(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sayfa 1 -
DÖNEM: 23 CİLT: 61 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ 649üncü Birleşim 23 Şubat 2010 Sah (Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.) İ Ç İ N D E K İ L E R s a vf a I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 296 II. - GELEN KÂĞITLAR 298 m.-YOKLAMA 311 IV. - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 311 A) MİLLETVEKİLLERİNİN (jÜNDEMDIŞI KONUŞMALARI 311:319 1.- Hakkâri Milletvekili Rüştem Zeydan'ın, Hakkâri ilinin ulaşım sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 311:312 2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın 89'uncu kurtuluş yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 313:314 3.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, hayvancılık sektörünün sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 314:319 V. - AÇIKLAMALAR 320 1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, hayvan yokluğundan et fiyatlarının süratle artmasına ilişkin açıklaması 320 2.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in, gündem dışı konuşmasına verdiği cevaba ilişkin açıklaması 320:321
Sayfa 2 -
DÖNEM: 23 CİLT: 61 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ 649üncü Birleşim 23 Şubat 2010 Sah (Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.) İ Ç İ N D E K İ L E R s a vf a I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 296 II. - GELEN KÂĞITLAR 298 m.-YOKLAMA 311 IV. - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 311 A) MİLLETVEKİLLERİNİN (jÜNDEMDIŞI KONUŞMALARI 311:319 1.- Hakkâri Milletvekili Rüştem Zeydan'ın, Hakkâri ilinin ulaşım sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 311:312 2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın 89'uncu kurtuluş yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 313:314 3.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, hayvancılık sektörünün sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı 314:319 V. - AÇIKLAMALAR 320 1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, hayvan yokluğundan et fiyatlarının süratle artmasına ilişkin açıklaması 320 2.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in, gündem dışı konuşmasına verdiği cevaba ilişkin açıklaması 320:321 TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 Savfa VI. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 321,339 A) ÖNERGELER 321,339:342 1.- Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün, (10/333, 334, 335) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonundan istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/184) 321 2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, (2/44) esas numaralı Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/185) 339:342 B) TEZKERELER 321, 329:330 1.- (10/333, 334, 335) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/1098) 321 2.- Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) ile HABITAT Küresel Parlamenterleri Başkanlığınca, Brezilya'nın Rio de Janeiro Kentinde 17-24 Mart 2010 tarihleri arasında düzenlenecek olan 5'inci Dünya Kent Forumu ile 6'ncı Habitat Global Parlamenterleri Toplantısına davet edilen Ankara Milletvekili ve Çevre Komisyonu Başkanı Haluk Özdalga'nın davete icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1099) 329:330 3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Uganda Parlamentoları arasında Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1100) 330 C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 322:328 1.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 milletvekilinin, eğitimde toplumsal cinsiyet duyarlılığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/583) 322:323 2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 24 milletvekilinin, turizm sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/584) 324:325 3.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 milletvekilinin, başta konut kredisi olmak üzere kredi geri ödemelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/585) 325:326 4.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 20 milletvekilinin, Köyceğiz ilçesinde kurulacak hidroelektrik santralin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/586) 327:328 VII.- ÖNERİLER 330 A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 330:339 1.- Gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; (11/10) esas numaralı gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 25 Şubat 2010 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 330:339 - 2 8 8 -
Sayfa 3 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 Savfa VI. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 321,339 A) ÖNERGELER 321,339:342 1.- Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün, (10/333, 334, 335) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonundan istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/184) 321 2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, (2/44) esas numaralı Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/185) 339:342 B) TEZKERELER 321, 329:330 1.- (10/333, 334, 335) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/1098) 321 2.- Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) ile HABITAT Küresel Parlamenterleri Başkanlığınca, Brezilya'nın Rio de Janeiro Kentinde 17-24 Mart 2010 tarihleri arasında düzenlenecek olan 5'inci Dünya Kent Forumu ile 6'ncı Habitat Global Parlamenterleri Toplantısına davet edilen Ankara Milletvekili ve Çevre Komisyonu Başkanı Haluk Özdalga'nın davete icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1099) 329:330 3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Uganda Parlamentoları arasında Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1100) 330 C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 322:328 1.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 milletvekilinin, eğitimde toplumsal cinsiyet duyarlılığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/583) 322:323 2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 24 milletvekilinin, turizm sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/584) 324:325 3.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 milletvekilinin, başta konut kredisi olmak üzere kredi geri ödemelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/585) 325:326 4.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 20 milletvekilinin, Köyceğiz ilçesinde kurulacak hidroelektrik santralin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/586) 327:328 VII.- ÖNERİLER 330 A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 330:339 1.- Gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; (11/10) esas numaralı gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 25 Şubat 2010 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 330:339 - 2 8 8 - TBMM B: 64 Vm.-SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, liselerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu araştırmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, inşaat girdilerindeki maliyetlerin azaltılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/741) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 3.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, akaryakıttaki vergilerin azaltılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/769) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 4.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sabit gelirlilerin maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/783) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 5.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'm, gübredeki KDV oranlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/810) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 6.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TEDAŞ'ın vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) Cevaplanmadı 7.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış tahdidi uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 8.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, elektrik zammı ile ilgili açıklamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dan sözlü soru önergesi (6/885) Cevaplanmadı 9.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, özelleştirme gelirlerine ve istihdama yönelik yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/886) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 10.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kayıt dışı ekonomiye ilişkin sözlü soru önergesi (6/887) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 11.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir derneğin incelenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/976) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 12.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflara yapılan yardımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/996) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 13.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Sultanhisar fidan yetiştirme üretim alanının ihalesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1000) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 14.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY Malatya merkez ofisinin kapatılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1005) Cevaplanmadı 15.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY çağrı merkezindeki işten çıkarmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) Cevaplanmadı 23 . 2 . 2010 - 2 8 9 - 342 Savfa 342 342:361 342:361 342:361 342:361 342:361 342 342:361 342 342:361 342:361 342:361 342:361 342:361 342
Sayfa 4 -
TBMM B: 64 Vm.-SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, liselerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu araştırmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, inşaat girdilerindeki maliyetlerin azaltılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/741) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 3.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, akaryakıttaki vergilerin azaltılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/769) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 4.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sabit gelirlilerin maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/783) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 5.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'm, gübredeki KDV oranlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/810) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 6.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TEDAŞ'ın vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) Cevaplanmadı 7.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış tahdidi uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 8.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, elektrik zammı ile ilgili açıklamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dan sözlü soru önergesi (6/885) Cevaplanmadı 9.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, özelleştirme gelirlerine ve istihdama yönelik yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/886) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 10.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, kayıt dışı ekonomiye ilişkin sözlü soru önergesi (6/887) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 11.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bir derneğin incelenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/976) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 12.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflara yapılan yardımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/996) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 13.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Sultanhisar fidan yetiştirme üretim alanının ihalesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1000) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 14.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY Malatya merkez ofisinin kapatılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1005) Cevaplanmadı 15.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY çağrı merkezindeki işten çıkarmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) Cevaplanmadı 23 . 2 . 2010 - 2 8 9 - 342 Savfa 342 342:361 342:361 342:361 342:361 342:361 342 342:361 342 342:361 342:361 342:361 342:361 342:361 342 TBMM B: 64 16.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulamada kullanılan elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) Cevaplanmadı 17.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ek ödemeler sonrasında kamu çalışanları arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1036) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 18.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY dış hat seferlerinde bazı gazetelerin alınmadığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1039) Cevaplanmadı 19.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, vergi cenneti ülkeler listesinin ilanına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1045) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 20.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY'daki çağrı merkezlerinde çalışanlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) Cevaplanmadı 21. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, çiftçilere gübre ve mazot avantajı sağlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1073) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 22.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bazı KİT personelinin ücretini düşüren bir Tebliğe ilişkin sözlü soru önergesi (6/1128) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 23.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, esnafa sicil affı çıkarılmasına ve inşaat sektörünün canlandırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1131) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 24.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'daki hizmet binasının taşınmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1195) Cevaplanmadı 25.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, hazırlandığı iddia edilen bir kanun tasarısı taslağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1202) Cevaplanmadı 26.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, personel arasındaki ücret farklılıklarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1204) Cevaplanmadı 27.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, denetim tazminatı alamayan bazı personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) Cevaplanmadı 28.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, otuz yaş üstü araç sahiplerinin sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) Cevaplanmadı 29.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir medya grubuna verilen vergi cezasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1279) Cevaplanmadı 23 . 2 . 2010 Savfa 343 343:361 343 343:361 343 343:361 343:361 343:361 343 343 343 343 343 - 2 9 0 - 343
Sayfa 5 -
TBMM B: 64 16.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, sulamada kullanılan elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) Cevaplanmadı 17.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, ek ödemeler sonrasında kamu çalışanları arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1036) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 18.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY dış hat seferlerinde bazı gazetelerin alınmadığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1039) Cevaplanmadı 19.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, vergi cenneti ülkeler listesinin ilanına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1045) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 20.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY'daki çağrı merkezlerinde çalışanlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) Cevaplanmadı 21. - Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın, çiftçilere gübre ve mazot avantajı sağlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1073) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 22.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bazı KİT personelinin ücretini düşüren bir Tebliğe ilişkin sözlü soru önergesi (6/1128) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 23.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, esnafa sicil affı çıkarılmasına ve inşaat sektörünün canlandırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1131) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 24.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'daki hizmet binasının taşınmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1195) Cevaplanmadı 25.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, hazırlandığı iddia edilen bir kanun tasarısı taslağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1202) Cevaplanmadı 26.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, personel arasındaki ücret farklılıklarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1204) Cevaplanmadı 27.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, denetim tazminatı alamayan bazı personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) Cevaplanmadı 28.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, otuz yaş üstü araç sahiplerinin sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) Cevaplanmadı 29.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir medya grubuna verilen vergi cezasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1279) Cevaplanmadı 23 . 2 . 2010 Savfa 343 343:361 343 343:361 343 343:361 343:361 343:361 343 343 343 343 343 - 2 9 0 - 343 TBMM B: 64 30.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, "varlık barışı" uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1284) Cevaplanmadı 31.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bütçe revizyonuna ve temel ihtiyaç maddelerinde KDV indirimine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1326) Cevaplanmadı 32.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yapılandırılan vergi borçlarını ödeyemeyenlerin durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1348) Cevaplanmadı 33.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep TEDAŞ Müdürlüğünün oluşturduğu kaynağa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1369) Cevaplanmadı 34.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1452) Cevaplanmadı 35.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1453) Cevaplanmadı 36.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1454) Cevaplanmadı IX-KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) 3.- Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Recai Berber ve 5 Milletvekilinin, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (1/762, 2/475) (S. Sayısı: 455) X.- KİT KOMİSYONU RAPORU 1.- Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2007 Yılı Denetimine İlişkin Raporu (Sayı: 0768) XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, ilaçların marketlerde satışına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/11759) 2.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, zeytincilikteki bazı sorunlara, Üzüm üreticilerinin desteklenmesine, İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/11786), (7/11787) 23 . 2 . 2 0 1 0 Savfa 343 343 343 343 343 343 343 362 362:380 362 362 362:380 380 380 381 381:382 383:386 - 2 9 1 -
Sayfa 6 -
TBMM B: 64 30.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, "varlık barışı" uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1284) Cevaplanmadı 31.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bütçe revizyonuna ve temel ihtiyaç maddelerinde KDV indirimine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1326) Cevaplanmadı 32.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yapılandırılan vergi borçlarını ödeyemeyenlerin durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1348) Cevaplanmadı 33.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep TEDAŞ Müdürlüğünün oluşturduğu kaynağa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1369) Cevaplanmadı 34.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1452) Cevaplanmadı 35.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1453) Cevaplanmadı 36.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1454) Cevaplanmadı IX-KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) 2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) 3.- Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Recai Berber ve 5 Milletvekilinin, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (1/762, 2/475) (S. Sayısı: 455) X.- KİT KOMİSYONU RAPORU 1.- Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2007 Yılı Denetimine İlişkin Raporu (Sayı: 0768) XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, ilaçların marketlerde satışına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/11759) 2.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan'ın, zeytincilikteki bazı sorunlara, Üzüm üreticilerinin desteklenmesine, İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/11786), (7/11787) 23 . 2 . 2 0 1 0 Savfa 343 343 343 343 343 343 343 362 362:380 362 362 362:380 380 380 381 381:382 383:386 - 2 9 1 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 Sayfa 3.- İzmir Milletvekili Bülent Baratah'nın, özel öğrenci yurtlarının denetimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/11807) 387:388 4.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, öğrencilere yönelik cinsel istismar olaylarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/11834) 389:391 5.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, bir köydeki öğretmen yetersizliğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı(7/11836) 392 6.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, iş bırakma eylemine katılan kamu görevlilerinin durumuna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/11837) 393:394 7.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Pendik'teki bir lisenin öğretmen kadrolarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/11839) 395 8.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, felsefe dersindeki müfredat değişikliğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/11840) 396:398 9.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/11841) 399 10.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri'deki süt destekleme ödemelerine, - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, meyveli yoğurtlara, İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/11854), (7/11855) 400:404 11.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, okul mekanlarının kiraya verilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı(7/11860) 405 12.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, çiftçilerin desteklenmesine ve elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan sorusu Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/11870) 406:408 13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/11926) 409 14.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, bir desteklemede yapılan fazla ödemelere, - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, tarım sektöründeki büyümeye, Ziraat Bankasının özelleştirilmesine, Tarımsal ham madde ithalatındaki artışa, Tarım ve kırsal kalkınmaya ayrılan kaynağa, - Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılığın desteklenmesine, - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'daki bazı yatırımlara, İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/11945), (7/11946), (7/11948), (7/11949), (7/11950), (7/11947), (7/11951) 410:421 - 2 9 2 -
Sayfa 7 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 Sayfa 3.- İzmir Milletvekili Bülent Baratah'nın, özel öğrenci yurtlarının denetimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/11807) 387:388 4.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, öğrencilere yönelik cinsel istismar olaylarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/11834) 389:391 5.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, bir köydeki öğretmen yetersizliğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı(7/11836) 392 6.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, iş bırakma eylemine katılan kamu görevlilerinin durumuna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/11837) 393:394 7.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Pendik'teki bir lisenin öğretmen kadrolarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/11839) 395 8.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, felsefe dersindeki müfredat değişikliğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/11840) 396:398 9.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/11841) 399 10.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri'deki süt destekleme ödemelerine, - Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, meyveli yoğurtlara, İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/11854), (7/11855) 400:404 11.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, okul mekanlarının kiraya verilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı(7/11860) 405 12.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, çiftçilerin desteklenmesine ve elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan sorusu Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/11870) 406:408 13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/11926) 409 14.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, bir desteklemede yapılan fazla ödemelere, - Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, tarım sektöründeki büyümeye, Ziraat Bankasının özelleştirilmesine, Tarımsal ham madde ithalatındaki artışa, Tarım ve kırsal kalkınmaya ayrılan kaynağa, - Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılığın desteklenmesine, - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'daki bazı yatırımlara, İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/11945), (7/11946), (7/11948), (7/11949), (7/11950), (7/11947), (7/11951) 410:421 - 2 9 2 - TBMM B: 64 23 15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki esnafa kredi desteği sağlanmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı (7/11964) 16.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Zonguldak'ın genel bütçeye katkısına ve aldığı paya ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/11971) 17.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Bozyazı ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı(7/11989) 18.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, istihdam şekillerine göre öğretmen sayılarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/12024) 19.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, RTÜK'ün verdiği cezalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12040) 20.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, GAP kapsamındaki sulanacak alanların azaltılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın cevabı (7/12048) 21. - İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, TRT'deki kadrolaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12051) 22.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, SGK'nın trafik kazaları tedavi bedelleriyle ilgili genelgesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/12059) 23.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik'in, eczanelerin uğradığı iddia edilen zarara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/12062) 24.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, bir vakfın yönetimine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12067) 25.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, TRT'nin yeni haber kanalında görev yapacak personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12068) 26.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Kırklareli'nin genel bütçeden aldığı paya ve katkısına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/12080) 27.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, bir serbest bölge kurulmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı (7/12106) 28.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, GAP'taki ödenek ve tahsislere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın cevabı (7/12133) 2 . 2 0 1 0 Savfa 422:424 425:426 427:428 429:431 432:434 435:436 437:438 439:443 444:445 446:447 448:451 452:453 454:455 456:458 - 2 9 3 -
Sayfa 8 -
TBMM B: 64 23 15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki esnafa kredi desteği sağlanmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı (7/11964) 16.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Zonguldak'ın genel bütçeye katkısına ve aldığı paya ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/11971) 17.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Bozyazı ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun cevabı(7/11989) 18.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, istihdam şekillerine göre öğretmen sayılarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/12024) 19.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, RTÜK'ün verdiği cezalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12040) 20.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, GAP kapsamındaki sulanacak alanların azaltılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın cevabı (7/12048) 21. - İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, TRT'deki kadrolaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12051) 22.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür'ün, SGK'nın trafik kazaları tedavi bedelleriyle ilgili genelgesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/12059) 23.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik'in, eczanelerin uğradığı iddia edilen zarara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/12062) 24.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, bir vakfın yönetimine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12067) 25.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, TRT'nin yeni haber kanalında görev yapacak personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12068) 26.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Kırklareli'nin genel bütçeden aldığı paya ve katkısına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/12080) 27.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, bir serbest bölge kurulmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı (7/12106) 28.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, GAP'taki ödenek ve tahsislere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın cevabı (7/12133) 2 . 2 0 1 0 Savfa 422:424 425:426 427:428 429:431 432:434 435:436 437:438 439:443 444:445 446:447 448:451 452:453 454:455 456:458 - 2 9 3 - TBMM B: 64 29.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Kırklareli'deki prim borçlularına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/12148) 30.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Anadolu Ajansının bir haberine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12165) 31.- Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal'ın, Anadolu Ajansına personel alımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12166) 32.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te kapanan işyerlerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı (7/12217) 33.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, küçük esnaf ve sanayicilerin sorunlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı(7/12221) 34.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, SGK'nın eczanelere yaptığı ödemelere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/12259) 35.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, sosyal güvenlik kapsamındaki nüfusa ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/12261) 36.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, maluliyet aylığı bağlanmayan bir kişiye ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/12265) 37.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, çalışanların rapor ücretlerinin ödenmesinde yaşanan bir soruna ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/12266) 38.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, yayınların takip ve kaydına yönelik bir projeye ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12277) 39.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, TRT'nin yaptığı bir sınava ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12278) 40.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, TRT'nin yaptığı bir sınava ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12279) 41 . - Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, TRT'nin bazı giderlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı(7/12280) 42.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, TRT'nin yaptığı bir sınava ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı(7/12281) 23 . 2 . 2 0 1 0 - 2 9 4 - Savfa 459:460 461:462 463:464 465 466:468 469:470 471:474 475:477 478:479 480:482 483:485 486:487 488:507 508:510
Sayfa 9 -
TBMM B: 64 29.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Kırklareli'deki prim borçlularına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/12148) 30.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Anadolu Ajansının bir haberine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12165) 31.- Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal'ın, Anadolu Ajansına personel alımına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12166) 32.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep'te kapanan işyerlerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı (7/12217) 33.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, küçük esnaf ve sanayicilerin sorunlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı(7/12221) 34.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, SGK'nın eczanelere yaptığı ödemelere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/12259) 35.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, sosyal güvenlik kapsamındaki nüfusa ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/12261) 36.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, maluliyet aylığı bağlanmayan bir kişiye ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/12265) 37.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, çalışanların rapor ücretlerinin ödenmesinde yaşanan bir soruna ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/12266) 38.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, yayınların takip ve kaydına yönelik bir projeye ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12277) 39.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, TRT'nin yaptığı bir sınava ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12278) 40.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, TRT'nin yaptığı bir sınava ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12279) 41 . - Zonguldak Milletvekili Ali Koçal'ın, TRT'nin bazı giderlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı(7/12280) 42.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, TRT'nin yaptığı bir sınava ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı(7/12281) 23 . 2 . 2 0 1 0 - 2 9 4 - Savfa 459:460 461:462 463:464 465 466:468 469:470 471:474 475:477 478:479 480:482 483:485 486:487 488:507 508:510 TBMM B; 64 23 . 2 . 2010 Savfa 43.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Anadolu Ajansının bir haberine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12338) 511:513 44.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki OSB'lere aktarılan kaynağa ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı (7/12402) 514:515 45.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, 2022 sayılı Yasa kapsamında aylık alanlara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/12477) 516:517 46.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, eşinin GATA ziyareti girişimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/12535) 518:520 - 2 9 5 -
Sayfa 10 -
TBMM B; 64 23 . 2 . 2010 Savfa 43.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Anadolu Ajansının bir haberine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın cevabı (7/12338) 511:513 44.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki OSB'lere aktarılan kaynağa ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün cevabı (7/12402) 514:515 45.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, 2022 sayılı Yasa kapsamında aylık alanlara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/12477) 516:517 46.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, eşinin GATA ziyareti girişimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in cevabı (7/12535) 518:520 - 2 9 5 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak üç oturum yaptı. Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van ilindeki enerji yatırımlarına, Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur, Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 84'üncü yıl dönümüne, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, kömür, doğal gaz veya tüp gaz ile kullanılan soba, şofben benzeri eşya kaynaklı gaz zehirlenmesinden meydana gelen ölüm olaylarına, İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. Kütahya Milletvekili Alim Işık, Kütahya-Balıkesir hattında çalışan posta treninin kaldırılması sonucunda Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesi ve civarındaki otuz beş köyün mağduriyetine ve Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesine YÖK tarafından akademik ve idari kadro verilmemesine ilişkin bir açıklamada bulundu. İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini'nin davetine icabet edecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin'in beraberindeki Parlamento heyetini oluşturmak üzere siyasi parti gruplarınca ismi bildirilen milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkan Vekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un "Demokratik Açılım" olarak adlandırılan proje kapsamında gizli görüşmelerde bulunduğu, terör örgülü mensupları hakkındaki yargı sürecini etkilediği iddiasıyla İçişleri Bakanı Beşir Atalay hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/10) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki ön görüşme gününün Danışma Kurulu tarafından tespit edilip Genel Kurulun onayına sunulacağı; Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 milletvekilinin, TOKİ projelerinde yaşanan sorunların (10/579), Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 milletvekilinin, Tokat esnafının sorunlarının (10/580), Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 milletvekilinin, Gaziantep'te göç alımından doğan sorunların (10/581), Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 milletvekilinin, asgari ücret uygulamasının doğurduğu sorunların (10/582), Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı; Açıklandı. Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ve kurtarma çalışmalarının tüm yönleriyle araştırılarak benzer durumların yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Genel Kurulun 2/2/2010 tarihli 55'inci Birleşiminde yeniden kurulan (10/333, 334, 335) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri seçildi. - 2 9 6 -
Sayfa 11 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak üç oturum yaptı. Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van ilindeki enerji yatırımlarına, Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur, Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 84'üncü yıl dönümüne, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, kömür, doğal gaz veya tüp gaz ile kullanılan soba, şofben benzeri eşya kaynaklı gaz zehirlenmesinden meydana gelen ölüm olaylarına, İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. Kütahya Milletvekili Alim Işık, Kütahya-Balıkesir hattında çalışan posta treninin kaldırılması sonucunda Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesi ve civarındaki otuz beş köyün mağduriyetine ve Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesine YÖK tarafından akademik ve idari kadro verilmemesine ilişkin bir açıklamada bulundu. İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini'nin davetine icabet edecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin'in beraberindeki Parlamento heyetini oluşturmak üzere siyasi parti gruplarınca ismi bildirilen milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkan Vekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un "Demokratik Açılım" olarak adlandırılan proje kapsamında gizli görüşmelerde bulunduğu, terör örgülü mensupları hakkındaki yargı sürecini etkilediği iddiasıyla İçişleri Bakanı Beşir Atalay hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/10) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki ön görüşme gününün Danışma Kurulu tarafından tespit edilip Genel Kurulun onayına sunulacağı; Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 milletvekilinin, TOKİ projelerinde yaşanan sorunların (10/579), Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 milletvekilinin, Tokat esnafının sorunlarının (10/580), Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 milletvekilinin, Gaziantep'te göç alımından doğan sorunların (10/581), Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 milletvekilinin, asgari ücret uygulamasının doğurduğu sorunların (10/582), Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı; Açıklandı. Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ve kurtarma çalışmalarının tüm yönleriyle araştırılarak benzer durumların yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Genel Kurulun 2/2/2010 tarihli 55'inci Birleşiminde yeniden kurulan (10/333, 334, 335) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri seçildi. - 2 9 6 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 Başkanlıkça, Komisyonun, başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: l'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Ticaret Kanunu Tasansı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun (1/324) (S. Sayısı: 96), 2'nci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun (1/499) (S. Sayısı: 321), Görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 3'üncü sırasında bulunan, Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Recai Berber ve 5 Milletvekilinin, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının (1/762, 2/475) (S. Sayısı: 455) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 3'üncü maddesine kadar kabul edildi. Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş: Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu: Muş Milletvekili Sun Sakık'ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş 'ın, Grubuna; Devlet Bakanı Egemen Bağış, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hükümete, Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Devlet Bakanı Egemen Bağış ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, şahsına; Sataşması nedeniyle birer konuşma yaptılar. 23 Şubat 2010 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 19.52'de son verildi. Nevzat PAKDİL Başkan Vekili YusufCOŞKUN Bingöl Kâtip Üye Yaşar TÜZÜN Bilecik Kâtip Üye Fatih METİN Bolu Kâtip Üye - 2 9 7 -
Sayfa 12 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 Başkanlıkça, Komisyonun, başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: l'inci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91 'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Ticaret Kanunu Tasansı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun (1/324) (S. Sayısı: 96), 2'nci sırasında bulunan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun (1/499) (S. Sayısı: 321), Görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 3'üncü sırasında bulunan, Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Recai Berber ve 5 Milletvekilinin, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının (1/762, 2/475) (S. Sayısı: 455) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 3'üncü maddesine kadar kabul edildi. Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş: Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu: Muş Milletvekili Sun Sakık'ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş 'ın, Grubuna; Devlet Bakanı Egemen Bağış, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hükümete, Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Devlet Bakanı Egemen Bağış ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, şahsına; Sataşması nedeniyle birer konuşma yaptılar. 23 Şubat 2010 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 19.52'de son verildi. Nevzat PAKDİL Başkan Vekili YusufCOŞKUN Bingöl Kâtip Üye Yaşar TÜZÜN Bilecik Kâtip Üye Fatih METİN Bolu Kâtip Üye - 2 9 7 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 No.: 84 II.- GELEN KÂĞITLAR 19 Şubat 2010 Cuma Tasarılar 1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Pakistan'da Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Tarafından Program Koordinasyon Ofisi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/807) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2010) 2.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/808) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2010) 3.- Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/809) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2010) Teklifler 1.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 17 Milletvekilinin; 5947 Sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Yürürlüğe Girmesi Sonucunda Kapanan Özel Muayenehane ve Polikliniklerde Çalışan Yardımcı Sağlık Personelinin ve Diğer Personelin 657 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası Uyarınca İstihdam Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/606) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2010) 2.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 5 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/607) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2010) 3.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in; Sivas İl Merkezindeki Madımak Otelinin "İbret Müzesi" Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/608) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2010) 4.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve 4 Milletvekilinin; 17/3/1981 Tarihli ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/609) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2010) 5.- İsparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in; Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/610) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2010) 6.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in; 1937-1938 Yıllarında Tunceli İlinde Yapılan Askeri Harekatta Zarar Görenlerin Zararlarının Karşılanması Hakkında Kanun Teklifi (2/611) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2010) - 2 9 8 -
Sayfa 13 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 No.: 84 II.- GELEN KÂĞITLAR 19 Şubat 2010 Cuma Tasarılar 1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Pakistan'da Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Tarafından Program Koordinasyon Ofisi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/807) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2010) 2.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/808) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2010) 3.- Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/809) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2010) Teklifler 1.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 17 Milletvekilinin; 5947 Sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Yürürlüğe Girmesi Sonucunda Kapanan Özel Muayenehane ve Polikliniklerde Çalışan Yardımcı Sağlık Personelinin ve Diğer Personelin 657 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası Uyarınca İstihdam Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/606) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2010) 2.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 5 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/607) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2010) 3.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in; Sivas İl Merkezindeki Madımak Otelinin "İbret Müzesi" Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/608) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2010) 4.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve 4 Milletvekilinin; 17/3/1981 Tarihli ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/609) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2010) 5.- İsparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in; Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/610) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2010) 6.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in; 1937-1938 Yıllarında Tunceli İlinde Yapılan Askeri Harekatta Zarar Görenlerin Zararlarının Karşılanması Hakkında Kanun Teklifi (2/611) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2010) - 2 9 8 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 7.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin; 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/612) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2010) Rapor 1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2007 Yılına Ait Bilanço ve Netice Hesapları ile Faaliyet Raporlarından Denetimleri Tamamlananlara Dair Raporu (Sayı 0768) (Dağıtma tarihi: 19.02.2010) (Rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23.02.2010 Tarihli 64 üncü Birleşim Tutanak Dergisine Eklenecektir.) No.: 85 22 Şubat 2010 Pazartesi Rapor 1.- Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Dış Ticaret Müsteşarlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı: 476) (Dağıtma tarihi: 22.2.2010) (GÜNDEME) Sözlü Soru Önergeleri 1.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, yangın söndürme araçlarının kira bedeline ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1846) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 2.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Çukurova Havaalanı inşasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1847) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) Yazılı Soru Önergeleri 1.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, TEKEL bünyesindeki bir şirketin yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12592) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 2.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, bir olayla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12593) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 3.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, okullarla ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12594) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 4.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, bir belediyenin yaptığı itfaiye eri alımı sınavına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12595) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 5.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, İlber Ortaylı'nın bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12596) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 6.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, bazı özelleştirmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12597) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 7.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, konut ve taşıt kredisi kullanıcılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12598) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 8.- İstanbul Milletvekili Ümit Şafak'ın, Sinop'taki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12599) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 9.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Tire-Yenişehir Göleti projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12600) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) - 2 9 9 -
Sayfa 14 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 7.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin; 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/612) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2010) Rapor 1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2007 Yılına Ait Bilanço ve Netice Hesapları ile Faaliyet Raporlarından Denetimleri Tamamlananlara Dair Raporu (Sayı 0768) (Dağıtma tarihi: 19.02.2010) (Rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23.02.2010 Tarihli 64 üncü Birleşim Tutanak Dergisine Eklenecektir.) No.: 85 22 Şubat 2010 Pazartesi Rapor 1.- Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Dış Ticaret Müsteşarlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı: 476) (Dağıtma tarihi: 22.2.2010) (GÜNDEME) Sözlü Soru Önergeleri 1.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın, yangın söndürme araçlarının kira bedeline ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1846) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 2.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş'un, Çukurova Havaalanı inşasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1847) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) Yazılı Soru Önergeleri 1.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, TEKEL bünyesindeki bir şirketin yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12592) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 2.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, bir olayla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12593) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 3.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, okullarla ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12594) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 4.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, bir belediyenin yaptığı itfaiye eri alımı sınavına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12595) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 5.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, İlber Ortaylı'nın bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12596) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 6.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, bazı özelleştirmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12597) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 7.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, konut ve taşıt kredisi kullanıcılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12598) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 8.- İstanbul Milletvekili Ümit Şafak'ın, Sinop'taki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12599) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 9.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Tire-Yenişehir Göleti projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12600) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) - 2 9 9 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 10.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Menemen ilçesindeki bazı köylerin su sorununa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12601) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 11.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, Hakkari'de dağıtılan kömürlere ve hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12602) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 12.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, kadın istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12603) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 13.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, Marmaray Projesinde arkeolojik kazılarda çalışanların durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12604) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 14.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, parti binalarına yönelik saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12605) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 15.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, özel güvenlik bürolarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12606) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 16.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Van'da boşaltılan köylere geri dönüşe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12607) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 17.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Uludere'de bir minibüsün taranması olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12608) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 18.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Tut ilçesinde ham toprak vasıflı arazilerin kiraya verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12609) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 19.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Menemen ilçesindeki bazı köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12610) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 20.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, İzmir İl Özel İdaresine ait araç ve makine parklarının kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12611) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 21.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Tire ilçesinin bazı köylerindeki sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12612) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 22.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Tire ilçesindeki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12613) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 23.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Tire ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12614) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 24.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Menemen ilçesindeki bir köyün yol ve okul sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12615) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 25.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Menemen'deki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12616) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 26.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Menteşe Beldesindeki bir cadde isminin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12617) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) - 3 0 0 -
Sayfa 15 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 10.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Menemen ilçesindeki bazı köylerin su sorununa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12601) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 11.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin, Hakkari'de dağıtılan kömürlere ve hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12602) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 12.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, kadın istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12603) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 13.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, Marmaray Projesinde arkeolojik kazılarda çalışanların durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12604) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 14.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, parti binalarına yönelik saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12605) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 15.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, özel güvenlik bürolarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12606) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 16.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, Van'da boşaltılan köylere geri dönüşe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12607) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 17.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Uludere'de bir minibüsün taranması olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12608) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 18.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Tut ilçesinde ham toprak vasıflı arazilerin kiraya verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12609) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 19.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Menemen ilçesindeki bazı köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12610) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 20.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, İzmir İl Özel İdaresine ait araç ve makine parklarının kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12611) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 21.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Tire ilçesinin bazı köylerindeki sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12612) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 22.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Tire ilçesindeki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12613) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 23.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Tire ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12614) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 24.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Menemen ilçesindeki bir köyün yol ve okul sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12615) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 25.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Menemen'deki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12616) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 26.- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Menteşe Beldesindeki bir cadde isminin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12617) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) - 3 0 0 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 27.- Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Uludere'de bir minibüsün taranması olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12618) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 28.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, bazı mali verilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12619) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 29.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Antalya'da belediyelerin aldığı Hazine yardımlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12620) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 30.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, elektrik borçlarının faturalandınlmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12621) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 31.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, bazı belediyelerin aldıkları Hazine yardımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12622) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 32.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Sinop'taki belediyelere yapılan Hazine yardımlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı som önergesi (7/12623) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 33.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, Balya ilçesindeki lise binası ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12624) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 34.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bir soruşturma raporuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12625) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 35.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ankara'da otopark olarak kiraya verilen okul bahçelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12626) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 36.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa OSB'deki faaliyetlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12627) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 37.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Manisa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün ürün nakli denetimlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12628) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 38.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, çilek fidesi desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12629) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 39.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, İpsala'daki arazi dağıtım projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12630) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 40.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, İstanbul'daki bazı projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12631) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 41.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, THY seferlerindeki gecikmelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12632) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 42.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, doğalgaz ve petrol ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12633) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 43.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, GAP'a ayrılan kaynağa ve sulama kanallarına ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/12634) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 44.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Kürtçe Kuran meali çalışmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/12635) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 45.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'tan yapılan ihracata ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/12636) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) - 3 0 1 -
Sayfa 16 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 27.- Sımak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, Uludere'de bir minibüsün taranması olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12618) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 28.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, bazı mali verilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12619) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 29.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Antalya'da belediyelerin aldığı Hazine yardımlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12620) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 30.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, elektrik borçlarının faturalandınlmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12621) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 31.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, bazı belediyelerin aldıkları Hazine yardımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12622) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 32.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, Sinop'taki belediyelere yapılan Hazine yardımlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı som önergesi (7/12623) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 33.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın, Balya ilçesindeki lise binası ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12624) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 34.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bir soruşturma raporuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12625) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 35.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ankara'da otopark olarak kiraya verilen okul bahçelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12626) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 36.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Erbaa OSB'deki faaliyetlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12627) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 37.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, Manisa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün ürün nakli denetimlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12628) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 38.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, çilek fidesi desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12629) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 39.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, İpsala'daki arazi dağıtım projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12630) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 40.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, İstanbul'daki bazı projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12631) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 41.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un, THY seferlerindeki gecikmelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12632) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 42.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, doğalgaz ve petrol ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12633) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 43.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, GAP'a ayrılan kaynağa ve sulama kanallarına ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/12634) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 44.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Kürtçe Kuran meali çalışmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/12635) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010) 45.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'tan yapılan ihracata ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/12636) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) - 3 0 1 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 46.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, öğretmenlere özel tatil kampanyasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12637) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 47.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ankara 19 Mayıs Stadyumunun kapı girişlerine otopark yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/12638) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, hakkında soruşturma açılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11730) 2.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, ekonomik ve sosyal durum ile yapılan zamlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11731) 3.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, Türk Kızılay'ı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11733) 4.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu-Giresun havaalanı çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11735) 5.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, kod uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11736) 6.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, TEKEL işçilerinin taleplerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11737) 7.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, tarım arazilerinin yabancı üreticilere kiraya verileceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11740) 8.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, terör mağdurlarının istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11741) 9.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, suikast ihbar ve iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11742) 10.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, okuma-yazma bilmeyenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11751) 11.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, memurlarla ilgili bir açıklamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11757) 12.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11758) 13.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Ermenistan ile imzalanan protokollere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11768) 14.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, UNESCO Başkanlık seçimi ile ilgili iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11769) 15.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11770) 16.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, polisin bir kişiye şiddet uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11771) 17.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, 1 Mayıs'taki olaylarda polisin bir müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11772) - 3 0 2 -
Sayfa 17 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 46.- Giresun Milletvekili Murat Özkan'ın, öğretmenlere özel tatil kampanyasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12637) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) 47.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ankara 19 Mayıs Stadyumunun kapı girişlerine otopark yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/12638) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010) Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, hakkında soruşturma açılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11730) 2.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, ekonomik ve sosyal durum ile yapılan zamlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11731) 3.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış'ın, Türk Kızılay'ı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11733) 4.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'ın, Ordu-Giresun havaalanı çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11735) 5.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert'in, kod uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11736) 6.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın, TEKEL işçilerinin taleplerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11737) 7.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez'in, tarım arazilerinin yabancı üreticilere kiraya verileceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11740) 8.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, terör mağdurlarının istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11741) 9.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, suikast ihbar ve iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11742) 10.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, okuma-yazma bilmeyenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11751) 11.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, memurlarla ilgili bir açıklamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11757) 12.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11758) 13.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Ermenistan ile imzalanan protokollere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11768) 14.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, UNESCO Başkanlık seçimi ile ilgili iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11769) 15.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11770) 16.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, polisin bir kişiye şiddet uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11771) 17.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, 1 Mayıs'taki olaylarda polisin bir müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11772) - 3 0 2 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 18.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11773) 19.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, polislerin karıştıkları iddia edilen bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11774) 20.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, gıda üreten ve dağıtan firmaların denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11775) 21.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye hizmetlerinin özelleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11776) 22.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, görev şehidi yakınlarının kamuda istihdamının sağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11777) 23.- Muş Milletvekili Sun Sakık'ın, Muş Valisinin bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11778) 24.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, özelleştirme dolayısıyla geçici personel istihdamına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11780) 25.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, İstanbul Metropolitan Planlama Merkezinin ulaşım planlamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11788) 26.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11789) 27.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, otoyol ve köprülere yapılan zamlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11790) 28.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars-Akyaka tren seferlerinin durdurulmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11791) 29.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu'nun, tren kazalarına ve demiryolları yönetimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11792) 30.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Çelikhan-Adıyaman-Yeşilyurt-Malatya yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11793) 31.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, tasarruf tedbirlerine ve yeni alınan makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11802) 32.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, bazı belediyelere terk veya tahsis edilen gayrimenkullere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11803) 33.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, suikast iddialarına ve bir köşe yazısında belirtilen organizasyona ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11804) 34.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, eczanelere ve ilaç satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11805) 35.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Seferberlik Tetkik Kurulundaki aramaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11806) 36.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara'daki hava kirliliğine ve kullanılan yakıtlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11809) 37.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Pazarlar ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11816) - 3 0 3 -
Sayfa 18 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 18.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11773) 19.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, polislerin karıştıkları iddia edilen bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11774) 20.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, gıda üreten ve dağıtan firmaların denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11775) 21.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye hizmetlerinin özelleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11776) 22.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, görev şehidi yakınlarının kamuda istihdamının sağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11777) 23.- Muş Milletvekili Sun Sakık'ın, Muş Valisinin bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11778) 24.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin, özelleştirme dolayısıyla geçici personel istihdamına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11780) 25.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, İstanbul Metropolitan Planlama Merkezinin ulaşım planlamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11788) 26.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11789) 27.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, otoyol ve köprülere yapılan zamlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11790) 28.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Kars-Akyaka tren seferlerinin durdurulmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11791) 29.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tannkulu'nun, tren kazalarına ve demiryolları yönetimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11792) 30.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, Çelikhan-Adıyaman-Yeşilyurt-Malatya yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11793) 31.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, tasarruf tedbirlerine ve yeni alınan makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11802) 32.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, bazı belediyelere terk veya tahsis edilen gayrimenkullere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11803) 33.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, suikast iddialarına ve bir köşe yazısında belirtilen organizasyona ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11804) 34.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'ın, eczanelere ve ilaç satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11805) 35.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Seferberlik Tetkik Kurulundaki aramaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11806) 36.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Ankara'daki hava kirliliğine ve kullanılan yakıtlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11809) 37.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Pazarlar ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11816) - 3 0 3 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 38.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tavşanlı ilçesindeki sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11817) 39.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, akaryakıt tüketimi ve kaçakçılığı ile vergilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11818) 40.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, yapılması planlanan bir hidroelektrik santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11819) 41.- İstanbul Milletvekili Ümit Şafak'ın, İstanbul'da itfaiye hizmetlerinin özelleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11820) 42.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, bir köy yolundaki köprü ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11821) 43.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, Manisa-Selendi'de yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11822) 44.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Manisa-Selendi'de meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11823) 45.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bir katlı otopark inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11824) 46.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, özürlü istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11825) 47.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sağlık hizmetlerinde yeşil kartlılardan katkı payı alınmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11829) 48.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, özürlü istihdamına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11830) 49.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat-Niksar ve Ordu-Akkuş yollarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11856) 50.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, yerel internet sitelerinin desteklenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11857) 51.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Türk Telekom'un gayrimenkullerine ve STK'lara bedelsiz verilen arazilere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11858) 52.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, özürlü istihdamına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11859) 53.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Suriye ile gümrüksüz mal ithaline ve taşınmaz sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11867) 54.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, terör örgütü yandaşlarının çıkardıkları olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11868) 55.- Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu'nun, Teşvik Yasasına ve krizin bazı etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11869) 56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kurban kesimi organizasyonlarındaki yolsuzluklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11871) 57.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir HES projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11881) - 3 0 4 -
Sayfa 19 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 38.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tavşanlı ilçesindeki sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11817) 39.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, akaryakıt tüketimi ve kaçakçılığı ile vergilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11818) 40.- Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, yapılması planlanan bir hidroelektrik santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11819) 41.- İstanbul Milletvekili Ümit Şafak'ın, İstanbul'da itfaiye hizmetlerinin özelleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11820) 42.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, bir köy yolundaki köprü ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11821) 43.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, Manisa-Selendi'de yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11822) 44.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Manisa-Selendi'de meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11823) 45.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bir katlı otopark inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11824) 46.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, özürlü istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11825) 47.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, sağlık hizmetlerinde yeşil kartlılardan katkı payı alınmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11829) 48.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, özürlü istihdamına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11830) 49.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat-Niksar ve Ordu-Akkuş yollarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11856) 50.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, yerel internet sitelerinin desteklenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11857) 51.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Türk Telekom'un gayrimenkullerine ve STK'lara bedelsiz verilen arazilere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11858) 52.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın, özürlü istihdamına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11859) 53.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in, Suriye ile gümrüksüz mal ithaline ve taşınmaz sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11867) 54.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, terör örgütü yandaşlarının çıkardıkları olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11868) 55.- Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu'nun, Teşvik Yasasına ve krizin bazı etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11869) 56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kurban kesimi organizasyonlarındaki yolsuzluklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11871) 57.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bir HES projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11881) - 3 0 4 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 58.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Simav ilçesindeki sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11882) 59.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Şaphane ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11883) 60.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çavdarhisar ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11885) 61.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tavşanlı ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11886) 62.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Pazar ilçesindeki sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11887) 63.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bolu'daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11889) 64.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Doğu Anadolu'daki kömür kaynaklı hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11890) 65.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, teşvik uygulamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11892) 66.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, istihdam sağlayanların desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11893) 67.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, teşvik uygulamalarının süresinin uzatılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11894) 68.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı santrallerin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11898) 69.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, akarsu santrallerinin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11899) 70.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11900) 71.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki doğalgaz çalışmaları ile odun ve kömür fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11901) 72.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin'deki terör eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11902) 73.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Ankara'da bazı ulaşım noktalarındaki güvenlik hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11903) 74.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, bir karakol yakınlarında meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11904) 75.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığının taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11905) 76.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11906) 77.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, nüfus kaydı bulunmayan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11907) - 3 0 5 -
Sayfa 20 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 58.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Simav ilçesindeki sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11882) 59.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Şaphane ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11883) 60.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çavdarhisar ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11885) 61.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tavşanlı ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11886) 62.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Pazar ilçesindeki sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11887) 63.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bolu'daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11889) 64.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Doğu Anadolu'daki kömür kaynaklı hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11890) 65.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, teşvik uygulamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11892) 66.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, istihdam sağlayanların desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11893) 67.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, teşvik uygulamalarının süresinin uzatılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11894) 68.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı santrallerin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11898) 69.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, akarsu santrallerinin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11899) 70.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11900) 71.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bazı illerdeki doğalgaz çalışmaları ile odun ve kömür fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11901) 72.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, Mersin'deki terör eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11902) 73.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş'ın, Ankara'da bazı ulaşım noktalarındaki güvenlik hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11903) 74.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak'ın, bir karakol yakınlarında meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11904) 75.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığının taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11905) 76.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11906) 77.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, nüfus kaydı bulunmayan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11907) - 3 0 5 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 78.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11908) 79.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy yolundaki köprü ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11909) 80.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, yol, köprü ve otoyolların özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11916) 81.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, tahmini bütçe gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11917) 82.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, bazı bakanlara yeni makam aracı alınmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11918) 83.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, okul adlarından unvanların kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11919) 84.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, öğretmenlerin çocuk yardımı ödeneğindeki bir duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11920) 85.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, şehit unvanlarının okul isimlerinden kaldırılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11921) 86.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, ek ders ücretindeki bazı uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11922) 87.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, okullar arasındaki nitelik ve nicelik farklılaşmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11923) 88.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, eğitim hakkından yararlanamayan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11924) 89.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta takdirname verilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11925) 90.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki bazı eğitim ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11927) 91.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman Belediyesinin vergi borcundan dolayı satışa çıkarılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11928) 92.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, okul adlarından şehit unvanlarının çıkartılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11929) 93.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, izinsiz açılan özel öğrenci yurtlarına yönelik yaptırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11930) 94.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin, Şanlıurfa Havalimanındaki İLS cihazına ve İzmir uçuşlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11952) 95.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, kaldırılan tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11953) 96.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kurulacak küresel lojistik köylerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11954) 97.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı tren seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11955) 98.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kent İçi Ulaşım Kurumu kurulmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11956) - 3 0 6 -
Sayfa 21 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 78.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köyün bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11908) 79.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir köy yolundaki köprü ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11909) 80.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, yol, köprü ve otoyolların özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11916) 81.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, tahmini bütçe gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11917) 82.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'nin, bazı bakanlara yeni makam aracı alınmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11918) 83.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, okul adlarından unvanların kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11919) 84.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, öğretmenlerin çocuk yardımı ödeneğindeki bir duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11920) 85.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, şehit unvanlarının okul isimlerinden kaldırılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11921) 86.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, ek ders ücretindeki bazı uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11922) 87.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, okullar arasındaki nitelik ve nicelik farklılaşmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11923) 88.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, eğitim hakkından yararlanamayan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11924) 89.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta takdirname verilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11925) 90.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki bazı eğitim ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11927) 91.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman Belediyesinin vergi borcundan dolayı satışa çıkarılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11928) 92.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, okul adlarından şehit unvanlarının çıkartılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11929) 93.- Mersin Milletvekili İsa Gök'ün, izinsiz açılan özel öğrenci yurtlarına yönelik yaptırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11930) 94.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin, Şanlıurfa Havalimanındaki İLS cihazına ve İzmir uçuşlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11952) 95.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in, kaldırılan tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11953) 96.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kurulacak küresel lojistik köylerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11954) 97.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı tren seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11955) 98.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kent İçi Ulaşım Kurumu kurulmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11956) - 3 0 6 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 99.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı otoyol projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11957) 100.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ulaştırma sektörü kaynaklı karbondioksit salınımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11958) 101.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, bölünmüş yollar üzerindeki esnafın mağduriyetine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11959) 102.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, bir kısım tren seferlerinin iptal edilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11960) 103.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Çin'de Uygur Türklerinin yaşadığı bölgedeki uygulamalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11961) 104.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, SYDF'den yardım alan toplum kalkınma projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/11962) No.: 86 23 Şubat 2010 Salı Sözlü Soru Önergesi 1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Polis Meslek Yüksek Okullarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1848) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) Yazılı Soru Önergesi 1.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, Elazığ Valisinin bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12639) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 2.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Köy Kanunu ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12640) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 3.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Paşabahçe-Beykoz İçki Fabrikasının satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12641) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 4.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, valilerle yapılan toplantıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12642) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 5.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, kırmızı et sektöründeki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12643) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 6.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, yerel yönetimlerin gelirlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12644) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 7.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, mahalle muhtarlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12645) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 8.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, geçirdiği bir trafik kazasıyla ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12646) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 9.- Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu'nun, TÜİK'in yoksulluk smın verilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12647) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 10.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, SGK'mn trafik kazası geçirenlerin sağlık giderlerini ödememesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12648) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) - 3 0 7 -
Sayfa 22 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 99.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı otoyol projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11957) 100.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ulaştırma sektörü kaynaklı karbondioksit salınımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11958) 101.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, bölünmüş yollar üzerindeki esnafın mağduriyetine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11959) 102.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, bir kısım tren seferlerinin iptal edilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11960) 103.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Çin'de Uygur Türklerinin yaşadığı bölgedeki uygulamalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11961) 104.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, SYDF'den yardım alan toplum kalkınma projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/11962) No.: 86 23 Şubat 2010 Salı Sözlü Soru Önergesi 1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Polis Meslek Yüksek Okullarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1848) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) Yazılı Soru Önergesi 1.- İzmir Milletvekili Recai Birgün'ün, Elazığ Valisinin bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12639) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 2.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Köy Kanunu ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12640) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 3.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, Paşabahçe-Beykoz İçki Fabrikasının satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12641) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 4.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan'ın, valilerle yapılan toplantıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12642) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 5.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, kırmızı et sektöründeki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12643) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 6.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, yerel yönetimlerin gelirlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12644) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 7.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, mahalle muhtarlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12645) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 8.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, geçirdiği bir trafik kazasıyla ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12646) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 9.- Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu'nun, TÜİK'in yoksulluk smın verilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12647) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 10.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, SGK'mn trafik kazası geçirenlerin sağlık giderlerini ödememesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12648) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) - 3 0 7 - T B M M B: 64 23 . 2 . 2010 11.- Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu'nun, TEKEL varlıklarının satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12649) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 12.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki yapı denetim kuruluşlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/12650) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 13.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yapı denetim kuruluşlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/12651) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 14.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İstanbul Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12652) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 15.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye'deki atık su bertarafına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12653) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 16.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki atık su bertarafına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12654) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 17.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, atık suların bertarafına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12655) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 18.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, su kaynaklarında açılan kum ocaklarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12656) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 19.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, Kırklareli-Lüleburgaz'da düzenli depolama tesisi kurulmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12657) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 20.- Zonguldak Milletvekili Ali Kocal'ın, bir işletme müdürlüğünün alımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12658) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 21. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, BOTAŞ çalışanlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12659) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 22.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki yerlerin emlak vergisi değerlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12660) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 23.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Adıyaman-Kahta'da yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12661) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 24.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisindeki yerlerin emlak vergisi değerlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12662) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 25.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, ASKİ'nin uygulamalarından zarar görecek köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12663) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 26.- Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan'ın, Çankırı'da muhtarların eksik ödenen maaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12664) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 27.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, İstanbul Üniversitesi Rektörünün makam aracına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12665) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 28.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'da okulların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12666) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 29.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Diyarbakır'daki ikili eğitime ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12667) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 30.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'daki ikili eğitime ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12668) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) - 3 0 8 -
Sayfa 23 -
T B M M B: 64 23 . 2 . 2010 11.- Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu'nun, TEKEL varlıklarının satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12649) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 12.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki yapı denetim kuruluşlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/12650) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 13.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, yapı denetim kuruluşlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/12651) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 14.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, İstanbul Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12652) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 15.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Osmaniye'deki atık su bertarafına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12653) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 16.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, Adana'daki atık su bertarafına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12654) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 17.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel'in, atık suların bertarafına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12655) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 18.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, su kaynaklarında açılan kum ocaklarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12656) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 19.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu'nun, Kırklareli-Lüleburgaz'da düzenli depolama tesisi kurulmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12657) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 20.- Zonguldak Milletvekili Ali Kocal'ın, bir işletme müdürlüğünün alımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12658) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 21. - Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, BOTAŞ çalışanlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12659) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 22.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki yerlerin emlak vergisi değerlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12660) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 23.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Adıyaman-Kahta'da yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12661) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 24.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisindeki yerlerin emlak vergisi değerlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12662) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 25.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, ASKİ'nin uygulamalarından zarar görecek köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12663) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 26.- Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan'ın, Çankırı'da muhtarların eksik ödenen maaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12664) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 27.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, İstanbul Üniversitesi Rektörünün makam aracına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12665) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 28.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'da okulların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12666) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 29.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Diyarbakır'daki ikili eğitime ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12667) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 30.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Bursa'daki ikili eğitime ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12668) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) - 3 0 8 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 31.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Ankara'da açılışı yapılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12669) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 32.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, ilköğretim okullarına aktarılan kaynağa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12670) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 33.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Mardin'deki ikili eğitime ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12671) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 34.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Siirt'teki ikili eğitime ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12672) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 35.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Açıköğretim Fakültesi laborant ve veterinerlik önlisans programına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12673) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 36.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12674) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 37.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, satılan kamu mallarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12675) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 38.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız'ın, Edirne'deki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12676) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 39.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, raf ömrü uzatılan bir ilacın kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12677) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 40.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Açıköğretim Fakültesi laborant ve veterinerlik önlisans programından mezun olan personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12678) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 41.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, domuz gribiyle ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12679) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 42.- Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan'ın, sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12680) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 43.- Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan'ın, Çankırı'daki hekim ve hekim başına düşen hasta sayılarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12681) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 44.- Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan'ın, HİNİ aşılarının kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12682) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 45.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Antalya'daki devlet hastanelerinin personel ve yatak sayılarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12683) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 46.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, Sivas'ın bir proje kapsamına alınmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12684) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 47.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Eğirdir'deki elma üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12685) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 48.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Çanakkale'deki yolların iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12686) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) - 3 0 9 -
Sayfa 24 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 31.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Ankara'da açılışı yapılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12669) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 32.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, ilköğretim okullarına aktarılan kaynağa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12670) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 33.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Mardin'deki ikili eğitime ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12671) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 34.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Siirt'teki ikili eğitime ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12672) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 35.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Açıköğretim Fakültesi laborant ve veterinerlik önlisans programına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12673) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 36.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12674) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 37.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, satılan kamu mallarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12675) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 38.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız'ın, Edirne'deki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12676) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 39.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner'in, raf ömrü uzatılan bir ilacın kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12677) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 40.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Açıköğretim Fakültesi laborant ve veterinerlik önlisans programından mezun olan personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12678) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 41.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, domuz gribiyle ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12679) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 42.- Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan'ın, sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12680) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 43.- Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan'ın, Çankırı'daki hekim ve hekim başına düşen hasta sayılarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12681) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 44.- Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan'ın, HİNİ aşılarının kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12682) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 45.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Antalya'daki devlet hastanelerinin personel ve yatak sayılarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12683) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 46.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, Sivas'ın bir proje kapsamına alınmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12684) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 47.- İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Eğirdir'deki elma üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12685) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 48.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Çanakkale'deki yolların iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12686) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) - 3 0 9 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 49.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, TEKEL işçilerinin kıdem tazminatlarının yatırıldığı hesaplara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12687) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 50.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, yapısal risk taşıyan stadlara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/12688) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 51.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili bir habere ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/12689) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 52.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Bursa Adli Tıp Kurumunun yerinin değiştirilmesine ve personel ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12690) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 53.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Anadolu Ajansı ile Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü arasındaki personel hareketlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12691) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 54.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'daki tarihi Kayaaltı Sığınağının korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12692) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 55.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Adıyaman-Kahta'da yaşanan bir olaya ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12693) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) Meclis Araştırması Önergeleri 1.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, eğitimde toplumsal cinsiyet duyarlılığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/583) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2010) 2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 24 Milletvekilinin, turizm sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/584) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2010) 3.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, başta konut kredisi olmak üzere kredi geri ödemelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/585) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2010) 4.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 20 Milletvekilinin, Köyceğiz İlçesinde kurulacak hidroelektrik santralin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/586) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2010) Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi 1.- Muğla Milletvekili Metin Ergun, Menteşe Beldesindeki bir cadde isminin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesini 23/02/2010 tarihinde geri almıştır (7/12617) - 3 1 0 -
Sayfa 25 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 49.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın, TEKEL işçilerinin kıdem tazminatlarının yatırıldığı hesaplara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12687) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 50.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, yapısal risk taşıyan stadlara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/12688) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 51.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili bir habere ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/12689) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 52.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer'in, Bursa Adli Tıp Kurumunun yerinin değiştirilmesine ve personel ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12690) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 53.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün, Anadolu Ajansı ile Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü arasındaki personel hareketlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12691) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 54.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, Antalya'daki tarihi Kayaaltı Sığınağının korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12692) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) 55.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Adıyaman-Kahta'da yaşanan bir olaya ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12693) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010) Meclis Araştırması Önergeleri 1.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, eğitimde toplumsal cinsiyet duyarlılığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/583) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2010) 2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 24 Milletvekilinin, turizm sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/584) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2010) 3.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, başta konut kredisi olmak üzere kredi geri ödemelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/585) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2010) 4.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 20 Milletvekilinin, Köyceğiz İlçesinde kurulacak hidroelektrik santralin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/586) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2010) Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi 1.- Muğla Milletvekili Metin Ergun, Menteşe Beldesindeki bir cadde isminin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesini 23/02/2010 tarihinde geri almıştır (7/12617) - 3 1 0 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 0 : 1 BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64'üncü Birleşimini açıyorum. III.- YOKLAMA BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. Beş dakika süre veriyorum. Yoklama işlemini başlatıyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. Gündem dışı ilk söz Hakkâri ilinin ulaşım sorunları hakkında söz isteyen Hakkâri Milletvekili Rüstem Zeydan'a aittir. Buyurun Sayın Zeydan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) IV- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 1.- Hakkâri Milletvekili Rüstem Zeydan 'ın, Hakkâri ilinin ulaşım sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması RÜSTEM ZEYDAN (Hakkâri) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Hakkâri ilimizin ulaşım öncelikleri konusunda gündem dışı söz almış bulunuyorum. Yüce heyeti sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hakkâri ilimiz Türkiye'mizde iki ülkeye sınırdaş olan ender illerden bir tanesidir; bir tanesi Edirne ilimizdir, bir diğeri de Hakkâri ilimizdir. Hakkâri ilimizin bir tarafı İran, bir tarafı Irak devletidir. Hakkâri ilinin bir özelliği daha vardır saygıdeğer arkadaşlar: Aynı yoldan girer, aynı yoldan çıkmak zorundasınız. Hakkâri'nin başka bir çıkış alanı yoktur. Hakkâri, ülkemizin sağ alt köşesidir, gerçekten de gönlümüzün sağ alt köşesidir. Hakkâri ilinin ulusal ve uluslararası kara yolu ağı vardır. Dolayısıyla da Hükümetimizin bu ulaşım öncelikleri konusunda neler yaptığını birkaç cümleyle sizlere arz etmek ve sizlerle paylaşmak isterim. Van ilimizden Hakkâri ilimize kadar 200 kilometrelik bir kara yolu ağımız vardır. Bu hem ulusal hem uluslararası kara yolu ağıdır ve Yüksekova'mız üzerinden Esendere Gümrük Kapısı ve İran'a açılır. Gene Yüksekova üzerinden Şemdinli ilçemize gidip Irak'a açılan bir kapısı vardır, gerçi faal değildir. Gene Çukurca ilçemiz üzerinden Irak'a açılan bir başka kara yolu ağı vardır. Bu nedenledir ki bu sene Hükümetimizin içtenlikli desteğiyle bölünmüş yol programına alındı ve geçen sene de Yüksekova-Yeniköprü yol ayrımı zaten 2A standardına yükseltilmiş bir yatırım programı içerisinde yerini almıştı. Eski karayolcular çok iyi bilirler ki Karayollarının girişinde şöyle der: "Gidemediğin yer senin değildir." Ama Hakkâri'ye onlarca kez, yüzlerce kez -devletin yatırımları, gerçekten, geçmişte - 3 1 1 - 23 Şubat 2010 Salı BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: 15.00 BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Murat ÖZKAN (Giresun)
Sayfa 26 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 0 : 1 BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64'üncü Birleşimini açıyorum. III.- YOKLAMA BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. Beş dakika süre veriyorum. Yoklama işlemini başlatıyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. Gündem dışı ilk söz Hakkâri ilinin ulaşım sorunları hakkında söz isteyen Hakkâri Milletvekili Rüstem Zeydan'a aittir. Buyurun Sayın Zeydan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) IV- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 1.- Hakkâri Milletvekili Rüstem Zeydan 'ın, Hakkâri ilinin ulaşım sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması RÜSTEM ZEYDAN (Hakkâri) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Hakkâri ilimizin ulaşım öncelikleri konusunda gündem dışı söz almış bulunuyorum. Yüce heyeti sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hakkâri ilimiz Türkiye'mizde iki ülkeye sınırdaş olan ender illerden bir tanesidir; bir tanesi Edirne ilimizdir, bir diğeri de Hakkâri ilimizdir. Hakkâri ilimizin bir tarafı İran, bir tarafı Irak devletidir. Hakkâri ilinin bir özelliği daha vardır saygıdeğer arkadaşlar: Aynı yoldan girer, aynı yoldan çıkmak zorundasınız. Hakkâri'nin başka bir çıkış alanı yoktur. Hakkâri, ülkemizin sağ alt köşesidir, gerçekten de gönlümüzün sağ alt köşesidir. Hakkâri ilinin ulusal ve uluslararası kara yolu ağı vardır. Dolayısıyla da Hükümetimizin bu ulaşım öncelikleri konusunda neler yaptığını birkaç cümleyle sizlere arz etmek ve sizlerle paylaşmak isterim. Van ilimizden Hakkâri ilimize kadar 200 kilometrelik bir kara yolu ağımız vardır. Bu hem ulusal hem uluslararası kara yolu ağıdır ve Yüksekova'mız üzerinden Esendere Gümrük Kapısı ve İran'a açılır. Gene Yüksekova üzerinden Şemdinli ilçemize gidip Irak'a açılan bir kapısı vardır, gerçi faal değildir. Gene Çukurca ilçemiz üzerinden Irak'a açılan bir başka kara yolu ağı vardır. Bu nedenledir ki bu sene Hükümetimizin içtenlikli desteğiyle bölünmüş yol programına alındı ve geçen sene de Yüksekova-Yeniköprü yol ayrımı zaten 2A standardına yükseltilmiş bir yatırım programı içerisinde yerini almıştı. Eski karayolcular çok iyi bilirler ki Karayollarının girişinde şöyle der: "Gidemediğin yer senin değildir." Ama Hakkâri'ye onlarca kez, yüzlerce kez -devletin yatırımları, gerçekten, geçmişte - 3 1 1 - 23 Şubat 2010 Salı BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: 15.00 BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Murat ÖZKAN (Giresun) T B M M B: 64 23 . 2 . 2010 O: 1 - 3 1 2 - yetersiz olsa da bugün bile yetersiz olsa da- devletimiz, milletimiz, hükümetlerimiz ve özellikle de son cumhuriyet Hükümeti olan AK PARTİ Hükümeti şefkatli elini uzatmıştır. Bütün hemşehrilerim adına kendilerine içtenlikli şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Başbakanımız üç kere ilimizi şereflendirmişlerdir ve her gelişinde Hakkâri'yi bir başka görmüşlerdir. Hakkâri, gerçekten, üniversitesi ilk kez kurulan illerin başında gelmektedir. İşte bu kara yolu ağı, Üniversitenin gelişimi konusunda, Üniversitenin uluslararası arenada yani Irak ve İran coğrafyasına da hitap edebilecek bilgi alışverişinde önemli bir altyapı gerekçesi olabilir. Hakkâri Üniversitesini bu anlamda da değerlendirmekte çok büyük fayda vardır. Bunun ötesinde, hava ulaşımı da yine bu Hükümet döneminde gelmiştir. Yüksekova havaalanımız ihale edilmiş, mart ayı içerisinde yer teslimi yapılacaktır. İşte bu havaalanı, ilimizin ve de gerçekten ülkemizin komşularıyla olan ilişkilerini, ticari, sınai, kalkınma ve yatırıma dönük ilişkilerini, özellikle de eğitim başlıklı ilişkilerini ciddi anlamda, pozitif anlamda etkileyecektir. O yüzdendir ki kara yolları ağı bizim için çok anlamlı ve çok önemlidir. Bununla birlikte, yine Hükümetimizin döneminde hava ambulans sistemi yine bir başka ulaşım aracı olarak ilimizde sıkça, istemediğimiz hâlde -tabii, hastalarımız için kullandığımız için böyle ifade ediyorum- ama sıkça vatandaşlarımıza hizmet etmektedir. Bu kara yolları ağı içerisinde, Van'dan Hakkâri'ye kadar olan kara yolları ağı içerisinde -bölgeyi gören arkadaşlarımız bilecektir ki- Güzeldere diye bir mevkimiz vardır. Dün de ben o bölgeden geçerken... Senenin on iki ayı coğrafyası çok haşin, kış şartları çok yoğun olan bir bölgedir. Bu bölgenin de, Güzeldere bölgesinin de yine bu arz ettiğim kara yolu çerçevesinde bir tünel şeklinde dizayn edilmesi yatırıma girmiştir. 6,3 kilometre uzunluğunda bir tüneldir ve gerçekten de bölgeye müthiş bir katkı ve müthiş pozitif bir destek sağlayacaktır. Dolayısıyla da ilimizde yapılacak ulaşım alanındaki her türlü yatırım bize her türlü şekilde pozitif anlamda ülkenin bir katma değeri olacaktır. Bu anlamda, destek veren, bu yatırıma gönül veren, bu yatırıma içtenlikle duygularını ifade eden herkese hemşehrilerim adına içtenlikle şükranlarımı sunuyorum. Hakkâri ilimizin gönüllere çok yakın ama gözlerden uzak olan bu coğrafyasının ülkemizin diğer coğrafyalarıyla bir yeknesaklık teşkil ettiğini, duygusal anlamda da bir bağlılık olduğunu, bu kara yoluyla ziyaret etmek isteyen arkadaşlarımızın... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Zeydan, lütfen tamamlayınız. RÜSTEM ZEYDAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. ...bunu gözlemleyeceğine yürekten inanıyorum ve diyorum ki Hakkâri ilimiz, gerek coğrafi gerek sınai gerek ticari gerekse de kültürel yapısı ve gerçekten de görülmeye değer coğrafyasıyla ülkemizin müstesna bir köşesidir. Bütün arkadaşlarımızı, bütün vatandaşlarımızı senede bir kere de olsa Hakkâri'mize bekliyoruz; bizleri şereflendireceklerdir, bizleri onurlandıracaklardır. Onlara gönül kapımız açıktır. Hemşehrilerim adına herkesi, hepinizi davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum, sevgi dolu saygılarımı sunuyorum efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Zeydan. Gündemdışı ikinci söz Ardahan ilinin kurtuluş yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'e aittir. (CHP sıralarından alkışlar) Buyurun Sayın Öğüt.
Sayfa 27 -
T B M M B: 64 23 . 2 . 2010 O: 1 - 3 1 2 - yetersiz olsa da bugün bile yetersiz olsa da- devletimiz, milletimiz, hükümetlerimiz ve özellikle de son cumhuriyet Hükümeti olan AK PARTİ Hükümeti şefkatli elini uzatmıştır. Bütün hemşehrilerim adına kendilerine içtenlikli şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Başbakanımız üç kere ilimizi şereflendirmişlerdir ve her gelişinde Hakkâri'yi bir başka görmüşlerdir. Hakkâri, gerçekten, üniversitesi ilk kez kurulan illerin başında gelmektedir. İşte bu kara yolu ağı, Üniversitenin gelişimi konusunda, Üniversitenin uluslararası arenada yani Irak ve İran coğrafyasına da hitap edebilecek bilgi alışverişinde önemli bir altyapı gerekçesi olabilir. Hakkâri Üniversitesini bu anlamda da değerlendirmekte çok büyük fayda vardır. Bunun ötesinde, hava ulaşımı da yine bu Hükümet döneminde gelmiştir. Yüksekova havaalanımız ihale edilmiş, mart ayı içerisinde yer teslimi yapılacaktır. İşte bu havaalanı, ilimizin ve de gerçekten ülkemizin komşularıyla olan ilişkilerini, ticari, sınai, kalkınma ve yatırıma dönük ilişkilerini, özellikle de eğitim başlıklı ilişkilerini ciddi anlamda, pozitif anlamda etkileyecektir. O yüzdendir ki kara yolları ağı bizim için çok anlamlı ve çok önemlidir. Bununla birlikte, yine Hükümetimizin döneminde hava ambulans sistemi yine bir başka ulaşım aracı olarak ilimizde sıkça, istemediğimiz hâlde -tabii, hastalarımız için kullandığımız için böyle ifade ediyorum- ama sıkça vatandaşlarımıza hizmet etmektedir. Bu kara yolları ağı içerisinde, Van'dan Hakkâri'ye kadar olan kara yolları ağı içerisinde -bölgeyi gören arkadaşlarımız bilecektir ki- Güzeldere diye bir mevkimiz vardır. Dün de ben o bölgeden geçerken... Senenin on iki ayı coğrafyası çok haşin, kış şartları çok yoğun olan bir bölgedir. Bu bölgenin de, Güzeldere bölgesinin de yine bu arz ettiğim kara yolu çerçevesinde bir tünel şeklinde dizayn edilmesi yatırıma girmiştir. 6,3 kilometre uzunluğunda bir tüneldir ve gerçekten de bölgeye müthiş bir katkı ve müthiş pozitif bir destek sağlayacaktır. Dolayısıyla da ilimizde yapılacak ulaşım alanındaki her türlü yatırım bize her türlü şekilde pozitif anlamda ülkenin bir katma değeri olacaktır. Bu anlamda, destek veren, bu yatırıma gönül veren, bu yatırıma içtenlikle duygularını ifade eden herkese hemşehrilerim adına içtenlikle şükranlarımı sunuyorum. Hakkâri ilimizin gönüllere çok yakın ama gözlerden uzak olan bu coğrafyasının ülkemizin diğer coğrafyalarıyla bir yeknesaklık teşkil ettiğini, duygusal anlamda da bir bağlılık olduğunu, bu kara yoluyla ziyaret etmek isteyen arkadaşlarımızın... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Zeydan, lütfen tamamlayınız. RÜSTEM ZEYDAN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. ...bunu gözlemleyeceğine yürekten inanıyorum ve diyorum ki Hakkâri ilimiz, gerek coğrafi gerek sınai gerek ticari gerekse de kültürel yapısı ve gerçekten de görülmeye değer coğrafyasıyla ülkemizin müstesna bir köşesidir. Bütün arkadaşlarımızı, bütün vatandaşlarımızı senede bir kere de olsa Hakkâri'mize bekliyoruz; bizleri şereflendireceklerdir, bizleri onurlandıracaklardır. Onlara gönül kapımız açıktır. Hemşehrilerim adına herkesi, hepinizi davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum, sevgi dolu saygılarımı sunuyorum efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Zeydan. Gündemdışı ikinci söz Ardahan ilinin kurtuluş yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'e aittir. (CHP sıralarından alkışlar) Buyurun Sayın Öğüt. TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 1 - 3 1 3 - 2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın 89'uncu kurtuluş yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bugün Ardahan'ın 89'uncu kurtuluş yıl dönümü. Buradan, Edirne'den Ardahan'a kadar bütün vatandaşlarımı saygılarımla selamlıyorum. Bu toprakları vatan yapan bütün şehitlere rahmet diliyorum. Değerli arkadaşlar, seksen dokuz yıl önce Ardahan kurtuldu. 1876-77 yılında Osmanlı-Rus Savaşı'nda işgal oldu, 23 Şubat 1921'de kurtuldu. Ancak Ardahan, kırk üç yıl Rus işgali altında kaldı, bu kadar zulüm görmedi, bu kadar ekonomik sıkıntı çekmedi, bu kadar göç vermedi -işgal altında bile göç vermedi- bu kadar Ardahan halkı yoksullaşmadı, bu kadar Ardahan halkı işsiz kalmadı. Şu anda Ardahan'da ekonomik anlamda kurtuluş olması lazım. Posof Sınır Kapımız çalışmıyor, maalesef Posof yolu bile kapalı. 1996'da mazot ticareti serbest bırakıldı, 96'da mazot ticareti kapatıldı. 750 aile tanker almıştı, 750 aile iflas etti, herkesin evine icra gitti. Çıldır Aktaş Kapısı hâlen açılmadı, hâlen kapalı kalmış durumda. Ardahan-Ardanuç yolu hâlen yapılmadı arkadaşlar. Her yere duble yol yapıldı, Ardahan'a, daha bitmek üzere olan bir duble yolumuz var, çakır çukur yollar bile bitmedi. Hanak-Damal-Posof, uzanan bir yolumuz var Gürcistan'a. O yolu da duble yoldan çıkartmışlar, dar bir yol; devamlı o yolda da kaza oluyor. "Posof Ilgar Dağı'na tünel yapacağız." dedi bütün siyasetçiler, gittiler kandırdılar, tünel de yapmadılar, tüp geçit de yapmadılar. Değerli arkadaşlar, Ardahan'ın içerisinden geçen bir Kura Nehri'miz var. Bu Kura Nehri'nin suyu çok geldi gibi davranıp normal yatağından Kura Nehri'ni ayırıp Karadeniz'e veriyorlar. Şimdi Ardahan'da Beşikkaya, Kotanlı ve Kayabeyi barajları var, bu barajlar yapılacak, ihale edildi ama Ardahan'ın suyunu Çoruh Nehri'ne aktarmak için bir çalışma yapılıyor. Buna bütün herkesi karşı koymaya davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, Ardahan'da üniversite kuruldu. Üniversite kurulmasından da çok sevinçliyiz. Bu kanun tekliflerinden birisini de ben verdim ama Üniversiteye adam alınırken dışarıdan adam geliyor, Üniversite Ardahanlı insanları alamıyor. Niye alamıyor? KPS imtihanı nedeniyle dışarıdan adam geliyor. Bu nedenle, Ardahan'ın ekonomik yapısının kalkınması için köylünün, çiftçinin ve esnafın kalkınması lazım. Bakın, esnaf-sanatkârlar kooperatifine bağlı 510 esnafı var Ardahan'ın. Devletten 300 milyar kredi istiyorlar, 300 milyar alamıyor ama aynı Hükümet 750 milyon doları bir kalemde Çalık Grubuna veriyor. Yani Ardahan'da sınırda bekçilik yapan, karda kışta, yedi sekiz ay soğuk altında kalan bir esnafa kredi verilmez de kime verilir arkadaşlar? Ardahan'dan üç tane boru hattı geçiyor, ikisi doğal gaz, Ardahan'a hâlen doğal gaz verilmedi. Ardahan'ın merkezinde altı mahalle var, altı mahallenin yüzde 60'a yakını hâlen daha tezek yakıyor. Bu ayıptır, bu 21'inci yüzyıla da yakışmıyor arkadaşlar. Şimdi, böyle bir ortamda Hoçuvan bölgemiz var. Ben -Hoçuvan bölgesi yirmi bir pareden oluşur- kanun teklifi verdim ilçe olsun diye, AKP oylarıyla reddoldu ve ilçe yapmadılar ama Hoçuvan bölgesi ilçe olsaydı, bugün inanıyorum ki Hoçuvan'ın o yirmi bir pare köyünde göç olmayacaktı, o bölge daha da kalkınmış olacaktı. Değerli arkadaşlar, sıkıntılarımız çok ama şunu söyleyeyim: Biz burada Ardahan halkı olarak, Ardahan Milletvekili olarak, o bölgenin sesi olarak, yedi sekiz ay kar, kış, don olan bir memlekette yaşayan insanlar olarak Hükümetin bize yardım etmediğini buradan ısrarla söylüyorum. Bakın, 26 Eylülde kar yağdı, bütün mahsulümüz tarlada kaldı. 26 Eylülde kar yağar mı? Don oldu, tarla ve
Sayfa 28 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 1 - 3 1 3 - 2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın 89'uncu kurtuluş yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bugün Ardahan'ın 89'uncu kurtuluş yıl dönümü. Buradan, Edirne'den Ardahan'a kadar bütün vatandaşlarımı saygılarımla selamlıyorum. Bu toprakları vatan yapan bütün şehitlere rahmet diliyorum. Değerli arkadaşlar, seksen dokuz yıl önce Ardahan kurtuldu. 1876-77 yılında Osmanlı-Rus Savaşı'nda işgal oldu, 23 Şubat 1921'de kurtuldu. Ancak Ardahan, kırk üç yıl Rus işgali altında kaldı, bu kadar zulüm görmedi, bu kadar ekonomik sıkıntı çekmedi, bu kadar göç vermedi -işgal altında bile göç vermedi- bu kadar Ardahan halkı yoksullaşmadı, bu kadar Ardahan halkı işsiz kalmadı. Şu anda Ardahan'da ekonomik anlamda kurtuluş olması lazım. Posof Sınır Kapımız çalışmıyor, maalesef Posof yolu bile kapalı. 1996'da mazot ticareti serbest bırakıldı, 96'da mazot ticareti kapatıldı. 750 aile tanker almıştı, 750 aile iflas etti, herkesin evine icra gitti. Çıldır Aktaş Kapısı hâlen açılmadı, hâlen kapalı kalmış durumda. Ardahan-Ardanuç yolu hâlen yapılmadı arkadaşlar. Her yere duble yol yapıldı, Ardahan'a, daha bitmek üzere olan bir duble yolumuz var, çakır çukur yollar bile bitmedi. Hanak-Damal-Posof, uzanan bir yolumuz var Gürcistan'a. O yolu da duble yoldan çıkartmışlar, dar bir yol; devamlı o yolda da kaza oluyor. "Posof Ilgar Dağı'na tünel yapacağız." dedi bütün siyasetçiler, gittiler kandırdılar, tünel de yapmadılar, tüp geçit de yapmadılar. Değerli arkadaşlar, Ardahan'ın içerisinden geçen bir Kura Nehri'miz var. Bu Kura Nehri'nin suyu çok geldi gibi davranıp normal yatağından Kura Nehri'ni ayırıp Karadeniz'e veriyorlar. Şimdi Ardahan'da Beşikkaya, Kotanlı ve Kayabeyi barajları var, bu barajlar yapılacak, ihale edildi ama Ardahan'ın suyunu Çoruh Nehri'ne aktarmak için bir çalışma yapılıyor. Buna bütün herkesi karşı koymaya davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, Ardahan'da üniversite kuruldu. Üniversite kurulmasından da çok sevinçliyiz. Bu kanun tekliflerinden birisini de ben verdim ama Üniversiteye adam alınırken dışarıdan adam geliyor, Üniversite Ardahanlı insanları alamıyor. Niye alamıyor? KPS imtihanı nedeniyle dışarıdan adam geliyor. Bu nedenle, Ardahan'ın ekonomik yapısının kalkınması için köylünün, çiftçinin ve esnafın kalkınması lazım. Bakın, esnaf-sanatkârlar kooperatifine bağlı 510 esnafı var Ardahan'ın. Devletten 300 milyar kredi istiyorlar, 300 milyar alamıyor ama aynı Hükümet 750 milyon doları bir kalemde Çalık Grubuna veriyor. Yani Ardahan'da sınırda bekçilik yapan, karda kışta, yedi sekiz ay soğuk altında kalan bir esnafa kredi verilmez de kime verilir arkadaşlar? Ardahan'dan üç tane boru hattı geçiyor, ikisi doğal gaz, Ardahan'a hâlen doğal gaz verilmedi. Ardahan'ın merkezinde altı mahalle var, altı mahallenin yüzde 60'a yakını hâlen daha tezek yakıyor. Bu ayıptır, bu 21'inci yüzyıla da yakışmıyor arkadaşlar. Şimdi, böyle bir ortamda Hoçuvan bölgemiz var. Ben -Hoçuvan bölgesi yirmi bir pareden oluşur- kanun teklifi verdim ilçe olsun diye, AKP oylarıyla reddoldu ve ilçe yapmadılar ama Hoçuvan bölgesi ilçe olsaydı, bugün inanıyorum ki Hoçuvan'ın o yirmi bir pare köyünde göç olmayacaktı, o bölge daha da kalkınmış olacaktı. Değerli arkadaşlar, sıkıntılarımız çok ama şunu söyleyeyim: Biz burada Ardahan halkı olarak, Ardahan Milletvekili olarak, o bölgenin sesi olarak, yedi sekiz ay kar, kış, don olan bir memlekette yaşayan insanlar olarak Hükümetin bize yardım etmediğini buradan ısrarla söylüyorum. Bakın, 26 Eylülde kar yağdı, bütün mahsulümüz tarlada kaldı. 26 Eylülde kar yağar mı? Don oldu, tarla ve T B M M B: 64 23 . 2 . 2010 O: 1 bütün buğdayımız, arpamız kaldı. Şimdi, tespit edildi yüzde yüz zarar var, bir kuruş devlet oradaki vatandaşına para ödemedi arkadaşlar. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Öğüt, lütfen tamamlar mısınız. Buyurun. ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Yani 26 Eylülde yağan kardan dolayı zarar gören çiftçiye bir kuruş ödemedi Hükümet. Çiftçiye hâlen de yem bitkisi parası ödenmedi. Mazot parası, işte bu ay sonunda ödenecek diyorlar. Değerli arkadaşlar, ben geçen hafta oradaydım, eksi 23 derecede -Göle'de ben kendi gözümle gördüm, eksi 23 derecede- insanlar yaşıyorsa, orada vatan bekçiliği yapıyorsa bu insanlara devletin elini uzatması lazım. Ardahan üniversitede sonuncu. Benim biraz sonra eğitimle ilgili konuşmam var -daha sonra, bir iki saat sonra gelecek sıram tahmin ediyorum- eğitimi orada anlatacağım. Ben istirham ediyorum, rica ediyorum Hükümetten: Orada olan öğretmene, memura farklı maaş verin. Başka türlü orada durmuyor, başka türlü kimse gitmiyor, hizmet vermiyorlar arkadaşlar. Ben, Sayın Başkana söz verdiği için teşekkür ediyorum. Edirne'den Ardahan'a kadar bu topraklan vatan yapan bütün şehitleri rahmetle anıyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öğüt. Gündem dışı üçüncü söz hayvancılık sektörünün sorunları hakkında söz isteyen Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'a aittir. Buyurun Sayın Ertugay. (MHP sıralarından alkışlar) 3.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, hayvancılık sektörünün sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Gelir dağılımının giderek bozulduğu, açlık sınırının altındaki insan sayısının 15 milyona dayandığı ülkemizde hiç şüphe yok ki artan işsizlik bugün için bu ülkenin en temel sosyal ve ekonomik sorunlarının başında gelmektedir. Stratejik bir sektör olarak tarımın büyük bir nüfus kitlesini barındırdığı ve istihdam ettiği, işsizliği absorbe eden bu yönüyle de ülkemiz için bir sigorta olduğu muhakkaktır. Değerli milletvekilleri, tarımın diğer sorunlarını şimdilik bir kenara bırakarak bir türlü sıkıntıdan kurtarılamayan hayvancılığımızın sorunlarına değinmek istiyorum. Hayvancılık, insanın yeterli ve dengeli beslenmesi, istihdama olan büyük katkısı, hayvanların insan gıdası olarak tüketilemeyen bitki ve bitkisel artıkları yararlı besinlere dönüştürebilme yetenekleri nedeniyle çok yönlü ve vazgeçilmez bir sektör olarak insan hayatı ve ülke ekonomisinde her zaman çok önemli bir konuma sahiptir. Olaya ülkemiz açısından baktığımızda farklı ekolojileri, değişik tür ve ırktan hayvan varlığı ve hâlen yüzde 35'i kırsal kesimde yaşayan nüfusu ve istihdam kapasitesiyle hayvancılığa çok özel bir önem vermemiz gerektiği çok açık bir şekilde görülmektedir. Ancak son yıllarda bütün gelişmiş ülkelerde hayvansal üretimin toplam tarımsal üretim içindeki payı giderek artarken, çok daha büyük destekler bu sektöre verilirken Türkiye'de maalesef böyle bir başarı sağlanamamış ve ciddi olarak geriye bir gidiş söz konusu olmuştur. Son olarak, 2008-2009 yıllarında düşen süt fiyatları ve kesime giden binlerce damızlık hayvan, ekonomik kriz ve 2010 yılının ilk aylarında anormal yükselen et fiyatları, et ithalatı dedikoduları, - 3 1 4 -
Sayfa 29 -
T B M M B: 64 23 . 2 . 2010 O: 1 bütün buğdayımız, arpamız kaldı. Şimdi, tespit edildi yüzde yüz zarar var, bir kuruş devlet oradaki vatandaşına para ödemedi arkadaşlar. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Öğüt, lütfen tamamlar mısınız. Buyurun. ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Yani 26 Eylülde yağan kardan dolayı zarar gören çiftçiye bir kuruş ödemedi Hükümet. Çiftçiye hâlen de yem bitkisi parası ödenmedi. Mazot parası, işte bu ay sonunda ödenecek diyorlar. Değerli arkadaşlar, ben geçen hafta oradaydım, eksi 23 derecede -Göle'de ben kendi gözümle gördüm, eksi 23 derecede- insanlar yaşıyorsa, orada vatan bekçiliği yapıyorsa bu insanlara devletin elini uzatması lazım. Ardahan üniversitede sonuncu. Benim biraz sonra eğitimle ilgili konuşmam var -daha sonra, bir iki saat sonra gelecek sıram tahmin ediyorum- eğitimi orada anlatacağım. Ben istirham ediyorum, rica ediyorum Hükümetten: Orada olan öğretmene, memura farklı maaş verin. Başka türlü orada durmuyor, başka türlü kimse gitmiyor, hizmet vermiyorlar arkadaşlar. Ben, Sayın Başkana söz verdiği için teşekkür ediyorum. Edirne'den Ardahan'a kadar bu topraklan vatan yapan bütün şehitleri rahmetle anıyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Öğüt. Gündem dışı üçüncü söz hayvancılık sektörünün sorunları hakkında söz isteyen Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'a aittir. Buyurun Sayın Ertugay. (MHP sıralarından alkışlar) 3.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, hayvancılık sektörünün sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Gelir dağılımının giderek bozulduğu, açlık sınırının altındaki insan sayısının 15 milyona dayandığı ülkemizde hiç şüphe yok ki artan işsizlik bugün için bu ülkenin en temel sosyal ve ekonomik sorunlarının başında gelmektedir. Stratejik bir sektör olarak tarımın büyük bir nüfus kitlesini barındırdığı ve istihdam ettiği, işsizliği absorbe eden bu yönüyle de ülkemiz için bir sigorta olduğu muhakkaktır. Değerli milletvekilleri, tarımın diğer sorunlarını şimdilik bir kenara bırakarak bir türlü sıkıntıdan kurtarılamayan hayvancılığımızın sorunlarına değinmek istiyorum. Hayvancılık, insanın yeterli ve dengeli beslenmesi, istihdama olan büyük katkısı, hayvanların insan gıdası olarak tüketilemeyen bitki ve bitkisel artıkları yararlı besinlere dönüştürebilme yetenekleri nedeniyle çok yönlü ve vazgeçilmez bir sektör olarak insan hayatı ve ülke ekonomisinde her zaman çok önemli bir konuma sahiptir. Olaya ülkemiz açısından baktığımızda farklı ekolojileri, değişik tür ve ırktan hayvan varlığı ve hâlen yüzde 35'i kırsal kesimde yaşayan nüfusu ve istihdam kapasitesiyle hayvancılığa çok özel bir önem vermemiz gerektiği çok açık bir şekilde görülmektedir. Ancak son yıllarda bütün gelişmiş ülkelerde hayvansal üretimin toplam tarımsal üretim içindeki payı giderek artarken, çok daha büyük destekler bu sektöre verilirken Türkiye'de maalesef böyle bir başarı sağlanamamış ve ciddi olarak geriye bir gidiş söz konusu olmuştur. Son olarak, 2008-2009 yıllarında düşen süt fiyatları ve kesime giden binlerce damızlık hayvan, ekonomik kriz ve 2010 yılının ilk aylarında anormal yükselen et fiyatları, et ithalatı dedikoduları, - 3 1 4 - TBMM B:64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 0 : 1 - 3 1 5 - giderek büyüyen hayvansal protein açığı hayvancılığımızın geldiği vahim noktayı göstermesi bakımından çok önemlidir. Değerli milletvekilleri, bakın, Hükümetin 2005-2013 yıllarını kapsayan bir hayvancılık projesi uygulamaya konuldu. Bu projeye göre kültür ırkı inek sayısı 4,5 milyondan 6 milyona, çiğ süt üretimi 10 milyondan 23 milyon tona, kırmızı et üretimi 800 bin tondan 1,3 milyon tona çıkarılacaktı. Şimdi Sayın Bakana soruyorum: Projenin bu beşinci yılında bu hedeflerin ne kadarını tutturdunuz? Ben söyleyeyim: Hiçbirisini. Bırakın tutturmayı, başladığınız noktanın bile gerisine gittiniz. 2005'te 11 milyon ton olan çiğ süt üretimi 2008'de 7 milyon tona geriledi. Bu rakamlar TÜİK verileridir. Bırakın bu hedefi tutturmayı, süt üretimi 2002 rakamlarının bile altına düşmüştür. Nitekim et ve süt fiyatlarındaki anormal artışlar da bunu doğrulamaktadır. Değerli milletvekilleri, diğer önemli bir konu: Ülkemizde maalesef eti de sütü de satanlar, üretenler değil, pazarlayanlar kazanmaktadır. Bugün markette 1 litre süt 2 TL, kırmızı et 35 TL'dir. Bir yılda üreticinin cebine giren para fazla değişmemekle birlikte et fiyatları yüzde 100'ün üzerinde artmıştır. 2009 yılında 16 TL olan tüketici fiyatı bugün 35 TL'dir. Sayın Bakan bunu da şayet 2008 Martında yaşadığımız gıda fiyatlarında, özellikle de pirinçte yaşanan krizde olduğu gibi spekülatörlere havale ediyorsa çok yanıldığını düşünüyorum. Esas sebep asla bu değildir. Hayvancılıktaki durum apaçık ortada. Bugün bu ülkede et üretimi düşmüştür, süt üretimi düşmüştür, kasap kesecek hayvan bulamamaktadır, son iki yılda yaklaşık 1 milyon süt veren hayvan kesime gitmiştir. Süt hayvanının kesilmesi sadece süt üretimini düşürmedi, buzağı doğumlarını da azalttı. Besilik hayvan bulamayan pek çok besi işletmesi kapandı. Hayvan varlığı hızla eridi. Buna bağlı olarak et ve süt üretiminde ciddi bir düşüş oldu. Et ve süt fiyatlarındaki artışın gerçek sebebi bunlardır. Gelinen bu noktanın bir tek sorumlusu ve suçlusu vardır, o da bu Hükümettir ve bu Bakanlıktır. Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan son çıkardığı DAP illerini kapsayan hayvancılıkla ilgili hibe desteği uygulayan projeyi her gittiği yerde ısrarla savunmakta. Doğrudur, bir adım atılmıştır ancak Türkiye'nin işletme yapısını, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki küçük aile işletmelerinin varlığını dikkate aldığınız zaman, 400-500 bin liralık yatırımı gerektiren 50 başlık damızlık işletmesi kuracak olan çiftçinin kaç tane olduğunu, olabileceğini Sayın Bakana soruyorum. Ben size söyleyeyim: Benim seçim bölgemde bu işletmeleri kuracak, bir elin parmakları kadar bile insan bulamazsınız. "Bir araya gelin, güçlerinizi birleştirin ve bu teşvikten yararlanın." diyen Sayın Bakana şunu soruyorum: Bunun uygulanabilirliğini gerçekten değerlendirdiniz mi? (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Ertugay, lütfen tamamlayınız. ZEKİ ERTUGAY (Devamla) - Değerli milletvekilleri, hayvancılık gibi çok önemli bir konuyu bu kadar kısa sürede sorunlarıyla birlikte ifade etmek gerçekten çok zor. Onun için süratle belirtmeye çalıştım ama son olarak şunu ifade edeyim: Hayvansal üretim bitkisel üretime benzememektedir. Bitkisel üretimi artırmada üç beş yıllık kısa vadeli politikalarla belki sonuç alabilirsiniz ama bunu hayvancılıkta yapamazsınız. Yüksek verimli hayvanlarınızı bir kere elden çıkardınız mı bunu kısa sürede geriye döndürmeniz mümkün değildir. Bu nedenle -başta da ifade ettim- bugün ülkemizin bir numaralı sorunu olan işsizliğin esas nedenlerinden biri, emek yoğun bir sektör olan ve işsizliği absorbe eden, milyonlarca insana istihdam sağlayan hayvancılığın içine düştüğü krizdir. Bu Hükümet, tarımı, içinde de hayvancılığı, çiftçisiyle birlikte yok etmiş ve yok saymıştır. Bunun için, ayağı yere basan ciddi projelerle hayvancılığın desteklenmesi ve hayvancılık politikasının yeniden gözden geçirilmesinin gerekli olduğunu ifade ediyor, yüce heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
Sayfa 30 -
TBMM B:64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 0 : 1 - 3 1 5 - giderek büyüyen hayvansal protein açığı hayvancılığımızın geldiği vahim noktayı göstermesi bakımından çok önemlidir. Değerli milletvekilleri, bakın, Hükümetin 2005-2013 yıllarını kapsayan bir hayvancılık projesi uygulamaya konuldu. Bu projeye göre kültür ırkı inek sayısı 4,5 milyondan 6 milyona, çiğ süt üretimi 10 milyondan 23 milyon tona, kırmızı et üretimi 800 bin tondan 1,3 milyon tona çıkarılacaktı. Şimdi Sayın Bakana soruyorum: Projenin bu beşinci yılında bu hedeflerin ne kadarını tutturdunuz? Ben söyleyeyim: Hiçbirisini. Bırakın tutturmayı, başladığınız noktanın bile gerisine gittiniz. 2005'te 11 milyon ton olan çiğ süt üretimi 2008'de 7 milyon tona geriledi. Bu rakamlar TÜİK verileridir. Bırakın bu hedefi tutturmayı, süt üretimi 2002 rakamlarının bile altına düşmüştür. Nitekim et ve süt fiyatlarındaki anormal artışlar da bunu doğrulamaktadır. Değerli milletvekilleri, diğer önemli bir konu: Ülkemizde maalesef eti de sütü de satanlar, üretenler değil, pazarlayanlar kazanmaktadır. Bugün markette 1 litre süt 2 TL, kırmızı et 35 TL'dir. Bir yılda üreticinin cebine giren para fazla değişmemekle birlikte et fiyatları yüzde 100'ün üzerinde artmıştır. 2009 yılında 16 TL olan tüketici fiyatı bugün 35 TL'dir. Sayın Bakan bunu da şayet 2008 Martında yaşadığımız gıda fiyatlarında, özellikle de pirinçte yaşanan krizde olduğu gibi spekülatörlere havale ediyorsa çok yanıldığını düşünüyorum. Esas sebep asla bu değildir. Hayvancılıktaki durum apaçık ortada. Bugün bu ülkede et üretimi düşmüştür, süt üretimi düşmüştür, kasap kesecek hayvan bulamamaktadır, son iki yılda yaklaşık 1 milyon süt veren hayvan kesime gitmiştir. Süt hayvanının kesilmesi sadece süt üretimini düşürmedi, buzağı doğumlarını da azalttı. Besilik hayvan bulamayan pek çok besi işletmesi kapandı. Hayvan varlığı hızla eridi. Buna bağlı olarak et ve süt üretiminde ciddi bir düşüş oldu. Et ve süt fiyatlarındaki artışın gerçek sebebi bunlardır. Gelinen bu noktanın bir tek sorumlusu ve suçlusu vardır, o da bu Hükümettir ve bu Bakanlıktır. Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan son çıkardığı DAP illerini kapsayan hayvancılıkla ilgili hibe desteği uygulayan projeyi her gittiği yerde ısrarla savunmakta. Doğrudur, bir adım atılmıştır ancak Türkiye'nin işletme yapısını, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki küçük aile işletmelerinin varlığını dikkate aldığınız zaman, 400-500 bin liralık yatırımı gerektiren 50 başlık damızlık işletmesi kuracak olan çiftçinin kaç tane olduğunu, olabileceğini Sayın Bakana soruyorum. Ben size söyleyeyim: Benim seçim bölgemde bu işletmeleri kuracak, bir elin parmakları kadar bile insan bulamazsınız. "Bir araya gelin, güçlerinizi birleştirin ve bu teşvikten yararlanın." diyen Sayın Bakana şunu soruyorum: Bunun uygulanabilirliğini gerçekten değerlendirdiniz mi? (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Ertugay, lütfen tamamlayınız. ZEKİ ERTUGAY (Devamla) - Değerli milletvekilleri, hayvancılık gibi çok önemli bir konuyu bu kadar kısa sürede sorunlarıyla birlikte ifade etmek gerçekten çok zor. Onun için süratle belirtmeye çalıştım ama son olarak şunu ifade edeyim: Hayvansal üretim bitkisel üretime benzememektedir. Bitkisel üretimi artırmada üç beş yıllık kısa vadeli politikalarla belki sonuç alabilirsiniz ama bunu hayvancılıkta yapamazsınız. Yüksek verimli hayvanlarınızı bir kere elden çıkardınız mı bunu kısa sürede geriye döndürmeniz mümkün değildir. Bu nedenle -başta da ifade ettim- bugün ülkemizin bir numaralı sorunu olan işsizliğin esas nedenlerinden biri, emek yoğun bir sektör olan ve işsizliği absorbe eden, milyonlarca insana istihdam sağlayan hayvancılığın içine düştüğü krizdir. Bu Hükümet, tarımı, içinde de hayvancılığı, çiftçisiyle birlikte yok etmiş ve yok saymıştır. Bunun için, ayağı yere basan ciddi projelerle hayvancılığın desteklenmesi ve hayvancılık politikasının yeniden gözden geçirilmesinin gerekli olduğunu ifade ediyor, yüce heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) T B M M B :64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 O: 1 - 3 1 6 - BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ertugay. Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker cevap vereceklerdir. Buyurun Sayın Bakan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. Değerli milletvekilleri, hayvancılık sektörü, tarım sektörü içerisinde önemli paya sahip bir alt sektör ve biz de dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi hayvancılık alt sektörünün tarım sektörü içerisindeki payını daha yukarı bir noktaya çekmek için, hükümeti devraldığımız noktadaki durumundan yani üvey evlat durumundan çok daha iyi bir noktaya getirdik. Şimdi bunları size rakamlarıyla söyleyeceğim. Söyleyeceğim devletin kesin, kati resmî rakamları. Dolayısıyla hayvancılıkla ilgili rakamları gerçek dışı rakamlarla, gerçek dışı ifadelerle ortaya koymak doğru değildir. Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; Türkiye'de 2002 tarihinde 9 milyon 800 bin civarında büyükbaş hayvan varlığı var, 9 milyon 800 bin. 2009 yılında bu 10 milyon 391 bin. Şimdi, o kadar önemli bir nokta ki bu, hem Türkiye'de gerçekte hayvancılığın lokomotif alanı olan büyükbaş hayvancılık ve damızlık süt sığırcılığı kan kaybetmemiş, aksine ileri bir noktaya gitmiş hem hayvan başına elde edilen ürün miktarında, süt ve et miktarında çok ciddi artış olmuş. Onları size anlatacağım. Bir de yine hayvancılık açısından çok önemli bir nokta: 2002 tarihinde Türkiye'de, kültür ırkı dediğimiz yüksek verimli süt sığırının sayısı 1 milyon 859 bin, 2009 yılında bu 3 milyon 622 bin. Artış oranı ne? Artış oranı yüzde 94,7. Yüzde 94,7 kültür ırkı sığır varlığında artış meydana gelmiş. Şimdi, bu iş bu noktadan buraya gelmiş. Bunu hayvan varlığı açısından özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi, biz bunu nasıl yaptık, nasıl oldu? Yani hayvancılık durduk yerde bu noktalara gelmedi. Çok ciddi bir strateji uygulaması sonucunda, biraz sonra söyleyeceğim şekilde, destek miktarlarında çok önemli bir artışla ve özel projelerle bu noktaya geldi. Şimdi, değerli milletvekilleri, biz hayvanlarda biliyorsunuz Soy Kütüğü Projesi uyguluyoruz. Bakanlık bunu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğiyle birlikte uyguluyor. Sığırcılıkta Soy Kütüğü Projesi, Ön Soy Kütüğü Projesi ve Döl Kontrolü Projesi uyguluyoruz. Peki, neymiş? 2002'de ön soy kütüğünde 784 bin hayvan kayıtlı, 2010'da 3 milyon 230 bin. Artış oranı ne? 4 kat. Ön soy kütüğünde kayıtlı hayvan sayısı 784 binden 3 milyon 230 bine çıktı. Bakın, şimdi söyleyeceğim çok daha önemli. Soy kütüğünde 2002'de sadece 178 bin hayvan var, 2010 yılında 1 milyon 741 bin. Artış oranı kaç kat? 10 kat, soy kütüğüne kayıtlı hayvan sayısındaki artış oranı 10 kat. Şimdi, toplam kayıtlı dişi hayvan sayısı 943 binden 4 milyon 972 bine çıkmış. Biz, soy kütüğüne ve ön soy kütüğüne hayvanları kaydettirmek suretiyle bunların hem kayıtlarını tutuyor hem süt verimlerini tutuyor hem de geriye doğru bunların, bu işletmelerin daha sağlıklı kayıtlarına sahip oluyoruz. Şimdi, demin süt rakamları, et rakamları söylendi. Bunlar doğru değil arkadaşlar. ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Sizin rakamlarınız Sayın Bakan, TÜİK'in verileri bunlar. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Doğrusu şu, ben size söylüyorum: 2002 tarihinde, biz hükümeti devraldığımız noktada Türkiye'nin süt üretim miktarı 8 milyon 400 bin ton. Demin söyledim, 10 milyon sığır ve 10 milyon sığırdan elde ettiğin süt miktarı 8 milyon 400 bin ton, 2008 yılı rakamı ise 12 milyon 243 bin ton. Artış oranı kaç? Yüzde 46. Kırmızı
Sayfa 31 -
T B M M B :64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 O: 1 - 3 1 6 - BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ertugay. Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker cevap vereceklerdir. Buyurun Sayın Bakan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. Değerli milletvekilleri, hayvancılık sektörü, tarım sektörü içerisinde önemli paya sahip bir alt sektör ve biz de dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi hayvancılık alt sektörünün tarım sektörü içerisindeki payını daha yukarı bir noktaya çekmek için, hükümeti devraldığımız noktadaki durumundan yani üvey evlat durumundan çok daha iyi bir noktaya getirdik. Şimdi bunları size rakamlarıyla söyleyeceğim. Söyleyeceğim devletin kesin, kati resmî rakamları. Dolayısıyla hayvancılıkla ilgili rakamları gerçek dışı rakamlarla, gerçek dışı ifadelerle ortaya koymak doğru değildir. Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; Türkiye'de 2002 tarihinde 9 milyon 800 bin civarında büyükbaş hayvan varlığı var, 9 milyon 800 bin. 2009 yılında bu 10 milyon 391 bin. Şimdi, o kadar önemli bir nokta ki bu, hem Türkiye'de gerçekte hayvancılığın lokomotif alanı olan büyükbaş hayvancılık ve damızlık süt sığırcılığı kan kaybetmemiş, aksine ileri bir noktaya gitmiş hem hayvan başına elde edilen ürün miktarında, süt ve et miktarında çok ciddi artış olmuş. Onları size anlatacağım. Bir de yine hayvancılık açısından çok önemli bir nokta: 2002 tarihinde Türkiye'de, kültür ırkı dediğimiz yüksek verimli süt sığırının sayısı 1 milyon 859 bin, 2009 yılında bu 3 milyon 622 bin. Artış oranı ne? Artış oranı yüzde 94,7. Yüzde 94,7 kültür ırkı sığır varlığında artış meydana gelmiş. Şimdi, bu iş bu noktadan buraya gelmiş. Bunu hayvan varlığı açısından özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi, biz bunu nasıl yaptık, nasıl oldu? Yani hayvancılık durduk yerde bu noktalara gelmedi. Çok ciddi bir strateji uygulaması sonucunda, biraz sonra söyleyeceğim şekilde, destek miktarlarında çok önemli bir artışla ve özel projelerle bu noktaya geldi. Şimdi, değerli milletvekilleri, biz hayvanlarda biliyorsunuz Soy Kütüğü Projesi uyguluyoruz. Bakanlık bunu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğiyle birlikte uyguluyor. Sığırcılıkta Soy Kütüğü Projesi, Ön Soy Kütüğü Projesi ve Döl Kontrolü Projesi uyguluyoruz. Peki, neymiş? 2002'de ön soy kütüğünde 784 bin hayvan kayıtlı, 2010'da 3 milyon 230 bin. Artış oranı ne? 4 kat. Ön soy kütüğünde kayıtlı hayvan sayısı 784 binden 3 milyon 230 bine çıktı. Bakın, şimdi söyleyeceğim çok daha önemli. Soy kütüğünde 2002'de sadece 178 bin hayvan var, 2010 yılında 1 milyon 741 bin. Artış oranı kaç kat? 10 kat, soy kütüğüne kayıtlı hayvan sayısındaki artış oranı 10 kat. Şimdi, toplam kayıtlı dişi hayvan sayısı 943 binden 4 milyon 972 bine çıkmış. Biz, soy kütüğüne ve ön soy kütüğüne hayvanları kaydettirmek suretiyle bunların hem kayıtlarını tutuyor hem süt verimlerini tutuyor hem de geriye doğru bunların, bu işletmelerin daha sağlıklı kayıtlarına sahip oluyoruz. Şimdi, demin süt rakamları, et rakamları söylendi. Bunlar doğru değil arkadaşlar. ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Sizin rakamlarınız Sayın Bakan, TÜİK'in verileri bunlar. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Doğrusu şu, ben size söylüyorum: 2002 tarihinde, biz hükümeti devraldığımız noktada Türkiye'nin süt üretim miktarı 8 milyon 400 bin ton. Demin söyledim, 10 milyon sığır ve 10 milyon sığırdan elde ettiğin süt miktarı 8 milyon 400 bin ton, 2008 yılı rakamı ise 12 milyon 243 bin ton. Artış oranı kaç? Yüzde 46. Kırmızı TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 1 - 3 1 7 - ette de, aynı şekilde, ki, kırmızı etin Türkiye'de özel bir durumu var, çünkü maalesef mezbahaların, kesimlerin tamamı Türkiye'deki kırmızı et üretiminin kayıt konusunda hepsi tamamen kayıt içerisinde değil, ona rağmen 420 bin tondan 482 bin tona çıktığını görüyoruz. Burada da yüzde 15'lik bir artış var, 2002-2008 arasında. Şimdi, sığırlardaki ortalama süt verimi 2002'de 1.700 kilogram, 2008'de 2.750 kilogram; hayvan başına elde edilen sütün miktarında yüzde 62 artış var. Koyunda süt veriminde yüzde 62 artış var, keçide ortalamada yüzde 78 süt artışı var. Et üretiminde de hayvan başına et üretiminde de sığırda 2002 tarihinde 182 kilogram, 2008'de 215. Artış oranı kaç? Yüzde 17. Ki, 2009 rakamlarını, henüz resmî TÜİK rakamları kesinleşmediği için, söylemiyorum, onlar bu rakamın çok çok üzerinde; onu da kayden söylemek istiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizim tabii, son aldığımız tedbirlerle yani 2009 yılı başından itibaren aldığımız tedbirlerle gerek süt üretiminde gerek et üretiminde üretici lehine gelişmeler var; onu da söyleyeyim. Bunu yıllar itibarıyla et-yem paritesinden, süt-yem parkesinden anlıyoruz. Burada da üretici lehine 2010 Ocak ayında dana eti-yem paritesinde 34,8; süt-yem parke­ sinde de 2010 Ocak ayında 1,88. Bu da üretici lehine bir gelişme. Şimdi, geçtiğimiz hafta sonu, Türkiye'nin bütün 81 vilayetinde, gerçekte Türkiye'de besi materyalinde bir sıkıntı var mı, bir problem var mı? Yani şu anda karşı karşıya kalınan et fiyatlarındaki artış, yapısal bir sorundan mı geliyor, gerçekte hayvansal üretimdeki, besi materyalindeki düşmeden mi kaynaklanıyor, başka bir şeyden mi kaynaklanıyor? Onu tespit babında bir çalışma yaptırdık ve değerli arkadaşlar, şu anda, beside, besi danası olarak ahırlarda 2 milyon 99 bin büyükbaş hayvanın mevcut olduğunu tespit ettik. Kurban Bayramı'nın hemen sonrasında da bir tespit yaptırmıştık, o tespit de 29 Aralıktaydı, orada da 1 milyon 717 bin hayvan tespit etmiştik. Demek ki 29 Aralıktan 15 Şubata kadarki geçen zaman içerisinde yüzde 22'lik bir artış var besi materyalinde, bunu da özellikle söyleyeyim. Fiyatta, bakın, Et-Balık Kurumu- 14,5'a kesim yapıyor -içinde 1,5 lira da kilogram başına bizim verdiğimiz özel teşvik var, bazı iller için, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu illeri için-17 liraya, 18 liraya kıyma satıyor ve kâr ediyor, onu da söyleyeyim, kilogramı 20 liraya kuşbaşı satıyor, ondan da kâr ediyor, ekonomik analizini de yaptırdık ama fiyatlardaki artışla ilgili de diğer ilgili kurum, kuruluşlara başvuruda bulunduk, onlar gerekli çalışmayı yapıyor. Değerli milletvekilleri, hayvancılıkla ilgili bu tablo -biraz önce söylediğim- 2002'ye göre süt miktarındaki, et miktarındaki önemli artış, hayvancılığın profesyonelleşmesi, kayıt altına alınması, işletme sayılarının büyümesi, soy kütüğüne kaydedilmesi nasıl oldu, hangi politika, hangi strateji izlenerek oldu, onunla ilgili de size bilgi arz edeceğim çünkü buraya çıkıp işte, sanki 2002 yılında her şey güllük gülistanlıktı da şimdi kötü oldu demek doğru değildir; aksine, hayvancılık bugünkü durumdan çok çok daha kötü bir durumdaydı, tarım da çok daha kötü bir durumdaydı ama bugün rakamlar da zaten ortada. Şimdi, bakın, 2002 yılında arkadaşlar, ki, 2002 yılı malum seçim yılıydı -2001'i alsak, 2000'i alsak çok daha kötü rakamlar, çok daha kötü- 2002 seçim yılı olmasına rağmen 2002 yılında Türkiye'de hayvancılığa verilen destek sadece ve sadece 83 milyon lira, o günün parasıyla 83 trilyon lira. Bunun o gün tarıma verilen toplam destek içerisindeki işgal ettiği pay yüzde 4,4. Şimdi, hayvancılığa verilen değer buydu, hayvancılığın toplam destekler içerisindeki payı yüzde 4,4 idi. Peki, bugün ne? Bugün hayvancılığa ne kadar pay veriliyor? Toplam desteklerin yüzde kaçı hayvancılığa gidiyor?
Sayfa 32 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 1 - 3 1 7 - ette de, aynı şekilde, ki, kırmızı etin Türkiye'de özel bir durumu var, çünkü maalesef mezbahaların, kesimlerin tamamı Türkiye'deki kırmızı et üretiminin kayıt konusunda hepsi tamamen kayıt içerisinde değil, ona rağmen 420 bin tondan 482 bin tona çıktığını görüyoruz. Burada da yüzde 15'lik bir artış var, 2002-2008 arasında. Şimdi, sığırlardaki ortalama süt verimi 2002'de 1.700 kilogram, 2008'de 2.750 kilogram; hayvan başına elde edilen sütün miktarında yüzde 62 artış var. Koyunda süt veriminde yüzde 62 artış var, keçide ortalamada yüzde 78 süt artışı var. Et üretiminde de hayvan başına et üretiminde de sığırda 2002 tarihinde 182 kilogram, 2008'de 215. Artış oranı kaç? Yüzde 17. Ki, 2009 rakamlarını, henüz resmî TÜİK rakamları kesinleşmediği için, söylemiyorum, onlar bu rakamın çok çok üzerinde; onu da kayden söylemek istiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizim tabii, son aldığımız tedbirlerle yani 2009 yılı başından itibaren aldığımız tedbirlerle gerek süt üretiminde gerek et üretiminde üretici lehine gelişmeler var; onu da söyleyeyim. Bunu yıllar itibarıyla et-yem paritesinden, süt-yem parkesinden anlıyoruz. Burada da üretici lehine 2010 Ocak ayında dana eti-yem paritesinde 34,8; süt-yem parke­ sinde de 2010 Ocak ayında 1,88. Bu da üretici lehine bir gelişme. Şimdi, geçtiğimiz hafta sonu, Türkiye'nin bütün 81 vilayetinde, gerçekte Türkiye'de besi materyalinde bir sıkıntı var mı, bir problem var mı? Yani şu anda karşı karşıya kalınan et fiyatlarındaki artış, yapısal bir sorundan mı geliyor, gerçekte hayvansal üretimdeki, besi materyalindeki düşmeden mi kaynaklanıyor, başka bir şeyden mi kaynaklanıyor? Onu tespit babında bir çalışma yaptırdık ve değerli arkadaşlar, şu anda, beside, besi danası olarak ahırlarda 2 milyon 99 bin büyükbaş hayvanın mevcut olduğunu tespit ettik. Kurban Bayramı'nın hemen sonrasında da bir tespit yaptırmıştık, o tespit de 29 Aralıktaydı, orada da 1 milyon 717 bin hayvan tespit etmiştik. Demek ki 29 Aralıktan 15 Şubata kadarki geçen zaman içerisinde yüzde 22'lik bir artış var besi materyalinde, bunu da özellikle söyleyeyim. Fiyatta, bakın, Et-Balık Kurumu- 14,5'a kesim yapıyor -içinde 1,5 lira da kilogram başına bizim verdiğimiz özel teşvik var, bazı iller için, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu illeri için-17 liraya, 18 liraya kıyma satıyor ve kâr ediyor, onu da söyleyeyim, kilogramı 20 liraya kuşbaşı satıyor, ondan da kâr ediyor, ekonomik analizini de yaptırdık ama fiyatlardaki artışla ilgili de diğer ilgili kurum, kuruluşlara başvuruda bulunduk, onlar gerekli çalışmayı yapıyor. Değerli milletvekilleri, hayvancılıkla ilgili bu tablo -biraz önce söylediğim- 2002'ye göre süt miktarındaki, et miktarındaki önemli artış, hayvancılığın profesyonelleşmesi, kayıt altına alınması, işletme sayılarının büyümesi, soy kütüğüne kaydedilmesi nasıl oldu, hangi politika, hangi strateji izlenerek oldu, onunla ilgili de size bilgi arz edeceğim çünkü buraya çıkıp işte, sanki 2002 yılında her şey güllük gülistanlıktı da şimdi kötü oldu demek doğru değildir; aksine, hayvancılık bugünkü durumdan çok çok daha kötü bir durumdaydı, tarım da çok daha kötü bir durumdaydı ama bugün rakamlar da zaten ortada. Şimdi, bakın, 2002 yılında arkadaşlar, ki, 2002 yılı malum seçim yılıydı -2001'i alsak, 2000'i alsak çok daha kötü rakamlar, çok daha kötü- 2002 seçim yılı olmasına rağmen 2002 yılında Türkiye'de hayvancılığa verilen destek sadece ve sadece 83 milyon lira, o günün parasıyla 83 trilyon lira. Bunun o gün tarıma verilen toplam destek içerisindeki işgal ettiği pay yüzde 4,4. Şimdi, hayvancılığa verilen değer buydu, hayvancılığın toplam destekler içerisindeki payı yüzde 4,4 idi. Peki, bugün ne? Bugün hayvancılığa ne kadar pay veriliyor? Toplam desteklerin yüzde kaçı hayvancılığa gidiyor? TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 1 - 3 1 8 - Değerli arkadaşlar, bugün 2010 bütçemiz 1 milyar 251 milyon ve toplam destekler içerisindeki payı yüzde 22'nin üzerinde. Şimdi, esasen bunun dışında daha başka bir ölçüye de gerek yok. Yani hayvancılık ileri mi gitti, geri mi geldi, hayvancılığa az mı önem veriliyor, çok mu önem veriliyor; bundan daha iyi bunu ifade edebilecek bir gösterge de yok, başka bir göstergeye de hacet yok. 2009 yılında 900 milyon lira ödendi, bu sene hayvancılığa ayrılan destek 1 milyar 251 milyon lira. Tarım sektörü içerisinde hayvancılık üvey evlat olmaktan ancak bu şekilde kurtulur yani yüzde 4,4'den yüzde 22'ye çıkarırsan hayvancılık önemli bir sektör olarak tarım sektörü içerisinde yerini alır. Suni tohumlama, yine hayvancılığın en önemli göstergelerinden bir tanesi, ilerlemesinin, geliştirilmesinin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Türkiye'de 2002 yılında toplam 624 bin suni tohumlama uygulaması yapılırken 2009 yılında 1 milyon 991 bin yani yaklaşık 2 milyon suni tohumlama yapılıyor; bu da hayvancılığın veriminin artmasının bununla ilişkili olduğunu göstermesi bakımından önemli bir gösterge. Şimdi, değerli arkadaşlar, bizden önceki Hükümet, 1999-2002 yılında, Türkiye'de hayvancılığın temel girdisi olan yem bitkilerine 55 milyon lira destek veriyor, 2003-2009 döneminde sadece yem bitkilerine verilen desteğin miktarı 1 milyar 956 milyon lira. Bunun Türkiye'de ihtiyaç duyulan kaba yem üretiminin karşılanmasında çok büyük bir katkısı var. Bakın, 24,7 milyon tondu kaba yem üretimi 2002 yılında, 2009 yılında 35,5 milyon tona çıktı. Hayvana yem verirseniz, kaliteli kaba yem verirseniz süt verimi artar, yem verimi artar. Burada da önemli bir destek kalemi, yüzde 49'dan yüzde 75'e çıktı ihtiyacın karşılanma oranı yem bitkilerinde. Mera çalışması, yine hayvancılıkla çok ilişkili bir faaliyet. 2002'de 68 bin dekar alanda mera ıslahı yapılıyor, 2009'da 308 bin dekar. Toplam bu dönemde yapılan mera ıslahı 3 milyon 352 bin dekar, artış oranı 5 kat. Şimdi, süt ve etçi damızlık sığırcılık yatırımlarının desteklenmesini biz başlattık. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde GAP illerinde, Doğu Anadolu'da on altı DAP ilinde iki ayrı kararname yayınladık. Yeni yapılacak olan hayvancılık yatırımlarının işletmeler için belli başlı özelliği, inşaat maliyetinin yüzde 30'u, damızlık gebe düve alımının yüzde 40'ı ve süt sağım üniteleri soğutma tankının yüzde 40'ı hibe olarak karşılanıyor. Bu, Doğu Anadolu hayvancılığının, Güneydoğu Anadolu hayvancılığının gelişmesinde çok önemli katkı sağlayacak bir faaliyet. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hayvancılığa verdiğimiz destek, yaptığımız faaliyet, gerçekleştirdiğimiz projeler bunlardan da ibaret değil. Bakın, size bir hususu daha ifade etmek istiyorum: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında hayvancılıkla ilgili 397 tane proje bitirdik. Nedir bunlar? 68 tanesi et ve et ürünleri işleme ve paketleme ile ilgili, 228 tanesi süt ve süt ürünleri işleme ve paketlemeyle ilgili, 23 tanesi tavukçuluk işleme ve paketlemeyle ilgili, 36'sı arıcılıkla ilgili, 22'si yem işlemeyle ilgili, 20'si su ürünleri işleme ve paketlemeyle ilgili olmak üzere 397 projeye yüzde 50 hibe destek verdik. Verdiğimiz hibenin miktarı 62 milyon 971 bin lira. Burada aynı zamanda 4.631 kişilik de bir istihdam yaratıldı. Bu, şunu getiriyor: Sadece ham madde olarak hayvansal ürün üretmek değil, aynı zamanda bu ürünlerin işlenmesi yoluyla katma değerin artırılması ve üreticinin daha yüksek bir kâr elde etmesine yarayacak çok önemli projeler. Şu anda bu tip projelerden 88 tanesi de devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda, aylarda bunlar da faaliyete girecek.
Sayfa 33 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 1 - 3 1 8 - Değerli arkadaşlar, bugün 2010 bütçemiz 1 milyar 251 milyon ve toplam destekler içerisindeki payı yüzde 22'nin üzerinde. Şimdi, esasen bunun dışında daha başka bir ölçüye de gerek yok. Yani hayvancılık ileri mi gitti, geri mi geldi, hayvancılığa az mı önem veriliyor, çok mu önem veriliyor; bundan daha iyi bunu ifade edebilecek bir gösterge de yok, başka bir göstergeye de hacet yok. 2009 yılında 900 milyon lira ödendi, bu sene hayvancılığa ayrılan destek 1 milyar 251 milyon lira. Tarım sektörü içerisinde hayvancılık üvey evlat olmaktan ancak bu şekilde kurtulur yani yüzde 4,4'den yüzde 22'ye çıkarırsan hayvancılık önemli bir sektör olarak tarım sektörü içerisinde yerini alır. Suni tohumlama, yine hayvancılığın en önemli göstergelerinden bir tanesi, ilerlemesinin, geliştirilmesinin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Türkiye'de 2002 yılında toplam 624 bin suni tohumlama uygulaması yapılırken 2009 yılında 1 milyon 991 bin yani yaklaşık 2 milyon suni tohumlama yapılıyor; bu da hayvancılığın veriminin artmasının bununla ilişkili olduğunu göstermesi bakımından önemli bir gösterge. Şimdi, değerli arkadaşlar, bizden önceki Hükümet, 1999-2002 yılında, Türkiye'de hayvancılığın temel girdisi olan yem bitkilerine 55 milyon lira destek veriyor, 2003-2009 döneminde sadece yem bitkilerine verilen desteğin miktarı 1 milyar 956 milyon lira. Bunun Türkiye'de ihtiyaç duyulan kaba yem üretiminin karşılanmasında çok büyük bir katkısı var. Bakın, 24,7 milyon tondu kaba yem üretimi 2002 yılında, 2009 yılında 35,5 milyon tona çıktı. Hayvana yem verirseniz, kaliteli kaba yem verirseniz süt verimi artar, yem verimi artar. Burada da önemli bir destek kalemi, yüzde 49'dan yüzde 75'e çıktı ihtiyacın karşılanma oranı yem bitkilerinde. Mera çalışması, yine hayvancılıkla çok ilişkili bir faaliyet. 2002'de 68 bin dekar alanda mera ıslahı yapılıyor, 2009'da 308 bin dekar. Toplam bu dönemde yapılan mera ıslahı 3 milyon 352 bin dekar, artış oranı 5 kat. Şimdi, süt ve etçi damızlık sığırcılık yatırımlarının desteklenmesini biz başlattık. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde GAP illerinde, Doğu Anadolu'da on altı DAP ilinde iki ayrı kararname yayınladık. Yeni yapılacak olan hayvancılık yatırımlarının işletmeler için belli başlı özelliği, inşaat maliyetinin yüzde 30'u, damızlık gebe düve alımının yüzde 40'ı ve süt sağım üniteleri soğutma tankının yüzde 40'ı hibe olarak karşılanıyor. Bu, Doğu Anadolu hayvancılığının, Güneydoğu Anadolu hayvancılığının gelişmesinde çok önemli katkı sağlayacak bir faaliyet. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hayvancılığa verdiğimiz destek, yaptığımız faaliyet, gerçekleştirdiğimiz projeler bunlardan da ibaret değil. Bakın, size bir hususu daha ifade etmek istiyorum: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında hayvancılıkla ilgili 397 tane proje bitirdik. Nedir bunlar? 68 tanesi et ve et ürünleri işleme ve paketleme ile ilgili, 228 tanesi süt ve süt ürünleri işleme ve paketlemeyle ilgili, 23 tanesi tavukçuluk işleme ve paketlemeyle ilgili, 36'sı arıcılıkla ilgili, 22'si yem işlemeyle ilgili, 20'si su ürünleri işleme ve paketlemeyle ilgili olmak üzere 397 projeye yüzde 50 hibe destek verdik. Verdiğimiz hibenin miktarı 62 milyon 971 bin lira. Burada aynı zamanda 4.631 kişilik de bir istihdam yaratıldı. Bu, şunu getiriyor: Sadece ham madde olarak hayvansal ürün üretmek değil, aynı zamanda bu ürünlerin işlenmesi yoluyla katma değerin artırılması ve üreticinin daha yüksek bir kâr elde etmesine yarayacak çok önemli projeler. Şu anda bu tip projelerden 88 tanesi de devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda, aylarda bunlar da faaliyete girecek. TBMM B:64 23 . 2 . 2010 0 : 1 - 3 1 9 - Yine, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çiftçilerimizin hayvancılıkla ilgili makine-ekipman alımına biz yüzde 50 hibe destek projesi uyguluyoruz. Türkiye genelinde hayvancılıkta kullanılan makine-ekipman projesinin 9.284 tanesine yüzde 50 hibe destek verdik. Buraya verdiğimiz hibenin miktarı 85 milyon 859 bin lira. Bunlar da çayır makinesinden tutun balya makinesine, süt sağma ünitesine, soğutma tankına, silaj makinesine, yem hazırlama araçlarına vesaire, bir sürü, hayvancılıkla ilgili kullanılan alet edevat, ekipman. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine Hükümetimiz döneminde, hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında, 2003-2009 arasında 1.204 tane hayvancılık kooperatifine biz destek verdik. Verdiğimiz desteğin miktarı 912 milyon lira yani eski parayla 912 trilyon lira. 229 tane koyunculuk projesine 143 milyon lira, 13 tane besicilik projesine de yaklaşık 11 milyon lira biz destek sağladık. Bunlarla, bu kooperatiflerle de -yani 1.204 süt sığırcılığı, 229 koyunculuk, 13 besicilikle- yine yüz binlerce hayvanın alınıp bunların hayvancılık işletmelerinde işletilmesi, çalıştırılması, üretilmesi işlemine biz katkı sağladık. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz 2010 yılında özellikle yem bitkilerine, tiftik üretimine, ipek böceğine destekleri önemli miktarda artırdık. Yine 2010 yılı içerisinde gerek yonca -suluda, kuruda- gerek korunga ve diğer tek yıllık bitkiler gerekse silajlık mısır ve yapay çayır, mera gibi yem bitkileri ekilişlerine önemli miktarlarda destek veriyoruz. Süt üretiminde, hem koyunculuk için -ki, onu ayrı, koyunculuğa verdiğimiz önemden dolayı- hem koyun, keçi başına, hayvan başına 10 lira veriyoruz hem de sığır sütüne, inek sütüne kilogram başına 4 kuruş destek verirken koyun, keçi sütüne 10 kuruş destek veriyoruz. Bu şubat ayı içerisinde Türk çiftçisine 512 milyon lira mazot desteği, 622 milyon lira gübre desteği, 72 milyon toprak analiz desteği, 135 milyon lira küçükbaş hayvan başı ödeme, 70 milyon yem bitkileri, 100 milyon hububat, 14 milyon sertifikalı tohum olmak üzere 1 milyar 525 milyon lira ödemeyi bugün bankaya gönderdik, birkaç gün içerisinde çiftçilerimizin ellerine, hesaplarına bu 1 milyar 525 milyon lira para destek olarak geçmiş olacak. Biz ilk defa bunları ocak ayında belirledik ve her ay belirli bir takvim içerisinde bu ödemeleri yapıyoruz. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen sözlerinizi tamamlayınız. Buyurun. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de hayvancılık sektörü, biraz önce çok kaba bir çerçevede sunduğum rakamlardan da anlaşıldığı gibi önemli bir mesafe ve gelişme kaydetmiştir. Tarım sektörü de bu şekilde gelişiyor. Bundan sonra da inşallah çok daha iyi bir noktaya gelecek. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Sayın Serdaroğlu, sisteme girmişsiniz, ne için acaba? MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) - İç Tüzük 60'a göre konuyla ilgili kısa bir söz istiyorum. BAŞKAN - Buyurun Sayın Serdaroğlu, bir dakika söz veriyorum.
Sayfa 34 -
TBMM B:64 23 . 2 . 2010 0 : 1 - 3 1 9 - Yine, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çiftçilerimizin hayvancılıkla ilgili makine-ekipman alımına biz yüzde 50 hibe destek projesi uyguluyoruz. Türkiye genelinde hayvancılıkta kullanılan makine-ekipman projesinin 9.284 tanesine yüzde 50 hibe destek verdik. Buraya verdiğimiz hibenin miktarı 85 milyon 859 bin lira. Bunlar da çayır makinesinden tutun balya makinesine, süt sağma ünitesine, soğutma tankına, silaj makinesine, yem hazırlama araçlarına vesaire, bir sürü, hayvancılıkla ilgili kullanılan alet edevat, ekipman. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine Hükümetimiz döneminde, hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında, 2003-2009 arasında 1.204 tane hayvancılık kooperatifine biz destek verdik. Verdiğimiz desteğin miktarı 912 milyon lira yani eski parayla 912 trilyon lira. 229 tane koyunculuk projesine 143 milyon lira, 13 tane besicilik projesine de yaklaşık 11 milyon lira biz destek sağladık. Bunlarla, bu kooperatiflerle de -yani 1.204 süt sığırcılığı, 229 koyunculuk, 13 besicilikle- yine yüz binlerce hayvanın alınıp bunların hayvancılık işletmelerinde işletilmesi, çalıştırılması, üretilmesi işlemine biz katkı sağladık. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz 2010 yılında özellikle yem bitkilerine, tiftik üretimine, ipek böceğine destekleri önemli miktarda artırdık. Yine 2010 yılı içerisinde gerek yonca -suluda, kuruda- gerek korunga ve diğer tek yıllık bitkiler gerekse silajlık mısır ve yapay çayır, mera gibi yem bitkileri ekilişlerine önemli miktarlarda destek veriyoruz. Süt üretiminde, hem koyunculuk için -ki, onu ayrı, koyunculuğa verdiğimiz önemden dolayı- hem koyun, keçi başına, hayvan başına 10 lira veriyoruz hem de sığır sütüne, inek sütüne kilogram başına 4 kuruş destek verirken koyun, keçi sütüne 10 kuruş destek veriyoruz. Bu şubat ayı içerisinde Türk çiftçisine 512 milyon lira mazot desteği, 622 milyon lira gübre desteği, 72 milyon toprak analiz desteği, 135 milyon lira küçükbaş hayvan başı ödeme, 70 milyon yem bitkileri, 100 milyon hububat, 14 milyon sertifikalı tohum olmak üzere 1 milyar 525 milyon lira ödemeyi bugün bankaya gönderdik, birkaç gün içerisinde çiftçilerimizin ellerine, hesaplarına bu 1 milyar 525 milyon lira para destek olarak geçmiş olacak. Biz ilk defa bunları ocak ayında belirledik ve her ay belirli bir takvim içerisinde bu ödemeleri yapıyoruz. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Bakan, lütfen sözlerinizi tamamlayınız. Buyurun. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de hayvancılık sektörü, biraz önce çok kaba bir çerçevede sunduğum rakamlardan da anlaşıldığı gibi önemli bir mesafe ve gelişme kaydetmiştir. Tarım sektörü de bu şekilde gelişiyor. Bundan sonra da inşallah çok daha iyi bir noktaya gelecek. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Sayın Serdaroğlu, sisteme girmişsiniz, ne için acaba? MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) - İç Tüzük 60'a göre konuyla ilgili kısa bir söz istiyorum. BAŞKAN - Buyurun Sayın Serdaroğlu, bir dakika söz veriyorum. TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 1 V.- AÇIKLAMALAR /.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu 'nun, hayvan yokluğundan et fiyatlarının süratle artmasına ilişkin açıklaması MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Bakan, üç yıldır hayvancılık politikalarınızın yanlış olduğunu dile getirdik, sizi uyardık ama siz maalesef anlamadınız. 2002 yılında 1 kilogram karkas et 8 milyon 750 bin lira iken 1 kilo etle 1 torba yem alınıyordu. 2009 yılında 3 kilogram et satarak 1 torba yem alınır hâle geldi ve bu yedi yıllık süre içerisindeki durgunluk maalesef hayvancılığımızı bitirmiştir. Sonuçta rakamların taklasına gerek yok. Hayvancılığın ülke genelinde yüzde 50 azaldığı görülmektedir. Siz ne derseniz deyin köylü az evvel sizi dinledi. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sizi de dinliyor. MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) - Mal meydanda Değerli Bakan. Hayvan yokluğundan et fiyatı süratle artmaktadır, millet et yemez hâle gelmiştir. Eti satan da tüketen de memnun değildir. Önleminiz, AB ülkelerinde ne olduğu belli olmayan et ithali mi olacaktır veya yanlış hayvancılık politikalarınızın vebal ve sorumluluğundan nasıl kurtulmayı düşünüyorsunuz? BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Serdaroğlu. Sayın Ertugay, siz ne söyleyecektiniz? ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Sayın Başkan, ben de aynı konuyla ilgili gündem dışı konuşmamla ilgili olarak Sayın Bakanın söyledikleriyle alakalı olarak yerimden söz istiyorum. BAŞKAN - Sayın Ertugay, zaten gündem dışı söz istediniz, verildi. ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Çünkü verdiğim rakamla ilgili görüş beyan etti, ben de müsaade ederseniz... BAŞKAN - İç Tüzük'ün 59'uncu maddesine göre de Sayın Bakan sizin gündem dışı konuşmanıza cevap verdi. ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Sayın Başkanım, takdir edersiniz ki yani beş dakikalık sürede ben görüşlerimi ifade ettim. BAŞKAN - İç Tüzük veriyor Sayın Ertugay. ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Saptırıldı. Bir dakika... BAŞKAN - Buyurun, bir dakika süre veriyorum. 2.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in, gündem dışı konuşmasına verdiği cevaba ilişkin açıklaması ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Teşekkür ederim. Öncelikle Sayın Bakanın, yani üç ay içerisinde hayvan sayısındaki o yüzde 22'lik artışı ifade eden rakamlarını kendisinin mutlak kontrol etmesini, ciddi bir şekilde gözden geçirmesini istiyorum. Çünkü ben, 14 Şubatta, iki günlüğüne, Sayın Bakanın talimatıyla Türkiye genelinde hayvan sayısının tespit edilmesi amacıyla bir genelge gönderildiğini biliyorum ve parmak hesabıyla sayım yapılırsa Sayın Bakan burada yüzde 22 gibi bir artıştan bahsedebilir. Benim Sayın Bakana bu konuda bir önerim var: 57'nci Hükümet döneminde uygulamaya konulan bir TÜRKVET Sığır Kayıt Sistemi var. Bu hayvancılığın kayıt sistemi tesis edildi. Sağlıklı bir kayıt sistemine göre burada rakamları konuşmakta fayda var. Benim burada belirttiğim rakamların tamamı, devletin resmî kurumu Türkiye İstatistik Kurumunun verileridir. Sayın Bakan şuna hiç - 3 2 0 -
Sayfa 35 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 1 V.- AÇIKLAMALAR /.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu 'nun, hayvan yokluğundan et fiyatlarının süratle artmasına ilişkin açıklaması MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Bakan, üç yıldır hayvancılık politikalarınızın yanlış olduğunu dile getirdik, sizi uyardık ama siz maalesef anlamadınız. 2002 yılında 1 kilogram karkas et 8 milyon 750 bin lira iken 1 kilo etle 1 torba yem alınıyordu. 2009 yılında 3 kilogram et satarak 1 torba yem alınır hâle geldi ve bu yedi yıllık süre içerisindeki durgunluk maalesef hayvancılığımızı bitirmiştir. Sonuçta rakamların taklasına gerek yok. Hayvancılığın ülke genelinde yüzde 50 azaldığı görülmektedir. Siz ne derseniz deyin köylü az evvel sizi dinledi. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Sizi de dinliyor. MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) - Mal meydanda Değerli Bakan. Hayvan yokluğundan et fiyatı süratle artmaktadır, millet et yemez hâle gelmiştir. Eti satan da tüketen de memnun değildir. Önleminiz, AB ülkelerinde ne olduğu belli olmayan et ithali mi olacaktır veya yanlış hayvancılık politikalarınızın vebal ve sorumluluğundan nasıl kurtulmayı düşünüyorsunuz? BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Serdaroğlu. Sayın Ertugay, siz ne söyleyecektiniz? ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Sayın Başkan, ben de aynı konuyla ilgili gündem dışı konuşmamla ilgili olarak Sayın Bakanın söyledikleriyle alakalı olarak yerimden söz istiyorum. BAŞKAN - Sayın Ertugay, zaten gündem dışı söz istediniz, verildi. ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Çünkü verdiğim rakamla ilgili görüş beyan etti, ben de müsaade ederseniz... BAŞKAN - İç Tüzük'ün 59'uncu maddesine göre de Sayın Bakan sizin gündem dışı konuşmanıza cevap verdi. ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Sayın Başkanım, takdir edersiniz ki yani beş dakikalık sürede ben görüşlerimi ifade ettim. BAŞKAN - İç Tüzük veriyor Sayın Ertugay. ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Saptırıldı. Bir dakika... BAŞKAN - Buyurun, bir dakika süre veriyorum. 2.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in, gündem dışı konuşmasına verdiği cevaba ilişkin açıklaması ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) - Teşekkür ederim. Öncelikle Sayın Bakanın, yani üç ay içerisinde hayvan sayısındaki o yüzde 22'lik artışı ifade eden rakamlarını kendisinin mutlak kontrol etmesini, ciddi bir şekilde gözden geçirmesini istiyorum. Çünkü ben, 14 Şubatta, iki günlüğüne, Sayın Bakanın talimatıyla Türkiye genelinde hayvan sayısının tespit edilmesi amacıyla bir genelge gönderildiğini biliyorum ve parmak hesabıyla sayım yapılırsa Sayın Bakan burada yüzde 22 gibi bir artıştan bahsedebilir. Benim Sayın Bakana bu konuda bir önerim var: 57'nci Hükümet döneminde uygulamaya konulan bir TÜRKVET Sığır Kayıt Sistemi var. Bu hayvancılığın kayıt sistemi tesis edildi. Sağlıklı bir kayıt sistemine göre burada rakamları konuşmakta fayda var. Benim burada belirttiğim rakamların tamamı, devletin resmî kurumu Türkiye İstatistik Kurumunun verileridir. Sayın Bakan şuna hiç - 3 2 0 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 1 - 3 2 1 - değinmedi, onu özellikle istirham ediyorum yani bu et fiyatları, bu süt fiyatları, bugünkü artışların sebebi... Eğer bu kadar üretim artmışsa neye dayanıyor, bunun bir açıklamasını yapması lazım. BAŞKAN - Sayın Ertugay, teşekkür ediyorum. Gündeme geçiyoruz. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. Sayın milletvekilleri, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek gündemin "Sözlü Sorular" kısmında yer alan sorulardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 28, 33, 35, 36, 37, 42, 48, 51, 54, 55, 65, 93, 95, 124, 126, 128, 129, 137, 164, 168, 199, 211, 225, 277, 278 ve 279'uncu sıralarındaki soruları birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim. Başkanlığın sunuşlarını okutuyorum: VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÖNERGELER 1.- Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü nün, (10/333, 334, 335) esas numaralı Meclis Araş­ tırması Komisyonundan istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/184) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve TBMM Adalet Komisyonu Başkan Vekili görevlerimin yoğunluğu nedeniyle "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun Maruz Kaldığı Helikopter Kazasının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Tespit Edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu" na yeterli zaman ayıramayacağımdan Araştırma Komisyonu Üyeliği görevimden istifa ediyorum. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 18.02.2010 Hakkı Köylü Kastamonu BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ve kurtarma çalışmalarının tüm yönleriyle araştırılarak benzer durumların yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla yeniden kurulan (10/333, 334, 335-3/1090) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimine dair bir tezkeresi vardır, okutuyorum: B) TEZKERELER 1.- (10/333, 334, 335) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/1098) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Komisyonumuz, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelerini seçmek üzere 18.02.2010 günü saat 17:00'de B Blok 2. Kat 4. Banko'daki Araştırma Komisyonu Toplantı Salonunda 11 Üye ile toplanmış ve aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler belirtilen görevlere seçilmişlerdir. Hasan Özdemir Gaziantep Komisyon Geçici Başkanı Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi Aldığı Oy Başkan: Veysi Kaynak Kahramanmaraş 8 Başkanvekili: Selami Uzun Sivas 8 Sözcü: Yılmaz Tunç Bartın 8 Kâtip: Mehmet Erdem Aydın 7 BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Sayfa 36 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 1 - 3 2 1 - değinmedi, onu özellikle istirham ediyorum yani bu et fiyatları, bu süt fiyatları, bugünkü artışların sebebi... Eğer bu kadar üretim artmışsa neye dayanıyor, bunun bir açıklamasını yapması lazım. BAŞKAN - Sayın Ertugay, teşekkür ediyorum. Gündeme geçiyoruz. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. Sayın milletvekilleri, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek gündemin "Sözlü Sorular" kısmında yer alan sorulardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 28, 33, 35, 36, 37, 42, 48, 51, 54, 55, 65, 93, 95, 124, 126, 128, 129, 137, 164, 168, 199, 211, 225, 277, 278 ve 279'uncu sıralarındaki soruları birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim. Başkanlığın sunuşlarını okutuyorum: VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÖNERGELER 1.- Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü nün, (10/333, 334, 335) esas numaralı Meclis Araş­ tırması Komisyonundan istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/184) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve TBMM Adalet Komisyonu Başkan Vekili görevlerimin yoğunluğu nedeniyle "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun Maruz Kaldığı Helikopter Kazasının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Tespit Edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu" na yeterli zaman ayıramayacağımdan Araştırma Komisyonu Üyeliği görevimden istifa ediyorum. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 18.02.2010 Hakkı Köylü Kastamonu BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ve kurtarma çalışmalarının tüm yönleriyle araştırılarak benzer durumların yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla yeniden kurulan (10/333, 334, 335-3/1090) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimine dair bir tezkeresi vardır, okutuyorum: B) TEZKERELER 1.- (10/333, 334, 335) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/1098) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Komisyonumuz, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelerini seçmek üzere 18.02.2010 günü saat 17:00'de B Blok 2. Kat 4. Banko'daki Araştırma Komisyonu Toplantı Salonunda 11 Üye ile toplanmış ve aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler belirtilen görevlere seçilmişlerdir. Hasan Özdemir Gaziantep Komisyon Geçici Başkanı Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi Aldığı Oy Başkan: Veysi Kaynak Kahramanmaraş 8 Başkanvekili: Selami Uzun Sivas 8 Sözcü: Yılmaz Tunç Bartın 8 Kâtip: Mehmet Erdem Aydın 7 BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. T B M M B: 64 23 . 2 . 2010 O: 1 Meclis araştırması açılmasına ilişkin dört önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum: C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 1.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 milletvekilinin, eğitimde toplumsal cinsiyet duyarlılığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/583) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Eğitim materyallerinin toplumsal cinsiyet duyarlılığını içeren bir bakış açısıyla gözden geçirilmesi ve bu gözden geçirmeyi gerçekleştirecek kişilerin eğitim ve cinsiyetçi öğelerin ayıklaması sonrasında yeni materyallerin üretimi konularında politikalar ve mekanizmaların oluşturması için Anayasanın 98'nci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması için gereğini arz ve talep ederiz. Gerekçe: Eğitimde cinsiyet farkı konusu, sekiz yıllık temel öğretim programında ve öğretim materyallerinde hâlâ büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye, eğitimde toplumsal cinsiyet duyarlılığının sağlanmasını öngören iki uluslararası belgeye imza atmış bulunmaktadır: Bunlardan biri Pekin +5 Deklarasyonu sonuç kararlarının 'Kızlar ve Eğitim' Bölümünde, kalıplaşmış cinsiyet rollerinin ısrarla kullanılmasının kızların okula erişimini ve okula devamını engellediği vurgulanmaktadır. Pekin Eylem Planı, eğitimin her düzeyi için toplumsal cinsiyete duyarlı öğretim programlarının oluşturulmasını ve uygulanmasını öngörmektedir. Ayrıca bu doküman, imzası olan ülkelere, erkek çocuklar ve yetişkin erkeklerin değişen toplumsal cinsiyet rolleri ve sorumlulukları çerçevesinde, eğitim materyallerini ısrarla muhafaza edilen kalıplaşmış cinsiyet rollerinden arındırmak için politikalar üretmekle sorumlu tutmuştur. Toplumsal cinsiyet rolleri üzerine diğer bir belge ise, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (CEDAW)'dir. Bu belgenin 5. Maddesi kadın veya erkeği diğerine göre aşağılayan; kadın veya erkeğin diğerine göre daha üstün olduğunu savunan veya kalıplaşmış cinsiyet rollerini temel alan rolleri öngören tüm âdet, uygulama, geleneksel davranış ve önyargıların ortadan kaldırılmasını öngörmektedir. İlgili belgenin eğitimle ilgili olan 10. maddesinin (c) bendinde ise, eğitimin bütünleştirilerek güçlendirilmesi, farklı eğitim türlerinin de geliştirilmesi, okul öğretim programlarının ve özellikle de okul kitaplarının gözden geçirilmesi ve öğretim yöntem ve tekniklerinin yeniden oluşturulması bu amacın gerçekleştirilebilmesi için gerekliliği belirtilmiştir. Buna karşılık, Türkiye'de henüz ders kitaplarında hâlâ erkeklere aktif, kadınlara ise pasif roller verilmektedir. Bu nedenle, erkeklere kamusal alanda aktif rol ve görevler verilirken, kadınlara uygun görülen işler koca, çocuk bakımı, ev işi vb ile sınırlandırılmaktadır. Eğitim-sen tarafından Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı Araştırmasına göre, çocukların toplumsallaşma süreçlerinin ilköğretim ilk kademesinde verilen Hayat Bilgisi ders kitaplarında yer alan görsellerdeki yetişkin ve çocuk karakterlerinin toplumsal cinsiyet rolleriyle düzenlendiğini belirtmişlerdir. Araştırmaya göre, İlköğretim 1,2 ve 3. sınıf hayat bilgisi ders kitaplarında erkek çocuk sayısının kız çocuk sayısına göre daha fazla olduğu ve kadınların daha çok evde, erkeklerin ise ev dışında - 3 2 2 -
Sayfa 37 -
T B M M B: 64 23 . 2 . 2010 O: 1 Meclis araştırması açılmasına ilişkin dört önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum: C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 1.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 milletvekilinin, eğitimde toplumsal cinsiyet duyarlılığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/583) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Eğitim materyallerinin toplumsal cinsiyet duyarlılığını içeren bir bakış açısıyla gözden geçirilmesi ve bu gözden geçirmeyi gerçekleştirecek kişilerin eğitim ve cinsiyetçi öğelerin ayıklaması sonrasında yeni materyallerin üretimi konularında politikalar ve mekanizmaların oluşturması için Anayasanın 98'nci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması için gereğini arz ve talep ederiz. Gerekçe: Eğitimde cinsiyet farkı konusu, sekiz yıllık temel öğretim programında ve öğretim materyallerinde hâlâ büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye, eğitimde toplumsal cinsiyet duyarlılığının sağlanmasını öngören iki uluslararası belgeye imza atmış bulunmaktadır: Bunlardan biri Pekin +5 Deklarasyonu sonuç kararlarının 'Kızlar ve Eğitim' Bölümünde, kalıplaşmış cinsiyet rollerinin ısrarla kullanılmasının kızların okula erişimini ve okula devamını engellediği vurgulanmaktadır. Pekin Eylem Planı, eğitimin her düzeyi için toplumsal cinsiyete duyarlı öğretim programlarının oluşturulmasını ve uygulanmasını öngörmektedir. Ayrıca bu doküman, imzası olan ülkelere, erkek çocuklar ve yetişkin erkeklerin değişen toplumsal cinsiyet rolleri ve sorumlulukları çerçevesinde, eğitim materyallerini ısrarla muhafaza edilen kalıplaşmış cinsiyet rollerinden arındırmak için politikalar üretmekle sorumlu tutmuştur. Toplumsal cinsiyet rolleri üzerine diğer bir belge ise, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (CEDAW)'dir. Bu belgenin 5. Maddesi kadın veya erkeği diğerine göre aşağılayan; kadın veya erkeğin diğerine göre daha üstün olduğunu savunan veya kalıplaşmış cinsiyet rollerini temel alan rolleri öngören tüm âdet, uygulama, geleneksel davranış ve önyargıların ortadan kaldırılmasını öngörmektedir. İlgili belgenin eğitimle ilgili olan 10. maddesinin (c) bendinde ise, eğitimin bütünleştirilerek güçlendirilmesi, farklı eğitim türlerinin de geliştirilmesi, okul öğretim programlarının ve özellikle de okul kitaplarının gözden geçirilmesi ve öğretim yöntem ve tekniklerinin yeniden oluşturulması bu amacın gerçekleştirilebilmesi için gerekliliği belirtilmiştir. Buna karşılık, Türkiye'de henüz ders kitaplarında hâlâ erkeklere aktif, kadınlara ise pasif roller verilmektedir. Bu nedenle, erkeklere kamusal alanda aktif rol ve görevler verilirken, kadınlara uygun görülen işler koca, çocuk bakımı, ev işi vb ile sınırlandırılmaktadır. Eğitim-sen tarafından Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı Araştırmasına göre, çocukların toplumsallaşma süreçlerinin ilköğretim ilk kademesinde verilen Hayat Bilgisi ders kitaplarında yer alan görsellerdeki yetişkin ve çocuk karakterlerinin toplumsal cinsiyet rolleriyle düzenlendiğini belirtmişlerdir. Araştırmaya göre, İlköğretim 1,2 ve 3. sınıf hayat bilgisi ders kitaplarında erkek çocuk sayısının kız çocuk sayısına göre daha fazla olduğu ve kadınların daha çok evde, erkeklerin ise ev dışında - 3 2 2 - TBMM B:64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 O: 1 D Sevahir Bayındır (Şırnak) 2) M. Nuri Yaman (Muş) 3) Gültan Kışanak (Diyarbakır) 4) Selahattin Demirtaş (Diyarbakır) 5) Emine Ayna (Mardin) 6) Akın Birdal (Diyarbakır) 7) Ayla Akat Ata (Batman) 8) Bengi Yıldız (Batman) 9) Fatma Kurtulan (Van) 10) Hasip Kaplan (Şırnak) ıi) Hamit Geylani (Hakkâri) 12) İbrahim Binici (Şanlıurfa) 13) Mehmet Nezir Karabaş (Bitlis) 14) Mehmet Ufuk Uras (İstanbul) 15) Osman Özçelik (Siirt) 16) Özdal Üçer (Van) 17) Pervin Buldan (İğdır) 18) Sebahat Tuncel (İstanbul) 19) Sırrı Sakık (Muş) 20) Şerafettin Halis (Tunceli) - 3 2 3 - gösterildiğini belirtilmiştir. Hayat bilgisi ders kitaplarındaki görsellerin araştırma kapsamında incelenmesi sonucunda; Ders kitaplarındaki kız çocuklarının daha çok anne ve yetişkin kadınlarla birlikte okul ile evde görüldüğü, erkek çocukların ise daha çok baba ve yetişkin erkeklerle birlikte dışarıda görüldüğü araştırma sonuçları arasındadır. Yetişkin kadınların büyük çoğunluğu anne ve eş rolünde, meslek sahibi kadınlar öğretmenlik, hemşirelik gibi mesleklerde görüldüğü yapılan araştırmada ayrıca belirtilmiştir. Meslek sahibi erkeklerin ise, genellikle yönetici ve denetleyici konumunda gösterildiği belirtilmiştir. Ayrıca, İstanbul Tarih Vakfı'nın yapmış olduğu "Ders Kitaplarında İnsan Hakları 2" projesinin sonuçları incelendiğinde de, daha önce konu edilen araştırmayla benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Bu araştırmaya göre, kitaplarda kadınlara ev kadını ve anne rolü verildiğinin sıklıkla görüldüğüne dikkat çekilmiş, nadir de olsa çalışan kadın figürlerinin kullanıldığını, ama onların da öğretmen, hemşire ve çocuk doktoru gibi meslekler olduğu belirtilmiştir. Ders kitaplarında kadınların teknolojiyle ilişkisinin sadece çamaşır makinesi, fırın ve elektrik süpürgesi kullanma olarak gösterildiğini, annenin sorun yaratan, temizlik ve yemek yapan, babanın ise sorun çözen, para kazanan, evi geçindiren, hesaplı, güçlü olarak gösterildiğini ayrıca belirtilmiştir. Bu nedenle ders kitapları hazırlanırken, toplumsal cinsiyet rollerinden arındırılması ve kız ve erkek çocuklarının hayal güçlerini geliştirecek, özgür bireyler olmalarını sağlayacak daha bilimsel eğitim materyallerinin öğrencilere sunulması gerekmektedir.
Sayfa 38 -
TBMM B:64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 O: 1 D Sevahir Bayındır (Şırnak) 2) M. Nuri Yaman (Muş) 3) Gültan Kışanak (Diyarbakır) 4) Selahattin Demirtaş (Diyarbakır) 5) Emine Ayna (Mardin) 6) Akın Birdal (Diyarbakır) 7) Ayla Akat Ata (Batman) 8) Bengi Yıldız (Batman) 9) Fatma Kurtulan (Van) 10) Hasip Kaplan (Şırnak) ıi) Hamit Geylani (Hakkâri) 12) İbrahim Binici (Şanlıurfa) 13) Mehmet Nezir Karabaş (Bitlis) 14) Mehmet Ufuk Uras (İstanbul) 15) Osman Özçelik (Siirt) 16) Özdal Üçer (Van) 17) Pervin Buldan (İğdır) 18) Sebahat Tuncel (İstanbul) 19) Sırrı Sakık (Muş) 20) Şerafettin Halis (Tunceli) - 3 2 3 - gösterildiğini belirtilmiştir. Hayat bilgisi ders kitaplarındaki görsellerin araştırma kapsamında incelenmesi sonucunda; Ders kitaplarındaki kız çocuklarının daha çok anne ve yetişkin kadınlarla birlikte okul ile evde görüldüğü, erkek çocukların ise daha çok baba ve yetişkin erkeklerle birlikte dışarıda görüldüğü araştırma sonuçları arasındadır. Yetişkin kadınların büyük çoğunluğu anne ve eş rolünde, meslek sahibi kadınlar öğretmenlik, hemşirelik gibi mesleklerde görüldüğü yapılan araştırmada ayrıca belirtilmiştir. Meslek sahibi erkeklerin ise, genellikle yönetici ve denetleyici konumunda gösterildiği belirtilmiştir. Ayrıca, İstanbul Tarih Vakfı'nın yapmış olduğu "Ders Kitaplarında İnsan Hakları 2" projesinin sonuçları incelendiğinde de, daha önce konu edilen araştırmayla benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Bu araştırmaya göre, kitaplarda kadınlara ev kadını ve anne rolü verildiğinin sıklıkla görüldüğüne dikkat çekilmiş, nadir de olsa çalışan kadın figürlerinin kullanıldığını, ama onların da öğretmen, hemşire ve çocuk doktoru gibi meslekler olduğu belirtilmiştir. Ders kitaplarında kadınların teknolojiyle ilişkisinin sadece çamaşır makinesi, fırın ve elektrik süpürgesi kullanma olarak gösterildiğini, annenin sorun yaratan, temizlik ve yemek yapan, babanın ise sorun çözen, para kazanan, evi geçindiren, hesaplı, güçlü olarak gösterildiğini ayrıca belirtilmiştir. Bu nedenle ders kitapları hazırlanırken, toplumsal cinsiyet rollerinden arındırılması ve kız ve erkek çocuklarının hayal güçlerini geliştirecek, özgür bireyler olmalarını sağlayacak daha bilimsel eğitim materyallerinin öğrencilere sunulması gerekmektedir. T B M M B: 64 23 . 2 . 2010 O: 1 - 3 2 4 - 2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 24 milletvekilinin, turizm sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/584) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Ülkemizin yaşadığı en önemli sorunlardan biri işsizliktir. Bu sorunun çözülmesi ve yalnızca ekonomik değil, ülkemize sosyal katkıları olan çeşitli sektörlerin değerlendirilmesi açısından ülkemiz çok büyük potansiyelleri taşımaktadır. "Turizm", bu sorunu çözmek için ülkemiz açısından en önemli istihdam alanlarından birini oluşturmaktadır. Turizm sektörü emek yoğun bir sektör olması itibariyle turistik ürün üretiminde ve bunu sunmada diğer sektörlere göre daha fazla "insan gücüne" ihtiyaç duymaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya ekonomisinde en hızlı gelişen ve genişleyen bir sektör haline gelen turizm, istihdamı sağlayıcı özelliğinin yanı sıra döviz girdisini artırıcı yönüyle de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan sektörlerin başında yer almaktadır. Kültür, sağlık, doğa, spor, termal, kongre, golf ve inanç turizmi gibi her yönüyle zengin bir potansiyele sahip ülkemizde planlı ve programlı bir turizm stratejisinin geliştirilemediği günümüzde yaşananlarla apaçık ortadadır. 1980 sonrası ciddi bir gelişme gösteren ülkemiz turizmi, 2000'li yıllara girildiğinde gerilemeye başlamış ve ciddi sorunlarla yüz yüze bırakılmıştır. 2006 yılını çok kötü bir şekilde bitiren turizm sektörü özellikle kış sezonunda, sadece Antalya'da tesislerinin yüzde 70'ini kapatmak zorunda kalmıştır. Bunun sonucunda ise 150 binden fazla turizm çalışanı işsiz kalmıştır. Buna aileleri ve dolaylı bir şekilde turizmden geçinen diğer sektörleri de eklersek, olayın vahameti daha iyi anlaşılacaktır. Değişen ve gelişen koşullara göre yeni stratejiler geliştirememek, ürün pazarlama ve geliştirmede, ülke tanıtımında, etkin planlama ve nitelikli işgücü yetiştirmede çağın gerisinde kalmak, ayrıca çevreyle uyumlu, rekabetçi ve sürdürülebilir politikalar geliştirmeyerek sektörü kendi haline bırakmak gibi birçok neden turizmimizin geleceğini ciddi tehlikelere sokmaktadır. İşsizliğin hızla artığı ülkemizde, turizm sektörünün bu kadar görmezden gelinmesi ve kendi kaderine terk edilmesini anlamlandırmak olanaklı değildir. Enflasyonla ve işsizlikle mücadele eden birçok ülkenin, çok ciddi bir istihdam aracı olarak kullandığı turizm; Kültür ve Turizm Bakanlıklarının birleştirilmesiyle de istenen gelişmeyi yakalayamamıştır. Turizm anlayışımızla, çağdaşlığı, kaliteli hizmeti, korunmuş bir doğal çevre ve kültürel mirası savunmamız gerekirken, kıyı şeritlerimizin taraflı ve şeffaflıktan uzak bir yöntemle yağma edilmesi, çevre duyarsızlığı, içki ruhsatlarında hükümet adına "kırmızı çizgi"lerden söz edilmesi, alkollü içeceklerde yüksek ÖTV ve yüksek KDV oranları, çağdaş bir turizm anlayışından uzaklaşan yapı turizmimizin geleceğine büyük darbe vurmaktadır. Hükümet, pırlanta, elmas gibi değerli taşlardan sıfırJKDV alırken; turizm sezonunun ortasında, sektörde yaptığı KDV artışı ile sektörün sorunlarının çözümüyle ilgili soru işaretlerini artırmıştır. Turizm sektörümüzün, çalışanlarının ve özellikle ülkemiz ekonomisinin bu kötü gidişten daha fazla etkilenmelerini önlemek amacıyla; hükümetlerin turizmi destekleyici ve düzenleyici rollerini ön plana çıkarmak, rantı yüksek bölgelerdeki yanlı tahsis uygulamalarının önüne geçmek, işsiz kalan yüz binlerce çalışanımızın durumlarına ve her yıl ekonomik nedenlerle kepenk kapatmakta olan sektörümüze çeşitli destekler vererek çözüm aramak, kamu ve özel sektör işbirliğini artırarak turizmimizin geleceği için yeni politikalar üretmek amacıyla Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.
Sayfa 39 -
T B M M B: 64 23 . 2 . 2010 O: 1 - 3 2 4 - 2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 24 milletvekilinin, turizm sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/584) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Ülkemizin yaşadığı en önemli sorunlardan biri işsizliktir. Bu sorunun çözülmesi ve yalnızca ekonomik değil, ülkemize sosyal katkıları olan çeşitli sektörlerin değerlendirilmesi açısından ülkemiz çok büyük potansiyelleri taşımaktadır. "Turizm", bu sorunu çözmek için ülkemiz açısından en önemli istihdam alanlarından birini oluşturmaktadır. Turizm sektörü emek yoğun bir sektör olması itibariyle turistik ürün üretiminde ve bunu sunmada diğer sektörlere göre daha fazla "insan gücüne" ihtiyaç duymaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya ekonomisinde en hızlı gelişen ve genişleyen bir sektör haline gelen turizm, istihdamı sağlayıcı özelliğinin yanı sıra döviz girdisini artırıcı yönüyle de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan sektörlerin başında yer almaktadır. Kültür, sağlık, doğa, spor, termal, kongre, golf ve inanç turizmi gibi her yönüyle zengin bir potansiyele sahip ülkemizde planlı ve programlı bir turizm stratejisinin geliştirilemediği günümüzde yaşananlarla apaçık ortadadır. 1980 sonrası ciddi bir gelişme gösteren ülkemiz turizmi, 2000'li yıllara girildiğinde gerilemeye başlamış ve ciddi sorunlarla yüz yüze bırakılmıştır. 2006 yılını çok kötü bir şekilde bitiren turizm sektörü özellikle kış sezonunda, sadece Antalya'da tesislerinin yüzde 70'ini kapatmak zorunda kalmıştır. Bunun sonucunda ise 150 binden fazla turizm çalışanı işsiz kalmıştır. Buna aileleri ve dolaylı bir şekilde turizmden geçinen diğer sektörleri de eklersek, olayın vahameti daha iyi anlaşılacaktır. Değişen ve gelişen koşullara göre yeni stratejiler geliştirememek, ürün pazarlama ve geliştirmede, ülke tanıtımında, etkin planlama ve nitelikli işgücü yetiştirmede çağın gerisinde kalmak, ayrıca çevreyle uyumlu, rekabetçi ve sürdürülebilir politikalar geliştirmeyerek sektörü kendi haline bırakmak gibi birçok neden turizmimizin geleceğini ciddi tehlikelere sokmaktadır. İşsizliğin hızla artığı ülkemizde, turizm sektörünün bu kadar görmezden gelinmesi ve kendi kaderine terk edilmesini anlamlandırmak olanaklı değildir. Enflasyonla ve işsizlikle mücadele eden birçok ülkenin, çok ciddi bir istihdam aracı olarak kullandığı turizm; Kültür ve Turizm Bakanlıklarının birleştirilmesiyle de istenen gelişmeyi yakalayamamıştır. Turizm anlayışımızla, çağdaşlığı, kaliteli hizmeti, korunmuş bir doğal çevre ve kültürel mirası savunmamız gerekirken, kıyı şeritlerimizin taraflı ve şeffaflıktan uzak bir yöntemle yağma edilmesi, çevre duyarsızlığı, içki ruhsatlarında hükümet adına "kırmızı çizgi"lerden söz edilmesi, alkollü içeceklerde yüksek ÖTV ve yüksek KDV oranları, çağdaş bir turizm anlayışından uzaklaşan yapı turizmimizin geleceğine büyük darbe vurmaktadır. Hükümet, pırlanta, elmas gibi değerli taşlardan sıfırJKDV alırken; turizm sezonunun ortasında, sektörde yaptığı KDV artışı ile sektörün sorunlarının çözümüyle ilgili soru işaretlerini artırmıştır. Turizm sektörümüzün, çalışanlarının ve özellikle ülkemiz ekonomisinin bu kötü gidişten daha fazla etkilenmelerini önlemek amacıyla; hükümetlerin turizmi destekleyici ve düzenleyici rollerini ön plana çıkarmak, rantı yüksek bölgelerdeki yanlı tahsis uygulamalarının önüne geçmek, işsiz kalan yüz binlerce çalışanımızın durumlarına ve her yıl ekonomik nedenlerle kepenk kapatmakta olan sektörümüze çeşitli destekler vererek çözüm aramak, kamu ve özel sektör işbirliğini artırarak turizmimizin geleceği için yeni politikalar üretmek amacıyla Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. TBMM B: 64 23 1) Şevket Köse (Adıyaman) 2) Hulusi Güvel (Adana) 3) Tekin Bingöl (Ankara) 4) Tacidar Seyhan (Adana) 5) Ahmet Küçük (Çanakkale) 6) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 7) Turgut Dibek (Kırklareli) 8) Atila Emek (Antalya) 9) İsa Gök (Mersin) 10) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş) 11) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 12) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 13) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 14) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 15) Gökhan Durgun (Hatay) 16) Tayfur Süner (Antalya) 17) Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri) 18) Sacid Yıldız (İstanbul) 19) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 20) Ali Kocal (Zonguldak) 21) Akif Ekici (Gaziantep) 22) Hüseyin Unsal (Amasya) 23) Algan Hacaloğlu (İstanbul) 24) Erol Tınastepe (Erzincan) 25) Abdulaziz Yazar (Hatay) 3.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 milletvekilinin, başta konut kredisi olmak üzere kredi geri ödemelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/585) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Ülkemiz ekonomisinde kötü gidişin etkileri çok çeşitli alanlarda ve biçimlerde kendini göstermektedir. Ekonomide yaşanan kötüye gidiş; işsizlik, karşılıksız çek, ödenemeyen senet, iflaslar, kepenk kapatmalar, kredi borcu nedeniyle icra takibine uğrama biçiminde ekonomik sonuçlarıyla kendini gösterebildiği gibi; intiharlar, cinayetler, hırsızlık olayları, krizler, cinnetler gibi toplumsal biçimlerde de karşımıza çıkmaktadır. Toplum olarak, her gün gazetelerin üçüncü sayfa haberlerinin artıyor olmasına ya da televizyon haberlerinde karşılaştığımız ürkütücü manzaralara tepki veremez duruma gelmek ve bu olayları normal karşılamak yönünde bir ilerlemenin olduğu, konunun uzmanlarınca da dile getirilmektedir. Ekonomik olarak yaşanan kötü gidişin engellenmesi amacıyla alınan önlemlerin yetersizliği kamuoyunda sıkça tartışılır olmuştur. Alınan önlemlerin çeşitlerinin ve kapsamlarının genişletilmesi, toplumda ortak bir görüş hâline gelmektedir. Yaşadığımız son günlerde, elde ettiğimiz ekonomik veriler de bunları doğrulamaktadır. Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan ve kendisi tarafından Sayın Ali Babacan'a tevcih edilen soru önergesine verilen yanıtta yer alan rakamlar, ulusal basın tarafından dikkatle ele alınmıştır. Toplumumuzun içinde bulunduğu durumu göstermesi açısından, soru önergesinde yer alan - 3 2 5 -
Sayfa 40 -
TBMM B: 64 23 1) Şevket Köse (Adıyaman) 2) Hulusi Güvel (Adana) 3) Tekin Bingöl (Ankara) 4) Tacidar Seyhan (Adana) 5) Ahmet Küçük (Çanakkale) 6) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak) 7) Turgut Dibek (Kırklareli) 8) Atila Emek (Antalya) 9) İsa Gök (Mersin) 10) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş) 11) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 12) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 13) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 14) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 15) Gökhan Durgun (Hatay) 16) Tayfur Süner (Antalya) 17) Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri) 18) Sacid Yıldız (İstanbul) 19) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 20) Ali Kocal (Zonguldak) 21) Akif Ekici (Gaziantep) 22) Hüseyin Unsal (Amasya) 23) Algan Hacaloğlu (İstanbul) 24) Erol Tınastepe (Erzincan) 25) Abdulaziz Yazar (Hatay) 3.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 milletvekilinin, başta konut kredisi olmak üzere kredi geri ödemelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/585) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Ülkemiz ekonomisinde kötü gidişin etkileri çok çeşitli alanlarda ve biçimlerde kendini göstermektedir. Ekonomide yaşanan kötüye gidiş; işsizlik, karşılıksız çek, ödenemeyen senet, iflaslar, kepenk kapatmalar, kredi borcu nedeniyle icra takibine uğrama biçiminde ekonomik sonuçlarıyla kendini gösterebildiği gibi; intiharlar, cinayetler, hırsızlık olayları, krizler, cinnetler gibi toplumsal biçimlerde de karşımıza çıkmaktadır. Toplum olarak, her gün gazetelerin üçüncü sayfa haberlerinin artıyor olmasına ya da televizyon haberlerinde karşılaştığımız ürkütücü manzaralara tepki veremez duruma gelmek ve bu olayları normal karşılamak yönünde bir ilerlemenin olduğu, konunun uzmanlarınca da dile getirilmektedir. Ekonomik olarak yaşanan kötü gidişin engellenmesi amacıyla alınan önlemlerin yetersizliği kamuoyunda sıkça tartışılır olmuştur. Alınan önlemlerin çeşitlerinin ve kapsamlarının genişletilmesi, toplumda ortak bir görüş hâline gelmektedir. Yaşadığımız son günlerde, elde ettiğimiz ekonomik veriler de bunları doğrulamaktadır. Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan ve kendisi tarafından Sayın Ali Babacan'a tevcih edilen soru önergesine verilen yanıtta yer alan rakamlar, ulusal basın tarafından dikkatle ele alınmıştır. Toplumumuzun içinde bulunduğu durumu göstermesi açısından, soru önergesinde yer alan - 3 2 5 - TBMM B:64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 0 : 1 1) Şevket Köse (Adıyaman) 2) Ali Kocal (Zonguldak) 3) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 4) Hulusi Güvel (Adana) 5) Akif Ekici (Gaziantep) 6) Turgut Dibek (Kırklareli) 7) Hüseyin Unsal (Amasya) 8) Algan Hacaloğlu (İstanbul) 9) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş) 10) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 11) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 12) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 13) Erol Tınastepe (Erzincan) 14) Abdulaziz Yazar (Hatay) 15) Tekin Bingöl (Ankara) 16) Ensar Öğüt (Ardahan) 17) Ahmet Küçük (Çanakkale) 18) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 19) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) 20) Yaşar Tüzün (Bilecik) 21) Ati la Emek (Antalya) - 3 2 6 - konut kredisi kullanan ve takibe düşen kişi sayısı rakamları sorunun oldukça büyük boyutta olduğunun ispatıdır. Verilen yanıta göre; 2009 Kasım itibarıyla konut kredisi alan 907 bin 748 kişiden, 18 bin 124'ünü borcunu ödeyemediği gerekçesiyle takibe düşmüştür. 2004 yılında, konut kredisi alan kişi sayısı 113.012 iken bunlar içinden takibe düşenlerin sayısı 823 olmuştur. Aradan henüz iki yıl gibi bir süre geçmesine rağmen 2006 yılında konut kredisi kullanan kişi sayısı 512.971'e, takibe düşenlerin sayısı 2.060'a yükselmiştir. 2008'e gelindiğinde aynı rakamlar 788.092'ye 9.848 gibi bir orana yükselmiştir. Rakamlardan da anlaşılacağı gibi, konut kredisi kullanım oranları ve bunlar içerisinde takibe düşenlerin sayısı her geçen gün artmıştır. Bu rakamların yalnızca konut kredisini kapsadığını düşünülürse diğer kredi türlerine ait rakamların eklenmesiyle ortaya oldukça vahim bir tablonun çıkacağı şüphesizdir. Aynı soru önergesine verilen yanıtta, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) veri tabanında konut kredisi kullanan müşteri sayılan ile bunlardan takibe düşenlere ilişkin bilgi bulunduğu belirtilmiş; ancak, bu kişilere ilişkin icra takibi başlatılıp başlatılmadığına ilişkin bilgi olmadığını kaydedilmiştir. Ayrıca, konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması hususlarını kapsayan konut finansmanının, Sermaye Piyasası Kanunu'nda düzenlendiğini bilinmektedir. Ancak; bankacılık mevzuatında konut kredileri ve diğer kredilerin geri ödemelerinde yaşanan sorunlara özgü bir düzenlemenin yer almadığı aynı soru önergesinde vurgulanmıştır. Bir başka deyişle bu doğrultuda bir düzenleme, ancak yasal değişiklikle mümkün olacaktır. Bu bağlamda, başta konut kredisi olmak üzere, diğer kredilerin geri ödenmesinde yaşanan sorunların ve toplumda yaşanan mağduriyetlerin çözümüne ilişkin yöntemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılanmızla arz ederiz.
Sayfa 41 -
TBMM B:64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 0 : 1 1) Şevket Köse (Adıyaman) 2) Ali Kocal (Zonguldak) 3) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 4) Hulusi Güvel (Adana) 5) Akif Ekici (Gaziantep) 6) Turgut Dibek (Kırklareli) 7) Hüseyin Unsal (Amasya) 8) Algan Hacaloğlu (İstanbul) 9) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş) 10) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 11) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 12) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 13) Erol Tınastepe (Erzincan) 14) Abdulaziz Yazar (Hatay) 15) Tekin Bingöl (Ankara) 16) Ensar Öğüt (Ardahan) 17) Ahmet Küçük (Çanakkale) 18) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 19) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın) 20) Yaşar Tüzün (Bilecik) 21) Ati la Emek (Antalya) - 3 2 6 - konut kredisi kullanan ve takibe düşen kişi sayısı rakamları sorunun oldukça büyük boyutta olduğunun ispatıdır. Verilen yanıta göre; 2009 Kasım itibarıyla konut kredisi alan 907 bin 748 kişiden, 18 bin 124'ünü borcunu ödeyemediği gerekçesiyle takibe düşmüştür. 2004 yılında, konut kredisi alan kişi sayısı 113.012 iken bunlar içinden takibe düşenlerin sayısı 823 olmuştur. Aradan henüz iki yıl gibi bir süre geçmesine rağmen 2006 yılında konut kredisi kullanan kişi sayısı 512.971'e, takibe düşenlerin sayısı 2.060'a yükselmiştir. 2008'e gelindiğinde aynı rakamlar 788.092'ye 9.848 gibi bir orana yükselmiştir. Rakamlardan da anlaşılacağı gibi, konut kredisi kullanım oranları ve bunlar içerisinde takibe düşenlerin sayısı her geçen gün artmıştır. Bu rakamların yalnızca konut kredisini kapsadığını düşünülürse diğer kredi türlerine ait rakamların eklenmesiyle ortaya oldukça vahim bir tablonun çıkacağı şüphesizdir. Aynı soru önergesine verilen yanıtta, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) veri tabanında konut kredisi kullanan müşteri sayılan ile bunlardan takibe düşenlere ilişkin bilgi bulunduğu belirtilmiş; ancak, bu kişilere ilişkin icra takibi başlatılıp başlatılmadığına ilişkin bilgi olmadığını kaydedilmiştir. Ayrıca, konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması hususlarını kapsayan konut finansmanının, Sermaye Piyasası Kanunu'nda düzenlendiğini bilinmektedir. Ancak; bankacılık mevzuatında konut kredileri ve diğer kredilerin geri ödemelerinde yaşanan sorunlara özgü bir düzenlemenin yer almadığı aynı soru önergesinde vurgulanmıştır. Bir başka deyişle bu doğrultuda bir düzenleme, ancak yasal değişiklikle mümkün olacaktır. Bu bağlamda, başta konut kredisi olmak üzere, diğer kredilerin geri ödenmesinde yaşanan sorunların ve toplumda yaşanan mağduriyetlerin çözümüne ilişkin yöntemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılanmızla arz ederiz. TBMM B:64 23 . 2 . 2010 0 : 1 - 3 2 7 - 4.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 20 milletvekilinin, Köyceğiz ilçesinde kurulacak hidroelektrik santralin çevreye etkilerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/586) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Muğla ili Köyceğiz İlçesi Pınar Köyünde, Özel Çevre Koruma Alanı ve Anıt Ağaç Topluluğu Koruma Alanı olan Topgözü mevkiinde bulunan Yuvarlakçay üzerinde inşa edilmek üzere olan 3.40 MV elektrik üretecek hidroelektrik santralın (HES) yapılmak istendiği bölge, ekosistemin ve biyolojik çeşitliliğin, endemik türlerin yoğun olduğu ve özel olarak korunması gereken bir dünya mirasıdır. Alternatif ve ekolojik turizmin, doğa sporlarının önemli bir merkezidir. Her geçen gün cazibe merkezi olarak dünyanın ilgisini çekmektedir. Bu bölgemizde yapılması planlanan Yuvarlakçay üzerindeki hidroelektrik santralinin havza planlamasının dışında, yanlış planlama ve sonuçlarına ilişkin yapılan işlemleri sıralarsak; - Yuvarlakçay üzerinde inşa edilecek HES ile Köyceğiz-Dalyan havzasının tuzlu su yoğunluğu artacak, toprak tuzlanacak, zirai topraklar çoraklaşacaktır. Yeraltı sularının etkilenmesi neticesinde yöredeki kaplıcaların susuz kalmasına sebep olacaktır. - Yörede bu akarsuyun suyunu kullanarak tarım yapan binlerce yıldır yaşamını bu suyun getirdiği zenginlikle sürdüren bir belde ve altı köyde yaşayan 14 bin köylü yurttaşımız bulunmaktadır. Bu çay üzerinde HES yapılması yöre insanını susuz bırakacak ve göç etmelerine neden olacaktır. - Su kaynağının, toprağın jeolojik özellikleri sebebiyle önüne set çekildiğinde başka bir mecraya akacağı iddia edilmektedir. - Doğal ortam, HES inşası hazırlıkları için yapılan kontrolsüz kesimle tahrip olmuş ve orman ekosistemi ve su ağzında oluşmuş sucul ekosistem önemli derecede tahrip olmuştur. Ekosistemlere yapılan bu müdahalelerin getireceği olumsuzluklar tarım alanlarına kadar devam eden doğal denge zincirini de bozacaktır. Yöredeki flora ve fauna son derece olumsuz etkilenecek ve tarımsal verim bu yörede düşecektir. - Köyceğiz Gölünün su kalitesinin korunabilmesinin Yuvarlakçay'ın korunmasıyla bağlantısı bulunmaktadır. Fiziko-kimyasal değişkenlerin sonuçlarına ve taban büyük omurgasızlarının dağılımına göre sürekli, hafif ve orta derecede organik kirlilik saptanmıştır. Yuvarlakçay'ın su kalitesinin izlenmesi, meromiktik bir göl olan Köyceğiz Gölü'nün su kalitesinin korunabilmesi için de önemlidir. Bu durum HES planlanırken hiçbir şekilde göz önüne alınmamıştır. - Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 2003 yılında aldığı kararla anıt ağaç topluluğu koruma alanı olarak ilan ettiği 45 ağacı, 15.5.2009'da 30 ağaca indirmiş ve 182 sayılı toplantısında önce 30 adet anıt ağacı imar planına işletmiş, sonra aynı tarih ve toplantıda hemen takip eden kararında 8 anıt ağacın kesilmesine, on tanesinin baraj suyu içinde kalmasına diğerlerinin duvar dibinde kurumasına neden olacak HES'in yapımına uygun karan vermiştir. Kurulun anıt ağaçların kesilmesine izin vermeye yetkisi yoktur, 666 sayılı ilke kararı gereğince sadece kuruduklarında kaldırılıp yerine yenisi dikilebilir. Alınan kararlar koruma amacıyla bağdaşmamaktadır. - Yuvarlakçay'ın suyu kaynağında içilebilir kalitede bir sudur. Yuvarlakçay HES yapımından önce dereye 50 metre mesafede su şişelenmesine dahi izin vermeyerek derenin sağından ve solundan 500 metre mesafenin dere yatağı koruma alanı olduğundan dolayı izin vermeyen Özel Çevre Koruma Kurumu, başka bir proje için (HES) koruma alanı dışına çıkarıp izin vermiş, imar planı ilave ve değişiklikleri yapmıştır. Bu durum şirkete ve yapılacak işe göre koruma alanı değişikliğine gidildiği göstermekte; bilimsel olmadığı gibi şaibeyi de içinde taşımaktadır.
Sayfa 42 -
TBMM B:64 23 . 2 . 2010 0 : 1 - 3 2 7 - 4.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 20 milletvekilinin, Köyceğiz ilçesinde kurulacak hidroelektrik santralin çevreye etkilerinin araştınlarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/586) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Muğla ili Köyceğiz İlçesi Pınar Köyünde, Özel Çevre Koruma Alanı ve Anıt Ağaç Topluluğu Koruma Alanı olan Topgözü mevkiinde bulunan Yuvarlakçay üzerinde inşa edilmek üzere olan 3.40 MV elektrik üretecek hidroelektrik santralın (HES) yapılmak istendiği bölge, ekosistemin ve biyolojik çeşitliliğin, endemik türlerin yoğun olduğu ve özel olarak korunması gereken bir dünya mirasıdır. Alternatif ve ekolojik turizmin, doğa sporlarının önemli bir merkezidir. Her geçen gün cazibe merkezi olarak dünyanın ilgisini çekmektedir. Bu bölgemizde yapılması planlanan Yuvarlakçay üzerindeki hidroelektrik santralinin havza planlamasının dışında, yanlış planlama ve sonuçlarına ilişkin yapılan işlemleri sıralarsak; - Yuvarlakçay üzerinde inşa edilecek HES ile Köyceğiz-Dalyan havzasının tuzlu su yoğunluğu artacak, toprak tuzlanacak, zirai topraklar çoraklaşacaktır. Yeraltı sularının etkilenmesi neticesinde yöredeki kaplıcaların susuz kalmasına sebep olacaktır. - Yörede bu akarsuyun suyunu kullanarak tarım yapan binlerce yıldır yaşamını bu suyun getirdiği zenginlikle sürdüren bir belde ve altı köyde yaşayan 14 bin köylü yurttaşımız bulunmaktadır. Bu çay üzerinde HES yapılması yöre insanını susuz bırakacak ve göç etmelerine neden olacaktır. - Su kaynağının, toprağın jeolojik özellikleri sebebiyle önüne set çekildiğinde başka bir mecraya akacağı iddia edilmektedir. - Doğal ortam, HES inşası hazırlıkları için yapılan kontrolsüz kesimle tahrip olmuş ve orman ekosistemi ve su ağzında oluşmuş sucul ekosistem önemli derecede tahrip olmuştur. Ekosistemlere yapılan bu müdahalelerin getireceği olumsuzluklar tarım alanlarına kadar devam eden doğal denge zincirini de bozacaktır. Yöredeki flora ve fauna son derece olumsuz etkilenecek ve tarımsal verim bu yörede düşecektir. - Köyceğiz Gölünün su kalitesinin korunabilmesinin Yuvarlakçay'ın korunmasıyla bağlantısı bulunmaktadır. Fiziko-kimyasal değişkenlerin sonuçlarına ve taban büyük omurgasızlarının dağılımına göre sürekli, hafif ve orta derecede organik kirlilik saptanmıştır. Yuvarlakçay'ın su kalitesinin izlenmesi, meromiktik bir göl olan Köyceğiz Gölü'nün su kalitesinin korunabilmesi için de önemlidir. Bu durum HES planlanırken hiçbir şekilde göz önüne alınmamıştır. - Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 2003 yılında aldığı kararla anıt ağaç topluluğu koruma alanı olarak ilan ettiği 45 ağacı, 15.5.2009'da 30 ağaca indirmiş ve 182 sayılı toplantısında önce 30 adet anıt ağacı imar planına işletmiş, sonra aynı tarih ve toplantıda hemen takip eden kararında 8 anıt ağacın kesilmesine, on tanesinin baraj suyu içinde kalmasına diğerlerinin duvar dibinde kurumasına neden olacak HES'in yapımına uygun karan vermiştir. Kurulun anıt ağaçların kesilmesine izin vermeye yetkisi yoktur, 666 sayılı ilke kararı gereğince sadece kuruduklarında kaldırılıp yerine yenisi dikilebilir. Alınan kararlar koruma amacıyla bağdaşmamaktadır. - Yuvarlakçay'ın suyu kaynağında içilebilir kalitede bir sudur. Yuvarlakçay HES yapımından önce dereye 50 metre mesafede su şişelenmesine dahi izin vermeyerek derenin sağından ve solundan 500 metre mesafenin dere yatağı koruma alanı olduğundan dolayı izin vermeyen Özel Çevre Koruma Kurumu, başka bir proje için (HES) koruma alanı dışına çıkarıp izin vermiş, imar planı ilave ve değişiklikleri yapmıştır. Bu durum şirkete ve yapılacak işe göre koruma alanı değişikliğine gidildiği göstermekte; bilimsel olmadığı gibi şaibeyi de içinde taşımaktadır. T B M M B: 64 23 . 2 . 2010 O: 1 1) Fevzi Topuz (Muğla) 2) Ali Arslan (Muğla) 3) Gürol Ergin (Muğla) 4) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 5) Ali Kocal (Zonguldak) 6) Hulusi Güvel (Adana) 7) Akif Ekici (Gaziantep) 8) Şevket Köse (Adıyaman) 9) Turgut Dibek (Kırklareli) 10) Hüseyin Unsal (Amasya) 11) Algan Hacaloğlu (İstanbul) 12) Erol Tınastepe (Erzincan) 13) Tayfur Süner (Antalya) 14) Abdulaziz Yazar (Hatay) 15) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş) 16) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 17) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 18) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 19) Tekin Bingöl (Ankara) 20) Ahmet Küçük (Çanakkale) 21) Ensar Öğüt (Ardahan) BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. Okutuyorum: - 3 2 8 - - Bir bölgede öncelik her zaman içme suyunundur. Ayrıca, ormanların, su kaynaklarının, yaban hayatın ve sulak alanların korunmasındaki kamu yararı elektrik üretilmesindeki kamu yararından üstündür. - ÇED hazırlama elektrik üretimi için 25 MW üstü olma koşulu getirilmiştir. Böyle bir uygulama bilimsellikten uzaktır. Bu projede de ÇED istenmemektedir. Bu Projede elektrik üretimi küçük diye çevreye daha az mı zarar verecektir? HES'lerin sadece enerji amacına ilişkin proje özelinde değerlendirmelerle ele alınması doğru değildir. Havza bazında, havza özelliklerinin korunması öncelikli olmak üzere, suyun kullanım önceliğine göre planlama yapılması zorunlu olmasına rağmen bu durum uygulanmamıştır. Kısaca, bu proje teknik yönden bilimsel değildir. Kamu yararı olmayan bu projenin iptali bir zorunluluktur. Yukarıda saydığımız nedenlerle ve büyük değer taşıyan bölgemizin su havzasının kamu yararı kapsamında kullanılması için Anayasanın 98., içtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 18.01.2010
Sayfa 43 -
T B M M B: 64 23 . 2 . 2010 O: 1 1) Fevzi Topuz (Muğla) 2) Ali Arslan (Muğla) 3) Gürol Ergin (Muğla) 4) Ali Rıza Öztürk (Mersin) 5) Ali Kocal (Zonguldak) 6) Hulusi Güvel (Adana) 7) Akif Ekici (Gaziantep) 8) Şevket Köse (Adıyaman) 9) Turgut Dibek (Kırklareli) 10) Hüseyin Unsal (Amasya) 11) Algan Hacaloğlu (İstanbul) 12) Erol Tınastepe (Erzincan) 13) Tayfur Süner (Antalya) 14) Abdulaziz Yazar (Hatay) 15) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş) 16) Mevlüt Coşkuner (İsparta) 17) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 18) Ali Rıza Ertemür (Denizli) 19) Tekin Bingöl (Ankara) 20) Ahmet Küçük (Çanakkale) 21) Ensar Öğüt (Ardahan) BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. Okutuyorum: - 3 2 8 - - Bir bölgede öncelik her zaman içme suyunundur. Ayrıca, ormanların, su kaynaklarının, yaban hayatın ve sulak alanların korunmasındaki kamu yararı elektrik üretilmesindeki kamu yararından üstündür. - ÇED hazırlama elektrik üretimi için 25 MW üstü olma koşulu getirilmiştir. Böyle bir uygulama bilimsellikten uzaktır. Bu projede de ÇED istenmemektedir. Bu Projede elektrik üretimi küçük diye çevreye daha az mı zarar verecektir? HES'lerin sadece enerji amacına ilişkin proje özelinde değerlendirmelerle ele alınması doğru değildir. Havza bazında, havza özelliklerinin korunması öncelikli olmak üzere, suyun kullanım önceliğine göre planlama yapılması zorunlu olmasına rağmen bu durum uygulanmamıştır. Kısaca, bu proje teknik yönden bilimsel değildir. Kamu yararı olmayan bu projenin iptali bir zorunluluktur. Yukarıda saydığımız nedenlerle ve büyük değer taşıyan bölgemizin su havzasının kamu yararı kapsamında kullanılması için Anayasanın 98., içtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 18.01.2010 TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 1 - 3 2 9 - B) TEZKERELER (Devam) 2.- Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) ile HABITAT Küresel Parlamenterleri Başkanlığınca, Brezilya'nın Rio de Janeiro Kentinde 17-24 Mart 2010 tarihleri arasında düzenlenecek olan 5 'inci Dünya Kent Forumu ile 6 'ncı Habitat Global Parlamenterleri Toplantısına davet edilen Ankara Milletvekili ve Çevre Komisyonu Başkanı Haluk Özdalga 'nın davete icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1099) 19 Şubat 2010 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) ile HABITAT Küresel Parlamenterleri Başkanlığınca, Brezilya'nın Rio de Janeiro Kentinde 17-24 Mart 2010 tarihleri arasında düzenlenecek olan 5. Dünya Kent Forumu ile 6. Habitat Global Parlamenterleri Toplantısı'na, Ankara Milletvekili TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Nazmi Haluk Özdalga davet edilmektedir. Söz konusu davete icabet edilmesi hususu "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkileri'nin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun'un 9. maddesi" uyarınca Genel Kurul'un tasviplerine sunulur. Mehmet Ali Şahin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısı... BAŞKAN - Arayacağım Sayın Anadol. Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... (Ancak karar yeter sayısı arayacağım.) Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. Beş dakika ara veriyorum. Kapanma Saati: 16.10
Sayfa 44 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 1 - 3 2 9 - B) TEZKERELER (Devam) 2.- Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) ile HABITAT Küresel Parlamenterleri Başkanlığınca, Brezilya'nın Rio de Janeiro Kentinde 17-24 Mart 2010 tarihleri arasında düzenlenecek olan 5 'inci Dünya Kent Forumu ile 6 'ncı Habitat Global Parlamenterleri Toplantısına davet edilen Ankara Milletvekili ve Çevre Komisyonu Başkanı Haluk Özdalga 'nın davete icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1099) 19 Şubat 2010 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) ile HABITAT Küresel Parlamenterleri Başkanlığınca, Brezilya'nın Rio de Janeiro Kentinde 17-24 Mart 2010 tarihleri arasında düzenlenecek olan 5. Dünya Kent Forumu ile 6. Habitat Global Parlamenterleri Toplantısı'na, Ankara Milletvekili TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Nazmi Haluk Özdalga davet edilmektedir. Söz konusu davete icabet edilmesi hususu "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkileri'nin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun'un 9. maddesi" uyarınca Genel Kurul'un tasviplerine sunulur. Mehmet Ali Şahin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısı... BAŞKAN - Arayacağım Sayın Anadol. Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... (Ancak karar yeter sayısı arayacağım.) Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur. Beş dakika ara veriyorum. Kapanma Saati: 16.10 TBMM B:64 23 . 2 . 2010 0 : 2 BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64'üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi tezkereyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım. Kabul edenler... Sayın milletvekilleri, sayın kâtip üyeler arasında ihtilaf olduğu için elektronik cihazla oylama yapacağım. Üç dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır, tezkere kabul edilmiştir. Diğer tezkereyi okutuyorum: 3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Uganda Parlamentoları arasında Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1100) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 Sayılı Kanun'un 4. Maddesi uyarınca, Uganda Parlamentosu ile TBMM arasında Parlamentolararası dostluk grubu kurulması hususu Genel Kurul'un tasvibine sunulur. Mehmet Ali Şahin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. VII.- ÖNERİLER A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 1. - Gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; (U/10) esas numaralı gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 25 Şubat 2010 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi Danışma Kurulu Önerisi Tarihi: 23.02.2010 Danışma Kurulunun yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. Mehmet Ali Şahin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bekir Bozdağ Kemal Anadol Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Başkan Vekili Grubu Başkan Vekili Oktay Vural Ayla Akat Ata Milliyetçi Hareket Partisi Barış ve Demokrasi Partisi Grubu Başkan Vekili Grubu Başkan Vekili - 3 3 0 - İKİNCİ OTURUM Açılma Saati: 16.22 BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Murat ÖZKAN (Giresun)
Sayfa 45 -
TBMM B:64 23 . 2 . 2010 0 : 2 BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64'üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi tezkereyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım. Kabul edenler... Sayın milletvekilleri, sayın kâtip üyeler arasında ihtilaf olduğu için elektronik cihazla oylama yapacağım. Üç dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır, tezkere kabul edilmiştir. Diğer tezkereyi okutuyorum: 3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Uganda Parlamentoları arasında Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1100) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 Sayılı Kanun'un 4. Maddesi uyarınca, Uganda Parlamentosu ile TBMM arasında Parlamentolararası dostluk grubu kurulması hususu Genel Kurul'un tasvibine sunulur. Mehmet Ali Şahin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. VII.- ÖNERİLER A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 1. - Gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; (U/10) esas numaralı gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 25 Şubat 2010 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi Danışma Kurulu Önerisi Tarihi: 23.02.2010 Danışma Kurulunun yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. Mehmet Ali Şahin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bekir Bozdağ Kemal Anadol Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Başkan Vekili Grubu Başkan Vekili Oktay Vural Ayla Akat Ata Milliyetçi Hareket Partisi Barış ve Demokrasi Partisi Grubu Başkan Vekili Grubu Başkan Vekili - 3 3 0 - İKİNCİ OTURUM Açılma Saati: 16.22 BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Murat ÖZKAN (Giresun) T B M M B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 Öneriler: Gündemin kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler kısmında yer alan 426 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 8 inci sırasına alınması, 18 Şubat 2010 tarihinde dağıtılan ve Genel Kurulun aynı günkü birleşiminde okunan 11/10 esas numaralı Gensoru Önergesinin gündemin "Özel Gündemde Yar Alacak İşler" kısmında yer alması, Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 25 Şubat 2010 Perşembe günkü birleşiminde yapılması, Genel Kurulun 25 Şubat 2010 Perşembe günkü birleşiminde, 426 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışması, Önerilmiştir. BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde söz isteyen Tayfun İçli, Eskişehir Milletvekili. Buyurun Sayın İçli. H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde söz talep ettim. Danışma Kurulu, aslında, gensorunun 25 Şubat Perşembe günü görüşülmesini kararlaştırmış. İçerik olarak buna bir itirazım yok. Ama gelenek olduğu üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemi belirlenirken Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminin ne olması gerektiği konusunda da görüşler ifade edildiği için, ben de bugün, Türkiye'nin gerçek gündeminde olan konulara değinmek istiyorum değerli milletvekili arkadaşlarım. Değerli milletvekili arkadaşlarım, tabii ki çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Bu konulara girmeden evvel, son birkaç gün içerisinde kamuoyunu meşgul eden 2 AKP milletvekilinin sözlerini değerlendirerek ve bu sözleri kınayarak sözlerime başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bugünkü gazetelerde AKP Çorum Milletvekili Ahmet Aydoğmuş'un "İktidara karşı çıkanların kanını tahlile yollamak gerekir. Bu kanı bozuklar, gizli söylemler yaparak ihanet etmişlerdir." şeklindeki bir ifadesi bulunmaktadır. Bugün birçok gazetede bu ifadelere yer verilmiştir. Yine, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Avni Doğan da geçtiğimiz günlerde "Kırk yıldır onlar bizi fişledi, şimdi biz onları fişliyoruz. Eğer iktidardan düşersek Ergenekoncular bizden hesap sorar." şeklindeki ifadelerinin çok kaygı verici olduğunu ifade etmek istiyorum. SONER AKSOY (Kütahya) - Onu düzelttiler. H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Düzelttiler ama... Değerli arkadaşlarım, 2 sayın milletvekilinin bu ifadesi, özellikle AKP grup başkan vekilleri tarafından burada şiddetle kınanması gerekir; bakın, kafatasçılığı dahi aşan bir ırkçılık, faşist bir yaklaşım. İnsanların kanının tahlil edilmesinden söz ediyor ve düşünebiliyor musunuz, 2 sayın milletvekili bunu Türk halkının gözünün içine baka baka söylüyor. Düşünün, Türkiye'nin hangi noktaya geldiğini, hangi ruh haliyle milletvekillerinin böyle bir şeyi söylediğini... İbret verici söylemlerdir değerli arkadaşlarım. Bunu özellikle, tabii, AKP grup başkan vekillerinin ve hatta Türkiye Büyük Millet Meclisini yöneten Sayın Başkan Vekilinin oturumu açarken kınaması gerektiğini de düşünmekteyim değerli arkadaşlarım. Ama, bunlar artık çok olağan şeyler hâline geldi. Türkiye'de, lafının nereye gideceğini bilmeyen o kadar çok insan türedi ki artık bunlar -kanıksadık - çok olağan hâle geldi. Değerli arkadaşlarım, son günlerde enteresan işler oluyor. Türkiye geçen hafta Erzurum ve Erzincan hattında yaşanan, hatta ucu Ankara'ya kadar gelen hukuk dışı uygulamaları konuştu. Birkaç - 3 3 1 -
Sayfa 46 -
T B M M B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 Öneriler: Gündemin kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler kısmında yer alan 426 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 8 inci sırasına alınması, 18 Şubat 2010 tarihinde dağıtılan ve Genel Kurulun aynı günkü birleşiminde okunan 11/10 esas numaralı Gensoru Önergesinin gündemin "Özel Gündemde Yar Alacak İşler" kısmında yer alması, Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 25 Şubat 2010 Perşembe günkü birleşiminde yapılması, Genel Kurulun 25 Şubat 2010 Perşembe günkü birleşiminde, 426 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışması, Önerilmiştir. BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde söz isteyen Tayfun İçli, Eskişehir Milletvekili. Buyurun Sayın İçli. H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde söz talep ettim. Danışma Kurulu, aslında, gensorunun 25 Şubat Perşembe günü görüşülmesini kararlaştırmış. İçerik olarak buna bir itirazım yok. Ama gelenek olduğu üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemi belirlenirken Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminin ne olması gerektiği konusunda da görüşler ifade edildiği için, ben de bugün, Türkiye'nin gerçek gündeminde olan konulara değinmek istiyorum değerli milletvekili arkadaşlarım. Değerli milletvekili arkadaşlarım, tabii ki çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Bu konulara girmeden evvel, son birkaç gün içerisinde kamuoyunu meşgul eden 2 AKP milletvekilinin sözlerini değerlendirerek ve bu sözleri kınayarak sözlerime başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bugünkü gazetelerde AKP Çorum Milletvekili Ahmet Aydoğmuş'un "İktidara karşı çıkanların kanını tahlile yollamak gerekir. Bu kanı bozuklar, gizli söylemler yaparak ihanet etmişlerdir." şeklindeki bir ifadesi bulunmaktadır. Bugün birçok gazetede bu ifadelere yer verilmiştir. Yine, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Avni Doğan da geçtiğimiz günlerde "Kırk yıldır onlar bizi fişledi, şimdi biz onları fişliyoruz. Eğer iktidardan düşersek Ergenekoncular bizden hesap sorar." şeklindeki ifadelerinin çok kaygı verici olduğunu ifade etmek istiyorum. SONER AKSOY (Kütahya) - Onu düzelttiler. H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Düzelttiler ama... Değerli arkadaşlarım, 2 sayın milletvekilinin bu ifadesi, özellikle AKP grup başkan vekilleri tarafından burada şiddetle kınanması gerekir; bakın, kafatasçılığı dahi aşan bir ırkçılık, faşist bir yaklaşım. İnsanların kanının tahlil edilmesinden söz ediyor ve düşünebiliyor musunuz, 2 sayın milletvekili bunu Türk halkının gözünün içine baka baka söylüyor. Düşünün, Türkiye'nin hangi noktaya geldiğini, hangi ruh haliyle milletvekillerinin böyle bir şeyi söylediğini... İbret verici söylemlerdir değerli arkadaşlarım. Bunu özellikle, tabii, AKP grup başkan vekillerinin ve hatta Türkiye Büyük Millet Meclisini yöneten Sayın Başkan Vekilinin oturumu açarken kınaması gerektiğini de düşünmekteyim değerli arkadaşlarım. Ama, bunlar artık çok olağan şeyler hâline geldi. Türkiye'de, lafının nereye gideceğini bilmeyen o kadar çok insan türedi ki artık bunlar -kanıksadık - çok olağan hâle geldi. Değerli arkadaşlarım, son günlerde enteresan işler oluyor. Türkiye geçen hafta Erzurum ve Erzincan hattında yaşanan, hatta ucu Ankara'ya kadar gelen hukuk dışı uygulamaları konuştu. Birkaç - 3 3 1 - TBMM B:64 23 . 2 . 2010 0 : 2 - 3 3 2 - gündür de, işte, 17 emekli general, 4 muvazzaf amiral, 27 subay ve 1 astsubayla ilgili, adına da "Balyoz" denilen bir soruşturmayı yaşıyor. Değerli arkadaşlarım, Anayasa'nın 11 'inci maddesi... Bunu özellikle okumak istiyorum çünkü vatandaşlarımız ceplerinde Anayasa'yla dolaşmıyorlar; hangi hükümlere tabi olacaklarını ancak Anayasa hükümlerinin kendilerine anlatılmasıyla daha iyi kavrayacaklar. Bakın, "Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü" başlıklı 11 'inci maddesi "Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz." şeklinde emredici hüküm taşımaktadır. Yine, değerli arkadaşlarım, Anayasa'nın "Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması" başlıklı 14'üncü maddesinin ikinci fıkrası "Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz." şeklinde hüküm taşımaktadır. Ama, değerli arkadaşlarım "Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması" başlıklı 15'inci maddesinde "Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir." denilmektedir. Değerli arkadaşlarım, neden özellikle Anayasa'nın bu hükümlerini okudum? Değerli arkadaşlarım, son yıllarda Anayasa hükümleri dikkate alınmıyor, Anayasa rafa kaldırılıyor. Değerli arkadaşlarım, Anayasa'nın 15'inci maddesinde ifade edildiği bir şekilde Türkiye bir savaş hâlinde midir? Bir seferberlik mi ilan edilmiştir? Sıkıyönetim mi vardır? Olağanüstü hâl mi ilan edilmiştir ki Anayasa'da tanınan temel hak ve özgürlükler durdurulabilmekte, askıya alınabilmekte ve Anayasa hiçe sayılmaktadır? Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi, hepinizin çok iyi bildiği gibi, 5918 sayılı Yasa'da, gece yarısı önergesiyle, askerlerle ilgili bir değişiklik yapmıştır ve Anayasa Mahkememiz geçtiğimiz günlerde 5918 sayılı Yasa'nın 7'nci maddesini iptal etmiş ve yürürlüğünü durdurmuştur. Bu iptal ettiği ve yürürlüğünü durdurduğu madde Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 250'nci maddesinin üçüncü fıkrasına ilişkindir. Bu madde de, Anayasa Mahkemesinde, Yargıtayda ve askerî mahkemelerde görülecek davalarla ilgili soruşturmaların özel yetkili cumhuriyet savcılarınca yapılamayacağını, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılama yapılamayacağını çok açık bir şekilde düzenlemektedir. Erzurum-İstanbul hattında pinpon, ki bu " a t ı f diye de adlandırılır uluslararası hukukta... Erzurum, "Yetkisiz" diyor, apar topar dosyayı kaçırmak suretiyle İstanbul'a gönderiyor, İstanbul Özel Yetkili Savcısı "Ben yetkisizim kardeşim." diyor, Erzurum'a gidiyor ve Erzincan Başsavcısı da karşılıklı pinpon oyununun ortasında, Erzurum'da, mahkemede, tek kişilik hücrede, değerli arkadaşlarım, kalıyor ama bir taraftan da açıkça askerî yargının görevine giren bir konuda 4 amiral, muvazzaf; 27 subay, muvazzaf, 1 astsubay, muvazzaf, Anayasa Mahkemesinin kararma rağmen, birtakım yakışıksız, televizyonlardaki görüntülere bakıyorsunuz, enteresan muamelelere maruz kalıyor. Değerli arkadaşlarım, Anayasa'mızın 37'nci maddesine göre -ki, bu 60 yılı ihtilali öncesindeki birtakım sıkıntılardan sonra Anayasa hükmü hâline gelmiştir- "Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz." şeklinde amir ve bağlayıcı hüküm vardır. Şimdi bakıyorsunuz, Erzincan Başsavcısı kanunen tabi olduğu mahkemenin dışında enteresan muamelelere
Sayfa 47 -
TBMM B:64 23 . 2 . 2010 0 : 2 - 3 3 2 - gündür de, işte, 17 emekli general, 4 muvazzaf amiral, 27 subay ve 1 astsubayla ilgili, adına da "Balyoz" denilen bir soruşturmayı yaşıyor. Değerli arkadaşlarım, Anayasa'nın 11 'inci maddesi... Bunu özellikle okumak istiyorum çünkü vatandaşlarımız ceplerinde Anayasa'yla dolaşmıyorlar; hangi hükümlere tabi olacaklarını ancak Anayasa hükümlerinin kendilerine anlatılmasıyla daha iyi kavrayacaklar. Bakın, "Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü" başlıklı 11 'inci maddesi "Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz." şeklinde emredici hüküm taşımaktadır. Yine, değerli arkadaşlarım, Anayasa'nın "Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması" başlıklı 14'üncü maddesinin ikinci fıkrası "Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz." şeklinde hüküm taşımaktadır. Ama, değerli arkadaşlarım "Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması" başlıklı 15'inci maddesinde "Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir." denilmektedir. Değerli arkadaşlarım, neden özellikle Anayasa'nın bu hükümlerini okudum? Değerli arkadaşlarım, son yıllarda Anayasa hükümleri dikkate alınmıyor, Anayasa rafa kaldırılıyor. Değerli arkadaşlarım, Anayasa'nın 15'inci maddesinde ifade edildiği bir şekilde Türkiye bir savaş hâlinde midir? Bir seferberlik mi ilan edilmiştir? Sıkıyönetim mi vardır? Olağanüstü hâl mi ilan edilmiştir ki Anayasa'da tanınan temel hak ve özgürlükler durdurulabilmekte, askıya alınabilmekte ve Anayasa hiçe sayılmaktadır? Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi, hepinizin çok iyi bildiği gibi, 5918 sayılı Yasa'da, gece yarısı önergesiyle, askerlerle ilgili bir değişiklik yapmıştır ve Anayasa Mahkememiz geçtiğimiz günlerde 5918 sayılı Yasa'nın 7'nci maddesini iptal etmiş ve yürürlüğünü durdurmuştur. Bu iptal ettiği ve yürürlüğünü durdurduğu madde Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 250'nci maddesinin üçüncü fıkrasına ilişkindir. Bu madde de, Anayasa Mahkemesinde, Yargıtayda ve askerî mahkemelerde görülecek davalarla ilgili soruşturmaların özel yetkili cumhuriyet savcılarınca yapılamayacağını, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılama yapılamayacağını çok açık bir şekilde düzenlemektedir. Erzurum-İstanbul hattında pinpon, ki bu " a t ı f diye de adlandırılır uluslararası hukukta... Erzurum, "Yetkisiz" diyor, apar topar dosyayı kaçırmak suretiyle İstanbul'a gönderiyor, İstanbul Özel Yetkili Savcısı "Ben yetkisizim kardeşim." diyor, Erzurum'a gidiyor ve Erzincan Başsavcısı da karşılıklı pinpon oyununun ortasında, Erzurum'da, mahkemede, tek kişilik hücrede, değerli arkadaşlarım, kalıyor ama bir taraftan da açıkça askerî yargının görevine giren bir konuda 4 amiral, muvazzaf; 27 subay, muvazzaf, 1 astsubay, muvazzaf, Anayasa Mahkemesinin kararma rağmen, birtakım yakışıksız, televizyonlardaki görüntülere bakıyorsunuz, enteresan muamelelere maruz kalıyor. Değerli arkadaşlarım, Anayasa'mızın 37'nci maddesine göre -ki, bu 60 yılı ihtilali öncesindeki birtakım sıkıntılardan sonra Anayasa hükmü hâline gelmiştir- "Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz." şeklinde amir ve bağlayıcı hüküm vardır. Şimdi bakıyorsunuz, Erzincan Başsavcısı kanunen tabi olduğu mahkemenin dışında enteresan muamelelere TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 tabi tutulduğu gibi, bu ülkenin şu anda muvazzaf olan amiralleri, generalleri, subayları, kanunen tabi olmanın dışında başka bir soruşturmaya tabi tutulmaktadır. Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi hoşunuza gitmeyen karar verdi, o zaman "Anayasa Mahkemesini dinlemezük!" deme lüksüne sahip değiliz. Danıştay yönetmelikleri iptal etti diye, Danıştay istediğiniz kararı vermedi diye Danıştay için "İstemezük kararlarını!" gibi keyfî tutum ve davranışlar içinde olmak lüksünde değiliz. Eğer bir ülkede Anayasa'yı rafa kaldırıyorsanız, Anayasa hükümlerini, kanun hükümlerini görmezden geliyorsanız, anayasal kurumları; Anayasa Mahkemesinin, Danıştayın, Yargıtayın kararlarını hiçe sayıyorsanız ve onları kendinizce yorumlamaya çalışıyorsanız o ülkede bir demokrasinin olduğundan söz edilemez. Değerli arkadaşlarım, hukukta yorum ancak Anayasa'da ve yasada yazılı bir hüküm yoksa yapılabilir. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Lütfen tamamlayınız Sayın İçli. H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. Kanunda bir açık hüküm yoksa, bir boşluk varsa yapılacak bir olaydır. Bunun da yorumu herkese, sokaktaki vatandaşlara ait değildir. Kanundaki boşluğu doldurma, yorumlama yetkisi, yine Anayasa'mıza göre yargı organlarına bırakılmıştır; Anayasa Mahkemesine bırakılmıştır, Yüksek Yargıtaya bırakılmıştır, Yüksek Danıştaya bırakılmıştır. Ama siz bir gazeteciye, hukuk eğitimi almamış bir kişiye, televizyon yayınlarında, yapılan muamelelerin haklı olduğunu gösterebilmek amacıyla o maddeleri bir gazeteciye, bir kasaba, bir manava yaptınrsanız, değerli arkadaşlarım, bunun adı yorum olmaz, bunun adı keyfîlik olur. Demokrasiler de hiçbir şekilde keyfîliği kaldırmaz. Önümüzdeki günlerde yaşanacak bütün hukuka aykırılıkların, arkadaşlar, sorumlusu aslında bizleriz. Eğer bizler bu konularda sessiz kalırsak vatandaşımızın çektiği ıstırabın da sorumluluğunu taşırız diyorum. Bunların bugünlerde konuşulması gerektiğine inanıyorum ve sabırlarınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İçli. Danışma Kurulu önerisinin lehinde söz isteyen Tunceli Milletvekili Kamer Genç. KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danışma Kurulu kararı lehinde söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Danışma Kurulu kararında iki konu dile getirilmiş. Birincisi bir uluslararası sözleşmenin gündemin ön sıralarına alınması önerilmiş, diğeri de gensoru önergesi. Gensoru önergesinin de Anayasa'mıza göre belli bir süre içinde görüşülmesi gerekiyor. Dolayısıyla Anayasa hükmü gereğince Danışma Kurulu da bu konuyu karara bağlamış. Dolayısıyla bu yönleriyle herhangi bir karşı olmamız mümkün değil. Ancak sayın milletvekilleri, tabii, Danışma Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemini belirliyor. Şimdi öyle bir Meclisiz ki, sanki memleket güllük gülistanlık, hiçbir şey yok, her kurum çok rahat işliyor, memlekette sıkıntıda olan kimse yok, ekonomi çok tıkırında gidiyor, ama gerçek öyle mi? SONER AKSOY (Kütahya) - Aynen öyle, aynen öyle. KAMER GENÇ (Devamla) - Onu git sokaktaki insan sana anlatır öyle olup olmadığını. SONER AKSOY (Kütahya) - Oradan geliyoruz. KAMER GENÇ (Devamla) - Sen git orada... Sokağa gel beraber gidelim. Gel şu Kızılay'a beraber gidelim. Yiğitliğin varsa gel gidelim, gel. SONER AKSOY (Kütahya) - Gel gidelim. BAŞKAN - Sayın Milletvekilim, lütfen. Müdahil olmayalım Sayın Milletvekili. - 3 3 3 -
Sayfa 48 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 tabi tutulduğu gibi, bu ülkenin şu anda muvazzaf olan amiralleri, generalleri, subayları, kanunen tabi olmanın dışında başka bir soruşturmaya tabi tutulmaktadır. Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi hoşunuza gitmeyen karar verdi, o zaman "Anayasa Mahkemesini dinlemezük!" deme lüksüne sahip değiliz. Danıştay yönetmelikleri iptal etti diye, Danıştay istediğiniz kararı vermedi diye Danıştay için "İstemezük kararlarını!" gibi keyfî tutum ve davranışlar içinde olmak lüksünde değiliz. Eğer bir ülkede Anayasa'yı rafa kaldırıyorsanız, Anayasa hükümlerini, kanun hükümlerini görmezden geliyorsanız, anayasal kurumları; Anayasa Mahkemesinin, Danıştayın, Yargıtayın kararlarını hiçe sayıyorsanız ve onları kendinizce yorumlamaya çalışıyorsanız o ülkede bir demokrasinin olduğundan söz edilemez. Değerli arkadaşlarım, hukukta yorum ancak Anayasa'da ve yasada yazılı bir hüküm yoksa yapılabilir. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Lütfen tamamlayınız Sayın İçli. H. TAYFUN İÇLİ (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. Kanunda bir açık hüküm yoksa, bir boşluk varsa yapılacak bir olaydır. Bunun da yorumu herkese, sokaktaki vatandaşlara ait değildir. Kanundaki boşluğu doldurma, yorumlama yetkisi, yine Anayasa'mıza göre yargı organlarına bırakılmıştır; Anayasa Mahkemesine bırakılmıştır, Yüksek Yargıtaya bırakılmıştır, Yüksek Danıştaya bırakılmıştır. Ama siz bir gazeteciye, hukuk eğitimi almamış bir kişiye, televizyon yayınlarında, yapılan muamelelerin haklı olduğunu gösterebilmek amacıyla o maddeleri bir gazeteciye, bir kasaba, bir manava yaptınrsanız, değerli arkadaşlarım, bunun adı yorum olmaz, bunun adı keyfîlik olur. Demokrasiler de hiçbir şekilde keyfîliği kaldırmaz. Önümüzdeki günlerde yaşanacak bütün hukuka aykırılıkların, arkadaşlar, sorumlusu aslında bizleriz. Eğer bizler bu konularda sessiz kalırsak vatandaşımızın çektiği ıstırabın da sorumluluğunu taşırız diyorum. Bunların bugünlerde konuşulması gerektiğine inanıyorum ve sabırlarınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İçli. Danışma Kurulu önerisinin lehinde söz isteyen Tunceli Milletvekili Kamer Genç. KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danışma Kurulu kararı lehinde söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Danışma Kurulu kararında iki konu dile getirilmiş. Birincisi bir uluslararası sözleşmenin gündemin ön sıralarına alınması önerilmiş, diğeri de gensoru önergesi. Gensoru önergesinin de Anayasa'mıza göre belli bir süre içinde görüşülmesi gerekiyor. Dolayısıyla Anayasa hükmü gereğince Danışma Kurulu da bu konuyu karara bağlamış. Dolayısıyla bu yönleriyle herhangi bir karşı olmamız mümkün değil. Ancak sayın milletvekilleri, tabii, Danışma Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemini belirliyor. Şimdi öyle bir Meclisiz ki, sanki memleket güllük gülistanlık, hiçbir şey yok, her kurum çok rahat işliyor, memlekette sıkıntıda olan kimse yok, ekonomi çok tıkırında gidiyor, ama gerçek öyle mi? SONER AKSOY (Kütahya) - Aynen öyle, aynen öyle. KAMER GENÇ (Devamla) - Onu git sokaktaki insan sana anlatır öyle olup olmadığını. SONER AKSOY (Kütahya) - Oradan geliyoruz. KAMER GENÇ (Devamla) - Sen git orada... Sokağa gel beraber gidelim. Gel şu Kızılay'a beraber gidelim. Yiğitliğin varsa gel gidelim, gel. SONER AKSOY (Kütahya) - Gel gidelim. BAŞKAN - Sayın Milletvekilim, lütfen. Müdahil olmayalım Sayın Milletvekili. - 3 3 3 - TBMM B:64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 0 : 2 - 3 3 4 - KAMER GENÇ (Devamla) - Gelmeyen namert olsun. SONER AKSOY (Kütahya) - Namert olsun. KAMER GENÇ (Devamla) - Namert olsun. Gel seninle beraber hemen şeyden sonra Kızılay'a gidelim, gel. Gelmeyen namerttir. BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen Genel Kurula hitap edin siz de. KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, değerli milletvekilleri, bakın, şimdi orada Tekel İşçileri var. Diyorlar ki: "Belediyelere sizi verelim." Şimdi, bunların bir örneği var AKP'lilerin. 2003 yıllarında İzmir'de SEKA'yı özelleştirdiler, kendi yandaşlarına çok düşük bir bedelle özelleştirdiler, 600 tane işçi vardı orada. O 600 işçiyi getirdiler AKP'nin belediyesine onları verdiler. Sonra ne oldu? Onları 4/C kapsamına sonradan aldılar. Şimdi o 600 işçiden 50 işçi kalmamış. Niye? Tuttular taşerona verdiler ve ondan sonra da şimdi o işçilerin hepsi şu anda işlerini kaybetti, bir tek 50 kişi falan... Yani çok ayrıntılı da onu söylemek istemiyorum. Hep kandırıyorlar bunlar insanları. Şimdi de diyorlar ki: "Sizi belediyelere verelim." Yahu, işte belediyelere geçmişte verdiğiniz olaylar ortada. Şimdi, Türkiye'de "yargı" diye bir kuruma itibar edilmiyor. Yargı maalesef güvenceden yoksun hâle getiriliyor. Bir siyasi iktidar var, siyasi iktidarın bir bakanı, çıkıyor "Yargı darbesi yapıldı.. ." Bana göre, aslında, CHP'nin, bu arada, Adalet Bakanı hakkında da gensoru vermesi lazım. En büyük suçu işleyen Adalet Bakanı. Bu Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığına hiç yakışmayan birisi. Şimdi, Hâkimler Savcılar Kurulunun Başkanı, Anayasa'ya göre. Hâkimler Savcılar Kurulu bir... Hâkimler içinde de maalesef birtakım tarikat ve cemaatlerin yönlendirilmesiyle hareket eden kişiler var ve bunlar, bu memlekette Atatürk ilkelerini, demokrasiyi, cumhuriyeti benimseyen, Türkiye Cumhuriyeti devletinin laik vasfını koruyan kitlenin düşmanları. Nedir? AKP'li ne diyor şimdi, AKP'li milletvekili? "Efendim, onlar bizi fişlediler biz de onları fişliyoruz." Şimdi, bu AKP'liler, karşısında olan kişilerin neyini fişliyorlar? Diyorlar ki: "Bu, laik Türkiye Cumhuriyeti 'nin bütünlüğünden yanadır." Laik Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütünlüğünden yana olmak AKP'lilere göre suçtur, onların kanunlanna göre suç. Şimdi, diyor, biz sizin zamanınızda... Eğer fışlenmişse -ben fişlenmeye karşıyım da- ne diye şey etmiştir? İşte "irtica"yla, "laik düzene karşf'yla, "cumhuriyeti yıkmakla eş anlamlı eylem ve hareketlerin içinde" veya işte "laiklik karşıtı eylemlerin odak noktası olmak" gibi, kanunlara göre suç sayılan şeylerle siz suçlandınız. E, siz neyi fişliyorsunuz? "Bu, işte, cumhuriyeti savunuyor. Bu, Türkiye Cumhuriyeti 'nin bütünlüğünü savunuyor. Dolayısıyla, bunlar suç. Bu, laik düzeni savunuyor, bu suç." Sizin de, yani AKP'nin iktidara gelmesiyle Türkiye Cumhuriyeti 'ndeki suç ve suçluluk, maalesef, görüşü ve cephesi değişti. Değerli milletvekilleri, şimdi, şu anda bir askerî kesim içeri alındı. Şimdi, zaten biz bu konularda herhangi bir fikir söyleyemeyiz de, söylesek de hemen darbecilikle suçlandığımızı bildiğimiz için, ama ben buna rağmen, ben bir milletvekili olarak, bu milletin vekili olarak kim haksızlığa uğruyorsa onun hakkını savunmak zorundayım. Şimdi, bu iş adliye meselesi değil. Burada hakikaten darbe yapan, teşebbüs eden, demokrasiyi ortadan kaldıran birileri varsa muhakkak bunları hemen yargılamak lazım ama şimdi AKP'nin taktiği ne? AKP bir mağdurlar rolünü oynamaya çalışıyor. İki tane, üç tane seçime girdi. Hep mağdur durumları yarattılar ve ondan yararlandılar. Şimdi de "Acaba nasıl bir mağduriyet pozisyonuna gireriz de seçime gireriz..." Şimdi, bu içeriye alınma meselesinden dolayı bence süratle bu olayı sonuçlandırmak lazım ve halka da açıklamak lazım. Bu iş artık bir memleketin temel sorunu hâline geldi. Hakikaten suçlu varsa suçluları görsün ama yoksa, işte, seçime yarın gideceksiniz, "Ya, işte gördünüz ya, biz generalleri attık..." Sırf bu izlenimi yaratarak, "Biz generalleri içeri attık, gördünüz." izlenimiyle, o havayla işte "Biz seçimi kazanalım." psikolojisini
Sayfa 49 -
TBMM B:64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 0 : 2 - 3 3 4 - KAMER GENÇ (Devamla) - Gelmeyen namert olsun. SONER AKSOY (Kütahya) - Namert olsun. KAMER GENÇ (Devamla) - Namert olsun. Gel seninle beraber hemen şeyden sonra Kızılay'a gidelim, gel. Gelmeyen namerttir. BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen Genel Kurula hitap edin siz de. KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, değerli milletvekilleri, bakın, şimdi orada Tekel İşçileri var. Diyorlar ki: "Belediyelere sizi verelim." Şimdi, bunların bir örneği var AKP'lilerin. 2003 yıllarında İzmir'de SEKA'yı özelleştirdiler, kendi yandaşlarına çok düşük bir bedelle özelleştirdiler, 600 tane işçi vardı orada. O 600 işçiyi getirdiler AKP'nin belediyesine onları verdiler. Sonra ne oldu? Onları 4/C kapsamına sonradan aldılar. Şimdi o 600 işçiden 50 işçi kalmamış. Niye? Tuttular taşerona verdiler ve ondan sonra da şimdi o işçilerin hepsi şu anda işlerini kaybetti, bir tek 50 kişi falan... Yani çok ayrıntılı da onu söylemek istemiyorum. Hep kandırıyorlar bunlar insanları. Şimdi de diyorlar ki: "Sizi belediyelere verelim." Yahu, işte belediyelere geçmişte verdiğiniz olaylar ortada. Şimdi, Türkiye'de "yargı" diye bir kuruma itibar edilmiyor. Yargı maalesef güvenceden yoksun hâle getiriliyor. Bir siyasi iktidar var, siyasi iktidarın bir bakanı, çıkıyor "Yargı darbesi yapıldı.. ." Bana göre, aslında, CHP'nin, bu arada, Adalet Bakanı hakkında da gensoru vermesi lazım. En büyük suçu işleyen Adalet Bakanı. Bu Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığına hiç yakışmayan birisi. Şimdi, Hâkimler Savcılar Kurulunun Başkanı, Anayasa'ya göre. Hâkimler Savcılar Kurulu bir... Hâkimler içinde de maalesef birtakım tarikat ve cemaatlerin yönlendirilmesiyle hareket eden kişiler var ve bunlar, bu memlekette Atatürk ilkelerini, demokrasiyi, cumhuriyeti benimseyen, Türkiye Cumhuriyeti devletinin laik vasfını koruyan kitlenin düşmanları. Nedir? AKP'li ne diyor şimdi, AKP'li milletvekili? "Efendim, onlar bizi fişlediler biz de onları fişliyoruz." Şimdi, bu AKP'liler, karşısında olan kişilerin neyini fişliyorlar? Diyorlar ki: "Bu, laik Türkiye Cumhuriyeti 'nin bütünlüğünden yanadır." Laik Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütünlüğünden yana olmak AKP'lilere göre suçtur, onların kanunlanna göre suç. Şimdi, diyor, biz sizin zamanınızda... Eğer fışlenmişse -ben fişlenmeye karşıyım da- ne diye şey etmiştir? İşte "irtica"yla, "laik düzene karşf'yla, "cumhuriyeti yıkmakla eş anlamlı eylem ve hareketlerin içinde" veya işte "laiklik karşıtı eylemlerin odak noktası olmak" gibi, kanunlara göre suç sayılan şeylerle siz suçlandınız. E, siz neyi fişliyorsunuz? "Bu, işte, cumhuriyeti savunuyor. Bu, Türkiye Cumhuriyeti 'nin bütünlüğünü savunuyor. Dolayısıyla, bunlar suç. Bu, laik düzeni savunuyor, bu suç." Sizin de, yani AKP'nin iktidara gelmesiyle Türkiye Cumhuriyeti 'ndeki suç ve suçluluk, maalesef, görüşü ve cephesi değişti. Değerli milletvekilleri, şimdi, şu anda bir askerî kesim içeri alındı. Şimdi, zaten biz bu konularda herhangi bir fikir söyleyemeyiz de, söylesek de hemen darbecilikle suçlandığımızı bildiğimiz için, ama ben buna rağmen, ben bir milletvekili olarak, bu milletin vekili olarak kim haksızlığa uğruyorsa onun hakkını savunmak zorundayım. Şimdi, bu iş adliye meselesi değil. Burada hakikaten darbe yapan, teşebbüs eden, demokrasiyi ortadan kaldıran birileri varsa muhakkak bunları hemen yargılamak lazım ama şimdi AKP'nin taktiği ne? AKP bir mağdurlar rolünü oynamaya çalışıyor. İki tane, üç tane seçime girdi. Hep mağdur durumları yarattılar ve ondan yararlandılar. Şimdi de "Acaba nasıl bir mağduriyet pozisyonuna gireriz de seçime gireriz..." Şimdi, bu içeriye alınma meselesinden dolayı bence süratle bu olayı sonuçlandırmak lazım ve halka da açıklamak lazım. Bu iş artık bir memleketin temel sorunu hâline geldi. Hakikaten suçlu varsa suçluları görsün ama yoksa, işte, seçime yarın gideceksiniz, "Ya, işte gördünüz ya, biz generalleri attık..." Sırf bu izlenimi yaratarak, "Biz generalleri içeri attık, gördünüz." izlenimiyle, o havayla işte "Biz seçimi kazanalım." psikolojisini TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 - 3 3 5 - yaratmak istiyorlarsa bence doğru bir davranış tarzı değil. Onun için, ben diyorum ki bir an önce, bu insanların suçu neyse, hangi eylemde bulunmuşlarsa bunların açıkça açıklanması lazım. Şimdi, bir Erzurum Savcısı ile Erzincan Savcısı arasındaki olayı anlatalım. Şimdi, değerli milletvekilleri, bir başsavcı, cumhuriyetin başsavcısı cumhuriyetin değerlerini korumak için kendisine gelen ihbarı değerlendiriyor ve bu ihbarı değerlendirince orada suç unsurlarını tespit ediyor fakat bu aramada Hükümet araya giriyor. Şimdi, araştırdığı şeyler ortada. Bir, İliç'te bir altın madeni arayan kişinin üzerine gidiyor -ki, Başsavcı bunları açıkladı- bir de ilkokul çağındaki veya daha önceki çocukları toplayıp da yasalara, anayasalara karşı din eğitimi veren cemaatler ve bu suretle bu cemaatlerin topladığı paralar nedeniyle hakkında soruşturma yapılıyor. Bu bir cumhuriyet savcısının görevi. Sonra, Erzurum Savcısı, biliyorsunuz giriyor -olayı zaten biliyorsunuz- ama Erzurum Savcısı öyle bir taraflı hareket ediyor ki . . . Orada bu Erzincan Savcısı araştırma yaparken kendisinin kanun gereği kullandığı askerleri, beraber, işte, jandarmayla, istifade ediyor; sonradan, Erzurum Savcısı gidiyor, "Sen, vay efendim, görevini ihmal ettin..." alıyor bu arkadaşları içeriye. İşte, Eskişehir Jandarma Komutanı içeride. Ona da diyor ki, "Kısa zamanda" diyor, "senin o Başsavcı ile paşayı da yanına alacağım." Şimdi bunlar, bu kadar peşin hükümlü hareket eden bir savcı, devletin savcısı olur mu? Şimdi, bunlar şunu şey etmek istiyorlar: Diyorlar ki, "Bakın, eğer siz bu cemaatlerin üzerine giderseniz, kim olursanız olun, paşa da olsanız, başsavcı da olsanız, savcı da olsanız burnunuzu yere süreriz." Bu izlenimi yaratmaya çalışıyor. Bunu kim destekliyor? AKP Hükümeti destekliyor. Böyle bir korkunun olduğu bir yerde, bir devlette, devletin birliği bütünlüğü ve laik düzenini, çağdaş düzenini korumak mümkün mü? Korumak mümkün değil. Şimdi, değerli arkadaşlarım, bence burada, bakın, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı büyük bir mağduriyete uğramıştır. Eğer Erzurum Savcısı, bu kişi bu konuda yetkisiz ise niye Erzincan Başsavcısı hakkında karar verdi ve onu tutukladı? Düşünebiliyor musunuz, Erzurum Savcısı Erzincan Başsavcısını alıyor, yargılıyor, hapishaneye tıkıyor, ondan sonra da "Ben görevsizim" diyor, evrakları İstanbul'a gönderiyor! İstanbul ne yapıyor? Onu Erzurum'a gönderiyor. Sayın milletvekilleri, bu insanları bu kadar işkence altında yaşatmak hangi vicdan sahibi insanlara yakışıyor?. Dolayısıyla "Benim dediğim şekilde hareket ediyor" denilmek suretiyle... Bence bu zulme aslında müdahale edilmesi lazım. Bunu yapan kişinin, başta Adalet Bakanı buna karşı çıkması lazımken, geçmişte Erzincan Başsavcısıyla aralarında bir ihtilaf çıkmış ve Adalet Bakanı makamında olan kişi, kendi ilinde bazı suistimal iddialarının müvekkili olduğu için -işte, o hangi suistimaller yapıldığı da belli- o zaman bu savcı arkadaşımız da orada görev yaptığı için, orada o olaydan dolayı kendisine karşı olduğu için... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Lütfen tamamlayınız. KAMER GENÇ (Devamla) - . . .savcıya karşı kin ve nefret duygusuyla hareket ediyor. Sayın milletvekilleri, bir başsavcı kendi görevini yapıyorsa, hukuku koruyorsa, bir avukat zihniyetiyle hareket eden bir Adalet Bakanının bunu cezalandırma hakkı var mıdır? Şimdi, Abdullah Gül diyor ki: "Efendim, bu konularda kimse konuşmasın." Abdullah Bey, sen orada oturduğun günden bugüne kadar Allah rızası için tarafsız bir işlem yaptın mı? Rektörlerin atanmasında gösterdiğin taraflılık ortada, yargı mensuplarını atadığın taraflılık ortada; ayrıca o Çankaya Köşkü'nde sarf ettiğin 78 trilyonluk para ortada. Orada Atatürk'ün daha izleri var diye, korkusu var diye orada oturmuyorsun, gidiyorsun Dışişleri Konutu'nda oturuyorsun ve kendi Dışişlerine de getirip kendi yandaşın bir müteahhidin evini kiraya veriyorsun...
Sayfa 50 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 - 3 3 5 - yaratmak istiyorlarsa bence doğru bir davranış tarzı değil. Onun için, ben diyorum ki bir an önce, bu insanların suçu neyse, hangi eylemde bulunmuşlarsa bunların açıkça açıklanması lazım. Şimdi, bir Erzurum Savcısı ile Erzincan Savcısı arasındaki olayı anlatalım. Şimdi, değerli milletvekilleri, bir başsavcı, cumhuriyetin başsavcısı cumhuriyetin değerlerini korumak için kendisine gelen ihbarı değerlendiriyor ve bu ihbarı değerlendirince orada suç unsurlarını tespit ediyor fakat bu aramada Hükümet araya giriyor. Şimdi, araştırdığı şeyler ortada. Bir, İliç'te bir altın madeni arayan kişinin üzerine gidiyor -ki, Başsavcı bunları açıkladı- bir de ilkokul çağındaki veya daha önceki çocukları toplayıp da yasalara, anayasalara karşı din eğitimi veren cemaatler ve bu suretle bu cemaatlerin topladığı paralar nedeniyle hakkında soruşturma yapılıyor. Bu bir cumhuriyet savcısının görevi. Sonra, Erzurum Savcısı, biliyorsunuz giriyor -olayı zaten biliyorsunuz- ama Erzurum Savcısı öyle bir taraflı hareket ediyor ki . . . Orada bu Erzincan Savcısı araştırma yaparken kendisinin kanun gereği kullandığı askerleri, beraber, işte, jandarmayla, istifade ediyor; sonradan, Erzurum Savcısı gidiyor, "Sen, vay efendim, görevini ihmal ettin..." alıyor bu arkadaşları içeriye. İşte, Eskişehir Jandarma Komutanı içeride. Ona da diyor ki, "Kısa zamanda" diyor, "senin o Başsavcı ile paşayı da yanına alacağım." Şimdi bunlar, bu kadar peşin hükümlü hareket eden bir savcı, devletin savcısı olur mu? Şimdi, bunlar şunu şey etmek istiyorlar: Diyorlar ki, "Bakın, eğer siz bu cemaatlerin üzerine giderseniz, kim olursanız olun, paşa da olsanız, başsavcı da olsanız, savcı da olsanız burnunuzu yere süreriz." Bu izlenimi yaratmaya çalışıyor. Bunu kim destekliyor? AKP Hükümeti destekliyor. Böyle bir korkunun olduğu bir yerde, bir devlette, devletin birliği bütünlüğü ve laik düzenini, çağdaş düzenini korumak mümkün mü? Korumak mümkün değil. Şimdi, değerli arkadaşlarım, bence burada, bakın, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı büyük bir mağduriyete uğramıştır. Eğer Erzurum Savcısı, bu kişi bu konuda yetkisiz ise niye Erzincan Başsavcısı hakkında karar verdi ve onu tutukladı? Düşünebiliyor musunuz, Erzurum Savcısı Erzincan Başsavcısını alıyor, yargılıyor, hapishaneye tıkıyor, ondan sonra da "Ben görevsizim" diyor, evrakları İstanbul'a gönderiyor! İstanbul ne yapıyor? Onu Erzurum'a gönderiyor. Sayın milletvekilleri, bu insanları bu kadar işkence altında yaşatmak hangi vicdan sahibi insanlara yakışıyor?. Dolayısıyla "Benim dediğim şekilde hareket ediyor" denilmek suretiyle... Bence bu zulme aslında müdahale edilmesi lazım. Bunu yapan kişinin, başta Adalet Bakanı buna karşı çıkması lazımken, geçmişte Erzincan Başsavcısıyla aralarında bir ihtilaf çıkmış ve Adalet Bakanı makamında olan kişi, kendi ilinde bazı suistimal iddialarının müvekkili olduğu için -işte, o hangi suistimaller yapıldığı da belli- o zaman bu savcı arkadaşımız da orada görev yaptığı için, orada o olaydan dolayı kendisine karşı olduğu için... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Lütfen tamamlayınız. KAMER GENÇ (Devamla) - . . .savcıya karşı kin ve nefret duygusuyla hareket ediyor. Sayın milletvekilleri, bir başsavcı kendi görevini yapıyorsa, hukuku koruyorsa, bir avukat zihniyetiyle hareket eden bir Adalet Bakanının bunu cezalandırma hakkı var mıdır? Şimdi, Abdullah Gül diyor ki: "Efendim, bu konularda kimse konuşmasın." Abdullah Bey, sen orada oturduğun günden bugüne kadar Allah rızası için tarafsız bir işlem yaptın mı? Rektörlerin atanmasında gösterdiğin taraflılık ortada, yargı mensuplarını atadığın taraflılık ortada; ayrıca o Çankaya Köşkü'nde sarf ettiğin 78 trilyonluk para ortada. Orada Atatürk'ün daha izleri var diye, korkusu var diye orada oturmuyorsun, gidiyorsun Dışişleri Konutu'nda oturuyorsun ve kendi Dışişlerine de getirip kendi yandaşın bir müteahhidin evini kiraya veriyorsun... TBMM B:64 23 . 2 . 2010 0 : 2 - 3 3 6 - BAŞKAN - Sayın Genç... Sayın Genç, lütfen... KAMER GENÇ (Devamla) - . . .ve ondan aşağı yukarı senede 240 bin dolar da kira ödüyorsun. Böyle bir şey olmaz sayın milletvekilleri. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) KAMER GENÇ (Devamla) - Tabii, daha neler söylememiz gerekir ama zamanımız yetmiyor. Saygılar sunuyorum. BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde söz isteyen Hasan Macit, İstanbul Milletvekili. Buyurun Sayın Macit. HASAN MACİT (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şahsım ve Demokratik Sol Parti adına yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde söz istedim, çünkü bir denetim konusu olan gensoru görüşmelerinin perşembe gününe alınması yanlıştır. Denetime ayrılan günler salı ve çarşamba günleridir. Ne yazık ki AKP iktidara geldiğinden bu tarafa yürütmede işler ters döndüğü gibi, alışılagelmiş yürütme konularından farklı bir şekilde yürütme uygulandığı gibi, yasamada da, İç Tüzük hükümlerine uymayan bir şekilde denetim konuları denetim konularının görüşülmeyeceği günlerde görüşülür hâle geldi, artık biz buna alıştık. Sayın milletvekilleri, biraz önce hayvancılığın sorunlarıyla ilgili Sayın Tarım Bakanımız bir konuyu yanıtladı. Gündem dışı söz alan sayın milletvekilimiz beş dakika konuşurken Sayın Bakan yirmi dakika konuşarak, âdeta, Türkiye'deki tarım politikalarının ne kadar güzel gittiğini, ne kadar doğru işlediğini ve 2002'den bugüne kadar tarım politikalarını uçurduklarını söyledi. Hayvancılığın o kadar güzel bir noktaya geldiğini söyledi ki bugünkü dışarıdaki gerçek ile ahırlardaki, alandaki gerçek ile buradaki Sayın Bakanın söylediklerinin arasında çok çok fark olduğunu düşünüyorum. Sayın Bakana -denetimden açıldığı için- bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Bizim milletvekilleri olarak -bazı duyumlarımızla ilgili- yapılan haksızlıkların düzeltilmesi noktasında, yapılan uygulamaların yanlışlarının düzeltilmesi noktasında, denetim konularının görüşülmesi, konuşulması için birtakım görevlerimiz var. Bu görevlerimizden birisi de soru önergeleri, soru önergeleriyle ilgili denetim çalışmaları. Değerli arkadaşlar, biraz önce desteklemeleri Sayın Bakan anlattı. Bizim de bu desteklemelerin çok büyük bir bölümünün bir ile aktanldığıyla ilgili duyumlarımız var. Bununla ilgili Sayın Bakana iki defa soru önergesi verdiğim hâlde ve bu illerle ilgili desteklemelerin rakamsal verilerini istediğimiz hâlde, ikisine de -teşekkür ederiz- cevap verdi ama rakamlar yok, sorduğumuz sorunun yanıtı yok. Yani biz illere verilen desteklemelerin miktarlarını isterken, Sayın Bakanın verdiği yanıtta o rakamlar ne yazık ki yok. Şimdi, ben Sayın Bakan böyle verdi demiyorum, bürokratlar onu hazırlayarak Sayın Bakanın imzasına, onayın sunmuşlardır ama Sayın Bakanın da şöyle bir göz gezdirip "Bu milletvekili ne istemiş, biz ne veriyoruz?" diye bakması gerekirdi. Ben şimdi dönüyorum, "Acaba diyorum, o bir ile aktarılması konusu doğru da bize mi bu bilgiler verilmiyor? Doğru rakamları verirsek, bu da basının diline düşerse, bir ile yapılan haksızlık, diğer seksen bir ilden aktarılan payların oraya gittiğiyle ilgili basının diline düşersem kaygısı mı var?" demek içimden geliyor. Bu böyle değilse Saym Bakanın doğruları vermesi, doğru yanıtı bize vermesi gerekir. Eğer doğru yanıt verilmiyorsa bu kaygıyı, bu düşünceyi düşünmekte biz haklıyız diye düşünüyorum.
Sayfa 51 -
TBMM B:64 23 . 2 . 2010 0 : 2 - 3 3 6 - BAŞKAN - Sayın Genç... Sayın Genç, lütfen... KAMER GENÇ (Devamla) - . . .ve ondan aşağı yukarı senede 240 bin dolar da kira ödüyorsun. Böyle bir şey olmaz sayın milletvekilleri. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) KAMER GENÇ (Devamla) - Tabii, daha neler söylememiz gerekir ama zamanımız yetmiyor. Saygılar sunuyorum. BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde söz isteyen Hasan Macit, İstanbul Milletvekili. Buyurun Sayın Macit. HASAN MACİT (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şahsım ve Demokratik Sol Parti adına yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde söz istedim, çünkü bir denetim konusu olan gensoru görüşmelerinin perşembe gününe alınması yanlıştır. Denetime ayrılan günler salı ve çarşamba günleridir. Ne yazık ki AKP iktidara geldiğinden bu tarafa yürütmede işler ters döndüğü gibi, alışılagelmiş yürütme konularından farklı bir şekilde yürütme uygulandığı gibi, yasamada da, İç Tüzük hükümlerine uymayan bir şekilde denetim konuları denetim konularının görüşülmeyeceği günlerde görüşülür hâle geldi, artık biz buna alıştık. Sayın milletvekilleri, biraz önce hayvancılığın sorunlarıyla ilgili Sayın Tarım Bakanımız bir konuyu yanıtladı. Gündem dışı söz alan sayın milletvekilimiz beş dakika konuşurken Sayın Bakan yirmi dakika konuşarak, âdeta, Türkiye'deki tarım politikalarının ne kadar güzel gittiğini, ne kadar doğru işlediğini ve 2002'den bugüne kadar tarım politikalarını uçurduklarını söyledi. Hayvancılığın o kadar güzel bir noktaya geldiğini söyledi ki bugünkü dışarıdaki gerçek ile ahırlardaki, alandaki gerçek ile buradaki Sayın Bakanın söylediklerinin arasında çok çok fark olduğunu düşünüyorum. Sayın Bakana -denetimden açıldığı için- bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Bizim milletvekilleri olarak -bazı duyumlarımızla ilgili- yapılan haksızlıkların düzeltilmesi noktasında, yapılan uygulamaların yanlışlarının düzeltilmesi noktasında, denetim konularının görüşülmesi, konuşulması için birtakım görevlerimiz var. Bu görevlerimizden birisi de soru önergeleri, soru önergeleriyle ilgili denetim çalışmaları. Değerli arkadaşlar, biraz önce desteklemeleri Sayın Bakan anlattı. Bizim de bu desteklemelerin çok büyük bir bölümünün bir ile aktanldığıyla ilgili duyumlarımız var. Bununla ilgili Sayın Bakana iki defa soru önergesi verdiğim hâlde ve bu illerle ilgili desteklemelerin rakamsal verilerini istediğimiz hâlde, ikisine de -teşekkür ederiz- cevap verdi ama rakamlar yok, sorduğumuz sorunun yanıtı yok. Yani biz illere verilen desteklemelerin miktarlarını isterken, Sayın Bakanın verdiği yanıtta o rakamlar ne yazık ki yok. Şimdi, ben Sayın Bakan böyle verdi demiyorum, bürokratlar onu hazırlayarak Sayın Bakanın imzasına, onayın sunmuşlardır ama Sayın Bakanın da şöyle bir göz gezdirip "Bu milletvekili ne istemiş, biz ne veriyoruz?" diye bakması gerekirdi. Ben şimdi dönüyorum, "Acaba diyorum, o bir ile aktarılması konusu doğru da bize mi bu bilgiler verilmiyor? Doğru rakamları verirsek, bu da basının diline düşerse, bir ile yapılan haksızlık, diğer seksen bir ilden aktarılan payların oraya gittiğiyle ilgili basının diline düşersem kaygısı mı var?" demek içimden geliyor. Bu böyle değilse Saym Bakanın doğruları vermesi, doğru yanıtı bize vermesi gerekir. Eğer doğru yanıt verilmiyorsa bu kaygıyı, bu düşünceyi düşünmekte biz haklıyız diye düşünüyorum. TBMM B :64 23 . 2 . 2010 0 : 2 - 3 3 7 - Değerli AKP milletvekilleri, iktidarın değerli milletvekilleri; içinizde seksen bir ilden arkadaşımız var, sizin ilinize yapılan bir haksızlık ve hukuksuzluk sizin vicdanlarınızı rahatsız etmiyor mu? Kamunun kaynakları belirli kişilere veya belirli yerlere aktarılıyorsa sizler vicdanınızda rahatsızlık duymuyor musunuz? Siz iktidar milletvekilleri olarak bunun üzerine gideceğinize, Mecliste bunu dile getiren milletvekillerine laf atmakla mı görevlisiniz? Değerli arkadaşlar, biraz vicdanlı, biraz insaflı olmamız gerekir, laf atarken de bunun dayanağı olması gerekir. Acaba diyorum, mevcut Siyasi Partiler Yasası'na göre, seçtirilen milletvekillerinden bazılarının Meclis kürsüsünde konuşan muhalefet milletvekillerine söz atma görevi mi var? Ve bu söz atmakla görevlendirilen görevden ücret mi alınıyor? Değerli arkadaşlar... Değerli arkadaşlar... (AK PARTİ sıralarından gürültüler) MUHARREM SELAMOGLU (Niğde) - Sana laf atan kimse yok, kendi kendine gelin güvey oluyorsun! HASAN MACİT (Devamla) - Var efendim, sen atmadın, başkası attı. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) SUAT KILIÇ (Samsun) - Sana laf atan yok ki! BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... HASAN MACİT (Devamla) - Değerli arkadaşlar, iktidarın milletvekilleri, elinizi vicdanınıza koyun, illerinizin hakkını, hukukunu bu iktidardan arayın, bu iktidardan hesap sorun. Sormuyorsanız vebal altındasınız! Değerli arkadaşlar, biraz önce Sayın Bakan desteklemelerle ilgili çok güzel sözler söyledi ve Tarım Bakanlığının bütçesinin görüşmesinde de şöyle bir şey söyledi: Tarımsal sulamada kullanılan elektrik ücretlerinin, desteklemelerinin 2002 yılında kesildiğini söyledi. Doğrudur, tarımsal elektrik ücretlerine destekleme Aralık 2002'de kesildi, AKP İktidarı döneminde kesildi. 58'inci AKP Hükümeti, tarımsal sulamadaki elektriklerin desteklemesini kaldırdı, ama buradan Hükümet yetkilileri söylemlerde bulunuyor, yanıt verme şansımız yok. Medya arkanızda, sivil toplum örgütleri arkanızda, dolayısıyla bir pazar televizyonlara bakıyoruz, AKP'nin yetkilileri, Hükümetin yetkilileri kanal kanal saatlerce buralarda konuşuyor, bizlerin anlatma şansı yok, burada da söz hakkımız yok; bunları nasıl dile getireceğiz değerli arkadaşlar? Evet, tarımsal sulamayla ilgili elektrik sübvansesi AKP'nin 58'inci Hükümeti döneminde kaldırıldı. Değerli arkadaşlar, biraz önce Sayın Bakan desteklemelerle ilgili, büyük destekler yaptıklarını, 2002 ile bugüne geldiğimiz zaman tarımın uçtuğunu, hayvancılığın uçtuğunu söylüyor. Doğru söylüyor, destekleme miktarı artmış olabilir, acaba çiftçinin tam gübre kullanımı sezonunda, yani 2009 ile 2010 arasındaki fiyat artışını hiç araştırdınız mı arkadaşlar? Türkiye'deki kullanılan gübrenin sadece bu üç ayda artan fiyat zammını bu gübre miktarıyla çarptığımız zaman... Sizin verdiğiniz desteklerin tamamını gübreye gelen zam aldı götürdü. Bırakın 2002'yle kıyaslamayı, bırakın 2008'le kıyaslamayı yani 2009 ile 2010 arasında gelen zam, ne yazık ki, sizin verdiğiniz, demin kürsüde anlatılan, milyarlarla ifade ettiğiniz o destekleri zam aldı, çıktı, gitti. Değerli arkadaşlar, çiftçinin girdisini söylemiyorum, mazotu söylemiyorum, ilacını söylemiyorum, sadece gübreyle ilgili konuyu dile getiriyorum. Acaba gübre ticaretini yapan, gübre toptancılığını yapan, üretimini yapan kimler? Kamuoyu bunları araştırıyor mu? Sizler bunları araştırıyor musunuz? Suni bir şekilde gübre fiyatlarını artıranların kimler olduğunu, hangi şirketler olduğunu araştırıyor musunuz? Acaba bu şirketlerin içerisinde AKP'yle bağlantılı birileri var mı diye hiç araştırdınız mı?
Sayfa 52 -
TBMM B :64 23 . 2 . 2010 0 : 2 - 3 3 7 - Değerli AKP milletvekilleri, iktidarın değerli milletvekilleri; içinizde seksen bir ilden arkadaşımız var, sizin ilinize yapılan bir haksızlık ve hukuksuzluk sizin vicdanlarınızı rahatsız etmiyor mu? Kamunun kaynakları belirli kişilere veya belirli yerlere aktarılıyorsa sizler vicdanınızda rahatsızlık duymuyor musunuz? Siz iktidar milletvekilleri olarak bunun üzerine gideceğinize, Mecliste bunu dile getiren milletvekillerine laf atmakla mı görevlisiniz? Değerli arkadaşlar, biraz vicdanlı, biraz insaflı olmamız gerekir, laf atarken de bunun dayanağı olması gerekir. Acaba diyorum, mevcut Siyasi Partiler Yasası'na göre, seçtirilen milletvekillerinden bazılarının Meclis kürsüsünde konuşan muhalefet milletvekillerine söz atma görevi mi var? Ve bu söz atmakla görevlendirilen görevden ücret mi alınıyor? Değerli arkadaşlar... Değerli arkadaşlar... (AK PARTİ sıralarından gürültüler) MUHARREM SELAMOGLU (Niğde) - Sana laf atan kimse yok, kendi kendine gelin güvey oluyorsun! HASAN MACİT (Devamla) - Var efendim, sen atmadın, başkası attı. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) SUAT KILIÇ (Samsun) - Sana laf atan yok ki! BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... HASAN MACİT (Devamla) - Değerli arkadaşlar, iktidarın milletvekilleri, elinizi vicdanınıza koyun, illerinizin hakkını, hukukunu bu iktidardan arayın, bu iktidardan hesap sorun. Sormuyorsanız vebal altındasınız! Değerli arkadaşlar, biraz önce Sayın Bakan desteklemelerle ilgili çok güzel sözler söyledi ve Tarım Bakanlığının bütçesinin görüşmesinde de şöyle bir şey söyledi: Tarımsal sulamada kullanılan elektrik ücretlerinin, desteklemelerinin 2002 yılında kesildiğini söyledi. Doğrudur, tarımsal elektrik ücretlerine destekleme Aralık 2002'de kesildi, AKP İktidarı döneminde kesildi. 58'inci AKP Hükümeti, tarımsal sulamadaki elektriklerin desteklemesini kaldırdı, ama buradan Hükümet yetkilileri söylemlerde bulunuyor, yanıt verme şansımız yok. Medya arkanızda, sivil toplum örgütleri arkanızda, dolayısıyla bir pazar televizyonlara bakıyoruz, AKP'nin yetkilileri, Hükümetin yetkilileri kanal kanal saatlerce buralarda konuşuyor, bizlerin anlatma şansı yok, burada da söz hakkımız yok; bunları nasıl dile getireceğiz değerli arkadaşlar? Evet, tarımsal sulamayla ilgili elektrik sübvansesi AKP'nin 58'inci Hükümeti döneminde kaldırıldı. Değerli arkadaşlar, biraz önce Sayın Bakan desteklemelerle ilgili, büyük destekler yaptıklarını, 2002 ile bugüne geldiğimiz zaman tarımın uçtuğunu, hayvancılığın uçtuğunu söylüyor. Doğru söylüyor, destekleme miktarı artmış olabilir, acaba çiftçinin tam gübre kullanımı sezonunda, yani 2009 ile 2010 arasındaki fiyat artışını hiç araştırdınız mı arkadaşlar? Türkiye'deki kullanılan gübrenin sadece bu üç ayda artan fiyat zammını bu gübre miktarıyla çarptığımız zaman... Sizin verdiğiniz desteklerin tamamını gübreye gelen zam aldı götürdü. Bırakın 2002'yle kıyaslamayı, bırakın 2008'le kıyaslamayı yani 2009 ile 2010 arasında gelen zam, ne yazık ki, sizin verdiğiniz, demin kürsüde anlatılan, milyarlarla ifade ettiğiniz o destekleri zam aldı, çıktı, gitti. Değerli arkadaşlar, çiftçinin girdisini söylemiyorum, mazotu söylemiyorum, ilacını söylemiyorum, sadece gübreyle ilgili konuyu dile getiriyorum. Acaba gübre ticaretini yapan, gübre toptancılığını yapan, üretimini yapan kimler? Kamuoyu bunları araştırıyor mu? Sizler bunları araştırıyor musunuz? Suni bir şekilde gübre fiyatlarını artıranların kimler olduğunu, hangi şirketler olduğunu araştırıyor musunuz? Acaba bu şirketlerin içerisinde AKP'yle bağlantılı birileri var mı diye hiç araştırdınız mı? TBMM B:64 23 . 2 . 2010 0 : 2 - 3 3 8 - Değerli arkadaşlar, ben kısaca şunu diyorum: Sizin İktidarınız döneminde tarım politikalarını 2002'den buraya öyle bir noktaya getirdiniz ki at ve eşek etleri tüketicinin sofrasına yahni olarak geldi. Atlar at olduğuna, eşekler eşek olduğuna bin pişman oldu AKP İktidarında! Hepinize saygılar sunarım. BAŞKAN - Önerinin lehinde söz isteyen Yılmaz Tunç, Bartın Milletvekili. Buyurun Sayın Tunç. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danışma Kurulu önerisinin lehinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri saygılarımla selamlıyorum. Bu haftanın çalışma gündemiyle ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan bütün siyasi parti gruplarımız uzlaşmışlardır ancak Danışma Kurulu önerisiyle ilgili görüşlerimi ifade etmeden önce şunu ifade etmek istiyorum: Benden önce Danışma Kurulu önerisiyle ilgili konuşma yapan milletvekilleri, Anayasa ve İç Tüzük'ümüze aykırı olarak, devam eden bir soruşturma ve yargılamayla ilgili konuşmalar yapmışlardır. Hem "Yargı bağımsızdır." diyeceksiniz hem de bağımsız yargının yaptığı soruşturma ve kovuşturmalara müdahale sayılabilecek konuşmalar yapacaksınız; bu doğru değildir. Herkesin yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesine ve hukukun üstünlüğüne saygı duyması gerekir. Değerli milletvekilleri, AK PARTİ, Anayasa'mızın 2'nci maddesinde ifadesini bulan Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti ilkelerini yüceltmek ve güçlendirmek için yedi yıldır çalışmaktadır. AK PARTİ'nin bu ilkelerle ilgili konumunu sorgulamak Kamer Genc'in haddine de değildir. Devam eden soruşturma ve yargılama süreçlerini AK PARTİ ile ilişkilendirmek son derece yanlıştır, yargı mensuplarımıza, hâkim ve savcılarımıza da büyük bir saygısızlıktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danışma Kurulu önerisi üzerinde konuşan milletvekilleri, Kahramanmaraş ve Çorum milletvekillerimizin kamuoyuna yansıyan sözleriyle ilgili tavrımızı merak ettiklerini belirtmişlerdir. Benim de üyesi olduğum AK PARTİ Grup Yönetim Kurulu bugün 15.30'da yaptığı olağanüstü toplantıda adı geçen 2 milletvekilimizin sözleri hakkında inceleme yapılması kararını almıştır. HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - İnceleyecek ne var? Neyini inceleyecek? YILMAZ TUNÇ (Devamla) - Bu inceleme sonucunda gerekli disiplin işlemiyle ilgili karar verilecektir, bunu hepimizin beklemesi gerekir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danışma Kurulu önerisine göre, bugün 455 sıra sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifı'nin görüşmelerine devam edeceğiz. Çarşamba günü, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifı'nin görüşmeleri yapılacak. Perşembe gününde ise (11/10) esas numaralı Gensoru Önergesi'nin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki ön görüşmeler yapılacak ve aynı günkü birleşimde 426 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu görüşülecek. Bu duygu ve düşüncelerle Danışma Kurulu önerisinin lehinde olduğumu belirtiyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu haftaki çalışmalarının ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sayın Başkanım... BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sayın Başkan, karar yeter sayısı istiyorum. (AK PARTİ sıralarından "Geçti" sesleri)
Sayfa 53 -
TBMM B:64 23 . 2 . 2010 0 : 2 - 3 3 8 - Değerli arkadaşlar, ben kısaca şunu diyorum: Sizin İktidarınız döneminde tarım politikalarını 2002'den buraya öyle bir noktaya getirdiniz ki at ve eşek etleri tüketicinin sofrasına yahni olarak geldi. Atlar at olduğuna, eşekler eşek olduğuna bin pişman oldu AKP İktidarında! Hepinize saygılar sunarım. BAŞKAN - Önerinin lehinde söz isteyen Yılmaz Tunç, Bartın Milletvekili. Buyurun Sayın Tunç. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danışma Kurulu önerisinin lehinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri saygılarımla selamlıyorum. Bu haftanın çalışma gündemiyle ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan bütün siyasi parti gruplarımız uzlaşmışlardır ancak Danışma Kurulu önerisiyle ilgili görüşlerimi ifade etmeden önce şunu ifade etmek istiyorum: Benden önce Danışma Kurulu önerisiyle ilgili konuşma yapan milletvekilleri, Anayasa ve İç Tüzük'ümüze aykırı olarak, devam eden bir soruşturma ve yargılamayla ilgili konuşmalar yapmışlardır. Hem "Yargı bağımsızdır." diyeceksiniz hem de bağımsız yargının yaptığı soruşturma ve kovuşturmalara müdahale sayılabilecek konuşmalar yapacaksınız; bu doğru değildir. Herkesin yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesine ve hukukun üstünlüğüne saygı duyması gerekir. Değerli milletvekilleri, AK PARTİ, Anayasa'mızın 2'nci maddesinde ifadesini bulan Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti ilkelerini yüceltmek ve güçlendirmek için yedi yıldır çalışmaktadır. AK PARTİ'nin bu ilkelerle ilgili konumunu sorgulamak Kamer Genc'in haddine de değildir. Devam eden soruşturma ve yargılama süreçlerini AK PARTİ ile ilişkilendirmek son derece yanlıştır, yargı mensuplarımıza, hâkim ve savcılarımıza da büyük bir saygısızlıktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danışma Kurulu önerisi üzerinde konuşan milletvekilleri, Kahramanmaraş ve Çorum milletvekillerimizin kamuoyuna yansıyan sözleriyle ilgili tavrımızı merak ettiklerini belirtmişlerdir. Benim de üyesi olduğum AK PARTİ Grup Yönetim Kurulu bugün 15.30'da yaptığı olağanüstü toplantıda adı geçen 2 milletvekilimizin sözleri hakkında inceleme yapılması kararını almıştır. HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - İnceleyecek ne var? Neyini inceleyecek? YILMAZ TUNÇ (Devamla) - Bu inceleme sonucunda gerekli disiplin işlemiyle ilgili karar verilecektir, bunu hepimizin beklemesi gerekir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Danışma Kurulu önerisine göre, bugün 455 sıra sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifı'nin görüşmelerine devam edeceğiz. Çarşamba günü, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifı'nin görüşmeleri yapılacak. Perşembe gününde ise (11/10) esas numaralı Gensoru Önergesi'nin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki ön görüşmeler yapılacak ve aynı günkü birleşimde 426 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu görüşülecek. Bu duygu ve düşüncelerle Danışma Kurulu önerisinin lehinde olduğumu belirtiyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu haftaki çalışmalarının ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sayın Başkanım... BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Sayın Başkan, karar yeter sayısı istiyorum. (AK PARTİ sıralarından "Geçti" sesleri) TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 SUAT KILIÇ (Samsun) - Oylamadan sonra istedi Sayın Başkanım, geçti. H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Buradan bağınyorum, duyun. Arkadaşlar duydu, tutanak duydu; kâtip üyeler oradalar, görüyorlar. BAŞKAN - Heyecanlanmayın Sayın İçli, karar yeter sayısı arayacağım. HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Başkan, olmadığı belli, neyini arayacaksın? Görünüyor işte. BAŞKAN - Size soracak değilim. HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Soracaksın tabii! BAŞKAN - Sayın kâtip üyeler var burada, sayıyorlar. HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Biz de görüyoruz. İçeriye geçsinler diye bekliyorsunuz. Meclis Başkanına yakışmıyor bunlar! BAŞKAN - Katip üyeler arasında anlaşmazlık olduğu için elektronik cihazla oylama yapacağım. BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Sayın Başkanım, elektronik oylama yapın, on beş dakika süre verin! BAŞKAN - Üç dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır, öneri kabul edilmiştir. İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) A) ÖNERGELER (Devam) 2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, (2/44) esas numaralı Kanun Teklifı'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/185) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 2/44 Esas numaralı Kanun Tekliflerimin İç Tüzüğün 37. Maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 01.10.2009 Ensar Öğüt Ardahan BAŞKAN - Teklif sahibi Ensar Öğüt, Ardahan Milletvekili. Buyurun Sayın Öğüt. (CHP sıralarından alkışlar) ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 222 sayılı İlköğretim Yasası'nın 76'ncı maddesinde -köy okullarının bütçesinde- değişiklik yapmak üzere vermiş olduğum kanun teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılarımla selamlarım. Değerli arkadaşlar, 1961 'de çıkan bir yasa "Köy okullarının bütçesi köy tarafından karşılanır." diyor. Köyde de bütçe olmadığı için bu kanun teklifini verdim ve bizim teklifimiz şudur: Köy okullarının bütçesi il genel meclisleri tarafından tespit edilsin, özel idareler tarafından ödensin. Aksi takdirde... Köylerin bütçesi yok, bunu hepimiz biliyoruz. Daha iki yıl öncesine kadar köylerin büyük bölümünde, okullarda tezek yanıyordu. Şu anda kömür verilmiş ama bizim bu kanun tekliflerimiz ve tezeği Meclise getirip basın toplantısı yaptıktan sonra Hükümet, baktı ki olmadı, Sosyal Yardımlaşma Fonu'ndan kömür veriyor! Bunu bir sisteme bağlamak için bu kanun teklifi kabul edilirse ve gündeme alınırsa ben huzurunuzda teşekkür ederim. Ancak, ondan sonra şunu söyleyeyim arkadaşlar: Bizim için önemli olan, Doğu ve Güneydoğu'da eğitim son derece sıkıntılı, son derece sıfır noktasındayız. Örneğin biz Ardahan, Şırnak, Hakkâri, bu bölge hep üniversitede sonuncuyuz. Niye sonuncuyuz, şimdi burada belgelerle açıklayacağım değerli arkadaşlar. - 3 3 9 -
Sayfa 54 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 SUAT KILIÇ (Samsun) - Oylamadan sonra istedi Sayın Başkanım, geçti. H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Buradan bağınyorum, duyun. Arkadaşlar duydu, tutanak duydu; kâtip üyeler oradalar, görüyorlar. BAŞKAN - Heyecanlanmayın Sayın İçli, karar yeter sayısı arayacağım. HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Başkan, olmadığı belli, neyini arayacaksın? Görünüyor işte. BAŞKAN - Size soracak değilim. HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Soracaksın tabii! BAŞKAN - Sayın kâtip üyeler var burada, sayıyorlar. HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) - Biz de görüyoruz. İçeriye geçsinler diye bekliyorsunuz. Meclis Başkanına yakışmıyor bunlar! BAŞKAN - Katip üyeler arasında anlaşmazlık olduğu için elektronik cihazla oylama yapacağım. BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Sayın Başkanım, elektronik oylama yapın, on beş dakika süre verin! BAŞKAN - Üç dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır, öneri kabul edilmiştir. İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) A) ÖNERGELER (Devam) 2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, (2/44) esas numaralı Kanun Teklifı'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/185) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 2/44 Esas numaralı Kanun Tekliflerimin İç Tüzüğün 37. Maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 01.10.2009 Ensar Öğüt Ardahan BAŞKAN - Teklif sahibi Ensar Öğüt, Ardahan Milletvekili. Buyurun Sayın Öğüt. (CHP sıralarından alkışlar) ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 222 sayılı İlköğretim Yasası'nın 76'ncı maddesinde -köy okullarının bütçesinde- değişiklik yapmak üzere vermiş olduğum kanun teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılarımla selamlarım. Değerli arkadaşlar, 1961 'de çıkan bir yasa "Köy okullarının bütçesi köy tarafından karşılanır." diyor. Köyde de bütçe olmadığı için bu kanun teklifini verdim ve bizim teklifimiz şudur: Köy okullarının bütçesi il genel meclisleri tarafından tespit edilsin, özel idareler tarafından ödensin. Aksi takdirde... Köylerin bütçesi yok, bunu hepimiz biliyoruz. Daha iki yıl öncesine kadar köylerin büyük bölümünde, okullarda tezek yanıyordu. Şu anda kömür verilmiş ama bizim bu kanun tekliflerimiz ve tezeği Meclise getirip basın toplantısı yaptıktan sonra Hükümet, baktı ki olmadı, Sosyal Yardımlaşma Fonu'ndan kömür veriyor! Bunu bir sisteme bağlamak için bu kanun teklifi kabul edilirse ve gündeme alınırsa ben huzurunuzda teşekkür ederim. Ancak, ondan sonra şunu söyleyeyim arkadaşlar: Bizim için önemli olan, Doğu ve Güneydoğu'da eğitim son derece sıkıntılı, son derece sıfır noktasındayız. Örneğin biz Ardahan, Şırnak, Hakkâri, bu bölge hep üniversitede sonuncuyuz. Niye sonuncuyuz, şimdi burada belgelerle açıklayacağım değerli arkadaşlar. - 3 3 9 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 Doğru dürüst öğretmenimiz yok. Öğretmen var, lojman yok. Buradaki öğretmen de aynı maaşı alıyor, Hakkâri'deki de, Şımak'taki de, Ardahan'daki de aynı maaşı alıyor. Şimdi, öyle maaş alınca, oraya giden öğretmen raporla, izinle geçiriyor ve orada öğretmen eksiğimiz var. Şimdi bakın okuyacağım: Ardahan Fen Lisesinde matematik öğretmeni, rehberlik öğretmeni, kimya öğretmeni yok. Fen Lisesinde 2 tane matematik öğretmeni yok yani hiç öğretmen yok arkadaşlar. Bakın Ardahan Anadolu Öğretmen Lisesinde 5 tane açık var; 2 tane matematik, 1 tarih, 1 fizik, 1 kimya öğretmeni yok. 80. Yıl Ardahan Anadolu Lisesinde 10 tane eksik var; 3 tane matematik, 1 tane kimya, 2 tane edebiyat, 3 tane İngilizce, 1 tane Almanca. Ardahan İmam - Hatip Lisesinde 3 tane açık var. Ardahan Kız Meslek Lisesinde 3 tane açık var. Yalnızçam Lisesinde açık yok. Ardahan Endüstri Meslek Lisesinde açık 2 tane var. Çıldır Lisesinde matematik, fizik, biyoloji öğretmeni yok. Bu çocuk nasıl okuyup da nasıl buradaki çocukla yarışacak, üniversiteyi kazanacak? Damal Şehit Yılmaz Kaan Lisesinde edebiyat öğretmeni, matematik öğretmeni, coğrafya öğretmeni ve tarih öğretmeni yok değerli arkadaşlar. Nurettin Çarmıklı iş adamımız sağ olsun -Ardahan doğumludur- Göle'ye, 5 trilyona yakın masraf etti, babasının adını vererek -Eyüp Sabri Çarmıklı- okul yaptı. Okulu da Başbakan açtı ama o Çarmıklı Lisesinde 7 tane öğretmen yok. Biyoloji öğretmeni, edebiyat öğretmeni, felsefe öğretmeni, İngilizce öğretmeni, tarih, matematik öğretmenleri yok arkadaşlar. İş adamı gitti Göle'ye lise yaptı ama Hükümet veya devlet öğretmen göndermiyor. Ardahan sonuncu. Şu anda Ardahan merkezde oturan öğretmenler, merkez köylerine giden öğretmenler sabah saat sekizde kalkıyorlar, eksi 20-30 derecede kuyruğa giriyorlar minibüse biniyorlar, okula gidiyorlar! Okuldan akşamleyin de kendilerini kurt yemesin diye erken geliyorlar! Oradaki çocuklar eğitim almıyor arkadaşlar. Doğal gaz Ardahan'dan geçiyor, bizim okullarımıza verilmiyor, Ardahan'a verilmiyor. Yani böyle bir adalet olabilir mi? Böyle bir kalkınma olabilir mi arkadaşlar? Bu nedenle ben istirham ediyorum... Ardahan başta olmak üzere Kars dâhil, Ağrı dâhil, İğdır dâhil bütün Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizde aynı durum var. Öğretmen gitmiyor, öğretmene lojman yapmıyoruz. Öğretmene lojman yapılmamış! Öğretmen Antalya'da da, İzmir'de de aynı maaşı alıyor, Hakkâri'de de, Ardahan'da da aynı maaşı alıyor. O zaman ne yapıyor öğretmen? Oraya gitmiyor, gitmediği için de çocuklarımız eğitimsiz kalıyor. Yani düşünebiliyor musunuz, burada kolejde okuyan, sıcak yuvasında okuyan, özel dershaneye giden öğrenciyle... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Öğüt, lütfen tamamlayınız. ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - ...özel koleje giden, özel dershanede eğitim alan veya 20 kişilik, 15 kişilik dersliklerde eğitim alan çocuklarla... Orada sömestirini boş geçiren çocuğun yetişmesi, üniversiteyi kazanması mümkün mü? Böyle bir adalet olabilir mi? O zaman ne yapın? Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklara o zaman puan verin, yüksek puan verin. Yapamıyorsanız, o zaman bırakın yapan gelsin. Değerli arkadaşlar, ben sizden istirham ediyorum -zamanım da bitti- Doğu ve Güneydoğu'yu eğitimsiz bırakırsanız her türlü melanet olur, terör de olur, devlete düşman da yetiştirirsiniz. Bu nedenle eğitime önem vererek Doğu ve Güneydoğu'yu kalkındıracak projelerin mutlak surette geliştirilmesini istirham ediyor, kanun teklifimin kabul edilmesini bekliyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Önerge üzerinde bir milletvekili adına Durdu Özbolat, Kahramanmaraş Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar) - 3 4 0 -
Sayfa 55 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 Doğru dürüst öğretmenimiz yok. Öğretmen var, lojman yok. Buradaki öğretmen de aynı maaşı alıyor, Hakkâri'deki de, Şımak'taki de, Ardahan'daki de aynı maaşı alıyor. Şimdi, öyle maaş alınca, oraya giden öğretmen raporla, izinle geçiriyor ve orada öğretmen eksiğimiz var. Şimdi bakın okuyacağım: Ardahan Fen Lisesinde matematik öğretmeni, rehberlik öğretmeni, kimya öğretmeni yok. Fen Lisesinde 2 tane matematik öğretmeni yok yani hiç öğretmen yok arkadaşlar. Bakın Ardahan Anadolu Öğretmen Lisesinde 5 tane açık var; 2 tane matematik, 1 tarih, 1 fizik, 1 kimya öğretmeni yok. 80. Yıl Ardahan Anadolu Lisesinde 10 tane eksik var; 3 tane matematik, 1 tane kimya, 2 tane edebiyat, 3 tane İngilizce, 1 tane Almanca. Ardahan İmam - Hatip Lisesinde 3 tane açık var. Ardahan Kız Meslek Lisesinde 3 tane açık var. Yalnızçam Lisesinde açık yok. Ardahan Endüstri Meslek Lisesinde açık 2 tane var. Çıldır Lisesinde matematik, fizik, biyoloji öğretmeni yok. Bu çocuk nasıl okuyup da nasıl buradaki çocukla yarışacak, üniversiteyi kazanacak? Damal Şehit Yılmaz Kaan Lisesinde edebiyat öğretmeni, matematik öğretmeni, coğrafya öğretmeni ve tarih öğretmeni yok değerli arkadaşlar. Nurettin Çarmıklı iş adamımız sağ olsun -Ardahan doğumludur- Göle'ye, 5 trilyona yakın masraf etti, babasının adını vererek -Eyüp Sabri Çarmıklı- okul yaptı. Okulu da Başbakan açtı ama o Çarmıklı Lisesinde 7 tane öğretmen yok. Biyoloji öğretmeni, edebiyat öğretmeni, felsefe öğretmeni, İngilizce öğretmeni, tarih, matematik öğretmenleri yok arkadaşlar. İş adamı gitti Göle'ye lise yaptı ama Hükümet veya devlet öğretmen göndermiyor. Ardahan sonuncu. Şu anda Ardahan merkezde oturan öğretmenler, merkez köylerine giden öğretmenler sabah saat sekizde kalkıyorlar, eksi 20-30 derecede kuyruğa giriyorlar minibüse biniyorlar, okula gidiyorlar! Okuldan akşamleyin de kendilerini kurt yemesin diye erken geliyorlar! Oradaki çocuklar eğitim almıyor arkadaşlar. Doğal gaz Ardahan'dan geçiyor, bizim okullarımıza verilmiyor, Ardahan'a verilmiyor. Yani böyle bir adalet olabilir mi? Böyle bir kalkınma olabilir mi arkadaşlar? Bu nedenle ben istirham ediyorum... Ardahan başta olmak üzere Kars dâhil, Ağrı dâhil, İğdır dâhil bütün Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizde aynı durum var. Öğretmen gitmiyor, öğretmene lojman yapmıyoruz. Öğretmene lojman yapılmamış! Öğretmen Antalya'da da, İzmir'de de aynı maaşı alıyor, Hakkâri'de de, Ardahan'da da aynı maaşı alıyor. O zaman ne yapıyor öğretmen? Oraya gitmiyor, gitmediği için de çocuklarımız eğitimsiz kalıyor. Yani düşünebiliyor musunuz, burada kolejde okuyan, sıcak yuvasında okuyan, özel dershaneye giden öğrenciyle... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Öğüt, lütfen tamamlayınız. ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - ...özel koleje giden, özel dershanede eğitim alan veya 20 kişilik, 15 kişilik dersliklerde eğitim alan çocuklarla... Orada sömestirini boş geçiren çocuğun yetişmesi, üniversiteyi kazanması mümkün mü? Böyle bir adalet olabilir mi? O zaman ne yapın? Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklara o zaman puan verin, yüksek puan verin. Yapamıyorsanız, o zaman bırakın yapan gelsin. Değerli arkadaşlar, ben sizden istirham ediyorum -zamanım da bitti- Doğu ve Güneydoğu'yu eğitimsiz bırakırsanız her türlü melanet olur, terör de olur, devlete düşman da yetiştirirsiniz. Bu nedenle eğitime önem vererek Doğu ve Güneydoğu'yu kalkındıracak projelerin mutlak surette geliştirilmesini istirham ediyor, kanun teklifimin kabul edilmesini bekliyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Önerge üzerinde bir milletvekili adına Durdu Özbolat, Kahramanmaraş Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar) - 3 4 0 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 DURDU ÖZBOLAT (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ardahan Milletvekilimiz Sayın Ensar Öğüt'ün İç Tüzük 37'ye göre vermiş olduğu önergesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Bugün görüşmekte olduğumuz 222 sayılı Kanun'un 76'ncı maddesi toplam on bentten oluşuyor. Amaç da ülkemizin ilköğretim faaliyetlerinin daha sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi ve bunun için gelir kaynaklarının belirlenmesi ve artırılması. 1961 yılında ülkemizi yöneten anlayış, ilköğretimin finansman sorununu çözmeyi önüne hedef olarak koymuş, o dönem için oldukça isabetli sayılabilecek düzenlemeleri kanun hâline getirmiş ama bu Kanun'un bazı maddeleri zamanla değiştirilmiş, bazıları da kaldırılmış. Bizim bugün değiştirilmesini teklif ettiğimiz kanun, özellikle kırsal kesimde okullarımızın sorunlarını, sıkıntılarını azaltacak ve onların en azından yakıt ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzenlemeyi içeriyor. Onun için bu maddeyle ilgili kalkacak ellerin, bu düzenlemeyle ilgili kalkacak ellerin -biraz da bu samimi duygularla- o, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemiz'deki öğrencilerimize, okullarımıza destek sağlayacağını unutmamak lazım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretimde okuyan öğrenci sayısı 15 milyondan fazla, öğretmen sayısı 700 bin. Bu sayı, bugün, yüz civarında ülkenin nüfusundan daha fazla. Elbette ki bu büyük, devasa Bakanlığı idare etmek zor ama bu Bakanlığı idare edecek olan Sayın Bakanın bu sorunları biliyor olması da çok doğal. Bildiği hâlde, bu Bakanlığın sorunları ne yazık ki 2002 yılından bugüne kadar düzelmedi, sorunlar arttı ve üstelik de bu dönem Millî Eğitim Bakanlığının mahkemelerle en çok haşır neşir olduğu dönemdir. Bu dönemde 4/B'li öğretmenlerin öğretmenliğinin iptaliyle ilgili dava, Eğitim Araçları Yönetmeliği'ndeki açılan dava, görevde yükselme sınavıyla ilgili dava, Öğretmenevleri Yönetmeliği'yle ilgili dava, ilköğretim müfettişlerinin kazanılmış hakları için dava, Öğretmenlikte Kariyer Yönetmeliği için dava, teknik öğretimdeki bölüm şeflerinin durumuyla ilgili dava ve müdür yardımcılığı sınavının iptali için açılmış olan davalar başta olmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığı mahkemelerden bir türlü başını kaldıramaz hâle geldi. Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere -yargı özellikle birçok bakanlığın faaliyetleri, Hükümetin faaliyetleriyle ilgili ama- Millî Eğitim Bakanlığının faaliyetleri hep yargının önüne gitti. Millî Eğitim Bakanımızın en çok övündüğü işlerden birisi, son dönemlerde, e-okul sistemi. Ben bu işlerle ilgili bir milletvekili olarak, bu dönem karne alınırken bazı okulları dolaştım. Gördüğümüz sıkıntıyı... Gerçekten, hem öğrencilerimiz hem velilerimiz büyük bir stres içerisinde, o sistemin nasıl sıkıntı yarattığını anlattılar, ben de dinledim. E-okulla ilgili ikinci dönem de aynı sıkıntının devam edeceği düşüncesi hem öğrencilerimizde hem velilerimizde bir genel kanıya dönüşmüş çünkü bununla ilgili kullanılan server hem yetersiz hem de bu konuyla ilgili bu işi yapan yabancı firma, yerli ortaklı yabancı firma gerekli desteği vermediği düşüncesindeler. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu an, bu kısa süre içerisinde Millî Eğitim Bakanlığının sorunları ve bu teklif ettiğimiz kanunla ilgili sürenin yetersiz olduğunu bildiğim için en önemli gördüğüm ve son günlerde kamuoyunu meşgul eden kat sayı konusuyla ilgili de bir değerlendirme yapmak istiyorum. 1970'li yıllardan bugüne kadar ÖSYM, ÖSS sınavlarını çok büyük bir başarıyla yapıyordu. Kurumun üzerindeki yoğun baskılar sonucunda ÖSYM güvenilirliğini artık kaybetme noktasına gelmiştir. Hem soruların çalınması hem sorulan sorulardaki yanlış oranının yüksekliği Kurumu son derece yıpratmıştır. Eğer mesleki okullarla ilgili ve bu kat sayıyla ilgili sıkıntıları gidermek istiyorsanız, imam-hatipler üzerinden siyaset yapmayı bırakacaksınız. Başta Cumhuriyet Halk - 3 4 1 -
Sayfa 56 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 DURDU ÖZBOLAT (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ardahan Milletvekilimiz Sayın Ensar Öğüt'ün İç Tüzük 37'ye göre vermiş olduğu önergesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Bugün görüşmekte olduğumuz 222 sayılı Kanun'un 76'ncı maddesi toplam on bentten oluşuyor. Amaç da ülkemizin ilköğretim faaliyetlerinin daha sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi ve bunun için gelir kaynaklarının belirlenmesi ve artırılması. 1961 yılında ülkemizi yöneten anlayış, ilköğretimin finansman sorununu çözmeyi önüne hedef olarak koymuş, o dönem için oldukça isabetli sayılabilecek düzenlemeleri kanun hâline getirmiş ama bu Kanun'un bazı maddeleri zamanla değiştirilmiş, bazıları da kaldırılmış. Bizim bugün değiştirilmesini teklif ettiğimiz kanun, özellikle kırsal kesimde okullarımızın sorunlarını, sıkıntılarını azaltacak ve onların en azından yakıt ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzenlemeyi içeriyor. Onun için bu maddeyle ilgili kalkacak ellerin, bu düzenlemeyle ilgili kalkacak ellerin -biraz da bu samimi duygularla- o, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemiz'deki öğrencilerimize, okullarımıza destek sağlayacağını unutmamak lazım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretimde okuyan öğrenci sayısı 15 milyondan fazla, öğretmen sayısı 700 bin. Bu sayı, bugün, yüz civarında ülkenin nüfusundan daha fazla. Elbette ki bu büyük, devasa Bakanlığı idare etmek zor ama bu Bakanlığı idare edecek olan Sayın Bakanın bu sorunları biliyor olması da çok doğal. Bildiği hâlde, bu Bakanlığın sorunları ne yazık ki 2002 yılından bugüne kadar düzelmedi, sorunlar arttı ve üstelik de bu dönem Millî Eğitim Bakanlığının mahkemelerle en çok haşır neşir olduğu dönemdir. Bu dönemde 4/B'li öğretmenlerin öğretmenliğinin iptaliyle ilgili dava, Eğitim Araçları Yönetmeliği'ndeki açılan dava, görevde yükselme sınavıyla ilgili dava, Öğretmenevleri Yönetmeliği'yle ilgili dava, ilköğretim müfettişlerinin kazanılmış hakları için dava, Öğretmenlikte Kariyer Yönetmeliği için dava, teknik öğretimdeki bölüm şeflerinin durumuyla ilgili dava ve müdür yardımcılığı sınavının iptali için açılmış olan davalar başta olmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığı mahkemelerden bir türlü başını kaldıramaz hâle geldi. Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere -yargı özellikle birçok bakanlığın faaliyetleri, Hükümetin faaliyetleriyle ilgili ama- Millî Eğitim Bakanlığının faaliyetleri hep yargının önüne gitti. Millî Eğitim Bakanımızın en çok övündüğü işlerden birisi, son dönemlerde, e-okul sistemi. Ben bu işlerle ilgili bir milletvekili olarak, bu dönem karne alınırken bazı okulları dolaştım. Gördüğümüz sıkıntıyı... Gerçekten, hem öğrencilerimiz hem velilerimiz büyük bir stres içerisinde, o sistemin nasıl sıkıntı yarattığını anlattılar, ben de dinledim. E-okulla ilgili ikinci dönem de aynı sıkıntının devam edeceği düşüncesi hem öğrencilerimizde hem velilerimizde bir genel kanıya dönüşmüş çünkü bununla ilgili kullanılan server hem yetersiz hem de bu konuyla ilgili bu işi yapan yabancı firma, yerli ortaklı yabancı firma gerekli desteği vermediği düşüncesindeler. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu an, bu kısa süre içerisinde Millî Eğitim Bakanlığının sorunları ve bu teklif ettiğimiz kanunla ilgili sürenin yetersiz olduğunu bildiğim için en önemli gördüğüm ve son günlerde kamuoyunu meşgul eden kat sayı konusuyla ilgili de bir değerlendirme yapmak istiyorum. 1970'li yıllardan bugüne kadar ÖSYM, ÖSS sınavlarını çok büyük bir başarıyla yapıyordu. Kurumun üzerindeki yoğun baskılar sonucunda ÖSYM güvenilirliğini artık kaybetme noktasına gelmiştir. Hem soruların çalınması hem sorulan sorulardaki yanlış oranının yüksekliği Kurumu son derece yıpratmıştır. Eğer mesleki okullarla ilgili ve bu kat sayıyla ilgili sıkıntıları gidermek istiyorsanız, imam-hatipler üzerinden siyaset yapmayı bırakacaksınız. Başta Cumhuriyet Halk - 3 4 1 - T B M M B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 Partisinin programındaki mesleki ve teknik eğitimle ilgili kısımları, mesleki okullarla ilgili kısımları hep beraber inceleyelim ve bu sorunu da çözelim. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) DURDU ÖZBOLAT (Devamla) - Ben, bu teklifin Millî Eğitim camiamıza ve okullarımıza bir kolaylık getireceğine inanıyorum. Bu teklifin kabul edilmesi hâlinde bazı okullarımızda, özellikle Güneydoğu'da sorunlarımızın çözüleceğine inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özbolat. Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. VIII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI /.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, liselerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu araştırmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, inşaat girdilerindeki maliyetlerin azaltılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/741) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 3.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, akaryakıttaki vergilerin azaltılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/769) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 4.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sabit gelirlilerin maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/783) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 5.- Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, gübredeki KDV oranlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/810) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 6.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TEDAŞ'ın vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) Cevaplanmadı 7.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış tahdidi uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı 8.-Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, elektrik zammı ile ilgili açıklamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 'dan sözlü soru önergesi (6/885) Cevaplanmadı 9.- Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, özelleştirme gelirlerine ve istihdama yönelik yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/886) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 10.-Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, kayıt dışı ekonomiye ilişkin sözlü soru önergesi (6/887) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 11.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç 'in, bir derneğin incelenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/976) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 12.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflara yapılan yardımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/996) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 13.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Sultanhisar fidan yetiştirme üretim alanının ihalesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1000) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı 14.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY Malatya merkez ofisinin kapatılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1005) Cevaplanmadı 15.-Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu 'nun, THY çağrı merkezindeki işten çıkarmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) Cevaplanmadı - 3 4 2 -
Sayfa 57 -
T B M M B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 Partisinin programındaki mesleki ve teknik eğitimle ilgili kısımları, mesleki okullarla ilgili kısımları hep beraber inceleyelim ve bu sorunu da çözelim. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) DURDU ÖZBOLAT (Devamla) - Ben, bu teklifin Millî Eğitim camiamıza ve okullarımıza bir kolaylık getireceğine inanıyorum. Bu teklifin kabul edilmesi hâlinde bazı okullarımızda, özellikle Güneydoğu'da sorunlarımızın çözüleceğine inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özbolat. Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. VIII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI /.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, liselerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu araştırmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy'un, inşaat girdilerindeki maliyetlerin azaltılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/741) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 3.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, akaryakıttaki vergilerin azaltılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/769) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 4.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış'ın, sabit gelirlilerin maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/783) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 5.- Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, gübredeki KDV oranlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/810) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 6.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, TEDAŞ'ın vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) Cevaplanmadı 7.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner'in, vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkış tahdidi uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı 8.-Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, elektrik zammı ile ilgili açıklamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 'dan sözlü soru önergesi (6/885) Cevaplanmadı 9.- Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, özelleştirme gelirlerine ve istihdama yönelik yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/886) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 10.-Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, kayıt dışı ekonomiye ilişkin sözlü soru önergesi (6/887) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 11.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç 'in, bir derneğin incelenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/976) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 12.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın, gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflara yapılan yardımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/996) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 13.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Sultanhisar fidan yetiştirme üretim alanının ihalesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1000) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in cevabı 14.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, THY Malatya merkez ofisinin kapatılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1005) Cevaplanmadı 15.-Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu 'nun, THY çağrı merkezindeki işten çıkarmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) Cevaplanmadı - 3 4 2 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 16.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu 'nun, sulamada kullanılan elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) Cevaplanmadı 17.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, ek ödemeler sonrasında kamu çalışanları arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1036) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 18.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz 'ün, THY dış hat seferlerinde bazı gazetelerin alınmadığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1039) Cevaplanmadı 19.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz 'ün, vergi cenneti ülkeler listesinin ilanına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1045) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 20.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY'daki çağrı merkezlerinde çalışanlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) Cevaplanmadı 21.- Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, çiftçilere gübre ve mazot avantajı sağlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1073) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 22.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bazı KİT personelinin ücretini düşüren bir Tebliğe ilişkin sözlü soru önergesi (6/1128) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 23.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz un, esnafa sicil affı çıkarılmasına ve inşaat sektörünün canlandırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1131) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 24.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'daki hizmet binasının taşınmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1195) Cevaplanmadı 25.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay 'ın, hazırlandığı iddia edilen bir kanun tasarısı taslağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1202) Cevaplanmadı 26.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay 'ın, personel arasındaki ücret farklılıklarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1204) Cevaplanmadı 27.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, denetim tazminatı alamayan bazı personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) Cevaplanmadı 28.- Mersin Milletvekili AkifAkkuş 'un, otuz yaş üstü araç sahiplerinin sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) Cevaplanmadı 29.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir medya grubuna verilen vergi cezasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1279) Cevaplanmadı 30.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, "varlık barışı" uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1284) Cevaplanmadı 31.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz 'ün, bütçe revizyonuna ve temel ihtiyaç maddelerinde KDV indirimine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1326) Cevaplanmadı 32.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yapılandırılan vergi borçlarını ödeyemeyenlerin durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1348) Cevaplanmadı 33.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep TED AŞ Müdürlüğünün oluşturduğu kaynağa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1369) Cevaplanmadı 34.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1452) Cevaplanmadı 35.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1453) Cevaplanmadı 36.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1454) Cevaplanmadı - 3 4 3 -
Sayfa 58 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 16.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu 'nun, sulamada kullanılan elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) Cevaplanmadı 17.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru 'nun, ek ödemeler sonrasında kamu çalışanları arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1036) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 18.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz 'ün, THY dış hat seferlerinde bazı gazetelerin alınmadığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1039) Cevaplanmadı 19.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz 'ün, vergi cenneti ülkeler listesinin ilanına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1045) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 20.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, THY'daki çağrı merkezlerinde çalışanlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) Cevaplanmadı 21.- Niğde Milletvekili Mümin İnan 'ın, çiftçilere gübre ve mazot avantajı sağlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1073) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 22.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, bazı KİT personelinin ücretini düşüren bir Tebliğe ilişkin sözlü soru önergesi (6/1128) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 23.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz un, esnafa sicil affı çıkarılmasına ve inşaat sektörünün canlandırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1131) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı 24.- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul'daki hizmet binasının taşınmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1195) Cevaplanmadı 25.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay 'ın, hazırlandığı iddia edilen bir kanun tasarısı taslağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1202) Cevaplanmadı 26.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay 'ın, personel arasındaki ücret farklılıklarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1204) Cevaplanmadı 27.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, denetim tazminatı alamayan bazı personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) Cevaplanmadı 28.- Mersin Milletvekili AkifAkkuş 'un, otuz yaş üstü araç sahiplerinin sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) Cevaplanmadı 29.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, bir medya grubuna verilen vergi cezasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1279) Cevaplanmadı 30.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, "varlık barışı" uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1284) Cevaplanmadı 31.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz 'ün, bütçe revizyonuna ve temel ihtiyaç maddelerinde KDV indirimine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1326) Cevaplanmadı 32.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz'ün, yapılandırılan vergi borçlarını ödeyemeyenlerin durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1348) Cevaplanmadı 33.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir'in, Gaziantep TED AŞ Müdürlüğünün oluşturduğu kaynağa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1369) Cevaplanmadı 34.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1452) Cevaplanmadı 35.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1453) Cevaplanmadı 36.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, gelir uzmanlığına yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1454) Cevaplanmadı - 3 4 3 - TBMM B :64 23 . 2 . 2010 0 : 2 - 3 4 4 - BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek gündemin "Sözlü Sorular" kısmında yer alan sorulardan 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15 ,28 ,33 ,35 ,36 ,37 , 4 2 , 4 8 , 5 1 , 54, 55, 65, 93, 95, 124, 126, 128, 129, 137, 164, 168, 199, 211, 225, 277, 278 ve 279'uncu sıralarındaki sorulan birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Şimdi bu soruları sırasıyla okutuyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandınlmasını arz ederim. Saygılarımla. Dr. Reşat Doğru Tokat Soru: Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında, liseli gençlere yönelik olarak 2003 yılından itibaren araştırma yapılmamasının gerekçesi nedir, bu yönde çalışma yapmayı düşünüyor musunuz, düşünüyorsanız bu çalışma ne zaman yapılacaktır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan'ın sözlü olarak cevaplandırmasını arz ederim. Mehmet Akif Paksoy Kahramanmaraş İnşaat girdilerine yılbaşından bu yana %60 ila %100 arasında fiyat artışları olmuştur. Anahtar teslimi çalışan müteahhitler işlerini tamamlayamama noktasına gelmiş, aralarında Kahramanmaraş'ın da bulunduğu 8 ilde 15-30 Mayıs tarihleri arasında iş durdurma kararı almıştır. Sektördeki sıkıntılar, taşeron ve işçilerle birlikte 10 binlerce kişinin işsiz kalması demektir. Bakanlık inşaat demirini KDV'den muaf tutamaz mı? Ayrıca, ithalat girdi fiyatlarını artıran vergi, resmî harçlan bir süreliğine kamu sübvanse edebiliri mi? Veyahut demir çelik, çimento akaryakıt gibi inşaat girdilerinin TEFE- TÜFE'den ayrı olarak hesap edilmesini uygulamaya koymayı düşünülmüşünüz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılanmla. Hasan Çalış Karaman Son zamla benzinin litre fiyatı 2,81 dolara çıkmıştır. Hükümet akaryakıttan aldığı yüksek vergiden vazgeçmediği için dünyanın en pahalı benzinini kullanan ülke sıralamasında birinci sırada yer almaktayız. Türkiye'de benzine ödenen 100 YTL'nin 67 YTL'si vergi olarak alınmaktadır. Bu bilgiler ışığında; 1- Benzin zammı, piyasalarda hemen hemen her ürünün fiyatına zam olarak yansırken, dar gelirliler biraz daha dara düşmektedir. Benzin fiyatları üzerindeki yüksek vergileri düşürme konusunda bir çalışmanız var mıdır? Bu konuda çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. Hasan Çalış Karaman
Sayfa 59 -
TBMM B :64 23 . 2 . 2010 0 : 2 - 3 4 4 - BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek gündemin "Sözlü Sorular" kısmında yer alan sorulardan 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15 ,28 ,33 ,35 ,36 ,37 , 4 2 , 4 8 , 5 1 , 54, 55, 65, 93, 95, 124, 126, 128, 129, 137, 164, 168, 199, 211, 225, 277, 278 ve 279'uncu sıralarındaki sorulan birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Şimdi bu soruları sırasıyla okutuyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandınlmasını arz ederim. Saygılarımla. Dr. Reşat Doğru Tokat Soru: Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında, liseli gençlere yönelik olarak 2003 yılından itibaren araştırma yapılmamasının gerekçesi nedir, bu yönde çalışma yapmayı düşünüyor musunuz, düşünüyorsanız bu çalışma ne zaman yapılacaktır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan'ın sözlü olarak cevaplandırmasını arz ederim. Mehmet Akif Paksoy Kahramanmaraş İnşaat girdilerine yılbaşından bu yana %60 ila %100 arasında fiyat artışları olmuştur. Anahtar teslimi çalışan müteahhitler işlerini tamamlayamama noktasına gelmiş, aralarında Kahramanmaraş'ın da bulunduğu 8 ilde 15-30 Mayıs tarihleri arasında iş durdurma kararı almıştır. Sektördeki sıkıntılar, taşeron ve işçilerle birlikte 10 binlerce kişinin işsiz kalması demektir. Bakanlık inşaat demirini KDV'den muaf tutamaz mı? Ayrıca, ithalat girdi fiyatlarını artıran vergi, resmî harçlan bir süreliğine kamu sübvanse edebiliri mi? Veyahut demir çelik, çimento akaryakıt gibi inşaat girdilerinin TEFE- TÜFE'den ayrı olarak hesap edilmesini uygulamaya koymayı düşünülmüşünüz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılanmla. Hasan Çalış Karaman Son zamla benzinin litre fiyatı 2,81 dolara çıkmıştır. Hükümet akaryakıttan aldığı yüksek vergiden vazgeçmediği için dünyanın en pahalı benzinini kullanan ülke sıralamasında birinci sırada yer almaktayız. Türkiye'de benzine ödenen 100 YTL'nin 67 YTL'si vergi olarak alınmaktadır. Bu bilgiler ışığında; 1- Benzin zammı, piyasalarda hemen hemen her ürünün fiyatına zam olarak yansırken, dar gelirliler biraz daha dara düşmektedir. Benzin fiyatları üzerindeki yüksek vergileri düşürme konusunda bir çalışmanız var mıdır? Bu konuda çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. Hasan Çalış Karaman TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 Ekonomik göstergelerin iyiye gittiği söylemleri artık inandırıcılığını tamamen yitirmiştir. Ekonomik program aksamış, hedefler şaşmıştır. Bu durum karşısında hayat pahalılığı almış başını gitmiştir. Benzin, mazot, elektrik, doğalgaz ve gıda fiyatlarındaki yüksek artışlar, çalışanların maaşlarını eritmiştir. Bu bilgiler ışığında; 1-Yüksek zamlar karşısında alım gücü her geçen gün azalan ve ekonomik sıkıntıya düşen işçi, memur, emekli ve çalışan kesimin maaşlarını yeniden gözden geçirerek, bir iyileştirme yapmayı düşünüyor musunuz? Bu konuda çalışmanız var mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki yazılı sorularımın Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. Mümin İnan Niğde Soru: 1- Ülkemizin ve ekonomimizin ana sektörlerinden birini oluşturan tarımdaki, verimliliğin arttırılmasında çok önemli bir etkiye sahip olan, kimyasal gübre fiyatlarındaki KDV oranlarını, pırlanta, elmas, yakut ve benzeri değerli taşların K D V siyle aynı orana düşürmeyi planlıyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplanmasını arz ederim. Saygılarımla. Dr. Reşat Doğru Tokat Soru: Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin kamu kurum ve kuruluşları ile özel müteşebbislerden 30.06.2008 tarihi itibariyle vadesi geçmiş elektrik bedeli alacağı ne kadardır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. Tayfur Süner Antalya Mükelleflerin vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmelerinin sağlanması, amme alacağının tahsilinin güvence altına alınması ve tahsilatın hızlandırılması amacıyla, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22. Maddesi gereğince, yaklaşık 10 bin işadamına yurtdışı yasağı gelmiştir. Bu çok doğru bir uygulamadır. Ancak; Soru 1 : Yurtdışına çıkış yasağı, ilgili işadamına tebliğ edilmekte midir? Soru 2 : Eğer tebliğ edilmiyorsa ve işadamının bilgisi yoksa, bu durum, işadamının ticari faaliyetlerini olumsuz biçimde etkilemez midir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki yazılı sorularımın Devlet Bakanı Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. Mümin İnan Niğde Soru: 1) Basına yansıyan haberlere göre "Biz elektrik zammını vatandaş tasarruf etsin diye yaptık." dediğiniz ifade ediliyor. Bu haber doğru ise acaba vatandaş tasarruf etsin diye diğer enerji kaynaklarına da yüklü bir zam yapmayı planlıyor musunuz? - 3 4 5 -
Sayfa 60 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 Ekonomik göstergelerin iyiye gittiği söylemleri artık inandırıcılığını tamamen yitirmiştir. Ekonomik program aksamış, hedefler şaşmıştır. Bu durum karşısında hayat pahalılığı almış başını gitmiştir. Benzin, mazot, elektrik, doğalgaz ve gıda fiyatlarındaki yüksek artışlar, çalışanların maaşlarını eritmiştir. Bu bilgiler ışığında; 1-Yüksek zamlar karşısında alım gücü her geçen gün azalan ve ekonomik sıkıntıya düşen işçi, memur, emekli ve çalışan kesimin maaşlarını yeniden gözden geçirerek, bir iyileştirme yapmayı düşünüyor musunuz? Bu konuda çalışmanız var mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki yazılı sorularımın Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. Mümin İnan Niğde Soru: 1- Ülkemizin ve ekonomimizin ana sektörlerinden birini oluşturan tarımdaki, verimliliğin arttırılmasında çok önemli bir etkiye sahip olan, kimyasal gübre fiyatlarındaki KDV oranlarını, pırlanta, elmas, yakut ve benzeri değerli taşların K D V siyle aynı orana düşürmeyi planlıyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplanmasını arz ederim. Saygılarımla. Dr. Reşat Doğru Tokat Soru: Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin kamu kurum ve kuruluşları ile özel müteşebbislerden 30.06.2008 tarihi itibariyle vadesi geçmiş elektrik bedeli alacağı ne kadardır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. Tayfur Süner Antalya Mükelleflerin vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmelerinin sağlanması, amme alacağının tahsilinin güvence altına alınması ve tahsilatın hızlandırılması amacıyla, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22. Maddesi gereğince, yaklaşık 10 bin işadamına yurtdışı yasağı gelmiştir. Bu çok doğru bir uygulamadır. Ancak; Soru 1 : Yurtdışına çıkış yasağı, ilgili işadamına tebliğ edilmekte midir? Soru 2 : Eğer tebliğ edilmiyorsa ve işadamının bilgisi yoksa, bu durum, işadamının ticari faaliyetlerini olumsuz biçimde etkilemez midir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki yazılı sorularımın Devlet Bakanı Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. Mümin İnan Niğde Soru: 1) Basına yansıyan haberlere göre "Biz elektrik zammını vatandaş tasarruf etsin diye yaptık." dediğiniz ifade ediliyor. Bu haber doğru ise acaba vatandaş tasarruf etsin diye diğer enerji kaynaklarına da yüklü bir zam yapmayı planlıyor musunuz? - 3 4 5 - T B M M B:64 23 . 2 . 2010 0 : 2 - 3 4 6 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki yazılı sorularımın Özelleştirme İdaresinin bağlı olduğu Bakan Sn. Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. Mümin İnan Niğde Soru: 1) 58, 59 ve 60'ıncı Hükümetleriniz döneminde ne kadarlık özelleştirme yaptınız? Bu gelirlerin ne kadarlık kısmını istihdama yönelik yatırımlarda kullandınız? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki yazılı sorularımın Maliye Bakanı Sn. Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. Mümin İnan Niğde Soru: 1- Türkiye'deki kayıt dışı ekonominin ne kadar olduğunu düşünüyorsunuz? Bakanlığınız döneminde kayıt dışılıkla mücadele için ne gibi yapısal tedbirler aldınız? Soru: 2- Bakanlığınızdan önce kayıt dişiliğin ekonomimizdeki oranı ne kadardı? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 12.09.2008 Kamer Genç Tunceli 1) Gerek Almanya'da ve gerekse Türkiye'de faaliyette bulunan Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernekleri 2003-2007 yıllarında Türkiye'den yurt dışına ihracat faaliyetlerinde bulunmuşlar mıdır? Bulunmuşlarsa ihracat da vergi iadesi almışlar mıdır? 2) Türkiye'de faaliyette bulunan Derneğin vergilendirme bakımından herhangi bir vergi incelemesine tabi tutulmuş mudur? Tutulmuş ise sonucu nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Sevahir Bayındır Şırnak Sorular: 1) 5035 sayılı kanunla yapılan değişiklikten sonra gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflara yapılan yardım ve bağış karşılığı gelir vergisi ve kurumlar vergisinden düşülen tutarlar yıllar itibari ile ne kadardır? 2) Gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflardan hangilerine yardım veya bağış yapılarak, vergiden düşülmüştür? 3) Gıda bankacılığı yapan dernek veya vakıflar belge düzeni bakımından denetlenmiş midir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 17/09/2008 Ali Uzunırmak Aydın
Sayfa 61 -
T B M M B:64 23 . 2 . 2010 0 : 2 - 3 4 6 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki yazılı sorularımın Özelleştirme İdaresinin bağlı olduğu Bakan Sn. Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. Mümin İnan Niğde Soru: 1) 58, 59 ve 60'ıncı Hükümetleriniz döneminde ne kadarlık özelleştirme yaptınız? Bu gelirlerin ne kadarlık kısmını istihdama yönelik yatırımlarda kullandınız? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki yazılı sorularımın Maliye Bakanı Sn. Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. Mümin İnan Niğde Soru: 1- Türkiye'deki kayıt dışı ekonominin ne kadar olduğunu düşünüyorsunuz? Bakanlığınız döneminde kayıt dışılıkla mücadele için ne gibi yapısal tedbirler aldınız? Soru: 2- Bakanlığınızdan önce kayıt dişiliğin ekonomimizdeki oranı ne kadardı? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 12.09.2008 Kamer Genç Tunceli 1) Gerek Almanya'da ve gerekse Türkiye'de faaliyette bulunan Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernekleri 2003-2007 yıllarında Türkiye'den yurt dışına ihracat faaliyetlerinde bulunmuşlar mıdır? Bulunmuşlarsa ihracat da vergi iadesi almışlar mıdır? 2) Türkiye'de faaliyette bulunan Derneğin vergilendirme bakımından herhangi bir vergi incelemesine tabi tutulmuş mudur? Tutulmuş ise sonucu nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Sevahir Bayındır Şırnak Sorular: 1) 5035 sayılı kanunla yapılan değişiklikten sonra gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflara yapılan yardım ve bağış karşılığı gelir vergisi ve kurumlar vergisinden düşülen tutarlar yıllar itibari ile ne kadardır? 2) Gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflardan hangilerine yardım veya bağış yapılarak, vergiden düşülmüştür? 3) Gıda bankacılığı yapan dernek veya vakıflar belge düzeni bakımından denetlenmiş midir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 17/09/2008 Ali Uzunırmak Aydın TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 1) Aydın ili Sultanhisar ilçesi Tarım İl Müdürlüğüne ait olan fidan yetiştirme üretim alanı hangi ihale şartlarına göre özel sektöre kiraya verilmiştir? 2) İhale şartlarının yerine getirilip getirilmediği noktasında gerekli inceleme ve denetleme yapılmış mıdır? İhale şartlarına aykırı durumlar ve/veya işlemler olmuş mudur? Eğer varsa ne gibi kanuni bir işlem yapılmıştır? 3) İhaleyi alan firmanın unvanı nedir ve ortakları kimlerdir? İhaleyi hangi bedel üzerinden almıştır? 4) İhale dosyasının bir suretinin tarafımıza gönderilmesi mümkün müdür? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Ferit Mevlüt Aslanoğlu Malatya THY, Malatya satış ofisi kapatılarak, 35 km uzaktaki havaalanı ofisinden hizmet vermeye devam edilmektedir. Merkez ofisinin kapatılması ile THY'dan bilet satın almak isteyen yolcular ile kargo ve posta hizmeti alan müşteriler 35 km uzaktaki havaalanı ofisine gitmek zorunda kalmaktadır. Ayrıca, bilet satış acentelerinin yapamadığı hizmetler için yolcular yine aynı uygulamaya katlanmak zorunda kalmaktadır. Bu uygulama ile; a) THY'dan bilet satın alma olanağı ortadan kaldırılmaktadır. (Bizim yolcularımızın henüz Cali Center ve İnternet'ten bilet alma alışkanlığı henüz oluşmamıştır) b) THY ile kargo posta hizmetleri yapılamaz hâle getirilmek mi istenmektedir? Yukarıda belirttiğim nedenlerle THY'nın Malatya merkezdeki ofisinin yeniden açılmasını düşünür müsünüz? Yoksa THY'nın müşteri memnuniyeti anlayışının bu uygulamada olduğu gibi mi devam edeceğini, farklı bir uygulama yapılmayacağını bilmek zorunda mı kalalım? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Ferit Mevlüt Aslanoğlu Malatya THY, Çağrı Merkezindeki çalışan 550 kişinin, işten çıkartılarak bu işin ASSİSTT ve VODATECEH isimli firmaya verildiği belirtilmektedir. 1) THY'nın 550 çalışanının iş akitlerini bozarak aynı işi başka firmalara yaptırmanın etik, ahlaki ve yasal olarak izahı var mıdır? 2) Her iki firma kimdir? Nedir? Bu işi daha önce yapmışlar mıdır? 3) Bu işle ilgili herhangi bir ihale açılmış mıdır? 4) Bu firmalar, satılan Türk Telekom'un ortakları mıdır? Ayrıca bu işin verildiği firmaların birinde genel müdür olan AKP İl Başkan Yardımcısının etkisi olmuş mudur? 5) Müşteri memnuniyetini, kuruma ait personel olmadan sağlama konusu dikkate alınmış mıdır? 6) 550 çalışanı anında kapı dışarı eden THY yönetimi vicdanında bu olay büyük yara açmayacak mıdır? Bayram öncesi 550 çalışanın ve ailesinin yaşadığı şokun hesabını kimler verecektir? - 3 4 7 -
Sayfa 62 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 1) Aydın ili Sultanhisar ilçesi Tarım İl Müdürlüğüne ait olan fidan yetiştirme üretim alanı hangi ihale şartlarına göre özel sektöre kiraya verilmiştir? 2) İhale şartlarının yerine getirilip getirilmediği noktasında gerekli inceleme ve denetleme yapılmış mıdır? İhale şartlarına aykırı durumlar ve/veya işlemler olmuş mudur? Eğer varsa ne gibi kanuni bir işlem yapılmıştır? 3) İhaleyi alan firmanın unvanı nedir ve ortakları kimlerdir? İhaleyi hangi bedel üzerinden almıştır? 4) İhale dosyasının bir suretinin tarafımıza gönderilmesi mümkün müdür? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Ferit Mevlüt Aslanoğlu Malatya THY, Malatya satış ofisi kapatılarak, 35 km uzaktaki havaalanı ofisinden hizmet vermeye devam edilmektedir. Merkez ofisinin kapatılması ile THY'dan bilet satın almak isteyen yolcular ile kargo ve posta hizmeti alan müşteriler 35 km uzaktaki havaalanı ofisine gitmek zorunda kalmaktadır. Ayrıca, bilet satış acentelerinin yapamadığı hizmetler için yolcular yine aynı uygulamaya katlanmak zorunda kalmaktadır. Bu uygulama ile; a) THY'dan bilet satın alma olanağı ortadan kaldırılmaktadır. (Bizim yolcularımızın henüz Cali Center ve İnternet'ten bilet alma alışkanlığı henüz oluşmamıştır) b) THY ile kargo posta hizmetleri yapılamaz hâle getirilmek mi istenmektedir? Yukarıda belirttiğim nedenlerle THY'nın Malatya merkezdeki ofisinin yeniden açılmasını düşünür müsünüz? Yoksa THY'nın müşteri memnuniyeti anlayışının bu uygulamada olduğu gibi mi devam edeceğini, farklı bir uygulama yapılmayacağını bilmek zorunda mı kalalım? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. Ferit Mevlüt Aslanoğlu Malatya THY, Çağrı Merkezindeki çalışan 550 kişinin, işten çıkartılarak bu işin ASSİSTT ve VODATECEH isimli firmaya verildiği belirtilmektedir. 1) THY'nın 550 çalışanının iş akitlerini bozarak aynı işi başka firmalara yaptırmanın etik, ahlaki ve yasal olarak izahı var mıdır? 2) Her iki firma kimdir? Nedir? Bu işi daha önce yapmışlar mıdır? 3) Bu işle ilgili herhangi bir ihale açılmış mıdır? 4) Bu firmalar, satılan Türk Telekom'un ortakları mıdır? Ayrıca bu işin verildiği firmaların birinde genel müdür olan AKP İl Başkan Yardımcısının etkisi olmuş mudur? 5) Müşteri memnuniyetini, kuruma ait personel olmadan sağlama konusu dikkate alınmış mıdır? 6) 550 çalışanı anında kapı dışarı eden THY yönetimi vicdanında bu olay büyük yara açmayacak mıdır? Bayram öncesi 550 çalışanın ve ailesinin yaşadığı şokun hesabını kimler verecektir? - 3 4 7 - T B M M B: 64 23 . 2 . 2010 0 : 2 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. Ferit Mevlüt Aslanoğlu Malatya Elektrik enerjisi kullanarak tarımsal sulama yapan çiftçilerimiz ve sulama birlikleri ödenemez bir borç yükü ile karşı karşıya kalmışlardır. Cazibeli su kullanan çiftçilerimize önemli ölçüde haksızlık yapılmaktadır. Bu nedenle, a) Sulama birlikleri ve çiftçilerimizin elektrik borçları ile ilgili nasıl bir yapılandırma düşünmektesiniz? b) Cazibeli su kullanan çiftçilerimizle, elektrikle tarımsal sulama yapan çiftçilerimiz arasında oluşan haksız rekabeti ortadan kaldırmayı düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. Dr. Reşat Doğru Tokat Soru: Kamu personeline ödenen ücretlerde yapılan ek ödemelere ilişkin düzenleme sonrasında başta şef ve şube müdürleri kadrosunda görev yapanlar olmak üzere kamu çalışanları arasında yeni dengesizlikler oluşmuştur. Kamu çalışanları arasındaki bu mağduriyetin giderilmesi için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep Özelleştirme kapsamındaki Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'nce son bir ay içerisinde Çağrı Merkezinin kapatılması ile başlayan keyfî uygulamalar, dış hat seferlerinde gazete sansürlemesi ile devam etmektedir. 1) Türk Hava Yollarının dış hat seferlerinde gazete okumak isteyen yolculara belirli grup ve iktidar yandaşı gazetelerin dayatılması okuma ve basın özgürlüğüne ne kadar uygundur? 2) Türk Hava Yolları Yönetimi, Sayın Başbakan'ın bazı gazeteler için "Okumayın, evinize sokmayın" talimatını mı uygulamaktadır? 3) Bu uygulamadan sizin, Türk Hava Yolları Genel Müdürü'nün bilgisi var mıdır? 4) Ülkemizin itibarlı gazetelerinin (Hürriyet, Cumhuriyet, Milliyet, Vatan, Sözcü, Radikal, Posta) Türk Hava Yollarına alınmayarak, sansürlenmesi siyasi bir karar değil midir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep - 3 4 8 -
Sayfa 63 -
T B M M B: 64 23 . 2 . 2010 0 : 2 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. Ferit Mevlüt Aslanoğlu Malatya Elektrik enerjisi kullanarak tarımsal sulama yapan çiftçilerimiz ve sulama birlikleri ödenemez bir borç yükü ile karşı karşıya kalmışlardır. Cazibeli su kullanan çiftçilerimize önemli ölçüde haksızlık yapılmaktadır. Bu nedenle, a) Sulama birlikleri ve çiftçilerimizin elektrik borçları ile ilgili nasıl bir yapılandırma düşünmektesiniz? b) Cazibeli su kullanan çiftçilerimizle, elektrikle tarımsal sulama yapan çiftçilerimiz arasında oluşan haksız rekabeti ortadan kaldırmayı düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. Dr. Reşat Doğru Tokat Soru: Kamu personeline ödenen ücretlerde yapılan ek ödemelere ilişkin düzenleme sonrasında başta şef ve şube müdürleri kadrosunda görev yapanlar olmak üzere kamu çalışanları arasında yeni dengesizlikler oluşmuştur. Kamu çalışanları arasındaki bu mağduriyetin giderilmesi için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep Özelleştirme kapsamındaki Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'nce son bir ay içerisinde Çağrı Merkezinin kapatılması ile başlayan keyfî uygulamalar, dış hat seferlerinde gazete sansürlemesi ile devam etmektedir. 1) Türk Hava Yollarının dış hat seferlerinde gazete okumak isteyen yolculara belirli grup ve iktidar yandaşı gazetelerin dayatılması okuma ve basın özgürlüğüne ne kadar uygundur? 2) Türk Hava Yolları Yönetimi, Sayın Başbakan'ın bazı gazeteler için "Okumayın, evinize sokmayın" talimatını mı uygulamaktadır? 3) Bu uygulamadan sizin, Türk Hava Yolları Genel Müdürü'nün bilgisi var mıdır? 4) Ülkemizin itibarlı gazetelerinin (Hürriyet, Cumhuriyet, Milliyet, Vatan, Sözcü, Radikal, Posta) Türk Hava Yollarına alınmayarak, sansürlenmesi siyasi bir karar değil midir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep - 3 4 8 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 OECD tarafından kara listeye alınan vergi cenneti 33 ülkede, ya hiç vergi alınmıyor ya da çok düşük vergi alınıyor. Gelir sağlayıcı faaliyetlerin, bu ülkelerde kurulu veya kurulan şirketler üzerinden yapıldığı da bilinen bir gerçek, 1) Ülkemizde de yaşanan, münferit bazı şirketlerce kullanılması, vergi cenneti ülkelerden fatura alınıp gider yazılması, sonuçta daha az vergi ödenmesi üzerine; Bunu engellemek için yapılan 5520 sayılı yasal düzenleme ile "Vergi cenneti ülkelere yapılacak ödemelerden % 30 vergi kesintisi yapılması" sağlandı. Bakanlar Kurulunca ilan edilmesi gereken ülkeler listesi bugüne dek neden ilan edilmemiş, uygulamaya neden geçilememiştir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep Özelleştirme kapsamı içerisinde yıllardır yer alan, Türk Hava Yollarında; 1) 2006 yılında en iyi Çağrı Merkezi Ödülünü alan Türk Hava Yolları Çağrı Merkezi'nin kapatılarak, 550 çalışanının hiçbir gerekçe gösterilmeden Ramazan ayının bitiminde işten çıkarılması, Sendikal Hak ve Özgürlüklere aykırı değil midir? 2) Türk Hava Yollan'nın Çağrı Merkezi işinden çekilip, bu hizmeti iki özel firmadan satın almak istemesini ve şirketlerden birinin Genel Müdürünün iktidar partisinin İstanbul Eski İl Başkan Yardımcısı olmasını Etik buluyor musunuz? Taşeronlaştırma ve hizmet özelleştirmesiyle Rant yaratmak ve Türk Hava Yolları çalışanlarını Sendikasızlaştırmak mıdır? 3) Bugüne dek gerçekleşen özelleştirmelerde olduğu gibi 550 çalışanı işten çıkararak, Türk Hava Yollarının satışın yerli ve yabancı kişiler ile ortaklıklara, cazip ve sorunsuz hale getirmek değil midir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki yazılı sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. Mümin İnan Niğde Soru:l- Tarımsal verimlilikte büyük bir öneme sahip olan ve çiftçilerimizin en önemli girdi maliyetini oluşturan suni gübredeki vergi yüklerini hafifletme konusunda bir çalışmanız var mıdır? Soru:2- Ülkemizde mazot kullanımında Armatörlere tanıdığınız vergisel avantajların bir benzerini Çiftçilerimiz için de uygulamaya koymak konusunda bir çalışmanız var mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Mehmet Serdaroğlu Kastamonu Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan, 399/11 sayılı cetvele tabi yükseköğrenim mezunu personelin ücretlerinde, 14 Ekim 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Kamu İktisadi - 3 4 9 -
Sayfa 64 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 OECD tarafından kara listeye alınan vergi cenneti 33 ülkede, ya hiç vergi alınmıyor ya da çok düşük vergi alınıyor. Gelir sağlayıcı faaliyetlerin, bu ülkelerde kurulu veya kurulan şirketler üzerinden yapıldığı da bilinen bir gerçek, 1) Ülkemizde de yaşanan, münferit bazı şirketlerce kullanılması, vergi cenneti ülkelerden fatura alınıp gider yazılması, sonuçta daha az vergi ödenmesi üzerine; Bunu engellemek için yapılan 5520 sayılı yasal düzenleme ile "Vergi cenneti ülkelere yapılacak ödemelerden % 30 vergi kesintisi yapılması" sağlandı. Bakanlar Kurulunca ilan edilmesi gereken ülkeler listesi bugüne dek neden ilan edilmemiş, uygulamaya neden geçilememiştir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep Özelleştirme kapsamı içerisinde yıllardır yer alan, Türk Hava Yollarında; 1) 2006 yılında en iyi Çağrı Merkezi Ödülünü alan Türk Hava Yolları Çağrı Merkezi'nin kapatılarak, 550 çalışanının hiçbir gerekçe gösterilmeden Ramazan ayının bitiminde işten çıkarılması, Sendikal Hak ve Özgürlüklere aykırı değil midir? 2) Türk Hava Yollan'nın Çağrı Merkezi işinden çekilip, bu hizmeti iki özel firmadan satın almak istemesini ve şirketlerden birinin Genel Müdürünün iktidar partisinin İstanbul Eski İl Başkan Yardımcısı olmasını Etik buluyor musunuz? Taşeronlaştırma ve hizmet özelleştirmesiyle Rant yaratmak ve Türk Hava Yolları çalışanlarını Sendikasızlaştırmak mıdır? 3) Bugüne dek gerçekleşen özelleştirmelerde olduğu gibi 550 çalışanı işten çıkararak, Türk Hava Yollarının satışın yerli ve yabancı kişiler ile ortaklıklara, cazip ve sorunsuz hale getirmek değil midir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki yazılı sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim. Mümin İnan Niğde Soru:l- Tarımsal verimlilikte büyük bir öneme sahip olan ve çiftçilerimizin en önemli girdi maliyetini oluşturan suni gübredeki vergi yüklerini hafifletme konusunda bir çalışmanız var mıdır? Soru:2- Ülkemizde mazot kullanımında Armatörlere tanıdığınız vergisel avantajların bir benzerini Çiftçilerimiz için de uygulamaya koymak konusunda bir çalışmanız var mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Mehmet Serdaroğlu Kastamonu Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan, 399/11 sayılı cetvele tabi yükseköğrenim mezunu personelin ücretlerinde, 14 Ekim 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Kamu İktisadi - 3 4 9 - T B M M B:64 23 . 2 . 2010 0 : 2 - 3 5 0 - Teşebbüslerinde 2008 yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/1 )'den kaynaklanan 50 YTL civarında düşüşler olmuştur. 2008 yılının ücretlerini belirleyen Tebliğ, Ekim ayında yayınlandığı için Kurumlar tarafından anılan personele avans ödemesi yapılmış, Tebliğin yayınlanmasından sonra, yapılan ödemeler geri alınmaya başlanmıştır. Ayrıca söz konusu personelden teknik kadroda olmayanlar 2008 Ağustos ayında yapılan ek ödemelerden de yararlanamamışlardır. Sonuç itibariyle KİT'lerde çalışan yüksek öğrenim mezunu personel mağdur olmuştur. Soru: İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında, bir kısmı 2008 Ağustos ayında yapılan iyileştirmeden de yararlanamayan, KİT'lerde çalışan yükseköğrenim mezunu personelin mağduriyetine yol açan Tebliği düzeltmek için bir çalışmanız var mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep Global Finansal krizin etkilediği ülkemizde, lokomotif sektörlerden inşaat sektörünün de tıkandığı, İstihdam eksikliği yaratarak yüzlerce esnafımızı da olumsuz etkilediği bir gerçek iken, Bu sektörde krizin olumsuz etkilerinin azaltılması için bir takım tedbirlerin alınması, Ayrıca da kredi kullanmayan, KOSGEB'in desteklerinden faydalanamayan esnafımız için sicil affı çıkarılması zorunlu olmuştur. 1. Krizlerden dolayı sicili bozulan esnafımız için çıkarılacak sicil affı piyasaları rahatlatacak, kredi alamayan, KOSGEB'in desteklerinden faydalanamayan esnafımızı rahatlatacak sicil affı çıkarmayı düşünüyor musunuz? 2. İnşaat sektörlerinde yaşanan durgunluğu gidermek, ekonomik krizin olumsuz etkilerini azaltmak ve canlılık yaratmak için, Konutlarda tapu harcı indirimi ve KDV'de kademeli indirim yapılmasını düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 20.01.2009 Kamer Genç Tunceli İstanbul Vatan Caddesi'nde olan Maliye Binası boşaltılarak Cevizlibağ mevkisinde bulunan Yeşil Kundura Binasına taşınmıştır. 1- Bakanlığınız mülkiyetinde olan bu bina neden boşaltılarak maliye kiralık bir binaya taşınmıştır? 2- Yeni taşınılan binaya kaç lira kira ödenmektedir? Yeni taşınılan binanın mülkiyeti kime aittir? 3- Vatan Caddesi'nde bulunan maliyeye ait bu yeri satmayı düşünüyor musunuz? Satma konusunda Albayraklar'a verilmiş bir sözünüz var mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 20.01.2009 Erkan Akçay Manisa
Sayfa 65 -
T B M M B:64 23 . 2 . 2010 0 : 2 - 3 5 0 - Teşebbüslerinde 2008 yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/1 )'den kaynaklanan 50 YTL civarında düşüşler olmuştur. 2008 yılının ücretlerini belirleyen Tebliğ, Ekim ayında yayınlandığı için Kurumlar tarafından anılan personele avans ödemesi yapılmış, Tebliğin yayınlanmasından sonra, yapılan ödemeler geri alınmaya başlanmıştır. Ayrıca söz konusu personelden teknik kadroda olmayanlar 2008 Ağustos ayında yapılan ek ödemelerden de yararlanamamışlardır. Sonuç itibariyle KİT'lerde çalışan yüksek öğrenim mezunu personel mağdur olmuştur. Soru: İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında, bir kısmı 2008 Ağustos ayında yapılan iyileştirmeden de yararlanamayan, KİT'lerde çalışan yükseköğrenim mezunu personelin mağduriyetine yol açan Tebliği düzeltmek için bir çalışmanız var mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep Global Finansal krizin etkilediği ülkemizde, lokomotif sektörlerden inşaat sektörünün de tıkandığı, İstihdam eksikliği yaratarak yüzlerce esnafımızı da olumsuz etkilediği bir gerçek iken, Bu sektörde krizin olumsuz etkilerinin azaltılması için bir takım tedbirlerin alınması, Ayrıca da kredi kullanmayan, KOSGEB'in desteklerinden faydalanamayan esnafımız için sicil affı çıkarılması zorunlu olmuştur. 1. Krizlerden dolayı sicili bozulan esnafımız için çıkarılacak sicil affı piyasaları rahatlatacak, kredi alamayan, KOSGEB'in desteklerinden faydalanamayan esnafımızı rahatlatacak sicil affı çıkarmayı düşünüyor musunuz? 2. İnşaat sektörlerinde yaşanan durgunluğu gidermek, ekonomik krizin olumsuz etkilerini azaltmak ve canlılık yaratmak için, Konutlarda tapu harcı indirimi ve KDV'de kademeli indirim yapılmasını düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 20.01.2009 Kamer Genç Tunceli İstanbul Vatan Caddesi'nde olan Maliye Binası boşaltılarak Cevizlibağ mevkisinde bulunan Yeşil Kundura Binasına taşınmıştır. 1- Bakanlığınız mülkiyetinde olan bu bina neden boşaltılarak maliye kiralık bir binaya taşınmıştır? 2- Yeni taşınılan binaya kaç lira kira ödenmektedir? Yeni taşınılan binanın mülkiyeti kime aittir? 3- Vatan Caddesi'nde bulunan maliyeye ait bu yeri satmayı düşünüyor musunuz? Satma konusunda Albayraklar'a verilmiş bir sözünüz var mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 20.01.2009 Erkan Akçay Manisa TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 Maliye Bakanlığı'nca hazırlanmakta olan bir kanun tasarısı taslağında, Bakanlıkta Daire Başkanı ve üstü görevlerde bulunanlar ile Defterdar unvanında en az üç yıl görev yapmış olanların Personel Genel Müdürlüğü'nde Kontrolör olarak çalıştırılabileceği hükmünün yer alacağı ifade edilmektedir. 1. Gerek taşra gerekse merkezde görev yapmakta olan bazı unvanlardaki personelin, Bakanlığınız Personel Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere kadro oluşturma yönünde kanun değişikliği hazırlığı içinde olduğunuz doğru mudur? 2. Oluşturulacak kadro unvanının Kontrolör olacağı doğru mudur? 3. Bu kadroya, atanacak kişilerin yetişmesinde kariyer şartı aranmayacağına göre, kariyer meslek mensubu Bakanlığınız Kontrolörleri üzerinde yapacağı tahribat ve Kamu Denetim Sistemine yansımaları dikkate alınmış mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 20.01.2009 Erkan Akçay Manisa Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda, Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde çalışan, yaklaşık 40 bin personeli yöneten, denetimi koordine ederek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesinden, verginin tahakkukundan, tahsiline kadar önemli görevleri üstlenen, Müdür, Vergi Dairesi Müdürü ve Müdür Yardımcıları memurlarından daha düşük ücret almaktadırlar. Bu kapsamda; 1. Maliye Bakanlığı personeli arasında yaşanan ücret farklılıklarının giderilmesi hususunda bir çalışma yapılmakta mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 20.01.2009 Erkan Akçay Manisa 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A-ll 'nci maddesine göre, Maliye Bakanlığı bünyesinde uzman kadrosunda çalışan personel Denetim Tazminatı alırken, Vergi Usul Kanunu'nun 135'nci maddesine göre, fiilen denetim görevi yapan ve yaptıran Defterdar, Vergi Dairesi Başkanı, Vergi Dairesi Müdürü ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcıları denetim tazminatı alamamaktadırlar. Bu kapsamda; 1. Vergi Usul Kanunu'na göre inceleme yetkisi verilen Defterdar, Vergi Dairesi Başkanı, Vergi Dairesi Müdür ve Müdür Yardımcılarına Denetim tazminatı ödenmemesini doğru buluyor musunuz? 2. Defterdar, Vergi Dairesi Başkanı, Vergi Dairesi Müdür ve Müdür Yardımcılarına Denetim tazminatı ödenmesi ile ilgili bir çalışmanız var mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıda yer alan soruma Maliye Bakanının sözlü olarak cevap vermesini saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. Akif AKKUŞ Mersin - 3 5 1 -
Sayfa 66 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 Maliye Bakanlığı'nca hazırlanmakta olan bir kanun tasarısı taslağında, Bakanlıkta Daire Başkanı ve üstü görevlerde bulunanlar ile Defterdar unvanında en az üç yıl görev yapmış olanların Personel Genel Müdürlüğü'nde Kontrolör olarak çalıştırılabileceği hükmünün yer alacağı ifade edilmektedir. 1. Gerek taşra gerekse merkezde görev yapmakta olan bazı unvanlardaki personelin, Bakanlığınız Personel Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere kadro oluşturma yönünde kanun değişikliği hazırlığı içinde olduğunuz doğru mudur? 2. Oluşturulacak kadro unvanının Kontrolör olacağı doğru mudur? 3. Bu kadroya, atanacak kişilerin yetişmesinde kariyer şartı aranmayacağına göre, kariyer meslek mensubu Bakanlığınız Kontrolörleri üzerinde yapacağı tahribat ve Kamu Denetim Sistemine yansımaları dikkate alınmış mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 20.01.2009 Erkan Akçay Manisa Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda, Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde çalışan, yaklaşık 40 bin personeli yöneten, denetimi koordine ederek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesinden, verginin tahakkukundan, tahsiline kadar önemli görevleri üstlenen, Müdür, Vergi Dairesi Müdürü ve Müdür Yardımcıları memurlarından daha düşük ücret almaktadırlar. Bu kapsamda; 1. Maliye Bakanlığı personeli arasında yaşanan ücret farklılıklarının giderilmesi hususunda bir çalışma yapılmakta mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 20.01.2009 Erkan Akçay Manisa 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A-ll 'nci maddesine göre, Maliye Bakanlığı bünyesinde uzman kadrosunda çalışan personel Denetim Tazminatı alırken, Vergi Usul Kanunu'nun 135'nci maddesine göre, fiilen denetim görevi yapan ve yaptıran Defterdar, Vergi Dairesi Başkanı, Vergi Dairesi Müdürü ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcıları denetim tazminatı alamamaktadırlar. Bu kapsamda; 1. Vergi Usul Kanunu'na göre inceleme yetkisi verilen Defterdar, Vergi Dairesi Başkanı, Vergi Dairesi Müdür ve Müdür Yardımcılarına Denetim tazminatı ödenmemesini doğru buluyor musunuz? 2. Defterdar, Vergi Dairesi Başkanı, Vergi Dairesi Müdür ve Müdür Yardımcılarına Denetim tazminatı ödenmesi ile ilgili bir çalışmanız var mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıda yer alan soruma Maliye Bakanının sözlü olarak cevap vermesini saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. Akif AKKUŞ Mersin - 3 5 1 - TBMM B:64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 0 : 2 - 3 5 2 - Basın yayın organlarından öğrendiğimiz kadarıyla 30 yaş ve üzeri karayolu araçlarının, vergi ve trafik borçlarını silme karşılığı trafikten çekileceği belirtiliyor. Ancak bugün bu araç sahiplerinden bir kısmı, bahse konu araçları kullanıyor ve geçimini sağlamaya çalışıyor. Bu araç sahipleri zor şartlar altında bandrol, defter ücreti, muhasebe ücreti ve vergi ödediklerini belirterek, bunların yılda 6 bin TL'yi bulduğunu ve ödeme zorluğu içinde olduklarını kendilerinden götürü usulü vergi alınmasının daha uygun olacağını talep ediyorlar. Bu konuda bir çalışmanız var mı? Bu insanların mağduriyeti nasıl önlenecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep Ocak ayında açıklanan Bütçe açığı oranı % 466 ile son yılların en büyük Bütçe açığı olduğu bir gerçek iken; 29 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, Sayın Başbakan'ın Ekonomik krizi ve Yolsuzlukları görmezlikten gelerek Basın kuruluşlarını hedef alan konuşmaları üzerine, 1. Bakanlığınızca, Etkin bir Medya Grubuna kestiğiniz Astronomik Ceza Bütçe açığınızı kapatmak için midir, yoksa yolsuzlukları açıkladığı için cezalandırma ve susturma aracı mıdır? 2. Gazete almayın kampanyaları üzerine, Astronomik Vergi Cezasını iktidar Partisi Grup Başkanvekili'nin savunması Astronomik Cezanın siyasi vergi baskısı ve vergi salması olduğunu göstermiyor mu? 3. Aynı denetimleri, Deniz Feneri ile Ekonomik ilişkili olduğu mahkeme kararı ile belirlenen ve bugüne kadar hiçbir denetim geçirmeyen Kanal 7 yayıncılığına, Devletin bankalarından hangi koşullarda verildiği belli olmayan 750 Milyon Dolarlık kredi ile alınan ve % 25'i Katar'da kurulu bir şirkete satılan ATV-Sabah grubu için de yaptınız mı, yapmayı düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep Ekonomiyi canlandırmak amacıyla Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun ile 22.11.2008'de uygulamaya konulan Varlık Barışı Kanunundan; 1. Yasal kayıtlarda yer almayan yurt dışı ve yurt içi kıymetlerin kayıtlara intikal ettirilmesi süresi 02 Mart 2009 akşamı dolmuş bulunmaktadır. Bankalara, Aracı kurumlara, Vergi dairelerine başvuruda bulunan Şirket, Mükellef veya sade Vatandaş sayısı ne kadardır? 2. Bu başvuru sürecinde ne kadar yabancı veya yerli mevduat beyan edilmiştir? Döviz ve TL. cinsinden miktarı ne kadardır? 3. Bu yasal uygulamanın sonucunda Bakanlığınızın beklediği mevduat beyanı dolmuş mudur? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep
Sayfa 67 -
TBMM B:64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 0 : 2 - 3 5 2 - Basın yayın organlarından öğrendiğimiz kadarıyla 30 yaş ve üzeri karayolu araçlarının, vergi ve trafik borçlarını silme karşılığı trafikten çekileceği belirtiliyor. Ancak bugün bu araç sahiplerinden bir kısmı, bahse konu araçları kullanıyor ve geçimini sağlamaya çalışıyor. Bu araç sahipleri zor şartlar altında bandrol, defter ücreti, muhasebe ücreti ve vergi ödediklerini belirterek, bunların yılda 6 bin TL'yi bulduğunu ve ödeme zorluğu içinde olduklarını kendilerinden götürü usulü vergi alınmasının daha uygun olacağını talep ediyorlar. Bu konuda bir çalışmanız var mı? Bu insanların mağduriyeti nasıl önlenecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep Ocak ayında açıklanan Bütçe açığı oranı % 466 ile son yılların en büyük Bütçe açığı olduğu bir gerçek iken; 29 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, Sayın Başbakan'ın Ekonomik krizi ve Yolsuzlukları görmezlikten gelerek Basın kuruluşlarını hedef alan konuşmaları üzerine, 1. Bakanlığınızca, Etkin bir Medya Grubuna kestiğiniz Astronomik Ceza Bütçe açığınızı kapatmak için midir, yoksa yolsuzlukları açıkladığı için cezalandırma ve susturma aracı mıdır? 2. Gazete almayın kampanyaları üzerine, Astronomik Vergi Cezasını iktidar Partisi Grup Başkanvekili'nin savunması Astronomik Cezanın siyasi vergi baskısı ve vergi salması olduğunu göstermiyor mu? 3. Aynı denetimleri, Deniz Feneri ile Ekonomik ilişkili olduğu mahkeme kararı ile belirlenen ve bugüne kadar hiçbir denetim geçirmeyen Kanal 7 yayıncılığına, Devletin bankalarından hangi koşullarda verildiği belli olmayan 750 Milyon Dolarlık kredi ile alınan ve % 25'i Katar'da kurulu bir şirkete satılan ATV-Sabah grubu için de yaptınız mı, yapmayı düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep Ekonomiyi canlandırmak amacıyla Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun ile 22.11.2008'de uygulamaya konulan Varlık Barışı Kanunundan; 1. Yasal kayıtlarda yer almayan yurt dışı ve yurt içi kıymetlerin kayıtlara intikal ettirilmesi süresi 02 Mart 2009 akşamı dolmuş bulunmaktadır. Bankalara, Aracı kurumlara, Vergi dairelerine başvuruda bulunan Şirket, Mükellef veya sade Vatandaş sayısı ne kadardır? 2. Bu başvuru sürecinde ne kadar yabancı veya yerli mevduat beyan edilmiştir? Döviz ve TL. cinsinden miktarı ne kadardır? 3. Bu yasal uygulamanın sonucunda Bakanlığınızın beklediği mevduat beyanı dolmuş mudur? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep TBMM B:64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 0 : 2 - 3 5 3 - Ülkemizde yaşanan ekonomik krizin sonucu 27 çeyrektir, kesintisiz büyüyen ekonomimizde 7 yıl sonra daralma yaşandı, ihracatımız % 34 geriledi. 1. Ekonomik daralma arttıkça bütçe açığı da artacağına göre büyüme oranı % 4 olarak belirlenerek düzenlenen 2009 bütçesinin, revizyonunun gerekliliğini düşünüyor musunuz? 2. Otomotivde, beyaz eşyada yapılan ÖTV ve KDV oranlarının düşürülmesinin sınırlı bir toplum kesimine katkısı olurken, Ay sonunu getiremeyen, geçim sıkıntısı içerisindeki vatandaşlarımızın kullanmak zorunda oldukları elektrik, su ve doğalgazın, Gıda harcamalarının yükünü azaltmak, mutfak harcamalarına katkıda bulunmak için temel ihtiyaç maddelerinin, KDV oranlarının indirilmesini düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep Küresel krize karşı reel sektörü rahatlatmayı hedefleyen tedbirler kapsamında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasanın 48. maddesinde düzenlenen tecil ve taksitlendirme konusunda, Bakanlığınıza verilen yetkiye dayanarak hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği zor durumda olan tüm borçlular için olumlu karşılanmıştır. 1. Esnaf ve mükelleflerimizin bu tebliğ kapsamında yapılandırdıkları vergi ödemeleri taksitlerini, ekonomik kriz nedeniyle tecili ihlal eden, ödeyemeyen esnaf ve mükelleflerimize tecilin geçerli sayılması için bir olanak tanımayı düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın M. Şimşek tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. Hasan Özdemir Gaziantep Gaziantep'in kurumsal vergisi şampiyonu TEDAŞ yarattığı kaynakla Gaziantep ekonomisi için önemli bir alternatiftir. Ancak Gaziantep TEDAŞ Müdürlüğünün yarattığı bu kaynak Gaziantep ekonomisine Adana üzerinden Gaziantep'e getirilmektedir. Bu süreç içerisinde ise ciddi bir kaynak kaybı yaşanmaktadır. Buna göre; 1) Gaziantep ekonomisi için büyük bir kaynak kaybını ifade eden bu durumu ortadan kaldırmayı düşünüyor musunuz? Bu doğrultuda yapılan çalışmalarınız ya da projeleriniz nelerdir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim Erkan Akçay Manisa Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 02.12.2006 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı için 2500 ve 15.12.2007 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı için 2500 kişi olmak üzere toplam 5000 kişi olarak ilan edilen boş kadro sayısı kadar yapılan atamaların dışında;
Sayfa 68 -
TBMM B:64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 0 : 2 - 3 5 3 - Ülkemizde yaşanan ekonomik krizin sonucu 27 çeyrektir, kesintisiz büyüyen ekonomimizde 7 yıl sonra daralma yaşandı, ihracatımız % 34 geriledi. 1. Ekonomik daralma arttıkça bütçe açığı da artacağına göre büyüme oranı % 4 olarak belirlenerek düzenlenen 2009 bütçesinin, revizyonunun gerekliliğini düşünüyor musunuz? 2. Otomotivde, beyaz eşyada yapılan ÖTV ve KDV oranlarının düşürülmesinin sınırlı bir toplum kesimine katkısı olurken, Ay sonunu getiremeyen, geçim sıkıntısı içerisindeki vatandaşlarımızın kullanmak zorunda oldukları elektrik, su ve doğalgazın, Gıda harcamalarının yükünü azaltmak, mutfak harcamalarına katkıda bulunmak için temel ihtiyaç maddelerinin, KDV oranlarının indirilmesini düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Yaşar Ağyüz Gaziantep Küresel krize karşı reel sektörü rahatlatmayı hedefleyen tedbirler kapsamında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasanın 48. maddesinde düzenlenen tecil ve taksitlendirme konusunda, Bakanlığınıza verilen yetkiye dayanarak hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği zor durumda olan tüm borçlular için olumlu karşılanmıştır. 1. Esnaf ve mükelleflerimizin bu tebliğ kapsamında yapılandırdıkları vergi ödemeleri taksitlerini, ekonomik kriz nedeniyle tecili ihlal eden, ödeyemeyen esnaf ve mükelleflerimize tecilin geçerli sayılması için bir olanak tanımayı düşünüyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın M. Şimşek tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. Hasan Özdemir Gaziantep Gaziantep'in kurumsal vergisi şampiyonu TEDAŞ yarattığı kaynakla Gaziantep ekonomisi için önemli bir alternatiftir. Ancak Gaziantep TEDAŞ Müdürlüğünün yarattığı bu kaynak Gaziantep ekonomisine Adana üzerinden Gaziantep'e getirilmektedir. Bu süreç içerisinde ise ciddi bir kaynak kaybı yaşanmaktadır. Buna göre; 1) Gaziantep ekonomisi için büyük bir kaynak kaybını ifade eden bu durumu ortadan kaldırmayı düşünüyor musunuz? Bu doğrultuda yapılan çalışmalarınız ya da projeleriniz nelerdir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim Erkan Akçay Manisa Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 02.12.2006 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı için 2500 ve 15.12.2007 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı için 2500 kişi olmak üzere toplam 5000 kişi olarak ilan edilen boş kadro sayısı kadar yapılan atamaların dışında; TBMM B:64 23 . 2 . 2010 0 : 2 - 3 5 4 - 1- 02.12.2006 tarihinde yapılan sınav sonucunda açılan kişisel davalar sonucunda kaç kişinin ataması yapılmıştır, en düşük kaç puan ile atama yapılmıştır? 2- 02.12.2006 tarihinde yapılan sınav sonucunda 70 üzerinden 83 puan alarak sicil notu nedeniyle 2500 kişilik listenin dışında kalan 2008/1083 Y.D.İtiraz No'lu DİDDK Kararına göre kaç kişinin ataması yapılmıştır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Erkan Akçay Manisa Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 02.12.2006 tarihinde yapılan gelir uzmanlığı özel sınavı için 2.500 ve 15.12.2007 tarihinde yapılan gelir uzmanlığı özel sınavı için 2.500 kişi olmak üzere toplam 5 bin kişi olarak ilan edilen boş kadro sayısı kadar yapılan atamaların dışında; 1) 2006 ve 2007 yıllarında sınava girerek 70 ve üzeri puan alarak başarılı olan ve ataması yapılmayan kaç kişi vardır? 2) 02.12.2006 tarihinde yapılan gelir uzmanlığı sınavında 70 ve üzeri puan alanların 15.12.2007 tarihindeki sınava girmeden sıralamaya dâhil edilerek oluşturulan karma liste üzerinden yapılan atamaların iptaline ilişkin 2008/1083 no.lu DİDDK kararına göre 15.12.2007 tarihindeki sınav sonucuna göre kaç personelin ataması yapılmıştır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Erkan Akçay Manisa Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 02.12.2006 tarihinde yapılan gelir uzmanlığı özel sınavı için 2.500 ve 15.12.2007 tarihinde yapılan gelir uzmanlığı özel sınavı için 2.500 kişi olmak üzere toplam 5 bin kişi olarak ilan edilen boş kadro sayısı kadar yapılan atamaların dışında; 1) 15.12.2007 tarihinde yapılan sınav sonucunda açılan kişisel davalar sonucu kaç kişinin ataması yapılmıştır, en düşük kaç puanla atama yapılmıştır? 2) Tüm bu yapılan atamalar sonucunda 2006 ve 2007 yıllarında ilan edilen toplam 5 bin kişi dışında kişisel dava sonucu ataması yapılanlar ile DİDDK kararına göre 2006 ve 2007 yılı sınav sonuçlarına göre ataması yapılan toplam kaç kişi vardır? BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gündemin "Sözlü Sorular" kısmında yer alan ve Başkanlık Divanınca okunmuş 1 adet Millî Eğitim Bakanımıza ve 35 adet Bakanlığıma muhatap sözlü soru önergelerini cevaplamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Konuları itibarıyla aynı olan bazı sorulan birleştirerek cevaplandıracağım. İlk olarak Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru'nun Millî Eğitim Bakanımıza sorduğu (6/705) sayılı soruyu cevaplandıracağım. Uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığını da şiddet, zorbalık, ihmal, istismar ve zorlu yaşam olayları gibi risk etmenleri arasında değerlendirmekteyiz ve önleme çalışmalarını sürdürmekteyiz. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme
Sayfa 69 -
TBMM B:64 23 . 2 . 2010 0 : 2 - 3 5 4 - 1- 02.12.2006 tarihinde yapılan sınav sonucunda açılan kişisel davalar sonucunda kaç kişinin ataması yapılmıştır, en düşük kaç puan ile atama yapılmıştır? 2- 02.12.2006 tarihinde yapılan sınav sonucunda 70 üzerinden 83 puan alarak sicil notu nedeniyle 2500 kişilik listenin dışında kalan 2008/1083 Y.D.İtiraz No'lu DİDDK Kararına göre kaç kişinin ataması yapılmıştır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Erkan Akçay Manisa Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 02.12.2006 tarihinde yapılan gelir uzmanlığı özel sınavı için 2.500 ve 15.12.2007 tarihinde yapılan gelir uzmanlığı özel sınavı için 2.500 kişi olmak üzere toplam 5 bin kişi olarak ilan edilen boş kadro sayısı kadar yapılan atamaların dışında; 1) 2006 ve 2007 yıllarında sınava girerek 70 ve üzeri puan alarak başarılı olan ve ataması yapılmayan kaç kişi vardır? 2) 02.12.2006 tarihinde yapılan gelir uzmanlığı sınavında 70 ve üzeri puan alanların 15.12.2007 tarihindeki sınava girmeden sıralamaya dâhil edilerek oluşturulan karma liste üzerinden yapılan atamaların iptaline ilişkin 2008/1083 no.lu DİDDK kararına göre 15.12.2007 tarihindeki sınav sonucuna göre kaç personelin ataması yapılmıştır? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Erkan Akçay Manisa Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 02.12.2006 tarihinde yapılan gelir uzmanlığı özel sınavı için 2.500 ve 15.12.2007 tarihinde yapılan gelir uzmanlığı özel sınavı için 2.500 kişi olmak üzere toplam 5 bin kişi olarak ilan edilen boş kadro sayısı kadar yapılan atamaların dışında; 1) 15.12.2007 tarihinde yapılan sınav sonucunda açılan kişisel davalar sonucu kaç kişinin ataması yapılmıştır, en düşük kaç puanla atama yapılmıştır? 2) Tüm bu yapılan atamalar sonucunda 2006 ve 2007 yıllarında ilan edilen toplam 5 bin kişi dışında kişisel dava sonucu ataması yapılanlar ile DİDDK kararına göre 2006 ve 2007 yılı sınav sonuçlarına göre ataması yapılan toplam kaç kişi vardır? BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gündemin "Sözlü Sorular" kısmında yer alan ve Başkanlık Divanınca okunmuş 1 adet Millî Eğitim Bakanımıza ve 35 adet Bakanlığıma muhatap sözlü soru önergelerini cevaplamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Konuları itibarıyla aynı olan bazı sorulan birleştirerek cevaplandıracağım. İlk olarak Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru'nun Millî Eğitim Bakanımıza sorduğu (6/705) sayılı soruyu cevaplandıracağım. Uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığını da şiddet, zorbalık, ihmal, istismar ve zorlu yaşam olayları gibi risk etmenleri arasında değerlendirmekteyiz ve önleme çalışmalarını sürdürmekteyiz. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 Merkezi koordinatörlüğünde hazırlanan Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadelede Ulusal Politika ve Strateji Belgesi'nin Uygulanması İçin Eylem Planı 2007-2009'da Millî Eğitim Bakanlığı talep azaltımı, okul temelli önleme basamağında yer almıştır. Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında yaptığımız çalışmalarla ilgili olarak 21 Mayıs 2008 tarihinde bu amaçla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunda bir sunum yapılmıştır ve bu sunumda ülke ihtiyaçları doğrultusunda yapılan çalışmalar ve Alkol ve Diğer Madde Kullanımına Yönelik Avrupa Okul Araştırması'nın çeşitli akademisyenler tarafından belirlenen sakıncalı yönleri de açıklanmıştır. Avrupa ülkelerinin zarar azaltma ağırlıklı politikasından farklı olarak ülkemizde önleme mücadelesi verilmektedir. ESPAD tarzı çalışmaların bu mücadeleyi sekteye uğratacağı değerlendirilmektedir. (6/741) sayılı Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Akif Paksoy'un sorusunu cevaplıyorum: Bilindiği üzere katma değer vergisi oranları verginin kendine özgü yapısı, yansıma özelliği ile ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal şartlar, mal ve hizmetlerin talep ve arzı ile bu mal ve hizmetlerin düşük gelir gruplarının harcamaları içerisindeki payı yanında bütçe hedefleri de dikkate alınarak tespit edilmektedir. İlke olarak malın kullanım yerine göre katma değer vergisi oranı tespiti vergi tekniğine uygun düşmemektedir. Ancak, biz 16 Aralık 2008 tarih, 2008/14447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla 31 Mayıs 2008 tarihinden önce ihalesi yapılan yapım işlerinde 1 Ocak ve 30 Eylül 2008 döneminde kullanılan malzemelerden fiyatlarında beklenmeyen artış olanlara TEFE'deki yani Toptan Eşya Fiyatı Endeksi'ndeki ilgili endekslerle kıyaslanarak ilave fiyat farkı verilmesi imkânını sağladık. 2009'da yine konut ve iş yeri satışlarındaki durgunluğu gidermek amacıyla belli bir dönem yani mart-haziran dönemi 150 metrekare üzeri inşaatlarda KDV oranını yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uyguladık. Ayrıca, gayrimenkul alım satımlarına yönelik tapu harcını da Nisan-Haziran 2009 dönemi için binde 15'ten binde 5'e düşürdük. Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış'ın (6/769), (6/783) sayılı sorularını cevaplıyorum: Akaryakıt fiyatları 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren serbest piyasa koşulları içerisinde belirlenmektedir ve Bakanlığımızın herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir. Benzin ve motorin özel tüketim vergisi tutarlarında 3 Kasım 2007, 1 Temmuz 2008,14 Temmuz 2009 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde değişiklik yapılmıştır. 2005'ten bu yana akaryakıt fiyatlarında TÜFE ve ÜFE'deki artışlardan daha az olmuştur. 01/01/2005 ile 01/01/2010 döneminde Tüketici Fiyatları Endeksi yüzde 52 artmış olmasına rağmen, maktu ÖTV artışı benzinde yüzde 38,8; kırsal motorinde yüzde 47,9 olarak TÜFE artış oranının altında kalmıştır. Diğer taraftan hükümetlerimiz döneminde kamu çalışanlarının, dar gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artış öngören bir politika uygulanmıştır. 2002 Aralık-2010 Ocak döneminde aile yardımı ödeneği dâhil en düşük memur maaşı yüzde 196,6; net asgari ücret yüzde 183,2; en düşük SSK emekli aylığı yüzde 170,3; en düşük BAĞ-KUR esnaf emekli aylığı yüzde 275,2; en düşük BAĞ-KUR çiftçi emekli aylığı yüzde 501,9; en düşük memur emekli aylığı yüzde 129,7; altmış beş yaş aylığı yüzde 297,4; muhtar aylığı yüzde 251,3 oranında artmıştır. Bahsettiğimiz dönemde TÜFE ise yüzde 97,8 oranında gerçekleşmiştir. Bu oranlar çalışan, emekli ve dar gelirli vatandaşlarımızın gelirlerinde reel bir artış olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Şimdi de Sayın Mümin İnan'ın (6/810), (6/1073) sayılı sorularını cevaplıyorum: Tarımda kullanılan mazot ve kimyevi gübre için çiftçi kayıt sisteminden yararlanmak suretiyle alan bazlı destekleme ödemesi yapılmakta ve bu suretle vergi yükleri dolaylı olarak aşağı çekilmektedir. Vergi yüklerinin hafifletilmesi konusunda şu an itibarıyla yeni bir çalışmamız yoktur. - 3 5 5 -
Sayfa 70 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 Merkezi koordinatörlüğünde hazırlanan Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadelede Ulusal Politika ve Strateji Belgesi'nin Uygulanması İçin Eylem Planı 2007-2009'da Millî Eğitim Bakanlığı talep azaltımı, okul temelli önleme basamağında yer almıştır. Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında yaptığımız çalışmalarla ilgili olarak 21 Mayıs 2008 tarihinde bu amaçla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunda bir sunum yapılmıştır ve bu sunumda ülke ihtiyaçları doğrultusunda yapılan çalışmalar ve Alkol ve Diğer Madde Kullanımına Yönelik Avrupa Okul Araştırması'nın çeşitli akademisyenler tarafından belirlenen sakıncalı yönleri de açıklanmıştır. Avrupa ülkelerinin zarar azaltma ağırlıklı politikasından farklı olarak ülkemizde önleme mücadelesi verilmektedir. ESPAD tarzı çalışmaların bu mücadeleyi sekteye uğratacağı değerlendirilmektedir. (6/741) sayılı Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Akif Paksoy'un sorusunu cevaplıyorum: Bilindiği üzere katma değer vergisi oranları verginin kendine özgü yapısı, yansıma özelliği ile ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal şartlar, mal ve hizmetlerin talep ve arzı ile bu mal ve hizmetlerin düşük gelir gruplarının harcamaları içerisindeki payı yanında bütçe hedefleri de dikkate alınarak tespit edilmektedir. İlke olarak malın kullanım yerine göre katma değer vergisi oranı tespiti vergi tekniğine uygun düşmemektedir. Ancak, biz 16 Aralık 2008 tarih, 2008/14447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla 31 Mayıs 2008 tarihinden önce ihalesi yapılan yapım işlerinde 1 Ocak ve 30 Eylül 2008 döneminde kullanılan malzemelerden fiyatlarında beklenmeyen artış olanlara TEFE'deki yani Toptan Eşya Fiyatı Endeksi'ndeki ilgili endekslerle kıyaslanarak ilave fiyat farkı verilmesi imkânını sağladık. 2009'da yine konut ve iş yeri satışlarındaki durgunluğu gidermek amacıyla belli bir dönem yani mart-haziran dönemi 150 metrekare üzeri inşaatlarda KDV oranını yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uyguladık. Ayrıca, gayrimenkul alım satımlarına yönelik tapu harcını da Nisan-Haziran 2009 dönemi için binde 15'ten binde 5'e düşürdük. Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış'ın (6/769), (6/783) sayılı sorularını cevaplıyorum: Akaryakıt fiyatları 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren serbest piyasa koşulları içerisinde belirlenmektedir ve Bakanlığımızın herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir. Benzin ve motorin özel tüketim vergisi tutarlarında 3 Kasım 2007, 1 Temmuz 2008,14 Temmuz 2009 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde değişiklik yapılmıştır. 2005'ten bu yana akaryakıt fiyatlarında TÜFE ve ÜFE'deki artışlardan daha az olmuştur. 01/01/2005 ile 01/01/2010 döneminde Tüketici Fiyatları Endeksi yüzde 52 artmış olmasına rağmen, maktu ÖTV artışı benzinde yüzde 38,8; kırsal motorinde yüzde 47,9 olarak TÜFE artış oranının altında kalmıştır. Diğer taraftan hükümetlerimiz döneminde kamu çalışanlarının, dar gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artış öngören bir politika uygulanmıştır. 2002 Aralık-2010 Ocak döneminde aile yardımı ödeneği dâhil en düşük memur maaşı yüzde 196,6; net asgari ücret yüzde 183,2; en düşük SSK emekli aylığı yüzde 170,3; en düşük BAĞ-KUR esnaf emekli aylığı yüzde 275,2; en düşük BAĞ-KUR çiftçi emekli aylığı yüzde 501,9; en düşük memur emekli aylığı yüzde 129,7; altmış beş yaş aylığı yüzde 297,4; muhtar aylığı yüzde 251,3 oranında artmıştır. Bahsettiğimiz dönemde TÜFE ise yüzde 97,8 oranında gerçekleşmiştir. Bu oranlar çalışan, emekli ve dar gelirli vatandaşlarımızın gelirlerinde reel bir artış olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Şimdi de Sayın Mümin İnan'ın (6/810), (6/1073) sayılı sorularını cevaplıyorum: Tarımda kullanılan mazot ve kimyevi gübre için çiftçi kayıt sisteminden yararlanmak suretiyle alan bazlı destekleme ödemesi yapılmakta ve bu suretle vergi yükleri dolaylı olarak aşağı çekilmektedir. Vergi yüklerinin hafifletilmesi konusunda şu an itibarıyla yeni bir çalışmamız yoktur. - 3 5 5 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 Antalya Milletvekili Sayın Tayfur Süner'in (6/880) sayılı sorusunun cevabı: 100 bin lira ve üzerinde borcu olanlar kendilerine borcun yedi günlük süre içerisinde ödenmemesi hâlinde yurt dışı çıkış tahdidi uygulanacağı da belirtilen ödeme emri ile tebliğle haberdar edilmektedirler. Yasağın uygulanıp uygulanmadığı Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İnternet adreslerinden öğrenilebilir. Kaldı ki hastalık, iş bağlantısı gibi hâllerde yurt dışı çıkış tahdidi kaldınlabilmektedir. Niğde Milletvekili Sayın Mümin İnan'ın (6/886) sayılı sorusunun cevabını veriyorum: 58, 59 ve 60'ıncı hükümetler döneminde Özelleştirme İdaresince yapılan özelleştirmelerden elde edilen toplam gelir 30,6 milyar ABD dolarıdır. Bu gelirler bir genel bütçe geliri değildir. Özelleştirme Fonu hesaplarında toplanan gelirler, öncelikle 4046 sayılı Kanun'un 21, 22 ve 23'üncü maddelerinde yer alan iş kaybı tazminatı, nakle tabi personel ve yüzde 30 ilave emekli ikramiyesi gibi istihdam ödemelerinde kullanılmaktadır. Ayrıca, bahse konu hesap, özelleştirme programındaki kuruluşların finansman ihtiyaçları, borç ödemeleri ve hizmet alımları gibi giderleri için de kullanılmaktadır. Kalan nakit fazlası da aynı maddedeki hüküm gereği hazineye aktarılmaktadır. 2002-2009 döneminde 24,5 milyar dolar hazineye aktarılmıştır. Sayın Mümin İnan'ın (6/887) sayılı sorusunun cevabı: Kayıt dışı ekonominin büyüklüğüyle ilgili kesin bir rakam vermek mümkün değildir. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek amacıyla Temmuz 2008'de Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2008-2010) yürürlüğe konulmuştur. Bakanlığımızca ekonomide kayıt dişiliğin ve vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla mutat vergi denetimleri ve incelemelerinin yanı sıra belirlenen sektörlerde yaygın, yoğun vergi denetim ve inceleme faaliyetleri de sürdürülmektedir. Mükelleflere daha iyi hizmet verilebilmesi ve kayıt dışı ekonomiyle daha etkin mücadele edilebilmesi için Gelir İdaresi yeniden yapılandırılmış, teknolojik altyapısı da büyük ölçüde güçlendirilmiş ve bu konudaki çalışmalar tamamlanmıştır. Ayrıca, kayıtlı ekonomiye geçiş için çok somut birtakım tedbirler aldık. Akaryakıt pompalarına ödeme kaydedici cihaz takıldı. Akaryakıt dağıtım şirketlerinin depolarına on-line olarak takibe imkân sağlayan sayaçların takılması gerçekleştirildi. Belli bir tutarı aşan ödemelerin ve kiraların bankacılık sisteminden geçirilmesi zorunluluğu getirildi. Büyük ölçüde tamamlanan Veri Ambarı Kurulması Projesi şu anda uygulamada. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının vergi kimlik numarası olamkicullanılması gibi birçok diğer tedbir alınmıştır. Kayıt dişiliğin önlenmesi için idari ve teknolojik altyapının güçlendirilmesinin yanında vergi oranlarının aşağı çekilmesi istisna ve muafiyetlerin daraltılması ve vergi sisteminin basitleştirilmesi yönünde de çok önemli adımlar attık. Şimdi de Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in (6/976) ve Şırnak Milletvekili Sayın Sevahir Bayındır'ın (6/996) sayılı sorularının cevabını birlikte veriyorum: Derneklerin bizatihi kendileri değil bağlı iktisadi işletmeleri kurumlar vergisi mükellefidirler. Dernekler İçişleri Bakanlığı veya mülki idare amirleri tarafından, vakıflar ise Vakıflar Genel Müdürlüğünce denetlenmektedir. Kamuya yararlı dernek statüsü verilen dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar vergi ayrıcalıklarından yararlandıklarından Bakanlığımızca ayrıca incelenmektedirler. Diğer taraftan, mükelleflerin gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara yaptıkları bağış ve yardımların vergi matrahından indiriminde vergi kanunlarına uygun hareket edilip edilmediği hususu ayrıca denetlenmektedir. - 3 5 6 -
Sayfa 71 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 Antalya Milletvekili Sayın Tayfur Süner'in (6/880) sayılı sorusunun cevabı: 100 bin lira ve üzerinde borcu olanlar kendilerine borcun yedi günlük süre içerisinde ödenmemesi hâlinde yurt dışı çıkış tahdidi uygulanacağı da belirtilen ödeme emri ile tebliğle haberdar edilmektedirler. Yasağın uygulanıp uygulanmadığı Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İnternet adreslerinden öğrenilebilir. Kaldı ki hastalık, iş bağlantısı gibi hâllerde yurt dışı çıkış tahdidi kaldınlabilmektedir. Niğde Milletvekili Sayın Mümin İnan'ın (6/886) sayılı sorusunun cevabını veriyorum: 58, 59 ve 60'ıncı hükümetler döneminde Özelleştirme İdaresince yapılan özelleştirmelerden elde edilen toplam gelir 30,6 milyar ABD dolarıdır. Bu gelirler bir genel bütçe geliri değildir. Özelleştirme Fonu hesaplarında toplanan gelirler, öncelikle 4046 sayılı Kanun'un 21, 22 ve 23'üncü maddelerinde yer alan iş kaybı tazminatı, nakle tabi personel ve yüzde 30 ilave emekli ikramiyesi gibi istihdam ödemelerinde kullanılmaktadır. Ayrıca, bahse konu hesap, özelleştirme programındaki kuruluşların finansman ihtiyaçları, borç ödemeleri ve hizmet alımları gibi giderleri için de kullanılmaktadır. Kalan nakit fazlası da aynı maddedeki hüküm gereği hazineye aktarılmaktadır. 2002-2009 döneminde 24,5 milyar dolar hazineye aktarılmıştır. Sayın Mümin İnan'ın (6/887) sayılı sorusunun cevabı: Kayıt dışı ekonominin büyüklüğüyle ilgili kesin bir rakam vermek mümkün değildir. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek amacıyla Temmuz 2008'de Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2008-2010) yürürlüğe konulmuştur. Bakanlığımızca ekonomide kayıt dişiliğin ve vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla mutat vergi denetimleri ve incelemelerinin yanı sıra belirlenen sektörlerde yaygın, yoğun vergi denetim ve inceleme faaliyetleri de sürdürülmektedir. Mükelleflere daha iyi hizmet verilebilmesi ve kayıt dışı ekonomiyle daha etkin mücadele edilebilmesi için Gelir İdaresi yeniden yapılandırılmış, teknolojik altyapısı da büyük ölçüde güçlendirilmiş ve bu konudaki çalışmalar tamamlanmıştır. Ayrıca, kayıtlı ekonomiye geçiş için çok somut birtakım tedbirler aldık. Akaryakıt pompalarına ödeme kaydedici cihaz takıldı. Akaryakıt dağıtım şirketlerinin depolarına on-line olarak takibe imkân sağlayan sayaçların takılması gerçekleştirildi. Belli bir tutarı aşan ödemelerin ve kiraların bankacılık sisteminden geçirilmesi zorunluluğu getirildi. Büyük ölçüde tamamlanan Veri Ambarı Kurulması Projesi şu anda uygulamada. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının vergi kimlik numarası olamkicullanılması gibi birçok diğer tedbir alınmıştır. Kayıt dişiliğin önlenmesi için idari ve teknolojik altyapının güçlendirilmesinin yanında vergi oranlarının aşağı çekilmesi istisna ve muafiyetlerin daraltılması ve vergi sisteminin basitleştirilmesi yönünde de çok önemli adımlar attık. Şimdi de Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in (6/976) ve Şırnak Milletvekili Sayın Sevahir Bayındır'ın (6/996) sayılı sorularının cevabını birlikte veriyorum: Derneklerin bizatihi kendileri değil bağlı iktisadi işletmeleri kurumlar vergisi mükellefidirler. Dernekler İçişleri Bakanlığı veya mülki idare amirleri tarafından, vakıflar ise Vakıflar Genel Müdürlüğünce denetlenmektedir. Kamuya yararlı dernek statüsü verilen dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar vergi ayrıcalıklarından yararlandıklarından Bakanlığımızca ayrıca incelenmektedirler. Diğer taraftan, mükelleflerin gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara yaptıkları bağış ve yardımların vergi matrahından indiriminde vergi kanunlarına uygun hareket edilip edilmediği hususu ayrıca denetlenmektedir. - 3 5 6 - TBMM B:64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 0 : 2 - 3 5 7 - (6/976) sayılı soruda belirtilen Derneğin 2003 ila 2007 yılları arasında ihracat faaliyetinde bulunmadığı tespit edilmiştir. 2004-2007 yılları arasında 76 gelir vergisi mükellefi tarafından gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara yaklaşık 2 milyon TL bağış ve yardımda bulunulmuştur. Kurumlar vergisi beyannamelerinde gıda bankacılığı kapsamında indirim konusu yapılan bağış ve yardımlara ilişkin ayrıntılı açıklama yer almadığından kurumlar vergisi mükelleflerince yapılan bu yardımlara ilişkin veri bulunmamaktadır. Aydın Milletvekili Sayın Ali Uzunırmak'ın (6/1000) sayılı sorusunu cevaplıyorum: Aydın ili Sultanhisar ilçesindeki söz konusu taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanun'un 74'üncü maddesine istinaden çıkartılan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ile 3 Mayıs 2007 tarihinde yayımlanan Hazine Arazilerinin Teknolojik veya Jeotermal Seracılık ve Organik Tarım Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde teknolojik seracılık yapmak amacıyla ihale edilmiştir. İhaleyi 48 bin liralık ilk yıl irtifak hakkı bedeli üzerinden Gökkale Organik Ürünler Sanayi Ticaret Limitet Şirketi almıştır. Şirkete bir yıl süreli ön izin verilmiş, ön izin yükümlülüklerini yerine getirmesi üzerine de kırk dokuz yıl süreli ve bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı tesisi uygun görülmüştür. Adı geçen şirket tarafından, tesisin onaylı projesine uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin olarak Bakanlığımızca yapılan kontroller sonucu, tesisin kısmen üretime geçtiği, birtakım yapı ve tesislerin ise inşaatının hâlâ devam ettiği tespit edilmiş olup konunun takibi devam etmektedir yani konu takip edilmektedir. Bakanlığımız bu ve benzeri bütün uygulamalarda ihale şartlarının yerine getirilip getirilmediğini takip etmekte ve gereğini de yapmaktadır. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanun'un 21'inci ve 23'üncü maddelerindeki hükümler nedeniyle ihale dosyasının bir nüshasını verme imkânımız bulunmamaktadır. (6/1036) sayılı Sayın Reşat Doğru'nun sorusunun cevabı: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 3'üncü maddesi uyarınca yürürlüğe konulan 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kapsama dâhil personelden şube müdürlerinin ek ödeme oranı kadro derecelerine bağlı olarak yüzde 52 ve yüzde 53, şeflerin ise yüzde 51 ve yüzde 52 olarak belirlenmiştir. Anılan kararda 2010/7 sayılı Bakanlar Kurulu Karan'yla yapılan değişiklikle şube müdürlerinin ek ödeme oranı yüzde 100'e çıkartılmıştır. 2006 ve 2008 yıllarında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 3'üncü maddesinde yapmış olduğumuz düzenlemeler neticesinde, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerindeki dengesizlikler kısmen de olsa giderilmiştir. İmkânlar çerçevesinde mevcut dengesizlikleri giderme amacındayız. Şimdi de Sayın Ağyüz'ün (6/1045) sayılı sorusunu cevaplandırıyorum: Vergi cenneti olarak nitelenen ülkelerin belirlenmesi için, kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesiyle aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi olmak üzere iki temel kriter öngörülmüştür. Finlandiya ve Norveç'le olan mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme anlaşmaları yakın dönemde revize edilmiş, Malezya Anlaşması'nda bilgi değişimi maddesi genişletilmiş, İsviçre'yle de Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması parafe edilmiş olup önümüzdeki günlerde imzalanması beklenmektedir. Diğer taraftan, OECD'nin vergi cenneti kapsamına aldığı ülkelerin çoğuna yazılı teklifler gönderilmiş, olumlu cevaplar alınmıştır. Uygulamanın doğru yapılabilmesini teminen, Bakanlar Kurulunca ilan edilecek ülkelerin tespitine ilişkin çalışmalarının sonuçlandırılması gayreti içerisindeyiz.
Sayfa 72 -
TBMM B:64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 0 : 2 - 3 5 7 - (6/976) sayılı soruda belirtilen Derneğin 2003 ila 2007 yılları arasında ihracat faaliyetinde bulunmadığı tespit edilmiştir. 2004-2007 yılları arasında 76 gelir vergisi mükellefi tarafından gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara yaklaşık 2 milyon TL bağış ve yardımda bulunulmuştur. Kurumlar vergisi beyannamelerinde gıda bankacılığı kapsamında indirim konusu yapılan bağış ve yardımlara ilişkin ayrıntılı açıklama yer almadığından kurumlar vergisi mükelleflerince yapılan bu yardımlara ilişkin veri bulunmamaktadır. Aydın Milletvekili Sayın Ali Uzunırmak'ın (6/1000) sayılı sorusunu cevaplıyorum: Aydın ili Sultanhisar ilçesindeki söz konusu taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanun'un 74'üncü maddesine istinaden çıkartılan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ile 3 Mayıs 2007 tarihinde yayımlanan Hazine Arazilerinin Teknolojik veya Jeotermal Seracılık ve Organik Tarım Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde teknolojik seracılık yapmak amacıyla ihale edilmiştir. İhaleyi 48 bin liralık ilk yıl irtifak hakkı bedeli üzerinden Gökkale Organik Ürünler Sanayi Ticaret Limitet Şirketi almıştır. Şirkete bir yıl süreli ön izin verilmiş, ön izin yükümlülüklerini yerine getirmesi üzerine de kırk dokuz yıl süreli ve bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı tesisi uygun görülmüştür. Adı geçen şirket tarafından, tesisin onaylı projesine uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin olarak Bakanlığımızca yapılan kontroller sonucu, tesisin kısmen üretime geçtiği, birtakım yapı ve tesislerin ise inşaatının hâlâ devam ettiği tespit edilmiş olup konunun takibi devam etmektedir yani konu takip edilmektedir. Bakanlığımız bu ve benzeri bütün uygulamalarda ihale şartlarının yerine getirilip getirilmediğini takip etmekte ve gereğini de yapmaktadır. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanun'un 21'inci ve 23'üncü maddelerindeki hükümler nedeniyle ihale dosyasının bir nüshasını verme imkânımız bulunmamaktadır. (6/1036) sayılı Sayın Reşat Doğru'nun sorusunun cevabı: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 3'üncü maddesi uyarınca yürürlüğe konulan 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kapsama dâhil personelden şube müdürlerinin ek ödeme oranı kadro derecelerine bağlı olarak yüzde 52 ve yüzde 53, şeflerin ise yüzde 51 ve yüzde 52 olarak belirlenmiştir. Anılan kararda 2010/7 sayılı Bakanlar Kurulu Karan'yla yapılan değişiklikle şube müdürlerinin ek ödeme oranı yüzde 100'e çıkartılmıştır. 2006 ve 2008 yıllarında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 3'üncü maddesinde yapmış olduğumuz düzenlemeler neticesinde, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerindeki dengesizlikler kısmen de olsa giderilmiştir. İmkânlar çerçevesinde mevcut dengesizlikleri giderme amacındayız. Şimdi de Sayın Ağyüz'ün (6/1045) sayılı sorusunu cevaplandırıyorum: Vergi cenneti olarak nitelenen ülkelerin belirlenmesi için, kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesiyle aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi olmak üzere iki temel kriter öngörülmüştür. Finlandiya ve Norveç'le olan mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme anlaşmaları yakın dönemde revize edilmiş, Malezya Anlaşması'nda bilgi değişimi maddesi genişletilmiş, İsviçre'yle de Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması parafe edilmiş olup önümüzdeki günlerde imzalanması beklenmektedir. Diğer taraftan, OECD'nin vergi cenneti kapsamına aldığı ülkelerin çoğuna yazılı teklifler gönderilmiş, olumlu cevaplar alınmıştır. Uygulamanın doğru yapılabilmesini teminen, Bakanlar Kurulunca ilan edilecek ülkelerin tespitine ilişkin çalışmalarının sonuçlandırılması gayreti içerisindeyiz. T B M M B:64 23 . 2 . 2010 0 : 2 - 3 5 8 - (6/1128) sayılı, Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet Serdaroğlu'na ait soruyu cevaplandırıyorum: Söz konusu düzeltme Yüksek Planlama Kurulunun 5 Haziran 2009 tarihli kararıyla, 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere yapılmıştır. (6/1131) sayılı Sayın Yaşar Ağyüz'ün sorusunun cevabı şöyledir: Sicil affına ilişkin 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun 28 Ocak 2009 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İnşaat sektörüne ilişkin konuyu (6/741) sayılı sorunun cevabında belirtmiştim. Burada tekrarlamaya gerek görmüyorum. Temmuz 2009 tarihindeki 5904 sayılı Kanun'la küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, KOBİ'lerin 2009 yılı sonuna kadar yapılacak birleşmelerde, birleşen şirketlere birleşme işlemlerinden doğan kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesi, üç yıl boyunca yüzde 75 indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanması, birleşen kurumların geçmiş zararlarının indirim konusu yapılması, birleşme işlemlerine ilişkin katma değer vergisi istisnası şeklinde vergi avantajları getirmiştir. Ayrıca, 2009 Ekim ayında esnaf ve sanatkârlarımız ile tüm KOBİ'lerimize yönelik yeni bir kredi destek programı açıklanmış ve uygulamaya konulmuştur. Sayın Kamer Genc'in (6/1195)... BAŞKAN - Sayın Bakan, bir saniye. On dakika süreniz kaldı, 6 sayın milletvekili sordukları sorularla ilgili açıklama isteyecekler, önce onlara söz vereceğim, sonra kalan süreyi siz değerlendireceksiniz Sayın Bakan. Yerinize buyurun, süreyi biliyorsunuz, bir saat. Sayın Doğru, buyurun. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Bir dakika efendim, bizim sorularımız? BAŞKAN - Buyurun. REŞAT DOĞRU (Tokat) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Millî Eğitim Bakanlığının, okullardaki uyuşturucu ve madde bağımlılığının araştırılmasına izin vermeyeceğini, kendinize göre gerekçelerle açıkladınız. Bu, çok yanlıştır. Dünyada her ülke okullarda araştırma yaptırıyor, ona göre de önlemler alıyorlar. Dolayısıyla üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. İkinci olarak, tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlan, ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Tokat ili Erbaa ilçesinde de mevcuttur. Elektrik borçlanndan dolayı sulama kanallarına su verilememektedir. Bu da çiftçilerin ürününün susuzluktan yok olmasına sebep olmaktadır. 2010 senesi tarım mevsimine geldiğimiz bugünlerde borçlar tekrar karşımıza gelmektedir. İnsanlar kanallara su gelip gelmeyeceğini beklemektedirler. Bundan dolayı da acaba üretim yapalım mı yapmayalım mı diye de beklenti içerisindeler. Açık olarak, siz, borçları erteleyecek misiniz, ertelemeyecek misiniz? Yani çiftçi üretim yapsın mı, yapmasın mı? Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Doğru. Sayın Aslanoğlu, sizin sorular cevaplandırılmadı, onun için söz veremeyeceğim. Sayın Süner, buyurun... Sayın Süner yok. Sayın Çalış... HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkan, teşekkürler. Sayın Bakan, akaryakıt fiyatları ve zamlar çiftçi, esnaf, zanaatkar, sanayici, imalatçı kısaca toplumun her kesimini ilgilendirmektedir. Her ne kadar, konuşmanızda da belirttiğiniz gibi, fiyatları
Sayfa 73 -
T B M M B:64 23 . 2 . 2010 0 : 2 - 3 5 8 - (6/1128) sayılı, Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet Serdaroğlu'na ait soruyu cevaplandırıyorum: Söz konusu düzeltme Yüksek Planlama Kurulunun 5 Haziran 2009 tarihli kararıyla, 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere yapılmıştır. (6/1131) sayılı Sayın Yaşar Ağyüz'ün sorusunun cevabı şöyledir: Sicil affına ilişkin 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun 28 Ocak 2009 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İnşaat sektörüne ilişkin konuyu (6/741) sayılı sorunun cevabında belirtmiştim. Burada tekrarlamaya gerek görmüyorum. Temmuz 2009 tarihindeki 5904 sayılı Kanun'la küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, KOBİ'lerin 2009 yılı sonuna kadar yapılacak birleşmelerde, birleşen şirketlere birleşme işlemlerinden doğan kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesi, üç yıl boyunca yüzde 75 indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanması, birleşen kurumların geçmiş zararlarının indirim konusu yapılması, birleşme işlemlerine ilişkin katma değer vergisi istisnası şeklinde vergi avantajları getirmiştir. Ayrıca, 2009 Ekim ayında esnaf ve sanatkârlarımız ile tüm KOBİ'lerimize yönelik yeni bir kredi destek programı açıklanmış ve uygulamaya konulmuştur. Sayın Kamer Genc'in (6/1195)... BAŞKAN - Sayın Bakan, bir saniye. On dakika süreniz kaldı, 6 sayın milletvekili sordukları sorularla ilgili açıklama isteyecekler, önce onlara söz vereceğim, sonra kalan süreyi siz değerlendireceksiniz Sayın Bakan. Yerinize buyurun, süreyi biliyorsunuz, bir saat. Sayın Doğru, buyurun. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Bir dakika efendim, bizim sorularımız? BAŞKAN - Buyurun. REŞAT DOĞRU (Tokat) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Millî Eğitim Bakanlığının, okullardaki uyuşturucu ve madde bağımlılığının araştırılmasına izin vermeyeceğini, kendinize göre gerekçelerle açıkladınız. Bu, çok yanlıştır. Dünyada her ülke okullarda araştırma yaptırıyor, ona göre de önlemler alıyorlar. Dolayısıyla üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. İkinci olarak, tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlan, ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Tokat ili Erbaa ilçesinde de mevcuttur. Elektrik borçlanndan dolayı sulama kanallarına su verilememektedir. Bu da çiftçilerin ürününün susuzluktan yok olmasına sebep olmaktadır. 2010 senesi tarım mevsimine geldiğimiz bugünlerde borçlar tekrar karşımıza gelmektedir. İnsanlar kanallara su gelip gelmeyeceğini beklemektedirler. Bundan dolayı da acaba üretim yapalım mı yapmayalım mı diye de beklenti içerisindeler. Açık olarak, siz, borçları erteleyecek misiniz, ertelemeyecek misiniz? Yani çiftçi üretim yapsın mı, yapmasın mı? Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Doğru. Sayın Aslanoğlu, sizin sorular cevaplandırılmadı, onun için söz veremeyeceğim. Sayın Süner, buyurun... Sayın Süner yok. Sayın Çalış... HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkan, teşekkürler. Sayın Bakan, akaryakıt fiyatları ve zamlar çiftçi, esnaf, zanaatkar, sanayici, imalatçı kısaca toplumun her kesimini ilgilendirmektedir. Her ne kadar, konuşmanızda da belirttiğiniz gibi, fiyatları TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 serbest piyasa ve dünya petrol fiyatlarındaki serbest gidişat etkilese de, dünyada akaryakıt üzerinden en çok vergi alan ülkelerden birisi Türkiye. Bu konuda, akaryakıt fiyatları üzerindeki vergilerin düşürülmesiyle ilgili önümüzdeki dönem bir çalışmanız olacak mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir diğer husus: Bizim "bordro mahkûmları" dediğimiz memur ve emeklilerin -gerçi yakın bir zamanda alt gelir grubunda bir rahatlatma olsa da BAĞ-KUR ve sigortalılarda- sıkıntıları devam etmektedir. Bunlar geçmişe dönük, özellikle enflasyon oranında maaşlan verilse de refah payıyla ilgili alacakları olduğuna inanıyorlar. Bu refah payını vermeyi düşünüyor musunuz? Bir diğer husus: Bundan sonraki maaş belirlemelerinde maaş artı refah payı beklentileri var. Bu konuda ne diyorsunuz? Teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çalış. Sayın İnan... MÜMİN İNAN (Niğde) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Bakanım, 2002 seçimleri öncesinde Sayın Başbakan, Niğde'de, özellikle mazot fiyatlarıyla ilgili geçmiş hükümetlerin çiftçiyi kazıkladığını ve mazot ve benzin fiyatlarının çok önemli bir kısmının vergi olduğunu söylemiş, iktidara gelirlerse bunları yarı yarıya indireceklerine dair söz vermişlerdi. Ama maalesef o günden bugüne değişen bir şey olmadı, 3-4 katı mazot fiyatları arttı. Hiç olmazsa önümüzdeki dönem içerisinde, çok zor durumda kalan çiftçilerin bu konulardan faydalanması için birtakım çalışmalar yapmanızı bekliyoruz. Diğer taraftan, geçtiğimiz hafta içerisinde yine size sulama elektrik borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bir soru yönelttiğimizde "düşünebiliriz" demiştiniz. Bunun üzerine çiftçilerin çok önemli bir kısmı, hemen hemen tamamı bir beklenti içerisinde çünkü bu paraların artık ödenmesi mümkün değildir. "En azından bir teklif gelirse.. ." dediniz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuda bir kanun teklifimiz var. Bu tür ödemeleri beş yıla yaymak suretiyle, çiftçilerimizin borçlarını da dondurmak suretiyle bir ödeme planının çıkarılması hem çiftçilerimizi rahatlatacaktır hem de yapılacak çalışmalarla bütçeye önemli katkılar sağlanacaktır diye düşünüyorum. Bu konudaki çalışmanızı bekliyoruz efendim. Diğer taraftan da özelleştirmelerden 31 milyar dolara yakın, çok büyük bir meblağın elde edildiğini burada gördük ama maalesef bunun istihdama çok yansımadığını ve Türkiye'deki işsizlik oranlarının yüzde 13,5'lere demirlediğini TÜİK'in rakamlarından anlıyoruz. Dolayısıyla bunların yeniden ekonomiye kazandırılması için özelikle özelleştirmelerden elde ettiğiniz gelirlerle ilgili sizlerden çalışma bekliyoruz çünkü Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri işsizlik olarak önümüzde beklemektedir. Teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Sayın İnan, teşekkür ediyorum. Sayın Genç.. . KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, Deniz Feneri ile ilgili olarak sorduğum sorulara maalesef yeterli bir bilgi alamadım çünkü bu Deniz Feneri AKP İktidarı zamanında en fazla korunmaya mazhar bir dernek. Biliyorsunuz, bu Deniz Fenerinin yurt dışındaki yöneticileri Almanya'da mahkûm oldu. Burada, vatandaşların dinî duygularını istismar etmek suretiyle topladıkları paralarla, muhtaç insanlara yardım etmeleri gerekirken, AKP'ye yakın, üst düzey yöneticilere ve Kanal 7'nin kurulmasına büyük katkılar sağlanmıştı. - 3 5 9 -
Sayfa 74 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 serbest piyasa ve dünya petrol fiyatlarındaki serbest gidişat etkilese de, dünyada akaryakıt üzerinden en çok vergi alan ülkelerden birisi Türkiye. Bu konuda, akaryakıt fiyatları üzerindeki vergilerin düşürülmesiyle ilgili önümüzdeki dönem bir çalışmanız olacak mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir diğer husus: Bizim "bordro mahkûmları" dediğimiz memur ve emeklilerin -gerçi yakın bir zamanda alt gelir grubunda bir rahatlatma olsa da BAĞ-KUR ve sigortalılarda- sıkıntıları devam etmektedir. Bunlar geçmişe dönük, özellikle enflasyon oranında maaşlan verilse de refah payıyla ilgili alacakları olduğuna inanıyorlar. Bu refah payını vermeyi düşünüyor musunuz? Bir diğer husus: Bundan sonraki maaş belirlemelerinde maaş artı refah payı beklentileri var. Bu konuda ne diyorsunuz? Teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çalış. Sayın İnan... MÜMİN İNAN (Niğde) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Bakanım, 2002 seçimleri öncesinde Sayın Başbakan, Niğde'de, özellikle mazot fiyatlarıyla ilgili geçmiş hükümetlerin çiftçiyi kazıkladığını ve mazot ve benzin fiyatlarının çok önemli bir kısmının vergi olduğunu söylemiş, iktidara gelirlerse bunları yarı yarıya indireceklerine dair söz vermişlerdi. Ama maalesef o günden bugüne değişen bir şey olmadı, 3-4 katı mazot fiyatları arttı. Hiç olmazsa önümüzdeki dönem içerisinde, çok zor durumda kalan çiftçilerin bu konulardan faydalanması için birtakım çalışmalar yapmanızı bekliyoruz. Diğer taraftan, geçtiğimiz hafta içerisinde yine size sulama elektrik borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bir soru yönelttiğimizde "düşünebiliriz" demiştiniz. Bunun üzerine çiftçilerin çok önemli bir kısmı, hemen hemen tamamı bir beklenti içerisinde çünkü bu paraların artık ödenmesi mümkün değildir. "En azından bir teklif gelirse.. ." dediniz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuda bir kanun teklifimiz var. Bu tür ödemeleri beş yıla yaymak suretiyle, çiftçilerimizin borçlarını da dondurmak suretiyle bir ödeme planının çıkarılması hem çiftçilerimizi rahatlatacaktır hem de yapılacak çalışmalarla bütçeye önemli katkılar sağlanacaktır diye düşünüyorum. Bu konudaki çalışmanızı bekliyoruz efendim. Diğer taraftan da özelleştirmelerden 31 milyar dolara yakın, çok büyük bir meblağın elde edildiğini burada gördük ama maalesef bunun istihdama çok yansımadığını ve Türkiye'deki işsizlik oranlarının yüzde 13,5'lere demirlediğini TÜİK'in rakamlarından anlıyoruz. Dolayısıyla bunların yeniden ekonomiye kazandırılması için özelikle özelleştirmelerden elde ettiğiniz gelirlerle ilgili sizlerden çalışma bekliyoruz çünkü Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri işsizlik olarak önümüzde beklemektedir. Teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Sayın İnan, teşekkür ediyorum. Sayın Genç.. . KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, Deniz Feneri ile ilgili olarak sorduğum sorulara maalesef yeterli bir bilgi alamadım çünkü bu Deniz Feneri AKP İktidarı zamanında en fazla korunmaya mazhar bir dernek. Biliyorsunuz, bu Deniz Fenerinin yurt dışındaki yöneticileri Almanya'da mahkûm oldu. Burada, vatandaşların dinî duygularını istismar etmek suretiyle topladıkları paralarla, muhtaç insanlara yardım etmeleri gerekirken, AKP'ye yakın, üst düzey yöneticilere ve Kanal 7'nin kurulmasına büyük katkılar sağlanmıştı. - 3 5 9 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 Bu, başlangıçta kamu yararına dernek olarak sayılmamıştı. Danıştaya gidildi, Danıştay bunu kamu yararına dernek olarak kabul etmedi fakat AKP, bu prosedürü bir tarafa bırakarak, burada bir kanunla Deniz Fenerini kamu yararına bir dernek olarak kabul etti ve bunu her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tuttu. Şimdi, benim sorduğum, bununla ilgili bir inceleme yapılmış mıdır, yapılmışsa sonucu nedir? Şimdi, biliyorsunuz, bununla ilgili kamuoyunda çok büyük spekülasyonlar var, işte bir kısım yöneticileri Almanya'da mahkûm edildi. Gazetelerin son yazdığına göre de, o ifade... BAŞKAN - Sayın Genç, açıklama ister misiniz, hangi konularda açıklama istiyorsanız? KAMER GENÇ (Tunceli) - Tabii, herhalde açıklanmasını istiyorum. BAŞKAN - Tamam. KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani diyorum ki, bunların defterleri incelenmiş mi incelenmemiş mi? İncelenmemişse sebebi ne, niye incelenmiyor? İşte geçen gün gazeteler yazıyor, daha bugünkü gazeteler. Bir tane, bu dernek yöneticilerinden birisi, gizlice Türkiye'ye gelmiş, savcılığa ifade vermiş, gitmiş. Her şey gizleniyor. Yani AKP'nin en önemli özelliklerinden birisi, bu suistimallerin, soygunların böyle üstünü örtbas etmek. Bunları kamuoyuna söylemek lazım efendim. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Genç. Sayın Süner, buyurun. TAYFUR SÜNER (Antalya) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanımdan net bir cevap alamadım. Maliye Bakanlığı 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 22'nci maddesine göre vergi borcu olan iş adamlarına yurt dışına çıkış yasağı koymaktadır. Yurt dışı çıkış yasağı konulan iş adamlarından bir kısmı, vergi borçları olduğundan habersiz, işleri dolayısıyla iyi niyetle yurt dışına çıkmak iste­ mektedirler. Bu yasağı da havalimanında öğrenmektedirler. O anda yurt dışına çıkamamaları nedeniyle hem ticari itibarları zedelenmekte hem de sorumlu oldukları ortaklara karşı kötü duruma düşmektedirler. Eğer, vergi borçları olduğu ve bu yüzden yurt dışına çıkış yasaklan olduğu kendilerine tebliğ edilirse, yukarıda belirttiğimiz sıkıntılar ortadan kalkacak, iş adamı, vergi borçlusu konumunda kalmaktan kurtulacaktır. Yani tebliğ şartı istiyorum. Yani iş adamlarının eğer vergi borcu varsa, tebliğ şartı olursa bu aksaklıktan kurtuluruz diye düşünüyorum. Saygılar. BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Süner. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan... BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, sizin sorularınız cevaplandırılmadığı için... FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Efendim, usul hakkında konuşmak istiyorum, 63 'üncü maddeye göre. BAŞKAN - Sorularınız cevaplandırılmadı Sayın Aslanoğlu, ancak o zaman açıklama isteyebilirsiniz. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Ama o zaman efendim, otuz beş- otuz altı soru değil de, on beş soruyu cevaplasın Sayın Bakan. BAŞKAN - O, Sayın Bakanın sorunu, benim sorunum değil Sayın Aslanoğlu. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Ama ben de haklıyım, değil mi infial etmekte? KAMER GENÇ (Tunceli) - Meclis Başkanlığının ayarlaması lazım; bir saatte otuz beş- otuz altı tane soru cevaplandırılamaz. BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım. Sayın Bakan, beş dakikalık süreniz var. - 3 6 0 -
Sayfa 75 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 Bu, başlangıçta kamu yararına dernek olarak sayılmamıştı. Danıştaya gidildi, Danıştay bunu kamu yararına dernek olarak kabul etmedi fakat AKP, bu prosedürü bir tarafa bırakarak, burada bir kanunla Deniz Fenerini kamu yararına bir dernek olarak kabul etti ve bunu her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tuttu. Şimdi, benim sorduğum, bununla ilgili bir inceleme yapılmış mıdır, yapılmışsa sonucu nedir? Şimdi, biliyorsunuz, bununla ilgili kamuoyunda çok büyük spekülasyonlar var, işte bir kısım yöneticileri Almanya'da mahkûm edildi. Gazetelerin son yazdığına göre de, o ifade... BAŞKAN - Sayın Genç, açıklama ister misiniz, hangi konularda açıklama istiyorsanız? KAMER GENÇ (Tunceli) - Tabii, herhalde açıklanmasını istiyorum. BAŞKAN - Tamam. KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani diyorum ki, bunların defterleri incelenmiş mi incelenmemiş mi? İncelenmemişse sebebi ne, niye incelenmiyor? İşte geçen gün gazeteler yazıyor, daha bugünkü gazeteler. Bir tane, bu dernek yöneticilerinden birisi, gizlice Türkiye'ye gelmiş, savcılığa ifade vermiş, gitmiş. Her şey gizleniyor. Yani AKP'nin en önemli özelliklerinden birisi, bu suistimallerin, soygunların böyle üstünü örtbas etmek. Bunları kamuoyuna söylemek lazım efendim. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Genç. Sayın Süner, buyurun. TAYFUR SÜNER (Antalya) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanımdan net bir cevap alamadım. Maliye Bakanlığı 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 22'nci maddesine göre vergi borcu olan iş adamlarına yurt dışına çıkış yasağı koymaktadır. Yurt dışı çıkış yasağı konulan iş adamlarından bir kısmı, vergi borçları olduğundan habersiz, işleri dolayısıyla iyi niyetle yurt dışına çıkmak iste­ mektedirler. Bu yasağı da havalimanında öğrenmektedirler. O anda yurt dışına çıkamamaları nedeniyle hem ticari itibarları zedelenmekte hem de sorumlu oldukları ortaklara karşı kötü duruma düşmektedirler. Eğer, vergi borçları olduğu ve bu yüzden yurt dışına çıkış yasaklan olduğu kendilerine tebliğ edilirse, yukarıda belirttiğimiz sıkıntılar ortadan kalkacak, iş adamı, vergi borçlusu konumunda kalmaktan kurtulacaktır. Yani tebliğ şartı istiyorum. Yani iş adamlarının eğer vergi borcu varsa, tebliğ şartı olursa bu aksaklıktan kurtuluruz diye düşünüyorum. Saygılar. BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Süner. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan... BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, sizin sorularınız cevaplandırılmadığı için... FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Efendim, usul hakkında konuşmak istiyorum, 63 'üncü maddeye göre. BAŞKAN - Sorularınız cevaplandırılmadı Sayın Aslanoğlu, ancak o zaman açıklama isteyebilirsiniz. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Ama o zaman efendim, otuz beş- otuz altı soru değil de, on beş soruyu cevaplasın Sayın Bakan. BAŞKAN - O, Sayın Bakanın sorunu, benim sorunum değil Sayın Aslanoğlu. FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Ama ben de haklıyım, değil mi infial etmekte? KAMER GENÇ (Tunceli) - Meclis Başkanlığının ayarlaması lazım; bir saatte otuz beş- otuz altı tane soru cevaplandırılamaz. BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım. Sayın Bakan, beş dakikalık süreniz var. - 3 6 0 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Sayın Başkan, her şeyden önce refah payı, özellikle çalışanlarımız, emeklilerimiz, memurlarımız için... Aslında, bu verdiğim rakamlardan bakarsanız reel bazdaki artışlar birçok kesim için gayrisafı yurt içi hasıladaki büyümenin çok ötesinde. Yani tekrar o rakamları vermek istemiyorum. Aslında, bu dönemde çalışanlarımız, emeklilerimiz, dar gelirlilerimiz gerçekten de yani refah payından da, Türkiye'deki millî gelir artışının çok ötesinde de bir pay almışlardır, bundan sonra da inşallah almaya devam edeceklerdir yani reel bazda ücretleri artırmaya çalışacağız imkânlarımız çerçevesinde. Diğer bir husus: Tabii ki Sayın Genc'in (6/976) sayılı sorusunda belirtilen dernekle ilgili olarak yani Deniz Feneri Derneğiyle ilgili olarak sorduğu soruya ben cevap verdim, özellikle ihracat yapılmış mı yapılmamış mı gibi. Biz bu konuda inceleme yaptık, bir ihracat faaliyetinde bulunmadığı tespit edilmiştir. Vergi incelemesi konusunda ise, vergi mahremiyeti nedeniyle benim burada hiçbir dernek veya kurum hakkında açıklama yapmam mümkün değildir, dolayısıyla bu konuda bir açıklama yapamıyorum. Sulama birliklerine gelince: Tabii ki aslında, biz yapılandırma yönünde epey düzenleme yaptık, otuz altı aya yayma imkânı sunduk. Ben, sanırım bir yasa tasarısının görüşülmesinde şunu söylemiştim: "Biz, şu anda, sulama birliklerini bir yeni düzenleme çerçevesinde tekrar gözden geçiriyoruz. Aslında, cazibeli sulama imkânına sahip olan çiftçilerimizden belki bir miktar ücret alıp diğer çiftçilerimize bir miktar sübvansiyon sağlamak bence rasyonel bir yaklaşım olur." Ama henüz bu konudaki çalışma tamamlanmadı. Bu çalışmayı tabii ki hazine ve diğer ilgili bakanlıklarımız yapıyor, biz de katkı veriyoruz, o çerçevede olumlu yaklaşacağımızı daha önce de ifade etmiştik. REŞAT DOĞRU (Tokat) - Köylü ne yapsın yani eksin mi ekmesin mi? MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) - Onun dışında, sanırım, gündeme getirilen... FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sulama birlikleri İçişleri Bakanlığında, trafik memurluğu yapacaklar! Sayın Bakanım, bir kere, sulama birliklerini DSİ'ye bağlayın. MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) - Sayın Başkan, sanırım, gündeme getirilen birçok hususa cevap verdim, bu mevcut kalan zamanı eğer müsaade ederseniz bir soruya daha cevap vererek geçirmek istiyorum. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) - Peki, teşekkür ediyorum. BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, böylece, gündemin 1, 2 , 4 , 5 , 6 , 1 1 , 1 4 , 1 5 , 2 8 , 3 3 , 3 5 , 4 8 , 5 4 , 65, 93 ve 95'inci sıralarındaki sorulara cevap verilmiştir. Birleşime beş dakika ara veriyorum. Kapanma Saati: 18.23 - 3 6 1 -
Sayfa 76 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 2 MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Sayın Başkan, her şeyden önce refah payı, özellikle çalışanlarımız, emeklilerimiz, memurlarımız için... Aslında, bu verdiğim rakamlardan bakarsanız reel bazdaki artışlar birçok kesim için gayrisafı yurt içi hasıladaki büyümenin çok ötesinde. Yani tekrar o rakamları vermek istemiyorum. Aslında, bu dönemde çalışanlarımız, emeklilerimiz, dar gelirlilerimiz gerçekten de yani refah payından da, Türkiye'deki millî gelir artışının çok ötesinde de bir pay almışlardır, bundan sonra da inşallah almaya devam edeceklerdir yani reel bazda ücretleri artırmaya çalışacağız imkânlarımız çerçevesinde. Diğer bir husus: Tabii ki Sayın Genc'in (6/976) sayılı sorusunda belirtilen dernekle ilgili olarak yani Deniz Feneri Derneğiyle ilgili olarak sorduğu soruya ben cevap verdim, özellikle ihracat yapılmış mı yapılmamış mı gibi. Biz bu konuda inceleme yaptık, bir ihracat faaliyetinde bulunmadığı tespit edilmiştir. Vergi incelemesi konusunda ise, vergi mahremiyeti nedeniyle benim burada hiçbir dernek veya kurum hakkında açıklama yapmam mümkün değildir, dolayısıyla bu konuda bir açıklama yapamıyorum. Sulama birliklerine gelince: Tabii ki aslında, biz yapılandırma yönünde epey düzenleme yaptık, otuz altı aya yayma imkânı sunduk. Ben, sanırım bir yasa tasarısının görüşülmesinde şunu söylemiştim: "Biz, şu anda, sulama birliklerini bir yeni düzenleme çerçevesinde tekrar gözden geçiriyoruz. Aslında, cazibeli sulama imkânına sahip olan çiftçilerimizden belki bir miktar ücret alıp diğer çiftçilerimize bir miktar sübvansiyon sağlamak bence rasyonel bir yaklaşım olur." Ama henüz bu konudaki çalışma tamamlanmadı. Bu çalışmayı tabii ki hazine ve diğer ilgili bakanlıklarımız yapıyor, biz de katkı veriyoruz, o çerçevede olumlu yaklaşacağımızı daha önce de ifade etmiştik. REŞAT DOĞRU (Tokat) - Köylü ne yapsın yani eksin mi ekmesin mi? MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) - Onun dışında, sanırım, gündeme getirilen... FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sulama birlikleri İçişleri Bakanlığında, trafik memurluğu yapacaklar! Sayın Bakanım, bir kere, sulama birliklerini DSİ'ye bağlayın. MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) - Sayın Başkan, sanırım, gündeme getirilen birçok hususa cevap verdim, bu mevcut kalan zamanı eğer müsaade ederseniz bir soruya daha cevap vererek geçirmek istiyorum. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) - Peki, teşekkür ediyorum. BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, böylece, gündemin 1, 2 , 4 , 5 , 6 , 1 1 , 1 4 , 1 5 , 2 8 , 3 3 , 3 5 , 4 8 , 5 4 , 65, 93 ve 95'inci sıralarındaki sorulara cevap verilmiştir. Birleşime beş dakika ara veriyorum. Kapanma Saati: 18.23 - 3 6 1 - TBMM B:64 23 . 2 . 2010 0 : 3 BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64'üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. Alınan karar gereğince diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. l ' inci sırada yer alan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. 2'nci sırada yer alan, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. 3'üncü sırada yer alan, Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Recai Berber ve 5 Milletvekilinin; 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 3.- Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Recai Berber ve 5 Milletvekilinin: 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (1/762, 2/475) (S. Sayısı: 455) (x) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet? Yerinde. Geçen birleşimde tasarının 2'nci maddesi kabul edilmişti. Şimdi 3'üncü maddeye bağlı ek 14'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. "EK MADDE 14- 28/3/2001 tarihli ve 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilen varlıklardan ve bu varlıklarla ilgili devirden önce yapılmış akitlerden doğan yükümlülükler nedeniyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ve ortaklıklarından hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulamaz. (x) 455 S. Sayılı Basmayazı 18/2/2010 tarihli 63 'üncü Birleşim Tutanağı 'na eklidir. - 3 6 2 - ÜÇÜNCÜ OTURUM Açılma Saati: 18.36 BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Fatih METİN (Bolu)
Sayfa 77 -
TBMM B:64 23 . 2 . 2010 0 : 3 BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64'üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. Alınan karar gereğince diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. l ' inci sırada yer alan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. 2'nci sırada yer alan, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) BAŞKAN - Komisyon? Yok. Ertelenmiştir. 3'üncü sırada yer alan, Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Recai Berber ve 5 Milletvekilinin; 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 3.- Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Recai Berber ve 5 Milletvekilinin: 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (1/762, 2/475) (S. Sayısı: 455) (x) BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet? Yerinde. Geçen birleşimde tasarının 2'nci maddesi kabul edilmişti. Şimdi 3'üncü maddeye bağlı ek 14'üncü maddeyi okutuyorum: MADDE 3- 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. "EK MADDE 14- 28/3/2001 tarihli ve 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilen varlıklardan ve bu varlıklarla ilgili devirden önce yapılmış akitlerden doğan yükümlülükler nedeniyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ve ortaklıklarından hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulamaz. (x) 455 S. Sayılı Basmayazı 18/2/2010 tarihli 63 'üncü Birleşim Tutanağı 'na eklidir. - 3 6 2 - ÜÇÜNCÜ OTURUM Açılma Saati: 18.36 BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Fatih METİN (Bolu) TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 3 BAŞKAN - Madde üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz isteyen Mustafa Kalaycı, Konya Milletvekili. Buyurun Sayın Kalaycı. MHP GRUBU ADINA MUSTAFA KALAYCI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 455 sıra sayılı Tasarı'nin 3'üncü maddesi ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu'na eklenen ek 14'üncü madde hakkında Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızda bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Tasarıyla ilgili geçen hafta yapılan görüşmelerde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının kim tarafından denetlendiği tartışmaları yaşanmış, Hükümeti temsilen komisyon sıralarında bulunan Devlet Bakanı Egemen Bağış ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına da yansıdığı üzere, çelişkili, eksik ve yanlış bilgiler verilmiştir. Böylelikle, her şey birbirine karıştırılmış, TOKİ'nin denetimi âdeta faili meçhul hâle getirilmiştir. Burada, ya millet yanıltılmak isteniyor ya da konuyu bilmiyorlar. Her iki hâl de gerçekten tam bir AKP klasiği. TOKİ'yi kimin denetlediğini bilmemelerini yadırgamıyorum ama sayın bakanların bilmedikleri konuda ahkâm kesmeleri yanlış olmuştur. Daha önce memuriyet hayatımın yirmi yılını, güzide kurumumuz Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda denetim elemanı olarak çalışarak geçirmiş biri olarak, bu konuda sizleri kısaca bilgilendirmek istiyorum. TOKİ 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu'nun 2'nci maddesine göre Yüksek Denetleme Kurulu denetimine tabi olup aynı Kanun'un 6'ncı ve ek 5'inci maddelerine göre 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi değildir. Kamu mali yönetiminde şeffaflığın sağlanmasını, sağlıklı bir hesap verme mekanizmasının kurulmasını, kamuoyu denetiminin sağlanmasını öngören ve genel olarak, 1/1/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ekli (11) sayılı cetvelinde, özel bütçe kapsamındaki idareler arasında TOKİ'ye yer verilmiş iken, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun'la, daha uygulamanın ilk yılında kapsam dışına çıkarılmıştır. Böylelikle TOKİ, 5018 sayılı Kanun ekinde yer alarak Sayıştay denetimine tabi olmuşken, daha ilk yıl dolmadan tekrar Sayıştay denetimi dışına çıkarılmıştır. Dolayısıyla TOKİ, Sayıştay tarafından hiç denetlenmemiştir. Bütün kamu idarelerini denetleme yetkisi bulunan Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu ve Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından zaman zaman oluşturulan inceleme veya soruşturma ekiplerinde başka bakanlık veya kurumların denetim elemanları görevlendirilebilmektedir. Bu durumda, doğal olarak, görevlendirilen denetim elemanlarının kendi kurumlarının denetimi olduğu söylenemez. Zira, denetim yetkisi ve hazırlanan raporlar, haliyle görevlendiren kuruma ait bulunmaktadır. Ezcümle, ister doğrudan ister dolaylı olarak TOKİ'nin Sayıştay tarafından denetlendiği ifadeleri külliyen yanlıştır. TOKİ hâlen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenmekte ve bir örneğini elimde gördüğünüz yıllık denetim raporları Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonunda görüşülmektedir. Yüksek Denetleme Kurulu demişken, burada yaşanan bazı olumsuzluklardan kısaca bahsetmek istiyorum. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, tarafsız ve objektif denetim yapan, geçmişte bakanların, hatta bağlı olduğu başbakanların Yüce Divana gönderilmelerine gerekçe oluşturan raporlar yazan bir kurum iken, üzülerek söylüyorum, AKP döneminde siyasi müdahalelere maruz kalmış, denetim elemanlarının denetledikleri kurumlardan alınıp başka kurumların denetimine verilmesi olayları yaşanmıştır. Bu olaylardan birisi de geçmişte TOKİ'yi denetleyen arkadaşlarımın başına gelmiştir. Sebep, herkesin tahmin edebileceği gibi, raporlarda ayrıntılı bir şekilde yer alan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıdır. - 3 6 3 -
Sayfa 78 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 3 BAŞKAN - Madde üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz isteyen Mustafa Kalaycı, Konya Milletvekili. Buyurun Sayın Kalaycı. MHP GRUBU ADINA MUSTAFA KALAYCI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 455 sıra sayılı Tasarı'nin 3'üncü maddesi ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu'na eklenen ek 14'üncü madde hakkında Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızda bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Tasarıyla ilgili geçen hafta yapılan görüşmelerde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının kim tarafından denetlendiği tartışmaları yaşanmış, Hükümeti temsilen komisyon sıralarında bulunan Devlet Bakanı Egemen Bağış ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına da yansıdığı üzere, çelişkili, eksik ve yanlış bilgiler verilmiştir. Böylelikle, her şey birbirine karıştırılmış, TOKİ'nin denetimi âdeta faili meçhul hâle getirilmiştir. Burada, ya millet yanıltılmak isteniyor ya da konuyu bilmiyorlar. Her iki hâl de gerçekten tam bir AKP klasiği. TOKİ'yi kimin denetlediğini bilmemelerini yadırgamıyorum ama sayın bakanların bilmedikleri konuda ahkâm kesmeleri yanlış olmuştur. Daha önce memuriyet hayatımın yirmi yılını, güzide kurumumuz Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda denetim elemanı olarak çalışarak geçirmiş biri olarak, bu konuda sizleri kısaca bilgilendirmek istiyorum. TOKİ 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu'nun 2'nci maddesine göre Yüksek Denetleme Kurulu denetimine tabi olup aynı Kanun'un 6'ncı ve ek 5'inci maddelerine göre 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi değildir. Kamu mali yönetiminde şeffaflığın sağlanmasını, sağlıklı bir hesap verme mekanizmasının kurulmasını, kamuoyu denetiminin sağlanmasını öngören ve genel olarak, 1/1/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ekli (11) sayılı cetvelinde, özel bütçe kapsamındaki idareler arasında TOKİ'ye yer verilmiş iken, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun'la, daha uygulamanın ilk yılında kapsam dışına çıkarılmıştır. Böylelikle TOKİ, 5018 sayılı Kanun ekinde yer alarak Sayıştay denetimine tabi olmuşken, daha ilk yıl dolmadan tekrar Sayıştay denetimi dışına çıkarılmıştır. Dolayısıyla TOKİ, Sayıştay tarafından hiç denetlenmemiştir. Bütün kamu idarelerini denetleme yetkisi bulunan Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu ve Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından zaman zaman oluşturulan inceleme veya soruşturma ekiplerinde başka bakanlık veya kurumların denetim elemanları görevlendirilebilmektedir. Bu durumda, doğal olarak, görevlendirilen denetim elemanlarının kendi kurumlarının denetimi olduğu söylenemez. Zira, denetim yetkisi ve hazırlanan raporlar, haliyle görevlendiren kuruma ait bulunmaktadır. Ezcümle, ister doğrudan ister dolaylı olarak TOKİ'nin Sayıştay tarafından denetlendiği ifadeleri külliyen yanlıştır. TOKİ hâlen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenmekte ve bir örneğini elimde gördüğünüz yıllık denetim raporları Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonunda görüşülmektedir. Yüksek Denetleme Kurulu demişken, burada yaşanan bazı olumsuzluklardan kısaca bahsetmek istiyorum. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, tarafsız ve objektif denetim yapan, geçmişte bakanların, hatta bağlı olduğu başbakanların Yüce Divana gönderilmelerine gerekçe oluşturan raporlar yazan bir kurum iken, üzülerek söylüyorum, AKP döneminde siyasi müdahalelere maruz kalmış, denetim elemanlarının denetledikleri kurumlardan alınıp başka kurumların denetimine verilmesi olayları yaşanmıştır. Bu olaylardan birisi de geçmişte TOKİ'yi denetleyen arkadaşlarımın başına gelmiştir. Sebep, herkesin tahmin edebileceği gibi, raporlarda ayrıntılı bir şekilde yer alan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıdır. - 3 6 3 - T B M M B :64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 0 : 3 - 3 6 4 - Bugün siyasi gücünüzü kullanarak hesap vermekten kurtulduğunuzu sanabilirsiniz ancak hesap verme gününüz yaklaşıyor. Merkezî ve yerel yönetimlerde yolsuzluğa bulaşanları, makam ve mevkisi ne olursa olsun, bu yolsuzluklarının hesabını vermekten hiç kimse kurtaramayacaktır. Milletin emanet ettiği kasayı yandaşlarla birlikte talan eden, kul ve yetim hakkına el uzatan vurgun ve talan hanedanlığının, menfaat çetelerinin, soygun şebekelerinin yakasına mutlaka yapışılacaktır. Bu hanedanlık ve çeteler çökertilecektir, Türk adaleti önünde hepsi hesap vereceklerdir. Değerli milletvekilleri, tasarının 3'üncü maddesiyle ek 14'üncü maddede yapılan düzenlemelerden kısaca bahsetmek istiyorum. Bu düzenlemeyle, Emlak Bankası tarafından TOKİ Başkanlığına devredilen varlıklardan ve bu varlıklarla ilgili akitlerden doğan yükümlülükler nedeniyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ve ortaklarına karşı dava açılması engellenmek, hatta devam eden davalar ile icra takipleri ortadan kaldırılmak istenmektedir. Bu konunun safahatından kısaca bahsetmek istiyorum: Bilindiği üzere Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankasının yeniden yapılandırılmaları amacıyla 15/11/2000 tarihli ve 4600 sayılı Kanun yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanun'un 2'nci maddesinin verdiği yetkiye göre çıkarılan 28/3/2001 tarih ve 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1 'inci maddesinde "Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketinin bankacılık faaliyetleri dışında kalan mal varlıkları ve bu konuda faaliyet gösteren iştiraklerindeki hisse payları ve ticari gayrimenkulleri ile ihtiyaç fazlası gayrimenkulleri tüm hak ve yükümlülükleriyle bilanço değeri üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmiştir." hükmü yer almıştır. Bu konuda 14/12/2001 tarihli Protokol düzenlenmiştir. Daha sonra 2003 yılında çıkarılan 29/5/2003 tarihli ve 4864 sayılı Kanun ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu'na eklenen geçici 4'üncü maddede anılan Bakanlar Kurulu karan gereğince "Tasfiye halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilen varlıklarla ilgili iş ve işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükler 14/12/2001 tarihinden önceki dönem için Bankaya, bu tarihten sonraki dönem için Başkanlığa aittir." hükmüne yer verilmiştir. Hâl böyle iken şimdi bu konuda ". . .Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ve ortaklanndan hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulamaz." denilmekte, yargı mercilerine açılmış veya husumet yöneltilmiş devam eden davalar ile icra takipleri ortadan kaldırılmaktadır. Yargının karar vermesi beklenilmeden bu düzenleme aracılığıyla TOKİ sorumluluktan kurtarılmaya çalışılmaktadır. TOKİ'nin taraf olduğu özel hukuka ilişkin davalara yasama gücü ile müdahale edilmektedir. Bu düzenleme ile temel hak ve hürriyetler arasında yer alan ve Anayasa'mızın 36'ncı maddesiyle güvence altına alınan hak arama hürriyeti kısıtlanmaktadır. Komisyondaki görüşmeler esnasında -Komisyon raporunda da görüleceği üzere- Emlak Bankasından TOKİ'ye intikal eden mallarla ilgili olarak devam eden davalar hakkında mahkemeler nezdinde girişimlerde bulunulduğu ancak sonuç alınamadığı, Başbakanlık Teftiş Kurulu ve Yüksek Denetleme Kurulu raporlannda TOKİ'nin ödeme yapamayacağının ifade edildiği, kendilerine zimmet çıkartılabileceğinin belirtildiği, bunlan engellemek için yasal değişiklik yoluna gidildiği ifade edilmiş, benzer ifadeler Genel Kurulda da dile getirilmiştir. Bir defa, Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında böyle bir konunun olmadığı geçen haftaki görüşmelerde sayın bakanlarca açıklanmıştır. Başbakanlık Teftiş Kurulunun hangi raporunda böyle bir hususun yer aldığı da şu ana kadar açıklanmış değildir. Eğer konu geçmişle ilgiliyse, sizin de bir kastınız, ihmaliniz ya da kusurunuz yoksa müfettişler size niye zimmet çıkartsın ki? Kanun'daki mevcut düzenlemede, devredilen varlıklarla ilgili iş ve işlemlere ilişkin hak ve yükümlülüklerin 14/12/2001 tarihinden önceki dönem için bankaya, bu tarihten sonraki dönem için Başkanlığa ait
Sayfa 79 -
T B M M B :64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 0 : 3 - 3 6 4 - Bugün siyasi gücünüzü kullanarak hesap vermekten kurtulduğunuzu sanabilirsiniz ancak hesap verme gününüz yaklaşıyor. Merkezî ve yerel yönetimlerde yolsuzluğa bulaşanları, makam ve mevkisi ne olursa olsun, bu yolsuzluklarının hesabını vermekten hiç kimse kurtaramayacaktır. Milletin emanet ettiği kasayı yandaşlarla birlikte talan eden, kul ve yetim hakkına el uzatan vurgun ve talan hanedanlığının, menfaat çetelerinin, soygun şebekelerinin yakasına mutlaka yapışılacaktır. Bu hanedanlık ve çeteler çökertilecektir, Türk adaleti önünde hepsi hesap vereceklerdir. Değerli milletvekilleri, tasarının 3'üncü maddesiyle ek 14'üncü maddede yapılan düzenlemelerden kısaca bahsetmek istiyorum. Bu düzenlemeyle, Emlak Bankası tarafından TOKİ Başkanlığına devredilen varlıklardan ve bu varlıklarla ilgili akitlerden doğan yükümlülükler nedeniyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ve ortaklarına karşı dava açılması engellenmek, hatta devam eden davalar ile icra takipleri ortadan kaldırılmak istenmektedir. Bu konunun safahatından kısaca bahsetmek istiyorum: Bilindiği üzere Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankasının yeniden yapılandırılmaları amacıyla 15/11/2000 tarihli ve 4600 sayılı Kanun yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanun'un 2'nci maddesinin verdiği yetkiye göre çıkarılan 28/3/2001 tarih ve 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1 'inci maddesinde "Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketinin bankacılık faaliyetleri dışında kalan mal varlıkları ve bu konuda faaliyet gösteren iştiraklerindeki hisse payları ve ticari gayrimenkulleri ile ihtiyaç fazlası gayrimenkulleri tüm hak ve yükümlülükleriyle bilanço değeri üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmiştir." hükmü yer almıştır. Bu konuda 14/12/2001 tarihli Protokol düzenlenmiştir. Daha sonra 2003 yılında çıkarılan 29/5/2003 tarihli ve 4864 sayılı Kanun ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu'na eklenen geçici 4'üncü maddede anılan Bakanlar Kurulu karan gereğince "Tasfiye halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilen varlıklarla ilgili iş ve işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükler 14/12/2001 tarihinden önceki dönem için Bankaya, bu tarihten sonraki dönem için Başkanlığa aittir." hükmüne yer verilmiştir. Hâl böyle iken şimdi bu konuda ". . .Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ve ortaklanndan hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulamaz." denilmekte, yargı mercilerine açılmış veya husumet yöneltilmiş devam eden davalar ile icra takipleri ortadan kaldırılmaktadır. Yargının karar vermesi beklenilmeden bu düzenleme aracılığıyla TOKİ sorumluluktan kurtarılmaya çalışılmaktadır. TOKİ'nin taraf olduğu özel hukuka ilişkin davalara yasama gücü ile müdahale edilmektedir. Bu düzenleme ile temel hak ve hürriyetler arasında yer alan ve Anayasa'mızın 36'ncı maddesiyle güvence altına alınan hak arama hürriyeti kısıtlanmaktadır. Komisyondaki görüşmeler esnasında -Komisyon raporunda da görüleceği üzere- Emlak Bankasından TOKİ'ye intikal eden mallarla ilgili olarak devam eden davalar hakkında mahkemeler nezdinde girişimlerde bulunulduğu ancak sonuç alınamadığı, Başbakanlık Teftiş Kurulu ve Yüksek Denetleme Kurulu raporlannda TOKİ'nin ödeme yapamayacağının ifade edildiği, kendilerine zimmet çıkartılabileceğinin belirtildiği, bunlan engellemek için yasal değişiklik yoluna gidildiği ifade edilmiş, benzer ifadeler Genel Kurulda da dile getirilmiştir. Bir defa, Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında böyle bir konunun olmadığı geçen haftaki görüşmelerde sayın bakanlarca açıklanmıştır. Başbakanlık Teftiş Kurulunun hangi raporunda böyle bir hususun yer aldığı da şu ana kadar açıklanmış değildir. Eğer konu geçmişle ilgiliyse, sizin de bir kastınız, ihmaliniz ya da kusurunuz yoksa müfettişler size niye zimmet çıkartsın ki? Kanun'daki mevcut düzenlemede, devredilen varlıklarla ilgili iş ve işlemlere ilişkin hak ve yükümlülüklerin 14/12/2001 tarihinden önceki dönem için bankaya, bu tarihten sonraki dönem için Başkanlığa ait TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 3 olduğu açık bir ifadeyle yer almaktadır. Yani devreden ve devralan bakımından sorumluluğun nasıl olacağı yasayla açık bir şekilde düzenlenmiştir. Bu hükmü niye değiştiriyorsunuz? Niye yalan yanlış bilgilerle Meclisi yanıltmaya çalışıyorsunuz? Nedir korkunuz? Neyi saklamaya çalışıyorsunuz? Lütfen dürüst olun, gerçek neyse onu açıklayın. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Kalaycı, lütfen tamamlayınız. MUSTAFA KALAYCI (Devamla) - Bırakın yargı kendi seyrinde devam etsin. Varsa bir haksızlık, hukuksuzluk ortaya çıksın, sorumluları belirlensin. Niye bu kadar rahatsız oluyorsunuz? Hak sahiplerinin hak arama hürriyetini neden ellerinden alıyorsunuz? Yargı yetkisini niye kısıtlıyorsunuz? Hukukun üstünlüğüne inanmıyor musunuz? Değerli milletvekilleri, hepiniz hukukun üstünlüğünü koruyacağınıza namus ve şerefiniz üzerine yemin ettiniz. Bunu sizlere hatırlatıyor, bu rezalete ortak olmayın diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Hüseyin Unsal, Amasya Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar) CHP GRUBU ADINA HÜSEYİN UNSAL (Amasya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 455 sıra sayılı Tasarı'nın 3'üncü maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Kanunun genel gerekçesine baktığımızda genel gerekçede şöyle bir konu geçiyor -zaten, genel gerekçe sanırım Toplu Konut İdaresi tarafından yazılmış- en sonunda şöyle deniyor:"Ancak mevcut uygulamalar çerçevesinde tereddüt yarattığı tespit edilen ya da değiştirilmesinde yarar bulunduğu kanaatine varılan bazı hukuki düzenlemelerin yeniden ele alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır." Değerli arkadaşlarım, bu TOKİ'yle ilgili bu gereklilik bitmeyecek mi artık? Ben sekiz tane kanun çıkartmışım -sizin İktidarınızda değişiklik- oysa bir baktım on bire çıkmış, on bir tane değişiklik olduğunu gördüm. Sürekli yetkileriniz değişiyor. Yetkilerini genişletiyoruz TOKİ'nin, sürekli bir değişiklik yapılıyor. Ne zaman bitecek bu yetkilerin genişletilmesi? Değerinin altında satma yetkisi bile, arsa satma yetkisi bile verildi, göçmen konutlarının yetkisi verildi, TOKİ'ye, plan yapma yetkisi verildi, yetmedi, bu sefer başka kurumlara da plan yapma yetkisi verildi. Bu yetkiler artırılacak. TOKİ de maalesef bu sınırsız yetkilerle çok olumsuz işler yapmaya başladı. Bunu biraz sonra raporlardan sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu yetkiler sınırsız. Eğer bu yetkilerin sınırsızlığının daha da ileriye gitmesini istiyorsanız, 1870 yılında Abdülaziz'in yetkilerine doğru gidiyorsunuz demektir. 1870 yılında da Padişah Abdülaziz "Akaretler'de bir konut yapıla." demiş ve yapılmış. Siz de bu yetkilerin hepsini verin de bir daha bu Meclisi bu şekilde işgal etmeyelim diyorum. Değerli arkadaşlarım, on bir tane yetki değişikliği yapılmış. Bu, TOKİ'de maalesef birtakım sıkıntılara yol açmaktadır. Getirilen kanunla istenilen şey ise şu, o konuyu da bir ele alalım: "Bu çerçevede, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının ve ortaklıklarının devraldığı varlıklar ve bu varlıklara dair devirden önce yapılmış akülerle ilgili yükümlülüklerden sorumlu olmaması hüküm altına alınmıştır." bu maddeyle. Yani neticede TOKİ "Borçları kabul etmiyorum." diyor ama bugüne kadar bir sürü açılmış davalar var, bir yığın açılmış davalar var, bu davalardan da kendisini sorumlu tutmamak gibi bir konuya giriyor. Bu konu, buraya getirilen yasanın bu maddesi özellikle Anayasa'ya aykırı. Bunu, mutlaka kayıtlara geçmesi için tekrar tekrar söylüyorum: Anayasa'nın 10'uncu maddesine, 36'ncı maddesine, - 3 6 5 -
Sayfa 80 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 3 olduğu açık bir ifadeyle yer almaktadır. Yani devreden ve devralan bakımından sorumluluğun nasıl olacağı yasayla açık bir şekilde düzenlenmiştir. Bu hükmü niye değiştiriyorsunuz? Niye yalan yanlış bilgilerle Meclisi yanıltmaya çalışıyorsunuz? Nedir korkunuz? Neyi saklamaya çalışıyorsunuz? Lütfen dürüst olun, gerçek neyse onu açıklayın. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Kalaycı, lütfen tamamlayınız. MUSTAFA KALAYCI (Devamla) - Bırakın yargı kendi seyrinde devam etsin. Varsa bir haksızlık, hukuksuzluk ortaya çıksın, sorumluları belirlensin. Niye bu kadar rahatsız oluyorsunuz? Hak sahiplerinin hak arama hürriyetini neden ellerinden alıyorsunuz? Yargı yetkisini niye kısıtlıyorsunuz? Hukukun üstünlüğüne inanmıyor musunuz? Değerli milletvekilleri, hepiniz hukukun üstünlüğünü koruyacağınıza namus ve şerefiniz üzerine yemin ettiniz. Bunu sizlere hatırlatıyor, bu rezalete ortak olmayın diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Hüseyin Unsal, Amasya Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar) CHP GRUBU ADINA HÜSEYİN UNSAL (Amasya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 455 sıra sayılı Tasarı'nın 3'üncü maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Kanunun genel gerekçesine baktığımızda genel gerekçede şöyle bir konu geçiyor -zaten, genel gerekçe sanırım Toplu Konut İdaresi tarafından yazılmış- en sonunda şöyle deniyor:"Ancak mevcut uygulamalar çerçevesinde tereddüt yarattığı tespit edilen ya da değiştirilmesinde yarar bulunduğu kanaatine varılan bazı hukuki düzenlemelerin yeniden ele alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır." Değerli arkadaşlarım, bu TOKİ'yle ilgili bu gereklilik bitmeyecek mi artık? Ben sekiz tane kanun çıkartmışım -sizin İktidarınızda değişiklik- oysa bir baktım on bire çıkmış, on bir tane değişiklik olduğunu gördüm. Sürekli yetkileriniz değişiyor. Yetkilerini genişletiyoruz TOKİ'nin, sürekli bir değişiklik yapılıyor. Ne zaman bitecek bu yetkilerin genişletilmesi? Değerinin altında satma yetkisi bile, arsa satma yetkisi bile verildi, göçmen konutlarının yetkisi verildi, TOKİ'ye, plan yapma yetkisi verildi, yetmedi, bu sefer başka kurumlara da plan yapma yetkisi verildi. Bu yetkiler artırılacak. TOKİ de maalesef bu sınırsız yetkilerle çok olumsuz işler yapmaya başladı. Bunu biraz sonra raporlardan sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu yetkiler sınırsız. Eğer bu yetkilerin sınırsızlığının daha da ileriye gitmesini istiyorsanız, 1870 yılında Abdülaziz'in yetkilerine doğru gidiyorsunuz demektir. 1870 yılında da Padişah Abdülaziz "Akaretler'de bir konut yapıla." demiş ve yapılmış. Siz de bu yetkilerin hepsini verin de bir daha bu Meclisi bu şekilde işgal etmeyelim diyorum. Değerli arkadaşlarım, on bir tane yetki değişikliği yapılmış. Bu, TOKİ'de maalesef birtakım sıkıntılara yol açmaktadır. Getirilen kanunla istenilen şey ise şu, o konuyu da bir ele alalım: "Bu çerçevede, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının ve ortaklıklarının devraldığı varlıklar ve bu varlıklara dair devirden önce yapılmış akülerle ilgili yükümlülüklerden sorumlu olmaması hüküm altına alınmıştır." bu maddeyle. Yani neticede TOKİ "Borçları kabul etmiyorum." diyor ama bugüne kadar bir sürü açılmış davalar var, bir yığın açılmış davalar var, bu davalardan da kendisini sorumlu tutmamak gibi bir konuya giriyor. Bu konu, buraya getirilen yasanın bu maddesi özellikle Anayasa'ya aykırı. Bunu, mutlaka kayıtlara geçmesi için tekrar tekrar söylüyorum: Anayasa'nın 10'uncu maddesine, 36'ncı maddesine, - 3 6 5 - TBMM B :64 23 . 2 . 2010 0 : 3 - 3 6 6 - 57'nci maddesine ve 167'nci maddesine aykırı. Dolayısıyla getirilen yasayı dikkatle çıkarmamız gerekiyor, bu maddeyi de yasadan tamamen çıkarmamız gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, burada borçlar da ertelendi. Muhtemelen TOKİ'nin Hazineye ihraç etmiş olduğu kâğıtların borçları 2012 yılına kadar ertelenmiş oldu, dolayısıyla TOKİ bu arsaları aldı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu da raporunda şöyle söylüyor: "TOKİ, Emlakbank'tan aldığı arsaların ve gayrimenkullerin satışından ciddi bir gelir elde etmiştir. Bunu... Dar gelirlilere konut yapmak yerine lüks konut yapmayı tercih ederek bu amacına ulaşamamıştır." diye Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun bu konudaki raporu var. Dolayısıyla dar gelirliler dışında yapmak istediği en önemli konulardan bir tanesini de hasılat paylaşım modelleriyle TOKİ gerçekleştirmek istedi. Hasılat paylaşım modelini bir şekilde anlatmamız lazım. TOKİ elindeki arsaları, müteahhitlerle anlaşıyor, bir nevi kat karşılığı ama satıştan elde edilen gelirlerde idareye ve müteahhide ayrılmak suretiyle paraları ödeniyor. Değerli arkadaşlarım, size şimdi burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Perşembe günü akşamı bir arkadaşımız bu kitabı göstererek, "AKP'nin Müteahhitleri" diye bu kitabı göstererek bir konulan anlatmaya çalıştı. Değerli arkadaşlanm, bu kitabı alın okuyun. Bu kitap bir roman değil, belgeleriyle açıklanmış ve aksi de hiçbir şekilde ispat edilmemiş. Bunu alt komisyonda da sorduğumuzda TOKİ tarafından da ciddiye alınmamıştır ama burada yolsuzluklar, usulsüzlükler maalesef tek tek sıralanmaktadır. Bunlardan bir örneğini vermek istiyorum, bunlardan önemli bir örneğini. Bunu ben alt komisyonda da yüksek sesle dile getirdim, şimdi milletimizin huzurunda sizlerin de bilgisine sunmak istiyorum. Bu çok ciddi bir sorundur. Bu tür suçlara, sorumluluklara maalesef ortak olma noktasına geldiniz; ortak olmayın, bu konuda suskunluğunuzu bozun. Değerli arkadaşlanm, İzmir ili Mavişehir 2. Etap Projesi'nde işi alan müteahhit firma, 2004 yılında da müteahhit firmanın sahibi, 2004 yılında da AKP'nin Çankaya Belediye Başkan Adayı. Bu arkadaşımız ihale almış -zaten ihaleyi kimden aldığını da biraz sonra söyleyeceğim- aldıktan sonra ihaleyi, hasılat paylaşım modeline göre İdareye geri ödemesi gereken bir pay var. Bu pay 4,2 trilyon lira, işin tamamında kırk dört konuttan doğan -Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun raporundan söylüyorum, bunu da ben bir hikâye olarak söylemiyorum, raporda yazıyor- 4,2 trilyon lira bir buçuk yıl boyunca müteahhidin uhdesinde kalıyor. Müteahhit normal, İdareyle anlaştığı bankaya yatırmak yerine, alıyor parayı, devletin parasını başka paraya, yani şahsi hesabına yatırmak suretiyle 4,2 trilyon lirayı bir buçuk yıl boyunca kullanıyor. Daha sonra, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu olayın farkına varıp ikazını yapınca İdare de işte "Parayı geri ver." diye teminat mektubunu çözerek -belki biraz sonra Sayın Bakan, cevap verir bu konuya- parayı geri alıyor. Bir buçuk yıl boyunca... Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ikaz etmese bu para daha da kalacaktı. Değerli arkadaşlanm, bu bir yolsuzluk değil de bu usulsüzlük değil de nedir? Devletin parasını kendi uhdesine geçirip buna suskun kalan TOKİ yönetimi suçlu değil midir bu konuda? Bu konuyla ilgili suskun kalabilir miyiz? Bakın, yine aynı, Mavişehir konusunda, bir konuda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun bir raporu daha var. Bakın raporun bir bölümünde şöyle söylüyor: "2003 yılında gerçekleştirilen 3 ihale, 2004 yılında gerçekleştirilen 4 ihaleyle ilgili yapılan hesaplamalar sonucunda TOKİ'nin minimum 773,9 milyon TL, eski parayla 773 trilyon lira zarar ettirildiği anlaşılmıştır." Bu, hasılat paylaşım modelleriyle ilgili söylenen konu. Değerli arkadaşlanm, kanun çıkararak bir idareyi böyle sınırsız yetkilerle donatırsanız o yetkiler zaman zaman kötüye kullanılabilir. Dolayısıyla, başından beri Sayıştay denetimi vesaire denilirken,
Sayfa 81 -
TBMM B :64 23 . 2 . 2010 0 : 3 - 3 6 6 - 57'nci maddesine ve 167'nci maddesine aykırı. Dolayısıyla getirilen yasayı dikkatle çıkarmamız gerekiyor, bu maddeyi de yasadan tamamen çıkarmamız gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, burada borçlar da ertelendi. Muhtemelen TOKİ'nin Hazineye ihraç etmiş olduğu kâğıtların borçları 2012 yılına kadar ertelenmiş oldu, dolayısıyla TOKİ bu arsaları aldı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu da raporunda şöyle söylüyor: "TOKİ, Emlakbank'tan aldığı arsaların ve gayrimenkullerin satışından ciddi bir gelir elde etmiştir. Bunu... Dar gelirlilere konut yapmak yerine lüks konut yapmayı tercih ederek bu amacına ulaşamamıştır." diye Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun bu konudaki raporu var. Dolayısıyla dar gelirliler dışında yapmak istediği en önemli konulardan bir tanesini de hasılat paylaşım modelleriyle TOKİ gerçekleştirmek istedi. Hasılat paylaşım modelini bir şekilde anlatmamız lazım. TOKİ elindeki arsaları, müteahhitlerle anlaşıyor, bir nevi kat karşılığı ama satıştan elde edilen gelirlerde idareye ve müteahhide ayrılmak suretiyle paraları ödeniyor. Değerli arkadaşlarım, size şimdi burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Perşembe günü akşamı bir arkadaşımız bu kitabı göstererek, "AKP'nin Müteahhitleri" diye bu kitabı göstererek bir konulan anlatmaya çalıştı. Değerli arkadaşlanm, bu kitabı alın okuyun. Bu kitap bir roman değil, belgeleriyle açıklanmış ve aksi de hiçbir şekilde ispat edilmemiş. Bunu alt komisyonda da sorduğumuzda TOKİ tarafından da ciddiye alınmamıştır ama burada yolsuzluklar, usulsüzlükler maalesef tek tek sıralanmaktadır. Bunlardan bir örneğini vermek istiyorum, bunlardan önemli bir örneğini. Bunu ben alt komisyonda da yüksek sesle dile getirdim, şimdi milletimizin huzurunda sizlerin de bilgisine sunmak istiyorum. Bu çok ciddi bir sorundur. Bu tür suçlara, sorumluluklara maalesef ortak olma noktasına geldiniz; ortak olmayın, bu konuda suskunluğunuzu bozun. Değerli arkadaşlanm, İzmir ili Mavişehir 2. Etap Projesi'nde işi alan müteahhit firma, 2004 yılında da müteahhit firmanın sahibi, 2004 yılında da AKP'nin Çankaya Belediye Başkan Adayı. Bu arkadaşımız ihale almış -zaten ihaleyi kimden aldığını da biraz sonra söyleyeceğim- aldıktan sonra ihaleyi, hasılat paylaşım modeline göre İdareye geri ödemesi gereken bir pay var. Bu pay 4,2 trilyon lira, işin tamamında kırk dört konuttan doğan -Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun raporundan söylüyorum, bunu da ben bir hikâye olarak söylemiyorum, raporda yazıyor- 4,2 trilyon lira bir buçuk yıl boyunca müteahhidin uhdesinde kalıyor. Müteahhit normal, İdareyle anlaştığı bankaya yatırmak yerine, alıyor parayı, devletin parasını başka paraya, yani şahsi hesabına yatırmak suretiyle 4,2 trilyon lirayı bir buçuk yıl boyunca kullanıyor. Daha sonra, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu olayın farkına varıp ikazını yapınca İdare de işte "Parayı geri ver." diye teminat mektubunu çözerek -belki biraz sonra Sayın Bakan, cevap verir bu konuya- parayı geri alıyor. Bir buçuk yıl boyunca... Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ikaz etmese bu para daha da kalacaktı. Değerli arkadaşlanm, bu bir yolsuzluk değil de bu usulsüzlük değil de nedir? Devletin parasını kendi uhdesine geçirip buna suskun kalan TOKİ yönetimi suçlu değil midir bu konuda? Bu konuyla ilgili suskun kalabilir miyiz? Bakın, yine aynı, Mavişehir konusunda, bir konuda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun bir raporu daha var. Bakın raporun bir bölümünde şöyle söylüyor: "2003 yılında gerçekleştirilen 3 ihale, 2004 yılında gerçekleştirilen 4 ihaleyle ilgili yapılan hesaplamalar sonucunda TOKİ'nin minimum 773,9 milyon TL, eski parayla 773 trilyon lira zarar ettirildiği anlaşılmıştır." Bu, hasılat paylaşım modelleriyle ilgili söylenen konu. Değerli arkadaşlanm, kanun çıkararak bir idareyi böyle sınırsız yetkilerle donatırsanız o yetkiler zaman zaman kötüye kullanılabilir. Dolayısıyla, başından beri Sayıştay denetimi vesaire denilirken, TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 3 burada konuşan arkadaşlarımız bu uyanları yaparken konunun ciddi bir denetim, zapturapt altına alınmasını istemişlerdir. Dolayısıyla, 773 trilyon lira zarara uğratıldığı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun raporlarında ortaya çıkmış ve özel inceleme raporuyla sabitlenmiştir. Bunun da sebebi şu: Arsalar maalesef ihale sürecinde ucuz gösterilmiş, arsa ucuz olduğu için üzerine yapılan inşaat maliyeti yüksek çıkarılmış, dolayısıyla yüklenici bu işten daha fazla pay almak suretiyle satışlardan daha fazla para elde etmiştir. Bu zararın, maliyetin hesabı çıkmıştır. Bunun hesabı maalesef o Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın kutlu yolunda iyi bir yol değildir, onun tarif ettiği yol değildir, o yolunuz bataklığa girmiştir. O bataklıkta debelenip gideceksiniz. Değerli arkadaşlarım, özellikle AKP'li arkadaşlarımıza söylüyorum: Bu konuya suskun kalmayın. Yolsuzluklara suskun kalmak hem günahtır hem de suçtur. Dolayısıyla, bu konunun üzerine gitmenizde büyük fayda vardır. TOKİ'nin yapmış olduğu hasılat paylaşım modeli inşaatlann hepsinde -baktığımızda- tek tek bir usulsüzlüğün, bir yanlışlığın olduğu ortaya çıkıyor. Biraz sonra konuşacak bir sürü arkadaşlarımız da bu konuyla ilgili açıklamalannı yapacaklar. TOKİ'nin uygulamalan, bu yetkiler genişletildiği sürece maalesef ve maalesef daha büyük sıkıntılara yol açacaktır. Bakın, TOKİ'yle ilgili bir araştırma daha yaptık. TOKİ'yle ilgili yaptığımız araştırmada TOKİ'den ihale alan firmaların yüzde 90'ının, değerli arkadaşlarım, yüzde 90'ının TUSKON üyesi olduğu yani Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu üyesi olduğunu, MÜSİAD üyesi olduğunu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Demeği üyesi olduğunu, ASKON üyesi, Anadolu Aslanları İşadamlan Derneği üyesi olduğunu gördük ve buradan da bir sonuç çıktı: 2008 yılıyla ilgili yaptığımız hesaplama -aksini iddia eden varsa her türlü iddiaya varım- 100 milyon ve üzerinde yaklaşık 30 tane ihale yapılmış, buna katılan firma sayısı 36. Bunun haricinde TOKİ'den iş alan toplam 400 tane firma var. Yalnız, bu yatınmlann, harcanan paralann yüzde 50'sine yakını, yüzde 49'u 36 firmaya veriliyor, geriye kalan yüzde 51 'i ise yaklaşık 360 küsur firmaya veriliyor. Bunlar normal şeyler değil. Bunlar iyi sonuç getirmeyecek... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Unsal, lütfen tamamlayınız. Buyurun. HÜSEYİN UNSAL (Devamla) - Tamamlayacağım efendim. ...zamanla size çok ciddi sıkıntı çıkaracak konular. Değerli arkadaşlarım, bu konular hassas ve ciddi konulardır. Ülkemizin kaynakları... Fakirlere ev yapacağız diye yola çıkan bir kuruluş, maalesef, fakirlere evi yüzde 25 oranında yapmıştır. Geri kalan, hasılat paylaşım modelleri "orta gelir" adı altında zenginlere ev yapılmasına devam edilmektedir. Konunun hassasiyetinin göz önüne alınarak bu maddenin yasa metninden çıkarılmasını biz çok arzu ediyoruz. Bu konuyla ilgili de önergelerimiz gelecektir. Konuyu dikkatinize çekiyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Unsal. Madde üzerinde, Banş ve Demokrasi Partisi Grubu adına Bengi Yıldız, Batman Milletvekili. BENGİ YILDIZ (Batman) - Sayın Nezir Karabaş konuşacak efendim. BAŞKAN - Nezir Karabaş, Bitlis Milletvekili. Buyurun. BDP GRUBU ADINA MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik - 3 6 7 -
Sayfa 82 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 3 burada konuşan arkadaşlarımız bu uyanları yaparken konunun ciddi bir denetim, zapturapt altına alınmasını istemişlerdir. Dolayısıyla, 773 trilyon lira zarara uğratıldığı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun raporlarında ortaya çıkmış ve özel inceleme raporuyla sabitlenmiştir. Bunun da sebebi şu: Arsalar maalesef ihale sürecinde ucuz gösterilmiş, arsa ucuz olduğu için üzerine yapılan inşaat maliyeti yüksek çıkarılmış, dolayısıyla yüklenici bu işten daha fazla pay almak suretiyle satışlardan daha fazla para elde etmiştir. Bu zararın, maliyetin hesabı çıkmıştır. Bunun hesabı maalesef o Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın kutlu yolunda iyi bir yol değildir, onun tarif ettiği yol değildir, o yolunuz bataklığa girmiştir. O bataklıkta debelenip gideceksiniz. Değerli arkadaşlarım, özellikle AKP'li arkadaşlarımıza söylüyorum: Bu konuya suskun kalmayın. Yolsuzluklara suskun kalmak hem günahtır hem de suçtur. Dolayısıyla, bu konunun üzerine gitmenizde büyük fayda vardır. TOKİ'nin yapmış olduğu hasılat paylaşım modeli inşaatlann hepsinde -baktığımızda- tek tek bir usulsüzlüğün, bir yanlışlığın olduğu ortaya çıkıyor. Biraz sonra konuşacak bir sürü arkadaşlarımız da bu konuyla ilgili açıklamalannı yapacaklar. TOKİ'nin uygulamalan, bu yetkiler genişletildiği sürece maalesef ve maalesef daha büyük sıkıntılara yol açacaktır. Bakın, TOKİ'yle ilgili bir araştırma daha yaptık. TOKİ'yle ilgili yaptığımız araştırmada TOKİ'den ihale alan firmaların yüzde 90'ının, değerli arkadaşlarım, yüzde 90'ının TUSKON üyesi olduğu yani Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu üyesi olduğunu, MÜSİAD üyesi olduğunu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Demeği üyesi olduğunu, ASKON üyesi, Anadolu Aslanları İşadamlan Derneği üyesi olduğunu gördük ve buradan da bir sonuç çıktı: 2008 yılıyla ilgili yaptığımız hesaplama -aksini iddia eden varsa her türlü iddiaya varım- 100 milyon ve üzerinde yaklaşık 30 tane ihale yapılmış, buna katılan firma sayısı 36. Bunun haricinde TOKİ'den iş alan toplam 400 tane firma var. Yalnız, bu yatınmlann, harcanan paralann yüzde 50'sine yakını, yüzde 49'u 36 firmaya veriliyor, geriye kalan yüzde 51 'i ise yaklaşık 360 küsur firmaya veriliyor. Bunlar normal şeyler değil. Bunlar iyi sonuç getirmeyecek... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Unsal, lütfen tamamlayınız. Buyurun. HÜSEYİN UNSAL (Devamla) - Tamamlayacağım efendim. ...zamanla size çok ciddi sıkıntı çıkaracak konular. Değerli arkadaşlarım, bu konular hassas ve ciddi konulardır. Ülkemizin kaynakları... Fakirlere ev yapacağız diye yola çıkan bir kuruluş, maalesef, fakirlere evi yüzde 25 oranında yapmıştır. Geri kalan, hasılat paylaşım modelleri "orta gelir" adı altında zenginlere ev yapılmasına devam edilmektedir. Konunun hassasiyetinin göz önüne alınarak bu maddenin yasa metninden çıkarılmasını biz çok arzu ediyoruz. Bu konuyla ilgili de önergelerimiz gelecektir. Konuyu dikkatinize çekiyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Unsal. Madde üzerinde, Banş ve Demokrasi Partisi Grubu adına Bengi Yıldız, Batman Milletvekili. BENGİ YILDIZ (Batman) - Sayın Nezir Karabaş konuşacak efendim. BAŞKAN - Nezir Karabaş, Bitlis Milletvekili. Buyurun. BDP GRUBU ADINA MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik - 3 6 7 - TBMM B:64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 0 : 3 - 3 6 8 - Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde BDP Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, şimdi TOKİ'yi değerlendiriyoruz. TOKİ'nin çalışma biçimi, denetimden uzak olması, amacının dışında... Çünkü TOKİ'nin kuruluş amacı, dar gelirli ve orta sınıfların kira bedeli kadar bir ödemeyle ev sahibi olması amaçlanmıştı. Bunlarla birlikte, ben, aslında TOKİ'nin çalışma biçimi, kentsel yaşama yaklaşımı, demokratikliği üzerinde duracağım. TOKİ, bir taraftan toplu konut yapıyor. Diğer en önemli işlevlerinden biri, aslında Türkiye'de ciddi bir şekilde tartışılması gereken bazı uygulamalarıyla Türkiye'nin gündeminde önemli bir şekilde duran, bu Mecliste de ciddi şekilde tartışılmamış olan kentsel dönüşümdür. Çünkü, kentsel dönüşüm projelerini denetleyen, yapan kuruluş, kurum şu anda TOKİ'dir. Değerli milletvekilleri, kentsel yaşam, kentin düzenlenmesi, konut yapımı bir kentin hem geçmişini hem bugününü hem geleceğini, orada yaşayan insanların, toplumun sosyal, toplumsal, ekonomik, kültürel yaşamını etkileyen, belirleyen bir iştir kentleşme veya kentsel dönüşüm. TOKİ, yıllardır hem kentsel dönüşüm projelerinde hem de TOKİ'nin yaptığı toplu konutlarda vatandaşın oradaki toplumsal yaşamı ve oradaki insanların ihtiyaçlarından daha çok rantı öne çıkaran, siyasal merkezî veya yerel yapının ihtiyaçlarına göre konumlanmış ve o konuda, o doğrultuda iş yapmaktadır. Şimdi, kentsel dönüşüm projelerine baktığımız zaman, bu konuda yapılan yolsuzlukları, rantı bir tarafa bırakın, özellikle Sulukule örneği Türkiye'nin AHİM'den tutun uluslararası platformlara kadar tartışılan önemli bir konusudur. Biz TOKİ'yi değerlendirirken, TOKİ'nin kentsel dönüşüm mantığını değerlendirirken kentin hukukunu, bu konudaki uygulamaları ciddi şekilde bu Mecliste tartışmak hatta bu konuda bir araştırma komisyonunun oluşturulup bunun üzerinde ciddiyetle durulması gerekliliğine inanıyoruz. Değerli milletvekilleri, diğer en önemli husus kentsel yaşam. Birincisi, o kentte yaşayan vatandaşların, oradaki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının iradesi ve istemleri doğrultusunda olmalı. İkincisi, oradaki yerelde halkı temsil eden yerel yönetimlerle, belediyelerle iş birliği içinde olması gerekir. Ancak TOKİ'nin uygulamalarına baktığımız zaman, birçok kentte TOKİ belediyelerle çelişkiye düşmüş, belediyelerle yasal sıkıntılar yaşamış, diğer taraftan bu uygulamaları yaparken yerel yönetimleri dikkate almayan bir uygulama içinde olmuştur. Diğer önemli yanı, özellikle toplu konut ve kentsel dönüşümde yapılan uygulamalar, yapılan işler o kentin, o şehrin tarihî geçmişi yanında sosyal yaşamını etkiliyor, kültürel yaşamını etkiliyor, geleneklerini etkiliyor ve TOKİ'nin uygulamalarına baktığımız zaman, yerel yönetimleri, bir kentteki uygulamalarda, kent yaşamında birlikte yaşayan insanların iradelerini ve taleplerini yansıtmadığı gibi odaların, meslek örgütlerinin de taleplerini, onların önerilerini dikkate almamıştır. Siz bir taraftan hem alt gelir gruplarına, orta gelir gruplarına daha çağdaş, gelişmiş bir kentsel yaşamı sunma iddiasında bulunacaksınız, diğer taraftan o uygulamanın yapıldığı ilde mühendis odalarının, mimar odalarının, peyzajcıların ve plancıların önerilerini, onların odalarının taleplerini dikkate almayacaksınız. Yani böyle bir iddiayla bu pratiği birbiriyle nasıl uyuşturacağız? Bugün, gelişmiş, çağdaş ülkelerde bir sokaktaki bir uygulamada bile, bir caddedeki bir değişiklikte bile orada yaşayan, o sokağı, o caddeyi paylaşan insanların düşünceleri alınıyorken siz bir kentte çok ciddi değişiklikleri, çok ciddi toplu konut çalışmalarını yürütürken ne yerel yönetimi ne orada yaşayan insanları ne de meslek örgütlerini dikkate almayacaksınız, ondan sonra da çağdaş kentleşmeden, toplum için çağdaş bir kent yaratmaktan bahsedeceksiniz.
Sayfa 83 -
TBMM B:64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 0 : 3 - 3 6 8 - Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde BDP Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, şimdi TOKİ'yi değerlendiriyoruz. TOKİ'nin çalışma biçimi, denetimden uzak olması, amacının dışında... Çünkü TOKİ'nin kuruluş amacı, dar gelirli ve orta sınıfların kira bedeli kadar bir ödemeyle ev sahibi olması amaçlanmıştı. Bunlarla birlikte, ben, aslında TOKİ'nin çalışma biçimi, kentsel yaşama yaklaşımı, demokratikliği üzerinde duracağım. TOKİ, bir taraftan toplu konut yapıyor. Diğer en önemli işlevlerinden biri, aslında Türkiye'de ciddi bir şekilde tartışılması gereken bazı uygulamalarıyla Türkiye'nin gündeminde önemli bir şekilde duran, bu Mecliste de ciddi şekilde tartışılmamış olan kentsel dönüşümdür. Çünkü, kentsel dönüşüm projelerini denetleyen, yapan kuruluş, kurum şu anda TOKİ'dir. Değerli milletvekilleri, kentsel yaşam, kentin düzenlenmesi, konut yapımı bir kentin hem geçmişini hem bugününü hem geleceğini, orada yaşayan insanların, toplumun sosyal, toplumsal, ekonomik, kültürel yaşamını etkileyen, belirleyen bir iştir kentleşme veya kentsel dönüşüm. TOKİ, yıllardır hem kentsel dönüşüm projelerinde hem de TOKİ'nin yaptığı toplu konutlarda vatandaşın oradaki toplumsal yaşamı ve oradaki insanların ihtiyaçlarından daha çok rantı öne çıkaran, siyasal merkezî veya yerel yapının ihtiyaçlarına göre konumlanmış ve o konuda, o doğrultuda iş yapmaktadır. Şimdi, kentsel dönüşüm projelerine baktığımız zaman, bu konuda yapılan yolsuzlukları, rantı bir tarafa bırakın, özellikle Sulukule örneği Türkiye'nin AHİM'den tutun uluslararası platformlara kadar tartışılan önemli bir konusudur. Biz TOKİ'yi değerlendirirken, TOKİ'nin kentsel dönüşüm mantığını değerlendirirken kentin hukukunu, bu konudaki uygulamaları ciddi şekilde bu Mecliste tartışmak hatta bu konuda bir araştırma komisyonunun oluşturulup bunun üzerinde ciddiyetle durulması gerekliliğine inanıyoruz. Değerli milletvekilleri, diğer en önemli husus kentsel yaşam. Birincisi, o kentte yaşayan vatandaşların, oradaki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının iradesi ve istemleri doğrultusunda olmalı. İkincisi, oradaki yerelde halkı temsil eden yerel yönetimlerle, belediyelerle iş birliği içinde olması gerekir. Ancak TOKİ'nin uygulamalarına baktığımız zaman, birçok kentte TOKİ belediyelerle çelişkiye düşmüş, belediyelerle yasal sıkıntılar yaşamış, diğer taraftan bu uygulamaları yaparken yerel yönetimleri dikkate almayan bir uygulama içinde olmuştur. Diğer önemli yanı, özellikle toplu konut ve kentsel dönüşümde yapılan uygulamalar, yapılan işler o kentin, o şehrin tarihî geçmişi yanında sosyal yaşamını etkiliyor, kültürel yaşamını etkiliyor, geleneklerini etkiliyor ve TOKİ'nin uygulamalarına baktığımız zaman, yerel yönetimleri, bir kentteki uygulamalarda, kent yaşamında birlikte yaşayan insanların iradelerini ve taleplerini yansıtmadığı gibi odaların, meslek örgütlerinin de taleplerini, onların önerilerini dikkate almamıştır. Siz bir taraftan hem alt gelir gruplarına, orta gelir gruplarına daha çağdaş, gelişmiş bir kentsel yaşamı sunma iddiasında bulunacaksınız, diğer taraftan o uygulamanın yapıldığı ilde mühendis odalarının, mimar odalarının, peyzajcıların ve plancıların önerilerini, onların odalarının taleplerini dikkate almayacaksınız. Yani böyle bir iddiayla bu pratiği birbiriyle nasıl uyuşturacağız? Bugün, gelişmiş, çağdaş ülkelerde bir sokaktaki bir uygulamada bile, bir caddedeki bir değişiklikte bile orada yaşayan, o sokağı, o caddeyi paylaşan insanların düşünceleri alınıyorken siz bir kentte çok ciddi değişiklikleri, çok ciddi toplu konut çalışmalarını yürütürken ne yerel yönetimi ne orada yaşayan insanları ne de meslek örgütlerini dikkate almayacaksınız, ondan sonra da çağdaş kentleşmeden, toplum için çağdaş bir kent yaratmaktan bahsedeceksiniz. TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 O: 3 Şimdi, bir yerde toplum üzerinde vesayet kurup hukuk alanında, toplumsal yaşam alanında "Bu toplum nasılsa bilmez, insanlar iyinin, doğrunun ne olduğunu bilmez; biz merkezî olarak karar alacağız." demekle, bir yerde, bir kentte kent yaşamını, konut yapımını, oradaki insanların nasıl yaşayacağını, nerede yaşayacağını, nasıl konut yapacağını sormadığınız zaman bunun, bu bakışın hiçbir farkı yoktur. Türkiye'de askerî vesayet rejiminin topluma bakışıyla TOKİ'nin insanlarımıza ve kentimize bakışı arasında bir fark yoktur. MUSTAFA CUMUR (Trabzon) - Nereden çıkarıyorsun onu yahu! MEHMET NEZİR KARABAŞ (Devamla) - Evet, eğer bir kentte, eğer siz halkın iradesiyle, halkın talepleri doğrultusunda ve onun oylarıyla gelmiş bir siyasi iradenin üzerinde bir vesayeti kabul etmiyorsanız -ki bu doğrudur- bir kentin yaşamını, orada yaşayanlar, yerel yönetimler, meslek örgütlerinin dışında karar aldığınız zaman, bu aynı anlama geliyor, arada hiçbir fark yoktur değerli milletvekilleri. Ve yine birçok zaman Hükümetin, iktidarın övündüğü, bizim de katıldığımız bir şey var, Türkiye'de inşaat sektörünün, Türkiye'de müteahhitlik sektörünün geldiği nokta ve gelişkinliğiyle ilgili. Evet, doğrudur. Türkiyeli müteahhitler, inşaat sektörü, dünyanın her tarafında çok ciddi şekilde iş yapmakta, çok ciddi şekilde sosyal konutlara, kent yaşamına damgasını vuran projeler geliştirmektedir. Peki, o zaman şunu sormak istiyoruz: TOKİ, alt gelir gruplarına, ev sahibi olma konusunda sıkıntı yaşayan kesimlere konut üretme anlamında kurulmuş bir kuruluşken, şimdi inşaat sektörü de, müteahhitlik sektörü de Türkiye'de bu kadar gelişmişken TOKİ neden inşaat yapımını, konut yapımını tümüyle üstleniyor, şu anda hem ticaret merkezleri hem de lüks konut üretiminde söz sahibi olmak istiyor? Peki, "Devletin görevi, toplumsal yaşamı, ekonomik yaşamı, üretim yaşamını denetlemektir." diyen, "Devletin görevi, iş yapmak ve işçi çalıştırmak, personel çalıştırmak değil." diyen bir iktidar, bir Hükümet... Nasıl oluyor da bu ülkede orta sınıflara, üst gelir gruplarına yönelik konut üretmekte bir sıkıntı yokken TOKİ bu işi de üstlenmiş durumdadır? (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Karabaş, lütfen sözlerinizi tamamlayınız. MEHMET NEZİR KARABAŞ (Devamla) - Teşekkür ederim Başkan. Değerli milletvekilleri, TOKİ'nin geldiği nokta, TOKİ'nin üstlendiği misyon, TOKİ'nin son dönemde yaptığı projeler Türkiye'de kabul edilebilir değil çünkü bu yapılan işleri çok daha kaliteli, çok daha ucuz ve ekonomik koşullarda yapabilecek bir sektör vardır. TOKİ'nin bu şekil bu üretim biçimi hem demokratik değil hem de inşaat sektörünü, konut sektörünü ciddi bir şekilde, haksız şekilde rekabetle ciddi sıkıntıya sokan bir durumdadır. Onun için TOKİ'ye her gün yeniden farklı bir imtiyaz uygulanması yerine, TOKİ'nin alt gelir gruplarına yönelik konut yapmanın dışında diğer görevlerinden çekilmesi ve bunu inşaat sektörüne bırakması gerekir diyoruz. Saygılarımı sunuyorum. (BDP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Artvin Milletvekili Ertekin Çolak. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) ERTEKİN ÇOLAK (Artvin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. "Dünyada mekân, ahirette iman" diye dilimize yerleşmiş bir söz vardır. Bizim milletimiz ister zengin ister fakir ister memur ister işçi olsun, muhakkak surette herkes güzel bir konut sahibi olmak ister. Bu nedenle, TOKİ, 1984 yılında bu açığı kapatmak üzere kurulmuş ve AK PARTİ iktidarlarından önce on dokuz yıl boyunca toplam 43 bin civarında konut üretebilmiştir. Oysa 58, 59 - 3 6 9 -
Sayfa 84 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 O: 3 Şimdi, bir yerde toplum üzerinde vesayet kurup hukuk alanında, toplumsal yaşam alanında "Bu toplum nasılsa bilmez, insanlar iyinin, doğrunun ne olduğunu bilmez; biz merkezî olarak karar alacağız." demekle, bir yerde, bir kentte kent yaşamını, konut yapımını, oradaki insanların nasıl yaşayacağını, nerede yaşayacağını, nasıl konut yapacağını sormadığınız zaman bunun, bu bakışın hiçbir farkı yoktur. Türkiye'de askerî vesayet rejiminin topluma bakışıyla TOKİ'nin insanlarımıza ve kentimize bakışı arasında bir fark yoktur. MUSTAFA CUMUR (Trabzon) - Nereden çıkarıyorsun onu yahu! MEHMET NEZİR KARABAŞ (Devamla) - Evet, eğer bir kentte, eğer siz halkın iradesiyle, halkın talepleri doğrultusunda ve onun oylarıyla gelmiş bir siyasi iradenin üzerinde bir vesayeti kabul etmiyorsanız -ki bu doğrudur- bir kentin yaşamını, orada yaşayanlar, yerel yönetimler, meslek örgütlerinin dışında karar aldığınız zaman, bu aynı anlama geliyor, arada hiçbir fark yoktur değerli milletvekilleri. Ve yine birçok zaman Hükümetin, iktidarın övündüğü, bizim de katıldığımız bir şey var, Türkiye'de inşaat sektörünün, Türkiye'de müteahhitlik sektörünün geldiği nokta ve gelişkinliğiyle ilgili. Evet, doğrudur. Türkiyeli müteahhitler, inşaat sektörü, dünyanın her tarafında çok ciddi şekilde iş yapmakta, çok ciddi şekilde sosyal konutlara, kent yaşamına damgasını vuran projeler geliştirmektedir. Peki, o zaman şunu sormak istiyoruz: TOKİ, alt gelir gruplarına, ev sahibi olma konusunda sıkıntı yaşayan kesimlere konut üretme anlamında kurulmuş bir kuruluşken, şimdi inşaat sektörü de, müteahhitlik sektörü de Türkiye'de bu kadar gelişmişken TOKİ neden inşaat yapımını, konut yapımını tümüyle üstleniyor, şu anda hem ticaret merkezleri hem de lüks konut üretiminde söz sahibi olmak istiyor? Peki, "Devletin görevi, toplumsal yaşamı, ekonomik yaşamı, üretim yaşamını denetlemektir." diyen, "Devletin görevi, iş yapmak ve işçi çalıştırmak, personel çalıştırmak değil." diyen bir iktidar, bir Hükümet... Nasıl oluyor da bu ülkede orta sınıflara, üst gelir gruplarına yönelik konut üretmekte bir sıkıntı yokken TOKİ bu işi de üstlenmiş durumdadır? (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Karabaş, lütfen sözlerinizi tamamlayınız. MEHMET NEZİR KARABAŞ (Devamla) - Teşekkür ederim Başkan. Değerli milletvekilleri, TOKİ'nin geldiği nokta, TOKİ'nin üstlendiği misyon, TOKİ'nin son dönemde yaptığı projeler Türkiye'de kabul edilebilir değil çünkü bu yapılan işleri çok daha kaliteli, çok daha ucuz ve ekonomik koşullarda yapabilecek bir sektör vardır. TOKİ'nin bu şekil bu üretim biçimi hem demokratik değil hem de inşaat sektörünü, konut sektörünü ciddi bir şekilde, haksız şekilde rekabetle ciddi sıkıntıya sokan bir durumdadır. Onun için TOKİ'ye her gün yeniden farklı bir imtiyaz uygulanması yerine, TOKİ'nin alt gelir gruplarına yönelik konut yapmanın dışında diğer görevlerinden çekilmesi ve bunu inşaat sektörüne bırakması gerekir diyoruz. Saygılarımı sunuyorum. (BDP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Artvin Milletvekili Ertekin Çolak. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) ERTEKİN ÇOLAK (Artvin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. "Dünyada mekân, ahirette iman" diye dilimize yerleşmiş bir söz vardır. Bizim milletimiz ister zengin ister fakir ister memur ister işçi olsun, muhakkak surette herkes güzel bir konut sahibi olmak ister. Bu nedenle, TOKİ, 1984 yılında bu açığı kapatmak üzere kurulmuş ve AK PARTİ iktidarlarından önce on dokuz yıl boyunca toplam 43 bin civarında konut üretebilmiştir. Oysa 58, 59 - 3 6 9 - TBMM B :64 23 . 2 . 2010 0 : 3 - 3 7 0 - ve 60'ıncı hükümetler döneminde Acil Eylem Planı ve programları doğrultusunda başlatılan planlı kentleşme ve konut üretimi neticesinde TOKİ, 2003 yılından 2010 yılına kadar 81 il 765 ilçede toplam 1.606 şantiyede 414.782 konut rakamına ulaşabilmiştir. Bunu şöyle çarpıcı bir şekilde izah edecek olursak: Yani bu süre içerisinde -benim ilim Artvin- Artvin ili gibi yaklaşık otuz civarında yeniden kentler oluşturulmuştur, altyapısıyla birlikte. Üretilen konutların yaklaşık 358 bini sosyal konut olarak üretilmiş, 300 bin konut sosyal donatılan ve çevre düzenlemesiyle birlikte tamamlanmış durumdadır. Yine yerel yönetimlerle müştereken başlatılan büyük kapsamlı kentsel dönüşüm programları neticesinde 148 belediye ile toplam 162.886 konutluk gecekondu dönüşüm çalışmaları yapılarak 88 bölgede yaklaşık 47 bin konutluk uygulama başlatılmıştır. Değerli arkadaşlar, TOKİ sadece konut mu yapmış? Hayır. TOKİ, 589 okul yapmış, 596 spor salonu, 48 yurt ve pansiyon, 81 sağlık ocağı, 20 sevgi evi, 14 adet engelsiz yaşam merkezi, hastane, çok amaçlı salon, atölye, cami ve ticaret merkezleri gibi birçok projeye imza atmış. Değerli arkadaşlar, tabii ki geçen haftadan beri burada, Mecliste bu konuyla ilgili tartışmaları izliyoruz, zaman zaman aşırı eleştiriler olduğunu da görüyoruz. Mesela, muhalefet milletvekili, Trabzon Milletvekili dedi ki: "Trabzon'da hiç yeşil alan yapılmadı, TOKİ yapmadı." Ben Artvin Milletvekili olarak Trabzon Milletvekiline şunu söylüyorum: Zağanos Köprüsü'ne Trabzon'da çıkarsanız ya da arabayla oradan geçerken bir durur, şöyle Zağanos Vadisi'ne, yukan bakarsanız, Türkiye'nin en güzel yeşil alanının ve çevre projesinin TOKİ tarafından Trabzon'a kazandınldığını görürsünüz. Hatta bu proje, benim bildiğim kadanyla, Trabzon Belediyesinin AK PARTİ'de olmadığı dönemde uygulanmış bir proje. Yani aynı zamanda hiçbir aynm yapmadan, herkesle iş birliği yaparak TOKİ bu güzel projeleri üretmektedir. Buradan TOKİ Başkanı de eleştiriliyor tabii yoğun şekilde. Bir bürokrattır. Ben buradan teşekkür ediyorum TOKİ Başkanına çünkü yaklaşık 500 bin civarında konut projesi üretilmiş ve önemli bir bölümü yapılmış arkadaşlar. Kendinden önce oraya bakan arkadaşların süresinin yarısı kadar bir görev yapmış olmasına rağmen, onların 20 katı proje üretilmiş ve hayata geçirmiş. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Aynca, TOKİ Başkanına diyorum ki: Artvin'de, Çoruh Vadisi çevre düzenlemesini de yaparsanız Artvin Köprübaşı'nda, belki Trabzon Milletvekili teşekkür etmedi ama ben daha fazla teşekkür eder, Başkana buradan da.. . (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Çolak, lütfen tamamlayınız. ERTEKİN ÇOLAK (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, neden lüks konut yapılıyor? Tabii ki TOKİ'nin kaynakları sınırlı değerli arkadaşlarım. Lüks konut yaparak buralardan kazanılan paralarla sosyal konutlar yapılıyor, on beş yıl vadeli ve 150 bin lira, 200 bin lira gibi paralarla vatandaşlanmıza konutlar yapılıyor. Elbette ki bunlar, işte, bu sosyal konutların yapılması için aynı zamanda kaynak oluşturulması projeleridir. Bundan dolayı ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki bu yeni kanunla daha fazla arsa üretimi sağlanır ve ülkemizin konut ihtiyacı bu şekilde karşılanmış olur. Ben tekrar yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralanndan alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Madde üzerinde şahsı adına ikinci söz Sedat Kızılcıklı, Bursa Milletvekili... (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Buyurun.
Sayfa 85 -
TBMM B :64 23 . 2 . 2010 0 : 3 - 3 7 0 - ve 60'ıncı hükümetler döneminde Acil Eylem Planı ve programları doğrultusunda başlatılan planlı kentleşme ve konut üretimi neticesinde TOKİ, 2003 yılından 2010 yılına kadar 81 il 765 ilçede toplam 1.606 şantiyede 414.782 konut rakamına ulaşabilmiştir. Bunu şöyle çarpıcı bir şekilde izah edecek olursak: Yani bu süre içerisinde -benim ilim Artvin- Artvin ili gibi yaklaşık otuz civarında yeniden kentler oluşturulmuştur, altyapısıyla birlikte. Üretilen konutların yaklaşık 358 bini sosyal konut olarak üretilmiş, 300 bin konut sosyal donatılan ve çevre düzenlemesiyle birlikte tamamlanmış durumdadır. Yine yerel yönetimlerle müştereken başlatılan büyük kapsamlı kentsel dönüşüm programları neticesinde 148 belediye ile toplam 162.886 konutluk gecekondu dönüşüm çalışmaları yapılarak 88 bölgede yaklaşık 47 bin konutluk uygulama başlatılmıştır. Değerli arkadaşlar, TOKİ sadece konut mu yapmış? Hayır. TOKİ, 589 okul yapmış, 596 spor salonu, 48 yurt ve pansiyon, 81 sağlık ocağı, 20 sevgi evi, 14 adet engelsiz yaşam merkezi, hastane, çok amaçlı salon, atölye, cami ve ticaret merkezleri gibi birçok projeye imza atmış. Değerli arkadaşlar, tabii ki geçen haftadan beri burada, Mecliste bu konuyla ilgili tartışmaları izliyoruz, zaman zaman aşırı eleştiriler olduğunu da görüyoruz. Mesela, muhalefet milletvekili, Trabzon Milletvekili dedi ki: "Trabzon'da hiç yeşil alan yapılmadı, TOKİ yapmadı." Ben Artvin Milletvekili olarak Trabzon Milletvekiline şunu söylüyorum: Zağanos Köprüsü'ne Trabzon'da çıkarsanız ya da arabayla oradan geçerken bir durur, şöyle Zağanos Vadisi'ne, yukan bakarsanız, Türkiye'nin en güzel yeşil alanının ve çevre projesinin TOKİ tarafından Trabzon'a kazandınldığını görürsünüz. Hatta bu proje, benim bildiğim kadanyla, Trabzon Belediyesinin AK PARTİ'de olmadığı dönemde uygulanmış bir proje. Yani aynı zamanda hiçbir aynm yapmadan, herkesle iş birliği yaparak TOKİ bu güzel projeleri üretmektedir. Buradan TOKİ Başkanı de eleştiriliyor tabii yoğun şekilde. Bir bürokrattır. Ben buradan teşekkür ediyorum TOKİ Başkanına çünkü yaklaşık 500 bin civarında konut projesi üretilmiş ve önemli bir bölümü yapılmış arkadaşlar. Kendinden önce oraya bakan arkadaşların süresinin yarısı kadar bir görev yapmış olmasına rağmen, onların 20 katı proje üretilmiş ve hayata geçirmiş. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Aynca, TOKİ Başkanına diyorum ki: Artvin'de, Çoruh Vadisi çevre düzenlemesini de yaparsanız Artvin Köprübaşı'nda, belki Trabzon Milletvekili teşekkür etmedi ama ben daha fazla teşekkür eder, Başkana buradan da.. . (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Çolak, lütfen tamamlayınız. ERTEKİN ÇOLAK (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, neden lüks konut yapılıyor? Tabii ki TOKİ'nin kaynakları sınırlı değerli arkadaşlarım. Lüks konut yaparak buralardan kazanılan paralarla sosyal konutlar yapılıyor, on beş yıl vadeli ve 150 bin lira, 200 bin lira gibi paralarla vatandaşlanmıza konutlar yapılıyor. Elbette ki bunlar, işte, bu sosyal konutların yapılması için aynı zamanda kaynak oluşturulması projeleridir. Bundan dolayı ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki bu yeni kanunla daha fazla arsa üretimi sağlanır ve ülkemizin konut ihtiyacı bu şekilde karşılanmış olur. Ben tekrar yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralanndan alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Madde üzerinde şahsı adına ikinci söz Sedat Kızılcıklı, Bursa Milletvekili... (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Buyurun. T B M M B: 64 23 . 2 . 2010 O: 3 SEDAT KIZILCIKLI (Bursa) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; 455 sıra sayılı yasanın 3'üncü maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Öncelikle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bu madde, Emlak Bankası tarafından Toplu Konuta devredilen varlıklardan ve bu varlıklarla ilgili devirlerden önce yapılmış akitlerden doğan yükümlülükler nedeniyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ve ortaklarından hiçbir hak ve alacak talep edilmemesiyle ilgili. Yani, bunlar, Toplu Konut İdaresiyle değil, tasfiye hâlindeki Emlak Bankası Anonim Şirketiyle yine bu çalışmalarını devam ettirecekler. Böyle bir yükümlülüğü Toplu Konut İdaresine vermenin herhangi bir manası yok. Değerli arkadaşlar, tabii, Toplu Konut İdaresi gerçekten Türkiye'de çok önemli çalışmalar yapıyor. Bunların belki de en önemlisi, sosyal yapıların, ihtiyaç sahiplerine yeni konutlar kazandırmanın haricinde, kentsel yenilemeler çünkü gerçekten Türkiye'de özellikle artan göçlerle birlikte büyük şehirlerde çarpık yapılaşma, plansız kentleşme çok önemli bir problem olarak ortaya çıktı ve bu konuda, maalesef, yerel yöneticiler o göçlerin hızına yetişemediler, gerekli tedbirler alınamadı ve sağlıksız bir kentleşme ortaya çıktı. Tabii, bu sağlıksız kentleşmenin ortadan kalkmasının en büyük çalışması da kentsel yenileme çalışmalarıdır, dönüşüm çalışmalarıdır. Ben Toplu Konut İdaresinin bu anlamda yaptığı çalışmalara baktığım zaman, yaklaşık 148 belediye ile toplam 162.886 konutluk bir gecekondu dönüşüm çalışması yapılmış ve bunların içerisinde 88 bölgede 47.508 konut uygulamaya başlamış. Şurası da işin güzel olan kısımlarından birisi: Belediyelerle çalışma yapılırken hangi belediye başkanı hangi partiden seçilmiş diye bir ön yargıyla hareket edilmemiş, bütün belediyelerle ilgili imkânlar çerçevesinde bu çalışmalar yapılmış, böylelikle oralarda yeni yaşam alanları oluşturulmuştur. Orada gerçekten birçok hizmetten yoksun yaşamak durumunda olan vatandaşlarımız, Toplu Konut İdaresi ve belediye ortak çalışmalarıyla birlikte yaşam kalitelerini artırmışlar, daha fazla yeşil alana kavuşmuşlar, daha modern binalarda oturmaya başlamışlar, daha güzel yapılarda oturmaya başlamışlar ve okullarıyla, alışveriş merkezleriyle, yeşil alanlarıyla, altyapıda halledilen eksikleriyle birlikte baktığımız zaman gerçekten modern bir yere geçmenin, modern bir yerde yaşamlarını devam ettirmenin ve buradaki rahatlığı, huzuru hep beraber ailece yaşamanın mutluluğuna kavuşmuşlar. Dolayısıyla bu kadar önemli çalışmaların yapılıyor olmasından dolayı Toplu Konut İdaresi gerçekten takdir edilmeye değer diye düşünüyorum. Tabii, "Neden Başbakanlığa bağlandı?" ya da "Yetkileri zaman zaman niye değiştiriliyor?" diye soruluyor. Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakanımızın da bu konuya ne kadar önem verdiğinin en açık göstergelerinden birisidir zaten Toplu Konut İdaresinin direkt Başbakanlığa bağlı olması. Bağlanmış da ne olmuş? Yani baktığınız zaman Toplu Konut İdaresinin çalışmalarına, AK PARTİ İktidarından önceki yirmi yıllık sürede 43 bin tane konut üreten Toplu Konut İdaresi şu sekiz yılda 400 bin tane konut üretir hâle gelmiş. Şimdi, bir tarafta yirmi yılda 40 bin konut var, bir tarafta sekiz yılda 400 bin konut var. Sayın Başbakanlığa bağlanması, Başbakanlık tarafından yönetilmesinden sonra sürenin yansında 10 kat fazla konut yapılıyor olması herhalde bu önemsemenin bir gereğidir. Dolayısıyla burada bir başarı vardır. Çok daha fazla insan konut sahibi yapılmıştır, çok daha ihtiyaç sahibi insan ev sahibi olmuştur, çok daha fazla kentsel dönüşümler gerçekleştirilmiştir, çok daha fazla yeşil alan çalışmalan, altyapı çalışmalan yapılmıştır. Dolayısıyla ortada mutlak bir basan vardır. Ben bu başarıyı gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) - 3 7 1 -
Sayfa 86 -
T B M M B: 64 23 . 2 . 2010 O: 3 SEDAT KIZILCIKLI (Bursa) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; 455 sıra sayılı yasanın 3'üncü maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Öncelikle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bu madde, Emlak Bankası tarafından Toplu Konuta devredilen varlıklardan ve bu varlıklarla ilgili devirlerden önce yapılmış akitlerden doğan yükümlülükler nedeniyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ve ortaklarından hiçbir hak ve alacak talep edilmemesiyle ilgili. Yani, bunlar, Toplu Konut İdaresiyle değil, tasfiye hâlindeki Emlak Bankası Anonim Şirketiyle yine bu çalışmalarını devam ettirecekler. Böyle bir yükümlülüğü Toplu Konut İdaresine vermenin herhangi bir manası yok. Değerli arkadaşlar, tabii, Toplu Konut İdaresi gerçekten Türkiye'de çok önemli çalışmalar yapıyor. Bunların belki de en önemlisi, sosyal yapıların, ihtiyaç sahiplerine yeni konutlar kazandırmanın haricinde, kentsel yenilemeler çünkü gerçekten Türkiye'de özellikle artan göçlerle birlikte büyük şehirlerde çarpık yapılaşma, plansız kentleşme çok önemli bir problem olarak ortaya çıktı ve bu konuda, maalesef, yerel yöneticiler o göçlerin hızına yetişemediler, gerekli tedbirler alınamadı ve sağlıksız bir kentleşme ortaya çıktı. Tabii, bu sağlıksız kentleşmenin ortadan kalkmasının en büyük çalışması da kentsel yenileme çalışmalarıdır, dönüşüm çalışmalarıdır. Ben Toplu Konut İdaresinin bu anlamda yaptığı çalışmalara baktığım zaman, yaklaşık 148 belediye ile toplam 162.886 konutluk bir gecekondu dönüşüm çalışması yapılmış ve bunların içerisinde 88 bölgede 47.508 konut uygulamaya başlamış. Şurası da işin güzel olan kısımlarından birisi: Belediyelerle çalışma yapılırken hangi belediye başkanı hangi partiden seçilmiş diye bir ön yargıyla hareket edilmemiş, bütün belediyelerle ilgili imkânlar çerçevesinde bu çalışmalar yapılmış, böylelikle oralarda yeni yaşam alanları oluşturulmuştur. Orada gerçekten birçok hizmetten yoksun yaşamak durumunda olan vatandaşlarımız, Toplu Konut İdaresi ve belediye ortak çalışmalarıyla birlikte yaşam kalitelerini artırmışlar, daha fazla yeşil alana kavuşmuşlar, daha modern binalarda oturmaya başlamışlar, daha güzel yapılarda oturmaya başlamışlar ve okullarıyla, alışveriş merkezleriyle, yeşil alanlarıyla, altyapıda halledilen eksikleriyle birlikte baktığımız zaman gerçekten modern bir yere geçmenin, modern bir yerde yaşamlarını devam ettirmenin ve buradaki rahatlığı, huzuru hep beraber ailece yaşamanın mutluluğuna kavuşmuşlar. Dolayısıyla bu kadar önemli çalışmaların yapılıyor olmasından dolayı Toplu Konut İdaresi gerçekten takdir edilmeye değer diye düşünüyorum. Tabii, "Neden Başbakanlığa bağlandı?" ya da "Yetkileri zaman zaman niye değiştiriliyor?" diye soruluyor. Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakanımızın da bu konuya ne kadar önem verdiğinin en açık göstergelerinden birisidir zaten Toplu Konut İdaresinin direkt Başbakanlığa bağlı olması. Bağlanmış da ne olmuş? Yani baktığınız zaman Toplu Konut İdaresinin çalışmalarına, AK PARTİ İktidarından önceki yirmi yıllık sürede 43 bin tane konut üreten Toplu Konut İdaresi şu sekiz yılda 400 bin tane konut üretir hâle gelmiş. Şimdi, bir tarafta yirmi yılda 40 bin konut var, bir tarafta sekiz yılda 400 bin konut var. Sayın Başbakanlığa bağlanması, Başbakanlık tarafından yönetilmesinden sonra sürenin yansında 10 kat fazla konut yapılıyor olması herhalde bu önemsemenin bir gereğidir. Dolayısıyla burada bir başarı vardır. Çok daha fazla insan konut sahibi yapılmıştır, çok daha ihtiyaç sahibi insan ev sahibi olmuştur, çok daha fazla kentsel dönüşümler gerçekleştirilmiştir, çok daha fazla yeşil alan çalışmalan, altyapı çalışmalan yapılmıştır. Dolayısıyla ortada mutlak bir basan vardır. Ben bu başarıyı gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) - 3 7 1 - TBMM B :64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 0 : 3 - 3 7 2 - BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kızılcıklı. Madde üzerinde on dakika süreyle soru-cevap işlemi yapılacaktır. Sayın Köse, Sayın İnan, Sayın Işık, Sayın Dibek, Sayın Çalış, Sayın Taner, Sayın Serdaroğlu, Sayın Yunusoğlu, Sayın Sakık sisteme girmişlerdir. Birer dakika süre verilecektir soru sormak için. Sayın Köse, buyurun. ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Bakanım, 100 TL'lik konutların yapılacağı iller seçilirken hangi ölçütler kullanılmaktadır? Adıyaman'a 100 TL'lik konutların bugüne kadar yapılmama nedenleri nelerdir? Önümüzdeki süreçte Adıyaman'a bu konutların yapılması söz konusu mudur? TOKİ hangi nedenlerden dolayı ve kaç kez mahkemelik olmuştur? Sonuçlanan davalardan kaçını TOKİ, kaçını davacı taraf kazanmıştır? Son sorum: TOKİ'nin 2010 yılında alt ve orta gelir gruplarını düşünerek yaptığı konut ve tesisler hangileridir? Bunlar hangi illerde yapılacaktır? Teşekkür ederim. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Sayın İnan... Yok. Sayın Işık... ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, Kütahya 2. Etap TOKİ Evleri 180 konutluk site yönetiminde olduğu gibi birçok yerde site yönetimlerinin TOKİ tarafından Boğaziçi Konut AŞ yetkililerine verilmesinin sebebi nedir? Bunun hukuki bir dayanağı var mıdır? Bu şirkete ait site yöneticilerinin Kütahya TOKİ sakinlerine yaşattıkları mağduriyetler ne zaman giderilebilecektir? Boğaziçi Konut AŞ'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ortak olduğu iddiaları doğru mudur? Doğruysa Büyükşehir Belediyesinin hissesi ne kadardır? Kat maliklerine site yönetimlerinin devredilebilmesi için kat mülkiyeti hükümleri ve sözleşme hükümleri uygulanması gerekmez mi? Teşekkür ederim. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Sayın Dibek... TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Sayın Bakan, benim seçim bölgem olan Kırklareli il merkezinde TOKİ'nin 2006 yılının Ağustos ayında başladığı 456 konutluk bir inşaat var. Bu inşaat herhalde TOKİ'nin.. . Söylemek istemiyorum ama o kadar da kötü sözcükler kullanmak istemiyorum ama 2007'nin Aralık ayının sonunda teslim edileceği bizzat üyelere taahhüt edilmesine rağmen 2010'dayız, iki yılı aşkın süredir bu konutlar teslim edilmedi. "Yüz karası" demek istemiştim az önce. Onu söylemek istiyorum TOKİ'nin yaptığı işler açısından. Oradaki insanlarımız iki yılı aşkın süredir tüm düzenleri bozulmuş bir vaziyette, o evler giremiyorlar. Uzatmayayım. Ne zaman teslim edeceksiniz? İki yılı aşkın süredir mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetini nasıl gidereceksiniz? Teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Sayın Çalış... HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Bakan, tasfiye hâlindeki Türkiye Emlak Bankası AŞ tarafından TOKİ'ye devredilen mülklerin yükümlülükleri ile ilgili doğan ihtilaflar nedeniyle devam eden kaç adet dava vardır? Bu davalardan kaçı bitmiştir, kaçı devam ediyor?
Sayfa 87 -
TBMM B :64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 0 : 3 - 3 7 2 - BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kızılcıklı. Madde üzerinde on dakika süreyle soru-cevap işlemi yapılacaktır. Sayın Köse, Sayın İnan, Sayın Işık, Sayın Dibek, Sayın Çalış, Sayın Taner, Sayın Serdaroğlu, Sayın Yunusoğlu, Sayın Sakık sisteme girmişlerdir. Birer dakika süre verilecektir soru sormak için. Sayın Köse, buyurun. ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Bakanım, 100 TL'lik konutların yapılacağı iller seçilirken hangi ölçütler kullanılmaktadır? Adıyaman'a 100 TL'lik konutların bugüne kadar yapılmama nedenleri nelerdir? Önümüzdeki süreçte Adıyaman'a bu konutların yapılması söz konusu mudur? TOKİ hangi nedenlerden dolayı ve kaç kez mahkemelik olmuştur? Sonuçlanan davalardan kaçını TOKİ, kaçını davacı taraf kazanmıştır? Son sorum: TOKİ'nin 2010 yılında alt ve orta gelir gruplarını düşünerek yaptığı konut ve tesisler hangileridir? Bunlar hangi illerde yapılacaktır? Teşekkür ederim. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Sayın İnan... Yok. Sayın Işık... ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, Kütahya 2. Etap TOKİ Evleri 180 konutluk site yönetiminde olduğu gibi birçok yerde site yönetimlerinin TOKİ tarafından Boğaziçi Konut AŞ yetkililerine verilmesinin sebebi nedir? Bunun hukuki bir dayanağı var mıdır? Bu şirkete ait site yöneticilerinin Kütahya TOKİ sakinlerine yaşattıkları mağduriyetler ne zaman giderilebilecektir? Boğaziçi Konut AŞ'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ortak olduğu iddiaları doğru mudur? Doğruysa Büyükşehir Belediyesinin hissesi ne kadardır? Kat maliklerine site yönetimlerinin devredilebilmesi için kat mülkiyeti hükümleri ve sözleşme hükümleri uygulanması gerekmez mi? Teşekkür ederim. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Sayın Dibek... TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Sayın Bakan, benim seçim bölgem olan Kırklareli il merkezinde TOKİ'nin 2006 yılının Ağustos ayında başladığı 456 konutluk bir inşaat var. Bu inşaat herhalde TOKİ'nin.. . Söylemek istemiyorum ama o kadar da kötü sözcükler kullanmak istemiyorum ama 2007'nin Aralık ayının sonunda teslim edileceği bizzat üyelere taahhüt edilmesine rağmen 2010'dayız, iki yılı aşkın süredir bu konutlar teslim edilmedi. "Yüz karası" demek istemiştim az önce. Onu söylemek istiyorum TOKİ'nin yaptığı işler açısından. Oradaki insanlarımız iki yılı aşkın süredir tüm düzenleri bozulmuş bir vaziyette, o evler giremiyorlar. Uzatmayayım. Ne zaman teslim edeceksiniz? İki yılı aşkın süredir mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetini nasıl gidereceksiniz? Teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Sayın Çalış... HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Bakan, tasfiye hâlindeki Türkiye Emlak Bankası AŞ tarafından TOKİ'ye devredilen mülklerin yükümlülükleri ile ilgili doğan ihtilaflar nedeniyle devam eden kaç adet dava vardır? Bu davalardan kaçı bitmiştir, kaçı devam ediyor? TBMM B:64 23 . 2 . 2010 0 : 3 - 3 7 3 - İkinci sorum ise: TOKİ inşaatlarında ucuz, ithal, kalitesiz Çin malları kullanıldığı, inşaat malzemesi üreten ve pazarlayan yerlilerin zarara sokulduğu, kriz ortamında Türkiye'deki işsizliği önlemek yerine Çin'deki işsizliği önlemeye katkı sağladığınız yönünde şikâyetler vardır. Bu konularda ne diyorsunuz? Teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Teşekkür ederim. Sayın Taner... RECEP TANER (Aydın) - Sayın Bakan, TOKİ konutlarında yer tesliminden sonra bir yıllık süre için oluşturulan bu yönetimler tabii ki TOKİ tarafından oluşturulduğundan dolayı o TOKİ'deki eksiklikler ve aksaklıklar yeterince kendilerini atayan birimlere iletilmemekte ve aksaklıklar devam etmektedir. Vatandaşın kendi yönetimini seçmesinden neden çekiniyorsunuz? Neden bir yıllık bir süreyle TOKİ'nin kendi elemanlarının orada yönetimde olmasını istemektesiniz? Bunun altında yatan gerekçe nedir? Teşekkür ederim. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Sayın Serdaroğlu... MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) - Sayın Bakan, Çankaya Or-An'daki milletvekili lojmanları AKP İktidarının kararıyla yıkılmıştır. Kültür varlığı olması bile tartışılan bu lojmanların yerinde maalesef TOKİ bir görüntü kirliliği yaratmıştır. Yani otuz dört katlı, hiçbir mimari özelliği olmayan bir beton yığını oluşturduğu halk tarafından konuşulmaktadır. Sonuçta, bu beton yığını ve açılan iş merkezi sonucu Or-An yaşanmaz hâle gelmiştir. Trafik çilesindeki vatandaş, yapana, edene kahrediyor. TOKİ olarak yarattığınız bu tablodan memnun musunuz, değilseniz, iyi anılmanız için hangi önlemleri almayı düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Serdaroğlu. Sayın Bakan, buyurun. Süreniz beş dakikadır efendim. Şu anda bir dakikanız gitti Sayın Bakanım. Buyurun. DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Öncelikle, tabii soruların çoğu maddeyle ilgili değil, bir tanesi dışında, fakat mümkün mertebe -tabii, spesifik, tekil, ferdî şeylerle ilgili- cevap vermeye gayret edeceğim, diğerlerini de yazılı vereceğiz. Adıyaman'la ilgili, Sayın Köse'nin bir sorusu vardı. Adıyaman'da üç yüz yoksul konutu yapılması planlanmaktadır. Henüz mülkiyet devri tamamlanmamış, bu yönde çalışmalar yapılıyor. 2010'da yaklaşık yetmiş bin konut yapılması planlanıyor ve yüzde 90'ı sosyal konut olacak. Bu da tüm Türkiye'ye dağılacak elbette, bu yapılan konutlar. Kütahya'daki konuyla ilgili biraz uzun bir cevap var, genel site yönetimleriyle ilgili bir cevap. İsterseniz, onu yazılı bir şekilde iletelim, biraz uzun bir cevap. Sayın Dibek'in sorusu var "Kırklareli il merkezindeki inşaatlar bitecekti, neden bitmedi?" şeklinde. Bu, tabii, uygulamadan kaynaklanan bir sorun. 2 defa feshedilmiş müteahhit yükümlülüklerini yerine getiremediği için. Burada bu tür olaylar maalesef uygulamada yaşanıyor; keşke yaşanmasaydı.
Sayfa 88 -
TBMM B:64 23 . 2 . 2010 0 : 3 - 3 7 3 - İkinci sorum ise: TOKİ inşaatlarında ucuz, ithal, kalitesiz Çin malları kullanıldığı, inşaat malzemesi üreten ve pazarlayan yerlilerin zarara sokulduğu, kriz ortamında Türkiye'deki işsizliği önlemek yerine Çin'deki işsizliği önlemeye katkı sağladığınız yönünde şikâyetler vardır. Bu konularda ne diyorsunuz? Teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Teşekkür ederim. Sayın Taner... RECEP TANER (Aydın) - Sayın Bakan, TOKİ konutlarında yer tesliminden sonra bir yıllık süre için oluşturulan bu yönetimler tabii ki TOKİ tarafından oluşturulduğundan dolayı o TOKİ'deki eksiklikler ve aksaklıklar yeterince kendilerini atayan birimlere iletilmemekte ve aksaklıklar devam etmektedir. Vatandaşın kendi yönetimini seçmesinden neden çekiniyorsunuz? Neden bir yıllık bir süreyle TOKİ'nin kendi elemanlarının orada yönetimde olmasını istemektesiniz? Bunun altında yatan gerekçe nedir? Teşekkür ederim. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Sayın Serdaroğlu... MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) - Sayın Bakan, Çankaya Or-An'daki milletvekili lojmanları AKP İktidarının kararıyla yıkılmıştır. Kültür varlığı olması bile tartışılan bu lojmanların yerinde maalesef TOKİ bir görüntü kirliliği yaratmıştır. Yani otuz dört katlı, hiçbir mimari özelliği olmayan bir beton yığını oluşturduğu halk tarafından konuşulmaktadır. Sonuçta, bu beton yığını ve açılan iş merkezi sonucu Or-An yaşanmaz hâle gelmiştir. Trafik çilesindeki vatandaş, yapana, edene kahrediyor. TOKİ olarak yarattığınız bu tablodan memnun musunuz, değilseniz, iyi anılmanız için hangi önlemleri almayı düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Serdaroğlu. Sayın Bakan, buyurun. Süreniz beş dakikadır efendim. Şu anda bir dakikanız gitti Sayın Bakanım. Buyurun. DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Öncelikle, tabii soruların çoğu maddeyle ilgili değil, bir tanesi dışında, fakat mümkün mertebe -tabii, spesifik, tekil, ferdî şeylerle ilgili- cevap vermeye gayret edeceğim, diğerlerini de yazılı vereceğiz. Adıyaman'la ilgili, Sayın Köse'nin bir sorusu vardı. Adıyaman'da üç yüz yoksul konutu yapılması planlanmaktadır. Henüz mülkiyet devri tamamlanmamış, bu yönde çalışmalar yapılıyor. 2010'da yaklaşık yetmiş bin konut yapılması planlanıyor ve yüzde 90'ı sosyal konut olacak. Bu da tüm Türkiye'ye dağılacak elbette, bu yapılan konutlar. Kütahya'daki konuyla ilgili biraz uzun bir cevap var, genel site yönetimleriyle ilgili bir cevap. İsterseniz, onu yazılı bir şekilde iletelim, biraz uzun bir cevap. Sayın Dibek'in sorusu var "Kırklareli il merkezindeki inşaatlar bitecekti, neden bitmedi?" şeklinde. Bu, tabii, uygulamadan kaynaklanan bir sorun. 2 defa feshedilmiş müteahhit yükümlülüklerini yerine getiremediği için. Burada bu tür olaylar maalesef uygulamada yaşanıyor; keşke yaşanmasaydı. TBMM B:64 23 . 2 . 2010 0 : 3 - 3 7 4 - Ama teslim edilmek üzere, geçici kabul aşamasına gelmiş durumda. Böyle olayların yaşanmasını istemiyoruz tabii ki ama maalesef, uygulamada bazen müteahhitlerden kaynaklanan bu tür sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunların teminatları da irat kaydedilmiş durumda tabii, cezalandırıcı birtakım işlemler de yapılmış. Yine, Emlak Bankasından devrolunan varlıklarla ilgili -teşekkür ediyorum, bu maddeyle ilgili herhalde tek soru bu oldu- dava sayısı otuz bu konuda. Tabii bu davaların devam ediyor oluşu, böyle bir düzenlemenin yapılmasına engel teşkil etmiyor. Bununla ilgili, geçmişte de devam eden davalarla ilgili çeşitli düzenlemeler yine Meclisimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Aynı konuda, yine tasfiye hâlindeki Emlak Bankasıyla ilgili olarak da tabii dava süreçleri devam ediyor ve asıl borçlu olarak bu davaların sonuçlarına göre gereğini yerine getirecektir elbette. OKTAY VURAL (İzmir) - Kaç tane efendim? DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Otuz tane dava devam ediyor şu anda, TOKİ'yle ilgili olarak otuz tane dava devam ediyor. Çin mallarıyla ilgili bir soru vardı. Orada da ithal veya yerli standartlara uygun olan malzemeler kullanılıyor. Tabii, Türkiye, dışa açık bir ekonomi. Burada bir taraftan tabii dışarıdan gelen mallar, dediğiniz gibi, yerli mallan aleyhine bir durum oluşturabiliyor ama diğer taraftan daha ucuza inşaat maliyetleri halkımızın refah düzeyine de katkıda bulunuyor. Bu, dışa açık ekonomilerin genel tartışmasıdır. Burada esas olan, tabii, burada dengeyi kurmaktır; üreticilerle tüketiciler arasındaki dengeyi kurmak ve kaliteyi korumaktır. O anlamda kalite standartları gözetilerek bu uygulama yapılıyor. Şimdi, TOKİ lehine açılan, idare aleyhine açılan davalar, buradaki sonuçlar... Bunlar da çok ayrıntılı, müsaadenizle bunları da yazılı bir şekilde cevaplandıralım. Eski Meclis lojmanlarıyla ilgili bir soru sorulmuştu. Şimdi, öncelikle, tabii, burada aşırı bir yoğunluk bulunduğuyla ilgili bir düşünce ifade edildi. Burada, dava açılmış ve Danıştay yoğunluğun ve imar planının şehircilik ilkelerine uygun olduğuna karar vermiş. Tabii kişisel fikirlerimiz değişebilir ama yargı anlamında, hukuki anlamda bir sorun olmadığı gözüküyor. Şu noktayı da bu vesileyle vurgulamak isterim: Tabii buradan elde edilen, bu tür çalışmalardan elde edilen gelirlerle TOKİ sosyal konutlara, diğer kentsel dönüşüm projelerine kaynak aktarıyor yani biz bunlan yapmadan diğer tarafta halkımıza daha ucuza, daha iyi imkânlarda konut sağlama imkânına kavuşamayız. Or-An'da yaşayan insanlanmızın refahı da çok önemli ama gecekondu mahallelerimizde yaşayan insanlarımızın da tabii sosyal şartları, yaşam koşullan son derece önemli. Bir de konuşmalarda tabii ifade edilen birtakım hususlar vardı. Vaktim varsa onlarla ilgili de birkaç şey söyleyeyim. Öncelikle Bozoğlu firmasıyla ilgili bir şey dile getirilmişti. TOKİ tarafından tespit edilir edilmez gereği yapılmıştır. İş feshedilmiş ve 20 trilyon Türk liralık teminatı idareye irat kaydedilmiştir. Burada herhangi bir ihmal söz konusu değildir. Kentsel dönüşümlerde rant oluşturulduğu söyleniyor. TOKİ kâr amacı güden bir şirket değil, bir kamu kurumu ve burada da tabii bu tür genellemeler yerine daha somut örnekler söylemek lazım yani nerede rant elde edilmiş, nerede bir yolsuzluk yapılmışsa onun ifade edilmesi; belgeleriyle, bilgileriyle ifade edilmesi lazım. O konularda Hükümetimiz de hiçbir zaman yolsuzluğun, usulsüzlüğün arkasında olmamıştır, bundan sonra da olmaz. Belediyeler arasında ayrım yapıldığına dair bir ifade oldu. Şimdi ben önümdeki listeden bakıyorum: Birçok belediye, iktidar partisine mensup belediyeler oldu. Doğal olarak TOKİ'nin çalıştığı alanlarda da bu şekilde bir dağılım var ama birçok muhalefet partisinin belediyesiyle de
Sayfa 89 -
TBMM B:64 23 . 2 . 2010 0 : 3 - 3 7 4 - Ama teslim edilmek üzere, geçici kabul aşamasına gelmiş durumda. Böyle olayların yaşanmasını istemiyoruz tabii ki ama maalesef, uygulamada bazen müteahhitlerden kaynaklanan bu tür sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunların teminatları da irat kaydedilmiş durumda tabii, cezalandırıcı birtakım işlemler de yapılmış. Yine, Emlak Bankasından devrolunan varlıklarla ilgili -teşekkür ediyorum, bu maddeyle ilgili herhalde tek soru bu oldu- dava sayısı otuz bu konuda. Tabii bu davaların devam ediyor oluşu, böyle bir düzenlemenin yapılmasına engel teşkil etmiyor. Bununla ilgili, geçmişte de devam eden davalarla ilgili çeşitli düzenlemeler yine Meclisimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Aynı konuda, yine tasfiye hâlindeki Emlak Bankasıyla ilgili olarak da tabii dava süreçleri devam ediyor ve asıl borçlu olarak bu davaların sonuçlarına göre gereğini yerine getirecektir elbette. OKTAY VURAL (İzmir) - Kaç tane efendim? DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Otuz tane dava devam ediyor şu anda, TOKİ'yle ilgili olarak otuz tane dava devam ediyor. Çin mallarıyla ilgili bir soru vardı. Orada da ithal veya yerli standartlara uygun olan malzemeler kullanılıyor. Tabii, Türkiye, dışa açık bir ekonomi. Burada bir taraftan tabii dışarıdan gelen mallar, dediğiniz gibi, yerli mallan aleyhine bir durum oluşturabiliyor ama diğer taraftan daha ucuza inşaat maliyetleri halkımızın refah düzeyine de katkıda bulunuyor. Bu, dışa açık ekonomilerin genel tartışmasıdır. Burada esas olan, tabii, burada dengeyi kurmaktır; üreticilerle tüketiciler arasındaki dengeyi kurmak ve kaliteyi korumaktır. O anlamda kalite standartları gözetilerek bu uygulama yapılıyor. Şimdi, TOKİ lehine açılan, idare aleyhine açılan davalar, buradaki sonuçlar... Bunlar da çok ayrıntılı, müsaadenizle bunları da yazılı bir şekilde cevaplandıralım. Eski Meclis lojmanlarıyla ilgili bir soru sorulmuştu. Şimdi, öncelikle, tabii, burada aşırı bir yoğunluk bulunduğuyla ilgili bir düşünce ifade edildi. Burada, dava açılmış ve Danıştay yoğunluğun ve imar planının şehircilik ilkelerine uygun olduğuna karar vermiş. Tabii kişisel fikirlerimiz değişebilir ama yargı anlamında, hukuki anlamda bir sorun olmadığı gözüküyor. Şu noktayı da bu vesileyle vurgulamak isterim: Tabii buradan elde edilen, bu tür çalışmalardan elde edilen gelirlerle TOKİ sosyal konutlara, diğer kentsel dönüşüm projelerine kaynak aktarıyor yani biz bunlan yapmadan diğer tarafta halkımıza daha ucuza, daha iyi imkânlarda konut sağlama imkânına kavuşamayız. Or-An'da yaşayan insanlanmızın refahı da çok önemli ama gecekondu mahallelerimizde yaşayan insanlarımızın da tabii sosyal şartları, yaşam koşullan son derece önemli. Bir de konuşmalarda tabii ifade edilen birtakım hususlar vardı. Vaktim varsa onlarla ilgili de birkaç şey söyleyeyim. Öncelikle Bozoğlu firmasıyla ilgili bir şey dile getirilmişti. TOKİ tarafından tespit edilir edilmez gereği yapılmıştır. İş feshedilmiş ve 20 trilyon Türk liralık teminatı idareye irat kaydedilmiştir. Burada herhangi bir ihmal söz konusu değildir. Kentsel dönüşümlerde rant oluşturulduğu söyleniyor. TOKİ kâr amacı güden bir şirket değil, bir kamu kurumu ve burada da tabii bu tür genellemeler yerine daha somut örnekler söylemek lazım yani nerede rant elde edilmiş, nerede bir yolsuzluk yapılmışsa onun ifade edilmesi; belgeleriyle, bilgileriyle ifade edilmesi lazım. O konularda Hükümetimiz de hiçbir zaman yolsuzluğun, usulsüzlüğün arkasında olmamıştır, bundan sonra da olmaz. Belediyeler arasında ayrım yapıldığına dair bir ifade oldu. Şimdi ben önümdeki listeden bakıyorum: Birçok belediye, iktidar partisine mensup belediyeler oldu. Doğal olarak TOKİ'nin çalıştığı alanlarda da bu şekilde bir dağılım var ama birçok muhalefet partisinin belediyesiyle de TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 3 TOKİ çok güzel iş birlikleri yapıyor İzmir, Diyarbakır, Uşak başta olmak üzere. Şimdi buradan Ankara Yenimahalle, Mersin Erdemli, İzmir Kadifekale, Diyarbakır Çölgüzeli ve Suriçi, Adana Göl Mahallesi, Kars gibi çok çeşitli örnekleri var. BAŞKAN - Sayın Bakan, süreniz tamamlanmıştır. DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Peki. Geriye kalanlara yazılı cevap verelim. Çok teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Soru-cevap işlemi tamamlanmıştır. Madde üzerinde on adet önerge vardır ancak her madde üzerinde milletvekillerince sadece yedi önerge verilebildiğinden, önce geliş sırasına göre ilk yedi önergeyi okutacağım, sonra bu önergeleri aykırılık sırasına göre işleme alacağım. İlk önergeyi okutuyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 1/762 esas numaralı kanun tasarısının çerçeve 3 üncü maddesiyle 2985 sayılı kanuna eklenen Ek Madde 14'de geçen "Karan gereğince" ibaresinin "Kararı hükmü gereğince" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Yılmaz Tunç Bartın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 1/762 esas numaralı kanun tasansının çerçeve 3 üncü maddesiyle 2985 sayılı kanuna eklenen Ek Madde 14'de geçen "Karan gereğince" ibaresinin "Karan hükmü gereğince" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Mustafa Ataş İstanbul Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 1/762 esas numaralı kanun tasansının çerçeve 3 üncü maddesiyle 2985 sayılı kanuna eklenen Ek Madde 14'de geçen "Karan gereğince" ibaresinin "Kararı hükmü gereğince" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Veysi Kaynak Kahramanmaraş Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 1/762 esas numaralı kanun tasarısının çerçeve 3 üncü maddesiyle 2985 sayılı kanuna eklenen Ek Madde 14'de geçen "Kararı gereğince" ibaresinin "Kararı hükmü gereğince" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. İkram Dinçer Van Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 1/762 esas numaralı kanun tasansının çerçeve 3 üncü maddesiyle 2985 sayılı kanuna eklenen Ek Madde 14'de geçen "Kararı gereğince" ibaresinin "Kararı hükmü gereğince" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Azize Sibel Gönül Kocaeli - 3 7 5 -
Sayfa 90 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 3 TOKİ çok güzel iş birlikleri yapıyor İzmir, Diyarbakır, Uşak başta olmak üzere. Şimdi buradan Ankara Yenimahalle, Mersin Erdemli, İzmir Kadifekale, Diyarbakır Çölgüzeli ve Suriçi, Adana Göl Mahallesi, Kars gibi çok çeşitli örnekleri var. BAŞKAN - Sayın Bakan, süreniz tamamlanmıştır. DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Peki. Geriye kalanlara yazılı cevap verelim. Çok teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Soru-cevap işlemi tamamlanmıştır. Madde üzerinde on adet önerge vardır ancak her madde üzerinde milletvekillerince sadece yedi önerge verilebildiğinden, önce geliş sırasına göre ilk yedi önergeyi okutacağım, sonra bu önergeleri aykırılık sırasına göre işleme alacağım. İlk önergeyi okutuyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 1/762 esas numaralı kanun tasarısının çerçeve 3 üncü maddesiyle 2985 sayılı kanuna eklenen Ek Madde 14'de geçen "Karan gereğince" ibaresinin "Kararı hükmü gereğince" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Yılmaz Tunç Bartın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 1/762 esas numaralı kanun tasansının çerçeve 3 üncü maddesiyle 2985 sayılı kanuna eklenen Ek Madde 14'de geçen "Karan gereğince" ibaresinin "Karan hükmü gereğince" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Mustafa Ataş İstanbul Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 1/762 esas numaralı kanun tasansının çerçeve 3 üncü maddesiyle 2985 sayılı kanuna eklenen Ek Madde 14'de geçen "Karan gereğince" ibaresinin "Kararı hükmü gereğince" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Veysi Kaynak Kahramanmaraş Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 1/762 esas numaralı kanun tasarısının çerçeve 3 üncü maddesiyle 2985 sayılı kanuna eklenen Ek Madde 14'de geçen "Kararı gereğince" ibaresinin "Kararı hükmü gereğince" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. İkram Dinçer Van Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 1/762 esas numaralı kanun tasansının çerçeve 3 üncü maddesiyle 2985 sayılı kanuna eklenen Ek Madde 14'de geçen "Kararı gereğince" ibaresinin "Kararı hükmü gereğince" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Azize Sibel Gönül Kocaeli - 3 7 5 - T B M M B:64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 0 : 3 M. Akif Hamzaçebi Trabzon Engin Altay Sinop Hüseyin Unsal Amasya Yaşar Tüzün Bilecik Şevket Köse Adıyaman Hulusi Güvel Adana Emin Haluk Ayhan Denizli Kürşat Atılgan Adana E Murat Sönmez Eskişehir Akif Ekici Gaziantep Ergün Aydoğan Balıkesir Mehmet Sevigen İstanbul Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Görüşülmekte olan 455 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 3'üncü maddesine bağlı ek 14. maddenin kanun tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Osman Durmuş Mustafa Kalaycı Kırıkkale Konya Ahmet Duran Bulut Alim Işık Balıkesir Kütahya K. Erdal Sipahi İzmir BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu son iki önergeye? PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. BAŞKAN - Sayın Hükümet? DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. BAŞKAN - Önerge üzerinde söz isteyen Şevket Köse, Adıyaman Milletvekili. Buyurun Sayın Köse. (CHP sıralarından alkışlar) ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 455 sıra sayılı Yasa Tasarısı'nın 3'üncü maddesi için verdiğimiz değişiklik önergesiyle ilgili söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle sizleri sevgi ve saygıyla selamlarım. Değerli milletvekilleri, son yılların kamuoyunda en çok konuşulan kurumlarından biri TOKİ'dir. Hakkındaki iddialar, usulsüz yapıldığı iddia edilen ihaleler, yaptığı işler, ucuza alıp pahalıya sattığı arsalar, dökülen konutlar gibi çok sayıda konu TOKİ'nin isminin sürekli anılmasına neden olmaktadır. Her ilden TOKİ ile ilgili olumsuz haberler gelmektedir. Konut ve kentleşme sorununu çözmek, işsizliği azaltmak, alt ve orta gelir grubunda olanların konut sahibi olmasını sağlamak TOKİ'nin amaçlandır. Başka bir ifadeyle, TOKİ'nin sosyal bir görevi vardır, maalesef, AKP İktidan döneminde - 3 7 6 - BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım iki önerge aynı mahiyettedir. Bu önergeleri okutup birlikte işleme alacağım. Önerge sahiplerinin istemi hâlinde kendilerine ayrı ayrı söz vereceğim. Önergeleri okutuyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Görüşülmekte olan 455 Sıra Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 3'üncü maddesinde yer alan "maddeler" ibaresinin "madde" olarak değiştirilmesini ve "Ek Madde 14"ün de madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Sayfa 91 -
T B M M B:64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 0 : 3 M. Akif Hamzaçebi Trabzon Engin Altay Sinop Hüseyin Unsal Amasya Yaşar Tüzün Bilecik Şevket Köse Adıyaman Hulusi Güvel Adana Emin Haluk Ayhan Denizli Kürşat Atılgan Adana E Murat Sönmez Eskişehir Akif Ekici Gaziantep Ergün Aydoğan Balıkesir Mehmet Sevigen İstanbul Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Görüşülmekte olan 455 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 3'üncü maddesine bağlı ek 14. maddenin kanun tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Osman Durmuş Mustafa Kalaycı Kırıkkale Konya Ahmet Duran Bulut Alim Işık Balıkesir Kütahya K. Erdal Sipahi İzmir BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu son iki önergeye? PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. BAŞKAN - Sayın Hükümet? DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. BAŞKAN - Önerge üzerinde söz isteyen Şevket Köse, Adıyaman Milletvekili. Buyurun Sayın Köse. (CHP sıralarından alkışlar) ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 455 sıra sayılı Yasa Tasarısı'nın 3'üncü maddesi için verdiğimiz değişiklik önergesiyle ilgili söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle sizleri sevgi ve saygıyla selamlarım. Değerli milletvekilleri, son yılların kamuoyunda en çok konuşulan kurumlarından biri TOKİ'dir. Hakkındaki iddialar, usulsüz yapıldığı iddia edilen ihaleler, yaptığı işler, ucuza alıp pahalıya sattığı arsalar, dökülen konutlar gibi çok sayıda konu TOKİ'nin isminin sürekli anılmasına neden olmaktadır. Her ilden TOKİ ile ilgili olumsuz haberler gelmektedir. Konut ve kentleşme sorununu çözmek, işsizliği azaltmak, alt ve orta gelir grubunda olanların konut sahibi olmasını sağlamak TOKİ'nin amaçlandır. Başka bir ifadeyle, TOKİ'nin sosyal bir görevi vardır, maalesef, AKP İktidan döneminde - 3 7 6 - BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım iki önerge aynı mahiyettedir. Bu önergeleri okutup birlikte işleme alacağım. Önerge sahiplerinin istemi hâlinde kendilerine ayrı ayrı söz vereceğim. Önergeleri okutuyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Görüşülmekte olan 455 Sıra Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 3'üncü maddesinde yer alan "maddeler" ibaresinin "madde" olarak değiştirilmesini ve "Ek Madde 14"ün de madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. TBMM B:64 23 . 2 . 2010 0 : 3 - 3 7 7 - TOKİ sosyal devletin gereği olan uygulamaları azaltmıştır. Şöyle ki: TOKİ lüks konut yapmak ve araziden para kazanmak gibi ticari şirket mantığıyla hareket etmektedir. Ne yazık ki Hükümet de bunun yolunu açmıştır. Bakınız, 2005 yılında yapılan bir düzenlemeyle TOKİ'nin bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından denetlenmesinin önü kapatılmıştır. Değerli arkadaşlar, bu durum demokrasiye ve şeffaflığa aykırıdır. Şimdi soruyorum: TOKİ bedelsiz ya da ucuz aldığı arsaları amacına uygun olarak kullanıyor mu? Bunun denetimini Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisi dışına neden çıkardınız? Milletten ve Meclisten ne kaçırıyorsunuz? Sayın milletvekilleri, ülkemizin her ilinde TOKİ'yle ilgili şikâyetler yükselmektedir. Adıyaman'da da çok sayıda sorun baş göstermektedir. Bu sorunun en önemli örneklerinden biri Kâhta ilçesinde yaşandı. Kâhta ilçesinin Ortanca köyünde 2'nci etap konutlarının yapılması beklenen araziyi satışa çıkarmıştır. 120 dönümlük bu arazinin yaklaşık 30 dönümü Ortanca köy merası iken tesis yapımı için TOKİ'ye devredilmiştir. Geriye kalan 90 dönüm ise TOKİ tarafından hazineden 10 bin TL karşılığında bir parayla satın alınmıştır. Ortanca köyünde yaşayan yurttaşlarımız yaşadıkları yerin güzelleşmesi uğruna ortak meralarının TOKİ'ye verilmesinden mutluluk duymuşlardır fakat Kâhta halkı bu bölgede toplu konut yapılmasını bekliyorken arazinin satışa çıktığı haberi herkesi şaşırtmıştır. TOKİ yaklaşık 150 bin Türk lirası fiyatına araziyi satmaya çalışıyorken dava açılmış ve satışı durdurulmuştur. İşte, TOKİ'nin bütçesi Meclis tarafından denetlenmediği için bu sorunlar göze görünmemektedir yani TOKİ'nin güvenilirliği tartışılmalıdır. TOKİ 10 bin TL'ye aldığı araziyi 150 bin TL'ye satarken aslında halkın umutlarını satmaktadır, Kâhtalının hayalini de satmaktadır yani TOKİ umut tacirliği yapmaktadır, rant peşinde koşmaktadır. TOKİ alt ve orta gelir grubuna konut yapmak yerine lüks konutlar yapmaktadır. Ayrıca, TOKİ'nin ihaleleri saydam değildir. Şimdi size soruyorum: Bankalardan kredi kullanabilen ve Meclis tarafından denetlenmeyen bir TOKİ'ye halk nasıl güvenecektir? Değerli arkadaşlar, TOKİ tarafından dar gelirliler için 100 TL'lik taksitle evler yapılmaktadır ancak Adıyaman ve Adıyaman gibi ekonomik olarak düşük gelir grubunda yer alan birçok ilde bu konutlardan yapılmaması düşündürücüdür. Sayın milletvekilleri, yaşanan sorunlar sadece bunlarla da sınırlı değildir. TOKİ'nin yaptığı konutların kalitesi de ayrı bir tartışmadır. Konutların zamanında teslim edilmediğini hepimiz bilmekteyiz. Buna ek olarak konutların denetiminde de sorunlar yaşanmaktadır. Örneğin Adıyaman'da Besni ilçemizde yapılan konutlar Besnililere geç teslim edilmiştir. Büyük umutlarla evlerine yerleşen Besnililer evlerinin kısa süre sonra döküldüğünü gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşamışlardır. Peki, Besnililerin yaşadığı bu mağduriyet nasıl giderilecektir? TOKİ yaptığı konutları hiç mi denetlememektedir? Zaten az olan gelirlerini büyük hayallerle bir ev almak için TOKİ'ye yatıran yurttaşlarımız hayal kırıklığına uğramaktadır. Bunun hesabını kim verecektir? Bu sorunların tümü hakkında soru önergesi verdim, konulan Meclis gündemine taşıdım ama hiçbir sonuç alamadım. TOKİ bakanlıkların inşaat işlerini değil, halkın işlerini ana faaliyet konusu olarak kabul etmelidir. Sayın milletvekilleri, üzerinde görüştüğümüz yasa tasarısı TOKİ'nin denetlenmeyen görev ve yetkilerine yenilerini eklemektedir. Bakınız yasa tasansı neleri içermektedir: 1) Hazine TOKİ'ye bedelsiz olarak arsa devredebilecektir. 2) TOKİ'nin arsalan emlak vergisinden muaf olacaktır. 3) Yargıda süren TOKİ ile ilgili davalarda TOKİ davalı konumundan çıkarılacaktır. 4) TOKİ'ye yeni kadrolar verilecek ve AKP'nin burada kadrolaşması ileri seviyeye ulaşacaktır. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
Sayfa 92 -
TBMM B:64 23 . 2 . 2010 0 : 3 - 3 7 7 - TOKİ sosyal devletin gereği olan uygulamaları azaltmıştır. Şöyle ki: TOKİ lüks konut yapmak ve araziden para kazanmak gibi ticari şirket mantığıyla hareket etmektedir. Ne yazık ki Hükümet de bunun yolunu açmıştır. Bakınız, 2005 yılında yapılan bir düzenlemeyle TOKİ'nin bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından denetlenmesinin önü kapatılmıştır. Değerli arkadaşlar, bu durum demokrasiye ve şeffaflığa aykırıdır. Şimdi soruyorum: TOKİ bedelsiz ya da ucuz aldığı arsaları amacına uygun olarak kullanıyor mu? Bunun denetimini Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisi dışına neden çıkardınız? Milletten ve Meclisten ne kaçırıyorsunuz? Sayın milletvekilleri, ülkemizin her ilinde TOKİ'yle ilgili şikâyetler yükselmektedir. Adıyaman'da da çok sayıda sorun baş göstermektedir. Bu sorunun en önemli örneklerinden biri Kâhta ilçesinde yaşandı. Kâhta ilçesinin Ortanca köyünde 2'nci etap konutlarının yapılması beklenen araziyi satışa çıkarmıştır. 120 dönümlük bu arazinin yaklaşık 30 dönümü Ortanca köy merası iken tesis yapımı için TOKİ'ye devredilmiştir. Geriye kalan 90 dönüm ise TOKİ tarafından hazineden 10 bin TL karşılığında bir parayla satın alınmıştır. Ortanca köyünde yaşayan yurttaşlarımız yaşadıkları yerin güzelleşmesi uğruna ortak meralarının TOKİ'ye verilmesinden mutluluk duymuşlardır fakat Kâhta halkı bu bölgede toplu konut yapılmasını bekliyorken arazinin satışa çıktığı haberi herkesi şaşırtmıştır. TOKİ yaklaşık 150 bin Türk lirası fiyatına araziyi satmaya çalışıyorken dava açılmış ve satışı durdurulmuştur. İşte, TOKİ'nin bütçesi Meclis tarafından denetlenmediği için bu sorunlar göze görünmemektedir yani TOKİ'nin güvenilirliği tartışılmalıdır. TOKİ 10 bin TL'ye aldığı araziyi 150 bin TL'ye satarken aslında halkın umutlarını satmaktadır, Kâhtalının hayalini de satmaktadır yani TOKİ umut tacirliği yapmaktadır, rant peşinde koşmaktadır. TOKİ alt ve orta gelir grubuna konut yapmak yerine lüks konutlar yapmaktadır. Ayrıca, TOKİ'nin ihaleleri saydam değildir. Şimdi size soruyorum: Bankalardan kredi kullanabilen ve Meclis tarafından denetlenmeyen bir TOKİ'ye halk nasıl güvenecektir? Değerli arkadaşlar, TOKİ tarafından dar gelirliler için 100 TL'lik taksitle evler yapılmaktadır ancak Adıyaman ve Adıyaman gibi ekonomik olarak düşük gelir grubunda yer alan birçok ilde bu konutlardan yapılmaması düşündürücüdür. Sayın milletvekilleri, yaşanan sorunlar sadece bunlarla da sınırlı değildir. TOKİ'nin yaptığı konutların kalitesi de ayrı bir tartışmadır. Konutların zamanında teslim edilmediğini hepimiz bilmekteyiz. Buna ek olarak konutların denetiminde de sorunlar yaşanmaktadır. Örneğin Adıyaman'da Besni ilçemizde yapılan konutlar Besnililere geç teslim edilmiştir. Büyük umutlarla evlerine yerleşen Besnililer evlerinin kısa süre sonra döküldüğünü gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşamışlardır. Peki, Besnililerin yaşadığı bu mağduriyet nasıl giderilecektir? TOKİ yaptığı konutları hiç mi denetlememektedir? Zaten az olan gelirlerini büyük hayallerle bir ev almak için TOKİ'ye yatıran yurttaşlarımız hayal kırıklığına uğramaktadır. Bunun hesabını kim verecektir? Bu sorunların tümü hakkında soru önergesi verdim, konulan Meclis gündemine taşıdım ama hiçbir sonuç alamadım. TOKİ bakanlıkların inşaat işlerini değil, halkın işlerini ana faaliyet konusu olarak kabul etmelidir. Sayın milletvekilleri, üzerinde görüştüğümüz yasa tasarısı TOKİ'nin denetlenmeyen görev ve yetkilerine yenilerini eklemektedir. Bakınız yasa tasansı neleri içermektedir: 1) Hazine TOKİ'ye bedelsiz olarak arsa devredebilecektir. 2) TOKİ'nin arsalan emlak vergisinden muaf olacaktır. 3) Yargıda süren TOKİ ile ilgili davalarda TOKİ davalı konumundan çıkarılacaktır. 4) TOKİ'ye yeni kadrolar verilecek ve AKP'nin burada kadrolaşması ileri seviyeye ulaşacaktır. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) TBMM B:64 23 . 2 . 2010 0 : 3 - 3 7 8 - BAŞKAN - Sayın Köse, lütfen tamamlayınız. ŞEVKET KÖSE (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Gördüğünüz gibi TOKİ ayrıcalıklı ve özel bir konuma getirilmek istenmektedir. Bu düzenlemeler halkı ya da alt ve orta gelir gruplarını değil, birilerinin ceplerini düşünerek yapılmaktadır. Yapılmak istenen düzenlemeler konusunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak uyanlarda bulunuyoruz ve önergelerle yanlışlan düzeltmeye çalışıyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; verdiğimiz önergenin kabul edilmesini diler, yüce heyetinize saygılarımı sunarım. (CHP sıralanndan alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Önerge üzerinde Erdal Sipahi, İzmir Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar) KAMİL ERDAL SİPAHİ (İzmir) - Sayın Başkan, yüce Meclise saygılar sunarım. Görüşülmekte olan kanun tasarısının 3'üncü maddesinin tasarı metninden çıkartılması hakkındaki Milliyetçi Hareket Partisi olarak verdiğimiz değişiklik önergesi üzerinde görüşlerimizi belirteceğim. Tasarının 3'üncü maddesiyle Toplu Konut Kanunu'na ek 14'üncü madde eklenmektedir. Yapılmak istenen bu düzenleme, 4684 sayılı Kanun ile Emlak Bankasının tasfiyesinin öngörüldüğü, bu nedenle devir konusu varlıklardan ve bu varlıklarla ilgili devirden önce Banka tarafından yapılmış olan akitlerden doğan yükümlülüklerin banka tarafından yapılmış işlemlerden doğduğu nazara alınarak Bankanın tasfiyesi çerçevesinde karşılanması gerektiği tasarı gerekçesinde ifade edilmektedir. Mevzubahis konuyla ilgili davalarda süre uzaması nedeniyle adaletin gecikmesi ve davanın muhataplan konusunda karışıklık meydana getirmesi muhtemeldir. Tasannın 3'üncü maddesiyle 2985 sayılı Kanun'a ek 15'inci madde eklenmektedir. Yapılmak istenen bu değişiklikle Toplu Konut İdaresi Başkanlığında gerekli organizasyon değişiklikleri yapılarak işlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini teminen toplam 54 kadro ihdas edilmek istendiği ifade edilmiştir. Ancak, Komisyonda yapılan görüşmelerde, bu kadrolann hâlen çalışmakta olanlara tahsis edileceği belirtilmiştir. Bu ifadelerden, kuruma önceden personelin alındığı anlaşılmaktadır. Kamudaki hantallıktan, personel rejimindeki düzensizlikten, bürokratik oligarşiden bahseden AKP, hükümet olunca bu çarpık düzenden nemalanmayı, eş dost kayırmayı çarpıklığı gidermeye tercih etmektedir. Personel rejimine ilişkin düzenlemeyi yapmamıştır, istihdam ve ücret rejimi tahrip edilmiştir. Ücret rejimindeki esas problem, ücret düzeyinin düşüklüğü kadar ücretler arasındaki adaletsizliktir. İktidarca çok başanlıymış gibi gösterilen TOKİ'ye ait çarpıklıkları, eş dost kayırılmasını, yandaş müteahhit kayırılmasını, yapılan birçok inşaatın kalitesizliği gibi konulan bu kürsüden örnekleriyle değerli konuşmacılar anlattılar. İnşaatların yüzde 40'ını üç büyük şehirde yapıp âdeta şikâyetçi olunan iç göçe davetiye gönderen TOKİ'nin taşradaki durumu şu: Küçük kent ve kasabalarda inşaat sektörünün belli bir ekonomik canlanma ve iş imkânı yaratması gerekmektedir. İşin doğası bu ancak burada örnekleriyle de anlatıldı; müteahhit dışandan onun beraberinde getirdiği işçi ve zanaatkar dışarıdan, malzeme alımı dışandan, yapı işçisi, betoncusu, demircisi, camcısı, marangozu, sıvacısı dışandan. Bu durumda o küçük kent ve kasabaya faydası nerede? Oranın küçük tasarruflan dışarından gelen yandaş müteahhit ve beraberindekilere transfer ediliyor, işte olay bu. TOKİ başanlı mı? Evet. Ama hangi alanlarda başanlı? Yandaş müteahhit zengin etmekte başanlı, AKP'ye miting alanı düzenlemekte başarılı, AKP'ye seçim konvoyu için müteahhit araçlan ve bindirilmiş seçmen kıtalan sağlamakta son derece başanlı.
Sayfa 93 -
TBMM B:64 23 . 2 . 2010 0 : 3 - 3 7 8 - BAŞKAN - Sayın Köse, lütfen tamamlayınız. ŞEVKET KÖSE (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Gördüğünüz gibi TOKİ ayrıcalıklı ve özel bir konuma getirilmek istenmektedir. Bu düzenlemeler halkı ya da alt ve orta gelir gruplarını değil, birilerinin ceplerini düşünerek yapılmaktadır. Yapılmak istenen düzenlemeler konusunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak uyanlarda bulunuyoruz ve önergelerle yanlışlan düzeltmeye çalışıyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; verdiğimiz önergenin kabul edilmesini diler, yüce heyetinize saygılarımı sunarım. (CHP sıralanndan alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Önerge üzerinde Erdal Sipahi, İzmir Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar) KAMİL ERDAL SİPAHİ (İzmir) - Sayın Başkan, yüce Meclise saygılar sunarım. Görüşülmekte olan kanun tasarısının 3'üncü maddesinin tasarı metninden çıkartılması hakkındaki Milliyetçi Hareket Partisi olarak verdiğimiz değişiklik önergesi üzerinde görüşlerimizi belirteceğim. Tasarının 3'üncü maddesiyle Toplu Konut Kanunu'na ek 14'üncü madde eklenmektedir. Yapılmak istenen bu düzenleme, 4684 sayılı Kanun ile Emlak Bankasının tasfiyesinin öngörüldüğü, bu nedenle devir konusu varlıklardan ve bu varlıklarla ilgili devirden önce Banka tarafından yapılmış olan akitlerden doğan yükümlülüklerin banka tarafından yapılmış işlemlerden doğduğu nazara alınarak Bankanın tasfiyesi çerçevesinde karşılanması gerektiği tasarı gerekçesinde ifade edilmektedir. Mevzubahis konuyla ilgili davalarda süre uzaması nedeniyle adaletin gecikmesi ve davanın muhataplan konusunda karışıklık meydana getirmesi muhtemeldir. Tasannın 3'üncü maddesiyle 2985 sayılı Kanun'a ek 15'inci madde eklenmektedir. Yapılmak istenen bu değişiklikle Toplu Konut İdaresi Başkanlığında gerekli organizasyon değişiklikleri yapılarak işlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini teminen toplam 54 kadro ihdas edilmek istendiği ifade edilmiştir. Ancak, Komisyonda yapılan görüşmelerde, bu kadrolann hâlen çalışmakta olanlara tahsis edileceği belirtilmiştir. Bu ifadelerden, kuruma önceden personelin alındığı anlaşılmaktadır. Kamudaki hantallıktan, personel rejimindeki düzensizlikten, bürokratik oligarşiden bahseden AKP, hükümet olunca bu çarpık düzenden nemalanmayı, eş dost kayırmayı çarpıklığı gidermeye tercih etmektedir. Personel rejimine ilişkin düzenlemeyi yapmamıştır, istihdam ve ücret rejimi tahrip edilmiştir. Ücret rejimindeki esas problem, ücret düzeyinin düşüklüğü kadar ücretler arasındaki adaletsizliktir. İktidarca çok başanlıymış gibi gösterilen TOKİ'ye ait çarpıklıkları, eş dost kayırılmasını, yandaş müteahhit kayırılmasını, yapılan birçok inşaatın kalitesizliği gibi konulan bu kürsüden örnekleriyle değerli konuşmacılar anlattılar. İnşaatların yüzde 40'ını üç büyük şehirde yapıp âdeta şikâyetçi olunan iç göçe davetiye gönderen TOKİ'nin taşradaki durumu şu: Küçük kent ve kasabalarda inşaat sektörünün belli bir ekonomik canlanma ve iş imkânı yaratması gerekmektedir. İşin doğası bu ancak burada örnekleriyle de anlatıldı; müteahhit dışandan onun beraberinde getirdiği işçi ve zanaatkar dışarıdan, malzeme alımı dışandan, yapı işçisi, betoncusu, demircisi, camcısı, marangozu, sıvacısı dışandan. Bu durumda o küçük kent ve kasabaya faydası nerede? Oranın küçük tasarruflan dışarından gelen yandaş müteahhit ve beraberindekilere transfer ediliyor, işte olay bu. TOKİ başanlı mı? Evet. Ama hangi alanlarda başanlı? Yandaş müteahhit zengin etmekte başanlı, AKP'ye miting alanı düzenlemekte başarılı, AKP'ye seçim konvoyu için müteahhit araçlan ve bindirilmiş seçmen kıtalan sağlamakta son derece başanlı. TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 3 Şimdi ben sizi biraz geriye götüreceğim, hatırlayın 3 Ekim 2008 Aktütün Karakolu baskını sonrasında verilen sözleri: Silahlı kuvvetlerin kritik bölgelerdeki karakol inşaatları için Başbakanın talimatıyla TOKİ görevlendirilmişti. Terörün yoğun olduğu, başta Irak sınırı olmak üzere, sınır karakollarıyla kritik iç güvenlik karakol inşaatları TOKİ tarafından yapılacaktı. Aradan kaç ay geçti? On yedi ay. Nerede karakollar? Yok. Millî Savunma Bakanı, bu yılın bütçe görüşmeleri öncesinde Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunuş konuşmasında kendi ağzıyla ifade etmişti: "En kritik olan Irak sınırına TOKİ elli dört sınır karakolu ve iki sınır taburu inşaatı yapacak, protokol öyle." Bunlardan sadece on bir adedinin inşaatına lütfen başlanabilmiş, bir tane biten yok. Ne kadar sürede? On yedi ayda. Söyleyen kim? Millî Savunma Bakanı. Millî Savunma bütçesi görüşmelerinde Sayın Bakana kendi verdiği bu rakamların hesabını sordum, dedim ki: "Yandaş müteahhitlere peşkeş çekilen konut yapımları Mehmetçik için yapılacak karakollardan daha mı önemli?" Kaldı ki yapılacak karakol inşaatları gökdelen değil, plaza değil, uydu kent hiç değil, 100-150 Mehmetçiğin güvenle içinde, rahatça barınabileceği basit binalar. Nerede TOKİ? Yok. Toplam karakol inşaatı, sınır karakolları dâhil, yüz yetmiş dörttü, biten bir tane karakol inşaatı var mı? Yok. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Sipahi, lütfen tamamlayınız. KAMİL ERDAL SİPAHİ (Devamla) - Teşekkür ederim Başkanım. Sınır karakollarının sadece beşte l ' inin inşaatına lütfen başlanılmış. Hani TOKİ başarılıydı! Demek ki yandaş müteahhitlerin memnun edilmesi Mehmetçiğin hayatından daha önemli. İstanbul'da on binlerce boş konut var ama sınırda biten karakol yok. İşte TOKİ! Önce müteahhit, sonra Mehmetçik. Bu tablodan TOKİ'yle, TOKİ'ye talimat verenlerin utanması gerekiyor. On yedi ayda bir tek güvenli karakol inşaatı bitmesin, Mehmetçik sınırda hâlen TOKİ karakolu beklesin ama timsah gözyaşları dökerek "Anaların gözyaşları dinsin.", "Şehitlerimiz, gazilerimiz yolumuzu aydınlatıyor." nutukları, onlara devam. Bunları gidin yandaş müteahhitlere anlatın çünkü onlardan başka inanacak kimse kalmadı. Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Önergeleri oylarınıza sunuyorum... K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısı istiyorum. BAŞKAN - Arayacağım. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Elektronik cihazla oylama yapacağım. Üç dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır, önergeler reddedilmiştir. Şimdi okutacağım beş önerge aynı mahiyettedir. Bu önergeleri okutup birlikte işleme alacağım. Önerge sahiplerinin istemi hâlinde kendilerine ayrı ayrı söz vereceğim. Ayrıca, maddenin bitimine kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. İlk önergeyi okutuyorum: - 3 7 9 -
Sayfa 94 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 3 Şimdi ben sizi biraz geriye götüreceğim, hatırlayın 3 Ekim 2008 Aktütün Karakolu baskını sonrasında verilen sözleri: Silahlı kuvvetlerin kritik bölgelerdeki karakol inşaatları için Başbakanın talimatıyla TOKİ görevlendirilmişti. Terörün yoğun olduğu, başta Irak sınırı olmak üzere, sınır karakollarıyla kritik iç güvenlik karakol inşaatları TOKİ tarafından yapılacaktı. Aradan kaç ay geçti? On yedi ay. Nerede karakollar? Yok. Millî Savunma Bakanı, bu yılın bütçe görüşmeleri öncesinde Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunuş konuşmasında kendi ağzıyla ifade etmişti: "En kritik olan Irak sınırına TOKİ elli dört sınır karakolu ve iki sınır taburu inşaatı yapacak, protokol öyle." Bunlardan sadece on bir adedinin inşaatına lütfen başlanabilmiş, bir tane biten yok. Ne kadar sürede? On yedi ayda. Söyleyen kim? Millî Savunma Bakanı. Millî Savunma bütçesi görüşmelerinde Sayın Bakana kendi verdiği bu rakamların hesabını sordum, dedim ki: "Yandaş müteahhitlere peşkeş çekilen konut yapımları Mehmetçik için yapılacak karakollardan daha mı önemli?" Kaldı ki yapılacak karakol inşaatları gökdelen değil, plaza değil, uydu kent hiç değil, 100-150 Mehmetçiğin güvenle içinde, rahatça barınabileceği basit binalar. Nerede TOKİ? Yok. Toplam karakol inşaatı, sınır karakolları dâhil, yüz yetmiş dörttü, biten bir tane karakol inşaatı var mı? Yok. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Sayın Sipahi, lütfen tamamlayınız. KAMİL ERDAL SİPAHİ (Devamla) - Teşekkür ederim Başkanım. Sınır karakollarının sadece beşte l ' inin inşaatına lütfen başlanılmış. Hani TOKİ başarılıydı! Demek ki yandaş müteahhitlerin memnun edilmesi Mehmetçiğin hayatından daha önemli. İstanbul'da on binlerce boş konut var ama sınırda biten karakol yok. İşte TOKİ! Önce müteahhit, sonra Mehmetçik. Bu tablodan TOKİ'yle, TOKİ'ye talimat verenlerin utanması gerekiyor. On yedi ayda bir tek güvenli karakol inşaatı bitmesin, Mehmetçik sınırda hâlen TOKİ karakolu beklesin ama timsah gözyaşları dökerek "Anaların gözyaşları dinsin.", "Şehitlerimiz, gazilerimiz yolumuzu aydınlatıyor." nutukları, onlara devam. Bunları gidin yandaş müteahhitlere anlatın çünkü onlardan başka inanacak kimse kalmadı. Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Önergeleri oylarınıza sunuyorum... K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yeter sayısı istiyorum. BAŞKAN - Arayacağım. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Elektronik cihazla oylama yapacağım. Üç dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla oylama yapıldı) BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır, önergeler reddedilmiştir. Şimdi okutacağım beş önerge aynı mahiyettedir. Bu önergeleri okutup birlikte işleme alacağım. Önerge sahiplerinin istemi hâlinde kendilerine ayrı ayrı söz vereceğim. Ayrıca, maddenin bitimine kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. İlk önergeyi okutuyorum: - 3 7 9 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 3 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 1/762 esas numaralı kanun tasarısının çerçeve 3 üncü maddesiyle 2985 sayılı kanuna eklenen Ek Madde 14'de geçen "Kararı gereğince" ibaresinin "Kararı hükmü gereğince" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Azize Sibel Gönül (Kocaeli) ve arkadaşları BAŞKAN - Diğer önergelerin imza sahiplerini okutuyorum: İkram Dinçer Van Veysi Kaynak Kahramanmaraş Mustafa Ataş İstanbul Yılmaz Tunç Bartın BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KÂTİBİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu? DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. BAŞKAN - Gerekçeleri okutuyorum: Gerekçe: Dilin kullanımı açısından teklif edilen ibarenin uygun olacağı düşünülmüştür. Gerekçe: Kanun dili açısından önerilen ibarenin daha uygun olacağı düşünülmüştür. Gerekçe: Yapılan teklif ile ifadenin daha uygun kullanılması amaçlanmıştır. Gerekçe: Yapılan teklif ile kanun tekniği için ifadenin daha uygun kullanılması amaçlanmıştır. Gerekçe: Önerilen ibarenin daha uygun düşeceği düşünülmüştür. BAŞKAN - Önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. .Önergeler reddedilmiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Çalışma süremizin tamamlanmış olması sebebiyle, alınan karar gereğince kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 24 Şubat 2010 Çarşamba günü saat 13.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Kapanma Saati: 20.00 X.- KİT KOMİSYONU RAPORU 1.- Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2007 Yılı Denetimine İlişkin Raporu (Sayı: 0768) (x) (x) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2007 Yılı Denetimine İlişkin Raporu Tutanağa eklidir. - 3 8 0 -
Sayfa 95 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 O: 3 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 1/762 esas numaralı kanun tasarısının çerçeve 3 üncü maddesiyle 2985 sayılı kanuna eklenen Ek Madde 14'de geçen "Kararı gereğince" ibaresinin "Kararı hükmü gereğince" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Azize Sibel Gönül (Kocaeli) ve arkadaşları BAŞKAN - Diğer önergelerin imza sahiplerini okutuyorum: İkram Dinçer Van Veysi Kaynak Kahramanmaraş Mustafa Ataş İstanbul Yılmaz Tunç Bartın BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KÂTİBİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (İsparta) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu? DEVLET BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. BAŞKAN - Gerekçeleri okutuyorum: Gerekçe: Dilin kullanımı açısından teklif edilen ibarenin uygun olacağı düşünülmüştür. Gerekçe: Kanun dili açısından önerilen ibarenin daha uygun olacağı düşünülmüştür. Gerekçe: Yapılan teklif ile ifadenin daha uygun kullanılması amaçlanmıştır. Gerekçe: Yapılan teklif ile kanun tekniği için ifadenin daha uygun kullanılması amaçlanmıştır. Gerekçe: Önerilen ibarenin daha uygun düşeceği düşünülmüştür. BAŞKAN - Önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. .Önergeler reddedilmiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Çalışma süremizin tamamlanmış olması sebebiyle, alınan karar gereğince kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 24 Şubat 2010 Çarşamba günü saat 13.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Kapanma Saati: 20.00 X.- KİT KOMİSYONU RAPORU 1.- Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2007 Yılı Denetimine İlişkin Raporu (Sayı: 0768) (x) (x) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2007 Yılı Denetimine İlişkin Raporu Tutanağa eklidir. - 3 8 0 - TBMM B: 64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI /.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, ilaçların marketlerde satışına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/11759) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla dilerim 4 > _ : Ali Rıza ÖZTÜRK Mersin Milletvekili 1. SGK; 16 Ocak 2010 tarihine kadar Türk Eczacıları Birliği ile sözleşme yapmadığı ve eczacılar da SGK ile tek tek sözleşme yapmadığı takdirde; hastaların ilaca ulaşımını sağlamak için herhangi bir plan var mıdır? 2. Sayın Başbakanın ilaçların marketlerden satılmasına ilişkin söylemleri, eczaneleri SGK ile tek tek sözleşme imzalamaya zorlamak için mi söylenmiştir? Yoksa Hükümetin kısa vadede gerçekten ilaçların marketlerde satılmasına yönelik bir gündemi ve çalışması var mıdır? 3. Reçeteli- reçetesiz ilaçların marketlerde satılması sadece ABD'de uygulanan ve sağlık sistemine büyük bir maliyet getiren bir uygulamadır. Bu sistemi Türkiye'de önermek ilaçta tasarruf mantığı ile ne kadar uyuşmaktadır? 4. İlaç sanayi ile yaptığınız anlaşma metnini kamuoyu ve ilgili taraflarla paylaşmamanızın nedeni nedir? Bu anlaşmada ilaçların marketlerde satışı ile ilgili bir madde var mıdır? 5. İlaçların marketlerden satışı konusunda yurtiçinde ya da yurtdışında herhangi bir çokuluslu şirket ile görüşme yapılmış mıdır? . . 6. Adalet ve Kalkınma Partisine yakınlığı ile bilinen Cüneyt Zapsu veya Ethem Sancak'a ait şirketlerin, ilaçların marketlerde satışı ile ilgili bilginiz dâhilinde bir girişimleri var mıdır? 7. Sayın Başbakanın örnek verdiği ABD de ilaç kullanımından dolayı zehirlenmenin dünyada ilk sırada olduğu konusu araştırılmış mıdır? 8. Sayın Başbakanın marketlerde ilaç satılabileceğine ilişkin söylemi; Avrupa Adalet Divanının 'Eczacılık uzmanlık alanıdır, ticari serbestlik bakımından değerlendirilemez' kararma temelden ters düşmüyor mu? 9. Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ'ın Türk Eczacıları Birliğinin 2007 yılındaki Genel Kurulunda kürsüde yaptığı konuşma da 'bizim iktidarımızda ilacın eczane dışına çıkması mümkün değildir' sözleri geçerliliğini kaybetmiş midir? T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı H U I I H I M E M I — Sayı :B.13.2.SGK.0.65.03.01/01-91-10 2843255 , î fowlîûW Konu : Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK'e ait (7/11759) Esas Nolu Yazılı Soru Önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA ilgi : 19/01/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18913 sayılı yazınız. Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK'e ait 7/11759 Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımız ve ilgili birimlerce incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim. EK 1 - Yazı Ö m B ^ Ç E R ^ ' - 3 8 1 -
Sayfa 96 -
TBMM B: 64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI /.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, ilaçların marketlerde satışına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in cevabı (7/11759) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla dilerim 4 > _ : Ali Rıza ÖZTÜRK Mersin Milletvekili 1. SGK; 16 Ocak 2010 tarihine kadar Türk Eczacıları Birliği ile sözleşme yapmadığı ve eczacılar da SGK ile tek tek sözleşme yapmadığı takdirde; hastaların ilaca ulaşımını sağlamak için herhangi bir plan var mıdır? 2. Sayın Başbakanın ilaçların marketlerden satılmasına ilişkin söylemleri, eczaneleri SGK ile tek tek sözleşme imzalamaya zorlamak için mi söylenmiştir? Yoksa Hükümetin kısa vadede gerçekten ilaçların marketlerde satılmasına yönelik bir gündemi ve çalışması var mıdır? 3. Reçeteli- reçetesiz ilaçların marketlerde satılması sadece ABD'de uygulanan ve sağlık sistemine büyük bir maliyet getiren bir uygulamadır. Bu sistemi Türkiye'de önermek ilaçta tasarruf mantığı ile ne kadar uyuşmaktadır? 4. İlaç sanayi ile yaptığınız anlaşma metnini kamuoyu ve ilgili taraflarla paylaşmamanızın nedeni nedir? Bu anlaşmada ilaçların marketlerde satışı ile ilgili bir madde var mıdır? 5. İlaçların marketlerden satışı konusunda yurtiçinde ya da yurtdışında herhangi bir çokuluslu şirket ile görüşme yapılmış mıdır? . . 6. Adalet ve Kalkınma Partisine yakınlığı ile bilinen Cüneyt Zapsu veya Ethem Sancak'a ait şirketlerin, ilaçların marketlerde satışı ile ilgili bilginiz dâhilinde bir girişimleri var mıdır? 7. Sayın Başbakanın örnek verdiği ABD de ilaç kullanımından dolayı zehirlenmenin dünyada ilk sırada olduğu konusu araştırılmış mıdır? 8. Sayın Başbakanın marketlerde ilaç satılabileceğine ilişkin söylemi; Avrupa Adalet Divanının 'Eczacılık uzmanlık alanıdır, ticari serbestlik bakımından değerlendirilemez' kararma temelden ters düşmüyor mu? 9. Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ'ın Türk Eczacıları Birliğinin 2007 yılındaki Genel Kurulunda kürsüde yaptığı konuşma da 'bizim iktidarımızda ilacın eczane dışına çıkması mümkün değildir' sözleri geçerliliğini kaybetmiş midir? T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı H U I I H I M E M I — Sayı :B.13.2.SGK.0.65.03.01/01-91-10 2843255 , î fowlîûW Konu : Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK'e ait (7/11759) Esas Nolu Yazılı Soru Önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA ilgi : 19/01/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18913 sayılı yazınız. Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK'e ait 7/11759 Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımız ve ilgili birimlerce incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabi bilgi ve değerlendirmeler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim. EK 1 - Yazı Ö m B ^ Ç E R ^ ' - 3 8 1 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ RIZA ÖZTÜRK'E AİT 7/11759 ESAS NO*LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 1-16 Ocak 2010 tarihine kadar Türk Eczacıları Birliği ile sözleşme yapılmaması ve eczacıların Kurumumuzla tek tek sözleşme yapmaması halinde hastaların ilaca ulaşımını sağlamak için bu güne kadar Kurumumuz tarafından eczane dışında bir yerden ilaç temin edileceğine dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Kurumumuzca yayımlanan tüm duyurularda serbest eczanelerden ilaç teminine devam edileceği vurgulanmıştır. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9- Marketlerde ilaç satılması hususu Sayın Başbakanımızın Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu toplantısının açılışında yaptığı konuşmasında yer almıştır. Kurumumuz tarafından sağlık yardımlarının karşılanmasına ilişkin esasların belirlendiği Sağlık Uygulama Tebliğinin "2. Sağlık hizmet sunucuları" başlıklı bölümünün (c) bendinde serbest eczaneler "6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında serbest faaliyet gösteren ve birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczaneleri." şeklinde tanımlanmış ve Tebliğin "15. Eczanelerden ilaç temini" başlıklı bölümünde yer alan "15.1. Reçete edilen ilaçlar, Kurumla sözleşme yapan eczanelerden temin edilmesi halinde bedelleri ödenir..." hükmü doğrultusunda bu eczanelerden karşılanmış reçetelerin bedelleri ödenmektedir. Diğer taraftan, marketlerde ilaç satılması hususu Kurumumuzun yetki ve sorumluluk alanında olmadığı düşünülmekte olup, Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin alınan cevap aşağıda yer almaktadır. Reçetesiz satılan ve OTC tanımı altında değerlendirilen büyük çoğunluğunu vitamin ve benzerlerinin oluşturduğu bir kısım ilaç pek çok gelişmiş ülkede marketlerde satılmaktadır. Ülkemizde ilacı ve eczacılık mesleğini düzenleyen yasal düzenlemeler ilaçların reçeteli/reçetesiz aynını yapılmaksızın eczanelerden satılmasını öngörmektedir. 2001/83 EC sayılı direktifinin 72,maddesi reçetesiz ilaçların tanıtımının yapılabileceğini öngörerek reçetesiz ilaçların satışı ve tanıtımlarına yönelik bir dizi kural getirmiştir. Sağlık Bakanlığınca söz konusu uygulamanın başlatılmasından önce Avrupa Birliği'nin bu konudaki 2001/83 EC sayılı direktifi ve bu direktifi güncelleyen 2004/24 ve 2004/27 sayılı EC direktifleri ile bu direktiflere istinaden mevzuat uyumunu tamamlamış ülke örnekleri incelenerek, Ülkemiz koşullan da göz önünde bulundurularak gerekli değerlendirmeler yapılacaktır. Bu kapsamda Dünyadaki tüm gelişmeler risk/yarar oranı ölçeğinde sürekli olarak izlenmektedir. Ülkemizde ilacı ve eczacılık mesleğini düzenleyen yasal düzenlemeler ilaçların reçeteli/reçetesiz ayrımı yapılmaksızın eczanelerden satılmasını öngörmektedir. Bu kapsamda ilgili uygulamanın başlatılabilmesi için 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'da değişiklik yapılması gerekmektedir. Eczanelerin Kanun ile verilen halka ilaç satma görevinden herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu ile sorun yaşaması durumunda vazgeçmesine yönelik eylemleri vatandaşı ilaç almak yönünde zor durumda bırakmakta ve mağdur etmektedir. Bu tür eylemlere son günlerde fazlasıyla başvuruluyor olması, Devleti ve ilgili idareleri vatandaşın mağdur olmayacağı bir çözüm önerisi getirilmesi çabasına yöneltmiştir. Eczacıların hastaları hedef alan haksız eylemleri vatandaşı zorlamaktadır. Meslek kuruluşunun çeşitli kademelerinden yapılan beyanlardan da sık sık bu yola başvuracakları anlaşılmaktadır. Vatandaşımızın ilaca erişimine eczacı aracılığı ile çözüm getirilmesi tabiidir. Sağlık Bakanlığınca ilaç ve eczacılık hizmetleri yönünden eczacıların devre dışı bırakılmasına yönelik bir çalışma yapılması söz konusu değildir. Konu ilaç olduğu sürece eczacının gözetiminde yürütülen bir sistem kaçınılmazdır. 1 Eczane dışında ilaç satışı reçetesiz ilaçlar yönünden geçerli olan bir uygulamadır. Doktor reçetesi ile verilen ilaçların mutlaka eczacı gözetiminde alınması gerekmektedir. İlaç üretiminden tüketime tüm dağıtım kanalları da dahil olmak üzere izlenebilir bir üründür. Bahsedilen çalışmalarla ilgili olarak ülkemizde ve yurt dışında çok uluslu şirketlerle bir görüşme ve çalışma yapılması söz konusu değildir. Sağlık Bakanlığınca yasal düzenleme yapılmasından önce gerekli tüm değerlendirmeler yapılarak konuyla ilgili hazırlık çalışmalarında ilaç sektörü ilgili tüm tarafların görüşleri alınacaktır. 4- Orta vadeli mali program ve bütçe disiplini açısından alınacak önlemler hakkındaki 01/12/2009 tarihli mutabakat metninin esasları, konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile iki Devlet Bakanlığının yetkililerinin ve ilaç sektörü temsilcilerinin katılımıyla hazırlanmıştır. - 3 8 2 -
Sayfa 97 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ RIZA ÖZTÜRK'E AİT 7/11759 ESAS NO*LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP 1-16 Ocak 2010 tarihine kadar Türk Eczacıları Birliği ile sözleşme yapılmaması ve eczacıların Kurumumuzla tek tek sözleşme yapmaması halinde hastaların ilaca ulaşımını sağlamak için bu güne kadar Kurumumuz tarafından eczane dışında bir yerden ilaç temin edileceğine dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Kurumumuzca yayımlanan tüm duyurularda serbest eczanelerden ilaç teminine devam edileceği vurgulanmıştır. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9- Marketlerde ilaç satılması hususu Sayın Başbakanımızın Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu toplantısının açılışında yaptığı konuşmasında yer almıştır. Kurumumuz tarafından sağlık yardımlarının karşılanmasına ilişkin esasların belirlendiği Sağlık Uygulama Tebliğinin "2. Sağlık hizmet sunucuları" başlıklı bölümünün (c) bendinde serbest eczaneler "6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında serbest faaliyet gösteren ve birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczaneleri." şeklinde tanımlanmış ve Tebliğin "15. Eczanelerden ilaç temini" başlıklı bölümünde yer alan "15.1. Reçete edilen ilaçlar, Kurumla sözleşme yapan eczanelerden temin edilmesi halinde bedelleri ödenir..." hükmü doğrultusunda bu eczanelerden karşılanmış reçetelerin bedelleri ödenmektedir. Diğer taraftan, marketlerde ilaç satılması hususu Kurumumuzun yetki ve sorumluluk alanında olmadığı düşünülmekte olup, Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin alınan cevap aşağıda yer almaktadır. Reçetesiz satılan ve OTC tanımı altında değerlendirilen büyük çoğunluğunu vitamin ve benzerlerinin oluşturduğu bir kısım ilaç pek çok gelişmiş ülkede marketlerde satılmaktadır. Ülkemizde ilacı ve eczacılık mesleğini düzenleyen yasal düzenlemeler ilaçların reçeteli/reçetesiz aynını yapılmaksızın eczanelerden satılmasını öngörmektedir. 2001/83 EC sayılı direktifinin 72,maddesi reçetesiz ilaçların tanıtımının yapılabileceğini öngörerek reçetesiz ilaçların satışı ve tanıtımlarına yönelik bir dizi kural getirmiştir. Sağlık Bakanlığınca söz konusu uygulamanın başlatılmasından önce Avrupa Birliği'nin bu konudaki 2001/83 EC sayılı direktifi ve bu direktifi güncelleyen 2004/24 ve 2004/27 sayılı EC direktifleri ile bu direktiflere istinaden mevzuat uyumunu tamamlamış ülke örnekleri incelenerek, Ülkemiz koşullan da göz önünde bulundurularak gerekli değerlendirmeler yapılacaktır. Bu kapsamda Dünyadaki tüm gelişmeler risk/yarar oranı ölçeğinde sürekli olarak izlenmektedir. Ülkemizde ilacı ve eczacılık mesleğini düzenleyen yasal düzenlemeler ilaçların reçeteli/reçetesiz ayrımı yapılmaksızın eczanelerden satılmasını öngörmektedir. Bu kapsamda ilgili uygulamanın başlatılabilmesi için 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'da değişiklik yapılması gerekmektedir. Eczanelerin Kanun ile verilen halka ilaç satma görevinden herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu ile sorun yaşaması durumunda vazgeçmesine yönelik eylemleri vatandaşı ilaç almak yönünde zor durumda bırakmakta ve mağdur etmektedir. Bu tür eylemlere son günlerde fazlasıyla başvuruluyor olması, Devleti ve ilgili idareleri vatandaşın mağdur olmayacağı bir çözüm önerisi getirilmesi çabasına yöneltmiştir. Eczacıların hastaları hedef alan haksız eylemleri vatandaşı zorlamaktadır. Meslek kuruluşunun çeşitli kademelerinden yapılan beyanlardan da sık sık bu yola başvuracakları anlaşılmaktadır. Vatandaşımızın ilaca erişimine eczacı aracılığı ile çözüm getirilmesi tabiidir. Sağlık Bakanlığınca ilaç ve eczacılık hizmetleri yönünden eczacıların devre dışı bırakılmasına yönelik bir çalışma yapılması söz konusu değildir. Konu ilaç olduğu sürece eczacının gözetiminde yürütülen bir sistem kaçınılmazdır. 1 Eczane dışında ilaç satışı reçetesiz ilaçlar yönünden geçerli olan bir uygulamadır. Doktor reçetesi ile verilen ilaçların mutlaka eczacı gözetiminde alınması gerekmektedir. İlaç üretiminden tüketime tüm dağıtım kanalları da dahil olmak üzere izlenebilir bir üründür. Bahsedilen çalışmalarla ilgili olarak ülkemizde ve yurt dışında çok uluslu şirketlerle bir görüşme ve çalışma yapılması söz konusu değildir. Sağlık Bakanlığınca yasal düzenleme yapılmasından önce gerekli tüm değerlendirmeler yapılarak konuyla ilgili hazırlık çalışmalarında ilaç sektörü ilgili tüm tarafların görüşleri alınacaktır. 4- Orta vadeli mali program ve bütçe disiplini açısından alınacak önlemler hakkındaki 01/12/2009 tarihli mutabakat metninin esasları, konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile iki Devlet Bakanlığının yetkililerinin ve ilaç sektörü temsilcilerinin katılımıyla hazırlanmıştır. - 3 8 2 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 2.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan 'ın, zeytincilikteki bazı sorunlara, Üzüm üreticilerinin desteklenmesine, İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı (7/11786), (7/11787) Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı, Sayın Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 05.01.2010 Dünya zeytin ağacı varlığının yüzde 98'inin Akdeniz havzası içinde yer aldığı, Türkiye'nin dünya sofralık zeytin üretiminde ikinci, siyah zeytin üretiminde birinci sırada yer alırken, zeytinyağı üretiminde ise beşinci sırada yer almaktadır. Son yıllarda tarım sektörünün kazanç kapısı olmaktan çıktığı bir gerçek halini almıştır. Girdi maliyetlerinde % 100'ün üzerine çıkan artışların yaşandığı böyle bir ortamda zeytin üreticiside olumsuz etkilenmektedir. Destekleme primlerinin düşüklüğü nedeniyle zeytincilik sıkıntılar yaşamaktadır. Bir zeytincilik politikamızın olmayışı bu toprakların meyvesi olan zeytin ve üreticileri için büyük bir eksikliktir. Zeytincilik sektörünün bir plan dahilînde desteklenmesi ve teşvik edilmesi sektör açısından hayati öneme sahiptir. 1-Ülkemiz sofralık zeytin üretiminde dünyada ilk şualarda yer almasına rağmen ihracatta arzu edilen düzeyde değildir. Bu beklenen ihracat artışını sağlamak için çalışmalarınız varmıdır? 2-Dış Pazar taleplerine uygun üretim yapabilecek, yüksek kapasiteli, modern, mekanızasyona dayalı, rantabl entegre tesislerin kurulması veya mevcut tesislerin bu standartlara çekilmesinin teşvik edilmesi düşünülmektemidir? 3-Ülkemizde zeytin işleme sektörü sektörde çalışan kişi ve kurumlan mağdur etmemek için uzun vadeli düşük faizli krediler verilmesi düşünülmektemidir? 4-Zeytin fiyatlarının ve zeytinyağı fiyatlarının yan yarıya düştüğü bu dönemde taban fiyatının yüksek tutulması ile ilgili bir çalışma düşünülmektemidir? Enflasyon oranlarının üzerinde bir fiyat politikasının uygulanması ve fiyat belirlenirken gübre-mazot-elektrik ve ilaç fi yatlarının artışı göz önünde tutularak bir fiyat oluşturulması düşünülmektemidir? 5-Zeytin üreticimizin önemli sorunlarından birisi sulamadır. Bu konuda modern, teknik ürünlerle birlikte desteklenmesi ve geliştirilmesi düşünülmektemidir? Tarımın genel sorunlarıyla birlikte zeytinde de mazot, gübre, ilaç destekleri gerekmektedir. Bu konudaki desteklemelerin bir plan dahilinde çalışması varmıdır? TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA - 3 8 3 -
Sayfa 98 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 2.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan 'ın, zeytincilikteki bazı sorunlara, Üzüm üreticilerinin desteklenmesine, İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı (7/11786), (7/11787) Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı, Sayın Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 05.01.2010 Dünya zeytin ağacı varlığının yüzde 98'inin Akdeniz havzası içinde yer aldığı, Türkiye'nin dünya sofralık zeytin üretiminde ikinci, siyah zeytin üretiminde birinci sırada yer alırken, zeytinyağı üretiminde ise beşinci sırada yer almaktadır. Son yıllarda tarım sektörünün kazanç kapısı olmaktan çıktığı bir gerçek halini almıştır. Girdi maliyetlerinde % 100'ün üzerine çıkan artışların yaşandığı böyle bir ortamda zeytin üreticiside olumsuz etkilenmektedir. Destekleme primlerinin düşüklüğü nedeniyle zeytincilik sıkıntılar yaşamaktadır. Bir zeytincilik politikamızın olmayışı bu toprakların meyvesi olan zeytin ve üreticileri için büyük bir eksikliktir. Zeytincilik sektörünün bir plan dahilînde desteklenmesi ve teşvik edilmesi sektör açısından hayati öneme sahiptir. 1-Ülkemiz sofralık zeytin üretiminde dünyada ilk şualarda yer almasına rağmen ihracatta arzu edilen düzeyde değildir. Bu beklenen ihracat artışını sağlamak için çalışmalarınız varmıdır? 2-Dış Pazar taleplerine uygun üretim yapabilecek, yüksek kapasiteli, modern, mekanızasyona dayalı, rantabl entegre tesislerin kurulması veya mevcut tesislerin bu standartlara çekilmesinin teşvik edilmesi düşünülmektemidir? 3-Ülkemizde zeytin işleme sektörü sektörde çalışan kişi ve kurumlan mağdur etmemek için uzun vadeli düşük faizli krediler verilmesi düşünülmektemidir? 4-Zeytin fiyatlarının ve zeytinyağı fiyatlarının yan yarıya düştüğü bu dönemde taban fiyatının yüksek tutulması ile ilgili bir çalışma düşünülmektemidir? Enflasyon oranlarının üzerinde bir fiyat politikasının uygulanması ve fiyat belirlenirken gübre-mazot-elektrik ve ilaç fi yatlarının artışı göz önünde tutularak bir fiyat oluşturulması düşünülmektemidir? 5-Zeytin üreticimizin önemli sorunlarından birisi sulamadır. Bu konuda modern, teknik ürünlerle birlikte desteklenmesi ve geliştirilmesi düşünülmektemidir? Tarımın genel sorunlarıyla birlikte zeytinde de mazot, gübre, ilaç destekleri gerekmektedir. Bu konudaki desteklemelerin bir plan dahilinde çalışması varmıdır? TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA - 3 8 3 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorulanının Tarım Bakanı, Sayın Mehmet Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.05.01.2010 ^ay^larınüjL Ahmet ORHAN MHP Manisa Milletvekili Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünleri arasında önemli yere sahip olan Sultaniye Çekirdeksiz Üzüm geçtiğimiz sezon 500 milyon dolar seviyesinde ihracat geliri sağlayarak milli ekonomiye ciddi bir katkı sağlamıştır. İçinde bulunduğumuz sezonda çeşitli şartlan nedeniyle bir Önceki yıla göre an az % 30 seviyesinde rekolte gerilemesi yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra 150 milyon dolann üzerinde ihracat potansiyeline sahip olan yaş sultaniye üzümde büyük oranda talep azalması yaşanmıştır..Ayrıca bağ bozumu döneminde yağan yağmurlar neredeyse 10 güne yakın sürmüş, kurutulmakta olan ürünlerde kilo ve kalite kaybına sebebiyet vermiştir. Gerek tarımsal gîrdilerdeki fiyat artışı gerekse rekolte nedeniyle, birim ürün maliyeti bir önceki yıla göre % 100 artmış olmasına rağmen serbest pazar şartlarında oluşan fiyatlar ise bu beklentilere cevap verecek durumda değildir. Şu an itibanyla piyasa fiyatlan 2.30 - 2.70 TL/kg seviyesinde olup gerilemeye devam etmektedir. Yağmura maruz kalıpta tip dışı veya sanayi tipi tanımına uyan çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları 1.55-1.70 TL/kg seviyesindedir. Bu tip çekirdeksiz kuru üzümlerin değerlendirilmesindeki en önemli yol suma tesisleridir. Geçmiş yıllarda yağmur nedeniyle zor durumda kalan üzüm üreticilerinin imdadına yetişmişti. Ancak özelleştirmeler sonucunda Suma tesisleri sosyal görev yapmak durumunda değildir. Bu sebeplerle; 1. Üzüm üreticilerinin desteklenmesi düşünülmektemidir? 2. Yağmura maruz kalan üzüm üreticileri için özel destekleme planlanmaktamıdır? 3. Üzüm piyasasını kuvvetlendirici tedbirler düşOnülmektemidir? Bu yönde bir çalışma varmıdır? T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SAYİ : B.İ2.0.A.SGB.0.03.610/730 22/02/2010 KONU : Yazılı Soru önergeleri TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: 19.01.2010 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02- 18913 sayılı yazınız. İlgi yazınız ekinde alınan, Manisa Milletvekili Ahmet ORHAN' a ait 7/11786 ve 7/11787 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim. t Mehmet Mehdi EKER EKLER: B a k a n 1-Görüş 7/11786 2-Görüş 7/11787 - 3 8 4 -
Sayfa 99 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorulanının Tarım Bakanı, Sayın Mehmet Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.05.01.2010 ^ay^larınüjL Ahmet ORHAN MHP Manisa Milletvekili Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünleri arasında önemli yere sahip olan Sultaniye Çekirdeksiz Üzüm geçtiğimiz sezon 500 milyon dolar seviyesinde ihracat geliri sağlayarak milli ekonomiye ciddi bir katkı sağlamıştır. İçinde bulunduğumuz sezonda çeşitli şartlan nedeniyle bir Önceki yıla göre an az % 30 seviyesinde rekolte gerilemesi yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra 150 milyon dolann üzerinde ihracat potansiyeline sahip olan yaş sultaniye üzümde büyük oranda talep azalması yaşanmıştır..Ayrıca bağ bozumu döneminde yağan yağmurlar neredeyse 10 güne yakın sürmüş, kurutulmakta olan ürünlerde kilo ve kalite kaybına sebebiyet vermiştir. Gerek tarımsal gîrdilerdeki fiyat artışı gerekse rekolte nedeniyle, birim ürün maliyeti bir önceki yıla göre % 100 artmış olmasına rağmen serbest pazar şartlarında oluşan fiyatlar ise bu beklentilere cevap verecek durumda değildir. Şu an itibanyla piyasa fiyatlan 2.30 - 2.70 TL/kg seviyesinde olup gerilemeye devam etmektedir. Yağmura maruz kalıpta tip dışı veya sanayi tipi tanımına uyan çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları 1.55-1.70 TL/kg seviyesindedir. Bu tip çekirdeksiz kuru üzümlerin değerlendirilmesindeki en önemli yol suma tesisleridir. Geçmiş yıllarda yağmur nedeniyle zor durumda kalan üzüm üreticilerinin imdadına yetişmişti. Ancak özelleştirmeler sonucunda Suma tesisleri sosyal görev yapmak durumunda değildir. Bu sebeplerle; 1. Üzüm üreticilerinin desteklenmesi düşünülmektemidir? 2. Yağmura maruz kalan üzüm üreticileri için özel destekleme planlanmaktamıdır? 3. Üzüm piyasasını kuvvetlendirici tedbirler düşOnülmektemidir? Bu yönde bir çalışma varmıdır? T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SAYİ : B.İ2.0.A.SGB.0.03.610/730 22/02/2010 KONU : Yazılı Soru önergeleri TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: 19.01.2010 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02- 18913 sayılı yazınız. İlgi yazınız ekinde alınan, Manisa Milletvekili Ahmet ORHAN' a ait 7/11786 ve 7/11787 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim. t Mehmet Mehdi EKER EKLER: B a k a n 1-Görüş 7/11786 2-Görüş 7/11787 - 3 8 4 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi: Ahmet ORHAN Manisa Milletvekili Esas no : 7/11786 Dünya zeytin ağacı varlığının yüzde 98'inin Akdeniz havzası içinde yer aldığı, Türkiye'nin dünya sofralık zeytin üretiminde ikinci, siyah zeytin üretiminde birinci sırada yer alırken, zeytinyağı üretiminde ise beşinci sırada yer almaktadır. Son yıllarda tarım sektörünün kazanç kapısı olmaktan çıktığı bir gerçek halini almıştır. Girdi maliyetlerinde % 100'ün üzerine çıkan artışların yaşandığı böyle bir ortamda zeytin üreticisi de olumsuz etkilenmektedir. Destekleme primlerinin düşüklüğü nedeniyle zeytincilik sıkıntılar yaşamaktadır. Bir zeytincilik politikamızın olmayışı bu toprakların meyvesi olan zeytin ve üreticileri için büyük bir eksikliktir. Zeytincilik sektörünün bir plan dahilinde desteklenmesi ve teşvik edilmesi sektör açısından hayati öneme sahiptir. SORU 1) Ülkemiz sofralık zeytin üretiminde dünyada ilk sıralarda yer almasına rağmen ihracatta arzu edilen düzeyde değildir. Bu beklenen ihracat artışını sağlamak için çalışmalarınız varmıdır? SORU 2) Dış Pazar taleplerine uygun üretim yapabilecek, yüksek kapasiteli, modern, mekanizasyona dayalı, rantabl entegre tesislerin kurulması veya mevcut tesislerin bu standartlara çekilmesinin teşvik edilmesi düşünülmekte midir? SORU 3) Ülkemizde zeytin işleme sektörü sektörde çalışan kişi ve kurumlan mağdur etmemek için uzun vadeli düşük faizli krediler verilmesi düşünülmekte midir? SORU 4) Zeytin fiyatlarının ve zeytinyağı fiyatlarının yan yanya düştüğü bu dönemde taban fiyatının yüksek tutulması ile ilgili bir çalışma düşünülmekte midir? Enflasyon oranlarının üzerinde bir fiyat politikasının uygulanması ve fiyat belirlenirken gübre-mazot- elektrik ve ilaç fiyatlarının artışı göz önünde tutularak bir fiyat oluşturulması düşünülmekte midir? SORU 5) Zeytin üreticimizin önemli sorunlarından birisi sulamadır. Bu konuda modern, teknik ürünlerle birlikte desteklenmesi ve geliştirilmesi düşünülmekte midir? Tarımın genel sorunlarıyla birlikte zeytinde de mazot, gübre, ilaç destekleri gerekmektedir. Bu konudaki desteklemelerin bir plan dahilinde çalışması var mıdır? CEVAP 1-2-3-4-5) Zeytinin en iyi yetişme şartlarına sahip olan Ülkemiz, İspanya, İtalya, Tunus ve Yunanistan gibi diğer Akdeniz ülkeleriyle birlikte dünyanın önde gelen zeytin ve zeytinyağı üreticilerindendir. Zeytin, ülkemizde; ticaret, sanayi, toprak muhafazası, işgücü istihdamı, insan sağlığı ve beslenmesi açısından çok önemli bir yere sahip bulunmaktadır. Ülkemizde zeytin tarımı 2008-2009 sezonu itibariyle, 774 bin hektar dikim alanı ile toplam işlenen tarım alanı içinde %3,5 lük bir paya, meyvecilik yapılan alanlar içersinde ise %26* lık paya sahiptir. • Zeytinciliğimizin ve zeytin üreticilerimizin teşvik edilmesi amacıyla 1998 yılında bu yana kg başına zeytinyağı destekleme primi uygulamaları, • Dünya standartlarında ve ihracat kalitesinde zeytin yetiştiriciliğine uygun tür vo çeşitlerle kapama bahçe tesislerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 2005 yılından bu yana sertifikalı fidan desteği ile kapama bahçe tesisi destekleme çalışmalan, - 3 8 5 -
Sayfa 100 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi: Ahmet ORHAN Manisa Milletvekili Esas no : 7/11786 Dünya zeytin ağacı varlığının yüzde 98'inin Akdeniz havzası içinde yer aldığı, Türkiye'nin dünya sofralık zeytin üretiminde ikinci, siyah zeytin üretiminde birinci sırada yer alırken, zeytinyağı üretiminde ise beşinci sırada yer almaktadır. Son yıllarda tarım sektörünün kazanç kapısı olmaktan çıktığı bir gerçek halini almıştır. Girdi maliyetlerinde % 100'ün üzerine çıkan artışların yaşandığı böyle bir ortamda zeytin üreticisi de olumsuz etkilenmektedir. Destekleme primlerinin düşüklüğü nedeniyle zeytincilik sıkıntılar yaşamaktadır. Bir zeytincilik politikamızın olmayışı bu toprakların meyvesi olan zeytin ve üreticileri için büyük bir eksikliktir. Zeytincilik sektörünün bir plan dahilinde desteklenmesi ve teşvik edilmesi sektör açısından hayati öneme sahiptir. SORU 1) Ülkemiz sofralık zeytin üretiminde dünyada ilk sıralarda yer almasına rağmen ihracatta arzu edilen düzeyde değildir. Bu beklenen ihracat artışını sağlamak için çalışmalarınız varmıdır? SORU 2) Dış Pazar taleplerine uygun üretim yapabilecek, yüksek kapasiteli, modern, mekanizasyona dayalı, rantabl entegre tesislerin kurulması veya mevcut tesislerin bu standartlara çekilmesinin teşvik edilmesi düşünülmekte midir? SORU 3) Ülkemizde zeytin işleme sektörü sektörde çalışan kişi ve kurumlan mağdur etmemek için uzun vadeli düşük faizli krediler verilmesi düşünülmekte midir? SORU 4) Zeytin fiyatlarının ve zeytinyağı fiyatlarının yan yanya düştüğü bu dönemde taban fiyatının yüksek tutulması ile ilgili bir çalışma düşünülmekte midir? Enflasyon oranlarının üzerinde bir fiyat politikasının uygulanması ve fiyat belirlenirken gübre-mazot- elektrik ve ilaç fiyatlarının artışı göz önünde tutularak bir fiyat oluşturulması düşünülmekte midir? SORU 5) Zeytin üreticimizin önemli sorunlarından birisi sulamadır. Bu konuda modern, teknik ürünlerle birlikte desteklenmesi ve geliştirilmesi düşünülmekte midir? Tarımın genel sorunlarıyla birlikte zeytinde de mazot, gübre, ilaç destekleri gerekmektedir. Bu konudaki desteklemelerin bir plan dahilinde çalışması var mıdır? CEVAP 1-2-3-4-5) Zeytinin en iyi yetişme şartlarına sahip olan Ülkemiz, İspanya, İtalya, Tunus ve Yunanistan gibi diğer Akdeniz ülkeleriyle birlikte dünyanın önde gelen zeytin ve zeytinyağı üreticilerindendir. Zeytin, ülkemizde; ticaret, sanayi, toprak muhafazası, işgücü istihdamı, insan sağlığı ve beslenmesi açısından çok önemli bir yere sahip bulunmaktadır. Ülkemizde zeytin tarımı 2008-2009 sezonu itibariyle, 774 bin hektar dikim alanı ile toplam işlenen tarım alanı içinde %3,5 lük bir paya, meyvecilik yapılan alanlar içersinde ise %26* lık paya sahiptir. • Zeytinciliğimizin ve zeytin üreticilerimizin teşvik edilmesi amacıyla 1998 yılında bu yana kg başına zeytinyağı destekleme primi uygulamaları, • Dünya standartlarında ve ihracat kalitesinde zeytin yetiştiriciliğine uygun tür vo çeşitlerle kapama bahçe tesislerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 2005 yılından bu yana sertifikalı fidan desteği ile kapama bahçe tesisi destekleme çalışmalan, - 3 8 5 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 • Tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması,..tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla düşük faizli kredi kullandırılması çalışmaları, • Üretimi olumlu etkileyecek organik-iyi tarım uygulamaları, mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme çalışmaları yürütülmektedir. Bunun yanı sıra; mevcut politikaların geliştirilmesi ve sorunların çözümü için bütün sektörün bir araya toplandığı Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK), Tarım Kanunu'nun 11 'inci maddesi gereğince 2007 yılında kurularak, çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca, dünya'da zeytin ve zeytinyağı sektöründe rekabet gücümüzü artırmak amacıyla 1998 yılında üyeliğinden ayrıldığımız Uluslararası Zeytinyağı Konseyine yeniden üye olunması çalışmaları sürdürülmektedir. Bu yönde yürütülen çalışmalar sonucunda, "2005 Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşması" TBMM'de kabul edilerek 09.12.2009 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi: Ahmet ORHAN Manisa Milletvekili Esas no : 7/11787 Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünleri arasında önemli yere sahip olan Sultaniye Çekirdeksiz Üzüm geçtiğimiz sezon 500 milyon dolar seviyesinde ihracat geliri sağlayarak milli ekonomiye ciddi bir katkı sağlamıştır. içinde bulunduğumuz sezonda çeşitli şartlar nedeniyle bir önceki yıla göre an az % 30 seviyesinde rekolte gerilemesi yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra 150 milyon doların üzerinde ihracat potansiyeline sahip olan yaş sultaniye üzümde büyük oranda talep azalması yaşanmıştır. Ayrıca bağ bozumu döneminde yağan yağmurlar neredeyse 10 güne yalan sürmüş, kurutulmakta olan ürünlerde kilo ve kalite kaybına sebebiyet vermiştir. Gerek t a r ımsa l girdilerdeki fiyatartışı gerekse rekolte nedeniyle, birim ürün maliyeti bir önceki yıla göre % 100 artmış olmasına rağmen serbest pazar şartlarında oluşan fiyatlar ise bu beklentilere cevap verecek durumda değildir. Şu an itibanyla piyasa fiyatları 2.30 - 2.70 TL/kg seviyesinde olup gerilemeye devam etmektedir. Yağmura maruz kalıpta tip dışı veya sanayi tipi tanımına uyan çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları 1.55 - 1.70 TL/kg seviyesindedir. Bu tip çekirdeksiz kuru üzümlerin değerlendirilmesindeki en önemli yol suma tesisleridir. Geçmiş yıllarda yağmur nedeniyle zor durumda kalan üzüm üreticilerinin imdadına yetişmişti. Ancak özelleştirmeler sonucunda Suma tesisleri sosyal görev yapmak durumunda değildir. Bu sebeplerle; SORU 1) Üzüm üreticilerinin desteklenmesi düşÜnUlmektemidir? SORU 2) Yağmura maruz kalan üzüm üreticileri için Özel destekleme planlanmaktamıdır? SORU 3)Üzüm Piyasasını kuvvetlendirici tedbirler düşünül mektemidir? Bu yönde bir çalışma varandır? CEVAP 1-2-3) Ülkemiz üzüm üretiminde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla; 2009 yılı için 10 dekar ve üzeri bağ tesisi yapan üreticilerimize Sertifikalı Fidan kullanıldığında 200 TL ve Standart Fidan da ise 100 TL dekar başına destek verilecektir. Buna ilaveten üzüm Üreticilerinin üretim girdilerinin desteklenmesi amacıyla üreticilere Toprak Tahlili için 2,$ TL/Da, Mazot Desteği için 3,25 TL/Da ve Kimyevi Gübre Desteği için 4,25 TL/Da destek sulanmaktadır. Ayrıca organik tarım yapan üreticilere dekar başına Organik Tarım için 20 TL ve İyi Tan m Uygulamaları için 15 TL destek verilmektedir. İhracata verilen teşvik -neticesinde, ihracatımız 600 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkması beklenmekte olup, iç piyasada şu anda perakende fiyatlar 4.00-5.00 TL arasında değişmektedir. - 3 8 6 -
Sayfa 101 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 • Tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması,..tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla düşük faizli kredi kullandırılması çalışmaları, • Üretimi olumlu etkileyecek organik-iyi tarım uygulamaları, mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme çalışmaları yürütülmektedir. Bunun yanı sıra; mevcut politikaların geliştirilmesi ve sorunların çözümü için bütün sektörün bir araya toplandığı Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK), Tarım Kanunu'nun 11 'inci maddesi gereğince 2007 yılında kurularak, çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca, dünya'da zeytin ve zeytinyağı sektöründe rekabet gücümüzü artırmak amacıyla 1998 yılında üyeliğinden ayrıldığımız Uluslararası Zeytinyağı Konseyine yeniden üye olunması çalışmaları sürdürülmektedir. Bu yönde yürütülen çalışmalar sonucunda, "2005 Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşması" TBMM'de kabul edilerek 09.12.2009 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi: Ahmet ORHAN Manisa Milletvekili Esas no : 7/11787 Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünleri arasında önemli yere sahip olan Sultaniye Çekirdeksiz Üzüm geçtiğimiz sezon 500 milyon dolar seviyesinde ihracat geliri sağlayarak milli ekonomiye ciddi bir katkı sağlamıştır. içinde bulunduğumuz sezonda çeşitli şartlar nedeniyle bir önceki yıla göre an az % 30 seviyesinde rekolte gerilemesi yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra 150 milyon doların üzerinde ihracat potansiyeline sahip olan yaş sultaniye üzümde büyük oranda talep azalması yaşanmıştır. Ayrıca bağ bozumu döneminde yağan yağmurlar neredeyse 10 güne yalan sürmüş, kurutulmakta olan ürünlerde kilo ve kalite kaybına sebebiyet vermiştir. Gerek t a r ımsa l girdilerdeki fiyatartışı gerekse rekolte nedeniyle, birim ürün maliyeti bir önceki yıla göre % 100 artmış olmasına rağmen serbest pazar şartlarında oluşan fiyatlar ise bu beklentilere cevap verecek durumda değildir. Şu an itibanyla piyasa fiyatları 2.30 - 2.70 TL/kg seviyesinde olup gerilemeye devam etmektedir. Yağmura maruz kalıpta tip dışı veya sanayi tipi tanımına uyan çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları 1.55 - 1.70 TL/kg seviyesindedir. Bu tip çekirdeksiz kuru üzümlerin değerlendirilmesindeki en önemli yol suma tesisleridir. Geçmiş yıllarda yağmur nedeniyle zor durumda kalan üzüm üreticilerinin imdadına yetişmişti. Ancak özelleştirmeler sonucunda Suma tesisleri sosyal görev yapmak durumunda değildir. Bu sebeplerle; SORU 1) Üzüm üreticilerinin desteklenmesi düşÜnUlmektemidir? SORU 2) Yağmura maruz kalan üzüm üreticileri için Özel destekleme planlanmaktamıdır? SORU 3)Üzüm Piyasasını kuvvetlendirici tedbirler düşünül mektemidir? Bu yönde bir çalışma varandır? CEVAP 1-2-3) Ülkemiz üzüm üretiminde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla; 2009 yılı için 10 dekar ve üzeri bağ tesisi yapan üreticilerimize Sertifikalı Fidan kullanıldığında 200 TL ve Standart Fidan da ise 100 TL dekar başına destek verilecektir. Buna ilaveten üzüm Üreticilerinin üretim girdilerinin desteklenmesi amacıyla üreticilere Toprak Tahlili için 2,$ TL/Da, Mazot Desteği için 3,25 TL/Da ve Kimyevi Gübre Desteği için 4,25 TL/Da destek sulanmaktadır. Ayrıca organik tarım yapan üreticilere dekar başına Organik Tarım için 20 TL ve İyi Tan m Uygulamaları için 15 TL destek verilmektedir. İhracata verilen teşvik -neticesinde, ihracatımız 600 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkması beklenmekte olup, iç piyasada şu anda perakende fiyatlar 4.00-5.00 TL arasında değişmektedir. - 3 8 6 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 3.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, özel öğrenci yurtlarının denetimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/11807) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıda yazılı sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. Saygılarımla. . 1- Bakanlar Kurulu kararıyla izinsiz açılan yurtların savcılığa bildirilmesi uygulamasının kaldırılmasının gerekçeleri nelerdir? 2- özel öğrenci Yurtları Yönetmeliği'nde yapılan bu değişiklik hangi ihtiyaçtan doğmuştur? Bu değişiklikle amaçlanan kazanımlar nelerdir? 3- Yönetmelik değişikliği ile özel yurtlarda çalışan personelde aranan "milli, ahlaki, insani değerlere saygılı olmak ve adli sicil kaydı bulunmamak" koşulu neden kaldırılmıştır? 4- Savcılığa bildirilmeyen özel yurtların denetimi nasıl ve hangi yöntemle yapılacaktır? 5- Bu yurtlarda işlenecek suçlardan dolayı yurt sahibine ve personeline nasıl bir yaptırım uygulanacaktır? - 3 8 7 -
Sayfa 102 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 3.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, özel öğrenci yurtlarının denetimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/11807) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıda yazılı sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini arz ederim. Saygılarımla. . 1- Bakanlar Kurulu kararıyla izinsiz açılan yurtların savcılığa bildirilmesi uygulamasının kaldırılmasının gerekçeleri nelerdir? 2- özel öğrenci Yurtları Yönetmeliği'nde yapılan bu değişiklik hangi ihtiyaçtan doğmuştur? Bu değişiklikle amaçlanan kazanımlar nelerdir? 3- Yönetmelik değişikliği ile özel yurtlarda çalışan personelde aranan "milli, ahlaki, insani değerlere saygılı olmak ve adli sicil kaydı bulunmamak" koşulu neden kaldırılmıştır? 4- Savcılığa bildirilmeyen özel yurtların denetimi nasıl ve hangi yöntemle yapılacaktır? 5- Bu yurtlarda işlenecek suçlardan dolayı yurt sahibine ve personeline nasıl bir yaptırım uygulanacaktır? - 3 8 7 - T B M M B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı B.08.0.SGB.0.73.02.00/1116 17/02/2010 Konu : Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi :a) 20 .01 .2010 tarihli ve A .01 .0 .GNS.0 .10 .00 .02 -7 /11807-19008 /40370 sayılı yazı, b ) 2 8 . 0 1 . 2 0 1 0 tarihli ve B.O2.0.KKG.O.12/1O6-18O-17/351 sayılı yazı. İzmir Milletvekili Sayın Bülent B A R A T A L F n ı n , Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği. Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırıl­ masını tensip ettiği " ö z e l öğrenci yurtlarının denetimine ilişkin" İlgi (b) yazı eki 7 /11807 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 1. ö z e l öğrenci yurdu gibi çalıştırılan yerler, "İşyeri A ç m a v e Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmel ik" hükümlerine tabi olduklarından bu Yönetmelik gereğince kapatma işlemi yapılacaktır. 2. ö z e l ö ğ r e n c i Yurtları Yönetmel iği 'nde yapılan değişiklik ile çağın değişen ve gel işen şartlarına ve Avrupa Birliği normlarına uyum sağlanmıştır. 3 . ö z e l öğrenc i Yurtları Yönetmel iğ i 'nin 7'nci maddesine göre yurt açmak v e işletmek isteyenlerden adli sicil beyanı ile T.C. kimlik numarası istenmektedir. Böylece bürokrasinin azaltılması sağlanmakta ve gerekli her türlü bilgi ve belgeye T.C. kimlik numarası i le ulaşılmaktadır. Ayrıca aynı Yönetmel iğin 26'ncı maddesine göre yurtlarda görevlendirilen personelde aranan şartların yanı sıra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki "Genel Şartlar" da gerekli koşul olarak belirtilmiştir. Anılan Kanun'un 48' inci maddesinin "Genel Şartlar" bölümündeki 4 'üncü maddedeki "Kamu haklarından mahrum bulunmamak" , 5'inci maddedeki; "Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tescil edi lmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devlet in şahsiyetine karşı iş lenen suçlarda, z immet , ihtilas, irtikab, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimali ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale v e al ım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarım açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak" ifadesi ile çalışacak personelin devlet memuru niteliğinde olması garanti altına alınmıştır. Bunun yanı sıra personel hakkında disiplin hükümleri de Yönetmel iğin 26'ncı maddesinde belirtildiği gibi 4 8 5 7 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri çerçevesinde iş lem görmektedir. 4 . Yönetmel iğin 5'inci maddesine göre yurtların açılması ve işletilmesi Bakanlığın iznine bağlıdır v e Bakanlık bu yetkisini valilikler aracılığı i le kullanabilir. 43 'üncü maddede; "Bakanlığın veya mülki idare amirlerinin denetimleri sırasında görevden uzaklaştırmayı gerektiren fiil suç teşkil ediyor ise mülki idare amirliğince Cumhuriyet Başsavcıl ığına en geç üç gün içinde bildirilir." denilmektedir. 5 .Yönetmeliğin 45' inci maddesinde yer alan; "Yapılan denetimler sonucunda; a) Atatürk ilke v e inkılapları i le Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı hareket eden, Anayasada ifadesini bulan temel hak ve hürriyetleri kötüye kullanan ve öğrencileri bu suçlara yönelten, b) Devletin, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozma doğrultusunda faaliyet gösteren, c) Yapılan uyanlara rağmen tabi oldukları mevzuat hükümlerine ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uymayan, d) öğrenci lerin ve personelin güvenliğini sağlamayan, sorumlu olduğu öğrencilerin barınma, beslenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarım karşılama yükümlülüklerini yerine getirmeyen, yurtlar hakkında tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre kapatma işlemi Bakanlıkça/valil ikçe yapılır. Vali l ikçe alınan kapatma karan Bakanlığa bildirilir." hükümleri i le yurt müdürünün 2 8 ' inci maddede belirtildiği gibi "Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirlere uygun olarak yurdu yönetmek." hükmü doğrultusunda iş lem yapılmaktadır. Bilgilerinize arz ederim. / / ) Millî Eğitim Bakanı - 3 8 8 -
Sayfa 103 -
T B M M B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı B.08.0.SGB.0.73.02.00/1116 17/02/2010 Konu : Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi :a) 20 .01 .2010 tarihli ve A .01 .0 .GNS.0 .10 .00 .02 -7 /11807-19008 /40370 sayılı yazı, b ) 2 8 . 0 1 . 2 0 1 0 tarihli ve B.O2.0.KKG.O.12/1O6-18O-17/351 sayılı yazı. İzmir Milletvekili Sayın Bülent B A R A T A L F n ı n , Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği. Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırıl­ masını tensip ettiği " ö z e l öğrenci yurtlarının denetimine ilişkin" İlgi (b) yazı eki 7 /11807 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 1. ö z e l öğrenci yurdu gibi çalıştırılan yerler, "İşyeri A ç m a v e Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmel ik" hükümlerine tabi olduklarından bu Yönetmelik gereğince kapatma işlemi yapılacaktır. 2. ö z e l ö ğ r e n c i Yurtları Yönetmel iği 'nde yapılan değişiklik ile çağın değişen ve gel işen şartlarına ve Avrupa Birliği normlarına uyum sağlanmıştır. 3 . ö z e l öğrenc i Yurtları Yönetmel iğ i 'nin 7'nci maddesine göre yurt açmak v e işletmek isteyenlerden adli sicil beyanı ile T.C. kimlik numarası istenmektedir. Böylece bürokrasinin azaltılması sağlanmakta ve gerekli her türlü bilgi ve belgeye T.C. kimlik numarası i le ulaşılmaktadır. Ayrıca aynı Yönetmel iğin 26'ncı maddesine göre yurtlarda görevlendirilen personelde aranan şartların yanı sıra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki "Genel Şartlar" da gerekli koşul olarak belirtilmiştir. Anılan Kanun'un 48' inci maddesinin "Genel Şartlar" bölümündeki 4 'üncü maddedeki "Kamu haklarından mahrum bulunmamak" , 5'inci maddedeki; "Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tescil edi lmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devlet in şahsiyetine karşı iş lenen suçlarda, z immet , ihtilas, irtikab, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimali ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale v e al ım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarım açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak" ifadesi ile çalışacak personelin devlet memuru niteliğinde olması garanti altına alınmıştır. Bunun yanı sıra personel hakkında disiplin hükümleri de Yönetmel iğin 26'ncı maddesinde belirtildiği gibi 4 8 5 7 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri çerçevesinde iş lem görmektedir. 4 . Yönetmel iğin 5'inci maddesine göre yurtların açılması ve işletilmesi Bakanlığın iznine bağlıdır v e Bakanlık bu yetkisini valilikler aracılığı i le kullanabilir. 43 'üncü maddede; "Bakanlığın veya mülki idare amirlerinin denetimleri sırasında görevden uzaklaştırmayı gerektiren fiil suç teşkil ediyor ise mülki idare amirliğince Cumhuriyet Başsavcıl ığına en geç üç gün içinde bildirilir." denilmektedir. 5 .Yönetmeliğin 45' inci maddesinde yer alan; "Yapılan denetimler sonucunda; a) Atatürk ilke v e inkılapları i le Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı hareket eden, Anayasada ifadesini bulan temel hak ve hürriyetleri kötüye kullanan ve öğrencileri bu suçlara yönelten, b) Devletin, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozma doğrultusunda faaliyet gösteren, c) Yapılan uyanlara rağmen tabi oldukları mevzuat hükümlerine ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uymayan, d) öğrenci lerin ve personelin güvenliğini sağlamayan, sorumlu olduğu öğrencilerin barınma, beslenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarım karşılama yükümlülüklerini yerine getirmeyen, yurtlar hakkında tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre kapatma işlemi Bakanlıkça/valil ikçe yapılır. Vali l ikçe alınan kapatma karan Bakanlığa bildirilir." hükümleri i le yurt müdürünün 2 8 ' inci maddede belirtildiği gibi "Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirlere uygun olarak yurdu yönetmek." hükmü doğrultusunda iş lem yapılmaktadır. Bilgilerinize arz ederim. / / ) Millî Eğitim Bakanı - 3 8 8 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 4.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman 'ın, öğrencilere yönelik cinsel istismar olaylarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/11834) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakam Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Son zamanlarda okullarımızda çocuklarımıza karşı cinsel istismar suçlarında artışlar gözlenmektedir. Geçtiğimiz haftalarda Uşak'uı, Eşme İlçesi'ndeki Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda (YÎBO) iki b z Öğrenciye cinsel istismarda bulunan bir öğretmen (Î.K.) ile temizlik görevlisinin (F.G.) ve yine aynı şekilde İstanbul'daki bir ilköğretim okulunda görevli bir temizlik görevlisinin (S.C.), okulun öğrencisi 8 yaşındaki bir erkek öğrenciye tecavüz ettikleri iddiasıyla tutuklandı klan basında yer almıştır. 1. 2000-2010 yıllan arasında yıllar itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda öğrencilere yönelik kaç cinsel taciz ve tecavüz vakası olmuştur? 2. öğrencilere yönelik cinsel taciz ve tecavüz suçunun faillerinin, zanlılarının ne kadarı öğretmen-yönetici, ne kadarı hizmetli görevinde olan kişilerdir? 3. Hizmetli görevindeki zanlı kişilerin ne kadan taşeron firma çalışanıdır? 4. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda temizlik işlerinin taşeron firmalara devredilmesiyle okullarda cinsel taciz olaylarının arttığım düşünüyor musunuz? 5. Cinsel taciz ve tecavüz suçunun mağduru çocukların cinsiyetlerine göre dağılımı nedir? 6. Çocuklarımızın okullarda cinsel taciz ve tecavüze uğramalarım engellemek için herhangi bir çalışmanız var mıdır? 7. İlköğretimdeki çocuklarımıza eğitim müfredatı içerisinde kendilerini cinsel taciz ve tecavüzlerden korumaları konusunda bir eğitim yapılmakta mıdır? Opr. Dr. Cânân ARİTMAN İzmir Milletvekili - 3 8 9 -
Sayfa 104 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 4.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman 'ın, öğrencilere yönelik cinsel istismar olaylarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/11834) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakam Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Son zamanlarda okullarımızda çocuklarımıza karşı cinsel istismar suçlarında artışlar gözlenmektedir. Geçtiğimiz haftalarda Uşak'uı, Eşme İlçesi'ndeki Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda (YÎBO) iki b z Öğrenciye cinsel istismarda bulunan bir öğretmen (Î.K.) ile temizlik görevlisinin (F.G.) ve yine aynı şekilde İstanbul'daki bir ilköğretim okulunda görevli bir temizlik görevlisinin (S.C.), okulun öğrencisi 8 yaşındaki bir erkek öğrenciye tecavüz ettikleri iddiasıyla tutuklandı klan basında yer almıştır. 1. 2000-2010 yıllan arasında yıllar itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda öğrencilere yönelik kaç cinsel taciz ve tecavüz vakası olmuştur? 2. öğrencilere yönelik cinsel taciz ve tecavüz suçunun faillerinin, zanlılarının ne kadarı öğretmen-yönetici, ne kadarı hizmetli görevinde olan kişilerdir? 3. Hizmetli görevindeki zanlı kişilerin ne kadan taşeron firma çalışanıdır? 4. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda temizlik işlerinin taşeron firmalara devredilmesiyle okullarda cinsel taciz olaylarının arttığım düşünüyor musunuz? 5. Cinsel taciz ve tecavüz suçunun mağduru çocukların cinsiyetlerine göre dağılımı nedir? 6. Çocuklarımızın okullarda cinsel taciz ve tecavüze uğramalarım engellemek için herhangi bir çalışmanız var mıdır? 7. İlköğretimdeki çocuklarımıza eğitim müfredatı içerisinde kendilerini cinsel taciz ve tecavüzlerden korumaları konusunda bir eğitim yapılmakta mıdır? Opr. Dr. Cânân ARİTMAN İzmir Milletvekili - 3 8 9 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/1111 4 7 , n . „ . . n V - M . 1 / /Uz/ZUlU Konu : Soru Önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA tlgi : 20.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18960 sayılı yazı. İzmir Milletvekili Sayın Canan ARITMAN'ın "öğrencilere yönelik cinsel istismar olaylarına ilişkin" tlgi yazı eki 7/11834 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 1-2-3-4-5. Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığının kayıtlarına göre; 2000-2010 yıllan arasında yıllar itibarıyla, Bakanlığımıza bağlı tüm okullarda öğrencilere yönelik cinsel taciz ve tecavüz iddiaları nedeniyle "Bakanlık Müfettişleri"nce yapılan inceleme-soruşturma sayıları 2000 yılından başlanmak Üzere sırasıyla; 4 ,6 ,4 , 5 ,3 ,2 ,5 , 10, İS, 10 ve 1 'dir. Bu inceleme-soruşturmalarda itham edilenlerin I7'si yönetici, 47'si öğretmen, 5'i hizmetli ve Fi memurdur. Hakkında inceleme-soruşturma yapılanlardan taşeron firma elamanı olarak hizmetli görevini yürüten bulunmamaktadır, tnceleme-soruşturmalara konu taciz ve tecavüz iddialarının mağduru olan öğrencilerden 2'si erkek, 46'sı kızdır. Ayrıca, bazı inceleme-soruşturmalarda, olayın mağdurları şahıs olarak belirtilmediğinden sayısal değerlendirme yapılamamıştır. Diğer taraftan, 2006 yılı Ağustos ayında yürürlüğe giren "Eğitim Ortamlarında Şiddetin önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı (2006-2011+)" çerçevesinde Bakanlığımız eğitim ortamlarında meydana gelen olaylar, Bakanlığımız yönetim programı olan MEBSİS içinde yer alan "Vaka Analiz Formu" uygulamaları aracılığı ile kayıt altına alınmaktadır. Söz konusu form aracılığıyla alınan bilgiler arasında "cinsel taciz" ile ilgili verilerin izlenmesini sağlayan bir bölüm yer almaktadır. Okullar tarafından verilerin girildiği bu bölümde, verilerin tutulmaya başladığı 2006 yılından itibaren yer alan "cinsel taciz" vaka sayısı; 2006-2007 eğitim-öğretim yılında 89, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında 47, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında 29 ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılında (Güz dönemi) 4'tür. 6. Bakanlığımızca, çocuk ve gençlerimizin cinsel taciz ve tecavüzü de kapsayan her türlü riskten korunmasını sağlamak ve psiko-sosyal anlamda daha sağlıklı ortamlarda yetiştirmek amacıyla gerekli tedbirleri almaktadır. Söz konusu tedbirler hem çocuk ve gençlerimize hem de velilere yönelik olarak hayata geçirilmektedir. Çocuk odaklı çalışmalar arasında müfredat içinde de yer alan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı" önemli bir yer tutmaktadır. Söz konusu program sınıf ve okul rehber öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. Programın "güvenli ve sağlıklı hayat" başlıklı bölümü, çocuğun kendi bedenini tanıyarak özerk sınırlarını çizmesine olanak tanıyan, ayrıca "hayır" deme becerisi kazanmasına yardımcı olan etkinlikleri barındırmaktadır. Çocuğu merkeze alan bir diğer faaliyet "Yaşam Becerileri Eğitimi Programı"dır. Bu program, 10-19 yaş arasında olan çocuk ve ergenlere yönelik olarak geliştirilmiş olup "İletişim Becerileri, Kendini İfade Etme, Stresle Baş Etme, Uzlaşma Becerileri, Çocuk Hakları, Geleceğimizi Planlamak" modüllerinden oluşmaktadır. Bu program "Akran Eğitimi" modeli ile birlikte uygulanmaktadır. 7-19 yaş grubu içerisinde çocuğu olan anne babalara yönelik olarak sekiz modülden - 3 9 0 -
Sayfa 105 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/1111 4 7 , n . „ . . n V - M . 1 / /Uz/ZUlU Konu : Soru Önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA tlgi : 20.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18960 sayılı yazı. İzmir Milletvekili Sayın Canan ARITMAN'ın "öğrencilere yönelik cinsel istismar olaylarına ilişkin" tlgi yazı eki 7/11834 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 1-2-3-4-5. Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığının kayıtlarına göre; 2000-2010 yıllan arasında yıllar itibarıyla, Bakanlığımıza bağlı tüm okullarda öğrencilere yönelik cinsel taciz ve tecavüz iddiaları nedeniyle "Bakanlık Müfettişleri"nce yapılan inceleme-soruşturma sayıları 2000 yılından başlanmak Üzere sırasıyla; 4 ,6 ,4 , 5 ,3 ,2 ,5 , 10, İS, 10 ve 1 'dir. Bu inceleme-soruşturmalarda itham edilenlerin I7'si yönetici, 47'si öğretmen, 5'i hizmetli ve Fi memurdur. Hakkında inceleme-soruşturma yapılanlardan taşeron firma elamanı olarak hizmetli görevini yürüten bulunmamaktadır, tnceleme-soruşturmalara konu taciz ve tecavüz iddialarının mağduru olan öğrencilerden 2'si erkek, 46'sı kızdır. Ayrıca, bazı inceleme-soruşturmalarda, olayın mağdurları şahıs olarak belirtilmediğinden sayısal değerlendirme yapılamamıştır. Diğer taraftan, 2006 yılı Ağustos ayında yürürlüğe giren "Eğitim Ortamlarında Şiddetin önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı (2006-2011+)" çerçevesinde Bakanlığımız eğitim ortamlarında meydana gelen olaylar, Bakanlığımız yönetim programı olan MEBSİS içinde yer alan "Vaka Analiz Formu" uygulamaları aracılığı ile kayıt altına alınmaktadır. Söz konusu form aracılığıyla alınan bilgiler arasında "cinsel taciz" ile ilgili verilerin izlenmesini sağlayan bir bölüm yer almaktadır. Okullar tarafından verilerin girildiği bu bölümde, verilerin tutulmaya başladığı 2006 yılından itibaren yer alan "cinsel taciz" vaka sayısı; 2006-2007 eğitim-öğretim yılında 89, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında 47, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında 29 ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılında (Güz dönemi) 4'tür. 6. Bakanlığımızca, çocuk ve gençlerimizin cinsel taciz ve tecavüzü de kapsayan her türlü riskten korunmasını sağlamak ve psiko-sosyal anlamda daha sağlıklı ortamlarda yetiştirmek amacıyla gerekli tedbirleri almaktadır. Söz konusu tedbirler hem çocuk ve gençlerimize hem de velilere yönelik olarak hayata geçirilmektedir. Çocuk odaklı çalışmalar arasında müfredat içinde de yer alan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı" önemli bir yer tutmaktadır. Söz konusu program sınıf ve okul rehber öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. Programın "güvenli ve sağlıklı hayat" başlıklı bölümü, çocuğun kendi bedenini tanıyarak özerk sınırlarını çizmesine olanak tanıyan, ayrıca "hayır" deme becerisi kazanmasına yardımcı olan etkinlikleri barındırmaktadır. Çocuğu merkeze alan bir diğer faaliyet "Yaşam Becerileri Eğitimi Programı"dır. Bu program, 10-19 yaş arasında olan çocuk ve ergenlere yönelik olarak geliştirilmiş olup "İletişim Becerileri, Kendini İfade Etme, Stresle Baş Etme, Uzlaşma Becerileri, Çocuk Hakları, Geleceğimizi Planlamak" modüllerinden oluşmaktadır. Bu program "Akran Eğitimi" modeli ile birlikte uygulanmaktadır. 7-19 yaş grubu içerisinde çocuğu olan anne babalara yönelik olarak sekiz modülden - 3 9 0 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 oluşan "7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı" ile ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili bilgi ve becerilerini güçlendirmek hedeflenmiştir. Adı geçen program ile çocuklarını daha yakından tanımalarına destek olmak, olumlu davranış kazandırma yöntemlerini öğrenmelerini sağlamak, riskleri tanıyarak uygun tedbirleri almalarına olanak tanımak, uygun ebeveyn tutum ve tavırlarını fark ettirmek ve sağlıklı bir şekilde geleceği planlama yollarını içselleştirmelerine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu program genel anlamda, hem olası riskleri/çözüm önerilerini önceden ortaya koyabilmek hem de "Çocuğumu Daha İyi Nasıl Yetiştirebilirim?" sorusuna sağlıklı cevaplar bulabilmelerini sağlamak amacıyla aileler için geliştirilmiş bir programdır. Yukarıdaki çalışmalara ek olarak il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri bünyesinde, bölgelerindeki riskli durumlar için koruyucu-önleyici düzeydeki tedbirleri almak ve müdahale düzeyindeki uygulamaları yapmak amacıyla oluşturulmuş "Psikososyal Müdahale Hizmet Ekipleri" görev yapmaktadır. 7. İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi (1-3. Sınıflar) öğretim Programı'nda; öğrencilere kazandırılacak beceriler arasında "Güvenlik ve korunmayı sağlama" becerisi kapsamında; "Suçluluk duymaksızın hayır diyebilme ve niçin hayır dediğini açıklama", öğrencilere kazandırılacak kişisel nitelikler arasında "öz güven" başlığı altında ise "etkili hayır deme, haksızlığa uğradığında, bunu sorgulama" yer almakta, aynı derste öğrencilere kazandırılacak ders kazanımlarında ise; * A. 1.37. "Okula geliş ve gidişleri sırasında karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması gerektiğini araştırır." * B.2.24. "Çevresindekilerin kabul edilemeyen önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergiler", * A.3.27. "Okula geliş ve gidişlerinde başkalarının kabul edilemez önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergiler." yer almaktadır. Ayrıca Ortaöğretim 9. Sınıf Sağlık Bilgisi Ders Programı'nda; Üçüncü Ünite, Amaç 28'de "Kişinin hayatta zor durumlar ve başarısızlıklarla karşılaştığında zorluklarla baş edebilme gücünü kendinde görmesi gerektiğini söyleme/yazma." ifadesi yer almaktadır. 2003 yılı sonrasında geliştirilen öğretim programlarında yer verilen eleştirel düşünce, problem çözme, karar verme ve iletişim becerileri de söz konusu konular bağlamında ele alınabilir. Bilgilerinize arz ederim. Millî Eğitim Bakanı - 3 9 1 -
Sayfa 106 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 oluşan "7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı" ile ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili bilgi ve becerilerini güçlendirmek hedeflenmiştir. Adı geçen program ile çocuklarını daha yakından tanımalarına destek olmak, olumlu davranış kazandırma yöntemlerini öğrenmelerini sağlamak, riskleri tanıyarak uygun tedbirleri almalarına olanak tanımak, uygun ebeveyn tutum ve tavırlarını fark ettirmek ve sağlıklı bir şekilde geleceği planlama yollarını içselleştirmelerine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu program genel anlamda, hem olası riskleri/çözüm önerilerini önceden ortaya koyabilmek hem de "Çocuğumu Daha İyi Nasıl Yetiştirebilirim?" sorusuna sağlıklı cevaplar bulabilmelerini sağlamak amacıyla aileler için geliştirilmiş bir programdır. Yukarıdaki çalışmalara ek olarak il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri bünyesinde, bölgelerindeki riskli durumlar için koruyucu-önleyici düzeydeki tedbirleri almak ve müdahale düzeyindeki uygulamaları yapmak amacıyla oluşturulmuş "Psikososyal Müdahale Hizmet Ekipleri" görev yapmaktadır. 7. İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi (1-3. Sınıflar) öğretim Programı'nda; öğrencilere kazandırılacak beceriler arasında "Güvenlik ve korunmayı sağlama" becerisi kapsamında; "Suçluluk duymaksızın hayır diyebilme ve niçin hayır dediğini açıklama", öğrencilere kazandırılacak kişisel nitelikler arasında "öz güven" başlığı altında ise "etkili hayır deme, haksızlığa uğradığında, bunu sorgulama" yer almakta, aynı derste öğrencilere kazandırılacak ders kazanımlarında ise; * A. 1.37. "Okula geliş ve gidişleri sırasında karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması gerektiğini araştırır." * B.2.24. "Çevresindekilerin kabul edilemeyen önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergiler", * A.3.27. "Okula geliş ve gidişlerinde başkalarının kabul edilemez önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergiler." yer almaktadır. Ayrıca Ortaöğretim 9. Sınıf Sağlık Bilgisi Ders Programı'nda; Üçüncü Ünite, Amaç 28'de "Kişinin hayatta zor durumlar ve başarısızlıklarla karşılaştığında zorluklarla baş edebilme gücünü kendinde görmesi gerektiğini söyleme/yazma." ifadesi yer almaktadır. 2003 yılı sonrasında geliştirilen öğretim programlarında yer verilen eleştirel düşünce, problem çözme, karar verme ve iletişim becerileri de söz konusu konular bağlamında ele alınabilir. Bilgilerinize arz ederim. Millî Eğitim Bakanı - 3 9 1 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 5.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter 'in, bir köydeki öğretmen yetersizliğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/11836) 07. 01. 2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, Aşağıda yer alan sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. İstanbul Milletvekili Kayseri Tomarca'nın Cücün Köyü'nde yaşayan vatandaşlar; köylerinde 8 dershaneli bir okul bulunduğunu, okulun fiziksel koşulları uygun olmasına karşın, öğretmen yetersizliği nedeniyle farklı yaş ve sınıflardaki öğrencilerin birlikte eğitim gördüklerini ifade etmektedirler. Bununla beraber, vatandaşlar bu sorunun AKP Milletvekilleri aracılığı ile Hükümetinize defalarca bildirildiğini ancak kendilerine "Norm Kadro çerçevesinde Köylerinde öğretmen eksiği olmadığı" cevabının verildiğini belirtmektedirler. Bu sorun Hükümetinizin gündeminde midir? Bu çerçevede alınması planlanan önlemler nelerdir? T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/1118 17/02/2010 Konu : Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi :20.01.2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18960 sayılı yazı. İstanbul Milletvekili Sayın Fatma Nur SERTER'in "Bir köydeki öğretmen yetersizliğine ilişkin" tlgi yazı eki 7/11836 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. Bakanlığımız MEBBİS veri kayıtlarının incelenmesi sonucu; 26.01.2010 tarihi itibarıyla Kayseri ili Tomarza ilçesi Cücün İlköğretim Okulunda 12 norm kadro bulunmasına karşılık 9 öğretmenin görev yaptığı anlaşılmıştır. Ancak, Bakanlığımızca öğretmen ihtiyacı, Maliye Bakanlığınca Bakanlığımıza verilen kadro kullanım izni sınırlılığında kadrolu ya da sözleşmeli pozisyon çerçevesinde il millî eğitim müdürlüklerince ÎLSİS Kontenjan Modülü'ne yansıtılan alanlar ve eğitim kurumu bilgileri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli öğretmen, ataması/görevlendirmesi yapılarak karşılanmaya çalışılmakta, bu şekilde karşılanamayan eğitim kurumlarımızın öğretmen ihtiyacı, vekil ve ücretli öğretmen görevlendirmeleri ile karşılanmaktadır. Kayseri Valiliğince konuya ilişkin olarak; a) Söz konusu öğretmen açığının, biriyle ilgili ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılarak ve ikisiyle ilgili de diğer öğretmenler tarafından derse girilerek giderildiği, b) Okulun 1-5 sınıflar arası öğrenci sayısı 64 olduğundan ilgili mevzuat hükümleri gereği birleştirilmiş sınıf uygulamasına geçildiği belirtilmektedir. Bilgilerinize arz ederim. Millî Eğitim Bakanı - 3 9 2 -
Sayfa 107 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 5.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter 'in, bir köydeki öğretmen yetersizliğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/11836) 07. 01. 2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, Aşağıda yer alan sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. İstanbul Milletvekili Kayseri Tomarca'nın Cücün Köyü'nde yaşayan vatandaşlar; köylerinde 8 dershaneli bir okul bulunduğunu, okulun fiziksel koşulları uygun olmasına karşın, öğretmen yetersizliği nedeniyle farklı yaş ve sınıflardaki öğrencilerin birlikte eğitim gördüklerini ifade etmektedirler. Bununla beraber, vatandaşlar bu sorunun AKP Milletvekilleri aracılığı ile Hükümetinize defalarca bildirildiğini ancak kendilerine "Norm Kadro çerçevesinde Köylerinde öğretmen eksiği olmadığı" cevabının verildiğini belirtmektedirler. Bu sorun Hükümetinizin gündeminde midir? Bu çerçevede alınması planlanan önlemler nelerdir? T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/1118 17/02/2010 Konu : Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi :20.01.2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18960 sayılı yazı. İstanbul Milletvekili Sayın Fatma Nur SERTER'in "Bir köydeki öğretmen yetersizliğine ilişkin" tlgi yazı eki 7/11836 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. Bakanlığımız MEBBİS veri kayıtlarının incelenmesi sonucu; 26.01.2010 tarihi itibarıyla Kayseri ili Tomarza ilçesi Cücün İlköğretim Okulunda 12 norm kadro bulunmasına karşılık 9 öğretmenin görev yaptığı anlaşılmıştır. Ancak, Bakanlığımızca öğretmen ihtiyacı, Maliye Bakanlığınca Bakanlığımıza verilen kadro kullanım izni sınırlılığında kadrolu ya da sözleşmeli pozisyon çerçevesinde il millî eğitim müdürlüklerince ÎLSİS Kontenjan Modülü'ne yansıtılan alanlar ve eğitim kurumu bilgileri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli öğretmen, ataması/görevlendirmesi yapılarak karşılanmaya çalışılmakta, bu şekilde karşılanamayan eğitim kurumlarımızın öğretmen ihtiyacı, vekil ve ücretli öğretmen görevlendirmeleri ile karşılanmaktadır. Kayseri Valiliğince konuya ilişkin olarak; a) Söz konusu öğretmen açığının, biriyle ilgili ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılarak ve ikisiyle ilgili de diğer öğretmenler tarafından derse girilerek giderildiği, b) Okulun 1-5 sınıflar arası öğrenci sayısı 64 olduğundan ilgili mevzuat hükümleri gereği birleştirilmiş sınıf uygulamasına geçildiği belirtilmektedir. Bilgilerinize arz ederim. Millî Eğitim Bakanı - 3 9 2 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 6.- Yalova Milletvekili Muharrem Ince'nin, iş bırakma eylemine katılan kamu görevlilerinin durumuna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/11837) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞl'NA Aşağıdaki somlarımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 07 .01 .2010 • Muharrem ÎNCE Yalova Milletvekili 25 Kasım 2009 günü Kamu Çalışanları Konfederasyon ve Sendikalarının kararlan doğrultusunda 1 günlük iş bırakma eylemi yapmışlardır. Bu eylemle ilgili olarak Bakanlığınız nezdinde; 1- Eyleme katılan yani o gün göreve gelmeyen kamu çalışanı sayısı kaçtır? 2- Eylem nedeniyle soruşturma açılan personel sayısı kaçtır? 3- Eylem nedeniyle soruşturma açılıp ceza verilen personel sayısı kaçtır? 4- Bilindiği gibi bu cezalar 1 gün mazeretsiz olarak göreve gelmemekten dolayı verilmektedir. a- Oysaki konu ile ilgili Danıştay kararlarında çalışanın sendikasının aldığı karar doğrultusunda göreve gelmemesi mazeret olarak kabul görmektedir. b- Anayasamızın 90.maddesi uyarınca "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşmalar kanun hükmündedir." ÎLO Sözleşmeleri de devletimizce usulsüne uygun olarak kabul edilmiştir ve bu sözleşmeler gereği bu eylem hukuk kuralları içerisindedir. Bu bilgiler ışığında 25 Kasım 2009 tarihinde sendikasının kararı doğrultusunda göreve gelmeyen personellere ceza verilmesinin hukuki gerekçesi nedir? 5- Ceza verilmesini emreden ve uygulayanlar hakkında; Türk Ceza Kanununun ''Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi" başlıklı 118. maddesi ise "Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." Hükümlerine istinaden suç duyurusunda bulunulduğu taktirde emir verenler suçlu duruma düşmeyecekler midir? 6- Tüm bu kargaşa ortamını ortadan kaldırmak adına bakanlığınızca hukuki bir değerlendirme yapılarak konunun muhatabı olan yöneticileri uyarmayı düşünüyor musunuz? 7- Konu ile ilgili olarak ülke genelinde birlik sağlanması adınabir çalışmanız var mıdır? 8- Bir hukukçu olarak eylemin hukuk kuralları içerisinde yapılmış bir eylem olarak mı yoksa cezai işlem uygulanması gereken bir eylem olarak mı görüyorsunuz? - 3 9 3 -
Sayfa 108 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 6.- Yalova Milletvekili Muharrem Ince'nin, iş bırakma eylemine katılan kamu görevlilerinin durumuna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı (7/11837) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞl'NA Aşağıdaki somlarımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 07 .01 .2010 • Muharrem ÎNCE Yalova Milletvekili 25 Kasım 2009 günü Kamu Çalışanları Konfederasyon ve Sendikalarının kararlan doğrultusunda 1 günlük iş bırakma eylemi yapmışlardır. Bu eylemle ilgili olarak Bakanlığınız nezdinde; 1- Eyleme katılan yani o gün göreve gelmeyen kamu çalışanı sayısı kaçtır? 2- Eylem nedeniyle soruşturma açılan personel sayısı kaçtır? 3- Eylem nedeniyle soruşturma açılıp ceza verilen personel sayısı kaçtır? 4- Bilindiği gibi bu cezalar 1 gün mazeretsiz olarak göreve gelmemekten dolayı verilmektedir. a- Oysaki konu ile ilgili Danıştay kararlarında çalışanın sendikasının aldığı karar doğrultusunda göreve gelmemesi mazeret olarak kabul görmektedir. b- Anayasamızın 90.maddesi uyarınca "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşmalar kanun hükmündedir." ÎLO Sözleşmeleri de devletimizce usulsüne uygun olarak kabul edilmiştir ve bu sözleşmeler gereği bu eylem hukuk kuralları içerisindedir. Bu bilgiler ışığında 25 Kasım 2009 tarihinde sendikasının kararı doğrultusunda göreve gelmeyen personellere ceza verilmesinin hukuki gerekçesi nedir? 5- Ceza verilmesini emreden ve uygulayanlar hakkında; Türk Ceza Kanununun ''Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi" başlıklı 118. maddesi ise "Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." Hükümlerine istinaden suç duyurusunda bulunulduğu taktirde emir verenler suçlu duruma düşmeyecekler midir? 6- Tüm bu kargaşa ortamını ortadan kaldırmak adına bakanlığınızca hukuki bir değerlendirme yapılarak konunun muhatabı olan yöneticileri uyarmayı düşünüyor musunuz? 7- Konu ile ilgili olarak ülke genelinde birlik sağlanması adınabir çalışmanız var mıdır? 8- Bir hukukçu olarak eylemin hukuk kuralları içerisinde yapılmış bir eylem olarak mı yoksa cezai işlem uygulanması gereken bir eylem olarak mı görüyorsunuz? - 3 9 3 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 T.C. MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/1119 Konu : Soru önergesi 17/02/2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi :20.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18960 sayılı yazı. Yalova Milletvekili Sayın Muharrem ÎNCE'nin "İş bırakma eylemine katılan kamu görevlilerinin durumuna ilişkin" tlgi yazı eki 7/11837 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 25 Kasım 2009 günü kamu çalışanları konfederasyonu ve sendikalarının kararları doğrultusunda bir günlük iş bırakma eylemine katılanlara ilişkin iller tarafından, personel hakkında Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne intikal ettirilen herhangi bir ihbar ve isim listesi ve Bakanlığımızca açılan bir soruşturma bulunmamaktadır. Bilgilerinize arz ederim. Millî Eğitim Bakanı - 3 9 4 -
Sayfa 109 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 T.C. MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/1119 Konu : Soru önergesi 17/02/2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi :20.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18960 sayılı yazı. Yalova Milletvekili Sayın Muharrem ÎNCE'nin "İş bırakma eylemine katılan kamu görevlilerinin durumuna ilişkin" tlgi yazı eki 7/11837 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 25 Kasım 2009 günü kamu çalışanları konfederasyonu ve sendikalarının kararları doğrultusunda bir günlük iş bırakma eylemine katılanlara ilişkin iller tarafından, personel hakkında Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne intikal ettirilen herhangi bir ihbar ve isim listesi ve Bakanlığımızca açılan bir soruşturma bulunmamaktadır. Bilgilerinize arz ederim. Millî Eğitim Bakanı - 3 9 4 - TBMM B: 64 2 3 . 2 .2010 7.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Pendik'teki bir lisenin öğretmen kadrolarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/11839) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 07.01.2010 1- Pendik Anadolu Teknik, Anadolu Meslek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ndc şu anda kaç öğretmen görev yapmaktadır? Bu öğrelmenlerden kaçı ücretli, kaçı sözleşmeli, kaçı kadroludur? 2- Kadrosu bu okulda olup da başka okulda görev yapan öğretmen var mıdır? Var ise bu öğretmenlerin branşı, görevlendirildikleri okul ve görevlendirme gerekçeleri nelerdir? 3- Bu okulda kültür derslerine giren öğretmenlerin 45'inin ücretli, 1 Tinin kadrolu olduğu doğru mudur? 4- Bu okulda 1800 öğrenci bulunmasına rağmen 1 rehber öğretmenin görev yaptığı doğru mudur? 5- Bu okuldaki öğretmen açığı sayısı kaçtır? İlgi :20.01.2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18960 sayılı yasa. Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, "Pendik'teki bir lisenin öğretmen kadrolarına ilişkin" İlgi yazı eki 7/11839 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. İstanbul'daki soruya konu Okulda 107 norm kadro bulunmasına karşın 60 kadrolu, 1 sözleşmeli ve 44 ücretli öğretmen görev yapmaktadır. Rehber öğretmen sayısı ise 1 'dir. Bakanlığımızca öğretmen ihtiyacı, Maliye Bakanlığınca Bakanlığımıza verilen kadro kullanım izni sınırlılığında kadrolu ya da sözleşmeli pozisyon çerçevesinde il millî eğitim müdürlüklerince İLStS Kontenjan Modülü'ne yansıtılan alanlar ve eğitim kurumu bilgileri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli öğretmen ataması/görevlendirmesi yapılarak karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu şekilde karşılanamayan eğitim kurumlarımızın öğretmen ihtiyacı, vekil ve ücretli öğretmen görevlendirmeleri ile karşılanmaktadır. ı Bilgilerinize arz ederim. n f\ < Muharrem İNCE Yalova Milletvekili T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/1109 Konu : Soru önergesi 17/02/2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Millî Eğitim Bakanı - 3 9 5 -
Sayfa 110 -
TBMM B: 64 2 3 . 2 .2010 7.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Pendik'teki bir lisenin öğretmen kadrolarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/11839) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 07.01.2010 1- Pendik Anadolu Teknik, Anadolu Meslek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ndc şu anda kaç öğretmen görev yapmaktadır? Bu öğrelmenlerden kaçı ücretli, kaçı sözleşmeli, kaçı kadroludur? 2- Kadrosu bu okulda olup da başka okulda görev yapan öğretmen var mıdır? Var ise bu öğretmenlerin branşı, görevlendirildikleri okul ve görevlendirme gerekçeleri nelerdir? 3- Bu okulda kültür derslerine giren öğretmenlerin 45'inin ücretli, 1 Tinin kadrolu olduğu doğru mudur? 4- Bu okulda 1800 öğrenci bulunmasına rağmen 1 rehber öğretmenin görev yaptığı doğru mudur? 5- Bu okuldaki öğretmen açığı sayısı kaçtır? İlgi :20.01.2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18960 sayılı yasa. Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, "Pendik'teki bir lisenin öğretmen kadrolarına ilişkin" İlgi yazı eki 7/11839 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. İstanbul'daki soruya konu Okulda 107 norm kadro bulunmasına karşın 60 kadrolu, 1 sözleşmeli ve 44 ücretli öğretmen görev yapmaktadır. Rehber öğretmen sayısı ise 1 'dir. Bakanlığımızca öğretmen ihtiyacı, Maliye Bakanlığınca Bakanlığımıza verilen kadro kullanım izni sınırlılığında kadrolu ya da sözleşmeli pozisyon çerçevesinde il millî eğitim müdürlüklerince İLStS Kontenjan Modülü'ne yansıtılan alanlar ve eğitim kurumu bilgileri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli öğretmen ataması/görevlendirmesi yapılarak karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu şekilde karşılanamayan eğitim kurumlarımızın öğretmen ihtiyacı, vekil ve ücretli öğretmen görevlendirmeleri ile karşılanmaktadır. ı Bilgilerinize arz ederim. n f\ < Muharrem İNCE Yalova Milletvekili T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/1109 Konu : Soru önergesi 17/02/2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Millî Eğitim Bakanı - 3 9 5 - T B M M B: 64 23 . 2 . 2010 8.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, felsefe dersindeki müfredat değişikliğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/11840) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorulanmın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUByKÇU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. )LAT Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Liselerimizde okutulan, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji dersleri müfredatları Talim Terbiye Kurulu'nun kararıyla değiştirildi, özellikle Felsefe dersinin müfredatında yapılan değişiklikler Akademik Çevreler ve Felsefe öğretmenleri arasında tartışma yarattı. Bu açıklamalarım doğrultusunda; 1 - Bilim Felsefesinin ünitesinin son sıraya alınıp, Din Felsefesi ünitesinin 2 ünite öne alınmasının pedagojik bir açıklaması ve yaran var mıdır? 2- Müfredat Sisteminin açık bir biçimde muhafazakarlaştığı, Türk-lslam Sentezi anlayışına dikkat çekici bir biçimde ağırlık verildiği iddiası doğru mudur? 3- Felsefeye giriş ünitesi Felsefe-Hikmet tartışması ile başlamaz. Bu durumun Felsefenin ruhuna aykırı olduğu iddia edilmektedir. Bu iddia doğru mudur? 4- Müfredattaki değişikliğin İslam Felsefesi Uzmanı ve Vatikan Büyükelçisi Prf.Dr. Kenan GÜRSOY'un Başkanlığında bir Komisyon tarafından hazırlandığı yeterince tartışılmadığı başta Felsefeciler Demeği olmak üzere birçok Akademik Kurul ve Kişiden bir sır gibi saklandığı düşüncesi yaygındır. Bu düşünce doğru mudur? - 3 9 6 -
Sayfa 111 -
T B M M B: 64 23 . 2 . 2010 8.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, felsefe dersindeki müfredat değişikliğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/11840) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorulanmın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUByKÇU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. )LAT Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Liselerimizde okutulan, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji dersleri müfredatları Talim Terbiye Kurulu'nun kararıyla değiştirildi, özellikle Felsefe dersinin müfredatında yapılan değişiklikler Akademik Çevreler ve Felsefe öğretmenleri arasında tartışma yarattı. Bu açıklamalarım doğrultusunda; 1 - Bilim Felsefesinin ünitesinin son sıraya alınıp, Din Felsefesi ünitesinin 2 ünite öne alınmasının pedagojik bir açıklaması ve yaran var mıdır? 2- Müfredat Sisteminin açık bir biçimde muhafazakarlaştığı, Türk-lslam Sentezi anlayışına dikkat çekici bir biçimde ağırlık verildiği iddiası doğru mudur? 3- Felsefeye giriş ünitesi Felsefe-Hikmet tartışması ile başlamaz. Bu durumun Felsefenin ruhuna aykırı olduğu iddia edilmektedir. Bu iddia doğru mudur? 4- Müfredattaki değişikliğin İslam Felsefesi Uzmanı ve Vatikan Büyükelçisi Prf.Dr. Kenan GÜRSOY'un Başkanlığında bir Komisyon tarafından hazırlandığı yeterince tartışılmadığı başta Felsefeciler Demeği olmak üzere birçok Akademik Kurul ve Kişiden bir sır gibi saklandığı düşüncesi yaygındır. Bu düşünce doğru mudur? - 3 9 6 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/1110 Konu : Soru önergesi 17/02/2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi :20.01.2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18960 sayılı yazı. Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Durdu ÖZBOLAT'ın, "Felsefe dersindeki müfredat değişikliğine ilişkin" ilgi yazı eki 7/11840 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 1. Felsefe Dersi öğretim Programı'nda yer alan ünitelerin yapılandırılması akademik ve pedagojik olarak hem akademisyenler hem de lise öğretmenleri ile yapılan çalışmalar sonucunda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, Felsefe Dersi öğretim Programı'nın özellikle sistematik bir biçimde düzenlenmesi Öğrencilerin felsefeyi kavramaları açısından uygun bulunmuştur. Felsefenin tanımı, sorulan, problematikleri ve konulan hakkında genel bir giriş yapıldıktan sonra, felsefenin temel disiplinlerine geçilmiştir. Sistematik ve pedagojik olarak sıralanmış olan ünitelerin bu sıralaması bir önem sıralaması değildir. Bilim felsefesinin, felsefenin bütünü kavrandıktan sonra ele alınması konunun içeriği ve anlamı bakımından uygun bulunmuştur. 2. Müfredat sistemi, kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri bakımından değiştirilmiştir. Programlarda daha çok yapılandırmacı yaklaşım anlayışı benimsenmiş ve öğrencilerin derse katılımını artırmak hedeflenmiştir, öğrenciye ve öğretmene özgürlük alanı sağlayan, tanışma imkânı veren bir yöntem kullanılmış, müfredat etkinliklerle zenginleştirilmiş olup söz konusu iddianın gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. 3. "Felsefeye Giriş Ünitesi" zaten "Felsefe-Hikmet" tartışması ile başlamamaktadır. Felsefe dersine, felsefe kavramının kökeni ve filozoflara göre farklı tanımlannın yapıldığı vurgulanarak başlanmaktadır. Felsefe (philosophia) kavramının kökeni hakkında bilgi verilirken felsefe kavramına esas olan varlık, bilgi ve değer üzerinde tam ve bütün bir bilgiye ulaşılması anlamındaki hikmet (bilgelik/sophia) kavramına değinilmektedir. Felsefede sorgulamanın esas olduğu vurgulanarak felsefenin hikmet demek olmadığı, hikmeti sevme ve ona yönelme anlamında bir bilgi olduğu açıklanmaktadır. Felsefe (philosophia) ve hikmet (bilgelik/sophia) arasındaki etkileşim ve ilişki ifade edilmektedir. Bu bir "Felsefe-Hikmet" tartışması değildir, felsefe kavramının irdelenmesi ve bilgelik sevgisi demek olan felsefenin, bilgelik kavramı ile ilişkisini ele almaktır. Bu ele alış, felsefenin ruhuna aykın değildir, felsefenin ruhudur. - 3 9 7 -
Sayfa 112 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/1110 Konu : Soru önergesi 17/02/2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi :20.01.2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18960 sayılı yazı. Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Durdu ÖZBOLAT'ın, "Felsefe dersindeki müfredat değişikliğine ilişkin" ilgi yazı eki 7/11840 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 1. Felsefe Dersi öğretim Programı'nda yer alan ünitelerin yapılandırılması akademik ve pedagojik olarak hem akademisyenler hem de lise öğretmenleri ile yapılan çalışmalar sonucunda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, Felsefe Dersi öğretim Programı'nın özellikle sistematik bir biçimde düzenlenmesi Öğrencilerin felsefeyi kavramaları açısından uygun bulunmuştur. Felsefenin tanımı, sorulan, problematikleri ve konulan hakkında genel bir giriş yapıldıktan sonra, felsefenin temel disiplinlerine geçilmiştir. Sistematik ve pedagojik olarak sıralanmış olan ünitelerin bu sıralaması bir önem sıralaması değildir. Bilim felsefesinin, felsefenin bütünü kavrandıktan sonra ele alınması konunun içeriği ve anlamı bakımından uygun bulunmuştur. 2. Müfredat sistemi, kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri bakımından değiştirilmiştir. Programlarda daha çok yapılandırmacı yaklaşım anlayışı benimsenmiş ve öğrencilerin derse katılımını artırmak hedeflenmiştir, öğrenciye ve öğretmene özgürlük alanı sağlayan, tanışma imkânı veren bir yöntem kullanılmış, müfredat etkinliklerle zenginleştirilmiş olup söz konusu iddianın gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. 3. "Felsefeye Giriş Ünitesi" zaten "Felsefe-Hikmet" tartışması ile başlamamaktadır. Felsefe dersine, felsefe kavramının kökeni ve filozoflara göre farklı tanımlannın yapıldığı vurgulanarak başlanmaktadır. Felsefe (philosophia) kavramının kökeni hakkında bilgi verilirken felsefe kavramına esas olan varlık, bilgi ve değer üzerinde tam ve bütün bir bilgiye ulaşılması anlamındaki hikmet (bilgelik/sophia) kavramına değinilmektedir. Felsefede sorgulamanın esas olduğu vurgulanarak felsefenin hikmet demek olmadığı, hikmeti sevme ve ona yönelme anlamında bir bilgi olduğu açıklanmaktadır. Felsefe (philosophia) ve hikmet (bilgelik/sophia) arasındaki etkileşim ve ilişki ifade edilmektedir. Bu bir "Felsefe-Hikmet" tartışması değildir, felsefe kavramının irdelenmesi ve bilgelik sevgisi demek olan felsefenin, bilgelik kavramı ile ilişkisini ele almaktır. Bu ele alış, felsefenin ruhuna aykın değildir, felsefenin ruhudur. - 3 9 7 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 4. Müfredat, mevzuatına uygun olarak lise felsefe öğretmenlerinden oluşan bir komisyon tarafından hazırlanmıştır. Müfredatın hazırlandığı tarihte Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Kenan GÜRSOY ile Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 2 öğretim üyesi danışman olarak görevlendirilmiştir. Doktorası, doçentliği ve profesörlüğü Sistematik Felsefe ve Mantık alanında olan Prof. Dr. Kenan GÜRSOY, "İslam Felsefesi" uzmanı olmayıp, Fransız fenomenolojisi, egzistansiyalizm ve etik uzmanıdır. Müfredatın hazırlanma aşamasında taslak incelenmek üzere felsefe bölümü olan Hacettepe, Orta Doğu, Yüzüncü Yıl, İstanbul, Bahçeşehir, Atatürk, Uludağ ve Abant İzzet Baysal üniversitelerine gönderilmiş ve görüşleri istenmiştir. Farklı coğrafi bölgelerdeki 9 ile taslak gönderilerek Felsefeciler Derneğinin üyelerinin de bulunduğu ildeki felsefe öğretmenleri zümre başkanlarınca incelenip değerlendirilmesi istenmiştir. Felsefeciler Derneği ile Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Harun TEPE tarafından gönderilen görüş ve öneriler de dâhil olmak üzere görüş ve eleştirilerini bildiren bütün kurum ve kişilerden gelen öneri ve eleştiriler taslak programa yansıtılarak son şekli verilmiş olup söz konusu düşüncenin gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. / * Bilgilerinize arz ederim. Wi«eTÇcBÜKÇU Millî Eğitim Bakanı - 3 9 8 -
Sayfa 113 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 4. Müfredat, mevzuatına uygun olarak lise felsefe öğretmenlerinden oluşan bir komisyon tarafından hazırlanmıştır. Müfredatın hazırlandığı tarihte Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Kenan GÜRSOY ile Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 2 öğretim üyesi danışman olarak görevlendirilmiştir. Doktorası, doçentliği ve profesörlüğü Sistematik Felsefe ve Mantık alanında olan Prof. Dr. Kenan GÜRSOY, "İslam Felsefesi" uzmanı olmayıp, Fransız fenomenolojisi, egzistansiyalizm ve etik uzmanıdır. Müfredatın hazırlanma aşamasında taslak incelenmek üzere felsefe bölümü olan Hacettepe, Orta Doğu, Yüzüncü Yıl, İstanbul, Bahçeşehir, Atatürk, Uludağ ve Abant İzzet Baysal üniversitelerine gönderilmiş ve görüşleri istenmiştir. Farklı coğrafi bölgelerdeki 9 ile taslak gönderilerek Felsefeciler Derneğinin üyelerinin de bulunduğu ildeki felsefe öğretmenleri zümre başkanlarınca incelenip değerlendirilmesi istenmiştir. Felsefeciler Derneği ile Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Harun TEPE tarafından gönderilen görüş ve öneriler de dâhil olmak üzere görüş ve eleştirilerini bildiren bütün kurum ve kişilerden gelen öneri ve eleştiriler taslak programa yansıtılarak son şekli verilmiş olup söz konusu düşüncenin gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. / * Bilgilerinize arz ederim. Wi«eTÇcBÜKÇU Millî Eğitim Bakanı - 3 9 8 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 9.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat 'ın, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/11841) TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Nimet ÇUBUK( olarak cevaplandırılmasını arz ederim. , | ^ D İ u ^ / f ^ CumhuriyetHalk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Talim Terbiye Kurulu Milli Eğitim Bakanlığı'nın en üst Danışma Kuruludur. Milli Eğitim sistemimiz bu Kurulun aldığı kararlara göre şekillendirilir, yönlendirilir ve yöneltilir. Bu açıklamam doğrultusun da; 1- Böyle bir Kurulun 22 aydır vekaleten yönetiliyor olması sizce doğru mudur? 2- Şu anki Başkan Vekili Merdan TUFAN, asaleten atanmak için gerekli yeterliliğe ve donanıma sahip değil midir? Sahipse neden asaleten atanmam aktadır? 3- 1926'da kurulan Talim Terbiye Kurulunda ilk elli yılda sadece 5 Başkan değişikliği olmuşken son 10 yılda S tane Başkan değişmiştir, özellikle iktidarınız döneminde yoğunluk kazanan bu değişikliklerin gerekçeleri nelerdir? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/1112 Konu : Soru önergesi 17/02/2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi :20.01.2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18960 sayılı yazı. Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Durdu ÖZBOLAT'ın, "Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına ilişkin" İlgi yazı eki 7/11841 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ile Kurul Üyeliklerine atamalar, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2451 sayılı Kanun çerçevesinde yapılmaktadır. Bilgilerinize arz ederim. iımerçTTttUKÇl Millî Eğitim Bakanı - 3 9 9 -
Sayfa 114 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 9.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat 'ın, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/11841) TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakam Sayın Nimet ÇUBUK( olarak cevaplandırılmasını arz ederim. , | ^ D İ u ^ / f ^ CumhuriyetHalk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Talim Terbiye Kurulu Milli Eğitim Bakanlığı'nın en üst Danışma Kuruludur. Milli Eğitim sistemimiz bu Kurulun aldığı kararlara göre şekillendirilir, yönlendirilir ve yöneltilir. Bu açıklamam doğrultusun da; 1- Böyle bir Kurulun 22 aydır vekaleten yönetiliyor olması sizce doğru mudur? 2- Şu anki Başkan Vekili Merdan TUFAN, asaleten atanmak için gerekli yeterliliğe ve donanıma sahip değil midir? Sahipse neden asaleten atanmam aktadır? 3- 1926'da kurulan Talim Terbiye Kurulunda ilk elli yılda sadece 5 Başkan değişikliği olmuşken son 10 yılda S tane Başkan değişmiştir, özellikle iktidarınız döneminde yoğunluk kazanan bu değişikliklerin gerekçeleri nelerdir? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/1112 Konu : Soru önergesi 17/02/2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi :20.01.2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-18960 sayılı yazı. Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Durdu ÖZBOLAT'ın, "Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına ilişkin" İlgi yazı eki 7/11841 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ile Kurul Üyeliklerine atamalar, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2451 sayılı Kanun çerçevesinde yapılmaktadır. Bilgilerinize arz ederim. iımerçTTttUKÇl Millî Eğitim Bakanı - 3 9 9 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 10.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri'deki süt destekleme ödemelerine, - Antalya Milletvekili Tayfur Süner 'in, meyveli yoğurtlara, İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/11854), (7/11855) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2006/9 sayılı tebliğin 10. maddesi uyarınca "üretmiş olduğu sütü, Bakanlıktan Süt Teşvik Kodu Numarası almış ve Gıda Sicili ve Çalışma izni olan işletmelere satan soy kütüğüne kayıtlı işletmeler, örgütlü üreticiler ile bu örgütlere üye olmayan diğer üreticilere destekleme ödemesi yapılır". Bu madde hükmü kapsamında; 1. 2009 yılından bu yana Kayseri ilinde kaç kişi ve kuruluşa destekleme ödemesi yapılmıştır? 2. 2009 yılından bu yana yapılan Kayseri ilinde yapılan destekleme ödemesi miktarı ne kadardır? 3. 2010 yılı için ödenmesi planlanan destekleme ödeme primleri ne zaman ve hangi koşullarda ödenecektir? Saygılarımla. Dr. Meh KJ - 4 0 0 -
Sayfa 115 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 10.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Kayseri'deki süt destekleme ödemelerine, - Antalya Milletvekili Tayfur Süner 'in, meyveli yoğurtlara, İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/11854), (7/11855) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2006/9 sayılı tebliğin 10. maddesi uyarınca "üretmiş olduğu sütü, Bakanlıktan Süt Teşvik Kodu Numarası almış ve Gıda Sicili ve Çalışma izni olan işletmelere satan soy kütüğüne kayıtlı işletmeler, örgütlü üreticiler ile bu örgütlere üye olmayan diğer üreticilere destekleme ödemesi yapılır". Bu madde hükmü kapsamında; 1. 2009 yılından bu yana Kayseri ilinde kaç kişi ve kuruluşa destekleme ödemesi yapılmıştır? 2. 2009 yılından bu yana yapılan Kayseri ilinde yapılan destekleme ödemesi miktarı ne kadardır? 3. 2010 yılı için ödenmesi planlanan destekleme ödeme primleri ne zaman ve hangi koşullarda ödenecektir? Saygılarımla. Dr. Meh KJ - 4 0 0 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 Aşağıdaki sorulanının Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın M.Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandınlması için gereğini saygılarımla arz ederim. Yapılan testler sonucunda çeşitli marmelâtlar kullanılarak hazırlanan meyveli yoğurtların normale göre daha kısa sürede küflendiği belirlenmiştir. Depolama süresince stirred yoğurdun bazı özelliklerine farklı meyve katkılarının etkisinin araştırılması konusunda yapılan çalışmalar sonrasında önemli tespitler yapılmıştır. Bu çalışmalarda serum ve asrîliğin tüm yoğurtlarda depolama süresince arttığı gözlenmiştir. Çalışmalarda, kızılcık, kuşburnu, vişne (marmelâtları), ûzûm (pekmez) ve hurma ilave edilmiş ve 10 gün süre depolandığında, serum ve asit oluşumunun tüm yoğurtlarda depolama süresince arttığı tespit edilmiştir. SORU 1 : Ülkemizde satılan meyveli yoğurtJann gıda kontrolleri düzenli olarak yapılmakta mıdır? Bu kontroller hangi kriterlere göre yapılmaktadır? SORU 2 : Meyveli yoğurtların tüketim zamanı ile normal yoğurtJann tüketim zamanı aynı mıdır? Aynı ise daha çabuk küflenebilen meyveli yoğurttan tüketmemiz ne kadar sağlıklıdır? SORU 3 : Türk Gıda Kodeksi'ne göre, meyveli yoğurdun içerik değerleri normal yoğurt ve ayranla aynı kategoridedir. Daha çabuk küflenen meyveli yoğurtların farklı bir kategoride olması gerekmez mi? - 4 0 1 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA
Sayfa 116 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 Aşağıdaki sorulanının Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın M.Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandınlması için gereğini saygılarımla arz ederim. Yapılan testler sonucunda çeşitli marmelâtlar kullanılarak hazırlanan meyveli yoğurtların normale göre daha kısa sürede küflendiği belirlenmiştir. Depolama süresince stirred yoğurdun bazı özelliklerine farklı meyve katkılarının etkisinin araştırılması konusunda yapılan çalışmalar sonrasında önemli tespitler yapılmıştır. Bu çalışmalarda serum ve asrîliğin tüm yoğurtlarda depolama süresince arttığı gözlenmiştir. Çalışmalarda, kızılcık, kuşburnu, vişne (marmelâtları), ûzûm (pekmez) ve hurma ilave edilmiş ve 10 gün süre depolandığında, serum ve asit oluşumunun tüm yoğurtlarda depolama süresince arttığı tespit edilmiştir. SORU 1 : Ülkemizde satılan meyveli yoğurtJann gıda kontrolleri düzenli olarak yapılmakta mıdır? Bu kontroller hangi kriterlere göre yapılmaktadır? SORU 2 : Meyveli yoğurtların tüketim zamanı ile normal yoğurtJann tüketim zamanı aynı mıdır? Aynı ise daha çabuk küflenebilen meyveli yoğurttan tüketmemiz ne kadar sağlıklıdır? SORU 3 : Türk Gıda Kodeksi'ne göre, meyveli yoğurdun içerik değerleri normal yoğurt ve ayranla aynı kategoridedir. Daha çabuk küflenen meyveli yoğurtların farklı bir kategoride olması gerekmez mi? - 4 0 1 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı :B.12.0.SGB.0.03-610-729 22/02/2010 Konu : Soru önergeleri TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: 20.01.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18960 sayılı yazınız. İlgi yazı ekinde alman, Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki KULKULOĞLU'na ait 7/11854 esas nolu ve Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER'e ait 7/11855 esas nolu, yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. Bilgilerinize arz ederim. ÇZ Mehmet Mehdi EKER EKLER: Bakan İ. Görüş 7/11854 2. Görüş 7/11855 YAZILI SORU ÖNERGESİ ÖNERGE SAHİBİ : Mehmet Şevki KULKULOĞLU Kayseri Milletvekili Esas No : 7/11854 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2008/9 sayılı Tebliğin 10. maddesi uyarınca, "üretmiş olduğu sütü, Bakanlıktan Süt Teşvik Kodu Numarası almış ve Gıda Sicili ve Çalışma İzni olan işletmelere satan soy kütüğüne kayıtlı işletmeler, örgütlü üreticiler ile bu örgütlere üye olmayan diğer üreticilere destekleme ödemesi yapılır." Bu madde hükmü kapsamında; SORU 1) 2009 yılından bu yana Kayseri İlinde kaç kişi ve kuruluşa destekleme ödemesi yapılmıştır? SORU 2) 2009 yılından bu yana yapılan Kayseri ilinde yapılan destekleme ödemesi miktarı ne kadardır? SORU 3) 2010 yılı için ödenmesi planlanan destekleme ödeme primleri ne zaman ve hangi koşullarda ödenecektir? CEVAP 1-2-3) 2009 yılı ürünü süt desteği hak ediş icmalleri henüz tamamlanmadığından bununla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Süt desteği uygulamaları ile ilgili olarak; 2009 yılı içinde üretilen ve desteklemeye müracaat eden üreticilerin prim ödemeleri tüm hak edişler tamamlandıktan sonra Şubat, Mart, Nisan aylarında yapılacaktır. - 4 0 2 -
Sayfa 117 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı :B.12.0.SGB.0.03-610-729 22/02/2010 Konu : Soru önergeleri TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: 20.01.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18960 sayılı yazınız. İlgi yazı ekinde alman, Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki KULKULOĞLU'na ait 7/11854 esas nolu ve Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER'e ait 7/11855 esas nolu, yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. Bilgilerinize arz ederim. ÇZ Mehmet Mehdi EKER EKLER: Bakan İ. Görüş 7/11854 2. Görüş 7/11855 YAZILI SORU ÖNERGESİ ÖNERGE SAHİBİ : Mehmet Şevki KULKULOĞLU Kayseri Milletvekili Esas No : 7/11854 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2008/9 sayılı Tebliğin 10. maddesi uyarınca, "üretmiş olduğu sütü, Bakanlıktan Süt Teşvik Kodu Numarası almış ve Gıda Sicili ve Çalışma İzni olan işletmelere satan soy kütüğüne kayıtlı işletmeler, örgütlü üreticiler ile bu örgütlere üye olmayan diğer üreticilere destekleme ödemesi yapılır." Bu madde hükmü kapsamında; SORU 1) 2009 yılından bu yana Kayseri İlinde kaç kişi ve kuruluşa destekleme ödemesi yapılmıştır? SORU 2) 2009 yılından bu yana yapılan Kayseri ilinde yapılan destekleme ödemesi miktarı ne kadardır? SORU 3) 2010 yılı için ödenmesi planlanan destekleme ödeme primleri ne zaman ve hangi koşullarda ödenecektir? CEVAP 1-2-3) 2009 yılı ürünü süt desteği hak ediş icmalleri henüz tamamlanmadığından bununla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Süt desteği uygulamaları ile ilgili olarak; 2009 yılı içinde üretilen ve desteklemeye müracaat eden üreticilerin prim ödemeleri tüm hak edişler tamamlandıktan sonra Şubat, Mart, Nisan aylarında yapılacaktır. - 4 0 2 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 YAZILI SORU ÖNERGESİ ÖNERGE SAHİBİ : Tayfur SÜNER Antalya Milletvekili Esas No -.7/11855 Yapılan testler sonucunda çeşitli marmelâtlar kullanılarak hazırlanan meyveli yoğurtların normale göre daha kısa sürede küflendiği belirlenmiştir. Depolama süresince stirred yoğurdun bazı özelliklerine farklı meyve katkılarının etkisinin araştırılması konusunda yapılan çalışmalar sonrasında önemli tespitler yapılmıştır. Bu çalışmalarda serum ve asitliğin tüm yoğurtlarda depolama süresince arttığı gözlenmiştir. Çalışmalarda, kızılcık, kuşburnu, vişne (marmelâtları), üzüm (pekmez) ve hurma ilave edilmiş ve 10 gün süre depolandığında, serum ve asit oluşumunun tüm yoğurtlarda depolama süresince arttığı tespit edilmiştir. SORU 1) Ülkemizde satılan meyveli yoğurtların gıda kontrolleri düzenli olarak yapılmakta mıdır? Bu kontroller hangi kriterlere göre yapılmaktadır? CEVAP 1) Bakanlığımız tarafından haksız rekabeti, taklit ve tağşişi önlemek, halkımıza güvenli gıda arzım ve halkımızın gereği gibi beslenmesini sağlamak amacıyla süt ve süt ürünlerinde denetim ve kontroller yapılmaktadır. İl Müdürlükleri tarafından satış ve üretim yerlerinden analiz ettirilmek üzere numune almaya dayanan denetim ve izleme programlan hazırlanıp yürütülmektedir. Bu denetim programları taklit ve tağşiş yapılıp yapılmadığının, insan sağlığına zarar verecek koruyucu katkı maddesi kullanılıp kullanılmadığının, ürünün mikrobiyolojik açıdan insan sağlığına uygun olup olmadığının ve Türk Gıda Kodeksine uygun üretim yapılıp yapılmadığının tespitine yönelik olarak belirlenmektedir. Bu kapsamda 2009 yılında süt ve süt ürünlerinde; Yoğurtta Taklit Tağşişin Tespitine Yönelik Jelatin Aranması, Yoğurtta Toplam Spesifik Mikroorganizma Sayısı Denetim Programı, Peynirde Mikrobiyolojik Denetim Programı, Dondurma ve Sütlü Buzda Mikrobiyolojik Denetim Programı, Süt Ürünlerinde Taklit, Tağşişin Tespitine Yönelik(yoğurtta, peynirde, tereyağında vb.) Bitkisel Yağ Aranması, denetim programlan yürütülmüştür. 2009 yılında 5 başlık altında yürütülen süt ve süt ürünleri deneüm programlan 2010 yılı için 6 tane yeni denetim programı ilave edilerek 11 çeşit denetim programına çıkanlmıştır. 2010 yılında uygulanacak yeni denetim programlan; Yoğurtta Netamisin Aranması, Yoğurtta Karboksi Metil Selüloz Aranması, Isıl İşlem Görmüş Sütte Aflatoksin Mİ Aranması, Peynirde Sorbat Aranması, Peynirde Nişasta Aranması, Peynirde Karboksi Metil Selüloz Aranması Denetim Programlandır. Denetim programı kapsamında îl Müdürlükleri tarafından risk, şüphe ve şikayet durumlarında meyveli sade gibi çeşitli yoğurt çeşitlerinden numune alınmaktadır. Analiz sonucu olumsuz çıkan ürünlerle ilgili 5179 sayılı Kanun kapsamında yasal işlem yapılmakta ve ürünler piyasadan toplattırmaktadır. SORU 2) Meyveli yoğurtlann tüketim zamanı ile normal yoğurtların tüketim zamanı aynı mıdır? Aynı ise daha çabuk küflenebilen meyveli yoğurtlan tüketmemiz ne kadar sağlıklıdır? - 4 0 3 -
Sayfa 118 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 YAZILI SORU ÖNERGESİ ÖNERGE SAHİBİ : Tayfur SÜNER Antalya Milletvekili Esas No -.7/11855 Yapılan testler sonucunda çeşitli marmelâtlar kullanılarak hazırlanan meyveli yoğurtların normale göre daha kısa sürede küflendiği belirlenmiştir. Depolama süresince stirred yoğurdun bazı özelliklerine farklı meyve katkılarının etkisinin araştırılması konusunda yapılan çalışmalar sonrasında önemli tespitler yapılmıştır. Bu çalışmalarda serum ve asitliğin tüm yoğurtlarda depolama süresince arttığı gözlenmiştir. Çalışmalarda, kızılcık, kuşburnu, vişne (marmelâtları), üzüm (pekmez) ve hurma ilave edilmiş ve 10 gün süre depolandığında, serum ve asit oluşumunun tüm yoğurtlarda depolama süresince arttığı tespit edilmiştir. SORU 1) Ülkemizde satılan meyveli yoğurtların gıda kontrolleri düzenli olarak yapılmakta mıdır? Bu kontroller hangi kriterlere göre yapılmaktadır? CEVAP 1) Bakanlığımız tarafından haksız rekabeti, taklit ve tağşişi önlemek, halkımıza güvenli gıda arzım ve halkımızın gereği gibi beslenmesini sağlamak amacıyla süt ve süt ürünlerinde denetim ve kontroller yapılmaktadır. İl Müdürlükleri tarafından satış ve üretim yerlerinden analiz ettirilmek üzere numune almaya dayanan denetim ve izleme programlan hazırlanıp yürütülmektedir. Bu denetim programları taklit ve tağşiş yapılıp yapılmadığının, insan sağlığına zarar verecek koruyucu katkı maddesi kullanılıp kullanılmadığının, ürünün mikrobiyolojik açıdan insan sağlığına uygun olup olmadığının ve Türk Gıda Kodeksine uygun üretim yapılıp yapılmadığının tespitine yönelik olarak belirlenmektedir. Bu kapsamda 2009 yılında süt ve süt ürünlerinde; Yoğurtta Taklit Tağşişin Tespitine Yönelik Jelatin Aranması, Yoğurtta Toplam Spesifik Mikroorganizma Sayısı Denetim Programı, Peynirde Mikrobiyolojik Denetim Programı, Dondurma ve Sütlü Buzda Mikrobiyolojik Denetim Programı, Süt Ürünlerinde Taklit, Tağşişin Tespitine Yönelik(yoğurtta, peynirde, tereyağında vb.) Bitkisel Yağ Aranması, denetim programlan yürütülmüştür. 2009 yılında 5 başlık altında yürütülen süt ve süt ürünleri deneüm programlan 2010 yılı için 6 tane yeni denetim programı ilave edilerek 11 çeşit denetim programına çıkanlmıştır. 2010 yılında uygulanacak yeni denetim programlan; Yoğurtta Netamisin Aranması, Yoğurtta Karboksi Metil Selüloz Aranması, Isıl İşlem Görmüş Sütte Aflatoksin Mİ Aranması, Peynirde Sorbat Aranması, Peynirde Nişasta Aranması, Peynirde Karboksi Metil Selüloz Aranması Denetim Programlandır. Denetim programı kapsamında îl Müdürlükleri tarafından risk, şüphe ve şikayet durumlarında meyveli sade gibi çeşitli yoğurt çeşitlerinden numune alınmaktadır. Analiz sonucu olumsuz çıkan ürünlerle ilgili 5179 sayılı Kanun kapsamında yasal işlem yapılmakta ve ürünler piyasadan toplattırmaktadır. SORU 2) Meyveli yoğurtlann tüketim zamanı ile normal yoğurtların tüketim zamanı aynı mıdır? Aynı ise daha çabuk küflenebilen meyveli yoğurtlan tüketmemiz ne kadar sağlıklıdır? - 4 0 3 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 CEVAP 2) 5179 sayılı Kanun kapsamında gıda güvenliğinin sağlanmasından öncelikle gıda işletmecisi sorumludur. Bu kapsamda gıda maddelerinin son tüketim tarihinin belirlenmesi üreticiye bırakılmıştır. Çünkü ürünün son tüketim tarihi kullanılan üretim teknolojisine göre ve üretimde kullanılan katkı maddelerine göre değişebilmektedir, örneğin; normal yoğurdun raf ömrü 3 hafta iken suyu süzülmüş süzme yoğurtun ve içerisine tuz katılmış yoğurtun raf ömrü sade yoğurta göre daha uzundur. Üretici tarafından belirlenen son tüketim tarihinin bilimsel verilere uygun olması gereklidir. Türk Standartları EnstitüsÜ'nÜn TS 1330 sayılı Yoğurt Standardında da son tüketim tarihi "Firmaca tavsiye edilen son kullanma tarihi veya raf ömrü" olarak belirtilmektedir. Bu kapsamda tüm gıda maddelerinin raf ömrü (son tüketim tarihi) gıda işletmecisi tarafından beyan edilen tarih olarak kabul edilmekte olup, meyveli yoğurtların da son tüketim tarihi gıda maddesi üreticileri tarafından beyan edilen tarih olarak kabul edilmektedir. Ancak denetim ve kontroller sırasında uygun muhafaza şartlarında saklanan ürünün üretici tarafından belirlenen son tüketim tarihinden önce bozulduğunun tespit edilmesi durumunda işletmeye 5179 salı Kanun kapsamında yasal işlem uygulanmakta ve ürünün raf ömrü değiştirilmektedir. SORU 3) Türk Gıda Kodeksi'ne göre, meyveli yoğurdun içerik değerleri normal yoğurt ve ayranla aynı kategoridedir. Daha çabuk küflenen meyveli yoğurtların farklı bir kategoride olması gerekmez mi? CEVAP 3) Meyveli yoğurtlar, 16.02.2009 tarih ve 27143 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Fermente Sütler Tebliğinde tanımlanmış özelikleri ve çeşitli kriterleri belirlenmiştir. Söz konusu tebliğde meyveli yoğurtlara katılacak meyve miktarı "Meyveli yoğurtlarda meyve miktarı en az % 6 olmalıdır. Ancak, meyve suyunda sitrik asit cinsinden ağırlıkça en az % 2,5 oranında titre edilebilir asit bulunduran meyveler ve tropik meyve ilaveli yoğurtlarda bu oran en az % 2" olarak belirtilmektedir. Ayrıca "çeşnili fermente süt ürünlerinde ürün özellikleri tablosunda verilen kriterler (titrasyon asitliliği, toplam spesifik mikroorganizma sayısı vb.) üründe kullanılan fermente süt ürünü miktarı ile orantılı olarak hesaplanmalıdır." ifadesi de yer almaktadır. Söz konusu ifadelerden de anlaşılacağı üzere, meyveli yoğurtlarda kullanılacak meyve miktarı, meyvenin sitrik asit miktarına bağlı olup düşük sitrik asit içeren meyvelerin %6 oranında yoğurt Üretiminde kullanılmasına izin verilirken, sitrik asit miktarı yüksek meyvelerin yoğurtta asitliliği artıracağından, yoğurdun tat, viskozite, su salma ve küf gelişimini olumsuz etkileyeceğinden bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması açısından % 2 gibi düşük bir oranda kullanılmasına izin verilmektedir. Ayrıca ilgili tebliğde "çeşnili fermente süt ürünlerinde ürUn özellikleri tablosunda verilen kriterler (titrasyon asitliliği, toplam spesifik mikroorganizma sayısı vb.) üründe kullanılan fermente süt ürünü miktarı ile orantılı olarak hesaplanmalıdır" ifadesi ile de meyveli yoğurtlar aynı tabloda gösterilse de değerlendirmenin, kullanılan fermente süt ürünü (yoğurt) miktarına göre yapılması gerektiği tablonun altında belirtilmiştir. Bu kapsamda meyveli yoğurtlar Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliğinde, kullanılan meyve miktarına göre bazı durumlarda ayrı kategoride değerlendirilirken, normal yoğurtlarla farklı özellik göstermediği durumlarda ise aynı kategoride değerlendirilmektedir. - 4 0 4 -
Sayfa 119 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 CEVAP 2) 5179 sayılı Kanun kapsamında gıda güvenliğinin sağlanmasından öncelikle gıda işletmecisi sorumludur. Bu kapsamda gıda maddelerinin son tüketim tarihinin belirlenmesi üreticiye bırakılmıştır. Çünkü ürünün son tüketim tarihi kullanılan üretim teknolojisine göre ve üretimde kullanılan katkı maddelerine göre değişebilmektedir, örneğin; normal yoğurdun raf ömrü 3 hafta iken suyu süzülmüş süzme yoğurtun ve içerisine tuz katılmış yoğurtun raf ömrü sade yoğurta göre daha uzundur. Üretici tarafından belirlenen son tüketim tarihinin bilimsel verilere uygun olması gereklidir. Türk Standartları EnstitüsÜ'nÜn TS 1330 sayılı Yoğurt Standardında da son tüketim tarihi "Firmaca tavsiye edilen son kullanma tarihi veya raf ömrü" olarak belirtilmektedir. Bu kapsamda tüm gıda maddelerinin raf ömrü (son tüketim tarihi) gıda işletmecisi tarafından beyan edilen tarih olarak kabul edilmekte olup, meyveli yoğurtların da son tüketim tarihi gıda maddesi üreticileri tarafından beyan edilen tarih olarak kabul edilmektedir. Ancak denetim ve kontroller sırasında uygun muhafaza şartlarında saklanan ürünün üretici tarafından belirlenen son tüketim tarihinden önce bozulduğunun tespit edilmesi durumunda işletmeye 5179 salı Kanun kapsamında yasal işlem uygulanmakta ve ürünün raf ömrü değiştirilmektedir. SORU 3) Türk Gıda Kodeksi'ne göre, meyveli yoğurdun içerik değerleri normal yoğurt ve ayranla aynı kategoridedir. Daha çabuk küflenen meyveli yoğurtların farklı bir kategoride olması gerekmez mi? CEVAP 3) Meyveli yoğurtlar, 16.02.2009 tarih ve 27143 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Fermente Sütler Tebliğinde tanımlanmış özelikleri ve çeşitli kriterleri belirlenmiştir. Söz konusu tebliğde meyveli yoğurtlara katılacak meyve miktarı "Meyveli yoğurtlarda meyve miktarı en az % 6 olmalıdır. Ancak, meyve suyunda sitrik asit cinsinden ağırlıkça en az % 2,5 oranında titre edilebilir asit bulunduran meyveler ve tropik meyve ilaveli yoğurtlarda bu oran en az % 2" olarak belirtilmektedir. Ayrıca "çeşnili fermente süt ürünlerinde ürün özellikleri tablosunda verilen kriterler (titrasyon asitliliği, toplam spesifik mikroorganizma sayısı vb.) üründe kullanılan fermente süt ürünü miktarı ile orantılı olarak hesaplanmalıdır." ifadesi de yer almaktadır. Söz konusu ifadelerden de anlaşılacağı üzere, meyveli yoğurtlarda kullanılacak meyve miktarı, meyvenin sitrik asit miktarına bağlı olup düşük sitrik asit içeren meyvelerin %6 oranında yoğurt Üretiminde kullanılmasına izin verilirken, sitrik asit miktarı yüksek meyvelerin yoğurtta asitliliği artıracağından, yoğurdun tat, viskozite, su salma ve küf gelişimini olumsuz etkileyeceğinden bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması açısından % 2 gibi düşük bir oranda kullanılmasına izin verilmektedir. Ayrıca ilgili tebliğde "çeşnili fermente süt ürünlerinde ürUn özellikleri tablosunda verilen kriterler (titrasyon asitliliği, toplam spesifik mikroorganizma sayısı vb.) üründe kullanılan fermente süt ürünü miktarı ile orantılı olarak hesaplanmalıdır" ifadesi ile de meyveli yoğurtlar aynı tabloda gösterilse de değerlendirmenin, kullanılan fermente süt ürünü (yoğurt) miktarına göre yapılması gerektiği tablonun altında belirtilmiştir. Bu kapsamda meyveli yoğurtlar Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliğinde, kullanılan meyve miktarına göre bazı durumlarda ayrı kategoride değerlendirilirken, normal yoğurtlarla farklı özellik göstermediği durumlarda ise aynı kategoride değerlendirilmektedir. - 4 0 4 - TBMM B: 64 2 3 . 2 . 2010 11.- Giresun Milletvekili Murat Özkan 'ın, okul mekanlarının kiraya verilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/11860) TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 06.01.2010 Murat ÖZKAN Giresun Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Anayasada "Eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür" denilmektedir. Bazı okul bahçelerinde paralı otopark işletildiği, yine bahçede, yemekhanede ve spor salonlarında düğün yapıldığı görülmektedir. Buna benzer kiralama usulü uygulamalarla ilgili; 1) Okulların bahçesi, spor salonları ve yemekhanelerinin kiraya verilmesine hangi gerekçe ve yasal çerçevede izin verilmektedir? 2) Elde edilen gelir ne şekilde kullanılıyor? 3) Gelir ve kullanımı nasil denetlenmektedir? 4) Yatılı okullarda da bu şekilde kiralama yapılıyor mu? T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştimıe Başkanlığı Sayı :B.08.0.SGB.0.73.02.00/1113 17/02/2010 Konu : Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA îlgi :20.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18960 sayılı yazı. Giresun Milletvekili Sayın Murat ÖZKAN'ın, "Okul mekânlarının kiraya verilmesine ilişkin" İlgi yazı eki 7/11860 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 16'ncı maddesi esas alınarak Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırlanıp yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'ne göre Bakanlığımıza bağlı her tür ve derecedeki resmî ve özel özgün ve yaygın öğretim okul-kurumlannda okul aile birliklerinin kurulacağı, birliklerce; okullardaki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin îşlettirileceği-işletileceği, elde edilen kira, ayni ve nakdi yardımlar ile sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirlerin öncelikle okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarında kullanılacağı belirtilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'ne göre okul aile birlikleri 4'ü öğrenci velileri, 3'ü okul idaresi ve öğretmenler arasından seçilen "Yönetim Kurulu" ile idare edilmektedir. Denetim; öğrenci velileri ve öğretmenler arasından seçilen "Denetleme Kurulu" üyeleri ile okulun denetimini yapan il-ilçe millî eğitim müdürleri, yardımcıları, şube müdürleri ve gerektiğinde ilköğretim ve Bakanlık müfettişlerince yapılmaktadır. Bilgilerinize arz ederim. Millî Eğitim Bakanı - 4 0 5 -
Sayfa 120 -
TBMM B: 64 2 3 . 2 . 2010 11.- Giresun Milletvekili Murat Özkan 'ın, okul mekanlarının kiraya verilmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/11860) TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 06.01.2010 Murat ÖZKAN Giresun Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Anayasada "Eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür" denilmektedir. Bazı okul bahçelerinde paralı otopark işletildiği, yine bahçede, yemekhanede ve spor salonlarında düğün yapıldığı görülmektedir. Buna benzer kiralama usulü uygulamalarla ilgili; 1) Okulların bahçesi, spor salonları ve yemekhanelerinin kiraya verilmesine hangi gerekçe ve yasal çerçevede izin verilmektedir? 2) Elde edilen gelir ne şekilde kullanılıyor? 3) Gelir ve kullanımı nasil denetlenmektedir? 4) Yatılı okullarda da bu şekilde kiralama yapılıyor mu? T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştimıe Başkanlığı Sayı :B.08.0.SGB.0.73.02.00/1113 17/02/2010 Konu : Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA îlgi :20.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18960 sayılı yazı. Giresun Milletvekili Sayın Murat ÖZKAN'ın, "Okul mekânlarının kiraya verilmesine ilişkin" İlgi yazı eki 7/11860 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 16'ncı maddesi esas alınarak Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırlanıp yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'ne göre Bakanlığımıza bağlı her tür ve derecedeki resmî ve özel özgün ve yaygın öğretim okul-kurumlannda okul aile birliklerinin kurulacağı, birliklerce; okullardaki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin îşlettirileceği-işletileceği, elde edilen kira, ayni ve nakdi yardımlar ile sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirlerin öncelikle okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarında kullanılacağı belirtilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'ne göre okul aile birlikleri 4'ü öğrenci velileri, 3'ü okul idaresi ve öğretmenler arasından seçilen "Yönetim Kurulu" ile idare edilmektedir. Denetim; öğrenci velileri ve öğretmenler arasından seçilen "Denetleme Kurulu" üyeleri ile okulun denetimini yapan il-ilçe millî eğitim müdürleri, yardımcıları, şube müdürleri ve gerektiğinde ilköğretim ve Bakanlık müfettişlerince yapılmaktadır. Bilgilerinize arz ederim. Millî Eğitim Bakanı - 4 0 5 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 12.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı 'nin, çiftçilerin desteklenmesine ve elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan sorusu Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı (7/11870) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğini arz ederim. 11.01.2010 — \ Konya'da çiftçiler, bir taraftan elektrik faturalarını aylık ödemek durumuyla karşı karşıya kalmaları, bir taraftan da geçmiş elektrik borçlarıyla ilgili başlatılan icra takibi nedeniyle iyice zor duruma düşmüşlerdir. Çiftçiler 2 taksit halinde yedinci ve onbirinci ayda ödedikleri elektrik parasını, MEDAŞ'ın özel sektöre devri sonrasında aylık ödeme durumu ile karşı karşıya kalmıştır. Geçmiş dönemlere ait borçlarla ilgili de icra takipleri başlatılmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanınca verilen bilgilere göre, MEDAŞ'ın devir öncesi borçlu tarımsal sulama abone sayısı 14.780 olup, alacağı 200 milyon TL anapara, 140 milyon TL gecikme faizi olmak üzere toplam 340 milyon TL'dir. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedeline ilişkin daha önce kilovvatt başına yapılan desteklemenin, AKP tarafından Aralık 2002'de kaldırılması ve elektrik fiyatlarının AKP döneminde yaklaşık 3 misli artması sonucu, çiftçiler borçlarını ödeyemez hale gelmiştir. AKP Hükümetince Ülkemizde yaşanan krizle ilgili de çiftçilere yönelik hiçbir tedbir alınmamıştır. Tam tersine 2009 yılı bütçe tasarısında 5,5 milyar TL öngörülen tarımsal destekleme ödeneğini, daha bütçe görüşülürken AKP yüzde 10 azaltarak 5 milyar TL'nin altına indirmiş, uygulamada daha da azaltarak 4,5 milyar TL'nin altına düşürmüştür. 2009 yılında tarımsal desteğin artırılması gerekirken 2008 yılına göre yüzde 22,6 azaltılmıştır. Bu uygulamalar açıkça göstermektedir ki, AKP Hükümeti vargücüyle çiftçinin ümüğünü sıkmaktadır. Ancak, çiftçi ve köylünün artık dayanacak gücü kalmamıştır. 1- Dönemsel gelir elde eden çiftçilerimiz, elektrik faturasını her ay hangi gelirleriyle ödeyebilecektir? Bu uygulama, çiftçiyi tarlasını sulayamaz hale getirmeyecek midir? Çiftçilerimizin her ay ödeme yapabilme güçlüğü dikkate alınarak, elektrik bedelinin yine yılda iki taksitte ödenmesi konusunda bir düzenleme yapacak mısınız? 2- Çiftçilerin, tarımsal sulamada kullanılan birikmiş elektrik borçlarına makul bir ödeme kolaylığı getirecek misiniz? Yoksa tarlalarına, evine-barkına el mi koyacaksınız? 3- Çiftçinin maliyetini azaltmak üzere, tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedelinin belirli bir kısmının karşılanması; elektrik, mazot, gübre gibi tarımsal girdilerden alınan yüzde 18 KDV'nin yüzde l'e düşürülmesi gibi bir çalışmanız var mıdır? 4- Yaşanan kriz ile ilgili olarak çiftçiye yönelik bir tedbir paketi açıklayacak mısınız? Yoksa krizin maliyetini çiftçiye çıkarmaya dönük uygulamalara devam mı edeceksiniz? Konya Milletvekili - 4 0 6 -
Sayfa 121 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 12.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı 'nin, çiftçilerin desteklenmesine ve elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan sorusu Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker 'in cevabı (7/11870) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğini arz ederim. 11.01.2010 — \ Konya'da çiftçiler, bir taraftan elektrik faturalarını aylık ödemek durumuyla karşı karşıya kalmaları, bir taraftan da geçmiş elektrik borçlarıyla ilgili başlatılan icra takibi nedeniyle iyice zor duruma düşmüşlerdir. Çiftçiler 2 taksit halinde yedinci ve onbirinci ayda ödedikleri elektrik parasını, MEDAŞ'ın özel sektöre devri sonrasında aylık ödeme durumu ile karşı karşıya kalmıştır. Geçmiş dönemlere ait borçlarla ilgili de icra takipleri başlatılmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanınca verilen bilgilere göre, MEDAŞ'ın devir öncesi borçlu tarımsal sulama abone sayısı 14.780 olup, alacağı 200 milyon TL anapara, 140 milyon TL gecikme faizi olmak üzere toplam 340 milyon TL'dir. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedeline ilişkin daha önce kilovvatt başına yapılan desteklemenin, AKP tarafından Aralık 2002'de kaldırılması ve elektrik fiyatlarının AKP döneminde yaklaşık 3 misli artması sonucu, çiftçiler borçlarını ödeyemez hale gelmiştir. AKP Hükümetince Ülkemizde yaşanan krizle ilgili de çiftçilere yönelik hiçbir tedbir alınmamıştır. Tam tersine 2009 yılı bütçe tasarısında 5,5 milyar TL öngörülen tarımsal destekleme ödeneğini, daha bütçe görüşülürken AKP yüzde 10 azaltarak 5 milyar TL'nin altına indirmiş, uygulamada daha da azaltarak 4,5 milyar TL'nin altına düşürmüştür. 2009 yılında tarımsal desteğin artırılması gerekirken 2008 yılına göre yüzde 22,6 azaltılmıştır. Bu uygulamalar açıkça göstermektedir ki, AKP Hükümeti vargücüyle çiftçinin ümüğünü sıkmaktadır. Ancak, çiftçi ve köylünün artık dayanacak gücü kalmamıştır. 1- Dönemsel gelir elde eden çiftçilerimiz, elektrik faturasını her ay hangi gelirleriyle ödeyebilecektir? Bu uygulama, çiftçiyi tarlasını sulayamaz hale getirmeyecek midir? Çiftçilerimizin her ay ödeme yapabilme güçlüğü dikkate alınarak, elektrik bedelinin yine yılda iki taksitte ödenmesi konusunda bir düzenleme yapacak mısınız? 2- Çiftçilerin, tarımsal sulamada kullanılan birikmiş elektrik borçlarına makul bir ödeme kolaylığı getirecek misiniz? Yoksa tarlalarına, evine-barkına el mi koyacaksınız? 3- Çiftçinin maliyetini azaltmak üzere, tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedelinin belirli bir kısmının karşılanması; elektrik, mazot, gübre gibi tarımsal girdilerden alınan yüzde 18 KDV'nin yüzde l'e düşürülmesi gibi bir çalışmanız var mıdır? 4- Yaşanan kriz ile ilgili olarak çiftçiye yönelik bir tedbir paketi açıklayacak mısınız? Yoksa krizin maliyetini çiftçiye çıkarmaya dönük uygulamalara devam mı edeceksiniz? Konya Milletvekili - 4 0 6 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 YAZILI SORU ÖNERGESİ ÖNERGE SAHİBİ : Mustafa KALAYCI Konya Milletvekili Esas No : 7/11870 Konya'da çiftçiler, bir taraftan elektrik faturalarım aylık ödemek durumuyla karşı karşıya kalmaları, bir taraftan da geçmiş elektrik borçlarıyla ilgili başlatılan İcra takibi nedeniyle iyice zor duruma düşmüşlerdir. Çiftçiler 2 taksit halinde yedinci ve onbirinci ayda ödedikleri elektrik parasını, MEDAŞ'ın özel sektöre devri sonrasında aylık ödeme durumu ile karşı karşıya kalmıştır. Geçmiş dönemlere ait borçlarla ilgili de icra takipleri başlatılmıştır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanınca verilen bilgilere göre, MEDAŞ'ın devir öncesi borçlu tarımsal sulama abone sayısı 14.780 olup, alacağı 200 milyon TL anapara, 140 milyon TL gecikme faizi olmak üzere toplam 340 milyon TL'dîr. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedeline ilişkin daha önce kilowatt başına yapılan desteklemenin, AKP tarafından Aralık 2002'de kaldırılması ve elektrik fiyatlarının AKP döneminde yaklaşık 3 misli artması sonucu, çiftçiler borçlarını ödeyemez hale gelmiştir. AKP Hükümetince ülkemizde yaşanan krizle ilgili de çiftçilere yönelik hiçbir tedbir alınmamıştır. Tam tersine 2009 yılı bütçe tasarısında 5,5 milyar TL öngörülen tarımsal destekleme ödeneğini, daha bütçe görüşülürken AKP yüzde 10 azaltarak 5 milyar TL'nin altına indirmiş, uygulamada daha da azaltarak 4,5 milyar TL'nin altına düşürmüştür. 2009 yılında tarımsal desteğin artırılması gerekirken 2008 yılına göre yüzde 22,6 azaltılmıştır. - 4 0 7 - T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı :B.12.0.SGB.0.03-610/727 22/02/2010 Konu : Yazılı Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : a) Başbakanlığa göndermiş olduğunuz 25.01.2010 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01.0. GNS.0.10.00.02-7/11870-19094/40527 sayılı yazınız, b) Başbakanlığın 27.01.2010 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-181-17/327 sayılı yazısı. İlgi (a) da kayıtlı Başbakanlığa göndermiş olduğunuz yazınız ile Başbakanlığın ilgi (b) de kayıtlı yazısı ekinde alınan, Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI'ya ait 7/11870 esas no'lu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. Bilgilerinize arz ederim. r~_ Mehmet Mehdi EKER Bakan EKLER: 1-Görüş 7/11870
Sayfa 122 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 YAZILI SORU ÖNERGESİ ÖNERGE SAHİBİ : Mustafa KALAYCI Konya Milletvekili Esas No : 7/11870 Konya'da çiftçiler, bir taraftan elektrik faturalarım aylık ödemek durumuyla karşı karşıya kalmaları, bir taraftan da geçmiş elektrik borçlarıyla ilgili başlatılan İcra takibi nedeniyle iyice zor duruma düşmüşlerdir. Çiftçiler 2 taksit halinde yedinci ve onbirinci ayda ödedikleri elektrik parasını, MEDAŞ'ın özel sektöre devri sonrasında aylık ödeme durumu ile karşı karşıya kalmıştır. Geçmiş dönemlere ait borçlarla ilgili de icra takipleri başlatılmıştır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanınca verilen bilgilere göre, MEDAŞ'ın devir öncesi borçlu tarımsal sulama abone sayısı 14.780 olup, alacağı 200 milyon TL anapara, 140 milyon TL gecikme faizi olmak üzere toplam 340 milyon TL'dîr. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedeline ilişkin daha önce kilowatt başına yapılan desteklemenin, AKP tarafından Aralık 2002'de kaldırılması ve elektrik fiyatlarının AKP döneminde yaklaşık 3 misli artması sonucu, çiftçiler borçlarını ödeyemez hale gelmiştir. AKP Hükümetince ülkemizde yaşanan krizle ilgili de çiftçilere yönelik hiçbir tedbir alınmamıştır. Tam tersine 2009 yılı bütçe tasarısında 5,5 milyar TL öngörülen tarımsal destekleme ödeneğini, daha bütçe görüşülürken AKP yüzde 10 azaltarak 5 milyar TL'nin altına indirmiş, uygulamada daha da azaltarak 4,5 milyar TL'nin altına düşürmüştür. 2009 yılında tarımsal desteğin artırılması gerekirken 2008 yılına göre yüzde 22,6 azaltılmıştır. - 4 0 7 - T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı :B.12.0.SGB.0.03-610/727 22/02/2010 Konu : Yazılı Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : a) Başbakanlığa göndermiş olduğunuz 25.01.2010 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01.0. GNS.0.10.00.02-7/11870-19094/40527 sayılı yazınız, b) Başbakanlığın 27.01.2010 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-181-17/327 sayılı yazısı. İlgi (a) da kayıtlı Başbakanlığa göndermiş olduğunuz yazınız ile Başbakanlığın ilgi (b) de kayıtlı yazısı ekinde alınan, Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI'ya ait 7/11870 esas no'lu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. Bilgilerinize arz ederim. r~_ Mehmet Mehdi EKER Bakan EKLER: 1-Görüş 7/11870 TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 Bu uygulamalar açıkça göstermektedir ki, AKP Hükümeti vargücüyle çiftçinin ümüğünü sıkmaktadır. Ancak, çiftçi ve köylünün artık dayanacak gücü kalmamıştır. SORU 1) Dönemsel gelir elde eden çiftçilerimiz, elektrik faturasını her ay hangi gelirleriyle ödeyebilecektir? Bu uygulama, çiftçiyi tarlasını sulayamaz hale getirmeyecek inidir? Çiftçilerimizin her ay ödeme yapabilme güçlüğü dikkate alınarak, elektrik bedelinin yine yılda iki taksitte ödenmesi konusunda bir düzenleme yapacak mısınız? SORU 2) Çiftçilerin, tarımsal sulamada kullanılan birikmiş elektrik borçlarına makul bir ödeme kolaylığı getirecek misiniz? Yoksa tarlalarına, evîne-barkına el mî koyacaksınız? SORU 3) Çiftçinin maliyetini azaltmak üzere, tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedelinin belirli bir kısmının karşılanması; elektrik, mazot, gübre gibi tarımsal girdilerden alınan yüzde 18 KDV'nm yüzde 1 'e düşürülmesi gibi bir çalışmanız var mıdır? SORU 4) Yaşanan kriz ile ilgili olarak çiftçiye yönelik bir tedbir paketi açıklayacak mısınız? Yoksa krizin maliyetini çiftçiye çıkarmaya dönük uygulamalara devam mı edeceksiniz? CEVAP 1-2-3-4) Ülkemizde elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan satışı, perakende satışı, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracatı ile bu faaliyetlerle ilişkili tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri, 03/03/2001 tarih ve 2 4335 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile belirlenmiştir. Söz konusu Yasa çerçevesinde, elektrik piyasası ile ilgili faaliyetlerde Bakanlığımızın herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte tarımda kullanılan elektrik enerjisi fiyatlarında indirime gidilmesi, mevcut borçların yeniden yapılandırılması, tarımsal abone gruplarının tek bir çatı altında toplanarak indirimli tarifeden yararlandırılması, tarımsal elektrik faturalarının tarımsal ürünlerin hasat sonrası satılarak nakde çevrilme tarihleri göz önüne alınarak yılda iki taksit halinde ödenebilmesine imkân tanınması gibi konularda, yetkili kuruluşlar olan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. nezdinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 2005 yılında sulama elektriği kullanan üreticilerin yıllardır biriken ve faiziyle birlikte yaklaşık 1 Milyar TL olan enerji borcu yeniden yapılandırılmış ve ek bir faiz uygulanmadan 36 ay taksitlendirilmiştir. Diğer yandan, borcunu zamanında ödeyen çiftçilerimize de daha ucuza elektrik tüketebilmeleri için kilowatt başına 1,70 Krş destekleme yapılmıştır. Bu çerçevede, 22 Bin tarımsal sulama abonesine toplam 8,2 milyon TL ödeme yapılmıştır. Bu kapsamda, konu ile ilgili kuruluşların katılımıyla yapılan çalışmalar sonucunda; çiftçilerimize, 10 Temmuz 2009 tarih ve 27284 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5917 sayılı Kanun ile yılda en az iki taksit ve en geç üç yılda tamamlanacak şekilde birikmiş tarımsal sulama elektrik borçlarım taksitlendirilme imkânı tanınmıştır. Tarımsal sulama elektrik borçlarının taksitlendirilmesi, TEDAŞ Yönetim Kurulu'nca belirlenecek vadelere göre yapılacaktır. Halihazırda, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) tarafından anapara, gecikme zammı ve KDV'sinden oluşan enerji bedeli alacaklarının zaman içerisinde azaltılmasına yönelik esaslar dikkate alınarak, TEDAŞ Yönetim Kurulu'nun 14.06.2007 tarih ve 15-246 sayılı Karan ekinde yer alan "Taksitlendirme Uygulama Usul ve Esasları" çerçevesinde tarımsal sulama ve köy içme suları abonelerine ait enerji borçlarına 36 aya kadar elektrik dağıtım şirketlerince taksitlendirme yapılabilmektedir. - 4 0 8 -
Sayfa 123 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 Bu uygulamalar açıkça göstermektedir ki, AKP Hükümeti vargücüyle çiftçinin ümüğünü sıkmaktadır. Ancak, çiftçi ve köylünün artık dayanacak gücü kalmamıştır. SORU 1) Dönemsel gelir elde eden çiftçilerimiz, elektrik faturasını her ay hangi gelirleriyle ödeyebilecektir? Bu uygulama, çiftçiyi tarlasını sulayamaz hale getirmeyecek inidir? Çiftçilerimizin her ay ödeme yapabilme güçlüğü dikkate alınarak, elektrik bedelinin yine yılda iki taksitte ödenmesi konusunda bir düzenleme yapacak mısınız? SORU 2) Çiftçilerin, tarımsal sulamada kullanılan birikmiş elektrik borçlarına makul bir ödeme kolaylığı getirecek misiniz? Yoksa tarlalarına, evîne-barkına el mî koyacaksınız? SORU 3) Çiftçinin maliyetini azaltmak üzere, tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedelinin belirli bir kısmının karşılanması; elektrik, mazot, gübre gibi tarımsal girdilerden alınan yüzde 18 KDV'nm yüzde 1 'e düşürülmesi gibi bir çalışmanız var mıdır? SORU 4) Yaşanan kriz ile ilgili olarak çiftçiye yönelik bir tedbir paketi açıklayacak mısınız? Yoksa krizin maliyetini çiftçiye çıkarmaya dönük uygulamalara devam mı edeceksiniz? CEVAP 1-2-3-4) Ülkemizde elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan satışı, perakende satışı, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracatı ile bu faaliyetlerle ilişkili tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri, 03/03/2001 tarih ve 2 4335 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile belirlenmiştir. Söz konusu Yasa çerçevesinde, elektrik piyasası ile ilgili faaliyetlerde Bakanlığımızın herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte tarımda kullanılan elektrik enerjisi fiyatlarında indirime gidilmesi, mevcut borçların yeniden yapılandırılması, tarımsal abone gruplarının tek bir çatı altında toplanarak indirimli tarifeden yararlandırılması, tarımsal elektrik faturalarının tarımsal ürünlerin hasat sonrası satılarak nakde çevrilme tarihleri göz önüne alınarak yılda iki taksit halinde ödenebilmesine imkân tanınması gibi konularda, yetkili kuruluşlar olan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. nezdinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 2005 yılında sulama elektriği kullanan üreticilerin yıllardır biriken ve faiziyle birlikte yaklaşık 1 Milyar TL olan enerji borcu yeniden yapılandırılmış ve ek bir faiz uygulanmadan 36 ay taksitlendirilmiştir. Diğer yandan, borcunu zamanında ödeyen çiftçilerimize de daha ucuza elektrik tüketebilmeleri için kilowatt başına 1,70 Krş destekleme yapılmıştır. Bu çerçevede, 22 Bin tarımsal sulama abonesine toplam 8,2 milyon TL ödeme yapılmıştır. Bu kapsamda, konu ile ilgili kuruluşların katılımıyla yapılan çalışmalar sonucunda; çiftçilerimize, 10 Temmuz 2009 tarih ve 27284 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5917 sayılı Kanun ile yılda en az iki taksit ve en geç üç yılda tamamlanacak şekilde birikmiş tarımsal sulama elektrik borçlarım taksitlendirilme imkânı tanınmıştır. Tarımsal sulama elektrik borçlarının taksitlendirilmesi, TEDAŞ Yönetim Kurulu'nca belirlenecek vadelere göre yapılacaktır. Halihazırda, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) tarafından anapara, gecikme zammı ve KDV'sinden oluşan enerji bedeli alacaklarının zaman içerisinde azaltılmasına yönelik esaslar dikkate alınarak, TEDAŞ Yönetim Kurulu'nun 14.06.2007 tarih ve 15-246 sayılı Karan ekinde yer alan "Taksitlendirme Uygulama Usul ve Esasları" çerçevesinde tarımsal sulama ve köy içme suları abonelerine ait enerji borçlarına 36 aya kadar elektrik dağıtım şirketlerince taksitlendirme yapılabilmektedir. - 4 0 8 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/11926) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakam Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 6.01.2010 2008 Yılında Milli Eğitim Bakanlığı yapan Sayın Hüseyin ÇELİK ve sizin açıklamalarınızla sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlara hizmet bölgelerinde alıştıkları süreleri dolduranlar aynı gün öğretmenlik kadrosuna atamaları yapılacak.Beyanınızdan sonra bu güne kadar herhangi bir öğretmenin kadroya ataması yapılmamıştır. 1- 3.hizmet bölgesinde 3 yıl 2.hizmet bölgesinde 4 yıl ve 1.hizmet bölgesinde 5 yıl sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlar aynı gün öğretmenlik kadrosuna atamaları yapılacaktır. Bu uygulama bu güne kadar yapılmadı bu uygulamaya ne zaman geçmeyi düşünüyorsunuz? Konu : Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi :25.01.2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19042 sayılı yazı. Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınmasına ilişkin" İlgi yazı eki 7/11926 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. Söz konusu öğretmenlerin kadroya geçirilmelerine yönelik çalışmalar sürdürülmekte olup sonuçlandığında Bakanlığımız internet sitesinde konuya ilişkin açıklama yapılacaktır. Bilgilerinize arz ederim. ,1 /) / Ensar ÖĞÜT Ardahan Milletvekili T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/1117 17/02/2010 Millî Eğitim Bakanı - 4 0 9 -
Sayfa 124 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/11926) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakam Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 6.01.2010 2008 Yılında Milli Eğitim Bakanlığı yapan Sayın Hüseyin ÇELİK ve sizin açıklamalarınızla sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlara hizmet bölgelerinde alıştıkları süreleri dolduranlar aynı gün öğretmenlik kadrosuna atamaları yapılacak.Beyanınızdan sonra bu güne kadar herhangi bir öğretmenin kadroya ataması yapılmamıştır. 1- 3.hizmet bölgesinde 3 yıl 2.hizmet bölgesinde 4 yıl ve 1.hizmet bölgesinde 5 yıl sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlar aynı gün öğretmenlik kadrosuna atamaları yapılacaktır. Bu uygulama bu güne kadar yapılmadı bu uygulamaya ne zaman geçmeyi düşünüyorsunuz? Konu : Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi :25.01.2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19042 sayılı yazı. Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınmasına ilişkin" İlgi yazı eki 7/11926 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. Söz konusu öğretmenlerin kadroya geçirilmelerine yönelik çalışmalar sürdürülmekte olup sonuçlandığında Bakanlığımız internet sitesinde konuya ilişkin açıklama yapılacaktır. Bilgilerinize arz ederim. ,1 /) / Ensar ÖĞÜT Ardahan Milletvekili T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/1117 17/02/2010 Millî Eğitim Bakanı - 4 0 9 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 14.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, bir desteklemede yapılan fazla ödemelere, - Manisa Milletvekili Erkan Akçay 'ın, tarım sektöründeki büyümeye, Ziraat Bankasının özelleştirilmesine, Tarımsal hammadde ithalatındaki artışa, Tarım ve kırsal kalkınmaya ayrılan kaynağa, - Van Milletvekili Fatma Kurtulan 'ın, Doğu Anadolu Bölgesi 'nde hayvancılığın desteklenmesine, - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt 'ün, Erzurum 'daki bazı yatırımlara, İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/11945), Aşağıdaki sorularıma Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in yazılı olarak cevap vermesine müsaadelerinizi arz ederim. 11/01/2010 ^ Mehmet ŞANDIR MHP Mersin Milletvekili Türkiye genelinde ve Mersin'in Mut ilçesinde 2005-2006 yıllarında tarıma ve hayvancılığa destek adı altında fiğ (yem bitkisi) ekimi desteği yapılmıştır. Ancak aradan 3 yıl geçtikten sonra fazla ödendiği gerekçesi ile toplam 1800 kişiden tahminen 2.000.000 TL. ana para ve 2.000.000 TL. faizi geri istenmektedir. Bu belgeler ışığında; 1. Fazla ödeme yapan bürokratlar için ne gibi bir işlem yapıldı? 2. Çiftçilerimizin inisiyatifi dışında gelişen bu hadisede faizlerini silerek anaparada bir ödeme kolaylığı yapmayı düşünüyor musunuz? TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 07.01. 2010 Sayın Bakan Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2010 yılı bütçe görüşmeleri sırasında; 'Tarım 2008 yılında yüzde 3,5, 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 4,3 oranında büyüdü" demiştir. Bu kapsamda; 1- Türkiye ekonomisi 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 11,1 oranında küçülürken tarım sektörü nasıl büyümüştür? 2- Tarım sektöründeki bu büyümeler 2007 yılında tarım sektöründeki yüzde 7,3'lük küçülmeden mi kaynaklanmaktadır? (7/11946), (7/11948), (7/11949), (7/11950), (7/11947), (7/11951) TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Erkan AKÇAY Manisa Milletvekili - 4 1 0 -
Sayfa 125 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 14.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, bir desteklemede yapılan fazla ödemelere, - Manisa Milletvekili Erkan Akçay 'ın, tarım sektöründeki büyümeye, Ziraat Bankasının özelleştirilmesine, Tarımsal hammadde ithalatındaki artışa, Tarım ve kırsal kalkınmaya ayrılan kaynağa, - Van Milletvekili Fatma Kurtulan 'ın, Doğu Anadolu Bölgesi 'nde hayvancılığın desteklenmesine, - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt 'ün, Erzurum 'daki bazı yatırımlara, İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in cevabı (7/11945), Aşağıdaki sorularıma Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in yazılı olarak cevap vermesine müsaadelerinizi arz ederim. 11/01/2010 ^ Mehmet ŞANDIR MHP Mersin Milletvekili Türkiye genelinde ve Mersin'in Mut ilçesinde 2005-2006 yıllarında tarıma ve hayvancılığa destek adı altında fiğ (yem bitkisi) ekimi desteği yapılmıştır. Ancak aradan 3 yıl geçtikten sonra fazla ödendiği gerekçesi ile toplam 1800 kişiden tahminen 2.000.000 TL. ana para ve 2.000.000 TL. faizi geri istenmektedir. Bu belgeler ışığında; 1. Fazla ödeme yapan bürokratlar için ne gibi bir işlem yapıldı? 2. Çiftçilerimizin inisiyatifi dışında gelişen bu hadisede faizlerini silerek anaparada bir ödeme kolaylığı yapmayı düşünüyor musunuz? TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 07.01. 2010 Sayın Bakan Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2010 yılı bütçe görüşmeleri sırasında; 'Tarım 2008 yılında yüzde 3,5, 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 4,3 oranında büyüdü" demiştir. Bu kapsamda; 1- Türkiye ekonomisi 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 11,1 oranında küçülürken tarım sektörü nasıl büyümüştür? 2- Tarım sektöründeki bu büyümeler 2007 yılında tarım sektöründeki yüzde 7,3'lük küçülmeden mi kaynaklanmaktadır? (7/11946), (7/11948), (7/11949), (7/11950), (7/11947), (7/11951) TÜRKİYE B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Erkan AKÇAY Manisa Milletvekili - 4 1 0 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 08.01.2009 Kısa ve Orta Vadeli programda; Ziraat Bankası, şeker fabrikaları ve suların etkin yönetimi adı altında sulann özelleştirilmesi öngörülmektedir. Bu gün itibariyle Ziraat Bankası 13 milyar liralık tarımsal kredi hacminin yüzde 60-70'ini tek başına karşılamaktadır. Ziraat Bankası'mn 2009 yılı itibariyle kullandırdığı tarımsal kredi miktarı 9 milyar liraya ulaşmıştır. Bu kapsamda; 1- Ziraat Bankası, çiftçilerin dertlerine çare bulunabilmesi için devletin zirai kredi işine el atması düşüncesi ile kurulmuştur. 2009 yılı itibariyle tarımsal kredi hacminin yaklaşık yüzde 70'ini tek başına karşılayan Ziraat Bankasının özelleştirilmesi tanmsal kredi kullanımını ve dolayısıyla tarım sektörünü nasıl etkileyecektir? 2- Ziraat Bankasının özelleştirilmesinden sonra çiftçilerimiz tarımsal kredi kullanımında ne gibi sorunlar yaşayacaktır? Ziraat Bankasının özelleştirilmesinden sonra çiftçilerimizin tarımsal krediye ulaşması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 3- Bu Özelleştirme politikalarınızın ülkemizi tarımsal üretimden uzaklaştırıp dışa bağımlı hale mi getireceğini düşünüyor musunuz? 4- Amacınız Türk Tarımını piyasa koşullarına teslim etmek midir? Erkan AKÇAY Manisa Milletvekili - 4 1 1 -
Sayfa 126 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 08.01.2009 Kısa ve Orta Vadeli programda; Ziraat Bankası, şeker fabrikaları ve suların etkin yönetimi adı altında sulann özelleştirilmesi öngörülmektedir. Bu gün itibariyle Ziraat Bankası 13 milyar liralık tarımsal kredi hacminin yüzde 60-70'ini tek başına karşılamaktadır. Ziraat Bankası'mn 2009 yılı itibariyle kullandırdığı tarımsal kredi miktarı 9 milyar liraya ulaşmıştır. Bu kapsamda; 1- Ziraat Bankası, çiftçilerin dertlerine çare bulunabilmesi için devletin zirai kredi işine el atması düşüncesi ile kurulmuştur. 2009 yılı itibariyle tarımsal kredi hacminin yaklaşık yüzde 70'ini tek başına karşılayan Ziraat Bankasının özelleştirilmesi tanmsal kredi kullanımını ve dolayısıyla tarım sektörünü nasıl etkileyecektir? 2- Ziraat Bankasının özelleştirilmesinden sonra çiftçilerimiz tarımsal kredi kullanımında ne gibi sorunlar yaşayacaktır? Ziraat Bankasının özelleştirilmesinden sonra çiftçilerimizin tarımsal krediye ulaşması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 3- Bu Özelleştirme politikalarınızın ülkemizi tarımsal üretimden uzaklaştırıp dışa bağımlı hale mi getireceğini düşünüyor musunuz? 4- Amacınız Türk Tarımını piyasa koşullarına teslim etmek midir? Erkan AKÇAY Manisa Milletvekili - 4 1 1 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Erkan AKÇAY Manisa Milletvekili 2009 yılının ilk yedi aylık döneminde Türkiye 322 milyon dolarlık tarımsal hammadde ihraç ederken, 1 milyar 777 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Tarımsal hammaddelerdeki dış ticaret açığı ilk yedi ay itibariyle 1 milyar 455 milyon dolardır. Ülkemiz başta ayçiçeği olmak üzere üretebileceği birçok yağlı tohumu hammadde olarak yurtdışından almaktadır. Bitkisel yağ ithalatının ülkemize faturası yıllık ortama 3 milyar dolardır. Bu kapsamda; 1- Tarımsal hammadde ithalatındaki bu artışını önüne geçmek için ne gibi çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER •tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 08.01. 2010 Manisa Milletvekili Avrupa Birliği, 2013 yılından sonra ortak tarım politikasında, finansal kaynakların etkin kullanılması, çiftçilerin rekabet gücünün artırılması, küresel pazarda Avrupa Birliği'nin tarım sektörüne güçlü ve kalıcı bir temel oluşturulması hedeflerine yönelik bir dizi önlemler almaktadır. Avrupa Birliği'nin 2008 bütçesi 129 milyar Avro'dur. Bu bütçenin yüzde 42,6'sı olan 55 milyar Avro tarım ve kırsal kalkınmaya harcanmıştır. Tarım ve kırsal kalkınma bütçesinin 40,9 milyar Avro'su tarımsal harcamalar ve doğrudan ödemelere, 12,9 milyar Avro'su kırsal kalkınmaya, 0.9 milyarı balıkçılığa ve 0.3 milyarı ise çevre konularına ayrılmıştır. Bu kapsamda; 1- Türkiye'nin 2008 yılında tarım ve kırsal kalkınmaya ayırdığı kaynak ne kadardır? Bütçesinin yüzde kaçıdır? 2- Türkiye'nin tarım ve tarımsal kalkınmaya ayırdığı kaynak AB'nin tarım ve tarımsal kalkınmaya ayırdığı kaynakla kıyaslandığında yeterli midir? - 4 1 2 - Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 08.01. 2010
Sayfa 127 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Erkan AKÇAY Manisa Milletvekili 2009 yılının ilk yedi aylık döneminde Türkiye 322 milyon dolarlık tarımsal hammadde ihraç ederken, 1 milyar 777 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Tarımsal hammaddelerdeki dış ticaret açığı ilk yedi ay itibariyle 1 milyar 455 milyon dolardır. Ülkemiz başta ayçiçeği olmak üzere üretebileceği birçok yağlı tohumu hammadde olarak yurtdışından almaktadır. Bitkisel yağ ithalatının ülkemize faturası yıllık ortama 3 milyar dolardır. Bu kapsamda; 1- Tarımsal hammadde ithalatındaki bu artışını önüne geçmek için ne gibi çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER •tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 08.01. 2010 Manisa Milletvekili Avrupa Birliği, 2013 yılından sonra ortak tarım politikasında, finansal kaynakların etkin kullanılması, çiftçilerin rekabet gücünün artırılması, küresel pazarda Avrupa Birliği'nin tarım sektörüne güçlü ve kalıcı bir temel oluşturulması hedeflerine yönelik bir dizi önlemler almaktadır. Avrupa Birliği'nin 2008 bütçesi 129 milyar Avro'dur. Bu bütçenin yüzde 42,6'sı olan 55 milyar Avro tarım ve kırsal kalkınmaya harcanmıştır. Tarım ve kırsal kalkınma bütçesinin 40,9 milyar Avro'su tarımsal harcamalar ve doğrudan ödemelere, 12,9 milyar Avro'su kırsal kalkınmaya, 0.9 milyarı balıkçılığa ve 0.3 milyarı ise çevre konularına ayrılmıştır. Bu kapsamda; 1- Türkiye'nin 2008 yılında tarım ve kırsal kalkınmaya ayırdığı kaynak ne kadardır? Bütçesinin yüzde kaçıdır? 2- Türkiye'nin tarım ve tarımsal kalkınmaya ayırdığı kaynak AB'nin tarım ve tarımsal kalkınmaya ayırdığı kaynakla kıyaslandığında yeterli midir? - 4 1 2 - Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 08.01. 2010 TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 TÜRKIYE B Ü Y Ü K MILLET MECLISI B A Ş K A N L I Ğ I N A Aşağıdaki sorulanının, Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın M. Mehdi Eker tarafından Anayasa'nın 98. ve TBMM İç Tüzüğü'nün 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 31 Ekim 2009 tarihli ve 27392 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile "Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki illerde Süt Sığırcılığı Yatmmlannın Desteklenmesine İlişkin Karar ile Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde, süt sığırcılığının geliştirilmesi, modern işletmelerin kurulması, hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin artınlması ile bölgesel gelişmişlik farklannın azaltılmasına yönelik olarak, üreticilerin yapacaktan süt sığırcılığı işletmesi yatmmlannın desteklenmesine ilişkin usul ve esaslan belirlenmiştir. Bu kanunun kapsamına Doğu illerinin alınmaması çeşitli eleştirilere sebep olmuştur. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, 03.11.2009 tarihinde yaptığı basın açıklaması ile, bu kararın hakkaniyete aykın olduğunu dile getirmişitir. Çıkarılan teşvik yasalarının dışında bırakıldıklanndan yakınan bölge halkı, hayvancılığın neredeyse bitme noktasına geldiğini ifade etmektedirler. Bölgede etin kilosu 11 liradan 22 liraya çıkmış, mazot fiyatlarının yüksek olması kaba yem satışlarım da etkilemiş, küçükbaş hayvan bakıcılığı hemen hemen yapılmazken büyükbaş hayvancılık yan yanya azalmıştır; Bu bağlamda; 1-Doğu Anadolu Bölgesi'nin bir çok ilinde hayvancılık hemen hemen tek geçim kaynağını oluştururken, bu illerin teşvik yasasından faydalandınlmamasının sebebi nedir? 2-Bu bölgede bulunan başta Ardahan, Ağrı ve Kars olmak üzere, ekonomisi büyük oranda hayvancılığa dayanan illerimiz için yakın zamanda benzer bir teşvik kanunu çıkarılması düşünülüyor mu? 3-Doğu Anadolu Bölgesi illerinde hayvancılık bitme noktasına gelmiştir. Buna karşı aldığınız önlemler nelerdir? Projeleriniz var mıdır? 4-Son 10 yıl içerisinde Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerimizde yıllar itibarı ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarında yaşanan değişiklik her il için nedir? 5- Son 5 yılda Türkiye' de bölgeler bazında yapılan et ihracatı yıllara göre nedir ? tma KURTULAN Van Milletvekili - 4 1 3 -
Sayfa 128 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 TÜRKIYE B Ü Y Ü K MILLET MECLISI B A Ş K A N L I Ğ I N A Aşağıdaki sorulanının, Tanm ve Köyişleri Bakanı Sayın M. Mehdi Eker tarafından Anayasa'nın 98. ve TBMM İç Tüzüğü'nün 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 31 Ekim 2009 tarihli ve 27392 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile "Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki illerde Süt Sığırcılığı Yatmmlannın Desteklenmesine İlişkin Karar ile Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde, süt sığırcılığının geliştirilmesi, modern işletmelerin kurulması, hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin artınlması ile bölgesel gelişmişlik farklannın azaltılmasına yönelik olarak, üreticilerin yapacaktan süt sığırcılığı işletmesi yatmmlannın desteklenmesine ilişkin usul ve esaslan belirlenmiştir. Bu kanunun kapsamına Doğu illerinin alınmaması çeşitli eleştirilere sebep olmuştur. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, 03.11.2009 tarihinde yaptığı basın açıklaması ile, bu kararın hakkaniyete aykın olduğunu dile getirmişitir. Çıkarılan teşvik yasalarının dışında bırakıldıklanndan yakınan bölge halkı, hayvancılığın neredeyse bitme noktasına geldiğini ifade etmektedirler. Bölgede etin kilosu 11 liradan 22 liraya çıkmış, mazot fiyatlarının yüksek olması kaba yem satışlarım da etkilemiş, küçükbaş hayvan bakıcılığı hemen hemen yapılmazken büyükbaş hayvancılık yan yanya azalmıştır; Bu bağlamda; 1-Doğu Anadolu Bölgesi'nin bir çok ilinde hayvancılık hemen hemen tek geçim kaynağını oluştururken, bu illerin teşvik yasasından faydalandınlmamasının sebebi nedir? 2-Bu bölgede bulunan başta Ardahan, Ağrı ve Kars olmak üzere, ekonomisi büyük oranda hayvancılığa dayanan illerimiz için yakın zamanda benzer bir teşvik kanunu çıkarılması düşünülüyor mu? 3-Doğu Anadolu Bölgesi illerinde hayvancılık bitme noktasına gelmiştir. Buna karşı aldığınız önlemler nelerdir? Projeleriniz var mıdır? 4-Son 10 yıl içerisinde Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerimizde yıllar itibarı ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarında yaşanan değişiklik her il için nedir? 5- Son 5 yılda Türkiye' de bölgeler bazında yapılan et ihracatı yıllara göre nedir ? tma KURTULAN Van Milletvekili - 4 1 3 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakam Sayın Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 6.01.2010 Birbirine benzer iklim özellikleri taşımasına rağmen Ş.urfa,Diyarbakır ve Elazığ'da bulunan hipodrom un farklı iklime sahip ve ata sporumuz ciridin merkezi konumundaki Erzurum da kurulması çok önemli, anlamlı ve orijinal bir yatırım olacaktır. Erzurum da yapılacak bir hopodrum şehrin her açıdan büyümesini sağlayacağı gibi işsizliği ve dolayısıyla göçüde durduracaktı. 1- Ata sporumuz Ciritin merkezi konumundaki Erzurum a yapılacak olan hipodrum gelişmeyi sağlayacağı gibi işsizliği önlemesinin yanında göçüde durduracaktı Erzurum' hipodrum yapımından neden vaz geçildi Hipodrum Erzurum a ne zaman yapılacak? 2- Erzurum Tortum'da lojmanlarına varıncaya kadar yapılan Tiftik - yapağı Fabrikası ne durumdadır.? 3- Erzurum Pasinlerde yapılan elektronik ve tütün fabrikaları şimdi ne durumdadır bu fabrikaları nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz? İlgi: 25.01.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19042 sayılı yazı. İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR'a ait 7/11945, Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY'a ait 7/11946, 7/11948, 7/11949, 7/11950, Van Milletvekili Fatma KURTULAN'a ait 7/11947 ve Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'e ait 7/11951 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. Bilgilerinize arz ederim. Ensar ÖĞÜT Ardahan Milletvekili T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.12.0.SGB.0.03-610-728 Konu : Soru önergeleri 22/02/2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA EKLER: Mehmet Mehdi EKER Bakan 1. Görüş 7/11945 2. Görüş 7/11946, 7/11948, 7/11949, 7/11950 3. Görüş 7/11947 4. Görüş 7/11951 - 4 1 4 -
Sayfa 129 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakam Sayın Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 6.01.2010 Birbirine benzer iklim özellikleri taşımasına rağmen Ş.urfa,Diyarbakır ve Elazığ'da bulunan hipodrom un farklı iklime sahip ve ata sporumuz ciridin merkezi konumundaki Erzurum da kurulması çok önemli, anlamlı ve orijinal bir yatırım olacaktır. Erzurum da yapılacak bir hopodrum şehrin her açıdan büyümesini sağlayacağı gibi işsizliği ve dolayısıyla göçüde durduracaktı. 1- Ata sporumuz Ciritin merkezi konumundaki Erzurum a yapılacak olan hipodrum gelişmeyi sağlayacağı gibi işsizliği önlemesinin yanında göçüde durduracaktı Erzurum' hipodrum yapımından neden vaz geçildi Hipodrum Erzurum a ne zaman yapılacak? 2- Erzurum Tortum'da lojmanlarına varıncaya kadar yapılan Tiftik - yapağı Fabrikası ne durumdadır.? 3- Erzurum Pasinlerde yapılan elektronik ve tütün fabrikaları şimdi ne durumdadır bu fabrikaları nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz? İlgi: 25.01.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19042 sayılı yazı. İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR'a ait 7/11945, Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY'a ait 7/11946, 7/11948, 7/11949, 7/11950, Van Milletvekili Fatma KURTULAN'a ait 7/11947 ve Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'e ait 7/11951 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır. Bilgilerinize arz ederim. Ensar ÖĞÜT Ardahan Milletvekili T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.12.0.SGB.0.03-610-728 Konu : Soru önergeleri 22/02/2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA EKLER: Mehmet Mehdi EKER Bakan 1. Görüş 7/11945 2. Görüş 7/11946, 7/11948, 7/11949, 7/11950 3. Görüş 7/11947 4. Görüş 7/11951 - 4 1 4 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi : Mehmet ŞANDIR Mersin Milletvekili S7/11945 Esas No Türkiye genelinde ve Mersin'in Mut ilçesinde 2005-2006 yıllarında tarıma ve hayvancılığa destek adı altında fiğ (yem bitkisi) ekimi desteği yapılmıştır. Ancak aradan 3 yıl geçtikten sonra fazla ödendiği gerekçesi ile toplam 1800 kişiden tahminen 2.000.000 TL. ana para ve 2.000.000 TL. faizi geri istenmektedir. Bu belgeler ışığında; SORU 1) Fazla ödeme yapan bürokratlar için ne gibi bir işlem yapıldı? SORU 2) Çiftçilerimizin inisiyatifi dışında gelişen bu hadisede faizlerini silerek anaparada bir ödeme kolaylığı yapmayı düşünüyor musunuz? CEVAP 1-2) Ülkemizde hayvancılığın ihtiyacı olan kaliteli kaba yem ihtiyacının giderilmesi, silaj yapımının yaygınlaştırılması için yem bitkileri desteklemeleri 2000 yılında başlamış olup halen devam etmektedir. Bakanlığımızca Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği kapsamında; Mersin İlinde yem bitkisi destekleme ödemeleri ile ilgili yapılan inceleme've denetimler neticesinde, ihmali bulunan personel hakkında mevzuatı çerçevesinde gerekli işlem tesis edilmiştir. Ayrıca, 24.03.2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2005/13 sayılı Tebliğin 28. ve 29. maddelerine göre de işlem yapılmıştır. - 4 1 5 -
Sayfa 130 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi : Mehmet ŞANDIR Mersin Milletvekili S7/11945 Esas No Türkiye genelinde ve Mersin'in Mut ilçesinde 2005-2006 yıllarında tarıma ve hayvancılığa destek adı altında fiğ (yem bitkisi) ekimi desteği yapılmıştır. Ancak aradan 3 yıl geçtikten sonra fazla ödendiği gerekçesi ile toplam 1800 kişiden tahminen 2.000.000 TL. ana para ve 2.000.000 TL. faizi geri istenmektedir. Bu belgeler ışığında; SORU 1) Fazla ödeme yapan bürokratlar için ne gibi bir işlem yapıldı? SORU 2) Çiftçilerimizin inisiyatifi dışında gelişen bu hadisede faizlerini silerek anaparada bir ödeme kolaylığı yapmayı düşünüyor musunuz? CEVAP 1-2) Ülkemizde hayvancılığın ihtiyacı olan kaliteli kaba yem ihtiyacının giderilmesi, silaj yapımının yaygınlaştırılması için yem bitkileri desteklemeleri 2000 yılında başlamış olup halen devam etmektedir. Bakanlığımızca Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği kapsamında; Mersin İlinde yem bitkisi destekleme ödemeleri ile ilgili yapılan inceleme've denetimler neticesinde, ihmali bulunan personel hakkında mevzuatı çerçevesinde gerekli işlem tesis edilmiştir. Ayrıca, 24.03.2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2005/13 sayılı Tebliğin 28. ve 29. maddelerine göre de işlem yapılmıştır. - 4 1 5 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi :1 :Erkan AKÇAY Esas No Manisa Milletvekili :7/11946 Sayın Bakan Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2010 yılı bütçe görüşmeleri sırasında; "Tarım 2008 yılında yüzde 3.5, 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 4.3 oranında büyüdü" demiştir. Bu kapsamda; SORU 1) Türkiye ekonomisi 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 11,1 oranında küçülürken tarım sektörü nasıl büyümüştür? SORU 2) Tarım sektöründeki bu büyümeler 2007 yılında tarım sektöründeki yüzde 7.3'lük küçülmeden mi kaynaklanmaktadır? CEVAP 1-2) Türkiye ekonomisi 2009 yılında (ilk 9 ay) % 8,4 küçülürken, imalat sanayi sektörü % 12,4, inşaat sektörü % 19,5, toptanda ve perakende ticaret sektörü ise % 16,3 küçülmüştür. Buna karşın tarım sektörü % 3,2, balıkçılık sektörü de % 8,9 büyümüştür. Tarım sektöründeki bu büyümeyi sağlayan temel faktör ise tarımsal üretimdeki artışa bağlı olarak büyüyen tarımsal üretim değeri olmuştur. Nitekim tarım sektörünün GSYH'ya yaptığı katkı her yıl yükselmeye devam etmiş' ve 2008 yılında cari fiyatlarla 71 milyar TL'ye, 1998 yılı sabit fiyatları ile de 9,1 milyar TL'ye yükselmiştir. 2009'un ilk 9 ayında ise bu rakamlar sırasıyla 59,2 milyar TL ve 7,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artışları sağlayan tarımsal üretim incelendiğinde, TÜİK tarafından yapılan 2009 yılı tahminlerine (2. tahmin) göre buğday üretiminin 2008'e göre % 15,8, arpa üretiminin % 23,2, çavdar üretiminin % 35,6, kuru baklagiller üretiminin % 37,9, yağlı tohumlar üretiminin % 11,2, turunçgiller üretiminin de % 7,5 arttığı görülmektedir. Kırmızı mercimek üretimi ise aynı dönemde % 225,8 oranında artmıştır. Büyüme sabit fiyatlarla GSYH üzerinden hesaplanan yıllık değişimleri ifade etmektedir. Tarım sektörünün cari ve sabit fiyatlarla GSYH'ya yaptığı katkı dikkate alındığında, hem değer hem de oransal olarak büyüdüğü açıkça görülmektedir. Dolayısıyla 2007'deki global krizin yanı sıra kuraklığa bağlı tarımsal üretim azalışına bağlı negatif büyüme elbetteki sonraki yıllardaki büyümeyi etkilemiştir ancak tarım sektörünün performansı da son iki yılda 2007'deki olumsuzluğu gidermiştir. - 4 1 6 -
Sayfa 131 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi :1 :Erkan AKÇAY Esas No Manisa Milletvekili :7/11946 Sayın Bakan Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2010 yılı bütçe görüşmeleri sırasında; "Tarım 2008 yılında yüzde 3.5, 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 4.3 oranında büyüdü" demiştir. Bu kapsamda; SORU 1) Türkiye ekonomisi 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 11,1 oranında küçülürken tarım sektörü nasıl büyümüştür? SORU 2) Tarım sektöründeki bu büyümeler 2007 yılında tarım sektöründeki yüzde 7.3'lük küçülmeden mi kaynaklanmaktadır? CEVAP 1-2) Türkiye ekonomisi 2009 yılında (ilk 9 ay) % 8,4 küçülürken, imalat sanayi sektörü % 12,4, inşaat sektörü % 19,5, toptanda ve perakende ticaret sektörü ise % 16,3 küçülmüştür. Buna karşın tarım sektörü % 3,2, balıkçılık sektörü de % 8,9 büyümüştür. Tarım sektöründeki bu büyümeyi sağlayan temel faktör ise tarımsal üretimdeki artışa bağlı olarak büyüyen tarımsal üretim değeri olmuştur. Nitekim tarım sektörünün GSYH'ya yaptığı katkı her yıl yükselmeye devam etmiş' ve 2008 yılında cari fiyatlarla 71 milyar TL'ye, 1998 yılı sabit fiyatları ile de 9,1 milyar TL'ye yükselmiştir. 2009'un ilk 9 ayında ise bu rakamlar sırasıyla 59,2 milyar TL ve 7,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artışları sağlayan tarımsal üretim incelendiğinde, TÜİK tarafından yapılan 2009 yılı tahminlerine (2. tahmin) göre buğday üretiminin 2008'e göre % 15,8, arpa üretiminin % 23,2, çavdar üretiminin % 35,6, kuru baklagiller üretiminin % 37,9, yağlı tohumlar üretiminin % 11,2, turunçgiller üretiminin de % 7,5 arttığı görülmektedir. Kırmızı mercimek üretimi ise aynı dönemde % 225,8 oranında artmıştır. Büyüme sabit fiyatlarla GSYH üzerinden hesaplanan yıllık değişimleri ifade etmektedir. Tarım sektörünün cari ve sabit fiyatlarla GSYH'ya yaptığı katkı dikkate alındığında, hem değer hem de oransal olarak büyüdüğü açıkça görülmektedir. Dolayısıyla 2007'deki global krizin yanı sıra kuraklığa bağlı tarımsal üretim azalışına bağlı negatif büyüme elbetteki sonraki yıllardaki büyümeyi etkilemiştir ancak tarım sektörünün performansı da son iki yılda 2007'deki olumsuzluğu gidermiştir. - 4 1 6 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi i :Erkan AKÇAY Manisa Milletvekili :7/11948 Esas No Kısa ve Orta Vadeli programda; Ziraat Bankası, şeker fabrikaları ve suların etkin yönetimi adı altında suların özelleştirilmesi öngörülmektedir. Bugün itibariyle Ziraat Bankası 13 milyar liralık tarımsal kredi hacminin yüzde 60-70'ini tek basma karşılamaktadır. Ziraat Bankası'nın 2009 yılı itibariyle kullandırdığı tarımsal kredi miktarı 9 milyar liraya ulaşmıştır. Bu kapsamda; SORU 1) Ziraat Bankası, çiftçilerin dertlerine çare bulunabilmesi için devletin zirai kredi işine el atması düşüncesi ile kurulmuştur. 2009 yılı itibariyle tarımsal kredi hacminin yaklaşık yüzde 70'ini tek başına karşılayan Ziraat Bankasının özelleştirilmesi tarımsal kredi kullanımını ve dolayısıyla tarım sektörünü nasıl etkileyecektir? SORU 2) Ziraat Bankasının özelleştirilmesinden sonra çiftçilerimiz tarımsal kredi kullanımında ne gibi sorunlar yaşayacaktır? Ziraat Bankasının özelleştirilmesinden sonra çiftçilerimizin tarımsal krediye ulaşması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? SORU 3) Bu özelleştirme politikalarınızın ülkemizi tarımsal üretimden uzaklaştırıp dışa bağımlı hale mi getireceğini düşünüyor musunuz? SORU 4) Amacınız Türk Tarımını piyasa koşullarına teslim etmek midir? CEVAP 1-2-3-4) Konuyla ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan cevabi görüş aşağıda yer almaktadır; Ziraat Bankası, 1863 yılında " Memleket Sandıklan " adı altında kurulmasıyla başlayan 147 yıllık tarihi boyunca kuruluş amacına uygun olarak, tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticilerimizin desteklenmesini görev edinmiş ve yakın zamana kadar da ülkemizin bu konuda faaliyet gösteren tek bankası olmuştur. 2009 yılı sonu itibarıyla tarımsal kredi bakiyesi (fon kaynaklı krediler dahil) 9,5 milyar TL'ye ulaşan Ziraat Bankası, ülkemiz tarımına sunduğu hizmetlerle her zaman çiftçimizin yanında olmaya ve tarım kesiminin kesintisiz ve en büyük finans kaynağı olmaya devam edecektir. - 4 1 7
Sayfa 132 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi i :Erkan AKÇAY Manisa Milletvekili :7/11948 Esas No Kısa ve Orta Vadeli programda; Ziraat Bankası, şeker fabrikaları ve suların etkin yönetimi adı altında suların özelleştirilmesi öngörülmektedir. Bugün itibariyle Ziraat Bankası 13 milyar liralık tarımsal kredi hacminin yüzde 60-70'ini tek basma karşılamaktadır. Ziraat Bankası'nın 2009 yılı itibariyle kullandırdığı tarımsal kredi miktarı 9 milyar liraya ulaşmıştır. Bu kapsamda; SORU 1) Ziraat Bankası, çiftçilerin dertlerine çare bulunabilmesi için devletin zirai kredi işine el atması düşüncesi ile kurulmuştur. 2009 yılı itibariyle tarımsal kredi hacminin yaklaşık yüzde 70'ini tek başına karşılayan Ziraat Bankasının özelleştirilmesi tarımsal kredi kullanımını ve dolayısıyla tarım sektörünü nasıl etkileyecektir? SORU 2) Ziraat Bankasının özelleştirilmesinden sonra çiftçilerimiz tarımsal kredi kullanımında ne gibi sorunlar yaşayacaktır? Ziraat Bankasının özelleştirilmesinden sonra çiftçilerimizin tarımsal krediye ulaşması konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? SORU 3) Bu özelleştirme politikalarınızın ülkemizi tarımsal üretimden uzaklaştırıp dışa bağımlı hale mi getireceğini düşünüyor musunuz? SORU 4) Amacınız Türk Tarımını piyasa koşullarına teslim etmek midir? CEVAP 1-2-3-4) Konuyla ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan cevabi görüş aşağıda yer almaktadır; Ziraat Bankası, 1863 yılında " Memleket Sandıklan " adı altında kurulmasıyla başlayan 147 yıllık tarihi boyunca kuruluş amacına uygun olarak, tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticilerimizin desteklenmesini görev edinmiş ve yakın zamana kadar da ülkemizin bu konuda faaliyet gösteren tek bankası olmuştur. 2009 yılı sonu itibarıyla tarımsal kredi bakiyesi (fon kaynaklı krediler dahil) 9,5 milyar TL'ye ulaşan Ziraat Bankası, ülkemiz tarımına sunduğu hizmetlerle her zaman çiftçimizin yanında olmaya ve tarım kesiminin kesintisiz ve en büyük finans kaynağı olmaya devam edecektir. - 4 1 7 TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi : Erkan AKÇAY Manisa Milletvekili :7/11949 Esas No 2009 yılının ilk yedi aylık döneminde Türkiye 322 milyon dolarlık tarımsal hammadde ihraç ederken, 1 milyar 777 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Tarımsal hammaddelerdeki dış ticaret açığı ilk yedi ay itibariyle 1 milyar 455 milyon dolardır. Ülkemiz başta ayçiçeği olmak üzere üretebileceği birçok yağlı tohumu hammadde olarak yurtdışından almaktadır. Bitkisel yağ ithalatının ülkemize faturası yıllık ortama 3 milyar dolardır. Bu kapsamda; SORU ) Tarımsal hammadde ithalatındaki bu artışın önüne geçmek için ne gibi çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? CEVAP) Dünyada ve Ülkemizde yağ bitkilerinin önemi, insan beslenmesinde enerji, hayvan beslenmesinde protein ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak biodizele hammadde sağlamaları nedeniyle giderek artmaktadır. Bitkisel yağ kullanım düzeyleri dikkate alındığında sektörün herhangi bir ithalata gerek kalmaksızın yerli yağlı tohum üretimi ile faaliyetini sürdürebilmesi için yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin artırılması şart olup; ülkemizde ekilen tarla alam içerisinde yağlı tohumlu bitkilerin oranının % 7'den % 18'e çıkarılması hedeflenmektedir. Üretim ve desteklemeler kayıt ahına alınmış ve veri tabanı oluşturulmuştur. Bakanlığımızca bitkisel yağ açığımızın kapatılması ve yurtdışına ödenen döviz miktarının azaltılması için; yağlı tohum üretiminin artırılmasına yönelik; — Tarımsal Desteklemeler — AR-GE çalışmaları, — Tohumluk (sertifikalı), — Eğitim-yayım, demonstrasyon faaliyetleri, — Kırsal Kalkınma Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Projesi (ürün işleme, depolama, paketleme tesisi kuran yatırımcılara hibe destek sağlanmaktadır), — Yağlı tohumlu bitkilerin veriminin ve kalitesinin geliştirilmesi ile üretimin arttırılmasına yönelik projeksiyonlar uygulamaya konulmuştur. Ülkemizde Tarım sektörü çeşitli yollarla desteklenmektedir. Bakanlığımız tarafından tüm ülkede üreticilerimize ayçiçeğinde olduğu gibi, destekleme primi ödemeleri yapılmaktadır. Destekleme primi ödemeleri, üretimin planlı bir şekilde geliştirilmesi, ürün kalitesinin iyileştirilmesi, rekabet gücünün artırılması, sanayinin güçlendirilmesi, üreticilerin gelir seviyelerinin yükseltilmesi, döviz kaybının önlenmesi ve üretimin kayıt altına alınması amacıyla uygulanmaktadır. Yağlı tohumlar ve hububat ürünlerine yapılan destekleme ödemeleri kapsamına, 2008 yılından itibaren baklagil ürünleri de dâhil edilmiştir. - 4 1 8 -
Sayfa 133 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi : Erkan AKÇAY Manisa Milletvekili :7/11949 Esas No 2009 yılının ilk yedi aylık döneminde Türkiye 322 milyon dolarlık tarımsal hammadde ihraç ederken, 1 milyar 777 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Tarımsal hammaddelerdeki dış ticaret açığı ilk yedi ay itibariyle 1 milyar 455 milyon dolardır. Ülkemiz başta ayçiçeği olmak üzere üretebileceği birçok yağlı tohumu hammadde olarak yurtdışından almaktadır. Bitkisel yağ ithalatının ülkemize faturası yıllık ortama 3 milyar dolardır. Bu kapsamda; SORU ) Tarımsal hammadde ithalatındaki bu artışın önüne geçmek için ne gibi çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? CEVAP) Dünyada ve Ülkemizde yağ bitkilerinin önemi, insan beslenmesinde enerji, hayvan beslenmesinde protein ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak biodizele hammadde sağlamaları nedeniyle giderek artmaktadır. Bitkisel yağ kullanım düzeyleri dikkate alındığında sektörün herhangi bir ithalata gerek kalmaksızın yerli yağlı tohum üretimi ile faaliyetini sürdürebilmesi için yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin artırılması şart olup; ülkemizde ekilen tarla alam içerisinde yağlı tohumlu bitkilerin oranının % 7'den % 18'e çıkarılması hedeflenmektedir. Üretim ve desteklemeler kayıt ahına alınmış ve veri tabanı oluşturulmuştur. Bakanlığımızca bitkisel yağ açığımızın kapatılması ve yurtdışına ödenen döviz miktarının azaltılması için; yağlı tohum üretiminin artırılmasına yönelik; — Tarımsal Desteklemeler — AR-GE çalışmaları, — Tohumluk (sertifikalı), — Eğitim-yayım, demonstrasyon faaliyetleri, — Kırsal Kalkınma Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Projesi (ürün işleme, depolama, paketleme tesisi kuran yatırımcılara hibe destek sağlanmaktadır), — Yağlı tohumlu bitkilerin veriminin ve kalitesinin geliştirilmesi ile üretimin arttırılmasına yönelik projeksiyonlar uygulamaya konulmuştur. Ülkemizde Tarım sektörü çeşitli yollarla desteklenmektedir. Bakanlığımız tarafından tüm ülkede üreticilerimize ayçiçeğinde olduğu gibi, destekleme primi ödemeleri yapılmaktadır. Destekleme primi ödemeleri, üretimin planlı bir şekilde geliştirilmesi, ürün kalitesinin iyileştirilmesi, rekabet gücünün artırılması, sanayinin güçlendirilmesi, üreticilerin gelir seviyelerinin yükseltilmesi, döviz kaybının önlenmesi ve üretimin kayıt altına alınması amacıyla uygulanmaktadır. Yağlı tohumlar ve hububat ürünlerine yapılan destekleme ödemeleri kapsamına, 2008 yılından itibaren baklagil ürünleri de dâhil edilmiştir. - 4 1 8 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi :Erkan AKÇAY Manisa Milletvekili :7/11950 Esas No Avrupa Birliği, 2013 yılından sonra ortak tarun politikasında, finansal kaynak lann etkin kullanılması, çiftçilerin rekabet gücünün artınlması, küresel pazarda Avrupa Birliği'nin tarım sektörüne güçlü ve kalıcı bir temel oluşturulması hedeflerine yönelik bir dizi önlemler almaktadır. Avrupa Birliği'nin 2008 bütçesi 129 milyar Avro'dur. Bu bütçenin yüzde 42,6'sı olan 55 milyar Avro tarım ve kırsal kalkınmaya harcanmıştır. Tarım ve kırsal kalkınma bütçesinin 40,9 milyar Avro'su tanmsal harcamalar ve doğrudan ödemelere, 12,9 milyar Avro'su kırsal kalkınmaya, 0.9 milyan balıkçılığa ve 0.3 milyan ise çevre konulanna aynlmıştır. Bu kapsamda; SORU 1) Türkiye'nin 2008 yılında tanm ve kırsal kalkınmaya ayırdığı kaynak ne kadardır? Bütçesinin yüzde kaçıdır? SORU 2) Türkiye'nin tanm ve tanmsal kalkınmaya ayırdığı kaynak AB'nin tanm ve tanmsal kalkınmaya ayırdığı kaynakla kıyaslandığında yeterli midir? CEVAP 1-2) Bakanlığımızın 2008 yılındaki tarımsal destekleme miktan 5.826.000.000 TL olarak gerçekleştirilmiştir. Aynca, 2008 yılında Tanmsal Amaçlı Kalkınma Kooperatiflerine; Genel Bütçe Programından (94.216.000 TL) ve Kırsal Alanda Sosyal Destek Programından (75.498.715 TL) olmak üzere 169.714.715 TL. kredi desteği sağlanmıştır. 2008 yılında Kırsal Kalkınma Yatmmlannı Destekleme Programından 109.309.000 TL, Köy Bazlı Katılımcı Yatınm Programından ise 26.915.000 TL hibe desteği sağlanmıştır. 2002 yılından önce Kırsal Kalkınma Destekleri yok iken, destek miktarları kademeli olarak artınlmaktadır. Tanm ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun uygulayacağı Katılım öncesi Yardım Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında 1. Dönemde 20 İlimiz, 2. Dönemde ise 22 ilimiz destekleme kapsamına alınacaktır. Söz konusu IPARD fonlarından ülkemizin yararlanabilmesi için Yetki Devrini alması şarttır. Bu kapsamda, Kurumumuzun Akreditasyon çalışmalan halen yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bununla beraber, Avrupa Birliğince 2007-2012 yıllan için kırsal kalkınma bileşeni çerçevesinde ülkemize 660,9 milyon Avro kaynak tahsis edilmiştir. - 4 1 9 -
Sayfa 134 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi :Erkan AKÇAY Manisa Milletvekili :7/11950 Esas No Avrupa Birliği, 2013 yılından sonra ortak tarun politikasında, finansal kaynak lann etkin kullanılması, çiftçilerin rekabet gücünün artınlması, küresel pazarda Avrupa Birliği'nin tarım sektörüne güçlü ve kalıcı bir temel oluşturulması hedeflerine yönelik bir dizi önlemler almaktadır. Avrupa Birliği'nin 2008 bütçesi 129 milyar Avro'dur. Bu bütçenin yüzde 42,6'sı olan 55 milyar Avro tarım ve kırsal kalkınmaya harcanmıştır. Tarım ve kırsal kalkınma bütçesinin 40,9 milyar Avro'su tanmsal harcamalar ve doğrudan ödemelere, 12,9 milyar Avro'su kırsal kalkınmaya, 0.9 milyan balıkçılığa ve 0.3 milyan ise çevre konulanna aynlmıştır. Bu kapsamda; SORU 1) Türkiye'nin 2008 yılında tanm ve kırsal kalkınmaya ayırdığı kaynak ne kadardır? Bütçesinin yüzde kaçıdır? SORU 2) Türkiye'nin tanm ve tanmsal kalkınmaya ayırdığı kaynak AB'nin tanm ve tanmsal kalkınmaya ayırdığı kaynakla kıyaslandığında yeterli midir? CEVAP 1-2) Bakanlığımızın 2008 yılındaki tarımsal destekleme miktan 5.826.000.000 TL olarak gerçekleştirilmiştir. Aynca, 2008 yılında Tanmsal Amaçlı Kalkınma Kooperatiflerine; Genel Bütçe Programından (94.216.000 TL) ve Kırsal Alanda Sosyal Destek Programından (75.498.715 TL) olmak üzere 169.714.715 TL. kredi desteği sağlanmıştır. 2008 yılında Kırsal Kalkınma Yatmmlannı Destekleme Programından 109.309.000 TL, Köy Bazlı Katılımcı Yatınm Programından ise 26.915.000 TL hibe desteği sağlanmıştır. 2002 yılından önce Kırsal Kalkınma Destekleri yok iken, destek miktarları kademeli olarak artınlmaktadır. Tanm ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun uygulayacağı Katılım öncesi Yardım Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında 1. Dönemde 20 İlimiz, 2. Dönemde ise 22 ilimiz destekleme kapsamına alınacaktır. Söz konusu IPARD fonlarından ülkemizin yararlanabilmesi için Yetki Devrini alması şarttır. Bu kapsamda, Kurumumuzun Akreditasyon çalışmalan halen yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bununla beraber, Avrupa Birliğince 2007-2012 yıllan için kırsal kalkınma bileşeni çerçevesinde ülkemize 660,9 milyon Avro kaynak tahsis edilmiştir. - 4 1 9 - TBMM B: 64 23.2. 2010 YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi :Fatma KURTULAN Van Milletvekili Esas No :7/11947 31 Ekim 2009 tarihli ve 27392 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar ile Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde, süt sığırcılığının geliştirilmesi, modern işletmelerin kurulması, hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması ile bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak, üreticilerin yapacakları süt sığırcılığı işletmesi yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir. Bu kanunun kapsamına doğu illerinin alınmaması çeşitli eleştirilere sebep olmuştur. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, 03.11.2009 tarihinde yaptığı basın açıklaması ile, bu kararın hakkaniyete aykırı olduğunu dile getirmiştir. Çıkarılan teşvik yasalarının dışında bırakıldıklarından yakınan bölge halkı, hayvancılığın neredeyse bitme noktasına geldiğini ifade etmektedirler. Bölgede etin kilosu 11 liradan 22 liraya çıkmış, mazot fiyatlarının yüksek olması kaba yem satışlarını da etkilemiş, küçükbaş hayvan bakıcılığı hemen hemen yapılmazken büyükbaş hayvancılık yarı yarıya azalmıştır. Bu bağlamda; SORU 1) Doğu Anadolu Bölgesi'nin bir çok ilinde hayvancılık hemen hemen tek geçim kaynağını oluştururken, bu illerin teşvik yasasından faydalandınbnamasımn sebebi nedir? SORU 2) Bu bölgede bulunan başta Ardahan, Ağrı ve Kars olmak üzere, ekonomisi büyük oranda hayvancılığa dayanan illerimiz için yakın zamanda benzer bir teşvik kanunu çıkarılması düşünülüyor mu? SORU 3) Doğu Anadolu Bölgesi illerinde hayvancılık bitme noktasına gelmiştir. Buna karşı aldığınız önlemler nelerdir? Projeleriniz var mıdır? SORU 4) Son 10 yıl içerisinde Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerimizde yıllar itibarı ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarında yaşanan değişiklik her il için nedir? SORU 5) Son 5 yılda Türkiye1 de bölgeler bazında yapılan et ihracatı yıllara göre nedir? CEVAP 1-2-3-4-5) Doğu Anadolu Bölgesi illerinde, hayvancılığımızın geliştirilmesi amacıyla yayımlanmış olan 2010/34 sayılı "Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki illerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin" Bakanlar Kurulu Karar'ı 22.01.2010 tarihli ve 27470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kararnamenin yayım tarihi olan 22.01.2010 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde konuya ilişkin tebliğ yayımlanacaktır. Söz konusu Karar, en az 50 baş ve üzeri kapasiteye sahip projeli etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletme yatınmlarına, 2010-2012 yıllan arasında hibe desteği uygulanmasını kapsamaktadır. Karar kapsamında yapılacak ahır inşaatlarına % 30, damızlık gebe düve alımına % 40 ve sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı alımlannda % 40 hibe desteği verilecektir. Bakanlığımızca, 2009 yılında uygulanan desteklemelere 2010 yılında da devam edilmesi planlanmaktadır. Ülke genelinde hayvancılıkla uğraşan bütün yetiştiricilere, belirli şartlan yerine getirmeleri halinde karşılıksız hayvancılık destekleri verilmektedir. Hayvancılığa verilen desteklemeler bütçe imkânlan çerçevesinde her yıl artınlmaya çalışılmaktadır. - 4 2 0 -
Sayfa 135 -
TBMM B: 64 23.2. 2010 YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi :Fatma KURTULAN Van Milletvekili Esas No :7/11947 31 Ekim 2009 tarihli ve 27392 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar ile Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde, süt sığırcılığının geliştirilmesi, modern işletmelerin kurulması, hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması ile bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak, üreticilerin yapacakları süt sığırcılığı işletmesi yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir. Bu kanunun kapsamına doğu illerinin alınmaması çeşitli eleştirilere sebep olmuştur. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, 03.11.2009 tarihinde yaptığı basın açıklaması ile, bu kararın hakkaniyete aykırı olduğunu dile getirmiştir. Çıkarılan teşvik yasalarının dışında bırakıldıklarından yakınan bölge halkı, hayvancılığın neredeyse bitme noktasına geldiğini ifade etmektedirler. Bölgede etin kilosu 11 liradan 22 liraya çıkmış, mazot fiyatlarının yüksek olması kaba yem satışlarını da etkilemiş, küçükbaş hayvan bakıcılığı hemen hemen yapılmazken büyükbaş hayvancılık yarı yarıya azalmıştır. Bu bağlamda; SORU 1) Doğu Anadolu Bölgesi'nin bir çok ilinde hayvancılık hemen hemen tek geçim kaynağını oluştururken, bu illerin teşvik yasasından faydalandınbnamasımn sebebi nedir? SORU 2) Bu bölgede bulunan başta Ardahan, Ağrı ve Kars olmak üzere, ekonomisi büyük oranda hayvancılığa dayanan illerimiz için yakın zamanda benzer bir teşvik kanunu çıkarılması düşünülüyor mu? SORU 3) Doğu Anadolu Bölgesi illerinde hayvancılık bitme noktasına gelmiştir. Buna karşı aldığınız önlemler nelerdir? Projeleriniz var mıdır? SORU 4) Son 10 yıl içerisinde Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerimizde yıllar itibarı ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarında yaşanan değişiklik her il için nedir? SORU 5) Son 5 yılda Türkiye1 de bölgeler bazında yapılan et ihracatı yıllara göre nedir? CEVAP 1-2-3-4-5) Doğu Anadolu Bölgesi illerinde, hayvancılığımızın geliştirilmesi amacıyla yayımlanmış olan 2010/34 sayılı "Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki illerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin" Bakanlar Kurulu Karar'ı 22.01.2010 tarihli ve 27470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kararnamenin yayım tarihi olan 22.01.2010 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde konuya ilişkin tebliğ yayımlanacaktır. Söz konusu Karar, en az 50 baş ve üzeri kapasiteye sahip projeli etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletme yatınmlarına, 2010-2012 yıllan arasında hibe desteği uygulanmasını kapsamaktadır. Karar kapsamında yapılacak ahır inşaatlarına % 30, damızlık gebe düve alımına % 40 ve sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı alımlannda % 40 hibe desteği verilecektir. Bakanlığımızca, 2009 yılında uygulanan desteklemelere 2010 yılında da devam edilmesi planlanmaktadır. Ülke genelinde hayvancılıkla uğraşan bütün yetiştiricilere, belirli şartlan yerine getirmeleri halinde karşılıksız hayvancılık destekleri verilmektedir. Hayvancılığa verilen desteklemeler bütçe imkânlan çerçevesinde her yıl artınlmaya çalışılmaktadır. - 4 2 0 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 Yıllara göre verilen destekleme miktarları; Yıllar TARIMSAL DESTEK (000 TL) HAYVANCILIK DESTEKLERİ (000TL) ORANI (%) 2003 2.804.000 107.000 3,8 2008 5.826.000 1.330.000 22,8 2009 4.938.000 895.827* 18,1 •14.01.2010 tarihi itibariyle Hayvancılık sektörünün gelişmesine yönelik olarak Bakanlığımızca yürütülen ıslah ve destekleme çalışmaları sonucu; 2002 yılında, sığır varlığımız içinde % 63 olan kültür ve kültür melezi sığır oram 2007 yılında % 70'e, 2002 yılında 9.803.498 baş olan sığır sayısı 2008 yılında 10.859.942 baş'a çıkmıştır. Bununla birlikte yapılan ıslah çalışmalan neticesinde göz ardı edilemeyecek kadar birim hayvan başına verim artışlan olmuştur. Bakanlığımızca aşağıda sıralanan hayvancılık projeleri halen uygulanmaktadır. • Sığırlarda suni tohumlama, • önsoykütüğü -Soykütüğü, • Döl kontrolü faaliyetleri, • Küçükbaş Hayvancılığın Islahı," • Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme, • Yetiştirici-Üretici örgütlerinin Kurulması, • Hayvan Hastalıktan ile Mücadele, • Süt Sığırcılığı Kooperatif yatınmlan, • Hayvan Gen Kaynaklan ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması. Bu projeler sayesinde ıslah çalışmalarına hız verilmesi, kayıt sisteminin geliştirilmesi, kaba yem açığının kapatılması, hayvan sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması, örgütlülük bilincinin yerleşmesi gibi temel problemlerin çözülmesi ve Avrupa Birliği normlarında çiftçimizin üretim yapmasının sağlanması planlanmaktadır. Tüm bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için de üreticiye yerinde ve zamanında desteklemelerin verilmesi ve miktarlarının arttırılması için gerekli çalışmalar özenle yürütülmektedir. YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi :Ensar ÖĞÜT Ardahan Milletvekili Esas No :7/11951 Birbirine benzer iklim özellikleri taşımasına rağmen Ş.Urfa, Diyarbakır ve Elazığ'da bulunan hipodrumun farklı iklime sahip ve ata sporumuz ciridin merkezi konumundaki Erzurum'da kurulması çok önemli, anlamlı ve orijinal bir yatırım olacaktır. Erzurum'da yapılacak bir hipodrum şehrin her açıdan büyümesini sağlayacağı gibi işsizliği ve dolayısıyla göçüde durduracaktı. SORU 1) Ata sporumuz Ciritin merkezi konumundaki Erzurum'a yapılacak olan hipodrum gelişmeyi sağlayacağı gibi işsizliği önlemesinin yanında göçüde durduracaktı. Erzurum'a hipodrum yapımından neden vazgeçildi? Hipodrum Erzurum'a ne zaman yapılacak? SORU 2) Erzurum Tortum'da lojmanlarına vanncaya kadar yapılan Tiftik - Yapağı Fabrikası ne durumdadır.? SORU 3) Erzurum Pasinler'de yapılan elektronik ve tütün fabrikaları şimdi ne durumdadır bu fabrikalan nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz? CEVAP 1-2-3) Soru önergesinde bahsi geçen hususlar Bakanlığımız görev alanına girmemektedir. - 4 2 1 -
Sayfa 136 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 Yıllara göre verilen destekleme miktarları; Yıllar TARIMSAL DESTEK (000 TL) HAYVANCILIK DESTEKLERİ (000TL) ORANI (%) 2003 2.804.000 107.000 3,8 2008 5.826.000 1.330.000 22,8 2009 4.938.000 895.827* 18,1 •14.01.2010 tarihi itibariyle Hayvancılık sektörünün gelişmesine yönelik olarak Bakanlığımızca yürütülen ıslah ve destekleme çalışmaları sonucu; 2002 yılında, sığır varlığımız içinde % 63 olan kültür ve kültür melezi sığır oram 2007 yılında % 70'e, 2002 yılında 9.803.498 baş olan sığır sayısı 2008 yılında 10.859.942 baş'a çıkmıştır. Bununla birlikte yapılan ıslah çalışmalan neticesinde göz ardı edilemeyecek kadar birim hayvan başına verim artışlan olmuştur. Bakanlığımızca aşağıda sıralanan hayvancılık projeleri halen uygulanmaktadır. • Sığırlarda suni tohumlama, • önsoykütüğü -Soykütüğü, • Döl kontrolü faaliyetleri, • Küçükbaş Hayvancılığın Islahı," • Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme, • Yetiştirici-Üretici örgütlerinin Kurulması, • Hayvan Hastalıktan ile Mücadele, • Süt Sığırcılığı Kooperatif yatınmlan, • Hayvan Gen Kaynaklan ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması. Bu projeler sayesinde ıslah çalışmalarına hız verilmesi, kayıt sisteminin geliştirilmesi, kaba yem açığının kapatılması, hayvan sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması, örgütlülük bilincinin yerleşmesi gibi temel problemlerin çözülmesi ve Avrupa Birliği normlarında çiftçimizin üretim yapmasının sağlanması planlanmaktadır. Tüm bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için de üreticiye yerinde ve zamanında desteklemelerin verilmesi ve miktarlarının arttırılması için gerekli çalışmalar özenle yürütülmektedir. YAZILI SORU ÖNERGESİ önerge Sahibi :Ensar ÖĞÜT Ardahan Milletvekili Esas No :7/11951 Birbirine benzer iklim özellikleri taşımasına rağmen Ş.Urfa, Diyarbakır ve Elazığ'da bulunan hipodrumun farklı iklime sahip ve ata sporumuz ciridin merkezi konumundaki Erzurum'da kurulması çok önemli, anlamlı ve orijinal bir yatırım olacaktır. Erzurum'da yapılacak bir hipodrum şehrin her açıdan büyümesini sağlayacağı gibi işsizliği ve dolayısıyla göçüde durduracaktı. SORU 1) Ata sporumuz Ciritin merkezi konumundaki Erzurum'a yapılacak olan hipodrum gelişmeyi sağlayacağı gibi işsizliği önlemesinin yanında göçüde durduracaktı. Erzurum'a hipodrum yapımından neden vazgeçildi? Hipodrum Erzurum'a ne zaman yapılacak? SORU 2) Erzurum Tortum'da lojmanlarına vanncaya kadar yapılan Tiftik - Yapağı Fabrikası ne durumdadır.? SORU 3) Erzurum Pasinler'de yapılan elektronik ve tütün fabrikaları şimdi ne durumdadır bu fabrikalan nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz? CEVAP 1-2-3) Soru önergesinde bahsi geçen hususlar Bakanlığımız görev alanına girmemektedir. - 4 2 1 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 75.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt un, bazı illerdeki esnafa kredi desteği sağlanmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün un cevabı (7/11964) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorulanının Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 6.01.2010 / Ensar ÖĞÜT Ardahan Milletvekili Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı Esnaflarımızın, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi ve Afet kredi borçlarının yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Ülke ekonomisine katkı sunan esnaf ve sanatkarlarımızın ekonominin rayına girebilmesi için kendilerine sahip çıkılmalıdır. KOSGEB in kredi imkanlarının tüm Esnaf ve Sanatkar kesimini de içine alınarak piyasaların daha kısa zamanda canlandırılması sağlanabilir. Doğu Anadolu Bölgesinde Esnaf ve Sanatkar olarak çalışanların şartlan her geçen gün zorlanmaktadır. Kullandıkları krediler ve ödemek zorunda oldukları vergileri nüfus yapısının azalması ile alım gücünün azalmasıda eklenince Devlete olan ödemelerinin yanında aldıkları kredileride ödemekte zorlanıyorlar. 1- Erzurum, Kars, Ağn, Ardahan,İğdır, Bingöl ,Muş, Bitlis, Mardin, Van, Tunceli ve Diyarbakır illerinde 2008-2009 esnafımız açısından çok zor geçen bir yıl olmuştur. Bu illerimizdeki esnafların kullanmış oldukları Sosyal Güvenlik Kurum Kurumu, Afet kredileri yeniden yapılandırılması için bir çalışmanız olacak m ı , olacaksa ne zaman yapacaksınız? 2- KOSGEB tarafından kullandırılan kredilerin bütün esnafa kulandınlması için bir çalışma yapacakmısınız? SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Sayı : B 14 0 BHİ.0.00.00.01-639-111 2 3 -02- 2010 Konu : Yazılı Soru önergesi T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA İLGİ: 25.01.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/11964-19155/40535 sayılı yazınız. Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Bazı illerdeki esnafa kredi desteği sağlanmasına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/11964) esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili cevap ekte takdim edilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. Ek: önerge cevabı - 4 2 2 -
Sayfa 137 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 75.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt un, bazı illerdeki esnafa kredi desteği sağlanmasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün un cevabı (7/11964) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorulanının Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat ERGÜN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 6.01.2010 / Ensar ÖĞÜT Ardahan Milletvekili Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı Esnaflarımızın, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi ve Afet kredi borçlarının yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Ülke ekonomisine katkı sunan esnaf ve sanatkarlarımızın ekonominin rayına girebilmesi için kendilerine sahip çıkılmalıdır. KOSGEB in kredi imkanlarının tüm Esnaf ve Sanatkar kesimini de içine alınarak piyasaların daha kısa zamanda canlandırılması sağlanabilir. Doğu Anadolu Bölgesinde Esnaf ve Sanatkar olarak çalışanların şartlan her geçen gün zorlanmaktadır. Kullandıkları krediler ve ödemek zorunda oldukları vergileri nüfus yapısının azalması ile alım gücünün azalmasıda eklenince Devlete olan ödemelerinin yanında aldıkları kredileride ödemekte zorlanıyorlar. 1- Erzurum, Kars, Ağn, Ardahan,İğdır, Bingöl ,Muş, Bitlis, Mardin, Van, Tunceli ve Diyarbakır illerinde 2008-2009 esnafımız açısından çok zor geçen bir yıl olmuştur. Bu illerimizdeki esnafların kullanmış oldukları Sosyal Güvenlik Kurum Kurumu, Afet kredileri yeniden yapılandırılması için bir çalışmanız olacak m ı , olacaksa ne zaman yapacaksınız? 2- KOSGEB tarafından kullandırılan kredilerin bütün esnafa kulandınlması için bir çalışma yapacakmısınız? SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Sayı : B 14 0 BHİ.0.00.00.01-639-111 2 3 -02- 2010 Konu : Yazılı Soru önergesi T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 'NA İLGİ: 25.01.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/11964-19155/40535 sayılı yazınız. Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Bazı illerdeki esnafa kredi desteği sağlanmasına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/11964) esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili cevap ekte takdim edilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. Ek: önerge cevabı - 4 2 2 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 ARDAHAN MİLLETVEKİLİ SAVIN ENSAR ÖĞÜT'ÜN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR Soru 1 : Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, İğdır, Bingöl, Muş, Bitlis, Mardin, Van, Tunceli ve Diyarbakır illerinde 2008-2009 esnafımız açısından çok zor geçen bir yıl olmuştur. Bu illerimizdeki esnafların kullanmış oldukları Sosyal Güvenlik Kurumu, Afet Kredileri yeniden yapılandırılması için bir çalışmanız olacak mı, olacaksa ne zaman yapacaksınız? Cevap 1 : İşletmelerin üretim, kalite ve standartlarının arttırılması, finansman sorunlarının çözümü, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmeleri ve ihracata yönelmelerini sağlamak amacıyla KOSGEB tarafından 2003 yılından itibaren "KOSGEB Kredi Faiz Desteği" programlan yürütülmektedir. Yürütülen programlar, ilgili mevzuat kapsamında KOSGEB'in kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile diğer finans kuruluşları ile yapacağı protokoller kapsamında KOBİ'lere kullandınlacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin karşılanmasını öngörmektedir. Bu kapsamda; 2008-2009 yıllan arasında; - 1000+1000 KOBt Makine Teçhizat Yaünmı Destek Kredisi - Sıfır Faizli İmalatçı Esnaf ve Sanatkarlara İşletme Destek Kredisi - Sıfır Faizli İhracat Destek Kredisi - Sıfır Faizli İstihdam Endeksli İmalatçı Esnaf Sanatkar ve KOBt Destek Kredisi - KOBİ İhracat Finansman Destek Kredisi • Sıfır Faizli Diyarbakır İli İşletme Sermayesi Destek Kredisi - 100.000 KOBİ Destek Kredisi - Acil Destek Kredisi - GAP Bölgesi Makine -Teçhizat Destek Kredisi üygulamalan yürütülmüştür. Bahse konu kredi faiz destekleri ile ilgili olarak kredi programı ve 12 ilin toplamı bazında rakamlar ekte sunulmaktadır. Soru 2 : KOSGEB tarafından kullandırılan kredilerin bütün esnafa kullandırılması için bir çalışma yapacak mısınız? Cevap 2 : 26.04.2008 tarih ve 26858 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/13524 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile yeniden düzenlenen 2004/7131 sayılı "Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Bakanlar Kurulu Karan" ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği yönetmeliği çerçevesinde kredi faiz destekleri yürütülmektedir. 05.05.2009 tarih ve 27219 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5891 sayılı Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile imalat dışı sektörlerde faaliyette bulunan işletmeler dc KOSGEB destekleri kapsamına alınmıştır. İmalat sanayinde faaliyette bulunan işletmelerin yanı sıra KOSGEB tarafından desteklenecek diğer sektörler de 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. - 4 2 3 -
Sayfa 138 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 ARDAHAN MİLLETVEKİLİ SAVIN ENSAR ÖĞÜT'ÜN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR Soru 1 : Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, İğdır, Bingöl, Muş, Bitlis, Mardin, Van, Tunceli ve Diyarbakır illerinde 2008-2009 esnafımız açısından çok zor geçen bir yıl olmuştur. Bu illerimizdeki esnafların kullanmış oldukları Sosyal Güvenlik Kurumu, Afet Kredileri yeniden yapılandırılması için bir çalışmanız olacak mı, olacaksa ne zaman yapacaksınız? Cevap 1 : İşletmelerin üretim, kalite ve standartlarının arttırılması, finansman sorunlarının çözümü, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmeleri ve ihracata yönelmelerini sağlamak amacıyla KOSGEB tarafından 2003 yılından itibaren "KOSGEB Kredi Faiz Desteği" programlan yürütülmektedir. Yürütülen programlar, ilgili mevzuat kapsamında KOSGEB'in kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile diğer finans kuruluşları ile yapacağı protokoller kapsamında KOBİ'lere kullandınlacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin karşılanmasını öngörmektedir. Bu kapsamda; 2008-2009 yıllan arasında; - 1000+1000 KOBt Makine Teçhizat Yaünmı Destek Kredisi - Sıfır Faizli İmalatçı Esnaf ve Sanatkarlara İşletme Destek Kredisi - Sıfır Faizli İhracat Destek Kredisi - Sıfır Faizli İstihdam Endeksli İmalatçı Esnaf Sanatkar ve KOBt Destek Kredisi - KOBİ İhracat Finansman Destek Kredisi • Sıfır Faizli Diyarbakır İli İşletme Sermayesi Destek Kredisi - 100.000 KOBİ Destek Kredisi - Acil Destek Kredisi - GAP Bölgesi Makine -Teçhizat Destek Kredisi üygulamalan yürütülmüştür. Bahse konu kredi faiz destekleri ile ilgili olarak kredi programı ve 12 ilin toplamı bazında rakamlar ekte sunulmaktadır. Soru 2 : KOSGEB tarafından kullandırılan kredilerin bütün esnafa kullandırılması için bir çalışma yapacak mısınız? Cevap 2 : 26.04.2008 tarih ve 26858 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/13524 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile yeniden düzenlenen 2004/7131 sayılı "Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Bakanlar Kurulu Karan" ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği yönetmeliği çerçevesinde kredi faiz destekleri yürütülmektedir. 05.05.2009 tarih ve 27219 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5891 sayılı Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile imalat dışı sektörlerde faaliyette bulunan işletmeler dc KOSGEB destekleri kapsamına alınmıştır. İmalat sanayinde faaliyette bulunan işletmelerin yanı sıra KOSGEB tarafından desteklenecek diğer sektörler de 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. - 4 2 3 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 EK-1 1000+1000 KOBİ MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI DESTEK KREDİSİ (09.06.2008-31.12.2008) KOBİ FİNANSMAN DESTEK KREDİLERİ Erzurum, Kire, Ağrı, Ardahan, İğdır, Bingöl, Muş, Bitlis, Mardin, Van, Tunceli ve Diyarbakır İlleri Rakamları (2008 - 29.01.2010) KREDİ TÜRÜ ^İMALATÇI ESNAF VE SANATKARLARA İŞLETME DESTEK KREDİSİ [^19.08.2008-31.01.2009) İHRACAT 2008 DESTEK KREDİSİ l(12.09.2008-31A1-2009) [İSTİHDAM ENDEKSLİ CANSUYU DESTEK KREDİSİ (26.11.2008- 15.05.2009) _ KOBİ İHRACAT FİNANSMAN DESTEK KREDİSİ (27.02.2009-31.12.2009) 0 FAİZLİ DİYARBAKIR İLİ İŞLETME SERMAYESİ DESTEK KREDİSİ (19.10.2009- 100.000 KOBİ DESTEK KREDİSİ (02.11.2009- ACİL DESTEK KREDİSİ (20.11.2009- GAP BÖLGESİ MAKİNE TEÇ. KREDİSİ (20.11.2009: ; Toplam Yararlanan İşletme Sayısı 4 8 2 8 2 21 327 4 6 1.035 1.822 3.583 Kullandırılan Kredi Tutan (Milyon) 12,37 TL 7,06 TL ...3ı1?..TL. 2 , 0 9 USD 11.22 TL _ 11,97TL 7,25 USD 30,15TL_ 44,87 TL 0.10 TL _ 0,26TL 121,13 TL KOSGEB Tarafından Karşılanan Faiz (Milyon) 2,27 TL 1,28 TL 0.08 TL 1,60 TL 0,28 TL 4,26 TL A30TL_ 0,02 TL 0,04 TL 13,14 TL - 4 2 4 -
Sayfa 139 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 EK-1 1000+1000 KOBİ MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI DESTEK KREDİSİ (09.06.2008-31.12.2008) KOBİ FİNANSMAN DESTEK KREDİLERİ Erzurum, Kire, Ağrı, Ardahan, İğdır, Bingöl, Muş, Bitlis, Mardin, Van, Tunceli ve Diyarbakır İlleri Rakamları (2008 - 29.01.2010) KREDİ TÜRÜ ^İMALATÇI ESNAF VE SANATKARLARA İŞLETME DESTEK KREDİSİ [^19.08.2008-31.01.2009) İHRACAT 2008 DESTEK KREDİSİ l(12.09.2008-31A1-2009) [İSTİHDAM ENDEKSLİ CANSUYU DESTEK KREDİSİ (26.11.2008- 15.05.2009) _ KOBİ İHRACAT FİNANSMAN DESTEK KREDİSİ (27.02.2009-31.12.2009) 0 FAİZLİ DİYARBAKIR İLİ İŞLETME SERMAYESİ DESTEK KREDİSİ (19.10.2009- 100.000 KOBİ DESTEK KREDİSİ (02.11.2009- ACİL DESTEK KREDİSİ (20.11.2009- GAP BÖLGESİ MAKİNE TEÇ. KREDİSİ (20.11.2009: ; Toplam Yararlanan İşletme Sayısı 4 8 2 8 2 21 327 4 6 1.035 1.822 3.583 Kullandırılan Kredi Tutan (Milyon) 12,37 TL 7,06 TL ...3ı1?..TL. 2 , 0 9 USD 11.22 TL _ 11,97TL 7,25 USD 30,15TL_ 44,87 TL 0.10 TL _ 0,26TL 121,13 TL KOSGEB Tarafından Karşılanan Faiz (Milyon) 2,27 TL 1,28 TL 0.08 TL 1,60 TL 0,28 TL 4,26 TL A30TL_ 0,02 TL 0,04 TL 13,14 TL - 4 2 4 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 16.-Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Zonguldak'ın genel bütçeye katkısına ve aldığı paya ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/11971) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. ı 1. 2005 yılında Zonguldak İlinin: a) Genel bütçeden almış olduğu payın Türk Lirası olarak değeri nedir? b) Genel bütçeye yapmış olduğu katkının Türk Lirası olarak değeri nedir? 2. 2006 yılında Zonguldak İlinin: a) Genel bütçeden almış olduğu paym Türk Lirası olarak değeri nedir? b) Genel bütçeye yapmış olduğu katkının Türk Lirası olarak değeri nedir? 3. 2007 yılında Zonguldak İlinin: a) Genel bütçeden almış olduğu payın Türk Lirası olarak değeri nedir? b) Genel bütçeye yapmış olduğu katkının Türk Lirası olarak değeri nedir? 4. 2008 yılında Zonguldak İlinin: a) Genel bütçeden almış olduğu payın Türk Lirası olarak değeri nedir? b) Genel bütçeye yapmış olduğu katkının Türk Lirası olarak değeri nedir? 5. 2009 yılında Zonguldak İlinin: a) Genel bütçeden almış olduğu payın Türk Lirası olarak değeri nedir? b) Genel bütçeye yapmış olduğu katkının Türk Lirası olarak değeri nedir? Ali İhsan Köktürk CHP Zonguldak Milletvekili - 4 2 5 -
Sayfa 140 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 16.-Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Zonguldak'ın genel bütçeye katkısına ve aldığı paya ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevabı (7/11971) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını dilerim. ı 1. 2005 yılında Zonguldak İlinin: a) Genel bütçeden almış olduğu payın Türk Lirası olarak değeri nedir? b) Genel bütçeye yapmış olduğu katkının Türk Lirası olarak değeri nedir? 2. 2006 yılında Zonguldak İlinin: a) Genel bütçeden almış olduğu paym Türk Lirası olarak değeri nedir? b) Genel bütçeye yapmış olduğu katkının Türk Lirası olarak değeri nedir? 3. 2007 yılında Zonguldak İlinin: a) Genel bütçeden almış olduğu payın Türk Lirası olarak değeri nedir? b) Genel bütçeye yapmış olduğu katkının Türk Lirası olarak değeri nedir? 4. 2008 yılında Zonguldak İlinin: a) Genel bütçeden almış olduğu payın Türk Lirası olarak değeri nedir? b) Genel bütçeye yapmış olduğu katkının Türk Lirası olarak değeri nedir? 5. 2009 yılında Zonguldak İlinin: a) Genel bütçeden almış olduğu payın Türk Lirası olarak değeri nedir? b) Genel bütçeye yapmış olduğu katkının Türk Lirası olarak değeri nedir? Ali İhsan Köktürk CHP Zonguldak Milletvekili - 4 2 5 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 Sayı : Konu: T.C MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü B.07.0.MGM.0.32 Zonguldak Milletvekili Sayın Ali İhsan KÖKTÜRK'ün Soru Önergesi 1 7 .02.2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: a) 26.01.2010 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/11971-19224/40690 sayılı yazınız. b) Başbakanlığın 28/01/2010 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-182-9/350 sayılı yazısı. İlgi (a) yazı ekindeki Zonguldak Milletvekili Sayın Ali İhsan KÖKTÜRK'e ait 7/11971 esas numaralı yazılı soru önergesiyle Sayın Başbakanımızca cevaplanması istenen hususlara ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir, önergede sorulan 2005-2009 yıllan arasında Zonguldak ilinde genel bütçe geliri olarak tahsil edilen tutarlar ile aynı dönemde genel bütçeden Zonguldak ilinde yapılan giderler ve genel bütçeden il dahilindeki mahalli idarelere aktarılan tutarlardan oluşan Zonguldak ilinin genel bütçeden aldığı pay toplamı aşağıdaki gibidir. Yıh/Tutan (TL) Zonguldak İlinde Tahsil Edilen Toplam Genel Bütçe Geliri Zonguldak İlinde Genel Bütçeden Yapılan Giderler Zonguldak İlindeki Mahalli İdarelere Genel Bütçeden Aktarılan Paylar Zonguldak İlinin Genel Bütçeden Aldığı Toplam Pay 2005 891.908 000.- 382.466.000.- 54.180.000.- 436.646.000.- 2006 1.113.212.000.- 1 464-301.000.- 54.398.000.- 518.699.000.- 2007 1.026.856.000.- 536.856.000.- 60.754.000.- • 597.610.000> 2008 1.202.289.000.- 602.167.000.- 70.994.000.-. 673,161.000.- 2009 743.154.000.- 686.829.000.- 82.678.000.- 769.507.000.- Bilgi ve gereğini arz ederim. S ^ Ş E K * ^ Maliye Bakanı - 4 2 6 -
Sayfa 141 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 Sayı : Konu: T.C MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü B.07.0.MGM.0.32 Zonguldak Milletvekili Sayın Ali İhsan KÖKTÜRK'ün Soru Önergesi 1 7 .02.2010 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: a) 26.01.2010 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/11971-19224/40690 sayılı yazınız. b) Başbakanlığın 28/01/2010 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-182-9/350 sayılı yazısı. İlgi (a) yazı ekindeki Zonguldak Milletvekili Sayın Ali İhsan KÖKTÜRK'e ait 7/11971 esas numaralı yazılı soru önergesiyle Sayın Başbakanımızca cevaplanması istenen hususlara ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir, önergede sorulan 2005-2009 yıllan arasında Zonguldak ilinde genel bütçe geliri olarak tahsil edilen tutarlar ile aynı dönemde genel bütçeden Zonguldak ilinde yapılan giderler ve genel bütçeden il dahilindeki mahalli idarelere aktarılan tutarlardan oluşan Zonguldak ilinin genel bütçeden aldığı pay toplamı aşağıdaki gibidir. Yıh/Tutan (TL) Zonguldak İlinde Tahsil Edilen Toplam Genel Bütçe Geliri Zonguldak İlinde Genel Bütçeden Yapılan Giderler Zonguldak İlindeki Mahalli İdarelere Genel Bütçeden Aktarılan Paylar Zonguldak İlinin Genel Bütçeden Aldığı Toplam Pay 2005 891.908 000.- 382.466.000.- 54.180.000.- 436.646.000.- 2006 1.113.212.000.- 1 464-301.000.- 54.398.000.- 518.699.000.- 2007 1.026.856.000.- 536.856.000.- 60.754.000.- • 597.610.000> 2008 1.202.289.000.- 602.167.000.- 70.994.000.-. 673,161.000.- 2009 743.154.000.- 686.829.000.- 82.678.000.- 769.507.000.- Bilgi ve gereğini arz ederim. S ^ Ş E K * ^ Maliye Bakanı - 4 2 6 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 Mersin ili Bozyazı ilçesi 2008 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre nüfusu 26.336 olarak belirlenmiş, Akdeniz kumsallarından başlayarak Toroslar'ın zirvelerine kadar yayılan bir ilçemizdir. Ekonomisi ve istihdamı ağırlıklı olarak tarıma dayanan ilçelerimiz arasındadır. Muz, domates, kabak, patlıcan, biber, fasulye, portakal ve limon Öne Çıkan ürünlerimizdir. Tanmsal ürünler için büyük önem arz eden sulama yaünmlaruıın diğer ilçelerimizle birlikte bu ilçemizde de arttırılması gerekmektedir. İlçede sulama yatırımları ile ilgili olarak; 1. Bakanlığınızca yürütülen Bozyazı ilçesi Akcami Elektropompaj Sulama Tesisi projesi ne aşamadadır? 2. Bozyazı ilçesi sulama yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? 3. Bakanlığınızın Bozyazı ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek aynlmıştır? 4. İlçenin sosyoekonomik durumunun iyileştirilmesiyle ilgili olarak bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? - 4 2 7 - 17.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Bozyazı ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı VeyselEroğlu'nun cevabı (7/11989) TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 13/01/2010
Sayfa 142 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 Mersin ili Bozyazı ilçesi 2008 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre nüfusu 26.336 olarak belirlenmiş, Akdeniz kumsallarından başlayarak Toroslar'ın zirvelerine kadar yayılan bir ilçemizdir. Ekonomisi ve istihdamı ağırlıklı olarak tarıma dayanan ilçelerimiz arasındadır. Muz, domates, kabak, patlıcan, biber, fasulye, portakal ve limon Öne Çıkan ürünlerimizdir. Tanmsal ürünler için büyük önem arz eden sulama yaünmlaruıın diğer ilçelerimizle birlikte bu ilçemizde de arttırılması gerekmektedir. İlçede sulama yatırımları ile ilgili olarak; 1. Bakanlığınızca yürütülen Bozyazı ilçesi Akcami Elektropompaj Sulama Tesisi projesi ne aşamadadır? 2. Bozyazı ilçesi sulama yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? 3. Bakanlığınızın Bozyazı ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek aynlmıştır? 4. İlçenin sosyoekonomik durumunun iyileştirilmesiyle ilgili olarak bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? - 4 2 7 - 17.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, Bozyazı ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı VeyselEroğlu'nun cevabı (7/11989) TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 13/01/2010 TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 Çavre vt Orman T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-141 Konu : Yazılı Soru önergesi 16/02/2010 931 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 26.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR' ın 7/11989 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. Arz ederim. MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR' IN 7/11989 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NTN CEVABI SORU 1. Bakanlığınızca yürütülen Bozyazı İlçesi Âkcami Elektropompaj Sulama Tesisi projesi ne aşamadadır? CEVAP 1. Söz konusu Proje, Mersin İl özel idaresi tarafından yürütülmektedir. SORU 2. Bozyazı ilçesi sulama yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? CEVAP 2. Bozyazı İlçesi, "Akkaya Köyü Arazisi Aksaz Deresi Taşkın Koruma" işinde 2009 yılında 1.667.692-TL harcama yapılmıştır. SORU 3. Bakanlığınızın Bozyazı ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? SORU 4. İlçenin sosyoekonomik durumunun iyileştirilmesiyle ilgili olarak bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? CEVAP 3,4. Bozyazı İlçesine ilişkin olarak; 2010 Yılı Yatırım Programı ve Uygulama Planında devam eden veya tamamlanacak proje yer almamaktadır. EK Bakan Cevabi yazı - 4 2 8 -
Sayfa 143 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 Çavre vt Orman T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği - Bilgi Edinme Birimi Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-141 Konu : Yazılı Soru önergesi 16/02/2010 931 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi : TBMM'nin 26.01.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde alınan, Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR' ın 7/11989 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. Arz ederim. MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ŞANDIR' IN 7/11989 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NTN CEVABI SORU 1. Bakanlığınızca yürütülen Bozyazı İlçesi Âkcami Elektropompaj Sulama Tesisi projesi ne aşamadadır? CEVAP 1. Söz konusu Proje, Mersin İl özel idaresi tarafından yürütülmektedir. SORU 2. Bozyazı ilçesi sulama yatırımlarıyla ilgili olarak Bakanlığınızca 2009 yılı içinde hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmalar için ne kadar harcama yapılmıştır? CEVAP 2. Bozyazı İlçesi, "Akkaya Köyü Arazisi Aksaz Deresi Taşkın Koruma" işinde 2009 yılında 1.667.692-TL harcama yapılmıştır. SORU 3. Bakanlığınızın Bozyazı ilçemizde 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili çalışma programı nedir? Bu faaliyetler için ne kadar ödenek ayrılmıştır? SORU 4. İlçenin sosyoekonomik durumunun iyileştirilmesiyle ilgili olarak bu projelerin gerçekleşme takvimi nasıldır? CEVAP 3,4. Bozyazı İlçesine ilişkin olarak; 2010 Yılı Yatırım Programı ve Uygulama Planında devam eden veya tamamlanacak proje yer almamaktadır. EK Bakan Cevabi yazı - 4 2 8 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 18.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, istihdam şekillerine göre öğretmen sayılarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/12024) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA Aşağıdaki sorulanının, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından Anayasanın 98 ve İç tüzüğün 96.Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılma; ederim. 13.01.2010 saygılannmjarz Sdtahaitin DEMİRTAŞ Diyarbakır Milletvekili Eğitim-öğretim hizmetlerinin hiç kuşkusuz en önemli faktörü öğretmenlerdir, öğretmenlerin hangi baslıklar altında istihdam edildikleri, özlük haklarının nasıl düzenlendiğini bilmek hem eğitim kalitesini anlama hem de var olan eğitim sisteminin ne durumda olduğunu ve ne yöne kaymakta olduğunu tahmin etme açısından önemli bilgiler vermektedir. Bugün 657 sayılı Devlet Memurlan-Kanunun 4/A bendine göre istihdam edilen kadrolu, aynı kanunun 4/B veya 4/C bendine göre istihdam edilen sözleşmeli, yine aynı kanunun 86. maddesine göre istihdam edilen vekil, Milli Eğitim Bakanlığının Yönetici ve öğretmenlerin Ders ve Ek ders Saatlerine İlişkin karann 9. maddesi kapsamında görevlendirilen ücretli olmak üzere aynı işi yapan fakat birbirinden tamamen farklı hak-yetki-güvenceye sahip öğretmenlere yol açan istihdam biçimleri bulunmaktadır. Bu uygulamanın doğrudan istihdam edilen öğretmenler üzerinde yarattığı olumsuz etkiler kadar istihdam türlerinin dağılımının yoğunlaştığı bölgeler, iller, ilçeler hatta okullar Üzerinde yaratığı etkiler ve farklılaştırmalar da söz konusudur. Milli Eğitim sisteminde farklı istihdam türlerinin yarattığı sorunlann bilimsel tespiti ve getirilecek öneriler hiç şüphesiz sisteminin daha nitelikli hale dönüşmesine büyük katkılar sağlayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı il ve ilçelerde iş güvencesiz istihdam edilen öğretmen (ücretli, vekil vb.) sayılannı yayınlamamaktadır. Bu sayılar farklı istihdam türlerinin, eğitimin kalitesi ve niteliğinin bölgeler, iller düzeyindeki farklılaşmalar üzerindeki etkilerinin ortaya konulmasında büyük öneme sahiptir. Bu genel gerekçe çerçevesinde; 1. Bakanlığınızda kaç farklı statüde öğretmen istihdam edilmektedir? 2. İstihdam türlerine göre öğretmenlerin Türkiye Genelindeki dağılımı nedir? 3. İstihdam türlerine göre öğretmenlerin Bölgeler düzeyindeki dağılımı nedir? 4. İstihdam türlerine göre özellikle ücretli ve vekil öğretmenlerin iller düzeyinde dağılımı nedir? - 4 2 9 -
Sayfa 144 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2 0 1 0 18.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, istihdam şekillerine göre öğretmen sayılarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu 'nun cevabı (7/12024) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA Aşağıdaki sorulanının, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU tarafından Anayasanın 98 ve İç tüzüğün 96.Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılma; ederim. 13.01.2010 saygılannmjarz Sdtahaitin DEMİRTAŞ Diyarbakır Milletvekili Eğitim-öğretim hizmetlerinin hiç kuşkusuz en önemli faktörü öğretmenlerdir, öğretmenlerin hangi baslıklar altında istihdam edildikleri, özlük haklarının nasıl düzenlendiğini bilmek hem eğitim kalitesini anlama hem de var olan eğitim sisteminin ne durumda olduğunu ve ne yöne kaymakta olduğunu tahmin etme açısından önemli bilgiler vermektedir. Bugün 657 sayılı Devlet Memurlan-Kanunun 4/A bendine göre istihdam edilen kadrolu, aynı kanunun 4/B veya 4/C bendine göre istihdam edilen sözleşmeli, yine aynı kanunun 86. maddesine göre istihdam edilen vekil, Milli Eğitim Bakanlığının Yönetici ve öğretmenlerin Ders ve Ek ders Saatlerine İlişkin karann 9. maddesi kapsamında görevlendirilen ücretli olmak üzere aynı işi yapan fakat birbirinden tamamen farklı hak-yetki-güvenceye sahip öğretmenlere yol açan istihdam biçimleri bulunmaktadır. Bu uygulamanın doğrudan istihdam edilen öğretmenler üzerinde yarattığı olumsuz etkiler kadar istihdam türlerinin dağılımının yoğunlaştığı bölgeler, iller, ilçeler hatta okullar Üzerinde yaratığı etkiler ve farklılaştırmalar da söz konusudur. Milli Eğitim sisteminde farklı istihdam türlerinin yarattığı sorunlann bilimsel tespiti ve getirilecek öneriler hiç şüphesiz sisteminin daha nitelikli hale dönüşmesine büyük katkılar sağlayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı il ve ilçelerde iş güvencesiz istihdam edilen öğretmen (ücretli, vekil vb.) sayılannı yayınlamamaktadır. Bu sayılar farklı istihdam türlerinin, eğitimin kalitesi ve niteliğinin bölgeler, iller düzeyindeki farklılaşmalar üzerindeki etkilerinin ortaya konulmasında büyük öneme sahiptir. Bu genel gerekçe çerçevesinde; 1. Bakanlığınızda kaç farklı statüde öğretmen istihdam edilmektedir? 2. İstihdam türlerine göre öğretmenlerin Türkiye Genelindeki dağılımı nedir? 3. İstihdam türlerine göre öğretmenlerin Bölgeler düzeyindeki dağılımı nedir? 4. İstihdam türlerine göre özellikle ücretli ve vekil öğretmenlerin iller düzeyinde dağılımı nedir? - 4 2 9 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/1108 17/02/2010 Konu : Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi :26.01.2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazı. Diyarbakır Milletvekili Sayın Selahattin DEMIRTAŞ'ın, "İstihdam şekillerine göre öğretmen sayılarına ilişkin" İlgi yazı eki 7/12024 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında görev yapan öğretmenler bakımından Bakanlığımızda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamında kadrolu öğretmen ve 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olmak üzere iki statüde öğretmen istihdam edilmekle birlikte, ayrıca, öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı alanlarda geçici olarak "Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" çerçevesinde il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına ders ücreti karşılığında da ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılmaktadır. İstihdam türlerine göre Türkiye genelinde; 29.01.2010 tarihli MEBBİS Norm İşlemleri Modülü verilerine göre; 549.934 kadrolu öğretmen, 68.053 sözleşmeli öğretmen, 61.551 de ücretli öğretmen görev yapmaktadır. Aralık 2009'da atanan kadrolu öğretmenler ile görevlendirilen sözleşmeli öğretmenlerin millî eğitim müdürlüklerince göreve başlatılma ve MEBBİS özlük Modülü'ne kaydetme işlemleri devam etmektedir. İstihdam türlerine göre öğretmenlerin bölgeler düzeyinde dağılımını içeren liste ile ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenlerin iller bazındaki dağılımım içeren liste ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim. EK/EKLER: MÜH Eğitim Bakanı 1-Liste BAKANLIĞIMIZ KADROLARINDA G Ö R E V Y A P A N Ö Ğ R E T M E N L E R İ N B Ö L G E L E R E GÖRE S A Y I S A L DAĞILIMI (29 /01 /2010) I^ÖNETicr- Bttf ırdımcıs ı , Müdür A k d e n i z B ö l g e s i 6 .813 7 6 . 9 2 9 5 .205 9.676 D o ğ u Anadolu Bö lges i 4 .198 4 5 . 5 6 2 18 .273 7.148 Ege Bölges i 6 .939 7 6 . 4 8 7 5 .346 6.033 Güneydoğu Anadolu B ö l g e s i 4 . 276 50 .267 13 .355 8.441 İç Anadolu B ö l g e s i 9 .246 103 .069 5 .864 8.261 Karadeniz Bö lges i 7 .427 69 .544 7 .915 5.382 Marmara Bölges i 12 .282 127.383 12.095 16.6.10 Bakanlık 693 0 0 • s 4 3 0 -
Sayfa 145 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.08.0.SGB.0.73.02.00/1108 17/02/2010 Konu : Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi :26.01.2010 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-19236 sayılı yazı. Diyarbakır Milletvekili Sayın Selahattin DEMIRTAŞ'ın, "İstihdam şekillerine göre öğretmen sayılarına ilişkin" İlgi yazı eki 7/12024 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında görev yapan öğretmenler bakımından Bakanlığımızda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamında kadrolu öğretmen ve 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olmak üzere iki statüde öğretmen istihdam edilmekle birlikte, ayrıca, öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı alanlarda geçici olarak "Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" çerçevesinde il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına ders ücreti karşılığında da ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılmaktadır. İstihdam türlerine göre Türkiye genelinde; 29.01.2010 tarihli MEBBİS Norm İşlemleri Modülü verilerine göre; 549.934 kadrolu öğretmen, 68.053 sözleşmeli öğretmen, 61.551 de ücretli öğretmen görev yapmaktadır. Aralık 2009'da atanan kadrolu öğretmenler ile görevlendirilen sözleşmeli öğretmenlerin millî eğitim müdürlüklerince göreve başlatılma ve MEBBİS özlük Modülü'ne kaydetme işlemleri devam etmektedir. İstihdam türlerine göre öğretmenlerin bölgeler düzeyinde dağılımını içeren liste ile ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenlerin iller bazındaki dağılımım içeren liste ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim. EK/EKLER: MÜH Eğitim Bakanı 1-Liste BAKANLIĞIMIZ KADROLARINDA G Ö R E V Y A P A N Ö Ğ R E T M E N L E R İ N B Ö L G E L E R E GÖRE S A Y I S A L DAĞILIMI (29 /01 /2010) I^ÖNETicr- Bttf ırdımcıs ı , Müdür A k d e n i z B ö l g e s i 6 .813 7 6 . 9 2 9 5 .205 9.676 D o ğ u Anadolu Bö lges i 4 .198 4 5 . 5 6 2 18 .273 7.148 Ege Bölges i 6 .939 7 6 . 4 8 7 5 .346 6.033 Güneydoğu Anadolu B ö l g e s i 4 . 276 50 .267 13 .355 8.441 İç Anadolu B ö l g e s i 9 .246 103 .069 5 .864 8.261 Karadeniz Bö lges i 7 .427 69 .544 7 .915 5.382 Marmara Bölges i 12 .282 127.383 12.095 16.6.10 Bakanlık 693 0 0 • s 4 3 0 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 2009/2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARINA AİT İLLER BAZINDA ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SAYILARI (29/01/2010) mm 2009 /2010] Ücret l i" : ö ğ r e t m e n ; 'İLKç^ujj 2009/2010" Oğre^rien--- 1 Adana 1726 42 Konya 1537 2 Adıyaman 3 5 2 43 Kütahya 211 3 Afyonkarahisar 563 44 Malatya 4 6 6 4 J&ı 847 45 Manisa 994 5 Amasya 2 2 2 46 Kahramanmaraş 8 İ 8 6 j t o k a r a 2765 47 Mardin 732 7 Antalya 1848 48 Muğla 536 8 Artvin 161 49 Muş *777 9 Aydın _ 527 50 Nevşehir 90 10 Balıkesir 520 51 Niğde 173 n Bilecik 219 52 Ordu 327 12 Bingöl 342 53 Rize 288 13 Bitlis 502 54 Sakarya 1108 14 Bolu ; 298 55 Samsun 767 15 Burdur 2 2 9 56 Siirt 306 16 Bursa 2 3 7 9 57 Sinop 187 17 Çanakkale 292 58 Sivas 528 18 Çankırı 92 59 Tekirdağ 1169 19 Çorum 308 60 Tokat 2 8 2 20 Denizli 996 61 " Trabzon 621 21 Diyarbakır , 1875 6 2 Tunceli 52 22 Edirne 243 63 Şanlıurfa 2 8 4 6 23 Elazığ 2 0 8 64 Uşak " " 143 24 Erzincan 63 65 Van 1444 25. Erzurum 624 ~ 66 Yozgat 319 26~ Eskişehir 7 0 2 . 67 Zonguldak 597 2 7 Gaziantep 1444 68 Aksaray 501 2 8 Giresun 299 69 Bayburt 71 2 9 Gümüşhane 86 70 Karaman 2 0 0 3 0 Hakkari 588 71 Kırıkkale 151 31 Hatay 2904 72 Batman 774 3 2 " ' " İsparta 346 73 Şırnak 455 33 Mersin 1394 74 Bartın 71 34 İstanbul 8493 75 Ardahan 9 8 35 izmir 2063 76 J£d ır 273 3 6 Kars 409 77 Yalova 121 37 Kastamonu 173 78 Karabük 91 38 Kayseri 1136 7 9 Kilis 112 3 9 Kırklareli 320 80 Osmaniye 411 4 0 Kırşehir 67 81 Düzce 533 4 1 . Kocaeli 1746 T o p l a m ^ , !'£ ; . 61 .551 - 4 3 1 -
Sayfa 146 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 2009/2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARINA AİT İLLER BAZINDA ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SAYILARI (29/01/2010) mm 2009 /2010] Ücret l i" : ö ğ r e t m e n ; 'İLKç^ujj 2009/2010" Oğre^rien--- 1 Adana 1726 42 Konya 1537 2 Adıyaman 3 5 2 43 Kütahya 211 3 Afyonkarahisar 563 44 Malatya 4 6 6 4 J&ı 847 45 Manisa 994 5 Amasya 2 2 2 46 Kahramanmaraş 8 İ 8 6 j t o k a r a 2765 47 Mardin 732 7 Antalya 1848 48 Muğla 536 8 Artvin 161 49 Muş *777 9 Aydın _ 527 50 Nevşehir 90 10 Balıkesir 520 51 Niğde 173 n Bilecik 219 52 Ordu 327 12 Bingöl 342 53 Rize 288 13 Bitlis 502 54 Sakarya 1108 14 Bolu ; 298 55 Samsun 767 15 Burdur 2 2 9 56 Siirt 306 16 Bursa 2 3 7 9 57 Sinop 187 17 Çanakkale 292 58 Sivas 528 18 Çankırı 92 59 Tekirdağ 1169 19 Çorum 308 60 Tokat 2 8 2 20 Denizli 996 61 " Trabzon 621 21 Diyarbakır , 1875 6 2 Tunceli 52 22 Edirne 243 63 Şanlıurfa 2 8 4 6 23 Elazığ 2 0 8 64 Uşak " " 143 24 Erzincan 63 65 Van 1444 25. Erzurum 624 ~ 66 Yozgat 319 26~ Eskişehir 7 0 2 . 67 Zonguldak 597 2 7 Gaziantep 1444 68 Aksaray 501 2 8 Giresun 299 69 Bayburt 71 2 9 Gümüşhane 86 70 Karaman 2 0 0 3 0 Hakkari 588 71 Kırıkkale 151 31 Hatay 2904 72 Batman 774 3 2 " ' " İsparta 346 73 Şırnak 455 33 Mersin 1394 74 Bartın 71 34 İstanbul 8493 75 Ardahan 9 8 35 izmir 2063 76 J£d ır 273 3 6 Kars 409 77 Yalova 121 37 Kastamonu 173 78 Karabük 91 38 Kayseri 1136 7 9 Kilis 112 3 9 Kırklareli 320 80 Osmaniye 411 4 0 Kırşehir 67 81 Düzce 533 4 1 . Kocaeli 1746 T o p l a m ^ , !'£ ; . 61 .551 - 4 3 1 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 19.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, RTÜK'ün verdiği cezalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 'ın cevabı (7/12040) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanması isteğimi bilgilerinize sunarım. Saygılarımla. 18 Ocak 2010 1- RTÜK, Adalet ve Kalkınma, Partisi'nin iktidara gelmesinden bu yana kaç televizyona ne kadar ceza vermiştir? 2- Bu cezaların dökümü nasıldır? 3- RTÜK, bu soruları yönelttiğim gün itibariyle son olarak, usta sanatçı Levent Kırca'nın 14 Kasım 2009 günü yayımlanan "Olacak O Kadar" programı neden\y\e Fox TV'yi cezalandırdı. Bu ceza, kamuoyunda yoğun bir tepkiyle karşılandı. Bu tepkileri nasıl karşılıyorsunuz? 4- Levent Kırca'nın programı nedeniyle Fox TV'ye verilen cezayı, adına "demokratik" denilen "açılım" süreciyle bağdaştırabilmek mümkün müdür? 5- Fox TVye verilen cezanın; sanat, sanatçı ve eleştiri özgürlüğüne getirilen bir kısıtlama, dolayısıyla bundan sonraki programlara yönelik bir ön sansür olduğu görüşüne katılıyor musunuz? 6- Medyaya sansür anlamına gelen bu tür kısıtlamaların, engellemelerin önlenmesi yolunda bir adım atılacak mıdır? Süleyman Yağız DSP İstanbul Milletvekili - 4 3 2 -
Sayfa 147 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 19.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız'ın, RTÜK'ün verdiği cezalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 'ın cevabı (7/12040) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanması isteğimi bilgilerinize sunarım. Saygılarımla. 18 Ocak 2010 1- RTÜK, Adalet ve Kalkınma, Partisi'nin iktidara gelmesinden bu yana kaç televizyona ne kadar ceza vermiştir? 2- Bu cezaların dökümü nasıldır? 3- RTÜK, bu soruları yönelttiğim gün itibariyle son olarak, usta sanatçı Levent Kırca'nın 14 Kasım 2009 günü yayımlanan "Olacak O Kadar" programı neden\y\e Fox TV'yi cezalandırdı. Bu ceza, kamuoyunda yoğun bir tepkiyle karşılandı. Bu tepkileri nasıl karşılıyorsunuz? 4- Levent Kırca'nın programı nedeniyle Fox TV'ye verilen cezayı, adına "demokratik" denilen "açılım" süreciyle bağdaştırabilmek mümkün müdür? 5- Fox TVye verilen cezanın; sanat, sanatçı ve eleştiri özgürlüğüne getirilen bir kısıtlama, dolayısıyla bundan sonraki programlara yönelik bir ön sansür olduğu görüşüne katılıyor musunuz? 6- Medyaya sansür anlamına gelen bu tür kısıtlamaların, engellemelerin önlenmesi yolunda bir adım atılacak mıdır? Süleyman Yağız DSP İstanbul Milletvekili - 4 3 2 - TBMM B: 64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 T.C. DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI Sayı : B.02.0.002-031-178 19/02/2010 Konu : Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi BaşkanlığYnın 02/02/2010 tarihli ve KAN.KAR.MD. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/12040-19284/40813 sayılı yazısı. b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 05/02/2010 tarihli ve B.02. 0.KKG.0.12/106-183-21/459 sayılı yazısı. c) 15/02/2010 tarihli ve A.01.1.RTÜ.0.01.01.00-045.02/1522 sayılı yazı. İlgi (a) yazınız gereği, İstanbul Milletvekili Sayın Süleyman YAĞIZ tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/12040 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili Bakanlığım ilişkili kuruluşu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığından alınan ilgi (c) cevabi yazı ekte gönderilmektedir. • Bilgilerinize arz ederim. EKLER: 1- İlgi (c) cevabi yazı ve eki - 4 3 3 -
Sayfa 148 -
TBMM B: 64 2 3 . 2 . 2 0 1 0 T.C. DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI Sayı : B.02.0.002-031-178 19/02/2010 Konu : Soru önergesi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi BaşkanlığYnın 02/02/2010 tarihli ve KAN.KAR.MD. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/12040-19284/40813 sayılı yazısı. b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 05/02/2010 tarihli ve B.02. 0.KKG.0.12/106-183-21/459 sayılı yazısı. c) 15/02/2010 tarihli ve A.01.1.RTÜ.0.01.01.00-045.02/1522 sayılı yazı. İlgi (a) yazınız gereği, İstanbul Milletvekili Sayın Süleyman YAĞIZ tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/12040 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili Bakanlığım ilişkili kuruluşu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığından alınan ilgi (c) cevabi yazı ekte gönderilmektedir. • Bilgilerinize arz ederim. EKLER: 1- İlgi (c) cevabi yazı ve eki - 4 3 3 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU Hukuk Müşavirliği Sayı : A.Ol.l.RTÜ.0.01.01.00-045.02/1522 15/02/2010 Konu : Hukuki Görüşler DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA (Sn. Bülent ARINÇ) ligi : 08/02/2010 tarih ve 178 sayılı yazınız. İstanbul Milletvekili Süleyman YAĞIZ tarafından verilen 7/12040 sayılı soru önergesine ilişkin cevaplarımız aşağıda arz edilmektedir. 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanunun 4'ncü maddesinde radyo, televizyon yayınlarının hukukun üstünlüğüne, Anayasanın genel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere, milli güvenliğe ve genel ahlaka uygun olarak kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde yapılacağı düzenlenerek aynı maddede, (a) bendinden (z) bendine kadar, yayın kuruluşlarının yayınlarında uymalan gereken ilkeler sayılmıştır. Yine aynı Kanunun 33'ncü maddesinde de 4'ncü maddede belirlenen yayın ilkeleri ile Kanunda belirtilen diğer esaslara uyulmaması halinde uygulanacak cezalar uyarı, para cezası, durdurma ve iptal şeklinde kademeli olarak belirlenmiş ve yayınların denetimi ve müeyyide!endirilmesi ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu görevli ve yetkili kılınmıştır. Üst Kurul 3984 sayılı Kanunun 5'nci maddesinde belirlediği şekliyle özerk ve tarafsız olarak Kanunun verdiği görev ve yetki çerçevesinde Radyo ve Televizyon yayınlarını 3984 sayılı Kanun hükümlerine uygunluğu açısından yayınlanmasından sonra denetlemekte ve Kanuna aykırı olduğu tespit edilen yayınlarla ilgili müeyyide uygulamaktadır. Üst Kurulun bütün kararlarına karşı idari yargı yolu da açıktır. Bu çerçevede Anayasa değişikliği sonrasında yeniden oluşturulan Üst Kurul, göreve başladığı 15/07/2005 tarihinden bu güne ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan kuruluşlara 1103 uyan, 227 program durdurma ve 123 para cezası olmak üzere toplam 1453 ceza uygulanmasına karar vermiştir. Fox TV'de 14 Kasım 2009 günü yayınlanan "Olacak O Kadar" adlı programa 3984 sayılı Kanunun 4'ncü maddesinin; (h) bendinde yer alan; "Türkçenin; özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma dili olarak kullanılması; millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak çağdaş kültür, eğitim ve bilim dili halinde gelişmesinin sağlanması", (s) bendinde yer alan; "Program hizmetlerinin bütün unsurlarının insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olması", (z) bendinde yer alan;"Gençlerin ve çocuklann fiziksel, zihinsel ve ahlakî gelişimini zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması" ilkelerini ihlal etmesi nedeniyle uyarı cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Üst Kurul'un yayın kuruluşlarının yayınları üzerindeki denetimi programların yayınlanmasından sonra söz konusu olup, Üst Kurul kararlarının tamamı yargı denetimine tabidir. Bu bakımdan uygulanan müeyyide kararlarının sansür olarak nitelendirilmesine olanak bulunmamaktadır. Bilgilerinize arz ederim. i - 4 3 4 -
Sayfa 149 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU Hukuk Müşavirliği Sayı : A.Ol.l.RTÜ.0.01.01.00-045.02/1522 15/02/2010 Konu : Hukuki Görüşler DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA (Sn. Bülent ARINÇ) ligi : 08/02/2010 tarih ve 178 sayılı yazınız. İstanbul Milletvekili Süleyman YAĞIZ tarafından verilen 7/12040 sayılı soru önergesine ilişkin cevaplarımız aşağıda arz edilmektedir. 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanunun 4'ncü maddesinde radyo, televizyon yayınlarının hukukun üstünlüğüne, Anayasanın genel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere, milli güvenliğe ve genel ahlaka uygun olarak kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde yapılacağı düzenlenerek aynı maddede, (a) bendinden (z) bendine kadar, yayın kuruluşlarının yayınlarında uymalan gereken ilkeler sayılmıştır. Yine aynı Kanunun 33'ncü maddesinde de 4'ncü maddede belirlenen yayın ilkeleri ile Kanunda belirtilen diğer esaslara uyulmaması halinde uygulanacak cezalar uyarı, para cezası, durdurma ve iptal şeklinde kademeli olarak belirlenmiş ve yayınların denetimi ve müeyyide!endirilmesi ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu görevli ve yetkili kılınmıştır. Üst Kurul 3984 sayılı Kanunun 5'nci maddesinde belirlediği şekliyle özerk ve tarafsız olarak Kanunun verdiği görev ve yetki çerçevesinde Radyo ve Televizyon yayınlarını 3984 sayılı Kanun hükümlerine uygunluğu açısından yayınlanmasından sonra denetlemekte ve Kanuna aykırı olduğu tespit edilen yayınlarla ilgili müeyyide uygulamaktadır. Üst Kurulun bütün kararlarına karşı idari yargı yolu da açıktır. Bu çerçevede Anayasa değişikliği sonrasında yeniden oluşturulan Üst Kurul, göreve başladığı 15/07/2005 tarihinden bu güne ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan kuruluşlara 1103 uyan, 227 program durdurma ve 123 para cezası olmak üzere toplam 1453 ceza uygulanmasına karar vermiştir. Fox TV'de 14 Kasım 2009 günü yayınlanan "Olacak O Kadar" adlı programa 3984 sayılı Kanunun 4'ncü maddesinin; (h) bendinde yer alan; "Türkçenin; özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma dili olarak kullanılması; millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak çağdaş kültür, eğitim ve bilim dili halinde gelişmesinin sağlanması", (s) bendinde yer alan; "Program hizmetlerinin bütün unsurlarının insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olması", (z) bendinde yer alan;"Gençlerin ve çocuklann fiziksel, zihinsel ve ahlakî gelişimini zedeleyecek türden programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması" ilkelerini ihlal etmesi nedeniyle uyarı cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Üst Kurul'un yayın kuruluşlarının yayınları üzerindeki denetimi programların yayınlanmasından sonra söz konusu olup, Üst Kurul kararlarının tamamı yargı denetimine tabidir. Bu bakımdan uygulanan müeyyide kararlarının sansür olarak nitelendirilmesine olanak bulunmamaktadır. Bilgilerinize arz ederim. i - 4 3 4 - TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 Erkan AKÇAY Manisa Milletvekili Hükümetiniz tarafından 2008 yılında açıklanan GAP Eylem Planı'na göre; GAP kapsamında önceden 1 milyon 821 bin hektar olarak belirlenen sulama alanları 1 milyon 58 bin hektara düşürülmüştür. Bu kapsamda; 1- Türkiye ile Dicle ve Fırat'ın geçtiği ülkeler arasında sularla ilgili tartışmaların olduğu bir ortamda, 2008 yılında GAP Eylem Planı'nda sulanacak alanların düşürülmesini stratejik bir hata olarak değerlendiriyor musunuz? 2- Türkiye'nin GAP eylem planında sulanacak alanı 763 bin hektar düşürmesi Dicle ve Fırat Nehirlerinin geçtiği diğer ülkelerin Türkiye'den daha fazla su talep etmesine yol açacağını düşünüyor musunuz? T.C. DEVLET BAKANLIĞI (Sn. Dr. Cevdet YILMAZ) Sayı :B.02.0.011/0351 22/02/2010 Konu: Yazılı Soru önergesi 7/12048 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 02/02/2010 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/12048-19316/40858 sayılı yazısı. b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 05 Şubat 2010 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-183-29/468 savılı vazısı. İlgi (a)'da kayıdı yazıyla Başbakanlığa iletilen, ilgi (b)'de kayıtlı yazıyla Bakanlığımız koordinatörlüğünde cev'aplandınlması talep edilen Manisa Milletvekili Sayın Erkan AKÇAY'm Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/12048 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlar ile ilgili bilgiler ekte sunulmaktadır. (2 \ EKLER: 1) Soru önergesine ilişkin cevap Dr. Cevdet YILMAZ Devlet Bakanı - 4 3 5 - 20.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay 'ın, GAP kapsamındaki sulanacak alanların azaltılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz 'ın cevabı (7/12048) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 12.01.2010
Sayfa 150 -
TBMM B: 64 23 . 2 . 2010 Erkan AKÇAY Manisa Milletvekili Hükümetiniz tarafından 2008 yılında açıklanan GAP Eylem Planı'na göre; GAP kapsamında önceden 1 milyon 821 bin hektar olarak belirlenen sulama alanları 1 milyon 58 bin hektara düşürülmüştür. Bu kapsamda; 1- Türkiye ile Dicle ve Fırat'ın geçtiği ülkeler arasında sularla ilgili tartışmaların olduğu bir ortamda, 2008 yılında GAP Eylem Planı'nda sulanacak alanların düşürülmesini stratejik bir hata olarak değerlendiriyor musunuz? 2- Türkiye'nin GAP eylem planında sulanacak alanı 763 bin hektar düşürmesi Dicle ve Fırat Nehirlerinin geçtiği diğer ülkelerin Türkiye'den daha fazla su talep etmesine yol açacağını düşünüyor musunuz? T.C. DEVLET BAKANLIĞI (Sn. Dr. Cevdet YILMAZ) Sayı :B.02.0.011/0351 22/02/2010 Konu: Yazılı Soru önergesi 7/12048 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 02/02/2010 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/12048-19316/40858 sayılı yazısı. b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 05 Şubat 2010 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/106-183-29/468 savılı vazısı. İlgi (a)'da kayıdı yazıyla Başbakanlığa iletilen, ilgi (b)'de kayıtlı yazıyla Bakanlığımız koordinatörlüğünde cev'aplandınlması talep edilen Manisa Milletvekili Sayın Erkan AKÇAY'm Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/12048 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlar ile ilgili bilgiler ekte sunulmaktadır. (2 \ EKLER: 1) Soru önergesine ilişkin cevap Dr. Cevdet YILMAZ Devlet Bakanı - 4 3 5 - 20.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay 'ın, GAP kapsamındaki sulanacak alanların azaltılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz 'ın cevabı (7/12048) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA