıklarında ne miktar subayın, hangi rütbelerde bulunacağı, hangi sınıflarda bulunacağı Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit ediliyordu. Tasarıdaki (b) bendinde ise; «Tespit edilen bu kad­ rolar içindeki albay miktarı her yıl Yüksek Askerî Şûranın tasvibine sunulur ve Yüksek Askerî Şuraca miktar ile ilgili karar alınır» denilmektedir. Bu, bun­ dan böyle Genelkurmay Başkanlığı bu kadroları ha­ zırlayacak, Yüksek Askerî Şûranın tasvibine getire­ cek, o tasvipten geçtikten sonra uygulamaya kona­ cak demektir. Bu onu vurguluyor. İleride neden geldiğini de arz edeceğiz, bir başka maddemiz var bununla ilgili olarak. BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3 üncü maddeyi okutuyorum : MADDE 3. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin (c) 'bendi­ nin ikinci ve üçüncü fıkraları arasına aşağıdaki fık­ ra eklenmiştir. Düzenlenen bu miktarlara göre terfi sırasına gi­ ren; albaylardan tuğgeneral - tuğamiral olacakların yıl kontenjanının Kara, Deniz ve Hava Kuvvetle­ rindeki sınıflara ve Jandarma Genel Komutanlığın- •daki dağılımı, kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek As­ kerî Şûraca tespit edilir. — 572 — M. G. Konseyi B : 156 BAŞKAN — Şimdi, 'bu maddenin değiştirilmesi 'hakkında Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü­ venlik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat Tümer ve Jan­ darma Genel Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat Celasun'un müşterek bir öner­ geleri var, okutuyorum : Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 29 . 7 « 1983 O : 1 «MADDE 3 . - 9 2 6 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet­ leri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) 'bendine aşa­ ğıdaki fıkra üçüncü fıkra olarak eklenmiş, (h) ve (i) bentlerinin 'birinci ftkraları aşağıdaki şekilde değiş­ tirilmiştir. (b) Barışta Silahlı Kuvvetlerdeki general ve amiral miktarlarına ait rütbe kontenjanları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. Nejat TÜMER Sedat CELASUN Oramiral Orgeneral Dz. K. K. ve Millî J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Güvenlik Konseyi Rütbeler Orgeneral - Oramiral Korgeneral - Koramiral Tümgeneral - Tümamiral Tuğgeneral - Tuğamiral TOPLAM : Üyesi K. K. K. 9 (J. Dahil)' 20 44 96 169 Dz. K. K. 2 5 10 23 40 Hv. K. K. 2 8 16 32 58 J. Gn. K. 2 4 12 18 Tümamiral ve tuğamiral kontenjanlarından (1) tümamiral ve (1) tuğamiral 2692 sayılı Kanunla ek­ lenen kontenjan miktarıdır. Düzenlenen bu miktarlara göre terfi sırasına gi­ ren albaylardan tuğgeneral - tuğamiral olacakların yıl kontenjanının Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerin­ deki sınıflara ve Jandarma Genel Komütanlığındaki dağılımı,.kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak Ge­ nelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûraca tespit edilir. (h) Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış orgeneral - oramiral- ler arasından Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır ve (b) bendinde gösterilen miktarlar dışında tutulur. Genelkurmay Başkanlığına atanan orgeneral - oramdrallerin yaş haddi 67 olup, 'bu görevde kalış süreleri 4 yıldır. Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde, atanmış 'bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır. (i) Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral - or- amiraller 2 yıl bu görevde kalabilirler. Bu süre, Ge­ nelkurmay Başkanının teklifi, Millî Savunma Baka­ nının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhur­ başkanının onaylayacağı Kararname ile bir yıl daha uzatıla'bdlir. Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde, atanmış 'bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas alı­ nır.» BAŞKAN — Burada yapılan ufak değişikliklerle sene ortasında yani 30 Ağustostan gayri tarihlerde kuvvet komutanlığına veya Genelkurmay Başkanlı­ ğına gelmiş orgeneral veya oramirallerin, o senenin hangi ayında olursa olsun 30 Ağustosa götürüleceği dile getirilmiş oluyor. Faraza, o senenin^aralık ayında bir değişiklik ol­ muşsa, geriye götürülerek, o senenin 30 Ağustosunda olmuş gibi olacak. HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Ocak ayında ise, mütebaki olacak. BAŞKAN — Ocak ayı dahil daha sonra ise, mü­ tebaki. Bazen kârlı çıkacak, bazen zararlı çıkacak. Aksi takdirde eski haliyle kalmış olsaydı, devir teslim martta veya nisanda oluyordu herhangi bir se­ beple (hastalık olur, ölüm olur, değişiklik olur), ar­ tık ondan sonra mütemadiyen iki sene ve 1 sene de uzatılma dört sene diye tespit ettiği için, o tarihten o tarihe doğru diye gidiyordu, en büyük mahzur buydu. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, biraz önce arz etmiştim, ya­ sanın 41 inci maddesinde, «her sene 30 ağustosta kad­ rolar tespit edilir ve bu kadrolara atanmaları ile terfi- 573 —
Sayfa 12 -
M. G. Konseyi B : 156 BAŞKAN — Şimdi, 'bu maddenin değiştirilmesi 'hakkında Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü­ venlik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat Tümer ve Jan­ darma Genel Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat Celasun'un müşterek bir öner­ geleri var, okutuyorum : Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 29 . 7 « 1983 O : 1 «MADDE 3 . - 9 2 6 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet­ leri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) 'bendine aşa­ ğıdaki fıkra üçüncü fıkra olarak eklenmiş, (h) ve (i) bentlerinin 'birinci ftkraları aşağıdaki şekilde değiş­ tirilmiştir. (b) Barışta Silahlı Kuvvetlerdeki general ve amiral miktarlarına ait rütbe kontenjanları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. Nejat TÜMER Sedat CELASUN Oramiral Orgeneral Dz. K. K. ve Millî J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Güvenlik Konseyi Rütbeler Orgeneral - Oramiral Korgeneral - Koramiral Tümgeneral - Tümamiral Tuğgeneral - Tuğamiral TOPLAM : Üyesi K. K. K. 9 (J. Dahil)' 20 44 96 169 Dz. K. K. 2 5 10 23 40 Hv. K. K. 2 8 16 32 58 J. Gn. K. 2 4 12 18 Tümamiral ve tuğamiral kontenjanlarından (1) tümamiral ve (1) tuğamiral 2692 sayılı Kanunla ek­ lenen kontenjan miktarıdır. Düzenlenen bu miktarlara göre terfi sırasına gi­ ren albaylardan tuğgeneral - tuğamiral olacakların yıl kontenjanının Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerin­ deki sınıflara ve Jandarma Genel Komütanlığındaki dağılımı,.kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak Ge­ nelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûraca tespit edilir. (h) Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış orgeneral - oramiral- ler arasından Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır ve (b) bendinde gösterilen miktarlar dışında tutulur. Genelkurmay Başkanlığına atanan orgeneral - oramdrallerin yaş haddi 67 olup, 'bu görevde kalış süreleri 4 yıldır. Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde, atanmış 'bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır. (i) Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral - or- amiraller 2 yıl bu görevde kalabilirler. Bu süre, Ge­ nelkurmay Başkanının teklifi, Millî Savunma Baka­ nının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhur­ başkanının onaylayacağı Kararname ile bir yıl daha uzatıla'bdlir. Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde, atanmış 'bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas alı­ nır.» BAŞKAN — Burada yapılan ufak değişikliklerle sene ortasında yani 30 Ağustostan gayri tarihlerde kuvvet komutanlığına veya Genelkurmay Başkanlı­ ğına gelmiş orgeneral veya oramirallerin, o senenin hangi ayında olursa olsun 30 Ağustosa götürüleceği dile getirilmiş oluyor. Faraza, o senenin^aralık ayında bir değişiklik ol­ muşsa, geriye götürülerek, o senenin 30 Ağustosunda olmuş gibi olacak. HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Ocak ayında ise, mütebaki olacak. BAŞKAN — Ocak ayı dahil daha sonra ise, mü­ tebaki. Bazen kârlı çıkacak, bazen zararlı çıkacak. Aksi takdirde eski haliyle kalmış olsaydı, devir teslim martta veya nisanda oluyordu herhangi bir se­ beple (hastalık olur, ölüm olur, değişiklik olur), ar­ tık ondan sonra mütemadiyen iki sene ve 1 sene de uzatılma dört sene diye tespit ettiği için, o tarihten o tarihe doğru diye gidiyordu, en büyük mahzur buydu. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, biraz önce arz etmiştim, ya­ sanın 41 inci maddesinde, «her sene 30 ağustosta kad­ rolar tespit edilir ve bu kadrolara atanmaları ile terfi- 573 — M. G. Konseyi B: 156 29 . 7 , 1983 O : İ ler her sene Yüksek Askerî Şûra tarafından kararlaş­ tırılır» der. Yılın ortasındaki değişikliklerde, hizmet ihtiyacı nedeniyle o rütbede general - amiral bulma sıkıntısı var bir; atamalar genelde bizde ağustosun içinde yapılır, o sıkıntı var iki. Bunu gidermek için bu getirilmiştir. Kaldıki, Silahlı Kuvvetlerde zaten tatbikatta üniversiteyi bitiren subaylar, 30 ağustostan sonra mezun oldukları için, mütemadiyen mezun ol­ dukları yıl 30 ağustosuna götürür onları da zaten na- sıpları, bu sistem var. BAŞKAN — Şimdi bu önerge üzerinde bir diye­ ceğiniz var mı?.. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Hayır, yok. Aynen katılıyoruz. BAŞKAN — Aynen katılıyorsunuz. Bu önerge üzerinde söz almak isteyen var mı? Buyurun. ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Burada 4 ay ve 8 ay olmak üzere lehte veya aleyhte bir durum çıkıyor. Acaba bu nedenle mart ayı esasını almak suretiyle 6 aya kadar olanlar bir evvelki 30 ağusto­ sa, 6 aydan sonra olanlar bir sonraki ağustosa kay­ dırılır ise çok daha adaletli olur diye düşündüm. Ama çok büyük bir fark yaratır mı bilmem. BAŞKAN — O çok zor. Bence büyük bir fark yaratmaz. Genelkurmay Başkanı şöyle düşünür ve­ yahut da mevcut idare. Genelkurmay Başkanı olmaz da bu kuvvet komutanları için uzatılma senesi ocak­ ta falan olmuş ise, bir sene daha uzatmış olur. Hatta bir sene daha fazla yaptırabilir. Böyle bir elastikiyet elinde olur. Yoksa biz buna «mart» der isek, marta kadar olur ise... ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Marta ka­ dar» demiyorum efendim. Yani sürelerin 30 ağusto­ sa getirilmesi esas; fakat mesela, eylül ekimde bu iş olur ise iki ay ertelenerek geliyor, bir ziyanı var. Halbuki, öbür tarafta 1 ocakta olur ise 8 ay daha fazla, rahatlıkla kalmış oluyor. BAŞKAN — Peki şimdi nasıl yapalım, martı esas alır isek? ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Martı esas alır isek, marttan evvel bu değişiklik yapıldığı tak­ dirde bir evvelki 30 ağustos olacak. BAŞKAN — O zaman 6 ay zararlı oluyor. ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Kârı da az oluyor, zararı da oluyor. BAŞKAN — ötekinin 6 ay kârı oluyor ama, geri gelen için marttan evvel, mesela, 1 marttan ev­ vel 28 şubatta olmuş ise 5,5 ay ziyanı oluyor, aynı şey. Nasıl olsa bu çok ender bir şey, hangi senede böyle bir durum hâsıl olacak, çok ender. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek malumları olduğu üzere, Silahlı Kuvvetlerde bir defaya mahsus o gü­ nün koşullarında oldu bu. Türkiye'de hiç tatbikatı olmayan bir sistemdir. Yalnız burada bir maruzatta bulunmak istiyorum. Bu önergenin bir bölümü komutanlarımız tarafın­ dan, bir bölümü ise Genelkurmay Başkanımız tara­ fından öneriliyor ve bu çok önemlidir. İkinci sayfa­ da, «Düzenlenen bu miktarlara göre terfi sırasına giren albaylardan tuğgeneral - tuğamiral olacakların yıl kontenjanının Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerin­ deki sınıflara ve Jandarma Genel Komutanlığındaki dağılımı, kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak Ge­ nelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûraca tespit edilir» ifadesi var. Bu sistem eskiden yoktu, buna rağmen tatbikatı Genelkurmay böyle yapıyordu. Yani, ben bu kadar kurmayı, bu kadar piyadeyi, bu kadar topçuyu, bu kadar hâkimi ve bu kadar mühendis albayı tuğgeneralliğe veya tuğami­ ralliğe terfi ettireceğim diyorlardı, Askerî Şûra bunu onaylıyor idi. Şimdi bunun arkasından, tatbikatta kolaylık için bir madde geliyor. Geliş sebebi o, gerekçesi de öy­ le, Genelkurmay Başkanlığı da bu nedene dayanıyor. Diyor ki; ben, piyadeden kontenjan vermemiş isem, piyade albaylarını Askerî Şûraya sokup da, bunları değerlendirmeyeyim. BAŞKAN — Tabiî. ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hepsini birden değerlendirmiyor. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Askerî Şûra bu defa piyadeden kimseyi tuğgeneral yapmayacak; bu, Deniz Kuvvetlerinde de olur. Ha­ va Kuvvetlerinde de. BAŞKAN — Diğer her kuvvette olur. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ­ KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Bu defa Yüksek Askerî Şûra gereksiz yere 1 600 al­ baya değerlendirme notu veriyor idi. Bunun esas ge­ liş amacı budur. Tabiî biz komutanlarımın bu ra­ kam değşikliklerine aynen katılıyoruz. Çünkü, hiz­ met ihtiyacı nedeniyle zannediyorum getirdiler. — 574 —
Sayfa 13 -
M. G. Konseyi B: 156 29 . 7 , 1983 O : İ ler her sene Yüksek Askerî Şûra tarafından kararlaş­ tırılır» der. Yılın ortasındaki değişikliklerde, hizmet ihtiyacı nedeniyle o rütbede general - amiral bulma sıkıntısı var bir; atamalar genelde bizde ağustosun içinde yapılır, o sıkıntı var iki. Bunu gidermek için bu getirilmiştir. Kaldıki, Silahlı Kuvvetlerde zaten tatbikatta üniversiteyi bitiren subaylar, 30 ağustostan sonra mezun oldukları için, mütemadiyen mezun ol­ dukları yıl 30 ağustosuna götürür onları da zaten na- sıpları, bu sistem var. BAŞKAN — Şimdi bu önerge üzerinde bir diye­ ceğiniz var mı?.. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Hayır, yok. Aynen katılıyoruz. BAŞKAN — Aynen katılıyorsunuz. Bu önerge üzerinde söz almak isteyen var mı? Buyurun. ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Burada 4 ay ve 8 ay olmak üzere lehte veya aleyhte bir durum çıkıyor. Acaba bu nedenle mart ayı esasını almak suretiyle 6 aya kadar olanlar bir evvelki 30 ağusto­ sa, 6 aydan sonra olanlar bir sonraki ağustosa kay­ dırılır ise çok daha adaletli olur diye düşündüm. Ama çok büyük bir fark yaratır mı bilmem. BAŞKAN — O çok zor. Bence büyük bir fark yaratmaz. Genelkurmay Başkanı şöyle düşünür ve­ yahut da mevcut idare. Genelkurmay Başkanı olmaz da bu kuvvet komutanları için uzatılma senesi ocak­ ta falan olmuş ise, bir sene daha uzatmış olur. Hatta bir sene daha fazla yaptırabilir. Böyle bir elastikiyet elinde olur. Yoksa biz buna «mart» der isek, marta kadar olur ise... ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Marta ka­ dar» demiyorum efendim. Yani sürelerin 30 ağusto­ sa getirilmesi esas; fakat mesela, eylül ekimde bu iş olur ise iki ay ertelenerek geliyor, bir ziyanı var. Halbuki, öbür tarafta 1 ocakta olur ise 8 ay daha fazla, rahatlıkla kalmış oluyor. BAŞKAN — Peki şimdi nasıl yapalım, martı esas alır isek? ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Martı esas alır isek, marttan evvel bu değişiklik yapıldığı tak­ dirde bir evvelki 30 ağustos olacak. BAŞKAN — O zaman 6 ay zararlı oluyor. ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Kârı da az oluyor, zararı da oluyor. BAŞKAN — ötekinin 6 ay kârı oluyor ama, geri gelen için marttan evvel, mesela, 1 marttan ev­ vel 28 şubatta olmuş ise 5,5 ay ziyanı oluyor, aynı şey. Nasıl olsa bu çok ender bir şey, hangi senede böyle bir durum hâsıl olacak, çok ender. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek malumları olduğu üzere, Silahlı Kuvvetlerde bir defaya mahsus o gü­ nün koşullarında oldu bu. Türkiye'de hiç tatbikatı olmayan bir sistemdir. Yalnız burada bir maruzatta bulunmak istiyorum. Bu önergenin bir bölümü komutanlarımız tarafın­ dan, bir bölümü ise Genelkurmay Başkanımız tara­ fından öneriliyor ve bu çok önemlidir. İkinci sayfa­ da, «Düzenlenen bu miktarlara göre terfi sırasına giren albaylardan tuğgeneral - tuğamiral olacakların yıl kontenjanının Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerin­ deki sınıflara ve Jandarma Genel Komutanlığındaki dağılımı, kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak Ge­ nelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûraca tespit edilir» ifadesi var. Bu sistem eskiden yoktu, buna rağmen tatbikatı Genelkurmay böyle yapıyordu. Yani, ben bu kadar kurmayı, bu kadar piyadeyi, bu kadar topçuyu, bu kadar hâkimi ve bu kadar mühendis albayı tuğgeneralliğe veya tuğami­ ralliğe terfi ettireceğim diyorlardı, Askerî Şûra bunu onaylıyor idi. Şimdi bunun arkasından, tatbikatta kolaylık için bir madde geliyor. Geliş sebebi o, gerekçesi de öy­ le, Genelkurmay Başkanlığı da bu nedene dayanıyor. Diyor ki; ben, piyadeden kontenjan vermemiş isem, piyade albaylarını Askerî Şûraya sokup da, bunları değerlendirmeyeyim. BAŞKAN — Tabiî. ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hepsini birden değerlendirmiyor. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Askerî Şûra bu defa piyadeden kimseyi tuğgeneral yapmayacak; bu, Deniz Kuvvetlerinde de olur. Ha­ va Kuvvetlerinde de. BAŞKAN — Diğer her kuvvette olur. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ­ KA YNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Bu defa Yüksek Askerî Şûra gereksiz yere 1 600 al­ baya değerlendirme notu veriyor idi. Bunun esas ge­ liş amacı budur. Tabiî biz komutanlarımın bu ra­ kam değşikliklerine aynen katılıyoruz. Çünkü, hiz­ met ihtiyacı nedeniyle zannediyorum getirdiler. — 574 — M. G, Konseyi B: 156 29 • 7 « 1983 O : 1 BAŞKAN — Bugüne kadar da hep böyle oldu. O sınıftan general kontenjanlarını Genelkurmay ayır­ mamış olmasına rağmen, kanunda böyle bir husus yok diye albayların hepsine mecburî olarak boşu bo­ şuna not verdik. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Maalesef efendim. Tabiî biz Komisyon olarak, as­ lında bunu tümgeneral olacaklara da uygulamamız gerekecektir diye düşündük; ama Genelkurmay Baş­ kanlığı, «İster sınıf tuğgeneralliği olsun, ister kurmay tuğgeneralliği olsun hepsi değerlendirmeye giriyor. Bir sınıf tuğgenerali daha fazla puan almış ise kur­ maya tercih edilebiliyor. Uygulamamız böyledir» di­ ye bir izahta bulunduğu için, biz tuğları almadık ve Genelkurmayın önerdiği biçimi yüksek huzurunuza getirdik. BAŞKAN —. Yani, tuğdan tüm olacakları öyle mi? HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Örneğin, çok özür dilerim, bir mühendise tüm kad­ rosu verilip... BAŞKAN — Tabiî aldığı nota göre oluyor, not sıralamasına göre oluyor. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Veya şöyle arz edeyim: Beş tane piyade tuğgenerali var, tümgeneral kadrosunu hiç vermedik. Buna rağ­ men, o zaman biz diyorduk ki, beş tuğ da gelmesin, boşuna değerlendirilmesin, ama Genelkurmayın iza­ hatında hepsi giriyordu ve miktar da çok az, Şûrayı oyalamayalım. Ama albaylar çok zaman alıyordu. BAŞKAN — Bunlara gerek yok şimdi, esas al­ baylarda 800 tane, 700 tane. ORGENERAL SEDAT CELASUN — Biz bun­ ları değerlendirmez isek, kadrosuzluktan emekli ya­ pamazsınız. BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı efendim? Yok. O halde bu önergeyi oyluyorum : Kabul eden­ ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3 üncü madde olarak bu önerge yer alacaktır. 4 üncü maddeyi okutuyorum : MADDE 4. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet­ leri Personel Kanununun 50 nci maddesinin (a) ben­ dinin 2 nci alt bendinin son fıkrası ile (c) bendinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu şekilde emeklilik işlemine terfi şartlarını taşı­ mayan; Yüksek Askerî Şûraca tuğgeneral - tuğami­ ral yıl kontenjanı verilen sınıflarda oldukları ve rüt­ be terfi şartlarını taşıdıkları halde üst rütbe kadro­ sunda açık bulunmadığı için terfi edememiş olan; terfi şartlarını taşıdıkları halde Yüksek Askerî Şûra­ ca tuğgeneral •> tuğamiral yıl kontenjanı verilmeyen sınıflarda oldukları için Yüksek Askerî Şûrada de­ ğerlendirmeye girmeyen albayların sicil notu ortala­ ması en düşük olanlardan başlanır. Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkında sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edileceği, nerelere gönderileceği, inceleme ve sonuçlandırma ile gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tarafından ya­ pılacağı subay sicil yönetmeliğinde gösterilir. Bu gibi subaylardan durumlarının Yüksek Askerî Şûra tara­ fından incelenmesi Genelkurmay Başkanlığınca gerek­ li görülenlerin Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi, Yüksek Askerî Şûra kararı ile yapılır. BAŞKAN — Bu madde üzerinde de izahat ve­ rir misiniz? HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Biraz önce 49 uncu maddeyi arz ederken belirtmiş­ tim, kontenjan verilmeyen sınıfların dosyaları gir­ mesin diye. Bu, bunların nasıl emekli edilişlerini ön­ görüyor. Yani diyor ki, yüksek malumları olduğu üzere, general ve amiral olmak için bir sicil seviyesi var, evvela o sicil seviyesini geçmemiş bulunanlardan başlayın, emekli edeceklerinizden, onlar kâfi gelme­ miş ise, bu defa da kontenjan vermediğiniz sınıflar var, kontenjan vermediğiniz sınıfları değerlendirin, onların sicillerinde aşağı not alanlardan emekli edin. HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun­ ma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir ilave olarak arz edebilir miyim? BAŞKAN — Buyurun. HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun­ ma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 41 inci maddeye göre albay hizmet kadroları - biraz evvel kabul buyurduğunuz - Genelkurmay Başkanı­ nın teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûra tarafından tespit edilecektir. Bu madde onun devamıdır. Yüksek Askerî Şûra tarafından tespit edilen al­ bay kadrosuna indirmek için ne işlem yapılacak? İzin verirseniz maddenin alınmamış kısmını arz ede­ yim. — 375 —
Sayfa 14 -
M. G, Konseyi B: 156 29 • 7 « 1983 O : 1 BAŞKAN — Bugüne kadar da hep böyle oldu. O sınıftan general kontenjanlarını Genelkurmay ayır­ mamış olmasına rağmen, kanunda böyle bir husus yok diye albayların hepsine mecburî olarak boşu bo­ şuna not verdik. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Maalesef efendim. Tabiî biz Komisyon olarak, as­ lında bunu tümgeneral olacaklara da uygulamamız gerekecektir diye düşündük; ama Genelkurmay Baş­ kanlığı, «İster sınıf tuğgeneralliği olsun, ister kurmay tuğgeneralliği olsun hepsi değerlendirmeye giriyor. Bir sınıf tuğgenerali daha fazla puan almış ise kur­ maya tercih edilebiliyor. Uygulamamız böyledir» di­ ye bir izahta bulunduğu için, biz tuğları almadık ve Genelkurmayın önerdiği biçimi yüksek huzurunuza getirdik. BAŞKAN —. Yani, tuğdan tüm olacakları öyle mi? HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Örneğin, çok özür dilerim, bir mühendise tüm kad­ rosu verilip... BAŞKAN — Tabiî aldığı nota göre oluyor, not sıralamasına göre oluyor. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Veya şöyle arz edeyim: Beş tane piyade tuğgenerali var, tümgeneral kadrosunu hiç vermedik. Buna rağ­ men, o zaman biz diyorduk ki, beş tuğ da gelmesin, boşuna değerlendirilmesin, ama Genelkurmayın iza­ hatında hepsi giriyordu ve miktar da çok az, Şûrayı oyalamayalım. Ama albaylar çok zaman alıyordu. BAŞKAN — Bunlara gerek yok şimdi, esas al­ baylarda 800 tane, 700 tane. ORGENERAL SEDAT CELASUN — Biz bun­ ları değerlendirmez isek, kadrosuzluktan emekli ya­ pamazsınız. BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı efendim? Yok. O halde bu önergeyi oyluyorum : Kabul eden­ ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 3 üncü madde olarak bu önerge yer alacaktır. 4 üncü maddeyi okutuyorum : MADDE 4. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet­ leri Personel Kanununun 50 nci maddesinin (a) ben­ dinin 2 nci alt bendinin son fıkrası ile (c) bendinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu şekilde emeklilik işlemine terfi şartlarını taşı­ mayan; Yüksek Askerî Şûraca tuğgeneral - tuğami­ ral yıl kontenjanı verilen sınıflarda oldukları ve rüt­ be terfi şartlarını taşıdıkları halde üst rütbe kadro­ sunda açık bulunmadığı için terfi edememiş olan; terfi şartlarını taşıdıkları halde Yüksek Askerî Şûra­ ca tuğgeneral •> tuğamiral yıl kontenjanı verilmeyen sınıflarda oldukları için Yüksek Askerî Şûrada de­ ğerlendirmeye girmeyen albayların sicil notu ortala­ ması en düşük olanlardan başlanır. Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkında sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edileceği, nerelere gönderileceği, inceleme ve sonuçlandırma ile gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tarafından ya­ pılacağı subay sicil yönetmeliğinde gösterilir. Bu gibi subaylardan durumlarının Yüksek Askerî Şûra tara­ fından incelenmesi Genelkurmay Başkanlığınca gerek­ li görülenlerin Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi, Yüksek Askerî Şûra kararı ile yapılır. BAŞKAN — Bu madde üzerinde de izahat ve­ rir misiniz? HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Biraz önce 49 uncu maddeyi arz ederken belirtmiş­ tim, kontenjan verilmeyen sınıfların dosyaları gir­ mesin diye. Bu, bunların nasıl emekli edilişlerini ön­ görüyor. Yani diyor ki, yüksek malumları olduğu üzere, general ve amiral olmak için bir sicil seviyesi var, evvela o sicil seviyesini geçmemiş bulunanlardan başlayın, emekli edeceklerinizden, onlar kâfi gelme­ miş ise, bu defa da kontenjan vermediğiniz sınıflar var, kontenjan vermediğiniz sınıfları değerlendirin, onların sicillerinde aşağı not alanlardan emekli edin. HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun­ ma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir ilave olarak arz edebilir miyim? BAŞKAN — Buyurun. HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun­ ma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 41 inci maddeye göre albay hizmet kadroları - biraz evvel kabul buyurduğunuz - Genelkurmay Başkanı­ nın teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûra tarafından tespit edilecektir. Bu madde onun devamıdır. Yüksek Askerî Şûra tarafından tespit edilen al­ bay kadrosuna indirmek için ne işlem yapılacak? İzin verirseniz maddenin alınmamış kısmını arz ede­ yim. — 375 — M. G. Konseyi B : 156 29 , 7 , 1983 O : 1 «Bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda bir üst rütbeye yükselemeyen albayların subaylığa nasrpları en eski ve aynı nasıplı olanları arasında, ön­ celikle 38 ve.Ek-1 inci maddelerde belirtilen terfi şartlarına haiz olmayanlardan başlamak üzere yeteri kadar emekliye sevkedilir.» Yani, terfi şartlarına haiz olmayan, ek 1 inci madde kapsamına giren Harp Okulu mezunu olma­ yan subaylar ile lise mezunu olan subaylar ile, bir de sicil notu terfie müsait olmayan albaylar öncelik­ le emekliye sevk ediliyor. Bunlar yetmediği takdirde diğer albaylara gidiliyor. Eskiden hepsini Şûra değer­ lendirdiği için, yeterlik notu vardı. Şimdi yeterlik notu, girmeyen sınıflar içlin kaldırıldı ve hepsine si­ cil notu ortalaması getirildi. Değerlendirmek için is­ ter Yüksek Askerî Şûraya girsin isterse girmesin, madde bir sınıfa mensup albayların - bugüne kadar almış oldukları sicil notu ortalaması esasına göre emekliye sevk edilebileceklerdir. Bu haliyle de bu madde, bir sınıfa mensup albayların - bugüne kadar zorlukla karşılaşılan - hepsinin birden değil, sicil no­ tu ortalamasına göre yeteri kadarının emekliye şev­ kine imkân vermektedir. Bir de, maddenin 2 nci fıkrası var. Sicil ve ah­ lak noktasından Silahlı Kuvvetlerden ayrılması ge­ reken subaylar hakkında bugüne kadar kuvvet ko- mutanlıklarınca kesin işlem yapılıyordu. Bu işleme karşı yargı organlarına gidiliyordu. Getirilen tasanda bunların emeklilik işlemleri hakkında Yüksek Askerî Şûra tarafından karar verilmesi gereği üzerinde du­ rulmuş bulunmaktadır. Bu, daha ciddî bir tetkiki ge­ rektirdiği için ve aynı zamanda Anayasamn 125 inci maddesi gereğince Yüksek Askerî Şûranın kararları yargı denetimi dışında kaldığı için de yargı deneti­ mi dışında kalacaktır. Ancak, Komisyonda yaptığı­ mız incelemede, örneğin, Şûra toplandıktan sonra eylül ayında - çünkü aynı maddeye, astsubay mad­ desine de getiriliyor - bir astsubay veya subay hak­ kında böyle bir durum olduğu zaman, ahlak yönün­ den veya disiplinsizlik yönünden Silahlı Kuvvetler­ den ayrılması kesin olarak gerekli olduğu zaman Şûranın toplanması gerekecektir. Maddeyi, prensibini bozmadan şu şekle getirdik. Bu gibi subaylardan durumlarının Yüksek Askerî Şûra tarafından incelenmesi Genelkurmay Başkanlı­ ğınca gerekli görülenleri Silahlı Kuvvetlerden ayır­ ma işlemi Yüksek Askerî Şûra kararıyla yapılır. Ge­ nelkurmay Başkanı gerekli görürse tamamını, gerek­ li görürse bir kısmını, ki bir elastikiyet getirilmiş olu­ yor. BAŞKAN — Kendisi de yapabilecek ama, o tak­ dirde yargı yolu açık olacak. Askerî Şûraya gönder­ mesi gerekirse, Askerî Şûrayı toplayacak. Zaten As­ kerî Şûranın çoğunluğu Ankara'dadır. Geriye bir or­ du komutanları kalır. Dışarıda olanlar Akademi Ko­ mutam falan; onları da çağırır veya gönderir, fikrini de alabilir. HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Bir sıkıntısı var tabiî. Yüksek Askerî Şûra yılda iki defa toplanır. BAŞKAN — Ama fevkalâde halde yine topla­ nır. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Tabiî o hakkı var, her zaman için çağırılma hakkı var. Tabiî biz düşündük, bir astsubay çavuşu disiplin­ sizlik ve ahlaksızlıkla emekli ederken Şûra karar al­ sın. Çünkü gelen metin katı idi, ona dahi alsın de­ dik. Biz, onu Genelkurmay Başkanlığı takdir etsin, onu kendi kuvvet komutanlığına bıraksın emeklili­ ğini ama bir albay ise veya bir prensip kararı, bir ilke meselesi ise onları zaten Genelkurmay Başkan­ lığı Şûraya götürür diye düşündük. Katı hüküm ko­ yar isek, o zaman bekletmek mecburiyetinde olaca­ ğız. Şûranın toplantı gününe bekleteceğiz. Gereksiz olarak hizmet ettirmiş olacağız. BAŞKAN — Anlaşıldı. 4 üncü madde üzerinde başka söz isteyen var mı? Yok. 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 5 inci maddeyi okutuyorum : MADDE 5. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetle­ ri Personel Kanununun 54 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yüksek Askerî Şûra, Kuvvetlerden ve Jandarma Genel Komutanlığından, 38 imci maddenin (b) ben­ di gereğince gönderilen ve o yıl tuğgeneral - tuğami­ ral yıl kontenjanı tespit edilen sınıflardan olan al­ baylar ile terfi sırasındaki general ve amirallerin şah­ sî dosyalarını ve rütbedeki sicil belgelerini (albayla­ rın teğmenlikten itibaren, general ve amirallerin ge­ nerallik ve amirallik sicil belgelerini) inceleyerek su* bay sicil yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre de­ ğerlendirme notu verir. Sicil notu ortalaması ile de­ ğerlendirme notu toplamı, yeterlik notu olarak tes-
Sayfa 15 -
M. G. Konseyi B : 156 29 , 7 , 1983 O : 1 «Bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda bir üst rütbeye yükselemeyen albayların subaylığa nasrpları en eski ve aynı nasıplı olanları arasında, ön­ celikle 38 ve.Ek-1 inci maddelerde belirtilen terfi şartlarına haiz olmayanlardan başlamak üzere yeteri kadar emekliye sevkedilir.» Yani, terfi şartlarına haiz olmayan, ek 1 inci madde kapsamına giren Harp Okulu mezunu olma­ yan subaylar ile lise mezunu olan subaylar ile, bir de sicil notu terfie müsait olmayan albaylar öncelik­ le emekliye sevk ediliyor. Bunlar yetmediği takdirde diğer albaylara gidiliyor. Eskiden hepsini Şûra değer­ lendirdiği için, yeterlik notu vardı. Şimdi yeterlik notu, girmeyen sınıflar içlin kaldırıldı ve hepsine si­ cil notu ortalaması getirildi. Değerlendirmek için is­ ter Yüksek Askerî Şûraya girsin isterse girmesin, madde bir sınıfa mensup albayların - bugüne kadar almış oldukları sicil notu ortalaması esasına göre emekliye sevk edilebileceklerdir. Bu haliyle de bu madde, bir sınıfa mensup albayların - bugüne kadar zorlukla karşılaşılan - hepsinin birden değil, sicil no­ tu ortalamasına göre yeteri kadarının emekliye şev­ kine imkân vermektedir. Bir de, maddenin 2 nci fıkrası var. Sicil ve ah­ lak noktasından Silahlı Kuvvetlerden ayrılması ge­ reken subaylar hakkında bugüne kadar kuvvet ko- mutanlıklarınca kesin işlem yapılıyordu. Bu işleme karşı yargı organlarına gidiliyordu. Getirilen tasanda bunların emeklilik işlemleri hakkında Yüksek Askerî Şûra tarafından karar verilmesi gereği üzerinde du­ rulmuş bulunmaktadır. Bu, daha ciddî bir tetkiki ge­ rektirdiği için ve aynı zamanda Anayasamn 125 inci maddesi gereğince Yüksek Askerî Şûranın kararları yargı denetimi dışında kaldığı için de yargı deneti­ mi dışında kalacaktır. Ancak, Komisyonda yaptığı­ mız incelemede, örneğin, Şûra toplandıktan sonra eylül ayında - çünkü aynı maddeye, astsubay mad­ desine de getiriliyor - bir astsubay veya subay hak­ kında böyle bir durum olduğu zaman, ahlak yönün­ den veya disiplinsizlik yönünden Silahlı Kuvvetler­ den ayrılması kesin olarak gerekli olduğu zaman Şûranın toplanması gerekecektir. Maddeyi, prensibini bozmadan şu şekle getirdik. Bu gibi subaylardan durumlarının Yüksek Askerî Şûra tarafından incelenmesi Genelkurmay Başkanlı­ ğınca gerekli görülenleri Silahlı Kuvvetlerden ayır­ ma işlemi Yüksek Askerî Şûra kararıyla yapılır. Ge­ nelkurmay Başkanı gerekli görürse tamamını, gerek­ li görürse bir kısmını, ki bir elastikiyet getirilmiş olu­ yor. BAŞKAN — Kendisi de yapabilecek ama, o tak­ dirde yargı yolu açık olacak. Askerî Şûraya gönder­ mesi gerekirse, Askerî Şûrayı toplayacak. Zaten As­ kerî Şûranın çoğunluğu Ankara'dadır. Geriye bir or­ du komutanları kalır. Dışarıda olanlar Akademi Ko­ mutam falan; onları da çağırır veya gönderir, fikrini de alabilir. HÂKÎM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Bir sıkıntısı var tabiî. Yüksek Askerî Şûra yılda iki defa toplanır. BAŞKAN — Ama fevkalâde halde yine topla­ nır. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Tabiî o hakkı var, her zaman için çağırılma hakkı var. Tabiî biz düşündük, bir astsubay çavuşu disiplin­ sizlik ve ahlaksızlıkla emekli ederken Şûra karar al­ sın. Çünkü gelen metin katı idi, ona dahi alsın de­ dik. Biz, onu Genelkurmay Başkanlığı takdir etsin, onu kendi kuvvet komutanlığına bıraksın emeklili­ ğini ama bir albay ise veya bir prensip kararı, bir ilke meselesi ise onları zaten Genelkurmay Başkan­ lığı Şûraya götürür diye düşündük. Katı hüküm ko­ yar isek, o zaman bekletmek mecburiyetinde olaca­ ğız. Şûranın toplantı gününe bekleteceğiz. Gereksiz olarak hizmet ettirmiş olacağız. BAŞKAN — Anlaşıldı. 4 üncü madde üzerinde başka söz isteyen var mı? Yok. 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 5 inci maddeyi okutuyorum : MADDE 5. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetle­ ri Personel Kanununun 54 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yüksek Askerî Şûra, Kuvvetlerden ve Jandarma Genel Komutanlığından, 38 imci maddenin (b) ben­ di gereğince gönderilen ve o yıl tuğgeneral - tuğami­ ral yıl kontenjanı tespit edilen sınıflardan olan al­ baylar ile terfi sırasındaki general ve amirallerin şah­ sî dosyalarını ve rütbedeki sicil belgelerini (albayla­ rın teğmenlikten itibaren, general ve amirallerin ge­ nerallik ve amirallik sicil belgelerini) inceleyerek su* bay sicil yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre de­ ğerlendirme notu verir. Sicil notu ortalaması ile de­ ğerlendirme notu toplamı, yeterlik notu olarak tes- M. G. Konseyi B : 156 pit edilir ve en üstün yeterli'k notu alanlardan başlamak üzere yeterlik sıralaması yapılır. Yeterlik notu en yüksek, olanlardan itibaren kadro ihtiyacı kadar al­ bay, general ve amiral bir üst rütbeye terfi ettirilir. BAŞKAN — Biz bunun nesini değiştirdik? HÂKİM ALBAY İSMET PNUR (Millî Savun­ ma Komisyonu Üyesi) — Bunu biraz evvel Sayın Generalim izah etmişlerdi; yıl kontenjanı verilmeyen albayların değerlendirilmediği... BAŞKAN — Değerlendirmeye girmesin diye, «Yıl kontenjanı tespit edilen sınıflardan olan albay­ lar ile...» HÂKlM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Yalnız o geliyor. BAŞKAN — Yalnız o geliyor. v HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Biraz önce arz ederken, gereksiz işlem yapmayalım demiştik, bu onu tamamlıyor. .BAŞKAN — Evlat 5 indi madde üzerimde söz almak 'isltıeyan var mı? Yok. Madldeyi aylarınıza sunuyomulm. Kalbuıl edenler... Etmeyenler... Ralbul ddlilmiştir. 6 ncı ımaldldıeyi okutuyorum.. MADDE 6. — 9126 sayılı Türlk Silanlı Kuvvetleri Personel Kamumumium 65 inci maddesinin (e) bendi­ min 3 üncü ialDt benidi aşağıdaki sekilide dbğişltirillmiiştk". 3< Tultfuklu bulunan ya dıa tahliye eidimieklle be­ raber kovuşturma veya duıiuşımaısı devamı eden veya (hakkımda vörfan hüküm henüz kesMeşrnıemiş 'bulu­ nanlarım, BAŞKAN — Bumu açıklar musaımz? HAKİM ALBAY İSMET ONUR (Milî Savun­ ma Komisyonu Üyesii) — Sayım Cumhurbaşkanını aırz edeyimı. Açığa aliımamilar ve tuıtuikİüJıarla ilgili 65 inci mad- dbdle bir çelişki vairdlı. Biraz evvel kabul buyuîiduğu- muz 33 üncü maddede, bu açığa alınan veya tutuklu olduktan soıüra biHabara beraat edem veya hakların­ da düşme kararı verilenlerim terfileri düzemfemirniştir. Yürüırlükıtıelkıi kanunda, bir subay veya astsubay açığa alımdıktam sorara, açığı kalksa bile, hakkında verilen Ihüfcülm kdsiinfleşmeden terfi öttiriillnıiyöridu. Tutuklu 'üsle amcak, mahkûmiyet halimde, mahkûmiyeti kesin- leşlmıeldlen terfi eltitirilhıilyoidU. Beraat hallinde, beraatin kesimlieışimıelsimi bekleme'den terfi imkânı vardı, Örne- 29 . 7 . 1983 O : 1 ğin, bir sulbay ıtiuıtuMamdıktan sonra mahkemece be­ raat kararı verilip de nezdimde mahkeme kurtulan Ikıita Iklomultamı veya askerî savcı tarafından hakkın­ daki Ihlülküm temiyiz edilmesinle rağmıem, bu terfiime engel lobnıuyar; eğer Yarigıltay hükmü bozar d!a mah­ kemeye ıgilderlse, mahkeme de mahkûmiyet verir ka­ rar kesinleşirse, daha evvel terfii yapılmış oluyor ve Ibü sefer ileride mahsup ediliyordu. Arz etltiğim gibi, açılk hükmüyle ıtuitukluluk hükmümü 'birbirine 'ben­ zetmek içim, Genelkurmay Başkanlığı temsilcisinin. İştirakilylle ıdlüm <bu madldenim de değiştirilmesi gereği üzerimde durduk ve metne ilave ettik. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK. (Millî Savunma Komisıyomıu Başkamı) — Aslında bize 'böyle bir metim gelmemişti; ama 65 inci maddemin tatlbiikaıtında ıbir hata vaırdı, omu düzeltmiş öldük. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi!) — Sayın Oumrthürbaşkamım, maddede «mahkûmiyet hülkmü» olarak geçiyöırduı. Fakat mahkûm öluip olmayacağı 'belli dieğildi. Belki ibaraalt edecektir, belkii muhakeme ortadan kalkacak­ tır. Omun içim bu i'baire yerime «hüküm» ibaresini getirdik. Eski miladide peşinen malhkûm ddiyordU. BAŞKAN — Eslki «madldede «hakkında verilen mahkûmiyet hüklmü» şeklinde mi idi? KORGENERAL FUAT AVCI (MM! Savunma Bakanlığı Temısliİcilsi) — Evet, Sayın Cumhurbaşka­ nım. IBAŞKAN — Şilmdi «hakkımda verilen hüküm henüz kesinleşmielmiş bulünamlaram» şeklimde oldu. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- iKAYNAK (Millî Savunma Romilsıyonu Başkamı) — Sayın Cumhuribaşkanım bu düşme olur, kamu da­ vasının ortadan kaldırılması olur, beraat olur. O ba­ kımdan 'bu şekilde düzenledik. BAŞKAN — 6 mcı madde üzerimde başka söz al­ mak Meyen?.. Yok. 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden­ ler... Etmeyenler... Ka'bul' edilmiştir. 7 mci maddeyi okutuyorum. MADDE 7. — 926 sayılı Türk Silahlı. Kuvvetleri Personel Kanunumun 94 üncü maddtesinim (b) bendi­ nin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu sebeplerin neler olduğu ve burnlar hakkımdaki sicil belgelerimin masıl ve me zaman tanzim edileceği, nerelere gönderileceği, inceleme ve somuçlamdırma ile gerekli1 diğer işlemlerim masıl ve kimiler tarafından — 577 —
Sayfa 16 -
M. G. Konseyi B : 156 pit edilir ve en üstün yeterli'k notu alanlardan başlamak üzere yeterlik sıralaması yapılır. Yeterlik notu en yüksek, olanlardan itibaren kadro ihtiyacı kadar al­ bay, general ve amiral bir üst rütbeye terfi ettirilir. BAŞKAN — Biz bunun nesini değiştirdik? HÂKİM ALBAY İSMET PNUR (Millî Savun­ ma Komisyonu Üyesi) — Bunu biraz evvel Sayın Generalim izah etmişlerdi; yıl kontenjanı verilmeyen albayların değerlendirilmediği... BAŞKAN — Değerlendirmeye girmesin diye, «Yıl kontenjanı tespit edilen sınıflardan olan albay­ lar ile...» HÂKlM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Yalnız o geliyor. BAŞKAN — Yalnız o geliyor. v HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Biraz önce arz ederken, gereksiz işlem yapmayalım demiştik, bu onu tamamlıyor. .BAŞKAN — Evlat 5 indi madde üzerimde söz almak 'isltıeyan var mı? Yok. Madldeyi aylarınıza sunuyomulm. Kalbuıl edenler... Etmeyenler... Ralbul ddlilmiştir. 6 ncı ımaldldıeyi okutuyorum.. MADDE 6. — 9126 sayılı Türlk Silanlı Kuvvetleri Personel Kamumumium 65 inci maddesinin (e) bendi­ min 3 üncü ialDt benidi aşağıdaki sekilide dbğişltirillmiiştk". 3< Tultfuklu bulunan ya dıa tahliye eidimieklle be­ raber kovuşturma veya duıiuşımaısı devamı eden veya (hakkımda vörfan hüküm henüz kesMeşrnıemiş 'bulu­ nanlarım, BAŞKAN — Bumu açıklar musaımz? HAKİM ALBAY İSMET ONUR (Milî Savun­ ma Komisyonu Üyesii) — Sayım Cumhurbaşkanını aırz edeyimı. Açığa aliımamilar ve tuıtuikİüJıarla ilgili 65 inci mad- dbdle bir çelişki vairdlı. Biraz evvel kabul buyuîiduğu- muz 33 üncü maddede, bu açığa alınan veya tutuklu olduktan soıüra biHabara beraat edem veya hakların­ da düşme kararı verilenlerim terfileri düzemfemirniştir. Yürüırlükıtıelkıi kanunda, bir subay veya astsubay açığa alımdıktam sorara, açığı kalksa bile, hakkında verilen Ihüfcülm kdsiinfleşmeden terfi öttiriillnıiyöridu. Tutuklu 'üsle amcak, mahkûmiyet halimde, mahkûmiyeti kesin- leşlmıeldlen terfi eltitirilhıilyoidU. Beraat hallinde, beraatin kesimlieışimıelsimi bekleme'den terfi imkânı vardı, Örne- 29 . 7 . 1983 O : 1 ğin, bir sulbay ıtiuıtuMamdıktan sonra mahkemece be­ raat kararı verilip de nezdimde mahkeme kurtulan Ikıita Iklomultamı veya askerî savcı tarafından hakkın­ daki Ihlülküm temiyiz edilmesinle rağmıem, bu terfiime engel lobnıuyar; eğer Yarigıltay hükmü bozar d!a mah­ kemeye ıgilderlse, mahkeme de mahkûmiyet verir ka­ rar kesinleşirse, daha evvel terfii yapılmış oluyor ve Ibü sefer ileride mahsup ediliyordu. Arz etltiğim gibi, açılk hükmüyle ıtuitukluluk hükmümü 'birbirine 'ben­ zetmek içim, Genelkurmay Başkanlığı temsilcisinin. İştirakilylle ıdlüm > kelimesini ilave et­ tik, 29 » 7 t 1983 O : 1 HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun­ ma Komisyonu Üyesi) — Daha evvel 'yurt dışına sü­ rekli görevle atanan subaylar için vardı, asıt'sulbay- l'ar için yoktu. BAŞKAN — 8 inci madde üzerimde söz almak İsteyen?., Yok. ı8 inci maddeyi aylarımıza sunuyorum, Raibul eden­ ler... Etmeyenta... KaJbul eidilm'işjtir, 9 uncu maddeyi okutuyorum, MADDE 9, — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1(20 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Yer değişitiırimie suretiyle yapılan azalmalarda per­ sonelin izinli veya rapordu olması tebligata engel ol- maz. Ancak (a) ve (b) 'bentlerindeki süreler, izin ve­ ya rapor müddetinin bitiminde başlar.: BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak İsteyen?.. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı TemsilcM) — Sayın Cumhurbaşkanını, es­ kiden atamalarda izinli ve raporlu olanlara tebligat yapamı yorduk...ı BAŞKAN — Duyar duymaz izin Veya rapor alı­ yorduk. KORGENERAL FUAT AVCI (Milî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Maddede yapılan bu deği­ şiklikle tebligatı yapacağız, izninin veya raporunun 'bitiminde görevine gildiecek. Raporunun 'bitiminde bir daha rapor alamayacak, gerekirse gittiği yeni yerden alacak. BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak iısıteyen?.. Yok. 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum., KaJbul edenler... Etmeyenler.,. Ka'bul edilmiştir. 10 uncu maddeyi okutuyorum. MADDE 10,. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet­ leri Personel Kanununun 1)21 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Aslteğmeta - albay rütbelerindeki subaylar ile astsubayların atanmaları; Kuvvet Komutanlıklarınea, BAŞKAN — ZaJten öyleydi de, Millî Savunma Bakanı yetki veriyordu, «onun yerine atıyordu. Şimdi fcanunlen bu yetki kuvvet komutanlıklarına veriliyor. ORGENERAL RAGIP ULUĞBAY (Millî Sa­ vunma Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumlhurlbaşka- nıim, eskisinde «kuvvet komutanliannam teklifi ve Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi üzerine Millî Savunma Bakanlığınca» deniliyordu. Bu son kelimeler kalktı, — 578 —
Sayfa 17 -
M, G. Konseyi B : 156 yapılacağı Astaulbay Sicil Yönetaıeliğindb gösterilir, Bu gibi astsubaylardan durumlarının Yüksek Askerî Şûra tarafından incelenmesi Genelkurmay Başkan­ lığınca gerekli gönüleınlieırin Silahlı Kuvvetlıeınden ayır­ ıma işlemi, Yülklselk Askerî Şûra kararı ile yapılır. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Milî Savunma Komilsıyonıu Başkamı) — Tabiî İki (subaylarda yapılan işllem astsubaylarda da yapılacak,.. BAŞKAN — Yanıi, Genelkurmay Başkanlığınca gerekli görülbnDerin ayırma işlemi Yüksek Askerî Şû­ ra kararı ille yapılacak. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Nasıl ki subaylardan gerekli görülenleri Yüksek As- Ikerî Şûraya götürüyordu, gerekli görülmeyenleri kuvvet komutanlıkları yapıyordu, burada da aısfbsu- Ibaylardan gerekli göııületalier Yüksek Askerî Şûraya götürülecek, öbürlerine norma! işlem yapılacak. ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Attfeuh baylairın gelmesine gerek var mı? KORGENERAL FUAT AVCI (MıMî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Komutanını, müsaade ©derseniz, gerek var; çünkü subaylar gibi, Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden geri dönmesini iıslte- ımladiklerimiiız var efendim, BAŞKAN — Anladım, 'biliyorum. 7 nci madde üzerinde başika söz almak isteyen?.. Yok. 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 8 'imci maddeyi okutuyorum, MADDE 8. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 113 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şıdkilıde değiştirilmiştir, b) Subay nasbadild'ikten sonra Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda öğrenim yapanlarla melekleriyle ilgili ihtisas yapan­ ların ve yunt dışına sürekli görevle atanan subay ve astsubayların yükümlülükleri, buralarda geçen süre­ ler kadar uzatılıp BAŞKAN — Eskiden yarısı kadardı galiba?.. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Sayın Cuimhurbaşkanılm, eskiden dte bu kadardı da astsubaylar bunun kapsamında değildi, onları da da­ hil dttik. Sadece « astsubayların >> kelimesini ilave et­ tik, 29 » 7 t 1983 O : 1 HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun­ ma Komisyonu Üyesi) — Daha evvel 'yurt dışına sü­ rekli görevle atanan subaylar için vardı, asıt'sulbay- l'ar için yoktu. BAŞKAN — 8 inci madde üzerimde söz almak İsteyen?., Yok. ı8 inci maddeyi aylarımıza sunuyorum, Raibul eden­ ler... Etmeyenta... KaJbul eidilm'işjtir, 9 uncu maddeyi okutuyorum, MADDE 9, — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1(20 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Yer değişitiırimie suretiyle yapılan azalmalarda per­ sonelin izinli veya rapordu olması tebligata engel ol- maz. Ancak (a) ve (b) 'bentlerindeki süreler, izin ve­ ya rapor müddetinin bitiminde başlar.: BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak İsteyen?.. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı TemsilcM) — Sayın Cumhurbaşkanını, es­ kiden atamalarda izinli ve raporlu olanlara tebligat yapamı yorduk...ı BAŞKAN — Duyar duymaz izin Veya rapor alı­ yorduk. KORGENERAL FUAT AVCI (Milî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Maddede yapılan bu deği­ şiklikle tebligatı yapacağız, izninin veya raporunun 'bitiminde görevine gildiecek. Raporunun 'bitiminde bir daha rapor alamayacak, gerekirse gittiği yeni yerden alacak. BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak iısıteyen?.. Yok. 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum., KaJbul edenler... Etmeyenler.,. Ka'bul edilmiştir. 10 uncu maddeyi okutuyorum. MADDE 10,. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet­ leri Personel Kanununun 1)21 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Aslteğmeta - albay rütbelerindeki subaylar ile astsubayların atanmaları; Kuvvet Komutanlıklarınea, BAŞKAN — ZaJten öyleydi de, Millî Savunma Bakanı yetki veriyordu, «onun yerine atıyordu. Şimdi fcanunlen bu yetki kuvvet komutanlıklarına veriliyor. ORGENERAL RAGIP ULUĞBAY (Millî Sa­ vunma Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumlhurlbaşka- nıim, eskisinde «kuvvet komutanliannam teklifi ve Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi üzerine Millî Savunma Bakanlığınca» deniliyordu. Bu son kelimeler kalktı, — 578 — M. G, Konseyi B : 156 29 » 7 « M83 O : 1 HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkamı) — Sayın Cumhurbaşkanım, asteğmen - albay rüıtibelerin- dleki (subayların atanmaları aslımda kuvvet komuta­ nının Jüzulm göstermesi, Genelkurmay Başkanının tasvibi ve Bakanın onayıyla idi. Sonra arkasında bir fıkra varidi, (e) fıkrası; «Millî Savunma Bakanı bu yeftkisini kuvvet komutanlarıria devreder» diyordu. Bir anlamsızlık taşıyor. Zaitten 'bu konu Millî Saivun- ma Bakanmı hiç ilgilBendirmlez. Her kuvvet kottnulta- ııı kendi atamasını kendisi yapsın dedik. Zaten ileri­ de bir maidide il© (e) fıkrasını yürürlükten kaKhrıyo- îiuız. Asiil yetkisini ortadan kaldırdığımız için devir yetkisi de otomatikman ortadan kalkacak. HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun­ ma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhuribaşkanıım, izin verir misiniz;? 4 Numaralı Kiomisıey Kararı bu hususu kapsıyor. Ayasa 'bir hususu da zapta geçsin diye izin verir- sieniz arz edeceğim. Bugünle kadar malddiede hep «albay dahil» diye geçiyordu. Aslında «asiteğmen - albay» demenin içine alibay dahilidir. BAŞKAN — Tabiî efendim, öyle şey olur mu? HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun­ ma Komisyonu Üyesi) — Yürüdükteki maddede «altoay dahil» lolıdiuğu içlin tereddüt olimaması bakı­ mından arız ettim. BAŞKAN — ABbaylar dahildir tabiî; «asiteğmen - albay rüitibelerinıddki» diyor, «albaya kadar» demi­ yor ki. 10 uncu malddle üzerimde söz almak isteyen?.. Yok. İÜ uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul ödenler.., Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 1,1 inci maddeyi okutuyorum. MADDE 11. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet­ leri Perisonel Kanununun 128 inci maddesinin (d) ve (e) benıtilleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. d) JBayan subaya doğum yapmasından önce üç haflta ve doğum yaptığı tarihlten itibaren altı hafta müddetle izin verilir. Bu süreden sonra alitı ay süre ile günde birlbuçuk saat süt izni verilir. Ayrıca is­ tekleri üzerine en çok üç aya kadar aylıksız izin ve­ rilebilir. Aylıksız izin süreleri, Ifoeseneklerinin ve kar­ şılıklarının kendileri tarafımdan her ay TC Emekli Sandığınıa gönderilmesini kalbul etmeleri şartıyla emek­ lilik yönümden değerlendirilir. e) Barışta ve savaşta görev esnasında veya gö­ rev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğuayan veya bir meslek hastalığına yakala­ nan ısulbay ve astlsulbaylar yukarıdaki bentlerde belir­ tilen sürelerle bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. BAŞKAN — Tabiî «yukarıdaki bentler» dediğine göre bayanlar da dalhil buna değil mi? " HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Cumhurbaşkanım. Yüksek malumları, 657 sayılı Kanun kalbul edilirken onlar açıkta kaldi^ lar. Ona imMn sağtoyor. Arz ederini. BALKAN — Tafbiî, orada bayanlara tanıdığımız 'bu hakkı burada da veriyoruz. BAŞKAN — 11 inci madlde üzerimde söz almak isteyen?.. Yok. ,11 inoi mafddbyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul' ddenüer... Eftoıeyenler.., Kabul edilmiştir, 112 noi maddeyi okutuyorum.' MADDE 12. — 926 saydı Türk Silahlı Kuvvet­ leri Personel Kanununun 186 ncı madktesi aşağıdaki işekitde değiştMtarştfav Maldde 186. — Emekliye ayrılanlar, istifa edip çekilenler, başka bir yere nakil ve atananlar, her ne suretle olunsa olsun Silahlı Kuvvetlerden iliştiği ke­ silenler, ıbîrt gaırnİzıondaki lojmanda devamlı olarak Ibeış yıllık oturma süresini dolduranlar, tahsis yapıl­ dıktan sanıra lojmanda oturtma şartlarını haiz olma­ dıkları anlaşılanlar ile ölümleri halinde lojmanda öturmlakita olan aileleri, iki ay içinde Ibu lojmanları (boşaltmak zorunıdadırlar. Boşaltmalarını temin için yapılacak işlem yönetmelikite belirtilir. Aynı garni­ zondaki lojmanlarda en çok beş yıl oturma sınırla­ masına ait hüküm yönetmelikte tespit edilecek ko- muıtanlıklarla, makaim sahipleri hakkında uygulan­ maz. IBAŞKAN — Dört yılı beş yıla çıkartıyor. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAİK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Culmhuırlbaşkanım, lojman sayısı arttığı için. BAŞKAN — Yalnız, «Aynı garnizondaki...» diye Ibaşfayan cümle satHfbası yapılarak ayrı bir fıkra şek­ linde olacak. 12 noi madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 12 nei maddeyi oyiarmıza sönüyorum. Kalbul edenler... Etmeyenllier.., Ka/bul edilmiştir. — S79 —
Sayfa 18 -
M. G, Konseyi B : 156 29 » 7 « M83 O : 1 HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkamı) — Sayın Cumhurbaşkanım, asteğmen - albay rüıtibelerin- dleki (subayların atanmaları aslımda kuvvet komuta­ nının Jüzulm göstermesi, Genelkurmay Başkanının tasvibi ve Bakanın onayıyla idi. Sonra arkasında bir fıkra varidi, (e) fıkrası; «Millî Savunma Bakanı bu yeftkisini kuvvet komutanlarıria devreder» diyordu. Bir anlamsızlık taşıyor. Zaitten 'bu konu Millî Saivun- ma Bakanmı hiç ilgilBendirmlez. Her kuvvet kottnulta- ııı kendi atamasını kendisi yapsın dedik. Zaten ileri­ de bir maidide il© (e) fıkrasını yürürlükten kaKhrıyo- îiuız. Asiil yetkisini ortadan kaldırdığımız için devir yetkisi de otomatikman ortadan kalkacak. HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun­ ma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhuribaşkanıım, izin verir misiniz;? 4 Numaralı Kiomisıey Kararı bu hususu kapsıyor. Ayasa 'bir hususu da zapta geçsin diye izin verir- sieniz arz edeceğim. Bugünle kadar malddiede hep «albay dahil» diye geçiyordu. Aslında «asiteğmen - albay» demenin içine alibay dahilidir. BAŞKAN — Tabiî efendim, öyle şey olur mu? HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun­ ma Komisyonu Üyesi) — Yürüdükteki maddede «altoay dahil» lolıdiuğu içlin tereddüt olimaması bakı­ mından arız ettim. BAŞKAN — ABbaylar dahildir tabiî; «asiteğmen - albay rüitibelerinıddki» diyor, «albaya kadar» demi­ yor ki. 10 uncu malddle üzerimde söz almak isteyen?.. Yok. İÜ uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul ödenler.., Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 1,1 inci maddeyi okutuyorum. MADDE 11. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet­ leri Perisonel Kanununun 128 inci maddesinin (d) ve (e) benıtilleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. d) JBayan subaya doğum yapmasından önce üç haflta ve doğum yaptığı tarihlten itibaren altı hafta müddetle izin verilir. Bu süreden sonra alitı ay süre ile günde birlbuçuk saat süt izni verilir. Ayrıca is­ tekleri üzerine en çok üç aya kadar aylıksız izin ve­ rilebilir. Aylıksız izin süreleri, Ifoeseneklerinin ve kar­ şılıklarının kendileri tarafımdan her ay TC Emekli Sandığınıa gönderilmesini kalbul etmeleri şartıyla emek­ lilik yönümden değerlendirilir. e) Barışta ve savaşta görev esnasında veya gö­ rev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğuayan veya bir meslek hastalığına yakala­ nan ısulbay ve astlsulbaylar yukarıdaki bentlerde belir­ tilen sürelerle bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. BAŞKAN — Tabiî «yukarıdaki bentler» dediğine göre bayanlar da dalhil buna değil mi? " HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Cumhurbaşkanım. Yüksek malumları, 657 sayılı Kanun kalbul edilirken onlar açıkta kaldi^ lar. Ona imMn sağtoyor. Arz ederini. BALKAN — Tafbiî, orada bayanlara tanıdığımız 'bu hakkı burada da veriyoruz. BAŞKAN — 11 inci madlde üzerimde söz almak isteyen?.. Yok. ,11 inoi mafddbyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul' ddenüer... Eftoıeyenler.., Kabul edilmiştir, 112 noi maddeyi okutuyorum.' MADDE 12. — 926 saydı Türk Silahlı Kuvvet­ leri Personel Kanununun 186 ncı madktesi aşağıdaki işekitde değiştMtarştfav Maldde 186. — Emekliye ayrılanlar, istifa edip çekilenler, başka bir yere nakil ve atananlar, her ne suretle olunsa olsun Silahlı Kuvvetlerden iliştiği ke­ silenler, ıbîrt gaırnİzıondaki lojmanda devamlı olarak Ibeış yıllık oturma süresini dolduranlar, tahsis yapıl­ dıktan sanıra lojmanda oturtma şartlarını haiz olma­ dıkları anlaşılanlar ile ölümleri halinde lojmanda öturmlakita olan aileleri, iki ay içinde Ibu lojmanları (boşaltmak zorunıdadırlar. Boşaltmalarını temin için yapılacak işlem yönetmelikite belirtilir. Aynı garni­ zondaki lojmanlarda en çok beş yıl oturma sınırla­ masına ait hüküm yönetmelikte tespit edilecek ko- muıtanlıklarla, makaim sahipleri hakkında uygulan­ maz. IBAŞKAN — Dört yılı beş yıla çıkartıyor. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAİK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Culmhuırlbaşkanım, lojman sayısı arttığı için. BAŞKAN — Yalnız, «Aynı garnizondaki...» diye Ibaşfayan cümle satHfbası yapılarak ayrı bir fıkra şek­ linde olacak. 12 noi madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 12 nei maddeyi oyiarmıza sönüyorum. Kalbul edenler... Etmeyenllier.., Ka/bul edilmiştir. — S79 — M, G. Konseyi B: 156 29 , 7 » 1983 O : 1 13 üncü [maddeyi okutuyorum. MADDE 13. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet­ leri Personel Kanununun 192 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri Savaş Madalyası, madenî ve altın kaplama ollup iki derecelidir. BAŞKAN — Altın fiyatları arttığı için ta'biî; es­ kilden altınldı, simidi kaplama oldu; altın yapmak mümkün değil. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Birinci derece madalya Türk Silahlı Kuvvetleri sa­ vaş takdirnamesi alanlara, ikinci derece ise Türk Si­ lahlı Kuvvetlerini basan ile sevk ve idare edenlere veriliyordu. Altın pahalı olduğu için malî bakımdan ağırlık 'oluyor diye kaplama kelimesini getirdik. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi)— Sayın Cumhurbaşkanını, bu madalyanın yapıldığı tarihteki değeri 213 bin lira, Ibuigünkü değeri 436 bin lira; altın olarak bugünkü değeri. Eğer biz bunu kaplama yaparsak 25 bin li­ raya indirebileceğiz. O nedenle bu değişikliği yap­ tık. BAŞKAN — Gümüş ve gümüş kaplama maldalya ne kadar? KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Gümüş madalyalar da öyle Sayın Cuimjhuıribaşikanıfm. Daha evvelce gümüş ma­ dalya 148 bin liraya mal oluyordu, şimdi gümüş kaplama olunca 22 bin liraya inecek. Sotm gümüş olanlar yerin© 'hep gümüş kaplama yapıyoruz. Ma­ dalya ile ilgili bu maddeler tamamen altın ve gü­ müş madalyaların altın ve gümüş kaplamaya dönüş­ türülmeleri ile ilgüli. BAŞKAN — Bundan sonrakiler de hep bununla ilgili.. 13 üncü madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. d3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyöruim. Kabul edenler.,. Eltmleyenler... Kabul edilmiştir. ıl4 üncü maddeyi dkutuyoruim. MADDE 14. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet­ leri Personel Kanununun 193 üncü maddesinin bi­ rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, made­ nî, alton kaplama ve 'gümüş kaplama olmak üzere iki deriecelidir.: BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak lislteyen?., Yok. 14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 15 inci maddeyi dkutuyorum^ MADDE 15. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet­ leri Personel Kanununun 194 üncü maddesi aşağıda­ ki sekide değiştirilmıiıştir. Madde 194. — Türk Silahlı Kuvvetleri övünç Madalyası, madenî, gülmüş kaplama ve bronz olmak üzere iki derecelidir. Birinci derecesi; Uluslararası Hukukun meşru say­ dığı haller ile Türkiye'nin taraf olduğu andlaşmalar gereği yapılan savaşlara katılıp herhangi bir disip- linsizMIk durumu görülmıeyen, firar, izin tecavüzü ve hava değişimini özürtsüz geçirime eylemlerinde bu­ lunmayan asker kişilere verilir. Bu düruımda olup hayatını kaybedenlerin madalyaları 199 uncu mad­ dede sırası belirtilen kanunî mirsaçılarına Verilir. İkinci derecesi ise, barışta görevini üsltün gay­ retle ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile hayatını kaybeden asker kişilerin 199 uncu maddede belirti­ len kanunî mirasçılarına verilir. Türk Silahlı Kuvvetleri övünç Madalyası Kuv­ vet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanının teklifi üzerine savaşta Türk Silahlı Kuvvetleri Komu­ tanı, barışta Genelkurmay Başkanınca tevcih edilir. BAŞKAN — Madalyaları kaplama olarak değiş­ tirdik, ama ondan sonra da bazı değişiklikler var. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, müsaade ederseniz arz edeyim; şöyle : Birinci de­ rece övünç Madalyasında firar, izin tecavüzü ve ha­ va değişimini özürsüz geçirme ile disiplinsizlik kay­ dı yoktu, onu getirdik. Yanıi savaşa katılsa da - Ma­ dalya Kanununda da bunu getirmiştik - firarda olan­ lara verilmiiıyordu. Bir de ikinci dereceyi, barışta gö­ revini üsltün gayretle yaparken görevinin sebep ve tesiriyle ölenlerin 199 uncu maddede belirtilen ka­ nunî mirasçılarına da veriyoruz. 'Bu iki yeniliği ge­ tirdik efendim. BAŞKAN — Görev başında, görevinin tesiriyle?.. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Evet, Sayın Cumhurbaşka­ nım. ıBAŞKAN — Görevinin gerektirdiği... KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Evet Sayın Cumhurbaşka­ nım, son olaylar nedeniyle herhangi bir çatışmaya girmesi halinde hayatını • kaybedenler olursa onla­ rın ailelerine de övünç Madalyası veriyoruz.
Sayfa 19 -
M, G. Konseyi B: 156 29 , 7 » 1983 O : 1 13 üncü [maddeyi okutuyorum. MADDE 13. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet­ leri Personel Kanununun 192 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri Savaş Madalyası, madenî ve altın kaplama ollup iki derecelidir. BAŞKAN — Altın fiyatları arttığı için ta'biî; es­ kilden altınldı, simidi kaplama oldu; altın yapmak mümkün değil. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Birinci derece madalya Türk Silahlı Kuvvetleri sa­ vaş takdirnamesi alanlara, ikinci derece ise Türk Si­ lahlı Kuvvetlerini basan ile sevk ve idare edenlere veriliyordu. Altın pahalı olduğu için malî bakımdan ağırlık 'oluyor diye kaplama kelimesini getirdik. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi)— Sayın Cumhurbaşkanını, bu madalyanın yapıldığı tarihteki değeri 213 bin lira, Ibuigünkü değeri 436 bin lira; altın olarak bugünkü değeri. Eğer biz bunu kaplama yaparsak 25 bin li­ raya indirebileceğiz. O nedenle bu değişikliği yap­ tık. BAŞKAN — Gümüş ve gümüş kaplama maldalya ne kadar? KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Gümüş madalyalar da öyle Sayın Cuimjhuıribaşikanıfm. Daha evvelce gümüş ma­ dalya 148 bin liraya mal oluyordu, şimdi gümüş kaplama olunca 22 bin liraya inecek. Sotm gümüş olanlar yerin© 'hep gümüş kaplama yapıyoruz. Ma­ dalya ile ilgili bu maddeler tamamen altın ve gü­ müş madalyaların altın ve gümüş kaplamaya dönüş­ türülmeleri ile ilgüli. BAŞKAN — Bundan sonrakiler de hep bununla ilgili.. 13 üncü madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. d3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyöruim. Kabul edenler.,. Eltmleyenler... Kabul edilmiştir. ıl4 üncü maddeyi dkutuyoruim. MADDE 14. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet­ leri Personel Kanununun 193 üncü maddesinin bi­ rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, made­ nî, alton kaplama ve 'gümüş kaplama olmak üzere iki deriecelidir.: BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak lislteyen?., Yok. 14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 15 inci maddeyi dkutuyorum^ MADDE 15. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet­ leri Personel Kanununun 194 üncü maddesi aşağıda­ ki sekide değiştirilmıiıştir. Madde 194. — Türk Silahlı Kuvvetleri övünç Madalyası, madenî, gülmüş kaplama ve bronz olmak üzere iki derecelidir. Birinci derecesi; Uluslararası Hukukun meşru say­ dığı haller ile Türkiye'nin taraf olduğu andlaşmalar gereği yapılan savaşlara katılıp herhangi bir disip- linsizMIk durumu görülmıeyen, firar, izin tecavüzü ve hava değişimini özürtsüz geçirime eylemlerinde bu­ lunmayan asker kişilere verilir. Bu düruımda olup hayatını kaybedenlerin madalyaları 199 uncu mad­ dede sırası belirtilen kanunî mirsaçılarına Verilir. İkinci derecesi ise, barışta görevini üsltün gay­ retle ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile hayatını kaybeden asker kişilerin 199 uncu maddede belirti­ len kanunî mirasçılarına verilir. Türk Silahlı Kuvvetleri övünç Madalyası Kuv­ vet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanının teklifi üzerine savaşta Türk Silahlı Kuvvetleri Komu­ tanı, barışta Genelkurmay Başkanınca tevcih edilir. BAŞKAN — Madalyaları kaplama olarak değiş­ tirdik, ama ondan sonra da bazı değişiklikler var. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, müsaade ederseniz arz edeyim; şöyle : Birinci de­ rece övünç Madalyasında firar, izin tecavüzü ve ha­ va değişimini özürsüz geçirme ile disiplinsizlik kay­ dı yoktu, onu getirdik. Yanıi savaşa katılsa da - Ma­ dalya Kanununda da bunu getirmiştik - firarda olan­ lara verilmiiıyordu. Bir de ikinci dereceyi, barışta gö­ revini üsltün gayretle yaparken görevinin sebep ve tesiriyle ölenlerin 199 uncu maddede belirtilen ka­ nunî mirasçılarına da veriyoruz. 'Bu iki yeniliği ge­ tirdik efendim. BAŞKAN — Görev başında, görevinin tesiriyle?.. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Evet, Sayın Cumhurbaşka­ nım. ıBAŞKAN — Görevinin gerektirdiği... KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Evet Sayın Cumhurbaşka­ nım, son olaylar nedeniyle herhangi bir çatışmaya girmesi halinde hayatını • kaybedenler olursa onla­ rın ailelerine de övünç Madalyası veriyoruz. M, G. Konseyi B : 156 29 . 7 £ 1983 O : 1 HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- I KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkamı) — Elfendiim, övünç Madalyaisımn verilme koşulları ibiraz dana farklı kıknimıış idi. Zannediyorum ki Kıb­ rıs Barış Harekâtı nedeniyle ihtiyacı karşılaması ba­ kımından bu türlü harekâta katılan herkese verile­ cek. Ancak şu kaldar ki, disiplinsizliği, firarı olma­ sın. iBAŞKAN — Talbiî onlara verilimidmlesi lazım. ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Savaş madalyası yok 'burada. BAŞKAN — 192 nci maddenin birinci fıkrasını değiştinen 13 üncü makJdielde geçti. «Türk Silahlı Kuv­ vetleri Savaş Madalyası, madeni ve altın kaplama olup iki derecelidir» şeklinde.. ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Madenî ve alton kaplama diyor. Madenî olan ne? BAŞKAN — Madenin üzerine altın. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanığı Temsilcisi) — Madenin üzerine kaplama yapılacak. ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ama iki derecelidir diyorsunuz. Birisi nasıl, birisi nasıl?. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Başkanlığı Temsilcisi) — Çeşitli itibariyle derecede de­ ğişiklik oldu Komutanım. ORGENERAL RAGIP ULUĞBAY (Millî Savun­ ma Bakanlığı Temsilcisi) — Savaş madalyalarının bi­ risi göğüse birisi boyuna takılıyordu. Birinci derece­ si boyuna takılıyordu ve Türkiye Büyük Millet Mec­ lisinin savaş şeyini de almak suretiyle yan olarak ter­ fi imkânları da veriyordu. İkincisi göğüse takılıyor­ du. ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — İki de­ receli şekilde izah ediyorsunuz. ORGENERAL RAGIP ULUĞBAY (Millî Savun­ ma Bakanlığı Temsilcisi) — Evet efendim. BAŞKAN — Yönetmelikte var. O dereceler yö­ netmelikte tespit edilmiş, şekilleriyle falan. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Yönetmelikte var Komuta­ nım. ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, bu­ rada yok. BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen?... Yok. 15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 16 ncı maddeyi okutuyorum : MADDE 16. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet­ leri Personel Kanununun 195 inci maddesinin 'birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalya­ sı, madenî ve gümüş kaplama olup, tek derecelidir.» BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var mı?. Yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 17 nci maddeyi okutuyorum : MADDE 17. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet­ leri Personel Kanununa aşağıdaki ek madde 20 eklen­ miştir. EK MADDE 20. — Yetiştirilmek üzere (bursla gi­ denler dahil) veya sürekli görevle yurt dışına gönde­ rilenlerin, bayan subay veya bayan memur olan eş­ lerine en çok üç yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Yurt dışına yetiştirilmek üzere gönderilen veya sürekli görevle atananların eşleri bu haktan bir de­ fadan fazla yararlanamazlar. Aylıksız izin; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay 'Başkanlığınca, Millî Savun­ ma Bakanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Ba­ kanlığınca, Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Ge­ nel Komutanlığına bağlı olanlara ise Kuvvet ve Jan­ darma Genel Komutanlıklarınca Silahlı Kuvvetler bünyesinde olmayan bayan memurlara ise yetkili ku­ rumlarınca verilir. İzin süresinin bitiminde personel derhal görevine dönmek zorundadır. İzin süresinin 'bitiminde görevine dönmeyen bayan subaylar hakkında Askerî Ceza Ka­ nununun ilgili maddeleri uygulanır. Aylıksız izin alanların izinli oldukları süre içeri­ sinde, kademe ilerlemesi, rütbe kıdemliliği Ve rütbe terfi işlemleri yapılmaz ve bu süre bekleme sürelerin­ den sayılmaz. Aylıksız izin alanlara bu Kanun ve diğer kanun­ larla tanınan özlük hakları verilmez. Yukarıdaki fıkralara göre aylıksız izin verilenle­ rin bu süreleri, keseneklerinin ve karşılıklarının ken­ dileri tarafından her ay T. C. Emekli Sandığına gön­ derilmesini kabul etmeleri şartıyla, emeklilik yönün­ den eski derecelerinde değerlendirilir. BAŞKAN — Burada 657 sayılı Kanunla sivillere tanıdığımız hakkı subaylara da tanımış oluyoruz. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî (Savunma Komisyonu Başkanı) — 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesi bu imkânı si-
Sayfa 20 -
M, G. Konseyi B : 156 29 . 7 £ 1983 O : 1 HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- I KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkamı) — Elfendiim, övünç Madalyaisımn verilme koşulları ibiraz dana farklı kıknimıış idi. Zannediyorum ki Kıb­ rıs Barış Harekâtı nedeniyle ihtiyacı karşılaması ba­ kımından bu türlü harekâta katılan herkese verile­ cek. Ancak şu kaldar ki, disiplinsizliği, firarı olma­ sın. iBAŞKAN — Talbiî onlara verilimidmlesi lazım. ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Savaş madalyası yok 'burada. BAŞKAN — 192 nci maddenin birinci fıkrasını değiştinen 13 üncü makJdielde geçti. «Türk Silahlı Kuv­ vetleri Savaş Madalyası, madeni ve altın kaplama olup iki derecelidir» şeklinde.. ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Madenî ve alton kaplama diyor. Madenî olan ne? BAŞKAN — Madenin üzerine altın. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanığı Temsilcisi) — Madenin üzerine kaplama yapılacak. ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ama iki derecelidir diyorsunuz. Birisi nasıl, birisi nasıl?. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Başkanlığı Temsilcisi) — Çeşitli itibariyle derecede de­ ğişiklik oldu Komutanım. ORGENERAL RAGIP ULUĞBAY (Millî Savun­ ma Bakanlığı Temsilcisi) — Savaş madalyalarının bi­ risi göğüse birisi boyuna takılıyordu. Birinci derece­ si boyuna takılıyordu ve Türkiye Büyük Millet Mec­ lisinin savaş şeyini de almak suretiyle yan olarak ter­ fi imkânları da veriyordu. İkincisi göğüse takılıyor­ du. ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — İki de­ receli şekilde izah ediyorsunuz. ORGENERAL RAGIP ULUĞBAY (Millî Savun­ ma Bakanlığı Temsilcisi) — Evet efendim. BAŞKAN — Yönetmelikte var. O dereceler yö­ netmelikte tespit edilmiş, şekilleriyle falan. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Yönetmelikte var Komuta­ nım. ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, bu­ rada yok. BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen?... Yok. 15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 16 ncı maddeyi okutuyorum : MADDE 16. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet­ leri Personel Kanununun 195 inci maddesinin 'birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalya­ sı, madenî ve gümüş kaplama olup, tek derecelidir.» BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var mı?. Yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 17 nci maddeyi okutuyorum : MADDE 17. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet­ leri Personel Kanununa aşağıdaki ek madde 20 eklen­ miştir. EK MADDE 20. — Yetiştirilmek üzere (bursla gi­ denler dahil) veya sürekli görevle yurt dışına gönde­ rilenlerin, bayan subay veya bayan memur olan eş­ lerine en çok üç yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Yurt dışına yetiştirilmek üzere gönderilen veya sürekli görevle atananların eşleri bu haktan bir de­ fadan fazla yararlanamazlar. Aylıksız izin; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay 'Başkanlığınca, Millî Savun­ ma Bakanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Ba­ kanlığınca, Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Ge­ nel Komutanlığına bağlı olanlara ise Kuvvet ve Jan­ darma Genel Komutanlıklarınca Silahlı Kuvvetler bünyesinde olmayan bayan memurlara ise yetkili ku­ rumlarınca verilir. İzin süresinin bitiminde personel derhal görevine dönmek zorundadır. İzin süresinin 'bitiminde görevine dönmeyen bayan subaylar hakkında Askerî Ceza Ka­ nununun ilgili maddeleri uygulanır. Aylıksız izin alanların izinli oldukları süre içeri­ sinde, kademe ilerlemesi, rütbe kıdemliliği Ve rütbe terfi işlemleri yapılmaz ve bu süre bekleme sürelerin­ den sayılmaz. Aylıksız izin alanlara bu Kanun ve diğer kanun­ larla tanınan özlük hakları verilmez. Yukarıdaki fıkralara göre aylıksız izin verilenle­ rin bu süreleri, keseneklerinin ve karşılıklarının ken­ dileri tarafından her ay T. C. Emekli Sandığına gön­ derilmesini kabul etmeleri şartıyla, emeklilik yönün­ den eski derecelerinde değerlendirilir. BAŞKAN — Burada 657 sayılı Kanunla sivillere tanıdığımız hakkı subaylara da tanımış oluyoruz. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî (Savunma Komisyonu Başkanı) — 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesi bu imkânı si- M, G. Konseyi B : 156 villere tanımıştı, 'bize vermemişti. Bu imkânı kullan­ mak için getirdik; ama, bizde iki türlü tabiî. Subay eşi olabilir, ister istemez subay eşi ayrı bir statüye tabi. BAŞKAN — Tabiî Silahlı Kuvvetler bünyesinde değilse eşi başka bir yerde memur ise, o yetkili ku­ rumlarınca verilir. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî »Savunma Komisyonu Başkanı) — ' Gayet tabiî kurumlarınca verilecek. Ne var ki subay gelmediği zaman izin tecavüzün­ de bulunmuş olacak; öbürü hakkında da genel idarî işlem yapılacak. BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?. Yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 18 inci maddeyi okutuyorum : MADDE 18. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici maddeler ek­ lenmiştir. EK GEÇİCİ MADDE 47. — 26.3.1982 tarih ve 2642 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olan ve emsalleri yüz­ başılığa terfi etmiş olduğu halde, idarî veya kazaî se­ beplerle terfi edememiş üsteğmenler hakkında değişik­ likten önceki hükümlerin uygulanmasına devam olu­ nur. Yukarıdaki fıkra gereğince yüzbaşılığa terfi etti­ rilenler hakkında da ek geçici 39 uncu madde hü­ kümleri uygulanır. BAŞKAN — Evet, bu neden icap etti?. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK {Millî (Savunma Komisyonu Başkanı) — Bu şunun içindir, arz edeyim efendim : İdarî veya kazaî karar neticesinde bir üsteğmen terfi edememiş- se (Çünkü yüksek malumunuz eskiden üsteğmenlik üç, yüzbaşılık dokuz sene idi), diyoruz ki idarî ve ka­ zaî bir kararla yüzbaşılığa yükselememişse, sonradan terfi ettiği takdirde, bu kendi emsali gibi yine üsteğ­ menliğini üç, yüzbaşılığını dokuz yıl yapsın. BAŞKAN — Buyurun Sayın Avcı. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, biz 1975 nasıplı üsteğmenleri (kanun çıkararak üsteğmen­ lik hizmetini altı sene yapınca), o ağustos yüzbaşı yaptık ve bunlara dokuz senelik bir yüzbaşılık mec­ burî hizmeti tanıdık. 29 , 7 â 1983 O : 1 Ama bunların içerisinden, Sayın Başkaynak'ın da gösterdiği gibi, idarî veya kazaî kararlarla tutuklu veya açıkta bulunanlar var ise onları terfi ettireme­ yiz tabiî; bu 30 Ağustos 1981 tarihinde oldu, Bun­ lar şimdi devam ediyorlar, bunlar için iki şık var. BAŞKAN — Bunlar kaç kişi?. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — 21 kişi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanım, bunları terfi etti­ relim nasıplarını (tabiî beraat etmişlerse) arkadaşları gibi 30 Ağustos 1981 'e götürelim ve yüzbaşılığı bun­ lara dokuz sene yaptıralım. İkinci alternatif, hayır, bunlar zaten terfi edeme­ mişlerdir, kanun bunları yakalamıştır; bunların üsteğ­ menliğini 6 sene yaptıralım yüzbaşılığını 6 sene yaptı­ ralım. Fakat yine ileride arkadaşlarıyla birleşecekler. Fakat bir haksızlık var, şöyle ki : İdare zamanın­ da tutuklamış, fakat sonra beraat edip çıkınca, «O halde bu arkadaşlarına yetişsin» diyoruz; yani «yüz­ başı olarak hizmetine devam etsin, terfi ettirelim ve nasıplarını yine 1981 yılına getirelim» diyoruz. Bu şekilde 21 kişi var efendim. BAŞKAN — Esasen bunlar binbaşılıkta birleşe­ cek; fakat beraat etmiş olmak kaydıyla veya muha­ kemesinin düşmesi kaydıyla şimdi yüzbaşılıkta bir­ leştirmiş oluyoruz. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Evet, Sayın Cumhurbaşka­ nım. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî (Savunma Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, biraz önce kabul buyurdu­ ğunuz bir metinle, zaten beraat etmeleri halinde ken­ dilerinin nasıplarını götürüyordük emsalinin nasbına. Burada da aynı şeyi yapıyoruz, nasıplarını yine gö­ türüyoruz. BAŞKAN — Ek geçici 47 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?. Yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Ek geçici 48 inci maddeyi okutuyorum : EK GEÇİCİ MADDE 48. — Bu Kanunun yü­ rürlüğe girdiği tarihte, halen, yurt dışında sürekli gö­ revde olan astsubaylar hakkında 113 üncü maddenin değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına de> vam olunur. BAŞKAN — Yani?. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî (Savunma Komisyonu Başkanı) — Yani, yurt dışında bulunan astsubay varsa bunlara — 582 —
Sayfa 21 -
M, G. Konseyi B : 156 villere tanımıştı, 'bize vermemişti. Bu imkânı kullan­ mak için getirdik; ama, bizde iki türlü tabiî. Subay eşi olabilir, ister istemez subay eşi ayrı bir statüye tabi. BAŞKAN — Tabiî Silahlı Kuvvetler bünyesinde değilse eşi başka bir yerde memur ise, o yetkili ku­ rumlarınca verilir. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî »Savunma Komisyonu Başkanı) — ' Gayet tabiî kurumlarınca verilecek. Ne var ki subay gelmediği zaman izin tecavüzün­ de bulunmuş olacak; öbürü hakkında da genel idarî işlem yapılacak. BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?. Yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 18 inci maddeyi okutuyorum : MADDE 18. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici maddeler ek­ lenmiştir. EK GEÇİCİ MADDE 47. — 26.3.1982 tarih ve 2642 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olan ve emsalleri yüz­ başılığa terfi etmiş olduğu halde, idarî veya kazaî se­ beplerle terfi edememiş üsteğmenler hakkında değişik­ likten önceki hükümlerin uygulanmasına devam olu­ nur. Yukarıdaki fıkra gereğince yüzbaşılığa terfi etti­ rilenler hakkında da ek geçici 39 uncu madde hü­ kümleri uygulanır. BAŞKAN — Evet, bu neden icap etti?. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK {Millî (Savunma Komisyonu Başkanı) — Bu şunun içindir, arz edeyim efendim : İdarî veya kazaî karar neticesinde bir üsteğmen terfi edememiş- se (Çünkü yüksek malumunuz eskiden üsteğmenlik üç, yüzbaşılık dokuz sene idi), diyoruz ki idarî ve ka­ zaî bir kararla yüzbaşılığa yükselememişse, sonradan terfi ettiği takdirde, bu kendi emsali gibi yine üsteğ­ menliğini üç, yüzbaşılığını dokuz yıl yapsın. BAŞKAN — Buyurun Sayın Avcı. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, biz 1975 nasıplı üsteğmenleri (kanun çıkararak üsteğmen­ lik hizmetini altı sene yapınca), o ağustos yüzbaşı yaptık ve bunlara dokuz senelik bir yüzbaşılık mec­ burî hizmeti tanıdık. 29 , 7 â 1983 O : 1 Ama bunların içerisinden, Sayın Başkaynak'ın da gösterdiği gibi, idarî veya kazaî kararlarla tutuklu veya açıkta bulunanlar var ise onları terfi ettireme­ yiz tabiî; bu 30 Ağustos 1981 tarihinde oldu, Bun­ lar şimdi devam ediyorlar, bunlar için iki şık var. BAŞKAN — Bunlar kaç kişi?. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — 21 kişi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanım, bunları terfi etti­ relim nasıplarını (tabiî beraat etmişlerse) arkadaşları gibi 30 Ağustos 1981 'e götürelim ve yüzbaşılığı bun­ lara dokuz sene yaptıralım. İkinci alternatif, hayır, bunlar zaten terfi edeme­ mişlerdir, kanun bunları yakalamıştır; bunların üsteğ­ menliğini 6 sene yaptıralım yüzbaşılığını 6 sene yaptı­ ralım. Fakat yine ileride arkadaşlarıyla birleşecekler. Fakat bir haksızlık var, şöyle ki : İdare zamanın­ da tutuklamış, fakat sonra beraat edip çıkınca, «O halde bu arkadaşlarına yetişsin» diyoruz; yani «yüz­ başı olarak hizmetine devam etsin, terfi ettirelim ve nasıplarını yine 1981 yılına getirelim» diyoruz. Bu şekilde 21 kişi var efendim. BAŞKAN — Esasen bunlar binbaşılıkta birleşe­ cek; fakat beraat etmiş olmak kaydıyla veya muha­ kemesinin düşmesi kaydıyla şimdi yüzbaşılıkta bir­ leştirmiş oluyoruz. KORGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Evet, Sayın Cumhurbaşka­ nım. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî (Savunma Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, biraz önce kabul buyurdu­ ğunuz bir metinle, zaten beraat etmeleri halinde ken­ dilerinin nasıplarını götürüyordük emsalinin nasbına. Burada da aynı şeyi yapıyoruz, nasıplarını yine gö­ türüyoruz. BAŞKAN — Ek geçici 47 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?. Yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Ek geçici 48 inci maddeyi okutuyorum : EK GEÇİCİ MADDE 48. — Bu Kanunun yü­ rürlüğe girdiği tarihte, halen, yurt dışında sürekli gö­ revde olan astsubaylar hakkında 113 üncü maddenin değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına de> vam olunur. BAŞKAN — Yani?. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî (Savunma Komisyonu Başkanı) — Yani, yurt dışında bulunan astsubay varsa bunlara — 582 — M. G. Konseyi B : 156 mecburî hizmeti uzatmayacağız. Çünkü eski yasaya I göre göndermişiz, onlar için artık mecburî hizmet uzatılması söz konusu değil. BAŞKAN — Yani dışarıda bulunduğu süre ka­ dar mecburî hizmetine ekleniyordu, onları ekleme­ yeceksiniz?. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî (Savunma Komisyonu Başkanı) — Eklemeyeceğiz. Çünkü, müktesep haktır onlar için. I Zaten biz 'bu sistemi ihtisas yapanlarda da mük­ tesep ha'k olarak ka'bul etmiştik veya herhangi bir fa­ külteye Silahlı Kuvvetlerin izniyle okusun diye gön­ derdiklerimiz için de müktesep hak olarak kabul et­ miştik. BAŞKAN — Zaten subaylar için var da, bu ast- I subaylar için yeni kondu HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Astsubaylar için yok idi, onu getirdik. BAŞKAN — Bk geçici 48 inci madde üzerinde söz I almak isteyen var mı?. Yoktur. j Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Ek geçici 49 uncu maddeyi okutuyorum : EK GEÇİCİ MAODE 49. — Bu Kanunun yürür­ lüğe girdiği tarihte, lojmanda oturmakta olan perso- I nel, beş yıllık oturma süresini dolduruncaya kadar I oturmaya devam eder. Bu sürenin bitiminde 186 ncı I madde hükümlerine göre lojmanı boşaltır. BAŞKAN — Ek geçici 49 uncu madde üzerinde söz almak isteyen var mı?. I Buyurun Sayın Onur. I HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun- | ma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu sadece açıklık getirmek içindir. Beş seneye çık­ mıştır lojman da oturma hakkı. Uygulamada tered­ düt olmasın diye bunu geçici madde olarak getirdik. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî (Savunma Komisyonu Başkanı) — Aslında gerek yok, çünkü «lojmanda oturanlar beş yıl» deyince; ama ola ki yanlış tatbikat yapar garni­ zon komutanı. BAŞKAN — Ek geçici 49 uncu madde üzerinde başka söz almak isteyen var mı? Yoktur. | 29 â 7 t 1983 O : 1 Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Şimdi 'bu ka'bul edilmiş bulunan £k geçici 47 nci, ek geçici 48 inci ve ek geçici 49 uncu maddeye bağlı çerçeve 18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 19 uncu maddeyi okutuyorum : MAİDDE 19. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetle­ ri Personel Kanununun 121 inci maddesinin (e) ben­ di yürürlükten kaldırılmıştır. BAŞKAN — O, (e) bendi ne idi?. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî (Savunma Komisyonu Başkanı) — Efendim biraz önce arz etmiştim; asteğmenle alba­ yın atama sistemini Bakan kuvvet komutanlarına ve­ rebiliyordu; bunu kuvvet komutanları kendileri aldı­ lar. Onun'için bu (e) bendine gerek yoktur. BAŞKAN — Yani, onun için kaldırılmıştır. 19 uncu madde üzerinde başka söz almak isteyen var mı?. Yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 20 nci maddeyi okutuyorum : MADDE 20. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü­ rürlüğe girer. BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak is­ teyen var mı?. Yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 21 inci maddeyi okutuyorum : MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?. Yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka­ bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Bugün için görüşülecek başka bir konu bulunma­ dığından, bilahara tespit edilecek gün ve saatte top­ lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Teşekkür ederim. Kapanma Saati : 16.40 • * — 583 —
Sayfa 22 -
M. G. Konseyi B : 156 mecburî hizmeti uzatmayacağız. Çünkü eski yasaya I göre göndermişiz, onlar için artık mecburî hizmet uzatılması söz konusu değil. BAŞKAN — Yani dışarıda bulunduğu süre ka­ dar mecburî hizmetine ekleniyordu, onları ekleme­ yeceksiniz?. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî (Savunma Komisyonu Başkanı) — Eklemeyeceğiz. Çünkü, müktesep haktır onlar için. I Zaten biz 'bu sistemi ihtisas yapanlarda da mük­ tesep ha'k olarak ka'bul etmiştik veya herhangi bir fa­ külteye Silahlı Kuvvetlerin izniyle okusun diye gön­ derdiklerimiz için de müktesep hak olarak kabul et­ miştik. BAŞKAN — Zaten subaylar için var da, bu ast- I subaylar için yeni kondu HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — Astsubaylar için yok idi, onu getirdik. BAŞKAN — Bk geçici 48 inci madde üzerinde söz I almak isteyen var mı?. Yoktur. j Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Ek geçici 49 uncu maddeyi okutuyorum : EK GEÇİCİ MAODE 49. — Bu Kanunun yürür­ lüğe girdiği tarihte, lojmanda oturmakta olan perso- I nel, beş yıllık oturma süresini dolduruncaya kadar I oturmaya devam eder. Bu sürenin bitiminde 186 ncı I madde hükümlerine göre lojmanı boşaltır. BAŞKAN — Ek geçici 49 uncu madde üzerinde söz almak isteyen var mı?. I Buyurun Sayın Onur. I HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (Millî Savun- | ma Komisyonu Üyesi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu sadece açıklık getirmek içindir. Beş seneye çık­ mıştır lojman da oturma hakkı. Uygulamada tered­ düt olmasın diye bunu geçici madde olarak getirdik. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî (Savunma Komisyonu Başkanı) — Aslında gerek yok, çünkü «lojmanda oturanlar beş yıl» deyince; ama ola ki yanlış tatbikat yapar garni­ zon komutanı. BAŞKAN — Ek geçici 49 uncu madde üzerinde başka söz almak isteyen var mı? Yoktur. | 29 â 7 t 1983 O : 1 Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Şimdi 'bu ka'bul edilmiş bulunan £k geçici 47 nci, ek geçici 48 inci ve ek geçici 49 uncu maddeye bağlı çerçeve 18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 19 uncu maddeyi okutuyorum : MAİDDE 19. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetle­ ri Personel Kanununun 121 inci maddesinin (e) ben­ di yürürlükten kaldırılmıştır. BAŞKAN — O, (e) bendi ne idi?. HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ- KAYNAK (Millî (Savunma Komisyonu Başkanı) — Efendim biraz önce arz etmiştim; asteğmenle alba­ yın atama sistemini Bakan kuvvet komutanlarına ve­ rebiliyordu; bunu kuvvet komutanları kendileri aldı­ lar. Onun'için bu (e) bendine gerek yoktur. BAŞKAN — Yani, onun için kaldırılmıştır. 19 uncu madde üzerinde başka söz almak isteyen var mı?. Yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 20 nci maddeyi okutuyorum : MADDE 20. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü­ rürlüğe girer. BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak is­ teyen var mı?. Yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 21 inci maddeyi okutuyorum : MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?. Yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka­ bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Bugün için görüşülecek başka bir konu bulunma­ dığından, bilahara tespit edilecek gün ve saatte top­ lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Teşekkür ederim. Kapanma Saati : 16.40 • * — 583 — \ MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GÜNDEMİ 156 NCI BİRLEŞİM 29 Temmuz 1983 Cuma Saat : 14.30 I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 1. — 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddeleri­ nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Da­ nışma Meclisince Kabul Edilen 17 Ekim 1980 Tarih ve 2320 Sayılı Kanunla Değişik 1475 Sayılı İş Ka­ nununun 14 üncü Maddesinin Bazı Fıkralarında De­ ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Metni ile Millî Güvenlik Konseyi Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (M. G. Konseyi : 1/269, 2/106; D. Meclisi ; 2/28) (M. G. Konseyi IS. 'Sayısı : 622; D. Meclisi S. Sayısı: 240) 2. — 27 Temmuz 1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Mad­ delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı­ nın Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Mil­ lî Güvenlik Konseyi Millî Savunma Komisyonu Ra­ poru. '(D. Meclisi : 1/623; 1/729; M. G. Konseyi : 1/560) (D. Meclisi S. Sayısı : 499; M. G. Konseyi S. Sayısı : 629)
Sayfa 23 -
\ MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GÜNDEMİ 156 NCI BİRLEŞİM 29 Temmuz 1983 Cuma Saat : 14.30 I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 1. — 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddeleri­ nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Da­ nışma Meclisince Kabul Edilen 17 Ekim 1980 Tarih ve 2320 Sayılı Kanunla Değişik 1475 Sayılı İş Ka­ nununun 14 üncü Maddesinin Bazı Fıkralarında De­ ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Metni ile Millî Güvenlik Konseyi Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (M. G. Konseyi : 1/269, 2/106; D. Meclisi ; 2/28) (M. G. Konseyi IS. 'Sayısı : 622; D. Meclisi S. Sayısı: 240) 2. — 27 Temmuz 1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Mad­ delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı­ nın Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Mil­ lî Güvenlik Konseyi Millî Savunma Komisyonu Ra­ poru. '(D. Meclisi : 1/623; 1/729; M. G. Konseyi : 1/560) (D. Meclisi S. Sayısı : 499; M. G. Konseyi S. Sayısı : 629) MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 629 27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Fıkralar ile Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ile Aynı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştiril­ mesine ve Bu Kanunun 121 inci Maddesinin (e) Bendinin Yü­ rürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi, Millî Savunma Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/623, 1/729; M. G. Konseyi : 1/560) (D. Meclisi S. Sayısı : 499) TC Danışma Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü : 06-3308-3778 27 Temmuz 1933 Konu : Kanun Tasarısı MÎLLÎ GÜVENLIK KONSEY! GENEL SEKRETERLIĞINE Danışma Meclisi Genel Kurulunun 27 Temmuz 1983 tarihli 135 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul edilen, 27 Temmuz 1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Madde­ lerinin Değiştirilmesine, Bu Kanunun Bazı Maddelerine Bent ve Fıkralar İle Bir Ek ve Üç Ek Geçici Madde Eklenmesine ve Aynı Kanunun 121 inci Maddesinin (e) Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. Sadi IRMAK Danışma Meclisi Başkanı T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 1 Şubat 1983 Başkanlığı Sayı : K.K.T.D. 181101-1424101107 DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 19.1.1983 tarihinde kararlaştırılan «27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Fıkralar ile Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. Bülend ULUSU Başbakan
Sayfa 24 -
MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 629 27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Fıkralar ile Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ile Aynı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştiril­ mesine ve Bu Kanunun 121 inci Maddesinin (e) Bendinin Yü­ rürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi, Millî Savunma Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/623, 1/729; M. G. Konseyi : 1/560) (D. Meclisi S. Sayısı : 499) TC Danışma Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü : 06-3308-3778 27 Temmuz 1933 Konu : Kanun Tasarısı MÎLLÎ GÜVENLIK KONSEY! GENEL SEKRETERLIĞINE Danışma Meclisi Genel Kurulunun 27 Temmuz 1983 tarihli 135 inci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul edilen, 27 Temmuz 1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Madde­ lerinin Değiştirilmesine, Bu Kanunun Bazı Maddelerine Bent ve Fıkralar İle Bir Ek ve Üç Ek Geçici Madde Eklenmesine ve Aynı Kanunun 121 inci Maddesinin (e) Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. Sadi IRMAK Danışma Meclisi Başkanı T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 1 Şubat 1983 Başkanlığı Sayı : K.K.T.D. 181101-1424101107 DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 19.1.1983 tarihinde kararlaştırılan «27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Fıkralar ile Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. Bülend ULUSU Başbakan — 2 — GENEL GEREKÇE 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 1967 yılından beri uygulanmakta zaman zaman uygu­ lamada duyulan ihtiyaçlar sebebiyle ek ve değişikliklere tabi tutulmaktadır. Halen uygulamada ortaya çıkan ihtiyaç ve sakıncaların giderilmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele tanınan süt izni, aylıksız izin gibi müesseseler 'bakımından paralellik sağlanması ve nihayet kamu hizmetinin daha sağlıklı işle­ mesini sağlamak amacıyla tasarı hazırlanmıştır. MADDE GEREKÇELERİ Tasarının 1 indi maddesiyle Kanunun 33 üncü maddesinin Ek Fıkrası değiştirilerek nasıpları muhtelif ne­ denlerle lehe düzeltildiği halde, Kanunda hüküm bulunmadığı için emsallerinden bir yıl sonra terfi etme imkâ­ nına sahip olan personelin mağduriyeti ortadan kaldırılmış ve uygulamanın adil olması sağlanmıştır. Tasarının 2 nci maddesiyle Kanunun 41 inci maddesinin (b) bendi değiştirilerek Genelkurmay ıBaşkanlığın- ca tespit edilen albay miktarının Yüksek Askerî Şûraca onaylanacağı esası getirilmiş, tespit işinin Yüksek As­ kerî Şûraca yapılacağı şeklinde olan maddedeki yanlışlık düzeltilmiştir. Tasarının 4 üncü maddesiyle Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendinin 2 nci fıkrası ile 3 üncü fıkrası ara­ sına bir fıkra eklenerek Tuğgeneral - Tuğamiral kontenjanının hangi sınıflarda kullanılacağını tespit yetkisi Yüksek Askerî Şûraya verilmiştir. Tasarının 4 üncü maddesiyle Kanunun 50 nci maddesinin (a) bendinin son fıkrası değiştirilerek sicil notu ortalamasına göre albayların ne şekilde kadrosuzluktan emekli edileceklerine dair maddeye açıklık getirilmiş­ tir. Ayrıca, insanî mülahazalar veya başka nedenlerle bazı sicil üstlerinee uygulanmayan yönetmelik maddeleri­ ne İşlerlik kazandırmak, sicil amirlerinin değerlendirmelerindeki farklılıkları ortadan kaldırarak inceleme ve değerlendirmenin genişletilmiş bir komisyonda yapılmasına imkân vermek, disiplinsiz hareketlerde veya kötü alışkanlıklarında ısrar eden personelin emekli edilmesinin çabuklaştırılmasını sağlamak, sıralı sicil üstlerinin disiplinsizlik ve ahlakî eksiklikler konusunda taviz vermelerini önlemek amacıyla Subay Sicil Yönetmeliğinde yapılacak değişikliğe yasal dayanak sağlanmak istenmiştir. Personelin disiplinsizlik ve ahlakî eksiklik nedenle­ riyle emekli edilmesinde kesin kararı Yüksek Askerî Şûraca verilmesine imkân tanıyarak yanılgıları önlemek, idare olarak daha isabetli karar vererek personelin hak ve menfâatlerini korumak amaçlanmıştır. Tasarının 5 inci maddesiyle Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek Yüksek Askerî Şû­ ranın, sadece o yıl Tuğgeneral - Tuğamiral yıl kontenjanının dağılımı yapılan sınıflarda olan Albayların şahsî dosyalarını inceleyeceğine ve bunlara değerlendirme notu vereceğine, diğer albayları ise değerlendirmeye tabi tutmayacağına dair hüküm getirilmiştir. Tasarının 6 nci maddesiyle, insanî ^mülahazalar veya başka nedenlerle bazı sicil üstlerinee uygulanmayan yönetmelik maddelerine işlerlik kazandırmak, sicil amirlerinin değerlendirmelerindeki farklılıkları ortadan kaldırarak inceleme ve değerlendirmenin genişletilmiş bir komisyonda yapılmasına imkân vermek, disiplinsiz hareketlerde veya kötü alışkanlıklarında ısrar eden personelin emekli edilmesinin çabuklaştırılmasını sağlamak, sıralı sicil üstlerinin disiplinsizlik ve ahlakî eksiklikler konusunda taviz vermelerini önlemek amacıyla Astsu­ bay Sicil Yönetmeliğinde yapılacak değişikliğe yasal dayanak sağlamak istenmiştir. Personelin disiplinsizlik ve ahlâkî eksiklik nedenleriyle emekli edilmesinde kesinkararı Yüksek Askerî Şûraca verilmesine imkân tanıya­ rak yanılgıları önlemek, idare olarak daha isabetli karar vererek personelin hak ve menfaatlerini korumak amaçlanmıştır. Tasarının 7 nci maddesi ile, Kanunun 120 nci maddesine, bir ek fıkra getirilerek, yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda yollukların ödenmesi ve izinli ve raporlu olunmasında yapılacak işlem ile ilgili olarak 657 Sayılı Kanunun 62 nci maddesine parelel bir düzenleme yapılmıştır. Tasarının 8 inci maddesi ile Kanunun 128 inci maddesinin (d) ve (e) bendleri değiştirilerek 657 sayılı Ka­ nunun 104 ve 105 inci maddeleri ile Memurlara getirilen haklara paralel olarak subay, astsubay ve kadın su­ baylara da sıhhî izin süreleri ile ilgili düzenlemeler getirilmiştir. Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629)
Sayfa 25 -
— 2 — GENEL GEREKÇE 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 1967 yılından beri uygulanmakta zaman zaman uygu­ lamada duyulan ihtiyaçlar sebebiyle ek ve değişikliklere tabi tutulmaktadır. Halen uygulamada ortaya çıkan ihtiyaç ve sakıncaların giderilmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele tanınan süt izni, aylıksız izin gibi müesseseler 'bakımından paralellik sağlanması ve nihayet kamu hizmetinin daha sağlıklı işle­ mesini sağlamak amacıyla tasarı hazırlanmıştır. MADDE GEREKÇELERİ Tasarının 1 indi maddesiyle Kanunun 33 üncü maddesinin Ek Fıkrası değiştirilerek nasıpları muhtelif ne­ denlerle lehe düzeltildiği halde, Kanunda hüküm bulunmadığı için emsallerinden bir yıl sonra terfi etme imkâ­ nına sahip olan personelin mağduriyeti ortadan kaldırılmış ve uygulamanın adil olması sağlanmıştır. Tasarının 2 nci maddesiyle Kanunun 41 inci maddesinin (b) bendi değiştirilerek Genelkurmay ıBaşkanlığın- ca tespit edilen albay miktarının Yüksek Askerî Şûraca onaylanacağı esası getirilmiş, tespit işinin Yüksek As­ kerî Şûraca yapılacağı şeklinde olan maddedeki yanlışlık düzeltilmiştir. Tasarının 4 üncü maddesiyle Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendinin 2 nci fıkrası ile 3 üncü fıkrası ara­ sına bir fıkra eklenerek Tuğgeneral - Tuğamiral kontenjanının hangi sınıflarda kullanılacağını tespit yetkisi Yüksek Askerî Şûraya verilmiştir. Tasarının 4 üncü maddesiyle Kanunun 50 nci maddesinin (a) bendinin son fıkrası değiştirilerek sicil notu ortalamasına göre albayların ne şekilde kadrosuzluktan emekli edileceklerine dair maddeye açıklık getirilmiş­ tir. Ayrıca, insanî mülahazalar veya başka nedenlerle bazı sicil üstlerinee uygulanmayan yönetmelik maddeleri­ ne İşlerlik kazandırmak, sicil amirlerinin değerlendirmelerindeki farklılıkları ortadan kaldırarak inceleme ve değerlendirmenin genişletilmiş bir komisyonda yapılmasına imkân vermek, disiplinsiz hareketlerde veya kötü alışkanlıklarında ısrar eden personelin emekli edilmesinin çabuklaştırılmasını sağlamak, sıralı sicil üstlerinin disiplinsizlik ve ahlakî eksiklikler konusunda taviz vermelerini önlemek amacıyla Subay Sicil Yönetmeliğinde yapılacak değişikliğe yasal dayanak sağlanmak istenmiştir. Personelin disiplinsizlik ve ahlakî eksiklik nedenle­ riyle emekli edilmesinde kesin kararı Yüksek Askerî Şûraca verilmesine imkân tanıyarak yanılgıları önlemek, idare olarak daha isabetli karar vererek personelin hak ve menfâatlerini korumak amaçlanmıştır. Tasarının 5 inci maddesiyle Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek Yüksek Askerî Şû­ ranın, sadece o yıl Tuğgeneral - Tuğamiral yıl kontenjanının dağılımı yapılan sınıflarda olan Albayların şahsî dosyalarını inceleyeceğine ve bunlara değerlendirme notu vereceğine, diğer albayları ise değerlendirmeye tabi tutmayacağına dair hüküm getirilmiştir. Tasarının 6 nci maddesiyle, insanî ^mülahazalar veya başka nedenlerle bazı sicil üstlerinee uygulanmayan yönetmelik maddelerine işlerlik kazandırmak, sicil amirlerinin değerlendirmelerindeki farklılıkları ortadan kaldırarak inceleme ve değerlendirmenin genişletilmiş bir komisyonda yapılmasına imkân vermek, disiplinsiz hareketlerde veya kötü alışkanlıklarında ısrar eden personelin emekli edilmesinin çabuklaştırılmasını sağlamak, sıralı sicil üstlerinin disiplinsizlik ve ahlakî eksiklikler konusunda taviz vermelerini önlemek amacıyla Astsu­ bay Sicil Yönetmeliğinde yapılacak değişikliğe yasal dayanak sağlamak istenmiştir. Personelin disiplinsizlik ve ahlâkî eksiklik nedenleriyle emekli edilmesinde kesinkararı Yüksek Askerî Şûraca verilmesine imkân tanıya­ rak yanılgıları önlemek, idare olarak daha isabetli karar vererek personelin hak ve menfaatlerini korumak amaçlanmıştır. Tasarının 7 nci maddesi ile, Kanunun 120 nci maddesine, bir ek fıkra getirilerek, yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda yollukların ödenmesi ve izinli ve raporlu olunmasında yapılacak işlem ile ilgili olarak 657 Sayılı Kanunun 62 nci maddesine parelel bir düzenleme yapılmıştır. Tasarının 8 inci maddesi ile Kanunun 128 inci maddesinin (d) ve (e) bendleri değiştirilerek 657 sayılı Ka­ nunun 104 ve 105 inci maddeleri ile Memurlara getirilen haklara paralel olarak subay, astsubay ve kadın su­ baylara da sıhhî izin süreleri ile ilgili düzenlemeler getirilmiştir. Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629) — 3 — Tasarının 9 uncu maddesiyle, Kanuna bir ek maddegetirilerek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesine paralel bir düzenleme ile bayan subaylara da aylıksız izlin müessesesi getirilmiştir. Aylık­ sız izinin kullanılma koşulları, izin verebilecek makamlar, izin sonunda görevine dönmeyenlere yapılacak iş­ lem, aylıksız izin süresi içinde rütbe terfi, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesinin yapılamayacağı ve özlük haklarının verilemeyeceği düzenlenmiştir. Ancak aylıksız izin kullanan bayan subayların kesenek ve kurum karşılıklarının tamamını ödemeleri koşulu ile T. C. Emekli Sandığı ile ilgileri devam ettirilerek izin süre­ lerinin emeklilik yönünden eski rütbelerinde değerlendirilmesi sağlanmıştır. Kanuna 10 uncu madde ile eklenen geçici 47 nci madde 3 yıllık üsteğmenlik bekleme süresine tabi iken, ka- zaî veya idarî sebeplerle 30.8.1981 tarihinde yüzbaşılığa yükselemeyen üsteğmenlerin normal emsalleri 30.8.1981 tarihinde terfi etmiş bulunanlardan 3 yıl sonra terfi etmeleri gibi bir haksızlığa engel olmak ve bu konuda ortaya çıkan huzursuzluk ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla, bu durumda olan üsteğmenlerin emsallerinin bekleme sürelerine tabi olacağına ve terfi şartlarını taşıyanların 6 yıl bekletilmeden terfi ettirile­ ceğine dair düzenleme yapılmış ayrıca rütbe kıdemliliği yapma durumuna giren üsteğmenlerin, rütbe kıdemli­ liği almalarını sağlayıcı açıklık getirilmiştir. Tasarının 11 inci maddesi yürürlükle ilgilidir. Tasarının 12 nci maddesi yürütme ile ilgilidir. Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629)
Sayfa 26 -
— 3 — Tasarının 9 uncu maddesiyle, Kanuna bir ek maddegetirilerek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesine paralel bir düzenleme ile bayan subaylara da aylıksız izlin müessesesi getirilmiştir. Aylık­ sız izinin kullanılma koşulları, izin verebilecek makamlar, izin sonunda görevine dönmeyenlere yapılacak iş­ lem, aylıksız izin süresi içinde rütbe terfi, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesinin yapılamayacağı ve özlük haklarının verilemeyeceği düzenlenmiştir. Ancak aylıksız izin kullanan bayan subayların kesenek ve kurum karşılıklarının tamamını ödemeleri koşulu ile T. C. Emekli Sandığı ile ilgileri devam ettirilerek izin süre­ lerinin emeklilik yönünden eski rütbelerinde değerlendirilmesi sağlanmıştır. Kanuna 10 uncu madde ile eklenen geçici 47 nci madde 3 yıllık üsteğmenlik bekleme süresine tabi iken, ka- zaî veya idarî sebeplerle 30.8.1981 tarihinde yüzbaşılığa yükselemeyen üsteğmenlerin normal emsalleri 30.8.1981 tarihinde terfi etmiş bulunanlardan 3 yıl sonra terfi etmeleri gibi bir haksızlığa engel olmak ve bu konuda ortaya çıkan huzursuzluk ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla, bu durumda olan üsteğmenlerin emsallerinin bekleme sürelerine tabi olacağına ve terfi şartlarını taşıyanların 6 yıl bekletilmeden terfi ettirile­ ceğine dair düzenleme yapılmış ayrıca rütbe kıdemliliği yapma durumuna giren üsteğmenlerin, rütbe kıdemli­ liği almalarını sağlayıcı açıklık getirilmiştir. Tasarının 11 inci maddesi yürürlükle ilgilidir. Tasarının 12 nci maddesi yürütme ile ilgilidir. Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629) _ 4 - T£C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 20 Haziran 1983 Başkanlığı Sayı K.K.T.D. 18/101-1529/04966 DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.6.1983 tarihinde ka­ rarlaştırılan «27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Hü­ kümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanunun 121 inci Madddesinin (e) Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. Bülend ULUSU Başbakan GENEL GEREKÇE 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel (Kanununun yükümlülük başlıklı 112 ve müteakip maddele­ rinde, subay ve astsubaylar birlikte mütalâa edildikleri halde 113 üncü maddenin (b) bendinde yalnız subay­ ların yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda öğrenim yapmaları, meslekleriyle ilgili ihtisas yapmaları ve yurt dışına sürekli görevle atanmaları halinde, buralarda geçen süreler kadar yükümlülüklerinin uzatılacağı belirtilmiş, aynı durumda, olan astsubaylar hakkında herhangi bir hüküm getirilmemiştir. Tasarının birinci maddesi ile bu boşluk giderilmek istenmiştir. Aynı (Kanunun 121 inci maddesinin (a) bendindeki değişiklik'le de, Asteğmen - Albay rütbesinde (Albay da­ hil) olan subayların ve astsubayların atanmalarının, Kuvvet 'Komutanlıklarının teklifi ve Genelkurmay Baş­ kanının uygun görmesi üzerine, Millî Savunma Bakanlığınca yapılması şeklindeki eski uygulamanın, işlem makamlarını meşgul ettiği ve zaman kaybına yol açtığı düşünüldüğünden, personelin en iyi şekilde nerede kullanılabileceği, yetiştirme, geliştirme, kadro ve ihtiyaçlarına göre atandırılma planlarını yapan Kuvvet Komu- tanlıklarınca daha iyi değerlendirileceğinden ve halen bu subayların ve astsubayların atanmaları Millî Güven­ lik Konseyinin 14.9.1980 tarih ve 4 sayılı kararına göre, Kuvvet Komutanlıklarınca yapılmakta olup, bu uygu­ lamanın, Millî Güvenlik Konseyinin görevinin sona ermesinden itibaren de devamı sağlanmış, bu değişik­ lik aynı maddenin ı(e) bendini de kapsadığından bu bendin yürürlükten kaldırılması zorunlu hale gelmiştir. Tasarı ile diğer kamu görevlilerinde olduğu gibi Türk Silahlı [Kuvvetleri personelinin de lojmanda otur­ ma süresi 5 yıla çıkarılmıştır. Ayrıca, 926 sayılı Türk Silahlı (Kuvvetleri Personel Kanununda belirtilen madalyalardan altın ve gümüş­ ten yapılmış olanlarının maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle, bu madalyaların manevî değerinin önemi göz önünde bulundurularak, altın ve gümüş kaplama yapılması uygun görülmüş; iki dereceli olarak yaptırı­ lan Türk Silahlı Kuvvetleri övünç madalyasının hangi hallerde verileceği açıklığa kavuşturulurken, savaşa katılıp görevini disiplin kuralları içinde ifa eden personel ödüllendirilmiştir. Tasarıya eklenen geçici maddelerle astsubayların kazanılmış haklarının korunması amacı güdülerek yü­ kümlülük hükümlerinin kanunun yayımı tarihinden önce anılan haklardan istifade edenlere, uygulanması ön­ lenmiş, 5 yıllık oturma süresinden halen lojmanda oturan personelin de yararlanması sağlanmıştır. Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629)
Sayfa 27 -
_ 4 - T£C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 20 Haziran 1983 Başkanlığı Sayı K.K.T.D. 18/101-1529/04966 DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.6.1983 tarihinde ka­ rarlaştırılan «27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Hü­ kümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanunun 121 inci Madddesinin (e) Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. Bülend ULUSU Başbakan GENEL GEREKÇE 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel (Kanununun yükümlülük başlıklı 112 ve müteakip maddele­ rinde, subay ve astsubaylar birlikte mütalâa edildikleri halde 113 üncü maddenin (b) bendinde yalnız subay­ ların yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda öğrenim yapmaları, meslekleriyle ilgili ihtisas yapmaları ve yurt dışına sürekli görevle atanmaları halinde, buralarda geçen süreler kadar yükümlülüklerinin uzatılacağı belirtilmiş, aynı durumda, olan astsubaylar hakkında herhangi bir hüküm getirilmemiştir. Tasarının birinci maddesi ile bu boşluk giderilmek istenmiştir. Aynı (Kanunun 121 inci maddesinin (a) bendindeki değişiklik'le de, Asteğmen - Albay rütbesinde (Albay da­ hil) olan subayların ve astsubayların atanmalarının, Kuvvet 'Komutanlıklarının teklifi ve Genelkurmay Baş­ kanının uygun görmesi üzerine, Millî Savunma Bakanlığınca yapılması şeklindeki eski uygulamanın, işlem makamlarını meşgul ettiği ve zaman kaybına yol açtığı düşünüldüğünden, personelin en iyi şekilde nerede kullanılabileceği, yetiştirme, geliştirme, kadro ve ihtiyaçlarına göre atandırılma planlarını yapan Kuvvet Komu- tanlıklarınca daha iyi değerlendirileceğinden ve halen bu subayların ve astsubayların atanmaları Millî Güven­ lik Konseyinin 14.9.1980 tarih ve 4 sayılı kararına göre, Kuvvet Komutanlıklarınca yapılmakta olup, bu uygu­ lamanın, Millî Güvenlik Konseyinin görevinin sona ermesinden itibaren de devamı sağlanmış, bu değişik­ lik aynı maddenin ı(e) bendini de kapsadığından bu bendin yürürlükten kaldırılması zorunlu hale gelmiştir. Tasarı ile diğer kamu görevlilerinde olduğu gibi Türk Silahlı [Kuvvetleri personelinin de lojmanda otur­ ma süresi 5 yıla çıkarılmıştır. Ayrıca, 926 sayılı Türk Silahlı (Kuvvetleri Personel Kanununda belirtilen madalyalardan altın ve gümüş­ ten yapılmış olanlarının maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle, bu madalyaların manevî değerinin önemi göz önünde bulundurularak, altın ve gümüş kaplama yapılması uygun görülmüş; iki dereceli olarak yaptırı­ lan Türk Silahlı Kuvvetleri övünç madalyasının hangi hallerde verileceği açıklığa kavuşturulurken, savaşa katılıp görevini disiplin kuralları içinde ifa eden personel ödüllendirilmiştir. Tasarıya eklenen geçici maddelerle astsubayların kazanılmış haklarının korunması amacı güdülerek yü­ kümlülük hükümlerinin kanunun yayımı tarihinden önce anılan haklardan istifade edenlere, uygulanması ön­ lenmiş, 5 yıllık oturma süresinden halen lojmanda oturan personelin de yararlanması sağlanmıştır. Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629) _ 5 — MADDE GEREKÇELERİ Madde 1. — Bu madde ile silahlı kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda öğrenim yapan, meslekleri ile ilgili ihtisas yapan ve yurt dışına sürekli görevle atanan astsubayların yükümlülüklerinin de ayrıcalık yaratılmaması için subaylarda olduğu gibi, buralarda geçen süreler kadar uzatılması sağlanmıştır. Madde 2. — Tasarının bu maddesi ile, subay ve astsubayların yetiştirme, geliştirme, kadro ve ihtiyaçla­ ra göre atandırılma planları Kuvvet Komutanlıklarınca yapıldığı için, personelin en iyi şekilde nerede kullanı­ labileceğinin kuvvet Komutanlıklarınca daha iyi değerlendirileceği gerçeği, işlem için geçecek süre, işlem ma­ kamlarının meşguliyeti ve yapılacak yazışmaların fazlalığı da dikkate alınarak, halen Asteğmen-Albay rütbe- sindeki subay ve astsubay atanmalarında yapılmakta olan uygulamanın, Millî Güvenlik Konseyinin görevi­ nin sona ermesinden itibaren de devamı sağlanarak bunların atanmalarının Kuvvet Komutanlıklarınca ya­ pılması amaçlanmıştır. Madde 3. — Sözkonusu madde ile, Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin lojmanda oturma süresi beş yıla çıkartılarak diğer kamu personeline tanınan haktan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin de yararlanması sağlanmıştır. Madde 4. — Anılan bu madde ile, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 192 nci madde­ sinin birinci fıkrası değiştirilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri Savaş Madalyasının, gittikçe artan maliyeti nede­ niyle, altın yerine altın kaplama olarak yaptırılması hükme bağlanmıştır. Madde 5. — IBu madde ile] 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 193 üncü maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek, gümüşün gün geçtikçe artan maliyeti nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Ma­ dalyasının gümüş kaplama olarak yaptırılması hükme bağlanmıştır. 'Madde 6. — Tasarının bu maddesiyle, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 194 üncü maddesinde değişiklik yapılarak iki dereceli olan Türk Silahlı Kuvvetleri övünç Madalyasının madeni gümüş kaplama ve bronzdan yaptırılacağı hükme mağlanarak bu madalyaların hangi hallerde verileceği hususu açık­ lığa kavuşturulmuştur. Madde 7. — Anılan bu madde ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 195 inci mad­ desinin birinci fıkrası değiştirilerek gümüşün gün geçtikçe artan maliyeti nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyasının gümüş kaplama olarak yaptırılması hükme bağlanmıştır. IMadde 8. — ©u madde ile, kanunun 2 nci maddesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 inci maddesinin (a) bendinin değiştirilmesi ve atanma yetkisinin Kuvvet Komutanlıklarına verilmesi hükme bağlandığından, anılan maddenin (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır, Geçici Madde 1. — Kanunun yürürlüğe girmesinden önce silahlı kuvvetler hesabına yurt içindeki fakül­ te ve yüksekokullarda öğrenim, meslekleriyle ilgili ihtisas yapan ve yurt dışına sürekli görevle atanan astsu­ bayların kazanılmış haklarına dokunulmarnası için, yükümlülüklerinin subaylarda olduğu gibi değişiklikten önceki hükümlere tabi olacağı hükmü getirilmiştir. Geçici Madde 2. — Daha önce dört yıl olan lojmanda oturma süresinin beş yıla çıkarılmasıyla doğan bu haktan, halen lojmanda oturmakta olan personelin de yararlanması sağlanmıştır. Madde 9. — Tasarının bu maddesi ile, Millî Güvenlik Konseyinin 4 numaralı kararı uyarınca Asteğmen - Albay rütbesindeki subaylarla astsubayların Kuvvet Komutanlıklarınca yapılmakta olan atanmalarının, Mil­ lî Güvenlik Konseyinin görevinin devamı süresince bu karara göre yapılması gerekeceğinden Türk Silahlı Kuv­ vetleri Personel Kanununun 121 inci maddesinin (a) bendini değiştiren 2 nci maddenin yürürlük tarihi, Mil­ lî Güvenlik Konseyinin görevinin sona erme tarihi olarak, diğer maddelerin yürürlük tarihi ise kanunun ya­ yımı tarihi olarak belirlenmiştir. Madde 10. — Bu maddede Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceği hükme bağlanmıştır. Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629)
Sayfa 28 -
_ 5 — MADDE GEREKÇELERİ Madde 1. — Bu madde ile silahlı kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda öğrenim yapan, meslekleri ile ilgili ihtisas yapan ve yurt dışına sürekli görevle atanan astsubayların yükümlülüklerinin de ayrıcalık yaratılmaması için subaylarda olduğu gibi, buralarda geçen süreler kadar uzatılması sağlanmıştır. Madde 2. — Tasarının bu maddesi ile, subay ve astsubayların yetiştirme, geliştirme, kadro ve ihtiyaçla­ ra göre atandırılma planları Kuvvet Komutanlıklarınca yapıldığı için, personelin en iyi şekilde nerede kullanı­ labileceğinin kuvvet Komutanlıklarınca daha iyi değerlendirileceği gerçeği, işlem için geçecek süre, işlem ma­ kamlarının meşguliyeti ve yapılacak yazışmaların fazlalığı da dikkate alınarak, halen Asteğmen-Albay rütbe- sindeki subay ve astsubay atanmalarında yapılmakta olan uygulamanın, Millî Güvenlik Konseyinin görevi­ nin sona ermesinden itibaren de devamı sağlanarak bunların atanmalarının Kuvvet Komutanlıklarınca ya­ pılması amaçlanmıştır. Madde 3. — Sözkonusu madde ile, Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin lojmanda oturma süresi beş yıla çıkartılarak diğer kamu personeline tanınan haktan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin de yararlanması sağlanmıştır. Madde 4. — Anılan bu madde ile, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 192 nci madde­ sinin birinci fıkrası değiştirilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri Savaş Madalyasının, gittikçe artan maliyeti nede­ niyle, altın yerine altın kaplama olarak yaptırılması hükme bağlanmıştır. Madde 5. — IBu madde ile] 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 193 üncü maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek, gümüşün gün geçtikçe artan maliyeti nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Ma­ dalyasının gümüş kaplama olarak yaptırılması hükme bağlanmıştır. 'Madde 6. — Tasarının bu maddesiyle, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 194 üncü maddesinde değişiklik yapılarak iki dereceli olan Türk Silahlı Kuvvetleri övünç Madalyasının madeni gümüş kaplama ve bronzdan yaptırılacağı hükme mağlanarak bu madalyaların hangi hallerde verileceği hususu açık­ lığa kavuşturulmuştur. Madde 7. — Anılan bu madde ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 195 inci mad­ desinin birinci fıkrası değiştirilerek gümüşün gün geçtikçe artan maliyeti nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyasının gümüş kaplama olarak yaptırılması hükme bağlanmıştır. IMadde 8. — ©u madde ile, kanunun 2 nci maddesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 inci maddesinin (a) bendinin değiştirilmesi ve atanma yetkisinin Kuvvet Komutanlıklarına verilmesi hükme bağlandığından, anılan maddenin (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır, Geçici Madde 1. — Kanunun yürürlüğe girmesinden önce silahlı kuvvetler hesabına yurt içindeki fakül­ te ve yüksekokullarda öğrenim, meslekleriyle ilgili ihtisas yapan ve yurt dışına sürekli görevle atanan astsu­ bayların kazanılmış haklarına dokunulmarnası için, yükümlülüklerinin subaylarda olduğu gibi değişiklikten önceki hükümlere tabi olacağı hükmü getirilmiştir. Geçici Madde 2. — Daha önce dört yıl olan lojmanda oturma süresinin beş yıla çıkarılmasıyla doğan bu haktan, halen lojmanda oturmakta olan personelin de yararlanması sağlanmıştır. Madde 9. — Tasarının bu maddesi ile, Millî Güvenlik Konseyinin 4 numaralı kararı uyarınca Asteğmen - Albay rütbesindeki subaylarla astsubayların Kuvvet Komutanlıklarınca yapılmakta olan atanmalarının, Mil­ lî Güvenlik Konseyinin görevinin devamı süresince bu karara göre yapılması gerekeceğinden Türk Silahlı Kuv­ vetleri Personel Kanununun 121 inci maddesinin (a) bendini değiştiren 2 nci maddenin yürürlük tarihi, Mil­ lî Güvenlik Konseyinin görevinin sona erme tarihi olarak, diğer maddelerin yürürlük tarihi ise kanunun ya­ yımı tarihi olarak belirlenmiştir. Madde 10. — Bu maddede Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceği hükme bağlanmıştır. Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629) — 6 — Millî Savunma Komisyonu Raporu M. G. K. Millî Savunma Komisyonu Esas No. : 1/560 28 Temmuz 1983 Karar No. : 63 MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA «27 Temmuz 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanunun Bazı Maddelerine Bent ve Fıkralar ile Bir Ek ve Üç Ek Geçici Madde Eklen­ mesi ve Aynı Kanunun 121 inci Maddesinin (e) Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına ilişkin Kanun Ta­ sarısı» Danışma Meclisi Genel Kurulunca kabul edilerek Komisyonumuza havale edilmesi üzerine yetkili tem­ silcilerinim iştirakiyle incelendi. Kanun Tasarının tümü kabul edildikten sonra mad delerin tetkikine geçildi. Kanun tasarısının 1 inci maddesiyle 926 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında yapılmış bulunan değişiklik Hükümet tasarısının gerekçesine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Gerçekten 926 sa­ yılı Kanunun 65 inci maddesinde, açığa alınan veya tutuklananların terfileri konusunda hüküm bulunmakta­ dır. Bu madde hükümlerine göre; açıkta bulunanların, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesini ge­ rektirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanların veya maddenin (c) bendinin 2 numaralı alt bendine göre açıkları kaldırılmış olup da henüz hükümleri kesinleşmemiş olanların, tutuklu bulunan ya da tah­ liye edilmekle beraber kovuşturma veya duruşması devam eden yahut hakkında verilen mahkûmiyet hükmü henüz kesinleşmemiş bulunanların terfileri yapılmayacaktır. Aynı Kanunun nasıp düzeltilmesine ilişkin 36 nci maddesi hükümleri de dikkate alınarak 30 Ağustos dışında terfi ettirilmesi Hükümet Tasarısında gerekli gö­ rülenlerin; açığa alınmaları veya tutuklanmaları nedeniyle terfi edemeyenlerden bilahara beraat, düşme, orta­ dan kaldırma yönünde kesin hüküm alanlar veya haklarında muhakemenin meni kararı verilenler olduğu an­ laşılmakla madde tasarı başlığı ve çerçevesi ile birlikte yeniden düzenlenmiştir. Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesi uygulamada tereddütlere neden olunmaması için parantez için­ deki kısım yürürlükteki kanundan aynen alınmak suretiyle redaksiyona tabi tutulmuştur. Danışma Meclisi metninin 3 üncü maddesi gerekçeye uygun olarak redaksiyona tabi tutulmuş ve madde­ ye Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine ibaresi eklenmiştir. Danışma Meclisi metninin 4 üncü maddesi redaksiyona tabi tutulmuş ve ayrıca disiplinsizlik veya ahlakî nedenlerden Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak bütün subaylar hakkında değil Genelkurmay Başkanlığınca bu durumlarının Yüksek Askerî Şûra tarafından incelenmesi gerekli görülenlerin ayrılmaları kabul edildiği tak­ dirde bunların Silahlı Kuvvetlerden ayrılmalarına ilişkin kararın Yüksek Askerî Şûra tarafından verileceği esası getirilmiştir. Danışma Meclisi metninin 5 inci maddesi madde çerçevesi değiştirilmek suretiyle benimsenmiştir. Danışma Meclisi metninde bulunmayan 926 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin ı(e) bendinin 3 numaralı alt bendinin değiştirilmesi komisyonca gerekli bulunmuştur. Gerçekten Danışma Meclisi Metninin 1 inci maddesiyle 926 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında yapılan değişiklik doğrultusunda 65 inci maddede de değişiklik yapmak zorunlu görülmüştür. Danışma Meclisi metninin 6 nci maddesi 7 nci madde olarak düzenlenmiş ve bu düzenlemede 4 üncü mad­ de hükümlerine paralel hükümler getirilmiştir. Danışma Meclisi metninin 7 nci maddesi 8 inci madde olarak yeniden düzenlenmiştir. Hükümet tasa­ rısının gerekçesinde Yurt dışına sürekli görevle atanan astsubayların yükümlülükleri yönünde boşluk bulundu­ ğu belirtildiğinden madde gerekçeye uygun olarak tanzim edilmiştir. Danışma Meclisi metninin 8 inci maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 9 uncu madde olarak dü­ zenlenmiştir. Danışma Meclisinin 9 uncu maddesi, çerçeve madde redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 10 uncu madde olarak düzenlenmiştir. Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629)
Sayfa 29 -
— 6 — Millî Savunma Komisyonu Raporu M. G. K. Millî Savunma Komisyonu Esas No. : 1/560 28 Temmuz 1983 Karar No. : 63 MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA «27 Temmuz 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanunun Bazı Maddelerine Bent ve Fıkralar ile Bir Ek ve Üç Ek Geçici Madde Eklen­ mesi ve Aynı Kanunun 121 inci Maddesinin (e) Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına ilişkin Kanun Ta­ sarısı» Danışma Meclisi Genel Kurulunca kabul edilerek Komisyonumuza havale edilmesi üzerine yetkili tem­ silcilerinim iştirakiyle incelendi. Kanun Tasarının tümü kabul edildikten sonra mad delerin tetkikine geçildi. Kanun tasarısının 1 inci maddesiyle 926 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında yapılmış bulunan değişiklik Hükümet tasarısının gerekçesine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Gerçekten 926 sa­ yılı Kanunun 65 inci maddesinde, açığa alınan veya tutuklananların terfileri konusunda hüküm bulunmakta­ dır. Bu madde hükümlerine göre; açıkta bulunanların, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesini ge­ rektirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanların veya maddenin (c) bendinin 2 numaralı alt bendine göre açıkları kaldırılmış olup da henüz hükümleri kesinleşmemiş olanların, tutuklu bulunan ya da tah­ liye edilmekle beraber kovuşturma veya duruşması devam eden yahut hakkında verilen mahkûmiyet hükmü henüz kesinleşmemiş bulunanların terfileri yapılmayacaktır. Aynı Kanunun nasıp düzeltilmesine ilişkin 36 nci maddesi hükümleri de dikkate alınarak 30 Ağustos dışında terfi ettirilmesi Hükümet Tasarısında gerekli gö­ rülenlerin; açığa alınmaları veya tutuklanmaları nedeniyle terfi edemeyenlerden bilahara beraat, düşme, orta­ dan kaldırma yönünde kesin hüküm alanlar veya haklarında muhakemenin meni kararı verilenler olduğu an­ laşılmakla madde tasarı başlığı ve çerçevesi ile birlikte yeniden düzenlenmiştir. Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesi uygulamada tereddütlere neden olunmaması için parantez için­ deki kısım yürürlükteki kanundan aynen alınmak suretiyle redaksiyona tabi tutulmuştur. Danışma Meclisi metninin 3 üncü maddesi gerekçeye uygun olarak redaksiyona tabi tutulmuş ve madde­ ye Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine ibaresi eklenmiştir. Danışma Meclisi metninin 4 üncü maddesi redaksiyona tabi tutulmuş ve ayrıca disiplinsizlik veya ahlakî nedenlerden Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak bütün subaylar hakkında değil Genelkurmay Başkanlığınca bu durumlarının Yüksek Askerî Şûra tarafından incelenmesi gerekli görülenlerin ayrılmaları kabul edildiği tak­ dirde bunların Silahlı Kuvvetlerden ayrılmalarına ilişkin kararın Yüksek Askerî Şûra tarafından verileceği esası getirilmiştir. Danışma Meclisi metninin 5 inci maddesi madde çerçevesi değiştirilmek suretiyle benimsenmiştir. Danışma Meclisi metninde bulunmayan 926 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin ı(e) bendinin 3 numaralı alt bendinin değiştirilmesi komisyonca gerekli bulunmuştur. Gerçekten Danışma Meclisi Metninin 1 inci maddesiyle 926 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında yapılan değişiklik doğrultusunda 65 inci maddede de değişiklik yapmak zorunlu görülmüştür. Danışma Meclisi metninin 6 nci maddesi 7 nci madde olarak düzenlenmiş ve bu düzenlemede 4 üncü mad­ de hükümlerine paralel hükümler getirilmiştir. Danışma Meclisi metninin 7 nci maddesi 8 inci madde olarak yeniden düzenlenmiştir. Hükümet tasa­ rısının gerekçesinde Yurt dışına sürekli görevle atanan astsubayların yükümlülükleri yönünde boşluk bulundu­ ğu belirtildiğinden madde gerekçeye uygun olarak tanzim edilmiştir. Danışma Meclisi metninin 8 inci maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 9 uncu madde olarak dü­ zenlenmiştir. Danışma Meclisinin 9 uncu maddesi, çerçeve madde redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 10 uncu madde olarak düzenlenmiştir. Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629) — 7 — Danışma Meclisi metninin 10 uncu maddesi 1 linçi madde olarak düzenlenmiş ve aylıksız izin alanların Emekli Sandığı ile ilişkileri de maddede düzenlenmiştir. Danışma Meclisi metninin 11 inci maddesi redaksiyona tabi tutularak 12 nci madde olarak düzenlenmiştir. Danışma Meclisi metninin 12 nci maddesi redaksiyona tabi tutulup 13 üncü madde olarak düzenlenmiştir. Danışma Meclisi Metninin 13 üncü maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 14 üncü madde olarak düzenlenmiştir. Danışma Meclisi metninin 14 üncü maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 15 inci madde olarak düzenlenmiştir. Danışma Meclisi metninin 15 inci maddesi redaksiyona tabi tutularak 16 nci madde olarak düzenlenmiş­ tir. Danışma Meclisi metninin 16 nci maddesiyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklen­ mesi öngörülen ek 20 nci maddede «bayan memur» deyimine de yer verilmiş olduğundan Danışma Meclisin­ de metne ilave edilmiş olan bayan memurlar hakkında 657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulandığı dikkate alınarak gerek izin verilmesi hususuna açıklık getirilmesi ve gerekse bunlardan aylıksız izin alanların izin tecavüzü fiilini statüleri itibariyle işleyemeyecekleri dikkate alınarak bu yönlerden maddeye açıklık getirilmiş­ tir. Danışma Meclisi metninin 17, 18 ve 19 uncu çerçeve maddelerinin Kanuna 3 ek geçici madde eklemeyi öngördüğü gözönünde bulundurularak bu maddeler 18 inci madde olarak bir çerçeve madde altında düzen­ lenmiş ve geçici maddelere, tasarı gerekçesi dikkate alınarak açıklık getirilmiştir. Eklenmesi öngörülen ek geçici 47 nci maddede 2642 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel emsalleri yüzlbaşı olduğu halde idarî veya kaza! sebeplerle emsalleriyle birlikte terfi edemeyip üsteğmenlikte kalmış olanların 2642 sayılı Kanunda öngörüldüğü şekilde üsteğmenlik 'bekleme sürelerinin altı yıl olarak değil üç yıl olarak uygulanması­ nın öngörüldüğü anlaşıldığından madde 'buna göre düzenlenmiş ve bunlar hakkında da ek geçici 39 uncu madde belirtilen hükümlerin o madde kapsamına giren emsalleri gibi uygulanmasını sağlamak için madde met­ nine açıklık getirilmiştir. Danışma Meclisi metninin 20 nci maddesi redaksiyona tabi tutularak 19 uncu madde olarak kabul edilmiş­ tir. Danışma Meclisi metninin 21 nci maddesii redaksiyona tabi tutularak 20 nci madde olarak kabul edilmiş­ tir. Danışma Meclisinin 22 nci maddesi 21 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. ' Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına saygı ile arz olunur. Muzaffer BAŞKAYNAK hm&t ONUR İlhan KÖSEOĞLU Hâk. Tümgeneral (Hâk. Kd. Alb. Hâk. Kd. Alb. Yıldırım TÜRKER Ettim ESEROL M, Tevfik ODMAN Kurtnaiy Albay Halk. Alb. Dz. Hâk. Ön. Yzb. Gen. Kur. Per. D. Görevli Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629)
Sayfa 30 -
— 7 — Danışma Meclisi metninin 10 uncu maddesi 1 linçi madde olarak düzenlenmiş ve aylıksız izin alanların Emekli Sandığı ile ilişkileri de maddede düzenlenmiştir. Danışma Meclisi metninin 11 inci maddesi redaksiyona tabi tutularak 12 nci madde olarak düzenlenmiştir. Danışma Meclisi metninin 12 nci maddesi redaksiyona tabi tutulup 13 üncü madde olarak düzenlenmiştir. Danışma Meclisi Metninin 13 üncü maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 14 üncü madde olarak düzenlenmiştir. Danışma Meclisi metninin 14 üncü maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 15 inci madde olarak düzenlenmiştir. Danışma Meclisi metninin 15 inci maddesi redaksiyona tabi tutularak 16 nci madde olarak düzenlenmiş­ tir. Danışma Meclisi metninin 16 nci maddesiyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklen­ mesi öngörülen ek 20 nci maddede «bayan memur» deyimine de yer verilmiş olduğundan Danışma Meclisin­ de metne ilave edilmiş olan bayan memurlar hakkında 657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulandığı dikkate alınarak gerek izin verilmesi hususuna açıklık getirilmesi ve gerekse bunlardan aylıksız izin alanların izin tecavüzü fiilini statüleri itibariyle işleyemeyecekleri dikkate alınarak bu yönlerden maddeye açıklık getirilmiş­ tir. Danışma Meclisi metninin 17, 18 ve 19 uncu çerçeve maddelerinin Kanuna 3 ek geçici madde eklemeyi öngördüğü gözönünde bulundurularak bu maddeler 18 inci madde olarak bir çerçeve madde altında düzen­ lenmiş ve geçici maddelere, tasarı gerekçesi dikkate alınarak açıklık getirilmiştir. Eklenmesi öngörülen ek geçici 47 nci maddede 2642 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel emsalleri yüzlbaşı olduğu halde idarî veya kaza! sebeplerle emsalleriyle birlikte terfi edemeyip üsteğmenlikte kalmış olanların 2642 sayılı Kanunda öngörüldüğü şekilde üsteğmenlik 'bekleme sürelerinin altı yıl olarak değil üç yıl olarak uygulanması­ nın öngörüldüğü anlaşıldığından madde 'buna göre düzenlenmiş ve bunlar hakkında da ek geçici 39 uncu madde belirtilen hükümlerin o madde kapsamına giren emsalleri gibi uygulanmasını sağlamak için madde met­ nine açıklık getirilmiştir. Danışma Meclisi metninin 20 nci maddesi redaksiyona tabi tutularak 19 uncu madde olarak kabul edilmiş­ tir. Danışma Meclisi metninin 21 nci maddesii redaksiyona tabi tutularak 20 nci madde olarak kabul edilmiş­ tir. Danışma Meclisinin 22 nci maddesi 21 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. ' Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına saygı ile arz olunur. Muzaffer BAŞKAYNAK hm&t ONUR İlhan KÖSEOĞLU Hâk. Tümgeneral (Hâk. Kd. Alb. Hâk. Kd. Alb. Yıldırım TÜRKER Ettim ESEROL M, Tevfik ODMAN Kurtnaiy Albay Halk. Alb. Dz. Hâk. Ön. Yzb. Gen. Kur. Per. D. Görevli Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629) _ 8 — HÜKÜMETIN TEKLIFI 27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Fıkralar ile Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı^ MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 33 üncü maddesinin 3.7.1975 ta­ rihli ve 1923 sayılı Kanunla değişik ek fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. «Kıdem alanlar, kazaî veya idarî kararlarla nasıpları lehe düzeltilenler ve haklarında beraate, muhake­ menin menine, kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına veya cezasının teciline karar verilen­ lerle hapis cezası para cezasına çevrilenlerden (tutuklu ve açıkta kalmış olanlar hariç) emsalleri terfi etmiş bulunanlar hakkında yukardakü fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak bu gibi terfilerde maaş farkı ödenmez.» MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 22.7.1981 tarihli ve 2497 sayılı Kanunla değişik 41 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Tespit edilen bu kadrolar içindeki albay miktarı her yü Yüksek Askerî Şûra'nın tasvibine sunulur ve Yüksek Askerî Şûraca miktar ile ilgili karar alınır (Özel kanunlara taibi olan albaylar miktar dışında tu­ tulur.)» MADDE 3. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin 28.6.1978 tarihli ve 2159 sayılı Kanunla değişik (c) bendinin 2 nci ve 3 üncü fıkraları arasına aşağıdaki fıkra ek­ lenmiştir. «Düzenlenen bu miktarlara göre terfi sırasına giren albaylardan tuğgeneral - tuğamiral olacakların yıl kontenjanının Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerindeki sınıflara ve Jandarma Genel Komutanlığına dağılımı kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak Yüksek Askerî Şûraca tespit edilir.» MADDE 4. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 nci maddesinin 22.7.1981 ta­ rihli ve 2497 sayılı Kanunla değişik (a) bendinin 2 nci alt bendinin son fıkrası ile (c) bendinin 3.7.1975 ta­ rihli ve 1923 sayılı Kanunla değişik 2 nci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. «Bu şekilde emeklilik işlemine; terfi şartlarını taşımayan; Yüksek Askerî Şûraca tuğgeneral - tuğami­ ral yıl kontenjanı verilen sınıflarda oldukları ve rütbe terfi şartlarını taşıdıkları halde üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfi edememiş olan; terfi şartlarını taşıdıkları halde Yüksek Askerî Şûraca tuğgene­ ral - tuğamiral yıl kontenjanı verilmeyen sınıflarda oldukları için Yüksek Askerî Şûrada değerlendirmeye girmeyen albayların sacil notu ortalaması en düşük olanlardan başlanır.» «Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkında sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edileceği, nerelere gönderileceği, inceleme ve sonuçlandırma ile gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tarafından ya­ pılacağı Subay Sicil Yönetmeliğimde gösterilir. Bu gibi subayların emekli edilmeleri için Yüksek Askerî Şûra kararı alınır.» MADDE 5. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 üncü maddesinin 7.7.1971 ta­ rihli ve 1424 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Yüksek Askerî Şûra, Kuvvetlerden ve Jandarma Genel Komutanlığından, 38 inci maddenin (b) bendi gereğince gönderilen albaylardan; o yıl tuğgeneral - tuğamiral yıl kontenjanının tespiti yapılan sınıflarda olan albaylar ile terfi sırasındaki general ve amirallerin şahsî dosyalarını ve rütbedeki sicil belgelerini (albayların teğmenlikten itibaren, general ve amirallerin generallik ve amirallik sicil belgelerini) inceleyerek Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre değerlendirme notu verir. SicÜ notu ortalaması ile değerlendirme no­ tu toplamı yeterlik notu olarak tespit edilir ve en üstün yeterlik notu alanlardan başlamak üzere bir yeter­ lik sıralaması yapılır. Yeterlik notu en yüksek olanlardan itibaren kadro ihtiyacı kadar albay, general ve amiral bir üst rütbeye terfi ettirilir.» MADDE 6. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 94 üncü maddesi (b) bendinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkındaki sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edileceği, nerelere gönderileceği inceleme ve sonuçlandırma ile gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tarafından ya- Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629)
Sayfa 31 -
_ 8 — HÜKÜMETIN TEKLIFI 27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Fıkralar ile Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı^ MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 33 üncü maddesinin 3.7.1975 ta­ rihli ve 1923 sayılı Kanunla değişik ek fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. «Kıdem alanlar, kazaî veya idarî kararlarla nasıpları lehe düzeltilenler ve haklarında beraate, muhake­ menin menine, kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına veya cezasının teciline karar verilen­ lerle hapis cezası para cezasına çevrilenlerden (tutuklu ve açıkta kalmış olanlar hariç) emsalleri terfi etmiş bulunanlar hakkında yukardakü fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak bu gibi terfilerde maaş farkı ödenmez.» MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 22.7.1981 tarihli ve 2497 sayılı Kanunla değişik 41 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Tespit edilen bu kadrolar içindeki albay miktarı her yü Yüksek Askerî Şûra'nın tasvibine sunulur ve Yüksek Askerî Şûraca miktar ile ilgili karar alınır (Özel kanunlara taibi olan albaylar miktar dışında tu­ tulur.)» MADDE 3. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin 28.6.1978 tarihli ve 2159 sayılı Kanunla değişik (c) bendinin 2 nci ve 3 üncü fıkraları arasına aşağıdaki fıkra ek­ lenmiştir. «Düzenlenen bu miktarlara göre terfi sırasına giren albaylardan tuğgeneral - tuğamiral olacakların yıl kontenjanının Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerindeki sınıflara ve Jandarma Genel Komutanlığına dağılımı kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak Yüksek Askerî Şûraca tespit edilir.» MADDE 4. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 nci maddesinin 22.7.1981 ta­ rihli ve 2497 sayılı Kanunla değişik (a) bendinin 2 nci alt bendinin son fıkrası ile (c) bendinin 3.7.1975 ta­ rihli ve 1923 sayılı Kanunla değişik 2 nci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. «Bu şekilde emeklilik işlemine; terfi şartlarını taşımayan; Yüksek Askerî Şûraca tuğgeneral - tuğami­ ral yıl kontenjanı verilen sınıflarda oldukları ve rütbe terfi şartlarını taşıdıkları halde üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfi edememiş olan; terfi şartlarını taşıdıkları halde Yüksek Askerî Şûraca tuğgene­ ral - tuğamiral yıl kontenjanı verilmeyen sınıflarda oldukları için Yüksek Askerî Şûrada değerlendirmeye girmeyen albayların sacil notu ortalaması en düşük olanlardan başlanır.» «Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkında sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edileceği, nerelere gönderileceği, inceleme ve sonuçlandırma ile gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tarafından ya­ pılacağı Subay Sicil Yönetmeliğimde gösterilir. Bu gibi subayların emekli edilmeleri için Yüksek Askerî Şûra kararı alınır.» MADDE 5. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 üncü maddesinin 7.7.1971 ta­ rihli ve 1424 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Yüksek Askerî Şûra, Kuvvetlerden ve Jandarma Genel Komutanlığından, 38 inci maddenin (b) bendi gereğince gönderilen albaylardan; o yıl tuğgeneral - tuğamiral yıl kontenjanının tespiti yapılan sınıflarda olan albaylar ile terfi sırasındaki general ve amirallerin şahsî dosyalarını ve rütbedeki sicil belgelerini (albayların teğmenlikten itibaren, general ve amirallerin generallik ve amirallik sicil belgelerini) inceleyerek Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre değerlendirme notu verir. SicÜ notu ortalaması ile değerlendirme no­ tu toplamı yeterlik notu olarak tespit edilir ve en üstün yeterlik notu alanlardan başlamak üzere bir yeter­ lik sıralaması yapılır. Yeterlik notu en yüksek olanlardan itibaren kadro ihtiyacı kadar albay, general ve amiral bir üst rütbeye terfi ettirilir.» MADDE 6. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 94 üncü maddesi (b) bendinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkındaki sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edileceği, nerelere gönderileceği inceleme ve sonuçlandırma ile gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tarafından ya- Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629) — 9 — (Hükümetin Teklifi) pılacağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. Bu gibi astsubayların emekli edilmeleri için Yüksek As­ kerî Şûra kararı alınır.» MADDE 7. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 120 nci maddesine aşağıdaki ek fıkra eklenmiştir. «Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda personelin izinli ve raporlu olması tebligata engel olmaz. Ancak, ı(a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitiminde başlar.» MADDE 8. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 128 inci maddesinin (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «d) Bayan subaya doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 6 hafta müd­ detle izin verilir. Bu süreden sonra 6 ay süre ile günde birbuçuk saat süt izni verilir. Ayrıca istekleri üzerine en çok üç aya kadar aylıksız izin verilebilir. e) Barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kaza­ ya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan subay ve astsubaylar yukarıdaki 'bentlerde belirtilen sü­ relerle bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.» MADDE 9. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek madde 20 eklenmiş­ tir, «EK MADDE 20. — Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) veya sürekli görevle yurt dışına gönde­ rilenlerin bayan subay olan eşlerine en çok üç yıla kadar aylıksız (izin verilebilir. Yurt dışına yetiştirilmek üzere gönderilen veya sürekli görevli atananların eşleri bu haktan bir defadan fazla yararlanamazlar. Aylıksız izin; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Ba­ kanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, Kuvvet Komutnlıkları ile Jandarma Genel Komutan­ lığına bağlı olanlara ise Kuvvet ve Jandarma Genel Komutanlıklarınca verilir. îzin süresinin bitiminde personel derhal görevine dönmek zorundadır. İzin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler hakkında Askerî Ceza Kanununun ilgili maddeleri uygulanır. Aylıksız izin alanların, izinli oldukları süre içerisinde, kademe ilerlemesi, rütbe kıdemliliği ve rütbe terfi işlemleri yapılmaz ve bu süre bekleme sürelerinden sayılmaz. Aylıksız izin alanlara; bu Kanun ve diğer kanunlarla tanınan özlük hakları verilmez. Yukarıdaki fıkralara göre aylıksız izin verilenlerin bu süreleri, keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay T. C. Emekli Sandığına gönderilmesi (kabul etmeleri) şartıyla, emeklilik yönünden eski de­ recelerinde değerlendirilir.» MADDE 10. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki Geçici 47 nci madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 47. — 26.3.1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olan ve emsalleri yüzbaşılğa terfi etmiş olduğu halde, idarî veya kazaî sebeplerle terfi etmemiş üsteğmenler hakkında değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 26.3.1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanunla yapılan değişiklik nedeniyle yüzbaşılığa terfi edemeyen üsteğmen­ lerin muhtelif sebeplerle rütbe kıdemliliği alması gerekenlerin, bekleme sürelerine bakılmaksızın rütbe kıdem- likleri derhal onanır. Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629)
Sayfa 32 -
— 9 — (Hükümetin Teklifi) pılacağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. Bu gibi astsubayların emekli edilmeleri için Yüksek As­ kerî Şûra kararı alınır.» MADDE 7. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 120 nci maddesine aşağıdaki ek fıkra eklenmiştir. «Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda personelin izinli ve raporlu olması tebligata engel olmaz. Ancak, ı(a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitiminde başlar.» MADDE 8. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 128 inci maddesinin (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «d) Bayan subaya doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 6 hafta müd­ detle izin verilir. Bu süreden sonra 6 ay süre ile günde birbuçuk saat süt izni verilir. Ayrıca istekleri üzerine en çok üç aya kadar aylıksız izin verilebilir. e) Barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kaza­ ya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan subay ve astsubaylar yukarıdaki 'bentlerde belirtilen sü­ relerle bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.» MADDE 9. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek madde 20 eklenmiş­ tir, «EK MADDE 20. — Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) veya sürekli görevle yurt dışına gönde­ rilenlerin bayan subay olan eşlerine en çok üç yıla kadar aylıksız (izin verilebilir. Yurt dışına yetiştirilmek üzere gönderilen veya sürekli görevli atananların eşleri bu haktan bir defadan fazla yararlanamazlar. Aylıksız izin; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Ba­ kanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, Kuvvet Komutnlıkları ile Jandarma Genel Komutan­ lığına bağlı olanlara ise Kuvvet ve Jandarma Genel Komutanlıklarınca verilir. îzin süresinin bitiminde personel derhal görevine dönmek zorundadır. İzin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler hakkında Askerî Ceza Kanununun ilgili maddeleri uygulanır. Aylıksız izin alanların, izinli oldukları süre içerisinde, kademe ilerlemesi, rütbe kıdemliliği ve rütbe terfi işlemleri yapılmaz ve bu süre bekleme sürelerinden sayılmaz. Aylıksız izin alanlara; bu Kanun ve diğer kanunlarla tanınan özlük hakları verilmez. Yukarıdaki fıkralara göre aylıksız izin verilenlerin bu süreleri, keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay T. C. Emekli Sandığına gönderilmesi (kabul etmeleri) şartıyla, emeklilik yönünden eski de­ recelerinde değerlendirilir.» MADDE 10. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki Geçici 47 nci madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 47. — 26.3.1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olan ve emsalleri yüzbaşılğa terfi etmiş olduğu halde, idarî veya kazaî sebeplerle terfi etmemiş üsteğmenler hakkında değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 26.3.1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanunla yapılan değişiklik nedeniyle yüzbaşılığa terfi edemeyen üsteğmen­ lerin muhtelif sebeplerle rütbe kıdemliliği alması gerekenlerin, bekleme sürelerine bakılmaksızın rütbe kıdem- likleri derhal onanır. Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629) _ lö ._ (Hükümetin Tefldlifi) MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 19 . 1 . 1983 Başbakan B. Ulusu Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Z. Baykara Devlet Bakam S. R. Pasın Dışişleri Bakanı /. Türkmen Ticaret Bakam K. Cantürk Taırım ve Orman Bakanı Prof. Dr. S. Özbek Devlet Bakanı Prof. Dr. İ. Öztrak Adalet Bakam C. Mentes Maliye Bakam A. B. Kafaoğlu Sağlık ve Sos. Yrd. Bakaı Prof. Dr. K. Kılıçturgc Çalışma Bakam Prof. Dr. T. Esener Devlet Bakanı M. özgüneş Millî Savunma Bakanı Ü. H. Bayülken Millî Eğitim Bakam H. Sağlam Prof. Dr. A. Bozer Devlet Bakam Prof. Dr. M. N. Özdaş içişleri Bakanı S. Çetiner Bayındırlık Bakam Dr. T. Önalp Ulaştırma Bakam Prof. Dr. M. Aysan Kültür ve Turizm Bakanı / Evliyaoğlu Sanayi ve Tek. Baıkam Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı M, Turgut F. İlkel imar ve iskân Bakam Köy iş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül Sosyal Güvenlik Baıkam S. Side Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629)
Sayfa 33 -
_ lö ._ (Hükümetin Tefldlifi) MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 19 . 1 . 1983 Başbakan B. Ulusu Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Z. Baykara Devlet Bakam S. R. Pasın Dışişleri Bakanı /. Türkmen Ticaret Bakam K. Cantürk Taırım ve Orman Bakanı Prof. Dr. S. Özbek Devlet Bakanı Prof. Dr. İ. Öztrak Adalet Bakam C. Mentes Maliye Bakam A. B. Kafaoğlu Sağlık ve Sos. Yrd. Bakaı Prof. Dr. K. Kılıçturgc Çalışma Bakam Prof. Dr. T. Esener Devlet Bakanı M. özgüneş Millî Savunma Bakanı Ü. H. Bayülken Millî Eğitim Bakam H. Sağlam Prof. Dr. A. Bozer Devlet Bakam Prof. Dr. M. N. Özdaş içişleri Bakanı S. Çetiner Bayındırlık Bakam Dr. T. Önalp Ulaştırma Bakam Prof. Dr. M. Aysan Kültür ve Turizm Bakanı / Evliyaoğlu Sanayi ve Tek. Baıkam Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı M, Turgut F. İlkel imar ve iskân Bakam Köy iş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül Sosyal Güvenlik Baıkam S. Side Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629) — ıı — HÜKÜMETİN TEKLİFİ 27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Hükümlerinin Değişti­ rilmesine ve Bu Kanunun 121 inci Maddesinin (e) Bendinin YürUrlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı MADDE 1. — 27 Temmuz 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 113 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «b) Subay ve Astsubay nasbedildikten sonra Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksek okullarda öğrenim yapanlarla meslekleri ile ilgili ihtisas yapanların ve yurt dışına sürekli görevle atananlarım yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır.» «c) (a) ve (b) bentleri gereğince yükümlülüklere eklenecek hizmet sürelerinin başlangıç tarihleri;» MADDE 2. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 inci maddesinin değişik (a) bendi aşağıdaki şekilde değişitirilmiştir. «a) Asteğmen - Albay rütbelerindeki subaylar ile astsubayların atanmaları; Kuvvet KomutanJıklarınca;» MADDE 3. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 186 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Emekliye ayrılanlar, istifa edip çekilenler, başka bir yere nakil ve atananlar, her ne suretle olursa olsun Silahlı Kuvvetlerden ilişiği kesilenler, bir Garnizondaki Lojmanda devamlı olarak beş yıllık oturma süresini dolduranlar, tahsis yapıldıktan sonra lojmanda oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar ile ölümleri halinde lojmanda oturmakta olan aileleri, iki ay içinde bu lojmanları boşaltmak zorundadırlar. Boşaltmalarını temin için yapılacak işlem yönetmelikte belirtilir. Aynı Garnizondaki lojmanlarda en çok beş yıl oturma sınırlamasına ait 'hüküm yönetmelikte tespit edilecek komutanlıklarla, makam sahipleri hakkında uygulanmaz.» MADDE 4. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 192 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, madeni altın kaplama olup iki derecelidir.» MADDE 5. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 193 üncü maddesinin birinci fık­ rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; «Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, madenî altın kaplama ve gümüş kaplama olmak üzere iki de­ recelidir.» ' MADDE 6. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 194 üncü maddesi aşağıdaki şe­ kilde değiştirilmiştir; «Madde 194. — Türk Silahlı Kuvvetleri Övünç Madalyası, madenî gümüş kaplama ve bronz olmak üzere iki derecelidir. Birinci derecesi; Uluslararası hukukun meşru saydığı haller ile Türkiye'nin taraf olduğu andlaşmalar gereği yapılan savaşlara katılıp herhangi bir disiplinsizlik durumu görülmeyen, firar, izin, tecavüz ve hava değişimini özürsüz geçirme eylemlerinde bulunmayan asker kişilere verilir. Bu durumda olup hayatını kaybedenlerin ma­ dalyaları 199 uncu maddede sırası belirtilen kanunî mirasçılarına verilir. İkinci derecesi ise barışta görevini üstün gayretle ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile hayatını kaybeden asker kişilerin 199 uncu maddede belirtilen kanunî mirasçılarına verilir. Türk Silahlı Kuvvetleri Övünç Madalyası Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanının teklifi üzerine savaşta Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanı, barışta Genelkurmay Başkanınca tevcih edilir.» MADDE 7. — 926 Saydı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 195 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; «Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası madenî gümüş kaplama olup, tek derecelidir.» MADDE 8. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 inci maddesinin değişik (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629)
Sayfa 34 -
— ıı — HÜKÜMETİN TEKLİFİ 27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Hükümlerinin Değişti­ rilmesine ve Bu Kanunun 121 inci Maddesinin (e) Bendinin YürUrlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı MADDE 1. — 27 Temmuz 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 113 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «b) Subay ve Astsubay nasbedildikten sonra Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksek okullarda öğrenim yapanlarla meslekleri ile ilgili ihtisas yapanların ve yurt dışına sürekli görevle atananlarım yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır.» «c) (a) ve (b) bentleri gereğince yükümlülüklere eklenecek hizmet sürelerinin başlangıç tarihleri;» MADDE 2. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 inci maddesinin değişik (a) bendi aşağıdaki şekilde değişitirilmiştir. «a) Asteğmen - Albay rütbelerindeki subaylar ile astsubayların atanmaları; Kuvvet KomutanJıklarınca;» MADDE 3. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 186 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Emekliye ayrılanlar, istifa edip çekilenler, başka bir yere nakil ve atananlar, her ne suretle olursa olsun Silahlı Kuvvetlerden ilişiği kesilenler, bir Garnizondaki Lojmanda devamlı olarak beş yıllık oturma süresini dolduranlar, tahsis yapıldıktan sonra lojmanda oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar ile ölümleri halinde lojmanda oturmakta olan aileleri, iki ay içinde bu lojmanları boşaltmak zorundadırlar. Boşaltmalarını temin için yapılacak işlem yönetmelikte belirtilir. Aynı Garnizondaki lojmanlarda en çok beş yıl oturma sınırlamasına ait 'hüküm yönetmelikte tespit edilecek komutanlıklarla, makam sahipleri hakkında uygulanmaz.» MADDE 4. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 192 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, madeni altın kaplama olup iki derecelidir.» MADDE 5. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 193 üncü maddesinin birinci fık­ rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; «Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, madenî altın kaplama ve gümüş kaplama olmak üzere iki de­ recelidir.» ' MADDE 6. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 194 üncü maddesi aşağıdaki şe­ kilde değiştirilmiştir; «Madde 194. — Türk Silahlı Kuvvetleri Övünç Madalyası, madenî gümüş kaplama ve bronz olmak üzere iki derecelidir. Birinci derecesi; Uluslararası hukukun meşru saydığı haller ile Türkiye'nin taraf olduğu andlaşmalar gereği yapılan savaşlara katılıp herhangi bir disiplinsizlik durumu görülmeyen, firar, izin, tecavüz ve hava değişimini özürsüz geçirme eylemlerinde bulunmayan asker kişilere verilir. Bu durumda olup hayatını kaybedenlerin ma­ dalyaları 199 uncu maddede sırası belirtilen kanunî mirasçılarına verilir. İkinci derecesi ise barışta görevini üstün gayretle ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile hayatını kaybeden asker kişilerin 199 uncu maddede belirtilen kanunî mirasçılarına verilir. Türk Silahlı Kuvvetleri Övünç Madalyası Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanının teklifi üzerine savaşta Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanı, barışta Genelkurmay Başkanınca tevcih edilir.» MADDE 7. — 926 Saydı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 195 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; «Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası madenî gümüş kaplama olup, tek derecelidir.» MADDE 8. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 inci maddesinin değişik (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629) - î i - (Hükümetin Teklifi) GEÇtCÎ MAPDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte halen, yurt içindeki fakülte ve yüksek okullarda öğrenim ve meslekleriyle ilgili ihtisas yapan ve yurt dışında sürekli görevde olan astsubaylar hak­ kında 113 üncü maddenin değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. » GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte lojmanda oturmakta olan personel, beş yıl­ lık oturma süresini dolduruncaya kadar oturmaya devam eder, bu sürenin bitiminde lojmanı boşaltır.» MADDE 9. — Bu Kanunun 2 nci maddesi Millî Güvenlik Konseyinin görevinin sona erdiği tarihte, di­ ğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 8.6.1983 Başbakan B. Ulusu Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Z. Baykara Devlet Bakanı S. R. Pasin Dışişleri Bakanı V. Ü. H. Bayülken Ticaret Bakanı K. Cantürk Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. S. Özbek Kültür ve Turizm Bakanı /. Evliyaoğhı Devlet Bakanı Prof. Dr. 1. Öztrak Adalet Bakanı K. Akdoğan Maliye Bakanı A. B. Kafaoğlu Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Prof,, Dr. K. Kılıçturgay Çalışma Bakanı Prof. Dr. T. Esener İmar ve İskân Bakanı Prof. Dr. A. Samsunlu Devlet Bakanı MA Özgünes Millî Savunma Bakanı Ü. H. Bayülken Millî Eğitim Bakanı H. Sağlam Gümrük ve Tekel Balkanı Prof. Dr. C. T. Sadıklar Devlet Bakanı Prof. Dr. M. N. Özdas İçişleri Bakanı S. Çetiner Bayındırlık Bakamı Dr. T. Önalp Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. M. Aysan Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı M< Turgut Köy İş. ve Koop. Bakanı M„ R. Güney Sosyal Güvenlik Bakanı S. Side F. İlkel Gençlik ve Spor Bakamı V. Özgül Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629)
Sayfa 35 -
- î i - (Hükümetin Teklifi) GEÇtCÎ MAPDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte halen, yurt içindeki fakülte ve yüksek okullarda öğrenim ve meslekleriyle ilgili ihtisas yapan ve yurt dışında sürekli görevde olan astsubaylar hak­ kında 113 üncü maddenin değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. » GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte lojmanda oturmakta olan personel, beş yıl­ lık oturma süresini dolduruncaya kadar oturmaya devam eder, bu sürenin bitiminde lojmanı boşaltır.» MADDE 9. — Bu Kanunun 2 nci maddesi Millî Güvenlik Konseyinin görevinin sona erdiği tarihte, di­ ğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 8.6.1983 Başbakan B. Ulusu Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Z. Baykara Devlet Bakanı S. R. Pasin Dışişleri Bakanı V. Ü. H. Bayülken Ticaret Bakanı K. Cantürk Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. S. Özbek Kültür ve Turizm Bakanı /. Evliyaoğhı Devlet Bakanı Prof. Dr. 1. Öztrak Adalet Bakanı K. Akdoğan Maliye Bakanı A. B. Kafaoğlu Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Prof,, Dr. K. Kılıçturgay Çalışma Bakanı Prof. Dr. T. Esener İmar ve İskân Bakanı Prof. Dr. A. Samsunlu Devlet Bakanı MA Özgünes Millî Savunma Bakanı Ü. H. Bayülken Millî Eğitim Bakanı H. Sağlam Gümrük ve Tekel Balkanı Prof. Dr. C. T. Sadıklar Devlet Bakanı Prof. Dr. M. N. Özdas İçişleri Bakanı S. Çetiner Bayındırlık Bakamı Dr. T. Önalp Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. M. Aysan Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı M< Turgut Köy İş. ve Koop. Bakanı M„ R. Güney Sosyal Güvenlik Bakanı S. Side F. İlkel Gençlik ve Spor Bakamı V. Özgül Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629)
Sayfa 36 -
- 14 — DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 27 Temmuz 1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş­ tirilmesine, Bu Kanunun Bazı Maddelerine Bent ve Fıkralar İle Bir Ek ve Üç Ek Geçici Madde Eklenmesine ve Aynı Kanunun 121 inci Maddesinin (e) Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı MADDE 1. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 33 üncü maddesinin 3.7.1975 tarih ve 1923 Sayılı Kanunla değişik ek fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Kıdem alanlar, kazaî veya idarî kararlarla nasıpları lehe düzeltilenler ve haklarında beraate, muhakeme­ nin menine, kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına veya cezasının teciline karar verilenlerle hapis cezası para cezasına çevrilenlerden (tutuklu ve açıkta bulunmaımak kaydıyla) emsalleri terfi etmiş bulu­ nanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu gibi terfilerde maaş farkı ödenmez.» MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 22.7.1981 tarihli ve 2497 sayılı Kanunla değişik 41 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Tespit edilen bu kadrolar içindeki albay miktarı her yıl Yüksek Askerî Şûra'nın tasvibine sunulur ve Yüksek Askerî Şûra'ca miktar ile ilgili karar alınır, (özel kanunlara tabi olan albaylar miktar dışında tu­ tulur.)» MADDE 3. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin 22.7.1981 ta­ rih ve 2497 sayılı Kanunla değişik (c) bendinin ikinci ve üçüncü fıkraları arasına aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «Düzenlenen bu miktarlara göre terfi sırasına giren albaylardan tuğgeneral-tuğamiral olacakların yıl konten­ janının Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerindeki sınıflara ve Jandarma Genel Komutanlığına dağılımı, kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak Yüksek Askerî Şûra'ca tespit edilir.» MADDE 4. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 inci maddesinin 22.7.1981 ta­ rih ve 2497 sayılı kanunla değişik (a) bendinin 2 nci alt bendinin son fıkrası ile (c) bendinin 3.7.1975 tarih ve 1923 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Bu şekilde emeklilik işlemine; terfi şartlarını taşımayan; Yüksek Askerî Şûra'ca tuğgeneral-tuğamiral yıl kontenjanı verilen sınıflarda oldukları ve rütbe terfi şartlarını taşıdıkları halde üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfi edememiş olan; terfi şartlarını taşıdıkları halde Yüksek Askerî Şûra'ca tuğgeneral-tuğ­ amiral yıl kontenjanı verilmeyen sınıflarda oldukları için Yüksek Askerî Şûra'da değerlendirmeye girmeyen al­ bayların sicil notu ortalaması en düşük olanlardan başlanır.» «Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar 'hakkında sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edileceği, nerelere gönderileceği, inceleme ve sonuçlandırma ile gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tarafından ya­ pılacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. Bu gibi subayların Silahlı Kuvvetlerden ayrılmaları için Yük­ sek Askerî Şûra kararı alınır.» MADDE 5. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 üncü maddesinin 7.7.1971 ta­ rih ve 1424 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Yüksek Askerî Şûra, Kuvvetlerden ve Jandarma Genel Komutanlığından, 38 inci maddenin (b) bendi gere­ ğince gönderilen ve o yıl tuğgeneral-tuğamiral yıl kontenjanı tespit edilen sınıflardan olan albaylar ile terfi sırasındaki general ve amirallerin şahsî dosyalarını ve rütbedeki sicil belgelerini (albayların teğmenlikten iti­ baren, general ve amirallerin generallik ve amirallik sicil belgelerini) inceleyerek Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre değerlendirme notu verir. Sicil notu ortalaması ile değerlendirme notu toplamı yeter­ lik notu olarak tespit edilir ve en üstün yeterlik notu alanlardan başlamak üzere yeterlik sıralaması yapılır. Yeterlik notu en yüksek olanlardan itibaren kadro ihtiyacı kadar albay, general ve amiral bir üst rütbeye terfi ettirilir.» Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629)
Sayfa 37 -
- 14 — DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 27 Temmuz 1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş­ tirilmesine, Bu Kanunun Bazı Maddelerine Bent ve Fıkralar İle Bir Ek ve Üç Ek Geçici Madde Eklenmesine ve Aynı Kanunun 121 inci Maddesinin (e) Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı MADDE 1. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 33 üncü maddesinin 3.7.1975 tarih ve 1923 Sayılı Kanunla değişik ek fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Kıdem alanlar, kazaî veya idarî kararlarla nasıpları lehe düzeltilenler ve haklarında beraate, muhakeme­ nin menine, kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına veya cezasının teciline karar verilenlerle hapis cezası para cezasına çevrilenlerden (tutuklu ve açıkta bulunmaımak kaydıyla) emsalleri terfi etmiş bulu­ nanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu gibi terfilerde maaş farkı ödenmez.» MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 22.7.1981 tarihli ve 2497 sayılı Kanunla değişik 41 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Tespit edilen bu kadrolar içindeki albay miktarı her yıl Yüksek Askerî Şûra'nın tasvibine sunulur ve Yüksek Askerî Şûra'ca miktar ile ilgili karar alınır, (özel kanunlara tabi olan albaylar miktar dışında tu­ tulur.)» MADDE 3. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin 22.7.1981 ta­ rih ve 2497 sayılı Kanunla değişik (c) bendinin ikinci ve üçüncü fıkraları arasına aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «Düzenlenen bu miktarlara göre terfi sırasına giren albaylardan tuğgeneral-tuğamiral olacakların yıl konten­ janının Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerindeki sınıflara ve Jandarma Genel Komutanlığına dağılımı, kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak Yüksek Askerî Şûra'ca tespit edilir.» MADDE 4. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 inci maddesinin 22.7.1981 ta­ rih ve 2497 sayılı kanunla değişik (a) bendinin 2 nci alt bendinin son fıkrası ile (c) bendinin 3.7.1975 tarih ve 1923 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Bu şekilde emeklilik işlemine; terfi şartlarını taşımayan; Yüksek Askerî Şûra'ca tuğgeneral-tuğamiral yıl kontenjanı verilen sınıflarda oldukları ve rütbe terfi şartlarını taşıdıkları halde üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfi edememiş olan; terfi şartlarını taşıdıkları halde Yüksek Askerî Şûra'ca tuğgeneral-tuğ­ amiral yıl kontenjanı verilmeyen sınıflarda oldukları için Yüksek Askerî Şûra'da değerlendirmeye girmeyen al­ bayların sicil notu ortalaması en düşük olanlardan başlanır.» «Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar 'hakkında sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edileceği, nerelere gönderileceği, inceleme ve sonuçlandırma ile gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tarafından ya­ pılacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. Bu gibi subayların Silahlı Kuvvetlerden ayrılmaları için Yük­ sek Askerî Şûra kararı alınır.» MADDE 5. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 üncü maddesinin 7.7.1971 ta­ rih ve 1424 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Yüksek Askerî Şûra, Kuvvetlerden ve Jandarma Genel Komutanlığından, 38 inci maddenin (b) bendi gere­ ğince gönderilen ve o yıl tuğgeneral-tuğamiral yıl kontenjanı tespit edilen sınıflardan olan albaylar ile terfi sırasındaki general ve amirallerin şahsî dosyalarını ve rütbedeki sicil belgelerini (albayların teğmenlikten iti­ baren, general ve amirallerin generallik ve amirallik sicil belgelerini) inceleyerek Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre değerlendirme notu verir. Sicil notu ortalaması ile değerlendirme notu toplamı yeter­ lik notu olarak tespit edilir ve en üstün yeterlik notu alanlardan başlamak üzere yeterlik sıralaması yapılır. Yeterlik notu en yüksek olanlardan itibaren kadro ihtiyacı kadar albay, general ve amiral bir üst rütbeye terfi ettirilir.» Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629) — 15 — MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ (MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU METNİ) 27 Temmuz 1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin De­ ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı MADDE 1. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 33 üncü maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Kıdem alanlar, kazaî veya idarî kararlarla nasıpları lehe düzeltilenler ile açığa alınmaları veya tutuklan­ maları nedeniyle terfi edemeyenlerden, haklarında beraet, kamu davasının düşmesi veya ortadan kaldırılması hükmü veya muhakemenin men'i kararı verilenler hakkında emsalleri terfi etmiş olmak şartıyla yukardaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu şekilde yapılan terfilerde maaş farkı ödenmez.» MADDE 2. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 41 inci maddesinin (b) bendi aşa­ ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. «b) Tespit edilen bu kadrolar içindeki albay miktarı her yıl Yüksek Askerî Şûranın tasvibine sunulur ve Yüksek Askerî Şûraca miktar ile ilgili karar alınır. (Özel kanunları gereğince tespit edilen albay kadroları bu miktarlar dışında tutulur.)» MADDE 3. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin (c) bendinin ikinci ve üçüncü fıkraları arasına aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «Düzenlenen bu miktarlara göre terfi sırasına giren; albaylardan tuğgeneral - tuğamiral olacakların yıl kon­ tenjanının Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerindeki sınıflara ve Jandarma Genel Komutanlığındaki dağılımı, kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûraca tes­ pit edilir.» MADDE 4. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 nci maddesinin (a) bendinin 2 nci alt bendinin son fıkrası ile (c) bendinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Bu şekilde emeklilik işlemine terfi şartlarını taşımayan; Yüksek Askerî Şûraca tuğgeneral - tuğamiral yıl kontenjanı verilen sınıflarda oldukları ve rütfbe terfi şartlarını taşıdı'kları halde üst rü'tlbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfi edememiş olan; terfi şartlarını taşıdıkları halde Yüksek Askerî Şûraca tuğgeneral - tuğamiral yıl kontenjanı verilmeyen sınıflarda oldukları için Yüksek Askerî Şûrada değerlendirmeye gir­ meyen albayların sicil notu ortalaması en düşük olanlardan 'başlanır.» «'Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkında sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tânzim edileceği, ne­ relere gönderileceği, inceleme ve sonuçlandırma ile gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tarafından yapıla­ cağı subay sicil yönetmeliğinde gösterilir. Bu gibi subaylardan durumlarının Yüksek Askerî Şûra tarafın­ dan incelenmesi Genelkurmay Başkanlığınca gerekli görülenlerin Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi, Yük­ sek Askerî Şûra kararı ile yapılır. MADDE 5. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 üncü maddesinin birinci fık­ rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Yüksek Askerî Şûra, Kuvvetlerden ve Jandarma Genel Komutanlığından, 38 inci maddenin (b) bendi gereğince gönderilen ve o yıl tuğgeneral-iuğamiral yıl koritenjanı tespit edilen sınıflardan olan albaylar ile terfi sırasındaki general ve amirallerin şahsî dosyalarını ve rütbedeki sicil belgelerini (albayların teğmen­ likten itibaren, general ve amirallerin generallik ve amirallik sicil belgelerini) inceleyerek subay sicil yö­ netmeliğinde gösterilen esaslara göre değerlendirme notu verir. Sicil notu ortalaması ile değerlendirme notu toplamı, yeterlik notu olarak tespit edilir ve en üsttün yeterlik notu alanlardan başlamak üzere yeterlik sı­ ralaması yapılır. Yeterlik notu en yüksek olanlardan itibaren kadro ihtiyacı kadar al'bay, general ve amiral bir üst rütbeye terfi ettirilir.» Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629)
Sayfa 38 -
— 15 — MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ (MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU METNİ) 27 Temmuz 1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin De­ ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı MADDE 1. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 33 üncü maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Kıdem alanlar, kazaî veya idarî kararlarla nasıpları lehe düzeltilenler ile açığa alınmaları veya tutuklan­ maları nedeniyle terfi edemeyenlerden, haklarında beraet, kamu davasının düşmesi veya ortadan kaldırılması hükmü veya muhakemenin men'i kararı verilenler hakkında emsalleri terfi etmiş olmak şartıyla yukardaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu şekilde yapılan terfilerde maaş farkı ödenmez.» MADDE 2. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 41 inci maddesinin (b) bendi aşa­ ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. «b) Tespit edilen bu kadrolar içindeki albay miktarı her yıl Yüksek Askerî Şûranın tasvibine sunulur ve Yüksek Askerî Şûraca miktar ile ilgili karar alınır. (Özel kanunları gereğince tespit edilen albay kadroları bu miktarlar dışında tutulur.)» MADDE 3. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin (c) bendinin ikinci ve üçüncü fıkraları arasına aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «Düzenlenen bu miktarlara göre terfi sırasına giren; albaylardan tuğgeneral - tuğamiral olacakların yıl kon­ tenjanının Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerindeki sınıflara ve Jandarma Genel Komutanlığındaki dağılımı, kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûraca tes­ pit edilir.» MADDE 4. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 nci maddesinin (a) bendinin 2 nci alt bendinin son fıkrası ile (c) bendinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Bu şekilde emeklilik işlemine terfi şartlarını taşımayan; Yüksek Askerî Şûraca tuğgeneral - tuğamiral yıl kontenjanı verilen sınıflarda oldukları ve rütfbe terfi şartlarını taşıdı'kları halde üst rü'tlbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfi edememiş olan; terfi şartlarını taşıdıkları halde Yüksek Askerî Şûraca tuğgeneral - tuğamiral yıl kontenjanı verilmeyen sınıflarda oldukları için Yüksek Askerî Şûrada değerlendirmeye gir­ meyen albayların sicil notu ortalaması en düşük olanlardan 'başlanır.» «'Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkında sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tânzim edileceği, ne­ relere gönderileceği, inceleme ve sonuçlandırma ile gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tarafından yapıla­ cağı subay sicil yönetmeliğinde gösterilir. Bu gibi subaylardan durumlarının Yüksek Askerî Şûra tarafın­ dan incelenmesi Genelkurmay Başkanlığınca gerekli görülenlerin Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi, Yük­ sek Askerî Şûra kararı ile yapılır. MADDE 5. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 üncü maddesinin birinci fık­ rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Yüksek Askerî Şûra, Kuvvetlerden ve Jandarma Genel Komutanlığından, 38 inci maddenin (b) bendi gereğince gönderilen ve o yıl tuğgeneral-iuğamiral yıl koritenjanı tespit edilen sınıflardan olan albaylar ile terfi sırasındaki general ve amirallerin şahsî dosyalarını ve rütbedeki sicil belgelerini (albayların teğmen­ likten itibaren, general ve amirallerin generallik ve amirallik sicil belgelerini) inceleyerek subay sicil yö­ netmeliğinde gösterilen esaslara göre değerlendirme notu verir. Sicil notu ortalaması ile değerlendirme notu toplamı, yeterlik notu olarak tespit edilir ve en üsttün yeterlik notu alanlardan başlamak üzere yeterlik sı­ ralaması yapılır. Yeterlik notu en yüksek olanlardan itibaren kadro ihtiyacı kadar al'bay, general ve amiral bir üst rütbeye terfi ettirilir.» Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629) — 16 — (Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) MADDE 6. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 94 üncü maddesinin (b) bendinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkındaki sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edileceği, nerelere gönderileceği, inceleme ve sonuçlandırma ile gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tarafından yapı­ lacağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. Bu gibi astsubayların Silahlı Kuvvetlerden ayrılmaları için, Yüksek Askerî Şûranın kararı alınır.» MADDE 7. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 113 üncü maddesinin 26.3.1982 gün ve 2642 sayılı Kanunla değişik (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Subay ve Astsubay nasbedildikten sonra Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksek­ okullarda öğrenim yapanlarla meslekler ile ilgili ihtisas yapanların ve yurt dışına sürekli görevle atananların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır.» MADDE 8. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 120 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda personelin izinli ve raporlu olması tebligata engel olmaz. Ancak (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitiminde başlar.» MADDE 9. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 inci maddesinin 7.7.1971 gün ve 1424 sayılı Kanunla değişik (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Asteğmen-Albay rütbelerindeki subaylar ile Astsubayların atanmaları; Kuvvet Komutanlıklarınca;» MADDE 10. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 128 inci maddesinin (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. d) «Bayan subaya doğum yapmasından önce üç hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren altı hafta müddetle izin verilir. Bu süreden sonra altı ay süre ile günde bir buçuk saat süt izni verilir Ayrıca istekleri üzerine en çok üç aya kadar aylıksız izin verilebilir.» e) «Barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan subay ve astsubaylar yukarıdaki bentlerde belirtilen sürelerle bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.» 'MADDE 11. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 186 ncı maddesi aşağıdaki şe­ kilde değiştirilmiştir. «Emekliye ayrılanlar, istifa edip çekilenler, başka bir yere nakledilenler ve atananlar, her ne suretle olursa olsun Silahlı Kuvvetlerden ilişiği kesilenler, bir garnizondaki lojmanda devamlı olarak beş yıllık oturma süresini dolduranlar, tahsis yapıldıktan sonra lojmanda oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar ile ölümleri halinde lojmanda oturmakta olan aileleri, iki ay içinde bu lojmanları boşaltmak zorundadırlar. Boşaltmala­ rını temin için yapılacak işlem yönetmelikte belirtilir. Aynı garnizondaki lojmanlarda en çok beş yıl oturma sınırlamasına ait hüküm yönetmelikte tespit edilecek komutanlıklarla, makam sahipleri hakkında uygulanmaz.» Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629)
Sayfa 39 -
— 16 — (Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) MADDE 6. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 94 üncü maddesinin (b) bendinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkındaki sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edileceği, nerelere gönderileceği, inceleme ve sonuçlandırma ile gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tarafından yapı­ lacağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. Bu gibi astsubayların Silahlı Kuvvetlerden ayrılmaları için, Yüksek Askerî Şûranın kararı alınır.» MADDE 7. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 113 üncü maddesinin 26.3.1982 gün ve 2642 sayılı Kanunla değişik (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Subay ve Astsubay nasbedildikten sonra Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksek­ okullarda öğrenim yapanlarla meslekler ile ilgili ihtisas yapanların ve yurt dışına sürekli görevle atananların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır.» MADDE 8. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 120 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda personelin izinli ve raporlu olması tebligata engel olmaz. Ancak (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitiminde başlar.» MADDE 9. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 inci maddesinin 7.7.1971 gün ve 1424 sayılı Kanunla değişik (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Asteğmen-Albay rütbelerindeki subaylar ile Astsubayların atanmaları; Kuvvet Komutanlıklarınca;» MADDE 10. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 128 inci maddesinin (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. d) «Bayan subaya doğum yapmasından önce üç hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren altı hafta müddetle izin verilir. Bu süreden sonra altı ay süre ile günde bir buçuk saat süt izni verilir Ayrıca istekleri üzerine en çok üç aya kadar aylıksız izin verilebilir.» e) «Barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan subay ve astsubaylar yukarıdaki bentlerde belirtilen sürelerle bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.» 'MADDE 11. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 186 ncı maddesi aşağıdaki şe­ kilde değiştirilmiştir. «Emekliye ayrılanlar, istifa edip çekilenler, başka bir yere nakledilenler ve atananlar, her ne suretle olursa olsun Silahlı Kuvvetlerden ilişiği kesilenler, bir garnizondaki lojmanda devamlı olarak beş yıllık oturma süresini dolduranlar, tahsis yapıldıktan sonra lojmanda oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar ile ölümleri halinde lojmanda oturmakta olan aileleri, iki ay içinde bu lojmanları boşaltmak zorundadırlar. Boşaltmala­ rını temin için yapılacak işlem yönetmelikte belirtilir. Aynı garnizondaki lojmanlarda en çok beş yıl oturma sınırlamasına ait hüküm yönetmelikte tespit edilecek komutanlıklarla, makam sahipleri hakkında uygulanmaz.» Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629) — 17 — (M. G. K.) (Millî Savunma Komisyonu Metni) MADDE 6. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 65 inci maddesinin (e) bendinin 3 üncü alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «3. Tutuklu bulunan ya da tabiiye edilmekle beraber kovuşturma veya duruşması devam eden veya hakkında verilen hüküm henüz kesinleşmemiş bulunanların,» MADDE 7. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 94 üncü maddesinin (b) bendinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkındaki sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edileceği, nerelere gönderileceği, inceleme ve sonuçlandırma ile gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tarafından ya­ pılacağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. Bu gibi astsubaylardan durumlarının Yüksek Askerî Şûra tarafından incelenmesi Genelkurmay Başkanlığınca gerekli görülenlerin Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi, Yük­ sek Askerî Şûra kararı ile yapılır.» MADDE 8. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 113 üncü maddesinin (b) bendi aşa­ ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. «b) Subay nasbedildikten sonra Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda öğ­ renim yapanlarla meslekleriyle ilgili ihtisas yapanların ve yurt dışına sürekli görevle atanan subay ve astsu­ bayların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır.» MADDE 9. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 120 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda personelin izinli veya raporlu olması tebligata engşl olmaz. Ancak (a) ve (b) bentlerindeki süreler, izin veya rapor müddetinin bitiminde başlar.» MADDE 10. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «a) Asteğmen - albay rütbelerindeki subaylar ile astsubayların atanmaları; Kuvvet Komutanlıklarınca,» MADDE 11. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 128 inci maddesinin (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «d) Bayan subaya doğum yapmasından önce üç hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren altı hafta müddetle izin verilir. Bu süreden sonra altı ay süre ile günde birbuçuk saat süt izni verilir. Ayrıca istek­ leri üzerine en çok üç aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aylıksız izin süreleri, keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla emeklilik yönünden değerlendirilir.» «e) Barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan subay ve astsubaylar yukarıdaki bentlerde belirtilen sürelerle bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.» (MADDE 12. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 186 ncı maddesi aşağıdaki şekil­ de değiştirilmiştir. Madde 186. — «Emekliye ayrılanlar, istifa edip çekilenler, başka bir yere nakil ve atananlar, her ne su­ retle olursa olsun Silahlı Kuvvetlerden ilişiği kesilenler, bir garnizondaki lojmanda devamlı olarak beş yıllık oturma süresini dolduranlar, tahsis yapıldıktan sonra lojmanda oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılan­ lar ile, ölümleri halinde lojmanda oturmakta olan aileleri, iki ay içinde bu lojmanları boşaltmak zorundadırlar. Boşaltmalarını temin için yapılacak işlem yönetmelikte belirtilir. Aynı garnizondaki lojmanlarda en çok beş yıl oturma sınırlamasına ait hüküm yönetmelikte tespit edilecek komutanlıklarla, makam sahipleri hakkında uygulanmaz.» Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629)
Sayfa 40 -
— 17 — (M. G. K.) (Millî Savunma Komisyonu Metni) MADDE 6. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 65 inci maddesinin (e) bendinin 3 üncü alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «3. Tutuklu bulunan ya da tabiiye edilmekle beraber kovuşturma veya duruşması devam eden veya hakkında verilen hüküm henüz kesinleşmemiş bulunanların,» MADDE 7. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 94 üncü maddesinin (b) bendinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Bu sebeplerin neler olduğu ve bunlar hakkındaki sicil belgelerinin nasıl ve ne zaman tanzim edileceği, nerelere gönderileceği, inceleme ve sonuçlandırma ile gerekli diğer işlemlerin nasıl ve kimler tarafından ya­ pılacağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. Bu gibi astsubaylardan durumlarının Yüksek Askerî Şûra tarafından incelenmesi Genelkurmay Başkanlığınca gerekli görülenlerin Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi, Yük­ sek Askerî Şûra kararı ile yapılır.» MADDE 8. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 113 üncü maddesinin (b) bendi aşa­ ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. «b) Subay nasbedildikten sonra Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda öğ­ renim yapanlarla meslekleriyle ilgili ihtisas yapanların ve yurt dışına sürekli görevle atanan subay ve astsu­ bayların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır.» MADDE 9. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 120 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. «Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda personelin izinli veya raporlu olması tebligata engşl olmaz. Ancak (a) ve (b) bentlerindeki süreler, izin veya rapor müddetinin bitiminde başlar.» MADDE 10. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «a) Asteğmen - albay rütbelerindeki subaylar ile astsubayların atanmaları; Kuvvet Komutanlıklarınca,» MADDE 11. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 128 inci maddesinin (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «d) Bayan subaya doğum yapmasından önce üç hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren altı hafta müddetle izin verilir. Bu süreden sonra altı ay süre ile günde birbuçuk saat süt izni verilir. Ayrıca istek­ leri üzerine en çok üç aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aylıksız izin süreleri, keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla emeklilik yönünden değerlendirilir.» «e) Barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan subay ve astsubaylar yukarıdaki bentlerde belirtilen sürelerle bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.» (MADDE 12. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 186 ncı maddesi aşağıdaki şekil­ de değiştirilmiştir. Madde 186. — «Emekliye ayrılanlar, istifa edip çekilenler, başka bir yere nakil ve atananlar, her ne su­ retle olursa olsun Silahlı Kuvvetlerden ilişiği kesilenler, bir garnizondaki lojmanda devamlı olarak beş yıllık oturma süresini dolduranlar, tahsis yapıldıktan sonra lojmanda oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılan­ lar ile, ölümleri halinde lojmanda oturmakta olan aileleri, iki ay içinde bu lojmanları boşaltmak zorundadırlar. Boşaltmalarını temin için yapılacak işlem yönetmelikte belirtilir. Aynı garnizondaki lojmanlarda en çok beş yıl oturma sınırlamasına ait hüküm yönetmelikte tespit edilecek komutanlıklarla, makam sahipleri hakkında uygulanmaz.» Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629) — 18 — (Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) MADDE 12. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 192 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Türk Silahlı Kuvvetleri Savaş Madalyası, madeni altın kaplama olup iki derecelidir.» MADDE 13. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 193 üncü maddesinin birinci fık­ rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, madeni altın kaplama ve gümüş kaplama olmak üzere iki de­ recelidir.» MADDE 14. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 194 üncü maddesi aşağıdaki şe­ kilde değiştirilmiştir. «Madde 194. — Türk Silahlı Kuvvetleri Övünç Madalyası, madeni gümüş kaplama ve bronz olmak üzere iki derecelidir. Birinci derecesi; Uluslararası Hukukun meşru saydığı haller ile Türkiye'nin taraf olduğu andlaşmalar gereği yapılan savaşlara katılıp herhangi bir disiplinsizlik durumu görülmeyen, firar, izin tecavüzü ve hava değişimini özürsüz geçirme eylemlerinde bulunmayan asker kişilere verilir. Bu durumda olup hayatını kay­ bedenlerin madalyaları 199 uncu maddede sırası belirtilen kanunî mirasçılarına verilir. ikinci derecesi ise barışta görevini üstün gayretle ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile hayatını kaybe­ den asker kişilerin 199 uncu maddede belirtilen ıkanunî mirasçılarına verilir. Türk Silahlı Kuvvetleri Övünç Madalyası Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarıma Genel Komutanlığının teklifi üzerine savaşta Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanı, barışta Genelkurmay Başkanınca tevcih edilir.» MADDE 15. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 195 inci maddesinin birindi fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası madeni gümüş kaplama olup, tek derecelidir.» MADDE 16. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek madde 20 eklenmiş­ tir. «EK MADDE 20. — Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) veya sürekli görevle yurt dışına gönderi­ lenlerin bayan subay veya bayan memur olan eşlerine en çok üç yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Yurt dışına yetiştirilmek üzere gönderilen veya sürekli görevli atananların eşleri bu haktan bir defadan fazla yararlanamazlar. Aylıksız izin; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Bakan­ lığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olanlara ise Kuvvet ve Jandarma Genel Komutanlıklarınca verilir. izin süresinin bitiminde personel derhal görevine dönmek zorundadır, izin süresinin bitimlinde görevine dönmeyenler hakkında Askerî Ceza Kanununun ilgili maddeleri uygulanır. Aylıksız izin alanların, izinli oldıikları süre içerisinde, kademe ilerlemesi, rütbe kıdemliliği ve rütbe terfii işlemleri yapılmaz ve bu süre bekleme sürelerinden sayılmaz Aylıksız izin alanlara bu Kanun ve diğer kanunlarla tanınan özlük hakları verilmez. Yukarıdaki fıkralara göre aylıksız izin verilenlerin bu süreleri, keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her aya T. C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla, emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.» MADDE 17. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici 47 ncıi madde eklenmiştir. Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629)
Sayfa 41 -
— 18 — (Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) MADDE 12. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 192 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Türk Silahlı Kuvvetleri Savaş Madalyası, madeni altın kaplama olup iki derecelidir.» MADDE 13. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 193 üncü maddesinin birinci fık­ rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, madeni altın kaplama ve gümüş kaplama olmak üzere iki de­ recelidir.» MADDE 14. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 194 üncü maddesi aşağıdaki şe­ kilde değiştirilmiştir. «Madde 194. — Türk Silahlı Kuvvetleri Övünç Madalyası, madeni gümüş kaplama ve bronz olmak üzere iki derecelidir. Birinci derecesi; Uluslararası Hukukun meşru saydığı haller ile Türkiye'nin taraf olduğu andlaşmalar gereği yapılan savaşlara katılıp herhangi bir disiplinsizlik durumu görülmeyen, firar, izin tecavüzü ve hava değişimini özürsüz geçirme eylemlerinde bulunmayan asker kişilere verilir. Bu durumda olup hayatını kay­ bedenlerin madalyaları 199 uncu maddede sırası belirtilen kanunî mirasçılarına verilir. ikinci derecesi ise barışta görevini üstün gayretle ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile hayatını kaybe­ den asker kişilerin 199 uncu maddede belirtilen ıkanunî mirasçılarına verilir. Türk Silahlı Kuvvetleri Övünç Madalyası Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarıma Genel Komutanlığının teklifi üzerine savaşta Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanı, barışta Genelkurmay Başkanınca tevcih edilir.» MADDE 15. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 195 inci maddesinin birindi fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası madeni gümüş kaplama olup, tek derecelidir.» MADDE 16. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek madde 20 eklenmiş­ tir. «EK MADDE 20. — Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) veya sürekli görevle yurt dışına gönderi­ lenlerin bayan subay veya bayan memur olan eşlerine en çok üç yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Yurt dışına yetiştirilmek üzere gönderilen veya sürekli görevli atananların eşleri bu haktan bir defadan fazla yararlanamazlar. Aylıksız izin; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Bakan­ lığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olanlara ise Kuvvet ve Jandarma Genel Komutanlıklarınca verilir. izin süresinin bitiminde personel derhal görevine dönmek zorundadır, izin süresinin bitimlinde görevine dönmeyenler hakkında Askerî Ceza Kanununun ilgili maddeleri uygulanır. Aylıksız izin alanların, izinli oldıikları süre içerisinde, kademe ilerlemesi, rütbe kıdemliliği ve rütbe terfii işlemleri yapılmaz ve bu süre bekleme sürelerinden sayılmaz Aylıksız izin alanlara bu Kanun ve diğer kanunlarla tanınan özlük hakları verilmez. Yukarıdaki fıkralara göre aylıksız izin verilenlerin bu süreleri, keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her aya T. C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla, emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.» MADDE 17. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici 47 ncıi madde eklenmiştir. Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629) — 19 — (M. G. K.) (Millî Savunma Komisyonu Metni) MADDE 13. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 192 nci maddesinin birinci fıkra* sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Türk Silahlı Kuvvetleri Savaş Madalyası, madenî ve altın kaplama olup iki derecelidir.» MADDE 14. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 193 üncü maddesinin birinci fık­ rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Türk Sliahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, madenî altın kaplama ve gümüş kaplama olmak üzere iki dere­ celidir.» MADDE 15. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 194 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 194. — Türk Silahlı Kuvvetleri Övünç Madalyası, madenî, gümüş kaplama ve bronz olmak üze­ re iki derecelidir. 'Birinci derecesi; Uluslararası Ifukukun meşru saydığı haller ile Türkiye'nin taraf olduğu andlaşmalar gereği yapılan savaşlara katılıp herhangi bir disiplinsizlik durumu görülmeyen, firar, izin tecavüzü ve hava değişimini özürsüz geçirme eylemlerinde bulunmayan asker kişilere verilir. Bu durumda olup hayatını kaybedenlerin madalyaları 199 uncu maddede sırası belirtilen kanunî mirasçılarına verilir. İkinci derecesi ise, barışta görevini üstün gayretle ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile hayatını kaybe­ den asker kişilerin 199 uncu maddede belirtilen kanunî mirasçılarına verilir. Türk Silahlı Kuvvetleri Övünç Madalyası Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanının teklifi üzerine savaşta Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanı, barışta Genelkurmay Başkanınca tevcih edilir.» MADDE 16. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 195 inci maddesinin birinci fık­ rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası, madenî ve gümüş kaplama olup, tek derecelidir.» MADDE 17. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek madde 20 eklenmiş­ tir. «EK MADDE 20. — Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) veya sürekli görevle yurt dışına gönde­ rilenlerin, bayan subay veya bayan memur olan eşlerine en çok üç yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Yurt dışına yetiştirilmek üzere gönderilen veya sürekli görevle atananların eşleri bu inaktan bir defadan fazla yararlanamazlar. Aylıksız izin; Genelkurmay Başkanlığıma bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Ba­ kanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komu­ tanlığına bağlı olanlara ise Kuvvet ve Jandarma Genel Komutanlıklarınca Silahlı Kuvvetler bünyesinde ol­ mayan bayan memurlara ise yetkili kurumlarınca verilir. İzin süresinin bitiminde personel derhal görevine dönmek zorundadır, izin süresinin bitiminde görevine dönmeyen bayan subaylar hakkında Askerî Ceza Kanununun ilgili maddeleri uygulanır. Aylıksız izin alanların, izinli oldukları süre içerisinde, kademe ilerlemesi, rütbe kıdemliliği ve rütbe terfii işlemleri yapılmaz ve bu süre bekleme sürelerinden sayılmaz. Aylıksız izin alanlara bu Kanun ve diğer kanunlarla tanınan özlük hakları verilmez. Yukarıdaki fıkralara göre aylıksız izin verilenlerin bu süreleri, keseneklerinin ve karşılıklarının kendi­ leri tarafından her ay T. C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla, emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.» MADDE 18. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici maddeler ek­ lenmiştir. Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı.: 629)
Sayfa 42 -
— 19 — (M. G. K.) (Millî Savunma Komisyonu Metni) MADDE 13. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 192 nci maddesinin birinci fıkra* sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Türk Silahlı Kuvvetleri Savaş Madalyası, madenî ve altın kaplama olup iki derecelidir.» MADDE 14. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 193 üncü maddesinin birinci fık­ rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Türk Sliahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, madenî altın kaplama ve gümüş kaplama olmak üzere iki dere­ celidir.» MADDE 15. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 194 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 194. — Türk Silahlı Kuvvetleri Övünç Madalyası, madenî, gümüş kaplama ve bronz olmak üze­ re iki derecelidir. 'Birinci derecesi; Uluslararası Ifukukun meşru saydığı haller ile Türkiye'nin taraf olduğu andlaşmalar gereği yapılan savaşlara katılıp herhangi bir disiplinsizlik durumu görülmeyen, firar, izin tecavüzü ve hava değişimini özürsüz geçirme eylemlerinde bulunmayan asker kişilere verilir. Bu durumda olup hayatını kaybedenlerin madalyaları 199 uncu maddede sırası belirtilen kanunî mirasçılarına verilir. İkinci derecesi ise, barışta görevini üstün gayretle ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile hayatını kaybe­ den asker kişilerin 199 uncu maddede belirtilen kanunî mirasçılarına verilir. Türk Silahlı Kuvvetleri Övünç Madalyası Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanının teklifi üzerine savaşta Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanı, barışta Genelkurmay Başkanınca tevcih edilir.» MADDE 16. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 195 inci maddesinin birinci fık­ rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası, madenî ve gümüş kaplama olup, tek derecelidir.» MADDE 17. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek madde 20 eklenmiş­ tir. «EK MADDE 20. — Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) veya sürekli görevle yurt dışına gönde­ rilenlerin, bayan subay veya bayan memur olan eşlerine en çok üç yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Yurt dışına yetiştirilmek üzere gönderilen veya sürekli görevle atananların eşleri bu inaktan bir defadan fazla yararlanamazlar. Aylıksız izin; Genelkurmay Başkanlığıma bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Ba­ kanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komu­ tanlığına bağlı olanlara ise Kuvvet ve Jandarma Genel Komutanlıklarınca Silahlı Kuvvetler bünyesinde ol­ mayan bayan memurlara ise yetkili kurumlarınca verilir. İzin süresinin bitiminde personel derhal görevine dönmek zorundadır, izin süresinin bitiminde görevine dönmeyen bayan subaylar hakkında Askerî Ceza Kanununun ilgili maddeleri uygulanır. Aylıksız izin alanların, izinli oldukları süre içerisinde, kademe ilerlemesi, rütbe kıdemliliği ve rütbe terfii işlemleri yapılmaz ve bu süre bekleme sürelerinden sayılmaz. Aylıksız izin alanlara bu Kanun ve diğer kanunlarla tanınan özlük hakları verilmez. Yukarıdaki fıkralara göre aylıksız izin verilenlerin bu süreleri, keseneklerinin ve karşılıklarının kendi­ leri tarafından her ay T. C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla, emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.» MADDE 18. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici maddeler ek­ lenmiştir. Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı.: 629) — 20 — (Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) «EK GEÇİCİ MADDE 47. — 26.3.1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olan ve emsalleri yüzbaşılığa terfi etmiş olduğu halde, idarî veya kazaî sebep­ lerle terfi ©dememiş üsteğmenler hakkında değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 26.3.1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanunla yapılan değişiklik nedeniyle yüzbaşılığa terfi edemeyen üsteğ­ menlerden muhtelif sebeplerle rütbe kıdemliliği alması gerekenlerin, bekleme sürelerine bakılmaksızın rütbe kıdemlilikleri derhal onanır.» MADDE Î8. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki e>k geçici 48 inci madde eklenmiştir, «EK GEÇİCİ MADDE 48. — Bu Kanunun yürüılüğe girdiği tarihte halen, yurt içindeki fakülte ve yük­ sekokullarda öğrenim ve meslekleriyle ilgili ihtisas yapan veya yurt dışında sürekli görevde olan astsubaylar hakkında 113 üncü maddenin değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.» MADDE 19. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici 49 uncu mad­ de eklenmiştir. «EK GEÇİCİ MADDE 49. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte lojmanda oturmakta olan personel, beş yıllık oturma süresini dolduruncaya kadar oturmaya devam eder, bu sürenin bitiminde lojmanı boşaltır.» MADDE 20. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunununun 121 inci maddesinin 7.7.1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunla değişik (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 21. — Bu Kanunun 9 uncu maddesi Millî Güvenlik Konseyinin görevinin sona erdiği tarihte, di­ ğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629)
Sayfa 43 -
— 20 — (Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) «EK GEÇİCİ MADDE 47. — 26.3.1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olan ve emsalleri yüzbaşılığa terfi etmiş olduğu halde, idarî veya kazaî sebep­ lerle terfi ©dememiş üsteğmenler hakkında değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 26.3.1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanunla yapılan değişiklik nedeniyle yüzbaşılığa terfi edemeyen üsteğ­ menlerden muhtelif sebeplerle rütbe kıdemliliği alması gerekenlerin, bekleme sürelerine bakılmaksızın rütbe kıdemlilikleri derhal onanır.» MADDE Î8. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki e>k geçici 48 inci madde eklenmiştir, «EK GEÇİCİ MADDE 48. — Bu Kanunun yürüılüğe girdiği tarihte halen, yurt içindeki fakülte ve yük­ sekokullarda öğrenim ve meslekleriyle ilgili ihtisas yapan veya yurt dışında sürekli görevde olan astsubaylar hakkında 113 üncü maddenin değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.» MADDE 19. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici 49 uncu mad­ de eklenmiştir. «EK GEÇİCİ MADDE 49. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte lojmanda oturmakta olan personel, beş yıllık oturma süresini dolduruncaya kadar oturmaya devam eder, bu sürenin bitiminde lojmanı boşaltır.» MADDE 20. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunununun 121 inci maddesinin 7.7.1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunla değişik (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 21. — Bu Kanunun 9 uncu maddesi Millî Güvenlik Konseyinin görevinin sona erdiği tarihte, di­ ğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629) — 21 — (M. G. K.) (Millî Savunma Komisyonu Metni) «EK GEÇİCİ MADDE 47. — 26.3.1982 tarih ve 2642 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olan ve emsalleri yüzbaşılığa terfi etmiş olduğu halde, idarî veya kazaî sebeplerle terfi edememiş üsteğmenler hakkında değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur. Yukardaki fıkra gereğince yüzbaşılığa terfi ettirilenler hakkında da ek geçici 39 uncu madde hükümleri uygulanır.» «EK GEÇİCİ MADDE 48. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, halen yurt dışında sürekli görevde olan astsubaylar hakkında 113 üncü maddenin değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olu­ nur.» «EK GEÇİCİ MADDE 49. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, lojmanda oturmakta olan personel, beş yıllık oturma süresini dolduruncaya kadar oturmaya devam eder. Bu sürenin bitiminde 186 ncı madde hükümlerine göre lojmanı boşaltır.» MADDE 19. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 inci maddesinin (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 20. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. • I — ^ — — — Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629)
Sayfa 44 -
— 21 — (M. G. K.) (Millî Savunma Komisyonu Metni) «EK GEÇİCİ MADDE 47. — 26.3.1982 tarih ve 2642 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olan ve emsalleri yüzbaşılığa terfi etmiş olduğu halde, idarî veya kazaî sebeplerle terfi edememiş üsteğmenler hakkında değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur. Yukardaki fıkra gereğince yüzbaşılığa terfi ettirilenler hakkında da ek geçici 39 uncu madde hükümleri uygulanır.» «EK GEÇİCİ MADDE 48. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, halen yurt dışında sürekli görevde olan astsubaylar hakkında 113 üncü maddenin değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olu­ nur.» «EK GEÇİCİ MADDE 49. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, lojmanda oturmakta olan personel, beş yıllık oturma süresini dolduruncaya kadar oturmaya devam eder. Bu sürenin bitiminde 186 ncı madde hükümlerine göre lojmanı boşaltır.» MADDE 19. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 inci maddesinin (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 20. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. • I — ^ — — — Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 629)
Dosyalar

TBMM Kaynak dosya
Kaynak Metin (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul