İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlüğe girmiştir.

İnteraktif Vergi Dairesine kullanıcı kodu ve şifre bilgileri kullanılarak https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden veya Başkanlık tarafından oluşturulan mobil uygulama üzerinden giriş yapılacaktır.
 
Sisteme giriş yapabilecek kişiler; 
 
a) Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanıcı kodu ve şifresi bulunan,
 
b) e–Devlet şifresi bulunan,
 
c) Bu Tebliğ kapsamında şifre edinenlerdir.
 
İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden kişiler;
 
a) Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, mükellefiyet bilgilerini ve motorlu taşıtlarına ilişkin bilgilerini,
 
b) Vergi dairelerince tahsil ve takip edilen tüm borçlarını,
 
c) Elektronik ortamda verilen bildirimleri, beyannameleri ile bu beyannamelere ilişkin tahakkuklarını,
 
ç) Emanetler hesabına kaydedilen tutarları,
 
d)  Haklarında yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanakları,
 
e) Vergi dairesi tarafından banka hesapları ve/veya taşıtları üzerine uygulanan elektronik hacizleri,
 
f) Elektronik tebligat sistemi kapsamında tebliğ edilen elektronik imzalı tebliğ evraklarını,
 
g) Adlarına düzenlenen vergi ve ceza ihbarnamelerini,
 
ğ) Sistem üzerinden yaptıkları başvuru, talep ve bildirimlerin sonuçlarını,
 
elektronik ortamda görüntüleyebilecektir.
 
İnteraktif Vergi Dairesinde yapılabilecek işlemler
 
a) Borç ödeme,
 
b) e-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunulması,
 
c) Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim talebinde bulunulması,
 
ç) Uzlaşma talebinde bulunulması,
 
d) Mükellefiyet durum yazısı alınması,
 
e) Borç durum yazısı talebinde bulunulması,
 
f) Özelge talep edilmesi,
 
g) İşe başlama bildiriminde bulunulması,
 
ğ) Adres değişikliği bildiriminde bulunulması,
 
h) İş yerlerinin (şubelerin) sayısında meydana gelen artış veya azalışlara ilişkin bildirimde bulunulması,
 
ı) İşi bırakma bildiriminde bulunulması,
 
i) İzaha davet müessesi kapsamında izahta bulunulması,
 
j) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunulması,
 
k) Vergi türü dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunulması,
 
l) Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi,
 
m) Bu fıkrada sayılmayan iş ve işlemler için “genel dilekçe” verilmesi,
 
n) Başkanlıkça uygun görülen diğer iş ve işlemler.

 Tebliğin tam metni için tıklayınız.