En son güncellemeler 9 Nisan iş günü sonunda yapılmıştır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından, OHAL süresince temerrüt faizinin uygulanmamasına, tüm lisans sahiplerinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı kapsamındaki süreli yükümlülüklerinin ertelenmesine, LNG ve CNG faaliyeti gerçekleştiren lisans sahiplerince acil durum ve mücbir hallerde iletim ve dağıtım şirketlerinin taleplerinin karşılanması hakkında ve Tüplü ve Dökme LPG faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini ertelenmesi hakkında kararlar verilmiştir. Ayrıca Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 08/02/2023 tarihinden itibaren üç ay süreyle ilan edilen Olağanüstü Hal sebebiyle EPDK’ya yapılan depolamalı önlisans başvurularına ilişkin kurul kararı verilmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından, OHAL süresince temerrüt faizinin uygulanmamasına, tüm lisans sahiplerinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı kapsamındaki süreli yükümlülüklerinin ertelenmesine, LNG ve CNG faaliyeti gerçekleştiren lisans sahiplerince acil durum ve mücbir hallerde iletim ve dağıtım şirketlerinin taleplerinin karşılanması hakkında ve Tüplü ve Dökme LPG faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini ertelenmesi hakkında kararlar verilmiştir. Ayrıca Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 08/02/2023 tarihinden itibaren üç ay süreyle ilan edilen Olağanüstü Hal sebebiyle EPDK’ya yapılan depolamalı önlisans başvurularına ilişkin kurul kararı verilmiştir. 


Karar metinleri aşağıdaki eklenmiştir;


1- KAHRAMANMARAŞ, GAZİANTEP, KİLİS, HATAY, OSMANİYE, ADANA, ADIYAMAN, DİYARBAKIR, ŞANLIURFA VE MALATYA İLLERİ İÇİN OLAĞANÜSTÜ HAL SÜRESİNCE TEMERRÜT FAİZİNİN UYGULANMAMASINA İLİŞKİN KURUL KARARI


Karar No: 11629


Karar Tarihi: 09/02/2023


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2023 tarihli toplantısında; 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Malatya illeri için 06/02/2023 tarihinden itibaren 8 Şubat 2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen olağanüstü hal süresince;


1) Söz konusu illerde kurulu ve işletmede elektrik üretim tesisi bulunan üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile şirket merkezi bu illerde olan üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, bu illerde faaliyet gösteren; dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri ve şirket merkezi yukarıda belirtilen illerde olan tedarik şirketleri için:


a) Ödemekle yükümlü olunan, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellerin, ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine, avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca piyasa işletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizinin uygulanmamasına,


b) Yönetmelik ile Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında sunmakla yükümlü oldukları teminatların bulundurulmaması halinde ilgili mevzuatta yer alan temerrüt hükümlerinin uygulanmamasına,


c) Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemlerine İlişkin Yöntemde düzenlenen tedbir hükümlerinin uygulanmamasına,


2) Şirket merkezi söz konusu illerde olan üretim lisansı sahibi tüzel kişilere ait kurulu ve işletmede olan üretim tesisleri ile şirket merkezi söz konusu illerde olmayan üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin bu illerde kurulu ve işletmede olan üretim tesisleri için Yönetmeliğin 110 uncu maddesi uyarınca üretim programından sapma tutarlarının (KÜPST) hesaplarında kullanılan beklenen uzlaştırma dönemi üretim miktarından sapma (KÜPSM) miktarlarının “0” (sıfır) olarak dikkate alınmasına,

3) Üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin söz konusu illerde kurulu ve işletmede olan üretim tesisleri ile şirket merkezi bu illerde olan üretim lisansı sahibi tüzel kişilere ait üretim tesislerinin kurulu güçleri ve/veya üretim miktarlarına (verişleri), dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri ile OSB’lerin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri ve şirket merkezi yukarıda belirtilen illerde olan tedarik şirketlerinin ise söz konusu illerdeki tüketim miktarlarına (çekişleri) tekabül eden dengesizlik miktarlarının, ilgili uzlaştırma dönemleri için piyasa takas fiyatı üzerinden değerlendirilmesine,


4) Söz konusu illerde kurulu ve işletmede olan lisanslı ve lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin uzlaştırma ve mahsuplaşma işlemlerinde kullanılmak üzere; piyasa işletmecisi, ilgili şebeke işletmecisi ve görevli tedarik şirketlerince veri edinilemeyen durumlarda 2022 yılı Aralık ayına ait veriler üzerinden mahsuplaşma ve uzlaştırma işlemlerinin devam ettirilmesine, veri edinildikten sonra Yönetmelik kapsamında geçmişe dönük düzeltmelerin yapılmasına,


5) Gün öncesi piyasasına ilişkin süreçlerin ihtiyaç olması halinde revize edilerek ilgili piyasa katılımcılarına duyurulmasına,


karar verilmiştir. 


2- OHAL KAPSAMINDA TÜM LİSANS SAHİPLERİNİN 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU VE İKİNCİL MEVZUATI KAPSAMINDAKİ SÜRELİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN ERTELENMESİNE İLİŞKİN KURUL KARARI


Karar No: 11632


Karar Tarihi: 09/02/2023


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2023 tarihli toplantısında; 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle 08 Şubat 2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen Olağan Üstü Hal (OHAL) kararı kapsamında kalan illerde Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 57’inci maddesi çerçevesinde;


1) Tüm lisans sahiplerinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı kapsamındaki süreli yükümlülüklerinin,


2) Depremden etkilenen akaryakıt istasyonlarının dağıtıcı lisans sahipleri tarafından Kuruma bildirilmesi kaydı ile ilgili istasyonlarda 27/6/2007 tarihli ve 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisans Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı kapsamındaki yükümlülüklerinin,


06/2/2023 tarihinden itibaren OHAL süresi sonuna kadar ertelenmesine,


3) Dağıtıcı ve bayilik lisansı sahiplerinin akaryakıt ikmallerine ilişkin kısıtlarının, 06/2/2023 tarihinden itibaren OHAL süresi sonuna kadar kaldırılmasına,


karar verilmiştir. 


3- LNG VE CNG FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİREN LİSANS SAHİPLERİNCE ACİL DURUM VE MÜCBİR HALLERDE İLETİM VE DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN TALEPLERİNİN KARŞILANMASI HAKKINDA KURUL KARARI


Karar No: 11644

Karar Tarihi: 09/02/2023


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2023 tarihli toplantısında; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4/4/g maddesinin son fıkrasında yer alan “Acil durum veya mücbir hallerde mevcut iletim ve dağıtım şebekeleri LNG veya CNG ile beslenebilir. LNG ve CNG faaliyeti gerçekleştiren lisans sahipleri, acil durum ve mücbir hallerde iletim ve dağıtım şirketlerinin taleplerini karşılamakla yükümlüdür.” hükmünün uygulanması kapsamında:


06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle 08 Şubat 2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmî Gazetede ilan edilen OHAL kararı kapsamında yer alan illerde faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin talebi halinde, ilgili standartlara ve gerekli güvenlik önlemlerine uyulması ve kontrol sorumluluğunun dağıtım şirketinde olması koşuluyla, yaşamsal açıdan kritik önemi haiz tesisler (hastane, fırın, aşevi, toplanma alanlarıvb.) öncelikli olacak şekilde dağıtım şirketlerince LNG ve CNG faaliyeti gerçekleştiren lisans sahiplerinden yapılacak hizmet alımlarına ilişkin olarak, 06 Şubat 2023 tarihinden itibaren OHAL süresi boyunca geçerli olmak üzere ve Kurum ile koordinasyon sağlanarak ilgili mevzuatta düzenlenmemiş hususların uygulanabilmesine,

karar verilmiştir. 


4- ADANA, ADIYAMAN, DİYARBAKIR, GAZİANTEP, HATAY, KAHRAMANMARAŞ, KİLİS, MALATYA, OSMANİYE VE ŞANLIURFA İLLERİNDE 08/02/2023 TARİHİNDEN İTİBAREN ÜÇ AY SÜREYLE İLAN EDİLEN OLAĞANÜSTÜ HAL SEBEBİYLE KURUMUMUZA YAPILAN DEPOLAMALI ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARI


Karar No: 11646


Karar Tarihi: 09/02/2023


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2023 tarihli toplantısında; 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 08/02/2023 tarihinden itibaren üç ay süreyle ilan edilen Olağanüstü Hal sebebiyle Kurumumuza yapılan depolamalı önlisans başvurularına ilişkin;


1) Yönetmeliğin Geçici 38 inci maddesi kapsamında Kurumumuza sunulması gereken teminatların sunulmasına ilişkin sürenin, söz konusu geçici maddede belirtilen süreye ilave olarak OHAL süresince uzatılmasına,


2) Yönetmeliğin 12 nci maddesi kapsamında alınmış olan depolamalı elektrik üretim tesisi kurmak amacıyla yapılan önlisans başvuruları kapsamında, eksik evrakların tamamlanmasıyla ilgili olarak, deprem sebebiyle mağduriyet yaşayan başvuru sahiplerinin haklarının korunması amacıyla, 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak suretiyle, OHAL süresince eksik evrak bildirme ve eksik evrak tamamlama süreçlerinin durdurulmasına,


3) Söz konusu OHAL sürecinin sona ermesini müteakip, eksik evrak bildirme süreci ile 6 Şubat 2023 tarihi itibariyle kalan süreleri de dikkate alınarak, eksik evrak tamamlama sürecinin kaldığı yerden devam ettirilmesine,


karar verilmiştir. 


5- TÜPLÜ VE DÖKME LPG FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİN ERTELENMESİ HAKKINDA KURUL KARARI


Karar No: 11648


Karar Tarihi: 09/02/2023


Gündem dışı olarak görüşülmesi kabul edilen, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığının 09.02.2023 tarihli ve E16152018-140.03.99-632323 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle 08.02.2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Olağan Üstü Hal (OHAL) Kararı kapsamında, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 46 ncı maddesi çerçevesinde;


1) LPG Dağıtıcı lisansı sahiplerinin 5307 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde düzenlenen dökme ve tüplü LPG faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerinin,


2) Tüplü LPG bayilerinin 5307 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve dördüncü fıkrasının dördüncü bendi ile düzenlenen yükümlülüklerinin,


3) Dökme LPG kullanıcılarının 5307 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen yükümlülüklerinin,


06/02/2023 tarihinden itibaren OHAL süresi sonuna kadar ertelenmesine,

 

karar verilmiştir. 

 

KAYNAK: RESMİ GAZETE METNİ