7035 Sayılı Kanun ile Yapılan Önemli Değişiklikler

7035 SAYILI KANUN İLE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
 
2577- İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 
 
  • Temyiz ve istinaf incelemesi sırasında yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar kesin hale getirilmiş olup, bu kararlara ilişkin kanun yolu kapatılmıştır. (md.52)
 
5271- CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK)
 
  • Bölge adliye mahkemesi tarafından verilen istinaf başvurusunun esastan reddine, dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine veya ilk derece mahkemesi hükmünü kaldırarak yeniden hüküm vermesi söz konusu olduğunda, işbu kararların sanık lehine olması hâlinde, bu hususların istinaf isteminde bulunmamış olan diğer sanıklara da uygulanma olanağı varsa bu sanıklar da istinaf isteminde bulunmuşçasına verilen kararlardan yararlanırlar. (md.280)

 

  • İstinaf mahkemeleri tarafından verilen yeni hükmün önceki hüküm ile belirlenen cezadan daha ağır olamaması kuralının  sadece sanık lehine başvurulması halinde uygulanması yönünde değişiklik yapılmıştır. (md.283)

 

  • Temyiz yoluna başvuru süresi, hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün olan süre  on beş güne çıkarılmıştır. (md.291)

 

  •  Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, re’sen veya istem üzerine, kararın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde kararı veren daireye itiraz etme edebilme yetkisi verilmiştir. (md.308/A)
6100- HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (HMK)
 
  • Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyizi kabil nihai kararlar ile hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurma süresi  tebliğ tarihinden itibaren  bir ay iken bu süre iki haftaya düşürülmüştür. (md.361)

 

  •  Kira ilişkisinden doğan ve miktar veya değeri itibarıyla temyiz edilebilen alacak davalarında verilen kararlar temyiz edilebilecektir. (md.362)

 

  •  Kanun yararına temyizde, ilk derece mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar ile istinaf incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlarına ve bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla kesin olarak verdikleri kararlar ile yine bu sıfatla verdikleri ve temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlarına karşı, yürürlükteki hukuka aykırı bulunduğu ileri sürülerek Adalet Bakanlığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz yoluna başvurulacağı hususu eklenmiştir. (md.363)
 
Diğer değişiklikler için bknz.
 
Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan tablo için bknz.