En son güncellemeler 19 Temmuz 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

Anayasa Mahkemesi kararı ile 6306 sayılı Kanun’da riskli yapılar için getirilen kuralların riskli olmayan yapılar hakkında da uygulanmasına ilişkin 3. maddenini (7) numaralı fıkrası İPTAL edilmiştir.

11-01-2018

Anayasa Mahkemesinin 27.2.2014 tarihli ve E.2012/87, K.2014/41 sayılı kararıyla 6306 sayılı Kanun’da riskli yapılar için getirilen kuralların riskli olmayan yapılar hakkında da uygulanmasının Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verilmesine karşın Mahkeme kararı görmezden gelinerek iptal edilen kuralla aynı  içerikte düzenleme yapıldığı, yeni düzenlemede riskli olmayan yapılarla ilgili “değerleme  çalışmalarında yapının riskli olmadığının gözetilmesi” şartı getirilmesinin esasa etkili bir sonuç doğurmadığı, 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 12. maddesine göre zaten yapının değerine göre değerleme tespitinin yapıldığı, dolayısıyla iptal edilen  düzenleme ile yeni düzenleme arasında herhangi bir fark bulunmadığı belirtilerek kuralın  Anayasa’nın 153. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan incelemede, dava konusu kuralla "'riskli olmayan yapılar' hakkında yapılacak  uygulamalara ilişkin özel bir düzenleme öngörülmemiş, riskli yapılara ilişkin kurallara atıf  yapılmıştır. Atıf yapılan kurallar ise yapıların riskli olması dikkate alınarak düzenlenmiş, kamu yararı ile bireylerin hakları arasında buna uygun denge oluşturulmaya çalışılmıştır.  Menfaatler dengesi bu şekilde oluşturulan kuralların riskli olmayan yapılara uygulanması, Anayasa’nın 13. maddesinde temel hakların smırlandınlmasmın ölçütleri arasında yer verilen 'ölçülülük' ilkesine aykırılık oluşturmakta ve kamu yararı ile riskli olmayan yapı sahiplerinin hakları arasında kurulması gereken dengeyi bozmakta" olduğu belirtilmiştir. 

Ayrıca kararda, "kuralda, riskli olmayan yapılarla ilgili değerleme çalışmalarında yapının riskli olmadığı hususunun da gözetileceği ifade edilerek riskli olmayan yapılar bakımından menfaatler dengesi kurulmaya çalışılmıştır. Ancak herhangi bir riski bulunmayan sağlam yapılar için uygulama bütünlüğü bakımından Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde 6306 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması durumunda bu yapıların maliklerinin uğradığı zararların tamamının karşılanması sorumluluk hukukunun gereğidir. Uygulama alanındaki sağlam yapılara yönelik değer tespitinde yapının riskli olmadığının gözetilmesi de esasında bu amaca hizmet etmektedir. Bu itibarla Kanun’un uygulanması için belirlenen alanların sınırları içinde olup riskli yapılar dışında kalan yapılar hakkında 6306 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması nedeniyle maliklerin mülkiyet hakkına yönelik kısıtlamaların, taşınmazın değer tespitinde yapının riskli olmadığının gözetilmesi suretiyle dengelendiği" söylenemeyeceği belirtilerek, kuralın "Anayasa’nın 13. ve 35. maddelerine aykırı" olduğu hüküm altına alınmıştır.

Kararın tam metni için tıklayınız.