En son güncellemeler 23 Eylül 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU DİSİPLİN AMİRLERİ VE DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kurulda görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun oluşturulma esaslarını belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak Kurulda görev yapan memurlar hakkında uygulanır.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanını,

b) Disiplin amiri: EK-1 sayılı cetvelde unvanları belirtilen yetkili disiplin amirlerini,

c) Disiplin kurulları: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Disiplin Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulunu,

ç) Disiplin Kurulu: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Disiplin Kurulunu,

d) Genel Sekreter: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterini,

e) Genel sekreter yardımcısı: Hâkimler ve Savcılar Kurulu genel sekreter yardımcılarını,

f) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Kurulunu,

g) Teftiş Kurulu Başkanı: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanını,

ğ) Teftiş Kurulu başkan yardımcısı: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu başkan yardımcılarını,

h) Yüksek Disiplin Kurulu: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Yüksek Disiplin Kurulunu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları
Disiplin amirleri
Madde 4 -
(1) Kurulda görev yapan memurlar hakkında disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) EK-1 sayılı cetvelde gösterilen disiplin amiri unvanını taşıyan birden fazla kişi olması durumunda; yapılan iş bölümüne göre ilgili olan, ilgili birden fazla ise kıdemli olan disiplin amirliği yetkisini kullanır.

(3) Genel Sekreter ve Teftiş Kurulu Başkanı kendilerine bağlı birimlerde görevli bütün memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisini haizdir.
Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu
Madde 5 -
(1) Disiplin Kurulu; Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenen üç genel sekreter yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanının teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenen iki Teftiş Kurulu başkan yardımcısı ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.

(2) Disiplin Kuruluna Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenen genel sekreter yardımcısı başkanlık eder.

(3) Yüksek Disiplin Kurulu; Genel Sekreterin başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenen iki genel sekreter yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanının teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenen bir Teftiş Kurulu başkan yardımcısı ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
Madde 6 -
(1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda; 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 7 -
(1) 14/7/2015 tarihli ve 29416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 8 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 21/09/2022 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul