(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Resmî Gazete Tarihi: 17.07.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30834

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

b) Merkez: Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Mütevelli Heyet: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Müdür (Başhekim): Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimini,

d) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; toplum sağlığına ilişkin bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak, her düzeyde nitelikli diş hekimi ve sağlık personeli yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Diş Hekimliği Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile yurt içinde ve dışındaki diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, üniversitenin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun ağız ve diş sağlığına ilişkin koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini erişilebilir, kaliteli, verimli ve en ekonomik koşullarda topluma sunmak, Diş Hekimliği ve sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim ve uygulama ihtiyaçları ile akademik personelin araştırma gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde; ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel girişim alanları ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmeti sunabilecek toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda iş birliğini sağlamak.

d) Faaliyet alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek, yürütülmekte olan projeleri desteklemek.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üstlenmek.

ğ) Merkeze bağlı olarak çalışan, ağız ve diş sağlığı alanında kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere yataklı ve ayaktan tedavi birimleri kurmak ve işletmek, Merkez ünite ve poliklinik birimleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri satın almak, bağış veya sair suretlerde devir almak ve işletmek.

h) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık hizmeti vermek.

ı) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

i) Mütevelli Heyetinin, Rektörün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer etkinliklerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu.

b) Müdür (Başhekim).

Yönetim Kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri Dekan, Müdür (Başhekim), Fakültede görev yapan öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi ve Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyetinin onayladığı iki yıl için görevlendirilecek üç öğretim elemanı olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Mütevelli Heyet süresi sona eren üyeleri tekrar görevlendirebilir.

(3) Yönetim Kurulu, her ay olağan gündemle toplanır. Dekan ve Müdür (Başhekim), gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Yönetim Kurulu Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla, varsa birim yöneticileri davet edilebilir.

(6) Yönetim Kurulu, çalışmalarında Rektör ve Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin kuruluş amaçlarına, ihtiyaç ve beklentilerine uygun kararlar almak ve merkezin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak.

b) Merkez ve bağlı birimlere atanacak sağlık bakım, idari, mali ve destek hizmetleri üst yöneticilerinin görev ve sorumluluk alanlarını tayin etmek ve çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

c) Merkezin uluslararası norm ve standartlar ve genel yönetim ilkeleri doğrultusunda amaçlarını ve hedeflerini belirlemek.

ç) Merkez ve bağlı birimlerin örgütlenme ve yönetim süreçlerine ilişkin politika ve stratejiler belirlemek, uygulanmasını sağlamak, genel gözetim ve denetimi yapmak.

d) Üniversitenin stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan yıllık performans programını, bağlı birimlerin iş, işleyiş ve performans sonuçlarını değerlendirerek iyileştirici ve geliştirici önlemler almak, sağlık biriminin yıllık faaliyet raporlarını Rektörlüğe ve Mütevelli Heyetine sunmak.

e) Merkeze bağlı sağlık birimlerinin bütçesinin hazırlanmasını sağlamak, mali yıl içinde gerçekleşmesi öngörülen gelir ve giderlere ilişkin finansal süreçleri izlemek, değerlendirmek ve sonuçları Rektörlüğe ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak.

f) Diş hekimliği ve sağlık bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerin uygulama ve araştırma potansiyellerinin geliştirilmesi için politika ve stratejiler geliştirmek.

g) Merkez ve bağlı birimlerde yürütülecek mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim, uygulama ve araştırma programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

ğ) Merkezin kalite ve performans izleme ve değerleme ölçütlerinin geliştirilmesine ilişkin gerekli çalışmaları yaptırmak.

h) Sağlık alanında yeni hizmet birimlerinin tesis edilmesine ve ortak kullanım anlaşmaları yapılmasına ilişkin yatırım teklifleri ve fizibilite raporları hazırlamak Rektörün ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

ı) Merkezin bünyesinde gerekli görülen konularında eğitim-öğretim, araştırma, inceleme ve ihtisas komisyonları kurmak ve bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

i) Rektör ve Mütevelli Heyeti tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Müdür (Başhekim)

MADDE 10 – (1) Müdür (Başhekim), sorumluluk alanındaki birimlerde sunulan sağlık hizmetlerinin eksiksiz ve zamanında sunulmasından, izlenmesinden, değerlendirilmesinden, iş ve işlemlerin diğer sorumlularla iş birliği ve uyum içerisinde ve hukuka uygun olarak yürütülmesinden, performans ve kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesinden Yönetim Kuruluna, Rektöre ve Mütevelli Heyetine karşı sorumlu en üst yöneticidir.

(2) Müdür (Başhekim), Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Fakülte Dekanının görüşünü alarak Mütevelli Heyetin teklifi ile Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür (Başhekim) yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdür (Başhekim)’ün teklifi üzerine işlerinde kendisine yardımcı olmak üzere, Dekanın görüşü alınarak Rektör tarafından yardımcılar görevlendirilebilir. Müdür (Başhekim), görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcısı başhekimliğe vekâlet eder. Müdür (Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdür (Başhekim)’ün görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak, belirli periyotlarda Merkezin tüm hizmetlerini denetlemek veya denetlettirmek.

c) Merkez ve bağlı birimlerin amaçlarının gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan her türlü beşerî ve maddi kaynakları planlamak, örgütlemek, yöneltmek ve denetlemek.

ç) Üniversitenin stratejik planları doğrultusunda yıllık programların ve bütçenin hazırlanmasını, yönetim kurulunda görüşülüp karara bağlanmasını, uygulanmasını ve sonuçlarının değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve olası faaliyet raporlarının yönetim kuruluna sunulmasını sağlamak.

d) Merkez ve bağlı birimlerin tıbbi, sağlık bakım, idari, mali, eğitim ve araştırma birimleri arasında eşgüdümü ve iş birliğini sağlamak.

e) Merkez ve bağlı birimlere tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesini, kullanılmasını, yönetilmesini ve raporlanmasını sağlamak.

f) Merkezin norm kadro çizelgesine uygun olarak insan kaynaklarının temini, özlük haklarının tespiti, hizmet akdinin güncellenmesi veya sonlandırılması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.

g) Personelin norm kadro ve belirlenen görev, yetki ve sorumluluk kapsamında etkin ve verimli çalışmasını sağlamak.

ğ) Merkez ve bağlı birimlerce sunulan sağlık hizmetlerinin düzenli ve sürekli sürdürülmesini sağlamak, kalite standartlarını korumak ve geliştirmek.

h) Yurt içi ve dışı kuruluşlarla iş birliği ve anlaşmalar yapmak, ortak eğitim ve araştırma projeleri geliştirmek.

ı) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ve uzmanlık eğitiminde bulunanların eğitim ve pratiklerini geliştirmek, Merkezdeki hizmetlere katkılarını arttırmak üzere Dekanlık ve anabilim dalı başkanları ile ortak programlar düzenlemek.

i) İlgili mevzuat ile öngörülen ve Rektör ve Mütevelli Heyet Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 12 – (1) Merkez ve bağlı birimlerde verimlilik ve hizmet kalitesinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla ve çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenen proje grubu, kurul, komisyon ve komite ya da bağlı birimler oluşturulabilir.

(2) İlgili akademik birimler sorumluluk alanlarına giren Merkez bölgelerinde hastane hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli bir biçimde gerçekleştirilmesi için Merkez yönetimi ile uyum, iş birliği ve eşgüdüm içinde çalışır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Sayfa
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul