En son güncellemeler 17 Mayıs 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

Ev hayvanlarını terk eden hayvan sahiplerine işlem tesis edilmesine ilişkin düzenlemeye yer verilen "Kedi, Köpek Ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" yürürlüğe girmiştir.

 Yönetmelik ile hastalıklarının daha etkin kontrolünü sağlamak amacıyla, sahipli köpek, kedi ve gelinciklerin kimliklendirilerek elektronik ortam da dâhil olmak üzere kayıtlarının düzenli tutulması esas alınmaktadır. 

Tüm köpek sahiplerinin 1/1/2021 tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde ve tüm kedi ve gelincik sahiplerinin 1/1/2022 tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde Ek-1’de yer alan Beyannameyi doldurarak il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları ve her yaştaki köpeklerinin kimliklendirme-kayıt işlemlerini yaptırmakla yükümlüdür. 

Sahipli ev hayvanlarının kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına ilişkin masraflar ev hayvanı sahipleri tarafından karşılanacak olup, kimliklendirme uygulama ücreti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecektir.

Yönetmelik hükümlerine göre, ev hayvanı sahibi; ev hayvanlarının kimliklendirilmesini sağlamak, doğum, ölüm, kayıp, sahip değişikliği ile ilgili bilgileri il/ilçe müdürlüğüne süresi içerisinde bildirmekle sorumlu ve yükümlüdür. Ev hayvanı sahibi bu Yönetmelikte yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesinden, eksik ya da hatalı vermiş olduğu beyanları nedeniyle oluşacak tüm olumsuzluk ve hatalardan sorumludur.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ev hayvanı sahiplerine ve veterinerlere uygulanacak idari yaptırımlar;

Bu Yönetmelik kapsamında ev hayvanlarını kimliklendirmeyen ve kayıt altına aldırmayan, sahip değişikliklerini, kayıp ve ölüm halini bildirmeyen ev hayvanı sahipleri ile ev hayvanlarının kimliklendirilmesinde kullanılması gereken malzemeleri kullanmayanlara ve kayıtlarında tahrifat yapanlara 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.

5996 sayılı Kanun hükmü şu şekildedir: "kayıt altına aldırmayan, gerekli bildirimlerde bulunmayan, kayıt tutmayan hayvan sahiplerine beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Hayvanların tanımlanmasında kullanılan malzemelerde veya kayıtlarında tahrifat yapanlara fiil suç oluşturmadığı takdirde beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir."

Ev hayvanlarını kimliklendirmiş fakat kayıt işlemini gerçekleştirmemiş serbest veteriner hekimlere, 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümleri uygulanır.

5996 sayılı Kanun hükmü; "İstenen kayıtları tutmayanlara bin Türk Lirası idarî para cezası verilir."

Ev hayvanlarının bakım ve beslenmesini yapmayan ev hayvanı sahiplerine 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükümleri uygulanır.

5996 sayılı Kanun hükmü; "...hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına yüz Türk Lirası, dördüncü fıkrası gereği Bakanlıkça belirlenen barınma yerlerine ilişkin esaslara aykırı hareket edenlere hayvan başına yüz Türk Lirası,... idarî para cezası verilir."

Ev hayvanı sahipleri ev hayvanlarının her türlü bakım ve beslenmesinden sorumlu olup, ev hayvanlarını terk edemezler. Ev hayvanı sahipleri 16 yaşından gün almış fakat 18 yaşını doldurmamış ise bu Yönetmelik çerçevesinde belirlenen sorumluluklar veli ve/veya vasisine aittir.

Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü ya da kaybolması halinde en geç altmış gün içerisinde ev hayvanı sahibi durumu il/ilçe müdürlüğüne bildirir. Resmî veteriner hekim tarafından ev hayvanının durumu veri tabanına işlenir.

Terk edilmiş hayvanı bulan kişilerin bu hayvanları sahiplenmek istemeleri halinde Ek-1’de yer alan Beyannameyi doldurarak il/ilçe müdürlüklerine kayıtlarını yaptırırlar. Barınak yetkilileri, 1 Nisan tarihi başlangıç olmak üzere her üç ayda bir, son üç ay içerisinde sahiplendirilen hayvanlara ait sahiplendirme formlarının birer nüshasını il/ilçe müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

Ev hayvanlarını terk eden hayvan sahiplerine 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince işlem tesis edilmek üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığının taşra birimine durum bildirilir.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.