Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/8/2018 tarihli ve 30520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “fazla” ibaresinden sonra gelmek üzere “yurt içi/yurt dışı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan “normal” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenci kabulünde mülâkat için ilgili programda görevli biri anabilim/bilim dalı/program başkanı olmak üzere, ilgili enstitü yönetim kurulunca üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri belirlenir ve mülâkat üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Türkçe öğrenim yapılan tezli yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. Yabancı dilde öğrenim yapılan tezli yüksek lisans programlarına başvurularda adayların YÖKDİL, YDS veya eşdeğeri sınavdan 50 puan karşılığından az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.”

“Türkçe öğrenim yapılan tezli yüksek lisans programlarında giriş notunun belirlenmesinde; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i, mülâkat puanının %35’i toplanır. Yabancı dilde öğrenim yapılan tezli yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat puanının %30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “normal” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Genel kontenjandan Türkçe öğrenim yapılan tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul notunun belirlenmesinde ALES puanının %60’ı, yatay geçiş yazılı sınav notunun %40’ı toplanır. Yabancı dilde öğrenim yapılan tezli yüksek lisans programları ile doktora programlarına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul notunun belirlenmesinde ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %20’si ve yatay geçiş yazılı sınav notunun %30’u toplanır. Yazılı sınav, anabilim/bilim dalı/program başkanlığınca önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla onaylanan mülâkat jürisi tarafından yapılır.”

“(7) Yurt dışı kontenjandan yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde; adayların, not ortalamalarını ve üniversitelerindeki öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ibraz etmelerini takiben yatay geçişin hangi programda ve hangi aşamada başlatılacağına anabilim dalının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığının ve özel öğrenci olarak ders almak istediği enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar, Üniversitenin internet sayfasında ilân edilir. İlândan itibaren maddi hatalar için üç iş günü itiraz süresi verilir. İtiraz süresi sonunda listeler, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Kesin kayıt hakkı kazananlar, Üniversitenin internet sayfasında ilân edilen kılavuzda belirtilen şartlar dâhilinde, istenen belgeleri süresi içerisinde ilgili enstitüye teslim eder.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini öderler.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17- (1) Lisansüstü programlar arası yatay geçiş yapan veya ilişikleri kesilmiş olan öğrencilerin, daha önce aldığı ve başarılı olduğu lisansüstü derslerin, diğer faaliyetlerin/uygulamaların kabul edildiği programa intibakı yapılır.

(2) Bu durumdaki öğrencilerin, ilişiği kesildiği programdaki derslerinin, faaliyetlerinin veya uygulamalarının;

a) Yüksek lisans programlarına yapılan intibakta sadece yüksek lisans dersleri, faaliyetleri ve uygulamaları,

b) Doktora programlarına yapılan intibakta ise doktora ve yüksek lisansta alınan dersleri, faaliyetleri veya uygulamaları,

ilgili anabilim/bilim dalı veya program başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla intibak ettirilir. Kararda, öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl da belirtilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Doğum öncesi ve doğum sonrası süresince raporlu olması.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Açılacak dersler ve ders programları, her eğitim ve öğretim yarıyılı başlamadan en geç on beş gün önce ilgili anabilim dalı/program başkanlığı tarafından öğrencilere duyurulur.”

“(10) Uzmanlık alan dersi; tezsiz yüksek lisans dışında diğer programlarda öğretim üyesinin, danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yayınları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik bir derstir. Bu dersler, tez konusunun kabul edildiği tarihten itibaren öğretim üyesinin talebiyle açılır ve danışmanlık görevi sona erinceye kadar, yarıyıllarda ve yaz tatillerinde de devam eder. Danışman öğretim üyesi, görevli olduğu enstitüler ve öğrenci sayısı dikkate alınmadan tezli yüksek lisans öğrencileri için en fazla dört saat; doktora öğrencileri için tezli yüksek lisans programı olan alanlarda en fazla dört saat, tezli yüksek lisans yapılmayan alanlarda en fazla sekiz saat uzmanlık alan dersi açabilir. Danışman öğretim üyesi, yurt dışı kontenjandan kabul edilen doktora öğrencileri için tezli yüksek lisans programı olan alanlarda en fazla beş saat, tezli yüksek lisans yapılmayan alanlarda en fazla dokuz saat uzmanlık alan dersi açabilir. Öğrenciler, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite içinden veya dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olmalıdır. İkinci tez danışmanı, tez konusunun enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanmasından sonra atanır.”

“(7) Öğrencinin danışman değişikliği talebinde; mevcut danışman öğretim üyesinin geçerli bir mazeret sunmaksızın feragat etmemesi durumunda, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının gerekçeli teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni danışman atanabilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin başlığı “Ders ve tüm sınav başarı notlarına itiraz” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasına “Değerlendirmeye esas olan” ibaresinden sonra gelmek üzere “tüm” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “30’dur.” ibaresi “20’dir.” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Öğrencinin, asgari kredi şartını sağlaması ve anabilim dalı başkanının uygun teklifi halinde başarısız olan dersleri silinir ve bilimsel hazırlık programını başarmış sayılır.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, sınav tarihinden itibaren verilecek en fazla üç aylık süre, azami süreyi aşıyorsa azami süreye dâhil edilmez. Üç ay içinde gereken düzeltmeleri yapan öğrenci tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS kredisini başarıyla tamamlamak şartıyla yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise en erken beşinci, en geç yedinci yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girmek üzere başvurmak zorundadır. Başvurmayan ya da başvurmuş olmasına rağmen sınava girmeyen öğrenci, yeterlik sınav hakkını kullanmış ve başarısız olmuş sayılır.”

“(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü aşamalardan bir sonraki yarıyılda tekrar aynı jüri tarafından sınava alınır. Jüri üyelerinin altı aydan fazla süreli yurt dışı görevlendirmesi olması, vefatı, emekliye ayrılması, sağlık raporu olması ve mazeretlerini belgelemesi koşuluyla, Doktora Yeterlik Komitesi, yeni jüri üyesi önerir. Bu sınava da girmeyen ya da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin yedinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş ve sekizinci fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez süreci devam ederken, tez adı ve konusunun tez izleme komitesi tarafından değiştirilmesi halinde öğrenci yeniden tez önerisi savunması yapar ve en az üç tez izleme komitesi raporunu süreleri içinde sunar. Tez önerisi ile ilgili dördüncü fıkra hükmü uygulanır.”

“a) Alanı veya tezi ile ilgili, ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir makaleyi veya alanı ile ilgili yer aldığı en az üç makaleyi SCI, SSCI, AHCI, SCI-Expanded, ESCI, Scopus veri tabanında, ÜAK tarafından belirlenen alan indekslerinde veya TR-dizinde taranan ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlaması veya yayıma kabul yazısını enstitü yönetim kuruluna sunmak (Tez danışmanları bu yayımlarda ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayımlarda, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır).”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, altıncı fıkrasının beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez sonuçlanana kadar periyotları dâhilinde tez izleme komitesi raporlarının sunulmaya devam edilmesi gerekmektedir.”

“Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye tanınacak en fazla altı aylık süre, azami süreyi aşıyorsa azami süreye dâhil edilmez. Altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yapan öğrenci, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.”

MADDE 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü yürütür. 

Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul