Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 1/10/2017 tarihinde Komisyonlarda görüşülmeye başlandı.

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile; 

Asgari ücretin vergilendirilmesinde gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir dilimine girilmesi nedeniyle oluşan kaybın giderilmesi, FATİH Projesine yönelik vergi ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin istisna sağlanması, elektronik haberleşme hizmetlerindeki özel iletişim vergisi oranlarının tekleştirilmesi, özel amaçlı kuruluşlardan temin edilen fonların kamu-özel işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen projelerin finansmanındaki vergi yükünün kaldırılması, bankalara tanınan vergisel imkânların finansal kiralama ve finansman şirketlerine de tanınması, ortak dışı işlemlerin kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetine etkisinin kaldırılması ve sadece ortak dışı işlemlerden vergi alınması, 2018 ila 2021 yıllarında ödenmesi gereken emlak vergisi tutarlarının hesaplanmasında esas alınan arsa ve arazi birim metrekare değerlerine sınırlama getirilmesi, vergi mükellefiyetine yönelik işlemlerin elektronik ortamda yerine getirilebilmesi, yurt dışı banka kartlarının vergi ödemelerinde kullanımının yaygınlaştırılması, adres kayıt sisteminde yer alan yerleşim yeri adresinin, gerçek kişilere yapılacak tebligatlarda kullanılmasına imkân sağlanması, vergi borcu bulunmama şartı aranılacak ödemelerin kapsamının genişletilmesi ve ödemelerden vergi borçlarının resen kesilebilmesi, engellilerin taşıt alımlarında uygulanan özel tüketim vergisi istisnasının yeniden düzenlenmesi, kurumlar vergisinde taşınmaz satışından elde edilen kazançlara yönelik istisnanın azaltılması, bazı malların özel tüketim vergisi kapsamına alınması, motorlu taşıtlar vergisi tarifesinde değişiklik yapılması, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla tütün mamullerinin kullanımında önemli bir yer tutan makaronların vergilendirilmesi, Gelir İdaresi Başkanlığının görevleri arasına vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele etme, Risk Analizi Sistemi oluşturma ve risk analizi çalışmaları yapma hususlarının eklenmesi, amaçlanmaktadır.

Kanun Tasarısının tam metni için tıklayınız.


KAYNAK: TBMM Resmi Websitesi