Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/5/2021 tarihli ve 31480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve Diş Hekimliği Fakültesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sekiz yarıyılın üzerinde eğitim-öğretim veya sınıf geçme esasına göre yıllık eğitim-öğretim yapan akademik birimlerin eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin esasları Senato tarafından kabul edilen bu birimlere ait yönergeler ile düzenlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yabancı ülkede denk öğrenim kurumlarından mezun olanların diploma denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, kayıt oldukları programa ait derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın, öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan ve bu Yönetmelik kapsamında bulunan lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren fakülteleri azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır. Hazırlık öğrenim süresi azami iki yıldır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) İlgili akademik birimin teklifi ve yönetim kurulunun onayıyla dersler şubelere bölünebilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin on dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve on altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(16) İkinci öğretim öğrencilerinden her yarıyıl/yıl için başarı ortalamasına göre yarıyıl/ yılsonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk %10’a girenlerin listesi, ilgili akademik birim tarafından Rektörlüğe bildirilir. %10 başarı hesabına yalnızca Türk vatandaşı olan öğrenciler dâhil edilir. Yabancı uyruklu öğrenciler dâhil edilemez.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve on ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(6) Sınavlar, sınav programlarının durumuna göre hafta sonları da yapılabilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sınavından en az bir hafta önce” ibaresi “sınavlarından önce” şeklinde ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Derse devam koşulunu karşıladığı halde sınavda başarısız olan öğrenciler ile notunu yükseltmek amacıyla aynı dersi/dersleri tekrar almak isteyen öğrenciler uygulamalı dersler hariç olmak üzere ilgili dersin devamından muaftırlar. Ancak öğrenciler talep etmeleri durumunda ilgili derse devam edebilirler.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “diplomalarında” ibaresi “transkriptlerinde” şeklinde değiştirilmiş, son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Ayrıca ilgili yarıyıla ait YANO’ya göre onur veya yüksek onur derecesi elde eden öğrencilere her yarıyıl/yıl sonunda, son öğretim yarıyılı/yılı hariç olmak üzere ilgili yarıyılda/yılda en az 30/60 AKTS kredi derse kayıtlanma, normal öğretim süresini aşmama ve başarısız dersi bulunmama koşuluyla onur/yüksek onur belgesi verilerek bu öğrencilerin listesi ilgili akademik birimler tarafından ilan edilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) 37 nci maddedeki mazeretler nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyecek olan öğrenciler, ilgili akademik birim yönetim kurulu kararı ile öğrenim süreleri boyunca ön lisans için azami iki yarıyıla kadar, lisans için ise azami dört yarıyıla kadar kayıt dondurabilir. Ancak sağlık nedenleri ile yapılacak kayıt dondurma istekleri için azami süre sınırlaması yoktur.

(2) Kayıt dondurma başvuruları ilgili akademik yarıyıl/yılın ilk dört haftası içinde yapılır. Bu süreler haricinde yapılan başvurular dikkate alınmaz. Ancak belgelendirmek koşuluyla ani gelişen ağır hastalık ve doğal afet durumlarında başvuru süresi sınırlaması yoktur.”

“(5) Öğrencinin kayıt dondurma isteği en az bir yarıyıl/yıldan az olamaz. Öğrenci kayıt dondurduğu yarıyıl/yılda öğrenimine devam edemez, tek ders sınavı hariç sınavlara giremez.

(6) Kaydı dondurulan öğrenci ilgili yarıyıl/yılda kayıt yenilemesini gerçekleştirmişse ders kayıtlanması iptal edilir ve katkı payı iadesi yapılmaz.”

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul