En son güncellemeler 13 Aralık 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Resmî Gazete Tarihi: 16.07.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30833

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin yaz okulu eğitim-öğretimine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı birimlerdeki yaz okulu uygulaması ile ilgili usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

b) İlgili yönetim kurulu: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesindeki enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

c) Kredi: Öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak hesaplanan öğrenci iş yükünü,

ç) Kurul: Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunu,

d) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

f) Üst yarıyıl: Öğrencinin takip eden sınıfının güz ve bahar yarıyılını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Yaz okulu eğitim-öğretiminin amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz okulu eğitim-öğretiminin amaçları şunlardır:

a) Başarılı öğrenciye üst yarıyıldan ders alma imkânı vererek öğrencinin daha kısa sürede mezun olabilmesine imkân sağlamak.

b) Üniversitede eğitim-öğretimin verimliliğini artırmak üzere; öğrencilerin önceki yarıyıllarda başarısız oldukları, alamadıkları ya da not yükseltme ihtiyacı duydukları dersleri alabilmelerine ve öngörülen eğitim-öğretim süresinde mezun olabilmelerine imkân sağlamak.

c) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin üniversitenin eğitim imkânlarından yararlanmalarını sağlamak.

Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu

MADDE 6 – (1) Yaz okuluna ilişkin olarak; ilgili rektör yardımcısı başkanlığında, iki yılda bir senato tarafından seçilen üç öğretim üyesi ile üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanından oluşan bir kurul oluşturulur. Kurul, üniversite ve diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin kayıt işlemleri ile ilgili düzenlemeleri yapar.

Yaz okulu süresi

MADDE 7 – (1) Yaz okulu takvimi, senato tarafından belirlenir. Final sınav günleri bu süreye dahil değildir. Yaz okulunda verilecek her ders için normal eğitim-öğretim dönemindeki ders saati kadar ders yapılır. Bu ders saatleri, yaz okulu eğitim-öğretim süresindeki her haftaya eşit olarak dağıtılır. Yaz okulunda geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Yaz okulu derslerinin açılması ve yürütülmesi

MADDE 8 – (1) Yaz okulunda açılması öngörülen dersler; ilgili dersi verme yeterliliğine sahip öğretim elemanının isteği, ilgili bölüm kurulunun teklifi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Belirlenen dersler, bahar yarıyılı akademik takviminin sona erdiği tarihe kadar rektörlüğe bildirilir ve ilan edilir.

(2) Yaz okulunda ders alma, öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulunda ders almak isteyen öğrenci, açılması öngörülen ve ilan edilen dersler arasından seçim yapar.

(3) Öğrenci, önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve genel not ortalamasının 2.50 ve üzerinde olması halinde yaz okulunda üst yarıyıldan ders alabilir.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, yaz okulunda; bir öğrenci toplam 20 krediyi aşmayacak şekilde ders alabilir. Bir dersin kredisinin 20’nin üzerinde olması durumunda ilgili dersin açılıp açılmayacağına ilgili Yönetim Kurulu karar verir.

(5) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, Kurulun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(6) İlgili Yönetim Kurulları, ders seçim işlemlerinin bitimini takip eden iki iş günü içerisinde bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısını göz önünde bulundurarak, yaz okulunda hangi derslerin açılacağına karar verir ve bu dersleri, birim internet sayfasında ilan eder.

(7) Öğrenci, yaz okulunda almak üzere müracaat ettiği derslerin çakışması veya açılmaması nedeniyle alamadığı ders sayısı kadar, toplamda 20 krediyi aşmayacak şekilde, açılmış olan derslerden ders değişikliği yapabilir. Açılmayan veya çakışma nedeniyle alamadığı dersler için yatırmış olduğu ders ücretleri, ders değişikliği yaptığı derslere aktarılabilir.

(8) Yaz okulunda açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için ara sınav, yarıyıl sonu ve mazeret sınavları yapılır. Ancak bütünleme sınavları yapılmaz.

(9) Çift anadal/yandal programına kayıtlı öğrenciler çift anadal/yandal programına ait derslerini yaz okulunda alabilir.

Derslere kayıt

MADDE 9 – (1) Derslere kayıt işlemi, yaz okulu akademik takviminde belirtilen tarihlerde yapılır. Kayıt işleminden sonra çakışan ve/veya açılmayan dersler haricinde ders bırakma işlemi yapılmaz. Çakışan derslerle ilgili olarak ders bırakma ve/veya ekleme işlemi bölüm kurulunun teklifi üzerine ilgili Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

Farklı bir birimden veya farklı bir üniversiteden ders alma

MADDE 10 – (1) Öğrenci yaz okulunda almak istediği dersi, Üniversite içinde veya dışında başka bir bölüm/programdan alabilir. Ancak diğer bölüm/programdan alınacak dersin içerik, kredi ve saat ölçütlerinin öğrencinin kayıtlı olduğu birimin Yönetim Kurulu tarafından önceden kabul edilmesi gerekir.

Devam zorunluluğu

MADDE 11 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı ve ortak zorunlu dersler hariç, yaz okulunda öğrencinin bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70’ini, varsa uygulama ve laboratuvarın en az % 80’ini takip etmesi gerekir.

(2) Bir dersin bulunduğu eğitim-öğretim döneminde devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması bu dersin yaz okulunda devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte, dersin bulunduğu dönemde devam yükümlülüğünü yerine getirmiş, ancak yaz okulunda devamsız olan öğrenciler ile dersi ilk kez yaz okulunda alan ve devam yükümlülüğünü yerine getiren öğrenciler normal döneminde bu dersin devamını almak zorunda değildir.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 12 – (1) Yaz okulunda üniversitenin bölüm/programlarından alınan derslerin başarı durumlarının değerlendirilmesi, 13/12/2018 tarihli ve 30624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 3/3/2019 tarihli ve 30703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yapılır.

(2) Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, diğer yükseköğretim kurumlarından yaz okulunda ders alan öğrencilerin notlarının uyarlanması, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri dikkate alınarak ilgili Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Not bildirimleri

MADDE 13 – (1) Yaz okulunda üniversitenin bölüm/programlarından ders alan diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin başarı durumları, öğrencilerin kurumlarına Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gönderilir. Talebi halinde öğrencilere de not çizelgesi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim ve öğretim ücreti

MADDE 14 – (1) Yaz okuluna katılacak öğrencilerden, her yıl ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktar göz önünde bulundurularak Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen miktarda yaz okulu öğretim ücreti alınır.

(2) İkinci öğretime kayıtlı olup yaz okuluna katılacak öğrencilerden alınacak yaz okulu azami ders saati ücreti, aynı fakülte ve program adına göre normal örgün öğretimde kayıtlı öğrenciler için belirlenen yaz okulu azami ders saati ücretinin iki katını geçemez.

(3) Normal örgün öğretime kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilerden, karşılıklılık esasına bağlı olarak üniversiteler arasında yapılacak iş birliği protokolü hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı olduğu fakülte ve program adına göre, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen ders saati ücreti alınır.

(4) Çift anadal/yandal öğrencilerinden, bu programlara kayıtlı normal öğretim öğrencilerinden alınan miktarda yaz okulu öğretim ücreti alınır.

Öğretim elemanları ücreti

MADDE 15 – (1) Öğretim elemanlarına ödenecek ücretler, 2547 sayılı Kanunun Ek 26 ncı maddesi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükmü dikkate alınarak yaz okulunda ders vermekle görevlendirilen ve bu görevi fiilen yerine getiren öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri; öğretim elemanlarının unvanı, verdikleri dersin saati ve yabancı dilde eğitim yapılıp yapılmadığı ile derse kaydolan öğrenci sayısı gibi hususlar dikkate alınarak Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ücret iadeleri

MADDE 16 – (1) Yaz okulunda, çakışma nedeniyle bırakılan veya açılmayan derslerin ücretleri ders değişikliği yapılmaması durumunda öğrencilere iade edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sayfa
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul