En son güncellemeler 19 Temmuz 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girmiştir.

20-12-2018

 “III-52.3.ç sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 20.12.2018 tarih ve 30631 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
Tebliğ değişikliği ile temel olarak;

  • Belirli şartlar dahilinde, Fon katılma paylarının paranın yanı sıra gayrimenkuller, III-52.3 sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 18 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen gayrimenkul projeleri kapsamındaki bağımsız bölümler ve gayrimenkule dayalı haklar karşılığında ihraç edilebilmesi ve katılma paylarına karşılık gelen gayrimenkul yatırımlarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle katılma payı iadesinin gerçekleştirilebilmesi,
  • Fonun faaliyet ve yatırımlarının, katılım finans ilkelerine uygun olarak yerine getirileceğinin içtüzük ve ihraç belgesinde belirtilmesi durumunda, Fon unvanında “katılım” ibaresinin kullanılabilmesi,
  • Fon katılma payı alım satımının, Türkiye’de yerleşik yabancılara, dışarıda yerleşik kişilere ve 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi kapsamına giren kişiler ile sınırlı olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı para birimleri üzerinden de gerçekleştirilebilmesi,
  • Yapı kayıt belgesi alınmasının, ilgili düzenlemelerde yer alan yapı kullanma izninin alınmış olması şartı için yeterli kabul edilmesi,
  • Performans ücretine ilişkin esasların sadeleştirilmesi ve esasların kurucu yönetim kurulu tarafından belirlenmesi,  
  • Fon katılma paylarının herhangi bir sınırlamaya tabi olmadan kurucu portföyüne dahil edilebilmesi,
  • Fon katılma paylarının fona iadesinin ertelenmesine ilişkin kararın, 1 yıllık süre ile sınırlı olmak üzere kurucu tarafından alınabilmesi,
  • Fon katılma paylarının satışına başlanması için Kurulca onaylı ihraç belgesinin teslim alınmasından itibaren altı ay süre tanınması,
  • Kurul düzenlemelerinde yer alan nitelikli yatırımcı tanımına ve satışın yalnızca gerekli koşulları sağlayan nitelikli yatırımcılara yapılacağı hususlarına yer verilmesi koşuluyla fonun tanıtımının ve reklamının yapılmasının mümkün hale getirilmesi,
  • Kurucu yönetim kurulunun fona ilişkin temsil yetkisinin bir veya daha fazla üyeye veya kurucunun birinci derece imza yetkisine sahip personeline devredilebilmesi

 
hususlarında düzenleme yapılmıştır.

 

KAYNAK: SERMAYE PİYASASI KURULU RESMİ SİTESİ