En son güncellemeler 2 Aralık 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Mahkeme: DANIŞTAY (Mahkeme türü teknik nedenle yanlış tespit edilmiş olabilir; karar metni esas alınmalıdır.)
  • Daire: 2. Daire
  • Esas No: 2009/3951
  • Karar No: 2012/6310
  • Karar Tarihi: 18.10.2012
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

2. Daire 2009/3951 E., 2012/6310 K., 18.10.2012 T.

OKUL MÜDÜRÜ

NAKLEN ATAMA

CEZALARIN AĞIRLIK VE NİTELİĞİ

"İçtihat Metni"

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : … adına Eğitim Ve Bilim Emekçileri Sendikası

Vekili                 :  Av. …

Karşı Taraf        :  Ankara Valiliği

İsteğin Özeti     :  Ankara  12. İdare  Mahkemesi'nin 9.4.2009  günlü, E:2008/902; K:2009/431 sayılı kararının davacı tarafından dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti    :  Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi :  Hamza Akkaya

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Şule Tataroğlu

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava, Ankara İli, Keçiören İlçesi, Pursaklar … İlköğretim Okulu Müdürü olan davacının, aynı İl, Bala İlçesi, … Köyü İlköğretim Okulu'na aynı unvanla atanmasına ilişkin 25.03.2008 günlü davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 12.İdare Mahkemesi'nin 09.04.2009 günlü ve E:2008/902, K:2009/431 sayılı kararıyla, davacı hakkında Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yapılan şikayet üzerine Valilik makamının 20.08.2007 tarihli, 5523 sayılı ve 05.11.2007 tarihli, 7170 sayılı disiplin soruşturması olurları ile soruşturma açıldığı, düzenlenen 07.01.2008 tarihli ve 410/01-03 sayılı soruşturma raporunda; 2006-2007 eğitim-öğretim yılında okul müdürünün görevleri arasında olmadığı halde boya-badana işleri, tiyatro ve çeşitli gösteriler, öğrenci taşıma sözleşmesi gibi okulun parasal işlerine müdahale ettiğinin ve kendi isteği yönünde faaliyetler sürdürdüğünün; yine 2006-2007 eğitim-öğretim yılında okulun aidat, kantin, servis taşımacılığı gibi gelir ve gider işlerine okul aile birliği ve diğer okul idarecilerini karıştırmadığının, tüm işleri kendisinin yürüttüğünün sabit olduğundan bahisle davacının disiplin yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-ı bendi gereğince 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasının, idari yönden 5442 sayılı Kanunun 8/C maddesi gereğince görev yeri değişikliği yapılarak, il içinde durumuna uygun bir okula okul müdürü olarak atanmasının teklif edildiği, mali yönden herhangi bir teklifte bulunulmadığı, bu rapora istinaden, davacının 08.02.2008 tarihli ve 2008/05 sayılı işlemle 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldığı, buna karşı açılan davanın Mahkemelerinin E:2008/330, K:2009/434 sayılı kararıyla reddedildiği, aynı raporda getirilen teklif doğrultusunda Ankara Valiliği'nin inha kararı sonrasında dava konusu 25.03.2008 tarihli ve 39848 sayılı işlemle Bala İlçesi … İlköğretim Okulu'na atamasının yapıldığı; bu durumda, dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler ile davacı hakkında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen raporun birlikte değerlendirilmesinden, okul müdürü olarak görev yapan davacının tutum ve davranışları nedeniyle eğitim ve öğretimin olumsuz yönde etkilenmesine neden olduğu kanaatine varıldığından, soruşturma raporunda getirilen teklif doğrultusunda tesis edilen görev yerinin değiştirilmesine ilişkin dava konusu işlemde, kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurların Kurumlarınca Görevlerinin ve Yerlerinin Değiştirilmesi" başlıklı 76. maddesinde kurumların, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri öngörülmüştür.

Öte yandan, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 8. maddesinin (C) fıkrasında, Valilerce lüzumu halinde İl içinde bütün memurların görev yerlerinin değiştirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Anılan maddelerle idarelere, kamu görevlilerinin kurum içinde veya başka yerlerdeki kadrolara atanmaları konusunda takdir yetkisi tanınmış ise de, idarelere tanınan takdir yetkisinin kullanımının mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu ve bu açıdan yargı denetimine tabi bulunduğu, ancak sözü edilen takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde bu durumun dava konusu idari işlemin sebep ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği hususu yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Pursaklar … İlköğretim Okulu'nda Müdür olarak görev yapan davacı hakkında düzenlenen 07.01.2008 tarihli ve 410/3 sayılı Soruşturma Raporunda, "2006-2007 yılından itibaren okulun aidat, kantin, servis gibi işlerine, gelir ve giderlerine Okul Aile Birliği ile diğer okul idarecilerini karıştırmadığı, her işi kendisinin yürüttüğü" iddialarının sübuta erdiğinden bahisle davacının disiplin yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-ı bendi gereğince 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldığı, idari yönden ise 5442 sayılı Kanunun 8/C maddesi gereğince görev yeri değişikliği yapılarak, il içinde durumuna uygun bir okula okul müdürü olarak atanması teklifinin getirildiği, bu teklif uyarınca dava konusu işlemle Bala İlçesi … İlköğretim Okulu'na atamasının yapıldığı anlaşılmıştır.

Memurların atanmasında aranan kamu yararı ve hizmet gerekleri kıstasının sebebi olarak gösterilen eylemler ve bu eylemlerin karşılığı olarak verilen cezaların ağırlık ve niteliğinin de gözönünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekmekte olup, dava konusu işlemin sebebi olarak gösterilen ve yukarıda izahına yer verilen soruşturma raporunda bahsi geçen eylemlerin, bu nitelik ve ağırlıkta bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

Bu durumda, soruşturma konusu fiillerin sadece disiplin cezasını gerektirecek bir mahiyet taşıması, davacının geçmiş hizmetlerinin ve sicillerinin olumlu olması ve söz konusu fiiller nedeniyle Kurumun zarara uğratıldığı yolunda herhangi bir tespitin bulunmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacının A tipi bir okuldan şehir merkezine uzak mesafedeki C tipi bir okula, naklen atanmasını gerektirecek nitelik ve ağırlıkta olmaması nedeniyle dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka uyarlık ve davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davacının temyiz isteminin kabulüyle, Ankara 12. İdare Mahkemesi'nce verilen 09.04.2009 günlü, E:2008/902; K:2009/431 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 18.10.2012 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuka ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, anılan kararın onanması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum.


Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul