En son güncellemeler 8 Aralık 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.

666 sayılı KHK' nın ek 10. maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin, “Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün il müdürü” yönünden 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında bulunmadığından Anayasa' ya aykırı olduğu gerekçesiyle İPTAL edilmiştir.

KHK’nın ek 10. maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin iptali talep edilmiştir. İtiraz konusu kural, KHK’ya ekli (II) sayılı Cetvel kapsamında yer alan kadrolara vekâleten atananlara vekâlet görevi nedeniyle ek 10. maddenin birinci fıkrasında belirtilen ödemelerin yapılmayacağını öngörmektedir.

KHK’nın dayanağı olan 6223 sayılı Yetki Kanunu uyarınca doğrudan mali konularda KHK çıkarmanın mümkün olmadığı, öte yandan belirli bir kadroya vekâleten atananların da asaleten atananlarla aynı görev ve sorumlulukları üstlendikleri, aynı görev ve sorumlulukları üstlenenler arasında mali haklar bakımından farklılık yaratılmasının eşitlik ve adalet ilkeleri ile angarya yasağını ihlal ettiği belirtilerek kuralın Anayasa’nın 10., 18., 55. ve 91. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
 
Anayasa Mahkemesi yaptığı inceleme neticesinde, 6223 sayılı Yetki Kanunu’nda kamu görevlilerinin “atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ve emekliye sevk edilme usul ve esasları”ndan söz edilmiş, ancak mali haklara ilişkin bir ibareye yer verilmediği belirtilmiştir.  Açıklanan nedenlerle kural “Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün il müdürü” yönünden 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında bulunmadığından Anayasa’nın 91. maddesine aykırı olduğundan iptal edilmiştir.
 
İptal hükmü 23/10/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
Kararın tam metni için tıklayınız.