(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Resmî Gazete Tarihi: 14.07.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30831

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykoz Üniversitesine bağlı Lisansüstü Programlar Enstitüsündeki lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Beykoz Üniversitesindeki lisansüstü programlarında uygulanan eğitim-öğretim süreçleriyle öğrenci kabul, kayıt, başarı ve mezuniyet koşularına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 50 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Çalışma: Sanatta yeterlik için yapılan, doktora eşdeğeri, özgün eseri,

ç) Enstitü: Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsünü,

d) Enstitü Kurulu: Lisansüstü Programlar Enstitüsü Kurulunu,

e) Enstitü Yönetim Kurulu: Lisansüstü Programlar Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

f) EÖBS: Beykoz Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemini,

g) GMAT: General Management Admission Test’i,

ğ) GNO: Genel not ortalamasını,

h) GRE: Graduate Record Examination’ı,

ı) Ham başarı notu (HBN): Öğrenciye girdiği sınavda 100 üzerinden verilen notu,

i) Lisansüstü Program Türleri: Üniversitede lisansüstü programlar, TYYÇ’nin 7. Düzeyinde tanımlanan tezsiz ve tezli yüksek lisans programları ile TYYÇ’nin 8. Düzeyinde tanımlanan doktora ve sanatta yeterlik program türlerini,

j) Rektör: Beykoz Üniversitesi Rektörünü,

k) Senato: Beykoz Üniversitesi Senatosunu,

l) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlamak için öğrenciler tarafından hazırlanan özgün eseri,

m) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,

n) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,

o) Üniversite: Beykoz Üniversitesini,

ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

p) Yeterlilik Türü: Aynı öğrenim seviyesinde yer alan ancak işlevsel, öğrenme kazanımları (çıktıları), büyüklükleri ve/veya sektörel eğilimleri açısından önemli farklılıklar gösteren yeterlilik gruplarını,

r) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları, lisans programları mezunlarına kendi veya ilişkili oldukları çalışma alanlarındaki uzmanlıklarını geliştirmeyi, mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermeyi amaçlayan, TYYÇ’de 7. Düzey yüksek lisans düzey tanımlayıcıları ile programın ilgili düzeyde ilişkili olduğu TYYÇ Temel Alanı için tanımlanan öğrenme kazanımlarını ve ilgili diğer hususları karşılayacak şekilde tasarlanmış ve kredilendirilmiş lisansüstü bir yükseköğretim yeterlilik türüdür.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları, toplam 30 kredi ve 90 AKTS öğrenci iş yükü gerektiren, en az 10 ders ile son dönemde hazırlanacak ve sunulacak en az 15 AKTS kredisinden oluşan bir proje çalışmasından oluşur.

(3) Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dersler ve dönem projesi dâhil olmak üzere 60 AKTS’den oluşan tezsiz yüksek lisans programları açılabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarındaki derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 6 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru ve kabulle ilgili duyurular akademik takvime göre Üniversite tarafından uygun görülen iletişim yolları ile ilan edilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına lisans diplomasına sahip adaylar başvurabilirler. Programlara öğrenci kabulünde lisans diplomasına ilave olarak ALES, lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat, yabancı dil ve benzeri asgari koşullar ile bunların hangi oranlarda değerlendirmeye alınacağı ilgili Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

Süre

MADDE 7 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Üç yarıyıl sonunda 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen veya programı tamamlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 8 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Dönem projesi 

MADDE 9 – (1) Dönem projesi dersi kredisizdir ve en erken ikinci yarıyılın başından itibaren alınabilir.

(2) Öğrenci, dönem projesine kayıt olduğu yarıyılın başlangıç tarihinden itibaren on beş gün içinde, danışmanın onayladığı proje konusunu Enstitüye bildirir.

(3) Öğrenci, dönem proje konusunu aldığı yarıyıl sonunda, Senato tarafından kabul edilen dönem projesi yazım kılavuzuna uygun biçimde yazılı bir rapor verir. Dönem projesinin sunumu ve değerlendirilmesi, öğrencinin tüm derslerden başarılı olmasından sonra yapılır.

(4) Başarısızlık durumunda öğrenciye dönem projesinin düzeltilmesi için 6 haftalık ek süre verilir. Bu süre sonunda dönem projesinin başarısız olarak değerlendirilmesi durumunda öğrencinin Üniversite ile ilişkisi kesilir.

(5) Öğrenci, danışmanı tarafından kabul edilmiş dönem projesinin en az iki kopyasını ve dönem projesinin PDF formatında iki adet elektronik kopyasını projenin kabul tarihinden itibaren 15 gün içinde Enstitü Müdürlüğüne tutanak ile teslim eder.

(6) Kabul edilmiş olan dönem projesi Enstitü tarafından yurt içinde veya yurt dışında yayımlanabilir.

Mezuniyet, diploma ve diploma eki

MADDE 10 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları ders programındaki tüm dersleri ve dönem projesini başarıyla tamamlaması, minimum AKTS kredi koşulları ile mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlaması ve genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması durumunda mezun olma hakkı kazanırlar.

(2) Öğretim planında yer alan derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ancak genel ortalaması mezuniyet koşulu olan 4,00 üzerinden 2,50’nin altında olan öğrencilere, genel not ortalamalarını 2,50’ye yükseltebilmelerine olanak sağlamak amacıyla daha önce almış oldukları dersler arasından tercih edecekleri en çok iki ders için bir defaya mahsus not ortalaması yükseltme sınav hakkı verilir. Bu sınav hakkını, sınavlara katılarak genel not ortalamasını 2,50’ye yükseltebilecek durumda olan öğrenciler kullanabilirler. Bu sınav hakkını kullanarak genel not ortalamalarını 2,50’ye yükseltemeyen öğrenciler, 51 inci maddede belirtilen ders tekrarı hükümlerine ilişkin kurala tabi olurlar.

(3) Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere tezsiz yüksek lisans diploması ve İngilizce dilinde düzenlenmiş diploma eki verilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(5) Mezuniyet ile ilgili süreçlerin yürütülmesine ve diploma, diploma eki ile mezuniyete ilişkin diğer hususlar ve belgeler Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Tezli yüksek lisans programlarına geçiş

MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına devam eden öğrenciler ile bu programları başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrenciler bu Yönetmelikteki tezli yüksek lisans programları için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, devam edilen veya mezun olunan tezsiz yüksek lisans programına eşdeğer bir tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programları, lisans programı mezunlarına, kendi veya ilişkili oldukları çalışma veya öğrenme alanlarında bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmalarını amaçlayan, TYYÇ’de 7. Düzey yüksek lisans düzey tanımlayıcıları ile programın ilgili düzeyde ilişkili olduğu TYYÇ Temel Alanı için tanımlanan öğrenme kazanımlarını ve ilgili diğer hususları karşılayacak şekilde tasarlanmış ve kredilendirilmiş lisansüstü bir yükseköğretim yeterlilik türüdür.

(2) Tezli yüksek lisans programları, toplam 21 krediden ve 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Tezli yüksek lisans programlarındaki derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru ve kabulle ilgili duyurular akademik takvime göre Üniversite tarafından uygun görülen iletişim yolları ile ilan edilir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların asgari not ortalamaları, ALES veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT ve benzeri sınav puanları, yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu, yabancı dil ve benzeri koşullar ile bunların hangi oranlarda değerlendirmeye alınacağı YÖK’ün belirlemiş olduğu asgari puan ve oranlardan az olmamak üzere ilgili Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

Süre

MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programlarının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir, ancak sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi kabul edilen öğrenciler, tezlerinin en az üç kopyasını ciltlenmiş olarak, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eder. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet, diploma ve diploma eki

MADDE 17 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları ders programındaki tüm dersleri ve tezini başarıyla tamamlaması, minimum AKTS kredi koşulları ile mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlaması ve genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması durumunda mezun olma hakkı kazanır.

(2) Öğretim planında yer alan derslerini başarıyla tamamlayan ancak genel ortalaması mezuniyet koşulu olan 4,00 üzerinden 2,50’nin altında olan öğrencilere genel not ortalamalarını 2,50’ye yükseltebilmelerine olanak sağlamak amacıyla daha önce almış oldukları dersler arasından tercih edecekleri en çok iki ders için bir defaya mahsus not ortalaması yükseltme sınav hakkı verilir. Bu sınav hakkını, sınavlara katılarak genel not ortalamasını 2,50’ye yükseltebilecek durumda olan öğrenciler kullanabilirler. Bu sınav hakkını kullanarak genel not ortalamalarını 2,50’ye yükseltemeyen öğrenciler, 51 inci maddede belirtilen ders tekrarı hükümlerine ilişkin kurala tabi olurlar.

(3) Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere tezli yüksek lisans diploması ve İngilizce dilinde düzenlenmiş diploma eki verilir.

(4) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(5) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

(6) Mezuniyet ile ilgili süreçlerin yürütülmesine ve diploma, diploma eki ile mezuniyete ilişkin diğer hususlar ve belgeler Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programları

Genel esaslar

MADDE 18 – (1) Doktora programları, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlayan, TYYÇ’de 8. Düzey doktora düzey tanımlayıcıları ile programın ilgili düzeyde ilişkili olduğu TYYÇ Temel Alanı için tanımlanan öğrenme kazanımlarını ve ilgili diğer hususları karşılayacak şekilde tasarlanmış ve kredilendirilmiş lisansüstü bir yükseköğretim yeterlilik türüdür.

(2) Doktora programları,  tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve 240 AKTS’den az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise 42 krediden ve 300 AKTS’den az olmamak koşulu ile 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Doktora programlarında Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Lisans dersleri ders yüklerine ve kredilerine sayılmaz.

(4) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 19 – (1) Bir adayın, doktora programına kabul edilebilmesi için lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir.

(2) Doktora programlarına öğrenci kabulünde adayların asgari not ortalamaları, ALES veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT ve benzeri sınav puanları, yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu, yabancı dil ve benzeri koşullar ile bunların hangi oranlarda değerlendirmeye alınacağı YÖK’ün belirlemiş olduğu asgari puan ve oranlardan az olmamak üzere ilgili Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

Süre

MADDE 20 – (1) Öğrencinin kayıt olduğu programın ilk eğitim-öğretim yılından başlamak üzere, öğrenci tarafından her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, doktora programlarının normal süreleri sekiz yarıyıl, azamî süreleri on iki yarıyıl; lisans derecesi ile bu programlara kabul edilen öğrenciler için ise bu programların normal süreleri on yarıyıl, azami tamamlama süreleri on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programları için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süreler içinde 26 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programlarına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini, azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara ve/veya doktora tezinde başarılı olamayanlara, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 21 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 22 – (1) Doktora yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil altı öğretim üyesinden oluşur.

(4) Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır, ancak sınavda öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(5) Doktora programlarında, yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanması Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Tez danışmanı sınavlarda oy kullanmaz. Tez danışmanının dışındaki jüri üyeleri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili Enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(8) Lisans derecesi ile doktora programlarına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programlarına geçebilir. Yüksek lisans programlarına geçme şartları Senato tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 23 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka Enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 24 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, bu tarihten itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve/veya tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Tez çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 25 – (1) Doktora programlarındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil altı öğretim üyesinden oluşur.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır, ancak sınavda öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, tez danışmanı dışındaki jüri üyeleri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet, diploma ve diploma eki

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları ders programındaki tüm dersleri ve tezini başarıyla tamamlaması, minimum AKTS kredi koşulları ile mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlaması ve almış oldukları derslerdeki genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması durumunda mezun olmaya hakkı kazanır.

(2) Öğretim planında yer alan derslerini başarıyla tamamlayan ancak genel not ortalaması mezuniyet koşulu olan 4,00 üzerinden 2,50’nin altında olan öğrencilere, yeterlik sınavına girmeden önce, genel not ortalamalarını 2,50’ye yükseltebilmelerine olanak sağlamak amacıyla daha önce almış oldukları dersler arasından tercih edecekleri en çok iki ders için bir defaya mahsus not ortalaması yükseltme sınav hakkı verilir. Bu sınav hakkını, sınavlara katılarak genel not ortalamasını 2,50’ye yükseltebilecek durumda olan öğrenciler kullanabilirler. Bu sınav hakkını kullanarak genel not ortalamalarını 2,50’ye yükseltemeyen öğrenciler, 51 inci maddede belirtilen ders tekrarı hükümlerine ilişkin kurala tabi olurlar.

(3) Tez sınavından başarılı olan öğrenci, tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin başvurusu üzerine tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar, diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(4) Doktora diploması üzerinde Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(5) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

(6) Mezuniyet ile ilgili süreçlerin yürütülmesine ve diploma, diploma eki ile mezuniyete ilişkin diğer hususlar ve belgeler Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik programları, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan, TYYÇ’de 8. Düzey doktora düzey tanımlayıcıları ile programın ilgili düzeyde ilişkili olduğu TYYÇ Temel Alanı için tanımlanan öğrenme kazanımlarını ve ilgili diğer hususları karşılayacak şekilde tasarlanmış ve kredilendirilmiş doktora eşdeğeri bir yükseköğretim yeterlilik türüdür.

(2) Sanatta yeterlik programları, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve 240 AKTS’den az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise 42 krediden ve 300 AKTS’den az olmamak koşulu ile 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Lisans dersleri ders yüklerine ve kredilerine sayılmaz.

Başvuru ve kabul

MADDE 28 – (1) Bir adayın, sanatta yeterlik programına kabul edilebilmesi için lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir.

(2) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde adayların asgari not ortalamaları, ALES veya ALES’eeşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT ve benzeri sınav puanları, mülakat, yetenek sınavı, portfolyo incelemesi, yabancı dil ve benzeri koşullar ile bunların hangi oranlarda değerlendirmeye alınacağı YÖK’ün belirlemiş olduğu asgari puan ve oranlardan az olmamak üzere ilgili Enstitü Kurulu Kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

Süre

MADDE 29 –  (1) Öğrencinin kayıt olduğu programın ilk eğitim-öğretim yılından başlamak üzere, öğrenci tarafından her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, sanatta yeterlik programlarının normal süreleri sekiz yarıyıl,  azamî süreleri on iki yarıyıl; lisans derecesi ile bu programlara kabul edilen öğrenciler için ise bu programların normal süreleri on yarıyıl, azami tamamlama süreleri on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programları için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süreler içinde 32 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programlarına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini, azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara ve/veya sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 30 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Danışmanının öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Danışman, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. 

(3) Sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite dışından da en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik programlarındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil altı öğretim üyesinden oluşur.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır, ancak sınavda öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra, tez danışmanı dışındaki jüri üyeleri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirir. Bu karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet, diploma ve diploma eki

MADDE 32 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları ders programındaki tüm dersleri ve sanatta yeterlik çalışmasını başarıyla tamamlaması, minimum AKTS kredi koşulları ile mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlaması ve almış oldukları derslerdeki genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması durumunda mezun olmaya hakkı kazanır.

(2) Öğretim planında yer alan derslerini başarıyla tamamlayan ancak genel not ortalaması mezuniyet koşulu olan 4,00 üzerinden 2,50’nin altında olan öğrencilere, yeterlik sınavına girmeden önce, genel not ortalamalarını 2,50’ye yükseltebilmelerine olanak sağlamak amacıyla daha önce almış oldukları dersler arasından tercih edecekleri en çok iki ders için bir defaya mahsus not ortalaması yükseltme sınav hakkı verilir. Bu sınav hakkını, sınavlara katılarak genel not ortalamasını 2,50’ye yükseltebilecek durumda olan öğrenciler kullanabilirler. Bu sınav hakkını kullanarak genel not ortalamalarını 2,50’ye yükseltemeyen öğrenciler, 51 inci maddede belirtilen ders tekrarı hükümlerine ilişkin kurala tabi olurlar.

(3) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin başvurusu üzerine tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar, diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Doktora diploması üzerinde Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(5) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere, YÖK Başkanlığına gönderilir.

(6) Mezuniyet ile ilgili süreçlerin yürütülmesine ve diploma, diploma eki ile mezuniyete ilişkin diğer hususlar ve belgeler Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Ortak Hükümler

Kontenjanlar

MADDE 33 – (1) Açılacak lisansüstü programlar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun uygun görüşü üzerine Mütevelli Heyeti kararı ile belirlenir ve YÖK onayı ile kesinleşir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 34 – (1) Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, yatay geçiş yoluyla kabul için başvurabilirler. Başvurular, gerekli belgeler ile birlikte belirtilen süreler içinde Enstitü müdürlüğüne yapılır. Kabul için adayın, başvurduğu programa yeni öğrenci kabulünde aranan koşulları sağlamış olması gerekir. Öğrenci kabulü Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

(2) Üniversite dışından veya içinden yatay geçiş yapan öğrencilerin, daha önce başarmış olduğu derslerden hangilerinin yeni programlarında başarılı sayılacağı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Öğrenciler bu derslerden muaf olurlar ve yeni programlarında muaf oldukları derslere karşılık gelen derslerin kredileri ve notları transkriptlerine işlenir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına yatay geçiş yapan öğrencinin proje dersini yatay geçiş yaptığı programda tamamlaması gerekir. Tezli yüksek lisans veya doktora programlarına yatay geçiş yapan öğrencinin tez önerisini yatay geçiş yaptığı programda sunması ve tezini ve doktora yeterlik sınavını bu programda tamamlaması zorunludur.

(4) Üniversite içinden ve dışından yatay geçiş yoluyla lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki programlarında geçirdikleri süreler öğrenim sürelerine dâhil edilir.

Özel öğrenci

MADDE 35 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp, süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(2) Özel öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerin kredilerine göre Mütevelli Heyetinin o yıl, lisansüstü programlar için kredi başına belirlediği öğrenim ücretini öder.

(3) Özel öğrencilere talep etmeleri durumunda Üniversitede aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge (transkript) verilir.

Yurt içi veya yurt dışı değişim programları

MADDE 36 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder. Öğrenci değişim programları 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü programlar

MADDE 37 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde yurt içi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü programlar uygulanabilir. Ortak programlar, yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile 22/2/2007tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Yurt dışından öğrenci kabulü

MADDE 38 – (1) Lisansüstü programlara yurt dışından öğrencilerin Üniversiteye kabul ve kayıt işlemleri Beykoz Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 39 – (1) Bilimsel hazırlık programı; lisans veya yüksek lisans derecesini, kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile 45 inci maddede belirtilen azami iş yükünü aşmamak koşuluyla lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili sınavlar, notlar, derslerden başarılı sayma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar için öğrencinin ders aldığı programa ilişkin bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Öğretim dili

MADDE 40 – (1) Lisansüstü programlarda öğretim dili Türkçedir. Ancak, Senatonun önerisi üzerine, Mütevelli Heyeti kararı, YÖK’ün onayı ile bazı lisansüstü programlarda,  dersler, tez, çalışma, dönem projesi ve benzeri diğer öğrenme faaliyetleri, tamamen veya kısmen İngilizce veya diğer yabancı dillerde yapılabilir. Programların eğitim-öğretim dili, Üniversitenin duyurularında gösterilir.

Uzaktan eğitim

MADDE 41 – (1) Bazı lisansüstü programlar tamamen veya kısmen, örgün lisansüstü eğitim-öğretim programlarında yer alan ve Senato tarafından uygun görülen bazı dersler de YÖK’ün tanımlamış olduğu Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, Üniversite Senatosunca belirlenen esaslara göre yürütülür.

Eğitim-öğretim yılı ve akademik takvim

MADDE 42 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınavları hariç, her biri on dört haftalık (yetmiş iş günü) iki yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyılın toplam süresi iki haftalık yarıyıl sonu sınavları ve sınavlara hazırlık süresi ile birlikte on yedi haftadır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yarıyıllar dışında, Senato tarafından yedi hafta süreli yaz öğretimi açılmasına karar verilebilir. Yaz öğretimi, YÖK’ün belirlediği ilkeler ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Akademik takvim, öğrencilerin öğretim programlarına kabul ve kayıt işlemleri, eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri faaliyetlere ilişkin süreleri kapsar ve bir önceki eğitim-öğretim yılı içerisinde Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir. Zorunlu durumlarda akademik takvimde Senato tarafından değişiklik yapılabilir.

Üniversiteye kayıt

MADDE 43 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri akademik takvime uygun olarak Üniversite tarafından istenilen belgelerin asılları veya Üniversite tarafından onaylı örnekleri ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır. 

(2) Yurt dışından alınmış lisans diplomaları ile lisansüstü programlara kabul edilen adayların kesin kayıtları yapılmadan önce, diplomalarını aldıkları yükseköğretim kurumları ile eğitim ve derecelerinin tanınırlığı konusunda YÖK’ün uygun görüşü alınır.

(3) Kesin kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılan, bu şartları sonradan kaybeden, gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt yaptırdığı tespit edilen öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Eğitim-öğretim, ders programları ve dersler

MADDE 44 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ders geçme esasına göre yapılır. Öğretim süresince ders programları, ilgili bölüm ve program kurullarının önerisi, ilgili danışma kurulları ve paydaşların görüşleri doğrultusunda Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senato kararı ile kesinleşir.

(2) Üniversitenin ders programları, Üniversitenin kurumsal öğrenme çıktıları, programların özellikleri ve öğrenci merkezli öğrenim yaklaşımı esas alınarak, yüksek lisans programları için TYYÇ’nin yedinci, doktora programları için sekizinci düzey yeterlilik tanımları ile TYYÇ Temel Alan Yeterlilik tanımları ve kredi aralıkları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin, ilgili programı başarı ile tamamladıkları zaman kazanmış olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyleri açık bir şekilde belirtilerek tasarlanır ve güncellenir.

(3) Program tasarımı, ilgili programın amaç ve hedefleri doğrultusunda, program çıktıları, ders ve laboratuvar, ödev, proje, uygulama, atölye, staj, seminer, klinik çalışması, tez, teknik gezi ve benzeri diğer öğrenme faaliyetleri ile bunların içerik ve öğrenme çıktılarını, öğrenme, öğretme, ölçme ve değerlendirme yöntem ve yaklaşımları ile öğrencinin iş yüküne dayalı olarak hesaplanan ve her eğitim-öğretim yarıyılı için 30 AKTS kredisi olacak şekilde gerçekleştirilir.

(4) Ders programlarında yer alan dersler, temel alan dersleri, mesleki alan ve uzmanlık dersleri, yetkinlik dersleri ve işyerinde mesleki uygulama (staj) ana kategorileri içerisinde sınıf içi ve dışı öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsar. Dersler zorunlu, seçimlik, ön ve/veya yan koşullu olabilir. Her öğrenci kayıtlı olduğu programın zorunlu dersleri ile ders programında gösterilen türde ve sayıda seçmeli dersi almakla yükümlüdür.

(5) Ders programlarında yer alan derslerin kredileri, bir öğrencinin tüm eğitim-öğretim etkinliklerine ayırabileceği haftalık azamî sürenin kırk beş saat ve bir eğitim-öğretim yarıyılındaki tüm eğitim-öğretim etkinlikleri için ayrılan süre on yedi hafta (on dört hafta ders, üç hafta yarıyıl sonu sınavları ve sınava hazırlık) olup, 1 AKTS kredisi 25,5 saat öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde hesaplanmıştır.

(6) Ders programlarında yer alan tüm derslerin ve diğer öğrenme faaliyetlerinin tanımları, EÖBS kapsamında belirtilmiş olan formata uygun olarak yapılır. Buna göre, her bir ders veya öğrenme faaliyeti için dersin veya faaliyetin ismi, yarıyılı, kredisi, dili, öğrenim düzeyi, zorunlu veya seçimli olup olmadığı, hangi öğretme yöntemi ile ve kim tarafından verildiği, varsa koordinatörü, ön veya yan şartı olan ders veya öğrenme faaliyetinin olup olmadığı, kategorisi, hedef ve içeriği, öğrenme çıktıları, öğrenme ve öğretme yöntemleri, öğretim konularının haftalara göre dağılımı ve öğrenci tarafından, her hafta, ders veya öğrenme faaliyeti için yapılması gereken ön ve sonrası hazırlık çalışmaları, dersin kaynak materyalleri, ders veya faaliyetin program kazanımlarına katkısı, sınav ve değerlendirme yöntemleri ve bunların ders veya faaliyetin başarılmasına olan katkıları, öngörülen tüm öğrenme ve sınav faaliyetleri için öğrenci tarafından harcanacak zaman (iş yükü) ve buna bağlı olarak Üniversite tarafından kabul edilen ve bu Yönetmelikte belirtilen iş yükü ve AKTS ilişkisi çerçevesinde AKTS kredisi açıkça belirtilir.

(7) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarında enstitü ve anabilim/anasanat dalları düzeyinde seçmeli dersler açılabilir. Seçmeli derslerin açılabilmesi için derse en az kaç öğrencinin kayıtlı olması gerektiğine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Seçmeli derslere belirlenen asgari sayının altında öğrencinin kayıt olması halinde bu ders açılmaz. Açılmayan derse kayıt yaptıran öğrenciler, beş gün içinde açılan başka bir seçmeli derse kayıt yaptırabilir.

(8) Örgün eğitim-öğretim programlarında yer alan ve Senato tarafından uygun görülen bazı dersler, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde, Senatoca belirlenen esaslara göre tamamen veya kısmen uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

Öğrenci iş yükü ve ders alma koşulları

MADDE 45 – (1) Bir öğrencinin bir yarıyıldaki normal öğrenci iş yükü 30 AKTS, azamî öğrenci iş yükü ise 42 AKTS’dir.

Kalite güvencesi

MADDE 46 – (1) Üniversite bünyesindeki eğitim-öğretim programlarının ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve bu konuya ilişkin diğer hususlar, ilgili mevzuat hükümleri ve Üniversitenin kurumsal kalite politikaları doğrultusunda Senato tarafından belirlenir.

Akademik danışmanlık ve öğrenci başarı takibi

MADDE 47 – (1) Akademik danışman, öğrencinin eğitimi boyunca başarı durumunu, gelişimini izleyen ve ilgili öğretim programı çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye önerilerde bulunan ve yönlendiren öğretim elemanıdır. Akademik danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır. Akademik danışmanlıkla ilgili uygulamaya yönelik esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Akademik danışmanlık, öğrencilerin öğrenimleri süresince akademik başarı durumunu takip eden, öğrencinin başarısını ve gelişimini destekleyen, akademik birimler ve akademik danışmanlar ile koordinasyon içerisinde çalışan Öğrenci Başarı Takip Birimi tarafından desteklenir.

Ders kaydı

MADDE 48 – (1) Öğrenim ücretini her eğitim-öğretim yılının/yarıyılının başında ödeyen öğrenciler, azamî eğitim-öğretim süreleri boyunca akademik takvimde belirtilen tarihlerde ve 45 inci maddede belirtilen koşullar çerçevesinde o yarıyıl için EÖBS üzerinden ders seçimini yapar ve akademik danışmanlarının onayı ile kesin ders kaydını yaptırır.

(2) Yabancı diller bölümünde zorunlu İngilizce hazırlık programına devam eden ve güz yarıyılı sonunda İngilizce dil yeterlilik koşullarını yerine getiren öğrenciler ile isteğe bağlı İngilizce hazırlık programına devam eden öğrenciler, hazırlık programından vazgeçmeleri halinde, isterlerse öğrenim görecekleri programın bahar yarıyılında açılmış olan derslerine kayıt yaptırabilirler.

(3) Yabancı diller bölümünde zorunlu İngilizce hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler ile isteğe bağlı İngilizce hazırlık programına katılan öğrenciler, istedikleri takdirde, hazırlık programı sonundaki yaz öğretimi döneminde kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programının ilk yılı derslerinden, ders alabilirler.

(4) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, derslere, sınavlara katılamazlar ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler, azami öğrenim süresine sayılır.

Ders ekleme-bırakma

MADDE 49 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, kayıt oldukları derslerin yerine EÖBS üzerinden ders ekleme ve bırakma işlemini yapabilirler.

Dersten çekilme

MADDE 50 – (1) Öğrenciler, ders ekleme ve bırakma süresi bittikten sonra akademik takvimde belirtilen son tarihe kadar, kayıt oldukları dersten danışmanın görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile çekilebilirler. Dersten çekilen öğrencilere W notu verilir. Öğrenciler öğrenimleri süresince en çok 2 dersten çekilebilirler. Dersten çekilme işlemlerinde herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

(2) Dersten çekilme sonucunda bir yarıyılda öğrencinin kayıtlı olduğu ders sayısı 2’nin altına düşemez.

(3) Öğrenciler çekildikleri ders yerine, aynı yarıyılda bir başka dersi seçemezler.

(4) İngilizce hazırlık programı öğrencileri ile birinci yarıyıl öğrencileri derslerden çekilme işlemi yapamazlar.

Ders tekrarı

MADDE 51 – (1) Yarıyıl harf başarı notu FF, DZ, BZ ve W olan öğrenciler başarısız oldukları veya çekildikleri bu dersleri tekrar etmek zorundadırlar. Tekrar edilen derslerin notları dersin ait olduğu yarıyıllara işlenir ve o yarıyılın genel not ortalamasına katılır.

(2) Öğrenciler, eğitim-öğretim programlarındaki değişiklik sonucu ders programından çıkarılmış olan bir dersten başarısız olmaları halinde, o dersin ait olduğu ana ders kategorileri içerisinden, başarısız oldukları dersin kredisinden az olmamak koşuluyla, başarısız olduğu ders ile eşleştirilen ders/dersleri alırlar.

(3) Öğrenciler, başarısız oldukları seçmeli derslerin yerine, kredisi başarısız oldukları dersten az olmamak koşuluyla, başka bir seçmeli dersi alabilirler.

(4) Öğrenciler, isterlerse başarılı oldukları dersleri, not ortalamalarını yükseltmek için tekrar alabilirler. Alınan dersin/derslerin başarı notlarından yüksek olanı transkriptlerine işlenir.

Derse devam zorunluluğu

MADDE 52 – (1) Teorik ve uygulamalı derslerde %70 devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumuna ilişkin kayıtları dersin öğretim elemanı tarafından EÖBS’ye işlenir. Dersin devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremezler.

(2) Senato tarafından belirlenen esaslara göre sağlık raporu olan öğrencilerin raporlu olduğu süreler ile Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmasına izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları süreler devamsızlık olarak işlenmez. Ancak bu süreler toplam ders saatinin %50’sini geçemez.

(3) Bir dersin devam zorunluluğunu bir kere yerine getiren öğrenci, bu dersi tekrar aldığında dersin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu ölçme ve değerlendirme gerekliliklerini yerine getirmek koşuluyla derse devam etmek zorunda değildir.

(4) Öğrenciler, eğitim-öğretim programlarındaki değişiklik sonucu ders programından çıkarılmış olan bir dersten başarısız olmaları halinde, o dersin ait olduğu ana ders kategorileri içerisinden başarısız olduğu ders ile eşleştirilen ders için devam zorunluluğunu sağlamış sayılırlar.

(5) Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslere devam, koşulları ve şekli, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma ve ders transferi

MADDE 53 – (1) Öğrencinin Üniversitede öğrenimi sırasında diğer yükseköğretim kurumlarından ders almasına ve bu dersler ile notlarının transferine, Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

Önceki öğrenmenin tanınması, ders muafiyeti ve intibak

MADDE 54 – (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumuna devam ederek almış oldukları derslerden başarılı olan öğrenciler, yeni kabul edildikleri programda yer alan eşdeğer derslerden ilgili Enstitü Kurulu kararıyla muaf tutulabilirler.

(2) Üniversite bünyesindeki programlara kabul edilmiş olan öğrencilerin, kabul edilmiş oldukları programın öğrenme kazanımları ile ilişkili olarak yükseköğretim kurumları dışında kazanmış oldukları öğrenme kazanımları, ilgili program kapsamında yer alan derslerin öğrenme kazanımları ve kredileri ile ilişkilendirilebilir. Bu kazanımlarını ve kazanma süreçlerini belgelendiren öğrenciler, kazanımlarının ilişkilendirilmiş olduğu derslerden düzenlenecek sınavlardan da başarılı olmak koşulu ve ilgili Enstitü Kurulu kararıyla muaf tutulabilirler.

(3) Önceki öğrenmenin tanınması ve ders muafiyeti kapsamında Senato, ders programlarında yer alan ortak dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde muafiyet sınavlarının yapılmasına karar verebilir. Önceki öğrenmenin tanınması, ders muafiyeti ve intibak işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(4) Lisans programlarının son sınıf öğrencileri kendi ders programlarındaki almakla yükümlü oldukları kredi yükünü aşmamak koşuluyla yüksek lisans programlarının derslerinden alabilirler. Bu dersler öğrencilerin transkriptlerine yüksek lisans dersi olarak işlenir, ancak kredileri ve başarı notları genel not ortalaması hesabına katılmaz.   Öğrenciler bu şekilde almış ve başarılı oldukları derslerden, yüksek lisans programlarına devam etmeleri durumunda, kayıt oldukları yüksek lisans programının ilgili derslerinden önceki öğrenmenin tanınması kapsamında, Enstitü Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.

(5) Muaf olunan derslerin başarı notları harfli nota dönüştürülür ve bu notlar genel not ortalaması hesabında yer alır.

(6) Başka bir yükseköğretim kurumundan enstitünün eşdeğer bir programına geçiş yapan öğrencinin hangi yarıyıla intibak ettirileceği öğrencinin önceki kurumunda geçirdiği öğrenim süresi göz önüne alınarak enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(7) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü bir programından Enstitünün farklı bir programına yatay geçiş yapan öğrenciler ile başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü bir programından mezun olan veya ilişiği kesilen ve Enstitünün bir programına yerleştirilen öğrencilerin hangi yarıyıla intibak ettirileceği, öğrencinin öğrenim gördüğü önceki programda aldığı ve başarılı olduğu ders ve kredileri göz önüne alınarak Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

(8) Enstitüye yerleştirilen veya geçiş yapan öğrenciler, başka bir yükseköğretim kurumundan almış olup muaf tutulmadıkları derslerin devam etme yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadırlar.

(9) Derslerden muaf sayılarak intibakı yapılan öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için Enstitünün lisansüstü programlarında en az 1 yarıyıl kayıtlı olma şartı aranır.

Ölçme ve değerlendirme

MADDE 55 – (1) Dersler ile ilgili ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, dersleri veren öğretim elemanlarının sorumluluğunda Üniversitenin EÖBS kapsamında belirtilmiş olan tanımlara uygun olarak yürütülür.

(2) Birden fazla programda ve farklı öğretim elemanlarının görevlendirildiği ortak her ders için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Kurulunun onayı ile bir ders koordinatörü atanır. Ders koordinatörü, koordinatörü olduğu dersi veren öğretim elemanlarının; dersi Üniversitenin EÖBS kapsamında belirtilmiş olan formata uygun olarak yürütmelerini, sınavlarda sorulacak soruların ve başarı notlarının belirlenmesinde etkinliğin ve özdeşliğin sağlanmasını koordine eder.

(3) Tamamen veya kısmen internet destekli uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik hususlar, Senatoca belirlenen esaslara göre yürütülür.

(4) Aynı kodlu derslerin sınavları, derslerin koordinatörlerinin sorumluluğunda ortak olarak, değerlendirilmesi ise dersin her bir grubu için ayrı ayrı, aynı kodlu bazı derslerin sınavlarının değerlendirilmesi ise dersin tüm grupları için Senato kararı ile ortak yapılabilir.

(5) Dersler için kullanılacak ölçme ve değerlendirme yöntemleri yarıyılın başında EÖBS’de ilan edilir. Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen derslerin (projeler, tasarım dersleri, bitirme çalışmaları, mezuniyet projeleri ve benzeri faaliyetler) dışında herhangi bir ders için yarıyıl içerisinde biri zorunlu ara sınav, diğeri yarıyıl sonu sınavı olmak üzere en az beş ölçme faaliyetinin yapılması zorunludur. Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen derslerin başarı notu, yarıyıl içerisinde yapılmış olan faaliyetlerin dersin özelliğine göre ilgili öğretim elemanı veya oluşturulan jüri tarafından belirlenir.

(6) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavlarının tarihleri akademik takvimde ilan edilir. Sınavların gün, saat ve sınav yerlerini belirleyen sınav programı, sınavların başlamasından önce ilgili birimler tarafından hazırlanır ve öğrencilere duyurulur. Diğer ölçme faaliyetlerinin yarıyıl içerisindeki tarihleri öğretim elemanları tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Gerekli görüldüğü durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir. Zorunlu durumlarda Rektörlük kararı ile sınav tarihlerinde değişiklik yapılabilir.

(7) Bir günde, ders programlarında her yarıyıl için öngörülen derslerden en fazla üç dersin, ders tekrarlayan öğrenciler için ise en fazla dört dersin sınavı yapılabilir.

(8) Uzaktan eğitim ve işyerinde uygulamalı yapılan derslerin sınavları hariç Üniversite mekânları dışında sınav yapılamaz.

(9) Sınavlar, ilgili akademik birimler tarafından tespit ve ilan edilen sınav uygulama usulüne uygun olarak yapılır. Öğrenciler, sınav salonunda ve sınav mahallinde görevli öğretim elemanı tarafından yönetilen sınav düzenine uymak zorundadırlar. Hangi sebep ve mazeretle olursa olsun, sınav düzenine uymayan, sınav düzeninin sağlanmasını geciktiren ve sınavın sağlıklı bir şekilde yapılmasını engelleyici tutum ve davranışta bulunan öğrenciler sınava alınmaz. Bu öğrenciler hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(10) İçinde bulunulan akademik yıl için düzenlenmiş geçerli öğrenci kimlik kartı olmayan öğrenciler sınava alınmazlar.

(11) Sınava girmeye hakkı olmadığı halde sınava giren öğrencilerin sınav notları geçersiz sayılır.

(12) Öğretim elemanları, öğrencilerin başarılarının değerlendirmesine yönelik olarak yapılan yarıyıl içi ölçme-değerlendirme faaliyetlerinin sonuçlarını, ölçme faaliyetinin gerçekleştirildiği tarihten itibaren en fazla iki hafta içinde EÖBS’ye girmek suretiyle öğrencilere ilan ederler.

(13) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav sonuçları, dersin öğretim elemanları tarafından akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde EÖBS’ye işlenir ve bu sonuçlar yarıyıl sonu harf başarı notları ile birlikte EÖBS’deöğrencilere ilan edilir.

(14) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınav sonuçlarının öğretim elemanı tarafından EÖBS’yeişlenmesi ve öğrenciye ilanından sonra ortaya çıkacak hatalı işlemlerin düzeltilmesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile diğer ölçme faaliyetleri ile ilgili hatalı işlemlerin düzeltilmesi ise ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının oluru ile sonuçlandırılır.

Sınavlar

MADDE 56 – (1) Sınavlar; yarıyıl içerisinde gerçekleştirilen sınavlar ile yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ve ek sınavlardan oluşur.

Yarıyıl içi sınavları

MADDE 57 – (1) Ara sınav, her öğretim yarıyılında, o yarıyılın öğretim planında yer alan ve açılan derslerden, akademik takvimde belirlenen süre içinde, diğer kısa sınav, proje, ödev ve benzeri yarıyıl içi ölçme faaliyetleri her öğretim yarıyılında ilgili öğretim elemanının uygun gördüğü zamanlarda yapılır.

(2) Derslerin yarıyıl içi sınavlarına katılmayan öğrenciler, devam zorunluluğunu yerine getirmişler ise derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilirler.

Yarıyıl sonu sınavı

MADDE 58 – (1) Yarıyıl sonu sınavı; her öğretim yarıyılında, o yarıyılın öğretim planında yer alan ve açılan derslerden, yarıyıl dersleri tamamlandıktan sonra akademik takvimde belirlenen süre içinde yapılan sınavdır.

(2) Yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için ilgili derslerin devam şartını yerine getirmiş olmak gerekir.

Bütünleme sınavları

MADDE 59 – (1) Bütünleme sınavı; her öğretim yarıyılında, yarıyıl sonu sınavları tamamlandıktan sonra, o akademik yarıyılda alınan ve başarısız olunan dersler için açılan sınavdır.

(2) Bütünleme sınavına girebilmek için o dersle ilgili devam koşulunun yerine getirilmiş olması gerekir.

(3) Bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavının yerine geçen bir sınavdır.

(4) Bütünleme sınavı başarı notu transkripte dersin en son alındığı yarıyıla işlenir ve GNO hesaplanmasında dikkate alınır.

Tek ders sınavı

MADDE 60 – (1) Tek ders sınavı; ders programlarındaki tüm derslerini alarak tek bir dersten başarısız olan ve bu ders için devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan öğrencilerin girebileceği bir sınavdır.

(2) Tek ders sınavı her yarıyıl sonunda yapılır. Tek ders sınav tarihi ve sınava müracaat tarihi akademik takvimde ilan edilir. Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihte, sınav ücretini ödemek şartıyla EÖBS aracılığı ile tek ders sınavına başvurabilirler.

(3) Sınav notlarına itiraz eden öğrencilerin itirazlarının olumlu sonuçlanması, ulusal ve uluslararası öğrenci hareketlilik programına katılan öğrenciler ile başka bir yükseköğretim kurumunda yaz öğretimi programına katılan ve tek ders sınavına giremeyen öğrencilerin mezuniyetleri için tek derslerinin kalması durumunda, bu öğrencilere Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ek tek ders sınav hakkı verilebilir.

(4) Tek ders sınavının başarı değerlendirmesinde yarıyıl içi çalışmalar dikkate alınmaz. Sınavdan başarılı olunması için en az CC notu alınması gerekir.

(5) Tek ders sınavı başarı notu, transkriptte dersin yer aldığı yarıyıl içerisinde gösterilir ve GNO hesaplanmasında dikkate alınır.

(6) Tek ders sınavında başarısız olunması halinde, öğrenciler, azamî öğrenim süreleri içerisinde, dersin açıldığı yarıyılda dersi tekrar almayı tercih edebilir veya yarıyıl sonlarında açılan tek ders sınavlarına girebilirler.

Mazeret sınavı

MADDE 61 – (1) Mazeret sınavı; ara sınav, yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavlarına mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilere ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tanınan sınavdır. Sınavlara mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi en geç sınavların bitimini takip eden beş iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne dilekçe ekinde verir. İlgili Enstitü Yönetim Kurulu, süresi içinde mazeretini bildiren ve mazereti haklı ve geçerli gerekçelere dayanan öğrencilere, ilgili ders için mazeret sınav hakkı tanıyabilir. Mazeret sınavları Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır. Sağlıkla ilgili mazeretlerin, sağlık kurumlarından alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi gerekir.

Muafiyet sınavı

MADDE 62 – (1) Önceki öğrenmenin tanınması ve ders muafiyeti kapsamında Senato, ders programlarında yer alan bazı dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde muafiyet sınavlarının yapılmasına karar verebilir. Bu sınavlara katılarak başarı gösteren öğrenciler ilgili derslerden muaf tutulurlar, muaf olunan derslerin başarı notları harfli nota dönüştürülür ve bu notlar genel not ortalaması hesabında yer alır.

Ek sınav

MADDE 63 – (1) Ders programında yer alan derslerini, derslerin azami tamamlanma süreleri içerisinde tamamlayamayan öğrencilere, daha önce almış oldukları dersler ve başarısız oldukları dersler için iki ek sınav hakkı verilir.

Başarı notu

MADDE 64 – (1) Örgün programlarda öğrencilerin bir ders ile ilgili başarı notu; yarıyıl içi ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinden aldıkları notların ağırlıklı ortalamasının %50’si ve yarıyıl sonu sınavından aldıkları notun %50’si alınarak hesaplanır.

(2) Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için  yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 50 puan alması gerekir.

(3) Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen derslerin başarı notu dersin özelliğine göre mutlak bir not ile veya BI (Başarılı)/BZ (Başarısız)  olarak değerlendirilebilir. Başarılı veya başarısız olarak değerlendirilen derslerin notları not ortalamalarına katılmaz.

(4) Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen ve değerlendirme süreci tamamlanmamış bazı dersler için geçici olarak E (Eksik) notu verilebilir. Bu derslerin başarı notu, değerlendirme süreci tamamlandığında mutlak nota veya BI (Başarılı)/BZ (Başarısız) notuna dönüştürülür.

(5) Tamamen veya kısmen internet destekli uzaktan öğretim yoluyla sunulan program veya derslerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik hususlar, Yükseköğretim Genel Kurulunun belirlemiş olduğu Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Sınav evraklarının saklanması

MADDE 65 – (1) Her türlü sınav evrakı, ilgili mevzuat hükümlerine göre saklanır.

Sınav notlarına itiraz

MADDE 66 – (1) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları 55 inci maddenin onikinci ve onüçüncü fıkralarında belirtilen süreler içerisinde ham not olarak EÖBS’de öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

(2) Öğrenci bir dersin sınav notuna itirazını, bu notun EÖBS üzerinden ilanından itibaren beş iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak yapar. Enstitü Müdürlüğü, dersin öğretim elemanı, anabilim/anasanat dalı program başkanı ve dersle ilgili bir öğretim elemanından oluşan bir komisyon oluşturur. Komisyon, itiraz edilen sınavın başarı notunu maddi ve/veya değerlendirme hatası çerçevesinde yeniden inceleyerek sonucunu beş iş günü içerisinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. İtiraz sonucu ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Öğrenci,  bu karara itiraz etmek isterse, itirazını kararın bildirildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Rektörlüğe yazılı olarak iletir. Bu süreleri geçirenler, itiraz hakkını kaybetmiş olurlar. Öğrenciler, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları sonucu oluşan dersin başarı notuna da itiraz edebilir. Bu durumda da itiraz edilen dersin başarı notuna katkısı hakkında, bulunulan yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav sonuçları göz önünde bulundurularak bu maddede tanımlanan usul ve esaslar uygulanır.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 67 – (1) Başarı notlarının hesaplanmasında mutlak not sistemi kullanılır. Mutlak notların harfli başarı notları ile ilişkisi ve bu notların sayısal başarı notu karşılıklarına ilişkin esaslar aşağıda yer almaktadır:

a) Mutlak notların harfli ve sayısal başarı notları ile ilişkisi ve anlamları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

      Mutlak Not                Harf Notu              Sayısal Not                    Anlamı

         90-100                         AA                         4,00                      Mükemmel

          80-89                          BA                         3,50                         Çok İyi

          73-79                          BB                          3,00                             İyi

          66-72                          CB                          2,50                            Orta

          60-65                          CC                          2,00                          Geçer

            0-59                           FF                          0,00                        Başarısız

              -                              DZ                          0,00                       Devamsız

              -                               BI                             -                            Başarılı

              -                               BZ                            -                           Başarısız

              -                               M                             -                              Muaf

              -                               W                             -                     Dersten Çekilme

              -                                E                              -                      Girilmemiş Not

b) Bir dersten başarı notu olarak AA, BA, BB, CB, CC, BI ve M harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

c) Bir dersten FF, BZ ve DZ harf notlarından birini alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

ç) Dersin devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere DZ harf notu verilir. DZ notu not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür.

d) BI notu; seminer dersi, dönem projesi, tez çalışması veya not ortalamalarına katılmayan ve başarılmış olunan derslerin başarı notu olarak verilir.

e) BZ notu; seminer dersi, dönem projesi, tez çalışması veya not ortalamalarına katılmayan ve başarısız olunan derslerin başarı notu olarak verilir.

f) M notu; not ortalamalarına katılmayan muafiyet değerlendirmesi sonucu muaf olunan derslerin başarı notu olarak verilir.

g) W notu; öğrencinin akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde bir dersten çekilmesi durumunda öğrencinin bu durumunu transkriptinde tanımlamak için kullanılan nottur.

ğ) E (Girilmemiş) notu; değerlendirme süreci tamamlanmamış ve notu girilmemiş olan derslere geçici olarak verilen nottur. Belirlenen süre içerisinde dönüştürülmeyen E notu ilişkili olduğu ders için tanımlanan başarısız nota dönüştürülür.

(2) Üniversite harfli başarı notlarının AKTS notlarına, AKTS notlarının Üniversite harfli notlarına dönüştürülmesi Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Not ortalamalarının hesaplanması

MADDE 68 – (1) GNO, ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı derslerin sayısal başarı notları (AA’dan FF’yekadar, FF dâhil) ile bu derslere ait AKTS kredi değerlerinin çarpılarak toplanması ve bu toplamın, ortalamaya giren derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesi ile hesaplanır.

(2) YNO, herhangi bir yarıyıl için öğrencinin aldığı derslerin, sayısal başarı notları ile bu derslere ait AKTS kredi değerlerinin çarpılarak toplanması ve bu toplamın, ortalamaya giren derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesi ile hesaplanır.

(3) Not ortalamalarının hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama kuralı uygulanır.

Not durum belgesi

MADDE 69 – (1) Öğrencinin öğrenimi süresince almış olduğu derslerin başarı notları, derslerin ders programında yer alan yarıyıllara dağılımına göre not durum belgesine (transkriptine) işlenir.

Onur ve yüksek onur öğrencileri

MADDE 70 – (1) Genel not ortalaması 3,00-3,49 olanlar onur, 3,50 ve üstü olanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu öğrencilere durumlarını belirten özel bir belge diplomaları ile birlikte verilir. Disiplin cezası almış olan öğrenciler için onur veya yüksek onur belgesi düzenlenmez.

Kayıt dondurma

MADDE 71 – (1) Öğrenciler, azamî öğrenim süreleri içerisinde ve belgelemek koşuluyla, sağlık, askerlik, maddi, doğal afetler, aile, kişisel, yurt dışında eğitim ve benzeri haklı ve geçerli gerekçeler ile kayıt dondurma talebinde bulunabilirler.

(2) Öğrenciler, öğrenim gördükleri Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tezli yüksek lisans programları ile doktora ve sanatta yeterlik programlarında bir defada en fazla iki yarıyıl olmak üzere, toplamda en fazla dört yarıyıl, tezsiz yüksek lisans programlarında ise en fazla iki yarıyıl kayıt dondurabilir. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler uzatılabilir. Kayıt dondurulan süreler azamî öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin öğrenim ücretlerine ilişkin esaslar Mütevelli Heyetince belirlenir.

Kayıt sildirme

MADDE 72 – (1) Öğrenciler, istedikleri takdirde, EÖBS üzerinden kayıt sildirme talebinde bulunabilirler. Kayıt sildirme işlemi, ilgili birimler tarafından sistem üzerinden onaylanması ile tamamlanır. Öğrencinin kayıt sırasında verdiği belgeler, bizzat kendisine veya noter vekâleti ile vekil tayin ettiği başka bir kişiye verilebilir.

(2) Kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin, kayıt sildirme müracaatının yapıldığı yarıyıldan/yıldan öncesine ait öğrenim ücretini ödemiş olmaları gerekir.

(3) Kayıt sildiren öğrenciler, Üniversitedeki tüm öğrencilik haklarını kaybederler.

İlişik kesme

MADDE 73 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Azamî öğrenim süreleri içerisinde lisansüstü öğrenimini tamamlayamayan veya yüksek lisans programlarında üst üste iki yarıyıl, doktora ve sanatta yeterlik programlarında üst üste dört yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencilerin Üniversite yönetim kurulu kararı ve YÖK’ün onayı ile lisansüstü programlardan kayıtları silinir.

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrencinin ilişiği kesilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenim ücreti

MADDE 74 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir.

(2) Öğrenim ücretleri ve ödeme yöntemleri, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından öğrenimine devam etmekte olan ve yeni kayıt olacak öğrenciler için belirlenir ve ilan edilir.

(3) Üniversiteye kayıt yaptırılan yıl dikkate alınarak, kayıtlı olduğu programı normal eğitim süresinde tamamlayamayan öğrenci, alacağı dersler için, Mütevelli Heyetinin o yıl için kredi başına belirlediği öğrenim ücretini öder. Öğrencinin alacağı dersler için ödeyeceği toplam ücretin cari yılın öğrenim ücretini geçmesi durumunda cari yılın öğrenim ücreti uygulanır.

(4) Öğrenim ücretini ödeyerek yeni kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrencilere, herhangi bir nedenle Üniversiteden ayrılma ve ilişiğinin kesilmesi durumunda Mütevelli Heyetince belirlenen süreler ve oranlarda öğrenim ücreti iadesi yapılır.

(5) Özel öğrencilerin, kayıtlı oldukları derslerin kredilerine göre kredi başına belirlenen öğrenim ücretini ödemeleri gerekir.

(6) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenim ücretleri iade edilmez.

(7) Öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen süreler içinde yerine getirmeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Burslar

MADDE 75 – (1) Lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde burs verilebilir. Öğrencilere sağlanan burs karşılıksızdır. Burslar zorunlu İngilizce hazırlık programı dâhil normal eğitim-öğretim süresince devam eder.

(2) Normal öğrenim süreleri içerisinde öğrenimlerini tamamlayamayan burslu öğrencilerin bursları, öğrencilerin geçerli mazeretinin olması, bunun Üniversite Yönetim Kurulunca kabulü ve Mütevelli Heyetinin onayı ile en fazla bir yıl daha uzatılabilir.

(3) Burslar, yurt içi eğitim-öğretim ücretleri için geçerli olup, Üniversitenin yurt dışındaki kurumlar ile anlaşmaları çerçevesinde ortaya çıkabilecek özel koşulları kapsamaz.

Öğrenci disiplin işlemleri

MADDE 76 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat

MADDE 77 – (1) Öğrenciye yapılacak tebligat, tebligat ile ilişkili konunun özelliğine göre öğrencinin beyan ettiği posta adresine, öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine, EÖBS’den veya ilgili akademik ve idari birimler tarafından web sitesi ve/veya duyuru panolarından ilan edilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Öğrenciler, Üniversite tarafından kendilerine sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemek ve her kayıt döneminde iletişim bilgilerini güncellemekle yükümlüdürler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 78 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 79 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 80 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykoz Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sayfa
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul