7188 sayılı Kanun ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 286 ncı maddesinde yapılan değişiklik hakkında önemli bilgilendirme.

25-10-2019

7188 Kanunun 29. Maddesi ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286. maddesinde düzenleme yapılarak temyiz kanun yolu kapalı olan bazı suçlar yönünden temyiz yolu açılmıştır.

7188 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

MADDE 29 – 5271 sayılı Kanunun 286 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) İkinci fıkrada belirtilen temyiz edilemeyecek kararlar kapsamında olsa bile aşağıda sayılan suçlar nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilir:

a) Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. Hakaret (madde 125, üçüncü fıkra),

2. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (madde 213),

3. Suç işlemeye tahrik (madde 214),

4. Suçu ve suçluyu övme (madde 215),

5. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (madde 216),

6. Kanunlara uymamaya tahrik (madde 217),

7. Cumhurbaşkanına hakaret (madde 299),

8. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama (madde 300),

9. Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama (madde 301),

10. Silâhlı örgüt (madde 314),

11. Halkı askerlikten soğutma (madde 318),

suçları.

b) Terörle Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası ile 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar.

c) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrası, 31 inci maddesi ve 32 nci maddesinde yer alan suçlar.”

Geçici 5. Madde ile şu an istinaf aşamasında kesinleşen ya da devam eden dosyaları da kapsamakta olup İstinaf aşamasında kesinleşenler için 15 günlük temyiz süresi tanınmaktadır.

Süre kanunun Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih yani 24.10.2019 gününden başlamaktadır.


GEÇİCİ MADDE 5- f) 286 ncı maddenin üçüncü fıkrasında yapılan düzenleme, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde talep etmek koşuluyla aynı suçlarla ilgili olarak bölge adliye mahkemelerince verilmiş kesin nitelikteki kararlar hakkında da uygulanır.

Bu bendin uygulandığı halde, cezası infaz edilmekte olan hükümlülerin, 100 üncü madde uyarınca tutukluluğunun devam edip etmeyeceği hususu, hükmü veren ilk derece mahkemesince değerlendirilir.


KAYNAK: İSTANBUL BAROSU RESMİ WEB SİTESİ

7188 SAYILI KANUNUN TAM METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.