Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına karar vermiştir.

                                              Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

      Karar Sayısı: 8948                                                                                         Karar Tarihi: 17.03.2020


Kurulun 17.03.2020 tarihli toplantısında, 17.03.2020 tarih ve 24049440-010.03[4/8]- E.5122 sayılı yazının incelenmesi sonucunda;

 - Ülkemiz de dâhil olmak üzere birçok ülkeye yayılan COVID-19 salgını neticesinde ekonomik ve ticari faaliyetlerde oluşan aksaklıklar nedeniyle, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddeleri kapsamında kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, bu Kurul Kararı tarihi itibariyle Birinci ve İkinci Grupta izlenen krediler için 31.12.2020 tarihine kadar 180 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye rağmen İkinci Grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayırmalarına devam olunmasına,

- Anılan Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin beşinci alt bendinin 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmamasına,

- Bu kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum internet sitesinde yayımlanmasına

karar verilmiştir.

 

KAYNAK: BDDK RESMİ WEB SİTESİ

YÖNETMELİK METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.