Gelir Vergisi Kanunu'na eklenecek geçici madde ile hizmet sözleşmesi sona erenlere, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminat ödemeleri üzerinden alınan gelir vergisi kesintisinin red ve iadesinin sağlanması hususu düzenlenmektedir.

17/01/2019 tarihli TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan ancak henüz Resmi Gazete'de yayımlanmamış olan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'unda yer alan madde hükmü şu şekildedir;

"GEÇİCİ MADDE 89- 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez.

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Komisyon Raporu'nda yer alan gerekçede; "193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasının 7 numaralı bendi ile hizmet sözleşmesi sona erenlere, 7103 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminat ödemeleri üzerinden alınan gelir vergisi kesintisinin red ve iadesinin sağlanmasına" yönelik bir düzenleme olduğu belirtilmiştir.

KAYNAK: KOMİSYON RAPORU