685 sayılı KHK' nın kanunlaşmasına ilişkin yapılan TBMM Genel Kurul görüşmesinde, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararlarına karşı açılacak iptal davalarında husumeti düzenleyen yeni madde ihdas edilmiştir.

31/01/2018 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmede 455 sıra sayılı Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye 13’üncü maddesinden sonra gelmek üzere “Açılacak Davalarda Husumet” başlıklı Ek Madde 1 eklenmiştir.

Eklenen madde ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararlarına karşı açılacak iptal davalarında husumet düzenlenmektedir. Maddenin tam metni şu şekildedir;

Açılacak davalarda husumet
 
EK MADDE 1 - (1) Komisyon kararlarına karşı açılacak iptal davaları;
 
a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlerce en son görev yapılan kurum veya kuruluş,
 
b) Devlet memurları ve işçiler dahil Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlarca Millî Savunma Bakanlığı,
 
c) Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarından çıkarılanlarca İçişleri Bakanlığı,
 
ç) Öğrencilikle ilişiği kesilen öğrencilerce Millî Eğitim Bakanlığı,
 
d) Kapatılan derneklerce İçişleri Bakanlığı,
 
e) Kapatılan vakıflarca Vakıflar Genel Müdürlüğü,
 
f) Kapatılan sendika, federasyon ve konfederasyonlarca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
 
g) Kapatılan özel sağlık kuruluşlarınca Sağlık Bakanlığı,
 
ğ) Kapatılan özel öğretim kurumları, özel öğrenci yurt ve pansiyonlarınca Millî EğitimBakanlığı,
 
h) Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarınca Millî Eğitim Bakanlığı,
 
ı) Kapatılan özel radyo ve televizyon kuruluşlarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,
 
i) Kapatılan gazete, dergi, yayınevi, dağıtım kanalı ve haber ajanslarınca Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,
 
j) Resen emekliye sevk edilmiş, kendi isteğiyle emekli olmuş, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılmış ya da müstafi sayılmış olup rütbeleri alınan Emniyet Teşkilatı personelince İçişleri Bakanlığı,
 
k) Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümlerine göre Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası alan, Devlet memurluğundan çıkarılan, sözleşmeleri fesih edilen, müstafi sayılan veya istifa eden subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, Devlet memuru, işçi, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile 926 sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesi kapsamında haklarında işlem tesis edilmiş olup rütbesi alman ve emekli kimlikleri iptal edilen Türk Silahlı Kuvvetleri personelince Milli Savunma Bakanlığı, bu fıkra kapsamına giren Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelince İçişleri Bakanlığı,
 
aleyhine açılır.