En son güncellemeler 8 Aralık 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 51. maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...meslekten çıkarılma,...” ibaresi İPTAL edilmiştir.

Danıştay Onikinci Dairesi tarafından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...meslekten çıkarılma,...”  ibaresinin Anayasa'ya aykırılığı ileri sürülerek itiraz yoluna başvurulmuştur.

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan incelemede; "İtiraz konusu kural yaptırım konusu eylemleri yasal düzeyde belirlemediğinden ilgililerin hangi somut fiil ve olguya meslekten çıkarma yaptıranının uygulanacağını belirli bir açıklık ve kesinlikte öngörebilmelerine yasal çerçevede imkân tanımamaktadır. Bu nedenle kural, Anayasa’nın 38. maddesinde düzenlenen suçta ve cezada kanunilik ilkesine ve Anayasa’mn 128. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kanuni düzenleme ilkesine aykırılık oluştur[duğu]" belirtilerek İPTALİNE karar verilmiştir.

İptal hükmü kararın Resmi Gazete' de yayımlanmasından itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Kararın tam metni için tıklayınız.