En son güncellemeler 23 Eylül 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.)
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/10/2019 tarihli ve 30918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesi ile aynı fıkranın (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Azami öğrenim süresi sonunda başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir.”

“b) Azami öğrenim süresi sonunda veya (a) bendi uyarınca girdiği ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olan öğrencilere sınırsız sınav hakkı verilir.

c) Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere beşe indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir.

ç) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısı, programındaki hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere en fazla beş olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir öğrencinin her dönemde alabileceği normal ders yükü, diploma programının Senato tarafından onaylanan öğretim planındaki her bir dönem için belirlenen AKTS toplamı kadardır. Önlisans programlarında staj buna dâhil değildir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ders başarı notlarını ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Puan Başarı Notu Katsayı

90-100 AA 4,00

85-89 BA 3,75

80-84 BB 3,50

75-79 CB 3,25

65-74 CC 3,00

60-64 DC 2,50

55-59 DD 2,00

50-54 FD 1,00 (Başarısız)

49 ve aşağısı FF 0,00 (Başarısız)

Eksik/Incomplete E/I 0,00 (Başarısız)

Devamsız/Nonattendant DZ/NA 0,00 (Başarısız)

Başarılı/Successful B/S Not ortalamasına katılmaz

Başarısız/Unsuccessful BZ/U Not ortalamasına katılmaz

Devam ediyor/Progress DE/P Not ortalamasına katılmaz

Muaf/Exempted MU/EX Not ortalamasına katılmaz”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrası ve on ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Mezuniyet için devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları staj hariç en fazla iki dersi kalan öğrenciler, tek-çift sınavına girebilirler. Bu sınavlardan yararlanmak isteyen öğrenciler, kendi akademik birimlerine başvurarak bu haklarını kullanırlar. Tek-çift sınavları akademik takvime uygun olarak ilgili bölüm başkanlığınca belirlenen gün ve saatte bölüm başkanlığınca görevlendirilen ders alanının yeterliğine ve uzmanlığına sahip öğretim elemanı tarafından yapılır.”

“Kayıtlı oldukları diploma programının azami süresi içerisinde mezun olamayan öğrenciler, devamsızlıktan kaldıkları dersler de dâhil olmak üzere daha önce kaydı yapılarak başarısız oldukları derslerden azami öğrenim süresini tamamladıkları dönemin sonunda açılan azami öğrenim sonu sınavlarına alınır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Genel ağırlıklı not ortalaması ve yarıyıl ağırlıklı not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden en az normal ders yükü ile kayıtlı oldukları dönem sonunda, o döneme ait not ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar dönem şeref öğrencisi, 3,50- 4,00 arasında olanlar dönem yüksek şeref öğrencisi sayılır.

b) Genel ağırlıklı not ortalaması 2,00'ın altında olan öğrenciler başarısız sayılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “lisans öğrencileri” ibaresi “öğrenciler” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) En az 2,00 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlamak.”

MADDE 9- Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul