Elektronik Tebligat Yönetmeliği 01.01.2019 Tarihinde Yürürlüğe Girecek.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği 01.01.2019 Tarihinde Yürürlüğe Girecek.


Bu Yönetmelik, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususları kapsamaktadır.

Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.
b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.
c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.
d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.
e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.
f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.
g) Noterler.
ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.
h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.
ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

Avukatlar için Türkiye Barolar Birliği, levhaya kayıtlı tüm avukatlar için elektronik tebligat adresi oluşturulmak üzere PTT'ye başvuracaktır.PTT tarafından avukatlar adına oluşturulacak elektronik tebligat adreslerinin avukatlara teslimi ise, TBB tarafından duyurulacak yolla sağlanacaktır. Bu sürecin en doğru şekilde yürütülmesini sağlamak bakımından avukatların iletişim bilgilerini güncellemesi istenmiştir.

Diğer başvurulara ilişkin detaylar ve yönetmeliğin tümüne ulaşmak için tıklayınız:

https://www.kanunum.com/content/6227709

Kaynak: Resmi Gazete