(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİNİ-SERAMİK TEKNOLOJİSİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini-Seramik Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini-Seramik Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3-  (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunununnci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini-Seramik Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Çini ve seramik tarihi, kültürü ve sanatı konularında akademik ve bilimsel çalışmalar yapmak.

b) Çini ve seramik sektörüne yönelik araştırma ile geliştirme çalışmaları yapmak, sektörün ihtiyaç duyduğu analizleri gerçekleştirmek.

c) Çini ve seramik üretim süreçleri konusunda danışmanlık hizmeti vermek, süreç iyileştirmeye yönelik uygulamaları araştırmak ve geliştirmek.

ç) Çini ve seramik kültürünü ve sanatını yeni nesillere aktarmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yeni ve özgün çini ve seramik tasarımları yapmak, çini veya seramik içeren diğer alanlarda tasarımlar üretmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmalara bilimsel ve akademik destek sağlamak.

b) Üniversite öğrencilerinin çini ve seramik konularındaki çalışmalarına destek vermek amacıyla, öğrencilerin bu alanda faaliyet yapan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iletişim kurmalarını sağlamak.

c) Çini ve seramik konularında nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sertifika programları açmak, staj ve uygulamalı eğitim çalışmaları yapmak, konferans, kurs, seminer, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek.

ç) Çalışma konularına yönelik rapor, süreli ve süresiz bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayım faaliyetleri yapmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında çini ve seramik alanına giren konularda çalışmalar yapan bilim insanı ve öncü sanatçılara, hizmet ve teşvik ödülleri vermek.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu ve özel kuruluşlarla ortak ulusal ve uluslararası projeler yapmak veya projelere danışmanlık hizmeti vermek.

f) Çini ve seramik kültürü ve sanatının yeni nesillere aktarılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapmak ve bu tür çalışmaları teşvik etmek.

g) Merkezin amaçları ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi, amaçlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmek.

b) Müdür yardımcılarının görevlendirilmesi için Rektöre öneride bulunmak.

c) Merkez birimlerinin oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemlerini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Merkez bünyesinde araştırma ve proje çalışma grupları kurmak, bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

e) Çini ve seramik araştırmaları sonucu üretilebilecek ürünleri belirleyerek üretim için gereken tedbirleri almak.

f) Merkezce desteklenen araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini ve işleyişini izlemek ve denetlemek.

g) Her yıl sonunda; geçmiş yılın faaliyet raporunu, gelecek yıl için kısa, orta ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve en uygun şekilde kullanılması amacıyla girişimlerde bulunmak.

h) Yönetim Kurulunca hazırlanan Merkez bütçe taslağını Rektöre sunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10- (1) Müdürün önerisi üzerine; Üniversitede görevli tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi kendiliğinden sona erer.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11- (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Müdürün verdiği görevleri yapmak.

b) Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak ve sekretaryasını yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 12- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılamayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az üç ayda bir üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma düzenini planlamak.

b) Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararlar almak.

c)                Merkezin yıllık bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak.

ç) Merkezde veya Merkez aracılığıyla Üniversitenin diğer merkez ve laboratuvarlarında yapılacak test, analiz ve benzeri maddi konulara ilişkin hizmet alımlarının yöntem ve fiyatlandırmasını belirleyip Rektöre sunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek ve süreçleri izlemek.

e) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Rektörün onayına sunmak.

f) Merkez tarafından verilecek eğitim programlarının hazırlıkları için komisyon önermek ve bu eğitim programının işleyişinden sorumlu olmak.

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 14- (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite içinden ve dışından, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan ve/veya bu çalışmaları destekleyen sivil toplum örgütleri, istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri veya kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla 7 üyeden oluşur.

 (2) Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir kere toplanır. Danışma Kurulu Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15- (1) Merkezin akademik, teknik, idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Yönetim Kurulunun önerisi üzerine; Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19- (1) 17/7/1999 tarihli ve 23758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Çini-Seramik Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul