Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2017 tarihli ve 30207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bulunur.” ibaresi “bulunur, öğrenciye kariyer planlaması konusunda rehberlik eder.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş veya” ibaresi “beş yıl olanlar için sekiz ve” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kısmen dahi olsa çakışan dersler birlikte alınamaz. Ancak devam şartını sağlamış başarısız öğrenciler çakışan derslere kayıt yaptırabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinde yer alan “yarısını” ibaresi “yarısının toplamını” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı yapılmasına öğretim elemanının önerisi ile birim akademik kurulu karar verir. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı ile yapılır. Yeterli öğretim elemanının bulunmadığı durumlarda birim yönetim kurulu kararı ile kamera kaydı altına alınarak tek bir öğretim elemanı tarafından yapılabilir. Öğrenci, bir günde o döneme/yıla ait en fazla iki dersin sınavına alınabilir; uzaktan eğitim programları ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yabancı Dil dersleri ile mazeret sınavları için bu şart aranmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren ilgili bölüme beş iş günü içerisinde itiraz edebilirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tıp Fakültesinde tüm dönemlerdeki öğretim için başarı notları aşağıda belirtilmiştir:

100’lük Başarı

         Notu               Harf Karşılığı           4’lük Başarı Notu        Anlamı

        90-100                     AA                              4,00                  Mükemmel

         85-89                      BA                              3,57                  Çok İyi

         80-84                      BB                              3,35                  İyi

         75-79                      CB                              3,14                  Orta

         70-74                      CC                              2,92                  Yeterli

         40-69                      DC                              2,71                  Başarısız

         30-39                      DD                              1,42                  Başarısız

          0-29                        FF                              0,00                  Başarısız

                                        FD                              0,00                  Devamsız

                                        FG                              0,00                  Dönem/yılsonu sınavına

                                                                                                     girmedi (Başarısız)

                                        KM                                                       Kaldırılan ders muafiyeti”

“(5) Öğrencinin KM ve G notu aldığı dersler GANO hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kayıtlı olduğu programın 14 üncü maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getiren, ders geçme sisteminde GANO’su 2,00; sınıf geçme sisteminde Diş Hekimliği Fakültesinde GANO’su 2,00; Tıp Fakültesinde GANO’su 2,72 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Kayıt dondurma süresinin bitiminde öğrenci ayrıldığı dönemin/yılın başından başlamak koşuluyla öğrenimine kaldığı yerden devam eder ve süre hesabına dahil edilmez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 8 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları kapsamındaki öğrencilerden başarısız oldukları ders sayısını bire indiremeyenlerin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/10/2017

30207

 

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul