(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerinde uyulacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Öğrenciye, Üniversiteye girişinden itibaren Üniversite ile ilişkisini kesene kadar geçen süre içerisinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversitedeki öğrencilik hayatı ile ilgili problemlerinde rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

b) Akademik takvim: Lisans eğitim-öğretiminde yıl, güz ve bahar yarıyılı ve benzeri tarihleri içerecek şekilde Senato tarafından belirlenerek, ilgili fakültelerce ilan edilen eğitim-öğretim sürecini,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Anabilim dalı: Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili anabilim dalını,

d) Anabilim dalı akademik kurulu: Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili anabilim dalı akademik kurulunu,

e) Anabilim dalı başkanı: Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili anabilim dalı başkanını,

f) Dekan: Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

g) Dönem koordinatörü: Dekan tarafından her dönem için seçilen öğretim üyesini,

ğ) Eğitim-öğretim komisyonu: Dekan tarafından atanan bir başkan, başkan yardımcıları ile dönem koordinatörlerinden oluşan komisyonu,

h) Fakülte: Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ı) Fakülte Kurulu: Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

i) Fakülte Yönetim Kurulu: Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

j) Öğrenci: Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrenciyi,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

l) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

m) Senato: Dicle Üniversitesi Senatosunu,

n) Üniversite: Dicle Üniversitesini,

o) Üniversite Yönetim Kurulu: Dicle Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ö) Yıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan bir akademik öğretim yılını,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul ve kayıt şartları

MADDE 5- (1) Fakülteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, yabancı ülke liselerinden mezun olanların diploma denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması.

b) ÖSYM tarafından yapılan sınavlar veya yurt dışından alınacak öğrencilerin Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yerleştirilmeleri sonucunda, ilgili eğitim-öğretim yılında Fakülteye kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin varsa yükümlülükleri yerine getirmek.

(2) Fakülteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde başvurularını e-Devlet üzerinden, Üniversiteye şahsen başvurarak veya yasal temsilcileri aracılığıyla yapabilirler. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, öğrencilik hakkını kaybeder.

(3) Kayıt sırasında, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda belirtilen veya Üniversite tarafından belirlenen belgelerin aslı ya da Üniversite tarafından onaylı belgelerin örneği istenebilir.

(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Fakülteye kayıt hakkı kazanmış olanların kayıtları yapılmaz. Bu kimseler kayıt yaptırmış olsalar bile, bulundukları yarıyıla/yıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır.

Öğrenci statüsü

MADDE 6- (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı olarak öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için, her yarıyılın/yılın başında kaydını yaptırmış veya yeniletmiş olması gerekir.

Kayıt yenileme

MADDE 7- (1) Öğrenciler; Senato tarafından belirlenip akademik takvimde ve kayıt yenileme duyurusunda ilan edilen tarihler arasında, öğrenci otomasyonu sayfasında ilgili dönemde almakla yükümlü oldukları zorunlu ve seçmeli dersleri seçmek ve kesinleştirmek zorundadır. Öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti olmadıkça, kayıt yenileme işlemini bizzat veya yetkili temsilci marifetiyle yapmak zorundadır.

(2) Kaydını yenileten öğrenci, o yılın ders programına kaydolmuş sayılır ve derslere devam hakkı elde eder. Sınıfta kalarak aynı sınıf için kaydını yenileyen öğrenci, yalnız başarısız olduğu derslere kayıt olmuş kabul edilir ve sadece bu derslerden sorumlu tutulur. Bir üst sınıftan ders alamaz.

(3) Örgün öğretim programlarında kayıtlı olup programın normal öğretim süresini aşan öğrenciler ile aynı anda iki yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrenciler ve yabancı uyruklu öğrenciler, kayıt yenileme tarihleri arasında katkı payı/öğrenim ücretini ilgili bankaya yatırmakla yükümlüdür.

(4) Mazereti nedeniyle kayıt yenileme süresi içerisinde kaydını yenileyemeyen veya katkı payı/öğrenim ücreti/elektronik hizmet ve materyal ücretini ödemeyen öğrenciler; akademik takvimde belirtilen ve kayıt yenileme süresinin bitimini izleyen mazeret kayıt süresi içerisinde, akademik danışmanları gözetiminde ders kayıt işlemlerini yapabilirler. Mazeret kayıt süresi içinde de ders kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler; o dönem içerisinde derslere devam edemezler, sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Öğrenci, ders kayıt döneminde ders saatlerinin çakışmaması koşuluyla ve haftada 40 saati aşmaması kaydıyla 60 AKTS ve üzerinde kredilik ders alabilir.

(6) Ders kayıtları, öğrencinin almakla yükümlü olduğu dersleri öğrenci otomasyonundan seçmesi/kesinleştirmesi ve öğrencinin akademik danışmanının onayı ile sonuçlanır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenciler sorumludur. Onay işlemlerinin zamanında gerçekleştirilememesi/ders kaydının zamanında tamamlanamamasından, akademik danışmanlar sorumlu tutularak haklarında gerekli işlemler başlatılır.

(7) Birinci sınıfa kaydolan öğrenciler; güz ve bahar döneminde kayıtlı oldukları programdaki tüm dersleri almakla yükümlü olup, bu durumdaki öğrencilerin ders kayıt işlemleri ilgili birim tarafından otomatik olarak yapılır. Ancak ikinci sınıftan itibaren ders kayıt işlemi öğrenci tarafından yapılır.

(8) Daha önce alınan ancak başarısız olunan ve tekrar ders kayıt işlemi yapılan seçmeli dersin yeniden açılmaması durumunda, ilgili akademik birim tarafından söz konusu dersten başarısız olan öğrenci/öğrenciler için devam koşulu aranmaksızın sınav açılır. Öğrencinin talep etmesi durumunda ise, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve öğrencinin devam koşulunu yerine getirmesi şartıyla başka bir seçmeli ders de verilebilir.

(9) Kayıt yenilenmemesi nedeniyle geçirilen süreler, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen sürelerden sayılır.

(10) Kayıt yenilemediği için öğrencilik haklarından yararlanamayan öğrenciler; daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadıkları döneme ait katkı payı/öğrenim ücretini ödemezler.

(11) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Rektörlük tarafından belirlenen usul ve şartlar çerçevesinde yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8- (1) Fakültede eğitim süresi 5 yıldır. Öğrenciler, azami 8 yıl içinde öğrenimlerini tamamlamak zorundadır. Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılları olmak üzere en az 28 haftadan oluşur.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 9- (1) Fakültede eğitim-öğretim, Fakülte Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak uygulamalı dersler ile klinik ders yükü pratik uygulamaları bakımından gerekli görülen durumlarda akademik takvimden farklı düzenlemeler yapılabilir.

Eğitim-öğretim programları ve türleri

MADDE 10- (1) Dersler; teorik dersler, uygulamalı/pratik dersler, klinik ders yükü pratik uygulamaları, alan ve benzeri çalışma programları şeklinde verilir.

(2) Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim yapılır. Tüm dersler için devam zorunludur. Bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez sadece başarısız olduğu dersi/dersleri tekrar eder. Ancak Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil derslerinden başarısız olan öğrenciler eğer devamsızlık nedeniyle başarısızlık söz konusu değilse bir üst sınıftaki derslere ve kaldığı ortak zorunlu dersler/seçmeli derslere kaydını yaptırır.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 11- (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az 14 hafta sürer. Yarıyıl/yıl içindeki ara sınavlar bu süreye dâhildir. Fakat yarıyıl/yıl sonunda uygulanan sınavlar ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(2) İlgili anabilim dalının teklifi üzerine klinik eğitimini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler için yıl sonu sınavlarından sonra klinik ders yükü pratik uygulama tekrarı yaptırılabilir.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 12- (1) Eğitim ve öğretim planları; Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan, bir akademik yıl boyunca uygulanacak teorik ve uygulamalı/pratik dersler ve klinik ders yükü pratik uygulamalarını kapsayan planlardır. Planlar, dersler başlamadan önce Dekanlık tarafından ilan edilir.

Öğrenim süresi

MADDE 13- (1) Fakültede 5 yıllık eğitim programı uygulanır. Programı başarı ile tamamlayanlara, Diş Hekimliği Yüksek Lisans diploması verilir.

Öğretim dili

MADDE 14- (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir. Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Senato kararı ile derslerin bir bölümü veya tamamı yabancı dilde verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler ve Sınavlar

Ders türleri

MADDE 15- (1) Fakültede dersler; mesleki zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, uygulamalı/pratik dersler ve klinik ders yükü pratik uygulamaları gibi eğitim-öğretim etkinliklerinden oluşur. Derslerin açıklamaları aşağıdaki şekildedir:

a) Mesleki zorunlu dersler; Fakültede öğrenim gören bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları derslerdir. Diş hekimliği öğretiminde, her öğretim yılında uygulanan zorunlu teorik ve uygulamalı/pratik dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğretimine bağlı derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Türk dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile yabancı dil dersleri olup, her biri en az iki yarıyıl süreli olacak şekilde planlanır.

c) Seçmeli dersler; ilgili komisyonların önerisi ve Fakülte Kurulunun onayı ile belirlenen derslerdir. Bu dersler mesleki seçmeli dersler ve genel seçmeli dersler şeklinde olabilir. İlgili dönemde açılacak seçmeli dersler, dönemin başında ilan edilir. Bu seçmeli dersler, öğrencinin kendi alanı içinden veya alanı dışından isteği doğrultusunda aldığı derslerdir. Seçmeli dersi yeniden alma durumuna düşen öğrenci, bu ders yerine açılan başka bir seçmeli dersi alabilir.

ç) Uygulamalı/pratik dersler; mesleki zorunlu ders statüsündedir. Uygulamalı/pratik derslerde birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin, her yıl belirli sayıda ve kalitedeki uygulamalı/pratik çalışmayı öngörülen sürede yapması gerekir. Uygulamalı/pratik çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından ders yılı başında öğrencilere duyurulur. Öğrencinin yıl sonu sınavına girebilmesi için birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta verilen çalışmaların %80’ini tamamlamış olması gerekir. Uygulamalı/pratik çalışmaların ve gözlemci öğrenci çalışmalarının %80’ini ilgili anabilim dalının belirlediği süre içerisinde tamamlayamayan öğrenciye telafi süresi verilir. Bu çalışmaları verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına alınmaz. O uygulamalı/pratik dersi bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. Dördüncü ve beşinci sınıfta ise, klinik ders yükü pratik uygulamalarının %100’ünün yıl sonu sınavı öncesinde tamamlanmış olması gerekir.

d) Dördüncü ve beşinci sınıfta klinik ders yükü pratik uygulamalarında öngörülen %10’luk devamsızlık hakkını aşmamış olmak kaydıyla ilgili anabilim dalının önceden belirlediği klinik ders yükü pratik uygulama puanının en az %50’sini tamamlayan öğrenciler; dilekçeyle başvurmaları halinde, diğer anabilim dallarındaki klinik ders yükü pratik uygulamaların tamamlanmasının ardından, ilgili anabilim dalının önerisi ve Fakülte Kurulu kararıyla belirlenecek tarihler arasında (eğitim-öğretime ara verilen dönemde) ve anabilim dalının belirlediği oranlardaki puanı (o dersin anabilim dalı tarafından belirlenen ve akademik yılbaşında ilan edilen puanın %50’sinden az olmamak kaydıyla) tamamlayarak bütünleme sınavına girmeye hak kazanır.

e) Klinik ders yükü pratik uygulamaları; mesleki zorunlu ders statüsünde olup ilgili anabilim dalı tarafından yürütülen, hastaların tedavisine yönelik klinik uygulamalardır. Diş hekimliği meslek eğitimi çalışmalarında; hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından belirlenir ve akademik yıl başında ilan edilir. Öğrenci yıl sonunda aynı anda birden fazla klinik ders yükü pratik uygulamasını yapamaz/tamamlayamaz.

Devam zorunluluğu

MADDE 16- (1) Öğrencilerin; teorik derslerin en az %70’ine, pratik uygulamaların (laboratuvar/preklinik) ve gözlemci öğrenci çalışmalarının %80’ine ve klinik ders yükü pratik uygulamaların ise en az % 90’ına devamı zorunludur. Devam durumu; Dekanlık tarafından belirlenen usullere uygun olarak öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla belirlenir. Devamsızlık durumu; yapılmış olan yoklamalara ve her imza bir ders saati kabul edilerek dersin o akademik yıldaki toplam saatine göre hesaplanır. Devamsızlık durumu, yıl sonu sınavlarından önce ilgili dersin anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenerek ilan edilir. Devamsız öğrenciler, ilgili ders veya derslerin yıl sonu sınavına alınmazlar.

(2) Üniversite tarafından akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler, devam şartı dışında tutulur ve katılamadıkları ara sınavlar için mazeret sınav hakkı verilir. Ancak dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri, klinik ders yükü pratik uygulamalarına devam etmedikleri süreyi anabilim dalının göstereceği zamanlarda tamamlamak zorundadırlar. Bu öğrenciler devam etmedikleri süreyi tamamlamadan ilgili dersin yıl sonu sınavlarına giremezler. Öğrenciler bu süreyi tamamlamadıkları takdirde, klinik ders yükü pratik uygulaması tekrarına kalır.

(3) Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Sağlık raporu alan öğrenciye sadece giremediği ara sınavlar için mazeret sınav hakkı verilir. Sağlık raporu yarıyıl/yıl sonu, bütünleme ve tek ders sınavları için geçerli değildir. Ancak klinik ders yükü pratik uygulaması olan derslerde; anabilim dalının önceden belirlediği klinik ders yükü pratik uygulama puanının %100’ünü tamamlayan, fakat klinik ders yükü pratik uygulamalarında öngörülen %10’luk devamsızlık hakkını bir mazeret nedeniyle aşmış olan öğrenciler; mazeretlerini tam teşekküllü sağlık kurumundan/yataklı tedavi kurumlarından alınan sağlık raporu veya birinci derece yakınlarının ölüm raporu ile belgelemeleri kaydıyla; dilekçeyle başvurmaları halinde, diğer anabilim dallarındaki klinik ders yükü pratik uygulamaların tamamlanmasının ardından ve eğitim-öğretime ara verildiği dönemde, ilgili anabilim dalının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek tarihler arasında, klinik ders yükü pratik uygulamalarına gelmediği gün sayısınca klinik çalışma yaparak bütünleme sınavına girmeye hak kazanırlar.

Geçme esası ve işleyişi

MADDE 17- (1) Fakültede eğitim-öğretim, ders geçme değil sınıf geçme esasına göre yapılır. Her eğitim-öğretim yılında uygulanan zorunlu dersler bir sonraki yılın ön koşuludur. Ortak zorunlu dersler dışındaki herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci, üst sınıfa geçemez/ders taşıyamaz ve takip eden eğitim-öğretim yılında başarısız olduğu ders/dersleri tekrar almak ve aldığı ders/derse devam etmek zorundadır. Devamsızlıktan kalmamış olmak şartıyla, ortak zorunlu derslerden kalan öğrenciler, bir üst sınıfa geçebilirler ve sonraki yıl o dersin yalnızca yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girerler.

(2) Fakülteye 2018 yılı ve öncesinde kayıt yapmış olan ve tek dersten başarısız olan öğrenciler, bu dersten devam ve ara sınav şartı aranmaksızın bir üst sınıfa sorumlu olarak geçebilirler. Öğrenciler sorumlu oldukları dersin sadece yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girerler. Başarılı sayılmak için bu sınavlardan herhangi birinden en az 60 puan alınması gerekir. Alınan not ara sınavlar dikkate alınmadan değerlendirilir. Sorumlu olduğu dersin sınavından 100 tam not üzerinden en az 60 puan almamış olması halinde, üst sınıftaki aynı veya başka dersten de başarısız olan öğrenci sorumlu olduğu bu dersi üst sınıfa taşıyamaz. Öğrenci, takip eden eğitim-öğretim döneminde sorumlu olduğu dersle birlikte üst sınıftaki varsa başarısız olduğu diğer derslerin kayıt, devam, ara sınav ve uygulama şartlarını yeniden yerine getirmek zorundadır.

(3) Diş hekimliği pratiğine yönelik uygulamalı (preklinik) derslerden barajı tamamlayamayan veya klinik ders yükü pratik uygulamalarında başarılı olamayan öğrenciler, bu dersi bir üst sınıfa taşıyamazlar.

(4) Eğitim-öğretim programında yer alan dersler ile programın uygulanmasında Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile başka şartlar konulabilir.

Ders muafiyetleri ve intibak

MADDE 18- (1) Öğrencinin ders muafiyeti ve intibak talepleri eğitim-öğretim komisyonunun/ders muafiyet ve intibak komisyonunun görüşleri doğrultusunda, Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını karara bağlar.

Akademik danışman görevlendirilmesi

MADDE 19- (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı olmak üzere, öğretim yarıyılı/yılı başlamadan önce Fakülte Yönetim Kurulunca bir akademik danışman atanır. Akademik danışmanlık süresi, Fakülte Yönetim Kurulunca tayin edilir.

(2) Akademik danışmanın görevleri şunlardır:

a) Öğrenciye öğrenimi boyunca, eğitim-öğretimini ilgili mevzuat çerçevesinde planlayabilmesi konusunda yardımcı olmak.

b) Kayıt yenileme süreleri içerisinde öğrencinin otomasyon ortamında seçmiş olduğu derslerin sınıf ve dönem bazında kontrollerini yaparak varsa eksiklikleri giderip onay işlemini gerçekleştirmek.

c) Karşılaştığı sorunların çözüm sürecinde öğrenciye destek olmak.

ç) Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında öğrenciyi bilgilendirmek.

d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrenci bilgi sistemi üzerinden mezuniyet işlemi başlatılan, danışmanlığındaki öğrencilerin müfredatını inceleyerek, almakla yükümlü oldukları zorunlu ve seçmeli dersleri alıp almadıklarını kontrol ederek mezuniyetlerine onay vermek.

(3) Kayıt yenileme (ders kaydı) veya mezuniyet süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle görevini yürütemeyecek olan akademik danışman, bu durumu dilekçe ile Dekanlığa bildirir. Mazereti kabul edilen akademik danışmanın yerine, aynı usul ile yeni bir görevlendirme yapılır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

Sınavlar

MADDE 20- (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl/yıl sonu sınavı, klinik ders yükü pratik uygulama sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlar ve yabancı dil muafiyet sınavlarıdır. Bu sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı olarak ya da bunların birkaçı veya tamamı şeklinde yüz yüze veya gerekli görüldüğü hallerde çevrimiçi yapılabilir. Sınavların ne şekilde olacağına ve mesleki zorunlu uygulamalı ders, klinik ders yükü pratik uygulama ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine, ilgili dersten sorumlu anabilim dalı ya da anabilim dallarının önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Sözlü ve uygulamalı sınavlar ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı gözetiminde yapılır.

(3) Yabancı dil muafiyet ve azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlar dışındaki sınavlara girebilmek için, kayıt yenilemiş olmak ve dersin devam koşulunu yerine getirmiş olmak gerekir. Bir öğretim programında aynı yarıyıl, yıllık düzende eğitim veren birimlerde aynı yıl içerisinde yer alan derslerden en çok üç sınav aynı günde yapılabilir.

(4) Sınavların yapılacağı yer ve tarihleri gösteren sınav programı, Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilk sınav tarihinden en az 10 iş günü öncesinden öğrenci otomasyonu sistemine işlenir ve ayrıca ilan edilir. İki yarıyıl devam eden derslerin ara sınavlarının tespit ve ilanı, her iki yarıyıl için birlikte yapılır.

(5) Öğrenciler, ilan edilen gün, yer ve saatte sınava girmek, öğrenci kimlik kartı ile ayrıca istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Gerekli durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile resmi ve dini bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(6) Bir dersin teorik ve uygulamalı kısımlarının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve gerektiğinde bu sınavların birbiriyle bağlantısına ilişkin hususlara, ilgili anabilim dalının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile karar verilir.

(7) Sınavlarda kopya çekenler, kopya çekme girişiminde bulunanlar veya kopya çekilmesine yardım edenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da çekilmesine yardım ettiği belirlenen öğrenciler, ilgili sınavdan sıfır almış sayılır ve 2547 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

(8) Sınavlar, belirlenen yer ve zamanda yapılır. Ancak zorunlu hallerde yapılacak değişiklik, Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır. Senatonun daha evvel belirleyip ilan ettiği tarihlerde değişiklik olması durumunda ise, değişiklik yine Senato tarafından yapılır ve ilan edilir.

(9) Derse ait sınav evrakları, yarıyıl veya yıl sonunda kapalı zarf halinde ilgili anabilim dalı başkanına teslim edilir ve bu belgeler en az 2 yıl süre ile saklanır.

(10) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınavlar;

1) Tüm dersler için, her yarıyıl en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların, derslerin bitiminden önce tamamlanmış olması gerekir. Ara sınav dışında, başarı notununun belirlenmesinde esas olmak üzere öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun teklifi ile Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

2) Dördüncü ve beşinci sınıf klinik ders yükü pratik uygulamalarında, ara sınav zorunlu değildir. Programda yer alan derslerden bir günde en çok 3 dersin ara sınavı yapılır. Ancak Fakülte Yönetim Kurulu bu sayıda değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

3) Ara sınavlar, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde, hafta sonları da dâhil olmak üzere 2 hafta süreyle yapılır. Ara sınav haftalarında, sadece sınavlar yapılır. Ders yoklamaları otomasyon ortamında tatil olarak gösterilir.

4) Diş hekimliği pratiğine yönelik uygulamalı dersler (preklinik) dışındaki diğer derslerin, her yarıyılda ara sınavlarına girerek not ortalaması 100 tam not üzerinden 85 olan öğrenciler, o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavından muaf tutulurlar.

b) Mazeret sınavları;

1) Mazeret sınavı, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir mazeret nedeniyle ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılır. Mazeret sınav hakkı, sadece ara sınavlar için verilir ve aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Bu sınavlara katılacak öğrenciler, giremedikleri ara sınavın müfredat programından sorumludurlar.

2) Mazeret sınavlarının hangi tarihte açılacağı Dekanlıkça eğitim-öğretim yılı başında ve akademik takvimde ilan edilir.

3) Sağlık mazeretiyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini herhangi bir tam teşekküllü sağlık kurumundan/yataklı tedavi kurumlarından alacakları sağlık raporuyla belgelemek zorundadır. Sağlık raporu, devamsızlık yerine sayılmaz. Öğrenciler, sağlık raporunun düzenlendiği tarihi izleyen 3 iş günü içerisinde, mazeret belgesiyle birlikte Dekanlığa yazılı başvuruda bulunmak zorundadır. Mazereti, Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülenlere mazeret sınav hakkı verilir. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu bulunduğu süre içerisinde herhangi bir dersin sınavına giremez.

4) Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı açılmaz. Ancak Ülkemizi veya Üniversiteyi temsil amacıyla ulusal ve uluslararası bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler için Fakülte Yönetim Kurulunca, girilmeyen yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavına resmi izin veya görevlendirme hariç herhangi bir nedenle katılmayan öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz.

c) Yarıyıl/yıl sonu sınavı;

1) Bir dersin tamamlandığı yarıyıl veya yıl sonunda, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Sınav tarihi ve yeri Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen yarıyıl/yıl sonu sınavına; devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulaması olan derslerin uygulamalarından başarılı olan, yarıyıl/yıl sonu sınavının düzenlendiği tarihlerde haklarında yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası uygulanmayan öğrenciler girebilirler.

2) Öğrenciler, yarıyıl/yıl sonu sınavında ilgili dersin o yılki müfredat programından; pratik uygulama, klinik uygulama ve teorik olarak sorumludurlar.

3) Dördüncü ve beşinci sınıflar; klinik ders yükü pratik uygulama sınıflarıdır. Hem pratik hem de teorik ders yükü uygulaması olan derslerin uygulama ve teorik sınavları ayrı ayrı değerlendirilir.

ç) Klinik ders yükü pratik uygulaması sonu sınavı;

1) Klinik ders yükü pratik uygulamalarına sahip olan derslerde, eğitim-öğretim yılı başında anabilim dallarınca ilan edilen pratik uygulamaları tamamlayan öğrenciler, klinik ders yükü pratik uygulama sonu sınavına tabi tutulurlar.

2) Bu sınav, öğrencinin ilan edilen pratik uygulamaları tamamladığı dersin sonunda ilgili anabilim dalında gerçekleştirilir. İlgili dersin sınavı; pratik uygulama ve/veya sözlü sınavın birlikte yapılması şeklinde olur.

3) Sınavda öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için klinik ders yükü pratik uygulama sınavının tüm aşamalarını geçmesi gerekir. Bu sınavlardan pratik uygulama sınavı, baraj niteliği taşır. Pratik sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden teorik sınavına giremez. Not değerlendirmesinde, öğrencinin uygulama süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır.

d) Bütünleme sınavı;

1) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavından en az bir hafta sonra yapılır. Sınav tarihi ve yeri Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen bütünleme sınavına; yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen/giremeyen, yarıyıl/yıl sonu sınavına girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan veya yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkına sahip olmayıp ilgili anabilim dalı tarafından akademik yıl başında ilan edilen şartlara göre verilen telafi sürelerinde pratik uygulamalara katılıp başarılı olan ve bütünleme sınavlarının düzenlendiği tarihlerde haklarında yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası uygulanmayan öğrenciler girebilir.

2) Dördüncü ve beşinci sınıf klinik ders yükü pratik uygulama sonu pratik ve/veya teorik sınav notu başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavına toplu olarak alınırlar. Ancak klinik ders yükü pratik uygulama sonu pratik sınavından geçer not almış olduğu halde, sınavın teorik kısmından kalan öğrenciler, bütünleme sınavında sadece teorik kısımdan sorumlu tutulurlar.

e) Klinik ders yükü pratik uygulaması olan dersin tekrarı ve sınavı;

1) Bütünleme sınav sonuçlarının açıklanması sonucunda klinik ders yükü pratik uygulaması olan derslerden başarısız duruma düşen dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri, 3 iş günü içerisinde Dekanlığa dilekçeyle başvurmaları halinde; başarısız oldukları en fazla bir klinik ders yükü pratik uygulama dersini, yeni eğitim-öğretim yılına başlamadan önceki bir tarihte eğitim ve öğretime ara verildiği tarihler arasında ve akademik takvimin klinik ders yükü pratik uygulaması olan dersin tekrarına elvermesi durumunda eğitim-öğretim yılı başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde tekrarlayabilirler.

f) Sorumluluk sınavı;

1) Öğrenciler, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçtikleri dersin sadece yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavına girerler. Başarılı sayılmak için, bu sınavların herhangi birinden 100 üzerinden en az 60 başarı notunun alınması yeterlidir. Alınan not, ara sınavlar dikkate alınmadan değerlendirilir.

g) Tek ders sınavı;

1) Dersin devam ve uygulama şartlarını sağlamış olmak kaydıyla, bütünleme sınav sonuçlarına göre başarısız tek bir dersi kalan teorik veya pratik tek bir dersten ya da klinik uygulaması olan tek bir dersin sadece teorik kısmından başarısız olan öğrenciler için dersin dönemine bakılmaksızın eğitim-öğretim yılı sonunda bir sonraki eğitim-öğretim yılı başlamadan önce bir defaya mahsus olmak üzere tek ders sınav hakkı verilir.

2) Tek ders sınavına; eğitim-öğretim yılı başında ders kaydı yapmamış, dersi hiç almamış olan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bununla birlikte, iki farklı dersten iki farklı teorik dersten, bir teorik ve bir de pratik dersten, bir teorik ve bir de klinik ders yükü pratik uygulamalı dersten ya da bir pratik ve bir de klinik ders yükü pratik uygulamalı dersten kalan öğrenciler tek ders sınavına giremez.

3) Tek ders sınavları; Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde, bütünleme sınavları sonrasında ve yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce yapılır. Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra 5 iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanırlar. Belirlenen süre dışında başvuruda bulunulması durumunda, başvuru değerlendirilmeye alınmaz. Tek ders sınav tarihini takip etmede sorumluluk öğrenciye aittir. Dilekçe ile müracaat edip sınava girmeyen öğrenci, tek ders sınav hakkını kullanmış sayılır.

4) Güz döneminde dönemlik bir dersin bütünleme sınavında başarısız olan öğrenci, tek ders sınavına girebilmek için bahar dönemindeki derslerin tamamını başarıyla tamamlamış olmak zorundadır.

5) Öğrencinin yapılan tek ders sınavından başarılı olabilmesi için, 100 tam puan üzerinden en az 60 başarı notu alması gerekir. Tek ders sınavına giren öğrencinin geçme notunda sadece tek ders sınavında aldığı not geçerlidir. Bu sınavda alınan not, ara sınavlar dikkate alınmadan değerlendirilir.

6) Tek ders sınavında başarısız olan öğrenciler, bir üst sınıfa devam edemezler. Tek ders sınavına girecek öğrencilerden, katkı payı veya öğrenim ücreti alınmaz.

ğ) Azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlar;

1) 2547 sayılı Kanunda belirtilen esaslara göre yapılır.

h) Yabancı dil muafiyet sınavı;

1) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfları ile ilgili esaslar, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre belirlenir. Yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet sınavı yabancı diller yüksekokulunca yapılır.

Başarı notunun belirlenmesi/değerlendirilmesi

MADDE 21- (1) Öğrencinin bir dersteki başarısı; dönem içi notları ile yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Sınavlar, 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Sınav sonuçları, sayısal puan ile ilan edilir. Öğrencilere buçuklu not verilmez, buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

(2) Ara sınav notunun/ara sınavların not ortalamasının dersin başarı notuna etkisi %40, yarıyıl/yıl sonu sınavı ya da bütünleme sınavı sonucunun ders başarı notuna etkisi ise bu sınavlardan en az 60 puan almak koşulu ile %60’tır. Öğrencinin bir dersi başarmış sayılabilmesi için dersin başarı notunun 100’lük not sistemine göre en az 60 olması gerekmektedir.

(3) Ders ve uygulamalardan zorunlu devam süresini sağlamış olsa bile, sınavlarda başarı için yeterli notu alamayan öğrenci başarısız sayılır. Öğrencinin girmediği sınavın puanı sıfır kabul edilir.

(4) Notların 4’lük sistemdeki karşılığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen not dönüşüm tablosuna göre düzenlenir. Başarı notları ve dereceleri şunlardır:

Başarı Notu                  Başarı                  Ağırlık

(Sayıyla)                   Harf Notu             Katsayısı                 Anlamı

90-100                           AA                      4,00                     Geçer

85-89                              BA                      3,50                     Geçer

75-84                              BB                      3,00                     Geçer

70-74                              CB                      2,50                     Geçer

60-69                              CC                      2,00                     Geçer

0-59                                DC                      1,50                     Geçmez

Sınavın geçerliliği

MADDE 22- (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmemesi gereken veya alınmaması gereken bir dersin sınavına girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 23- (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının öğrenci otomasyonunda ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Dekanlığa dilekçeyle başvurarak itiraz edebilir, sınav kâğıdının maddi hata ya da hatalı soru yönünden yeniden incelenmesini isteyebilirler. Süre geçtikten sonra yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz. Dekanlık, süresinde yapılan itiraza konu sınav evrakını sınavı yapan öğretim elemanına incelettirir ve maddi hata varsa düzeltilir. İtirazın sonucu, anabilim dalı başkanlığı tarafından Dekanlığa bildirilir ve Fakülte Yönetim Kurulunda değerlendirilir. İtiraz sonucunun, itiraz başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılıp ilgili öğrenciye bildirilmesi zorunludur.

(2) Öğrencinin itirazının devamı halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sorumlu öğretim elemanının da dâhil olduğu veya olmadığı ilgili alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik bir komisyonda cevap anahtarıyla karşılaştırmalı olarak yeniden esastan inceleme yapılabilir. Not değişiklikleri, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Not değişikliğine ilişkin Fakülte Yönetim Kurulu kararı, not değiştirme formu ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

(3) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan ilgili döneme ait başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olduğunun öğretim elemanı tarafından fark edilmesi durumunda ise, ilgili öğretim elemanı hatalı olduğunu tespit ettiği sınavın öğrenci otomasyonunda ilan edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde bağlı bulunduğu anabilim dalı başkanlığına başvurarak not düzeltme talebinde bulunur. Bu talep, anabilim dalı başkanlığınca değerlendirilir. Eğer varsa not değişikliği veya düzeltmeler, Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanır. Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Gerekli değişiklik Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(4) Ara sınav notu değişikliği yarıyıl/yıl sonu sınavı başlayıncaya kadar, yarıyıl/yıl sonu sınavı notu değişikliği ilgili dersin bütünleme sınavından önce, bütünleme sınavı notu değişikliği ise ilgili dönem tek ders sınav tarihinden önce yapılmalıdır.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 24- (1) Her türlü sınav evrakı, ilgili anabilim dalı tarafından iki yıl süre ile saklanır.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 25- (1) Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde ilgili öğretim elemanınca öğrenci otomasyonuna girilir ve ilan edilir. Sınav sonuçları, ilan edildiği anda kesinleşir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diplomalar, Yatay Geçiş, Değişim Programları ve Kayıt Dondurma

Mezuniyet

MADDE 26- (1) Öğrenciler, bu Yönetmelikte belirtilen koşulları/şartları ve kayıtlı bulundukları eğitim-öğretim programları için ilgili kurullarca belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek mezuniyete hak kazanırlar.

(2) Diploma/mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programını tamamladığı tarihtir.

(3) Diploma/mezuniyet belgesi, diploma eki ve benzeri belgelerin düzenlenmesine ilişkin hususlar, Senato tarafından belirlenir.

(4) Üniversite ile yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci değişim programları uygulanabilir. AKTS ve bu konudaki diğer esaslar Senatoca belirlenir.

(5) Öğrencinin Diş hekimliği diplomasına hak kazanabilmesi için, zorunlu ve seçmeli derslerden bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisi olmak üzere 5 yıl içerisinde toplam 300 AKTS kredisini tamamlaması gerekir.

Diplomalar

MADDE 27- (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel Diş Hekimliği Bilimleri Ön Lisans Diploması: Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

b) Diş Hekimliği Yüksek Lisans Diploması: Fakülte akademik programında bulunan bütün dersleri, uygulamaları ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. Diplomanın şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler, Rektörlükçe düzenlenir.

Yatay geçişler

MADDE 28- (1) Fakülteye yapılacak kurumlar arası yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre düzenlenir. Fakülteye yatay geçiş, kontenjan sınırları içinde gerçekleştirilir. Fakülteye yatay geçiş ile gelmek isteyen öğrencilerin, gelmek istedikleri sınıfın öncesindeki dönemlere ait Fakülte eğitim-öğretim yılı müfredatlarında yer alan bütün dersleri almış ve başarılı olarak geçmiş olması gerekir.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları

MADDE 29- (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl, yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilirler. Değişim programları; ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen protokolde yer alan ve değişim programı kapsamında alınması uygun görülen derslerin notları, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümdeki eşdeğer derse karşılık olarak öğrenci bilgi sistemine işlenir. Dönüşümü yapılmayan notlar ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının not dönüşüm tablosundaki verilere göre dönüştürülür.

(3) Değişim programı kapsamında gelen öğrencilere, Fakültede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Aldığı dersleri ve notları gösteren öğrenci durum belgesi verilir. Diploma veya unvan verilmez.

(4) Değişim programına başvuran öğrencinin Fakültede ders kaydı yapılırken, değişim programında akademik danışmanı tarafından onaylanan ders ve kredi saati kadar derslere onay verilir.

Öğrenime ara verme

MADDE 30- (1) Öğrenime ara vermek isteyen öğrencinin, ders kayıt süresi ekle-bırak haftası sonuna kadar mazeretini belirten bir dilekçe ile Dekanlığa başvuruda bulunması gerekir. Öğrencinin sağlık kurulu raporları ile belgelenmiş mazeretinin olması durumunda, ilgili döneme ait kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmiş olması koşuluyla başvuru süresi şartı aranmaz.

(2) Fakülte Yönetim Kurulu, öğrencinin dilekçesinde belirtmiş olduğu beyanına göre haklı ve geçerli kabul edilen ekonomik, ailevi ve benzeri nedenlerin ortaya çıkması durumunda öğrenime ara verme iznini onaylayabilir veya reddedebilir.

(3) Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara verme talebi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

(4) Öğrenime ara verme izni, Fakülte öğrencileri için en fazla 2 eğitim-öğretim yılı, asgari 1 eğitim-öğretim yılıdır. Sağlık nedenine dayanan öğrenime ara verme izni istekleri bu sürenin dışındadır.

(5) Askerlik, yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet ve tutukluluk durumlarında ise, ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenime ara verme izni bu hallerin süresi kadardır. Bu durumdaki öğrencilerin öğrenime ara verme izni azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(6) Öğrenci, öğrenime ara verdiği yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez, girdiği takdirde aldığı not geçersiz sayılır.

(7) Öğrenime ara verme süresi dolan öğrenci, ayrıldığı yerden öğrenimine devam eder ve kaybetmiş olduğu öğrenim sürelerini telafi etmek amacıyla üst dönemlerden ders alamaz.

(8) Öğrenime ara verme izni verilen öğrenciden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz; varsa yatırmış olduğu katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilir.

(9) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, yabancı dil öğrenme, staj, araştırma ve benzeri imkânların doğması halinde, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir eğitim-öğretim yılı kadar izin verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tebligat, Disiplin, Harçlar, Kayıt Silme ve İlişik Kesme

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 31- (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılır. Fakülteye kayıt olurken yanlış ya da eksik adres vermiş olan veya belirttikleri adresi değiştirdikleri halde bunu bildirmemiş bulunan öğrencilerin mevcut adreslerine bildirim yapılması halinde, bildirimin kendilerine tebliğ edildiği kabul edilir.

Öğrencilerin pratik ve klinik uygulamalardaki giyimi

MADDE 32- (1) Öğrenciler, pratik ve klinik uygulamalarda diş hekimliği mesleğinin şartlarına uygun kıyafetler giyer.

Disiplin

MADDE 33- (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri; 2547 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yürütülür.

Öğrenci katkı payı, öğrenim ve materyal ücreti

MADDE 34- (1) Öğrencilerden 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince o yıl için belirlenen katkı payı/öğrenim ücreti alınır.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili mevzuat kapsamında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini öderler.

(3) Ödenmesi gereken katkı payı/öğrenim ücreti/elektronik hizmet ve materyal ücretini ödemeyen öğrencilerin o eğitim-öğretim yılı için kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) İlgili dönem içerisinde Üniversiteden atılan veya kaydı silinen öğrencinin yatırmış olduğu katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez. Katkı payı veya öğrenim ücretini yatıran ancak ilgili döneme ait kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeyen öğrencinin, başvurması halinde yatırmış olduğu katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilir.

Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 35- (1) Öğrenciler, Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur.

Öğrenci başvuruları

MADDE 36- (1) Öğrencilerin her türlü dilek ve şikâyetlerine ilişkin başvurular Dekanlığa yapılır.

Kayıt sildirme ve ilişik kesme

MADDE 37- (1) Kendi isteği ile kayıt sildiren, çıkarılan veya mezun olarak Fakülteden ayrılanların, diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için, Üniversite ve Fakültece belirlenmiş olan ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

(2) Kendi isteğiyle kaydını sildirmesi dışında Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesileceği durumlar şunlardır:

a) 2547 sayılı Kanuna göre, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması.

b) Öğrencinin sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğini Sağlık Kurulu raporu ile belgelemesi veya sağlık durumunun sınıfındaki veya akademik birimlerin diğer öğrencileri için sakınca oluşturması halinde, sağlık raporunun Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi.

c) Yanlış beyan, sahte belge ve sahtecilikle kayıt yaptırdığı tespit edilenlerin kayıtlarının iptal edilerek ilişiklerinin kesilmesi.

(3) Kendi isteğiyle ilişik kesecek olan öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvururlar. Kaydı silinen öğrencinin varsa daha önce vermiş olduğu belgeleri geri verilir.

(4) Kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencinin, kayıt sildirdiği günden sonraki ilk iş günü mesai bitimine kadar yazılı başvuru yapması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere kaydı yeniden yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 38- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 39- (1) 23/9/2013 tarihli ve 28774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav ve Klinik Ders Yükü Pratik Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 40- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul