"Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, araç tescil işlemleri noterlere devredilmiştir.

"Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik" 31/01/2018 tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır.

Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, araç tescil işlemleri noterlere devredilmiştir. Araçlara ilişkin teknik veya hukuki değişiklikleri ARTES’e işleme ve haciz, rehin, ihtiyatî tedbir gibi araçlara ilişkin kısıtlayıcı şerhleri ARTES’e işleme ve kaldırma görevleri noterliklere verilmiştir.

Noterler tarafından tescili yapılacak veya yapılan araçların satış, devir ve her türlü tescil işlemleri ile araç sahiplerinin tescile esas bilgileri ARTES’e, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescili yapılan araçların tescile esas bilgileri ise Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi sistemine kaydedilir ve saklanır. Araç sicili ve bu sicilin tutulmasına dayanak olan belgeler gizlidir.

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte belirtilen şekillerde yapılan her türlü teknik değişiklik ile aracın rengine ilişkin değişiklikler, değişiklik sonrası aracın muayenesinin yapılmış olması koşuluyla değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren otuz gün içinde herhangi bir notere başvuru yapılarak ARTES’e işlenecektir. Araçlar üzerinde teknik değişiklik yapan veya yapılan değişikliklere ilişkin belgeleri onaylayan kişi veya kuruluşlara, bu değişikliklerin ARTES'e işlenmesi amacıyla bildirim zorunluluğu getirmeye ve bu bildirimlerin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Türkiye Noterler Birliği yetkilendirilmiştir.

Yönetmelikte ayrıca geçici trafik belgeleri ve geçici plakalar ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Hırsızlık veya güveni kötüye kullanma suçları nedeniyle aranan araçlar ile çalınan, kaybedilen, kullanılamaz hale gelen, bilgileri değişen belge ve plakalar hakkında yapılacak işlemler  Yönetmeliğin 39 ve 40 ıncı maddelerinde düzenlenmiştir.

18/7/1997 tarihli ve 23053 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yer alan araç sicil ve tescil iş ve işlemlerine ilişkin hükümlerden bu Yönetmeliğe aykırı olanlar uygulanmayacaktır.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.