En son güncellemeler 25 Kasım 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

TÜRKİYE SAĞLIK POLİTİKALARI ENSTİTÜSÜNÜN YAPILANMASI VE FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/3/2018 tarihli ve 30375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 672 nci maddesinin ikinci fıkrasına ve 6/2/2017 tarihli ve 2017/9860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (ğ), (h) ve (ı) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enstitünün” ibaresi “Enstitüsünün” ve aynı fıkranın (ğ) bendinde yer alan “Kanun” ibaresi “4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Enstitü; Enstitü Başkanlığı, Bilim Kurulları ve Enstitü bünyesinde Yönetim Kurulu kararı ile kurulacak diğer birimlerden oluşur.

(2) Enstitü Başkanının en az doçentlik derecesi sahibi olması, görevin gerektirdiği bir yabancı dilde geçerliliği bulunan YDS’den en az yetmiş puan almış olması veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olması ve en az on yıl sağlık politikaları ile ilgili alanlarda kamu ve/veya özel sektörde çalışmış olması ve tercihen sağlık politikaları ile ilgili alanlarda uluslararası nitelikli dergilerde yayımlanmış bilimsel çalışmalarının olması şartı aranır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “on sekiz” ibaresi “on”, dördüncü fıkrasında yer alan “iki dönem daha” ibaresi “tekrar” ve beşinci fıkrasında yer alan “üç ayda bir, en az bir” ibaresi “yılda en az iki” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı yürütür. 

Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul