En son güncellemeler 19 Temmuz 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

Ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri yayınlayan medya hizmet sağlayıcılarını teşvik etmek üzere verilecek ödülleri düzenleyen Yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

08-05-2018

 

 

8/5/2018 tarih ve 30415 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' ile ailenin ve çocukların korunması ilkesini gözeterek, ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk dostu yapım ve dizilerin yayınlanmasının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Buna göre, Üst Kurul ve Bakanlık tarafından oluşturulan Seçici Kurul' un yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen medya hizmet sağlayıcılarına Üst Kurulca bir önceki yılda uygulanan idari para cezalarının parasal tutarı toplamının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, Üst Kurul bütçesine konulan ödenekten ödüller verilecektir.

Aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri yayınlayan medya hizmet sağlayıcılarına teşvik ödülü ile aile ve çocuk dostu yapım ve dizi unvanı verilmesinde, Bakanlık ile birlikte belirlenen;

a) Aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesinin hedeflenmesi,

b) Milli, manevi ve kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması,

c) Fiziksel, sosyal ve kültürel farklılıklara saygı gösterilmesi,

ç) Aile içi dayanışmanın ön planda tutulması ve aile bireylerinin karar alma süreçlerinde fikirlerini demokratik bir şekilde ifade edebilmesi,

d) Gereksiz ve aşırı tüketimin zararları konusunda ailelerin bilinçlendirilmesi,

e) Her türlü bağımlılık ile mücadelenin teşvik edilmesi ve bu konuda farkındalığın arttırılması,

f) Aile içerisinde yaşanan problemlerin çözümüne yönelik olumlu örneklere yer verilmesi,

g) Doğayı ve hayvanları koruma bilincinin kazandırılması,

ğ) Çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile düzenli ve dengeli beslenme bilincinin kazandırılması,

h) Medya içeriklerini analiz edebilen, bilinçli medya kullanıcısı olmanın vurgulanması,

ı) Çocukların ve gençlerin sosyal, duygusal, zihinsel ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi,

i) Aile içinde ve dışında çocuğun özgüveninin geliştirilmesine yönelik örnekler sunulması,

j) Çocukların ve gençlerin kişilik gelişimini destekleyen ilgi, yetenek ve becerilerin ön plana çıkarılması ve geliştirilmesi,

k) Çocuklara doğru bilgi edinme yollarının öğretilmesi,

l) Ebeveynlerin ve çocukların çocuk hakları ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmesi,

m) Çocuklara eleştirel düşünme ve karar alma becerilerinin kazandırılması,

n) Çocukların bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesi,

o) Kadının saygınlığını, değerini ve haklarını ön plana çıkaran unsurlara yer verilmesi,

ö) Engelli ve yaşlılara yönelik farkındalık oluşturulması, toplumsal hayata katılarak aktif bir yaşam sürmelerinin desteklenmesi ve farklılıklarına saygı gösterilmesinin önemine vurgu yapılması,

p) Engellilik ve yaşlılığa ilişkin negatif algıların önlenmesi,

r) İnternet, cep telefonu, sosyal medya, dijital oyunlar gibi medya araçları ve uygulamalarının aile içi iletişim üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılması,

s) Aile bireylerinin birlikte nitelikli zaman geçirmesine ilişkin örnekler sunulması,

ş) Özel gün ve haftaların öneminin vurgulanması,

t) Türkçenin doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılması,ilkeleri dikkate alınacaktır.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.