Anayasa Mahkemesi tarafından Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 'na kapsam ve sınırları belirsiz şekilde erişimin engellenmesi yetkisi tanındığı gerekçesiyle 5651 sayılı Kanunun 8. maddesinin birinci cümlesinde yer alan bazı ibarelerin iptaline karar vermiştir.

08-02-2018

Anayasa Mahkemesi' ne Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından yapılan itirazda, mahkemenin bakmakta olduğu davanın Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından yurt dışında bulunan yer sağlayıcısına müstehcenlik gerekçesiyle verilen erişimin engellenmesi kararının iptaline yönelik olduğundan, itiraza konu 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. maddesinin birinci cümlesinde yer alan “İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde...” ve “... yayınlara ilişkin olarak erişimin engellenmesi kararı re’sen Başkanlık tarafından verilir. ” ibarelerinin Anayasa' ya aykırılığı incelenmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde Anayasa Mahkemesi, itiraz konusu kuralda TİB tarafından müstehcenlik suçu oluşturan yayınlara resen erişimin engellenmesi kararı verileceği belirtilmekle yetinildiği, Kanun’un yukarıda anılan hükümlerinde öngörüldüğü gibi erişimin kademeli olarak engellenip engellenmeyeceğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğinden, itiraz konusu kuralla idareye kapsam ve sınırları belirsiz şekilde erişimin engellenmesi yetkisi tanındığı belirtilmiştir. Erişimin engellenmesi kararı verilmesinin dayanağı olan itiraz konusu kural anlaşılır, açık ve net olma zorunluluğunu karşılamadığından Anayasa’nın 13. maddesinde öngörülen temel hak ve özgürlüklerin kanunla sınırlanması güvencesiyle bağdaşmadığından kuralın İPTALİNE karar verilmiştir. (Para. 33-34)

Kararın tam metni için tıklayınız.