• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlüğe Girecek (Bu Yönetmelik 1/6/2023 tarihinde yürürlüğe girer.)
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

YENİ BİNEK OTOMOBİLLERİN YAKIT EKONOMİSİ VE CO2 EMİSYONU KONUSUNDA TÜKETİCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/12/2003 tarihli ve 25330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni Binek Otomobillerin Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Konusunda Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3- Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesi, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci ve 508 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f), (o), (p), (s), (ş) ve (z) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) ve (h) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

“e) MARTOY: 19/4/2020 tarihli ve 31104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’i,

f) (AT) 715/2007: 21/4/2009 tarihli ve 27207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliği,”

“o) Binek otomobil: Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından MARTOY’un 4 üncü maddesinde belirtilen ve (AT) 715/2007 sayılı Yönetmelik kapsamında olan M1 sınıfı motorlu araçları,”

“p) Uygunluk belgesi: MARTOY’un altıncı bölümünde belirtilen şartlara göre düzenlenerek imal edilen aracın, onaylanmış araç tipine uygun olarak imal edildiğini gösteren belgeyi,”

“s) Resmi yakıt tüketimi: Onay Kuruluşu tarafından (AT) 715/2007 sayılı Yönetmelik hükümlerinde belirtilen ve MARTOY’un üçüncü ve altıncı bölümlerinde yer alan araç tip onayı belgesi veya uygunluk belgesine iliştirilen tip onaylı yakıt tüketimini; değişik varyant ve/veya versiyonların tek bir model altında gruplandırıldığı durumlarda o model için verilen yakıt tüketim değerinin, o gruptaki en yüksek resmi yakıt tüketimi olan varyant ve/veya versiyona dayandırılmasını,

ş) Resmi spesifik CO2 emisyonu: Saptanan binek otomobili için (AT) 715/2007 sayılı Yönetmelik hükümlerinde belirtilen ve MARTOY’un üçüncü ve altıncı bölümlerinde yer alan araç tip onayı belgesi veya uygunluk belgesine iliştirilen değeri; değişik varyant ve/veya versiyonların tek bir model altında gruplandırıldığı durumlarda o model için verilen CO2 değerinin, o gruptaki en yüksek resmi CO2 emisyonu olan varyant ve/veya versiyona dayandırılmasını,”

“z) Tip, varyant ve versiyon: MARTOY Ek-I Bölüm B’de tanımlandığı üzere imalatçı tarafından açıklanan ve belirlenen aracın ayırt edilmesinin sadece tip, varyant ve versiyonunun alfanumerik karakterlerle tanımlanmasını,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 6502 sayılı Kanun ve/veya 7223 sayılı Kanunun idari para cezası ile ilgili hükümleri uygulanır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Avrupa Birliği mevzuatına uyum

Madde 14- Bu Yönetmelik, Yeni Binek Otomobillerin Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Konusunda Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin 13/12/1999 tarihli ve 1999/94/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş Hükmü

Geçici Madde 1- Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile uygulamaya alınan hükümler, bu maddenin yayımı ile 1/6/2023 tarihleri arasında ihtiyari, 1/6/2023 tarihi itibarıyla zorunlu olarak uygulanır. 31/5/2023 tarihine kadar imal edilen araçların, imal tarihinde yürürlükte bulunan Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Etiketine uygun olarak piyasaya arzı ve piyasada bulundurulması, 1/6/2023 tarihi itibarıyla kısıtlanmaz ve engellenmez.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-I ve EK-V ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Yönetmelik 1/6/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 

Dosyalar

EKLER
Formlar ve Ekler - 01/06/2023 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul