En son güncellemeler 19 Temmuz 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği 30/5/2018 tarih ve 30436 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

01-06-2018

Yönetmelik ile uzlaşma komisyonlarının kurulması ve 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları hariç olmak üzere, aynı madde uyarınca uygulanmasına karar verilen idari para cezaları hakkında uzlaşma başvurularına ilişkin usul ve esasları düzenlenmektir.

  • Uzlaşmaya konu olamayacak idari para cezaları 6ncı maddede sayılmıştır. Buna göre,
  • İptali için idari yargı yoluna başvurulmuş idari para cezaları,
  • Reklam Kurulu tarafından verilen idari para cezaları,
  • Muhataba tebliğ edilen idari para cezasının bir kısmı,
  • Ödenen idari para cezaları,
  • Daha önce uzlaşmaya konu edilmiş ancak uzlaşma görüşmeleri sonuçsuz kalmış ya da uzlaşma sağlanamamış idari para cezaları

uzlaşmaya konu olamayacaktır.

Uzlaşma talebinin idari para cezası kararının tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılması gerekmektedir. Muhatabın uzlaşma talebi dilekçenin Bakanlık birimlerinin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren üç ay içinde sonuçlandırılması zorunludur. 

Bu Yönetmelik kapsamında oluşturulan komisyonların tüm çalışmaları ve işlemleri hakkında, muhatap ya da idare tarafından dava açılamaz, hiçbir mercie şikâyet veya itirazda bulunulamaz, herhangi bir idari inceleme, araştırma ve soruşturmaya konu edilemez ve kaldırma, geri alma, değiştirme veya yeni bir işlem yapma talebinde bulunulamaz. 

Uzlaşmanın sonuçsuz kalması veya sağlanamaması hallerinde muhatap, kendisine tebliğ edilen idari para cezasına karşı, uzlaşmanın sonuçsuz kaldığı veya sağlanamadığına dair düzenlenen tutanak tarihinden itibaren bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde idari yargı yoluna gidebilir.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.