Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/6/2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir:

a) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript esas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır.

b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve giriş sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Toplam puanın en az 60 olması gerekir. Giriş sınavından 50 puanın altında alan adaylar başarısız kabul edilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

c) Tezli yüksek lisans programlarında konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden enstitü anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde başarı notu; lisans not ortalamasının %50’si ve yetenek sınavı sonucunun %50’si alınarak hesaplanır. Toplam puanın en az 60 olması gerekir. Yetenek sınavından 50 puanın altında alan adaylar başarısız kabul edilir.

ç) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve sözlü ve/veya yazılı giriş sınavı sonucunun %25’i alınarak hesaplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Giriş sınavından 50 puanın altında alan adaylar başarısız kabul edilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

d) Sanatta yeterlik programına lisans veya yüksek lisans derecesi ile başvuracak adayların başarı notu; lisans not ortalamasının %30’u, yabancı dil puanının %20’si ve yetenek sınavı sonucunun %50’si alınarak hesaplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Yetenek sınavından 50 puanın altında alan adaylar başarısız kabul edilir.

e) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda sıralama lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak yapılır. Puan eşitliği durumunda yaşı küçük olan aday kabul edilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için; 24 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisi gerektiren program en az yedi ders, uygulamalar, yeterlik sınavı ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İzin başvuruları ilgili anabilim/anasanat dalına yapılır. Öğrenciye danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıl izin verilebilir. Bu süre bir yarıyıldan az olamaz.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul