Halka Açık Şirketler Bakımından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (Ttk) 376’ncı Maddesinin Uygulaması Hakkında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Duyuru

08-10-2018

Kurul Karar Organı’nın 04/10/2018 tarih ve 49/1126 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

HALKA AÇIK ŞİRKETLER BAKIMINDAN 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NUN (TTK) 376’NCI MADDESİNİN UYGULAMASI

Bilindiği üzere, TTK’nın 376’ncı maddesinde düzenlenen sermaye kaybı ve borca batıklık hükümlerinin halka açık şirketler bakımından uygulamasına ilişkin esaslar Kurulumuzun 10.04.2014 tarih ve 2014/11 sayılı Haftalık Bülteni’nde yayınlanan “Halka Açık Şirketler Bakımından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 376’ncı Maddesinin Uygulaması” başlıklı 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı Kurulumuz Kararı ile belirlenmiştir. Takiben, konu hakkında tüm anonim şirketlere yönelik olarak, Ticaret Bakanlığı’nın “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ”i (Tebliğ) 15.09.2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, Kurulumuza iletilen tereddütlerin giderilmesini teminen, Tebliğ hükümlerinin halka açık anonim ortaklıkların TTK’nın 376 maddesine ilişkin değerlendirmelerinde de uygulanacağının kamuya duyurulması gereği doğmuştur. Bu itibarla, halka açık şirketler tarafından TTK’nın 376’ncı maddesinde düzenlenen sermaye kaybı ve borca batıklık hükümlerinin değerlendirilmesinde Kurulumuz Kararı ile Tebliğ hükümlerinin birlikte dikkate alınması gerekmektedir.

Kamuya duyurulur.