Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/6/2019 tarihli ve 30802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“s) Piyasa Takas Fiyatı (PTF): Gün Öncesi Piyasasına sunulan tekliflerin arz ve talebe göre eşleşmesi ile oluşan saatlik enerji fiyatını,

ş) Azami Uzlaştırma Fiyatı (AUF): Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 6446 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin on birinci fıkrasına dayanılarak çıkarılan ve 18/3/2022 tarihli ve 31782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında yer alan ve elektrik enerjisinin üretiminde kullanılan kaynak türleri için üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenen fiyatı,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Ancak, 11 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında yapılan hidroelektrik kaynak katkı payı hesaplamalarında kullanılan değerler, kaynak bazında destekleme bedelinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/3/2022 tarihli ve 10866 sayılı Kararı ile söz konusu Karar kapsamında azami uzlaştırma fiyatlarının uygulanmasına ve güncellenmesine ilişkin alınan diğer Kurul kararlarının yürürlükte olduğu süre boyunca aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Yıllık aritmetik ortalama Piyasa Takas Fiyatı olan K1 değeri, Piyasa Takas Fiyatı (PTF)’nın, hidrolik kaynaklar için ilgili dönemde güncelleme sonucu oluşan Azami Uzlaştırma Fiyatı (AUF)’ndan daha fazla olduğu saatlerde, PTF yerine hidrolik kaynaklar için ilgili dönemde güncelleme sonucu oluşan AUF kullanılarak hesaplanır.

b) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan toplantılara ilişkin olarak toplantı yılında gerçekleşen K3 değeri, Piyasa Takas Fiyatı (PTF)’nın, hidrolik kaynaklar için ilgili dönemde güncelleme sonucu oluşan Azami Uzlaştırma Fiyatı (AUF)’ndan daha fazla olduğu saatlerde, PTF yerine hidrolik kaynaklar için ilgili dönemde güncelleme sonucu oluşan AUF kullanılarak hesaplanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Kaynak katkı payının güncellenmesi

GEÇİCİ MADDE 4- (1) 1/4/2022 tarihinden bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yedinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kurum tarafından belirlenen kaynak bazında tüketiciyi ve/veya maliyeti yüksek üretimi destekleme bedelinin uygulandığı süre boyunca tahakkuk etmiş taksit tutarları bu maddeye göre güncellenir. Fark olması halinde ilgililerin sonraki taksitlerden mahsup edilir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini DSİ’nin bağlı olduğu Bakan yürütür. 

Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul