(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ÇEVRE VE YEŞİL KALKINMA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesi İklim Değişikliği, Çevre ve Yeşil Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Fırat Üniversitesi İklim Değişikliği, Çevre ve Yeşil Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunununnci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Fırat Üniversitesi İklim Değişikliği, Çevre ve Yeşil Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Fırat Üniversitesini,

e)Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında iklim değişikliği, çevre ve yeşil kalkınma konusunda teorik ve uygulamalı multidisipliner bir anlayış ile araştırma ve incelemeler yapmak.

b) Yurt içinde ve yurt dışında iklim değişikliği, çevre ve yeşil kalkınma konusunda yapılan etkinliklere katılmak, Üniversite bünyesinde faaliyet ve etkinlikler düzenlemek.

c) Merkezin teorik ve uygulamalı tüm faaliyetlerinde multidisipliner bir anlayışı benimseyerek iklim değişikliği, çevre sorunları ve yeşil kalkınma konusuna yönelik sorunları belirlemek, belirlenen sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile ortak proje çalışmaları yürütmek.

ç) Sürdürülebilir kalkınma anlayışından yola çıkarak oluşan çevre dostu kalkınma süreci olarak tanımlanan yeşil kalkınma süreci hakkında toplumda farkındalığın oluşturulmasına katkı sağlamak, konu üzerine yerel aktörlerin de içerisinde olduğu çalıştaylar, konferanslar, bilinçlendirme toplantıları düzenlemek, faaliyetler düzenlenirken bütünleyici bir anlayış ile tüm yerel aktörleri dahil etmek.

d) İklim değişikliği, çevre ve yeşil kalkınma konusunda Merkez bünyesinde tematik alan komiteleri oluşturmak, bu bağlamda ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte bilgi ağı oluşturulmasına katkı sağlamak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının da içerisinde olduğu faaliyetlerde iş birliği yapılarak çalıştay, kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları, hizmet içi eğitim seminerleri ve kurslar düzenlemek.

f) Yeşil kalkınma anlayışı ile geleceğin gözdesi olacak sektör paydaşları ile konunun öneminin daha iyi anlaşılmasına yönelik kurum ziyaretleri gerçekleştirmek suretiyle kurumlar ile Üniversite arasındaki işbirliği ağını geliştirmek.

g) Merkezin faaliyetlerinin sürdürülebilir kılınması için Merkez çalışmalarının ulusal ve yerel basın yayın kuruluşlarında aktif olarak paylaşımını sağlamak.

ğ) Ulusal ve uluslararası kaynaklar tarafından finanse edilen projelere başvuru yapmak, yerel aktörlerle ortak projeler yürütmek.

h) Merkez bünyesinde Üniversite içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren Merkezin amaçlarına uygun öğrenci toplulukları ile ortak faaliyetler düzenleyerek öğrencilerin de içerisinde olduğu farkındalık çalışmaları yürütmek.

ı) Disiplinler arası ve multidisipliner bir yaklaşımla yeni bilgiler üretilmesine katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirilmesini yapmak, üretilen bilgileri, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınları ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, verileri güncelleştirmek ve benzeri amaçlar için kullanıma açmak.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak, arşiv, kütüphane ve bu doğrultuda veri tabanı oluşturmak.

c) Üniversite birimlerinin bulunduğu yerleşim yerlerinin sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapmak.

ç) Çevre illerle bölgenin iklim değişikliği, çevre ve yeşil kalkınma perspektifinde ortak sorunlarına yönelik araştırmalar yapmak, proje ve araştırmalara dahil olmak.

d) Konuyla ilgili kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde ortak bölgesel gelişme ve kalkınma programları yürütmek.

e) Konuyla ilgili çalışmalarda bulunan diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği imkanlarını araştırmak ve ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak, araştırma sonuçlarını kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların faydalanmasına sunmak, Merkez amaçları doğrultusunda yerel ve bölgesel düzeylerde kalkınma programları ve projeleri üretmek.

f) Merkezin çalışma konuları ile ilgilenen bilim adamlarıyla işbirliğini sağlamak ve değişim programları uygulamak.

g) Kalkınma programları ve projeleri hazırlayarak, bu programların ve projelerin uygulanması sırasında gerekli olduğu hallerde diğer kurum ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak.

ğ) Çalışma alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, sosyal medya hesabı oluşturarak farkındalık çalışmalarını yaygınlaştırmak.

h) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde merkez amaçları doğrultusunda, ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek.

ı) Merkez amaçlarına yönelik konuları önceleyen lisansüstü programlar açılmasını organize etmek.

i) Merkezin amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

j) Merkez konusu kapsamında olan Üniversite öğrenci topluluğu ile ortak çalışmalar yaparak farkındalık oluşturmak.

k) Lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile araştırma projeleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür; ekonomik, sosyal, teknolojik ve ekolojik konularda araştırma ve uygulama deneyimi olan Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişiyi en fazla üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisi vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve diğer çalışma gruplarını toplantıya çağırmak, gündemlerini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

b) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.

ç) Her yıl sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezi temsil etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile birlikte yedi kişiden oluşur. Diğer altı üye ulusal ve uluslararası alanda çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları ile konuyla ilgili tecrübesi olan kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Proje grupları ve benzeri alt birimlerin oluşturulması, adlandırılması, çalışma esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak.

ç) Senatoda görüşülerek kabul edilecek Merkezle ilgili esasları hazırlamak.

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için işbirliği esaslarını belirlemek ve hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek.

e) Yıllık çalışma programını ve bütçeyi incelemek, Danışma Kurulu ve ilgililerin görüşlerini alarak yeni program ve bütçe düzenlemelerinin yapılmasını ve bunların Rektörlüğe zamanında iletilmesini sağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10- (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili tüm alanlarda kuramsal ve uygulamalı çalışmaları olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından belirlenen temsilciler, ekonomik, sosyal, teknolojik ve ekolojik gelişmeler alanında çalışma amacı ve faaliyetleri olan sivil toplum kuruluşlarınca önerilen birer üye olmak üzere Yönetim Kurulunun teklifi üzerine veya doğrudan Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilecek en fazla yirmi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda bir defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Program grupları

MADDE 11- (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kararıyla gelişme ve kalkınma program grupları oluşturulabilir. Program gruplarının kurulması, çalışma usul ve esasları, program grupları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması Yönetim Kurulunca belirlenir. Program grupları program süresine göre belirlenecek aralıklarla Yönetim Kuruluna program ve projeleri hakkında durum raporu sunar. Program gruplarının durum raporları Yönetim Kurulunda görüşülür. Durum raporlarına göre program ve/veya projeler süresi sona ermeden gerekçeli olarak sona erdirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleştirilebilir.

(2) Program grupları konusuna uygun yeterli sayıda uzman veya tecrübeli kişilerden oluşturulur. Program gruplarına ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarından konuyla ilgili uzman veya tecrübeli kişiler görevlendirilebilir. Program yöneticisi aynı zamanda o programda yürütülecek projelerin sorumlusudur. Program için görev dağılımı program yöneticisi tarafından yapılır. Programla ilgili ortaya çıkan her türlü problem program yöneticisi tarafından giderilir. Program yöneticisi tarafından giderilmeyen problemler, Müdür tarafından çözümlenir, gerekli görülürse Yönetim Kurulunda gündeme alınır ve karara bağlanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 13- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16- (1) 7/12/1993 tarihli ve 21781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Keban Yöresi Çevre Kirliliği Araştırma Merkezi (FÜKÇAM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul