Lisansüstü ve Doktara programlarında azami süreler belirlendi.

20/4/2016 tarihli Resmi gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliği lisansüstü ve doktara programlarında azami süreler geri geldi. 


6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazi Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasina Dair Kanun ile 26/11/2014 tarihinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında yapılan değişiklik ile öğrencilikte azami süre uygulaması geri gelmişti. Buna göre azami süre sonunda mezuniyet şartlarını yerine getirmeyen öğrencilerin ilişkisi kesilecektir. Kanunda yapılan değişiklik ile Lisans için azami süreler 2547 sayılı kanunun için de belirlenirken lisansüstü eğitimde azami sürelerin Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştı. Söz konusu yönetmelik 20/4/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.


1.) Azami Süreler


Tezli Yüksek Lisans Programlarında azami süre; 6 Yarıyıl
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında azami süre; 3 Yarıyıl
Doktara programlarında azami süre: 12 yarıyıl


2.) Tezsiz Yüksek Lisans programlarından Doktaraya başvuru


Tezsiz yüksek lisans diploması ile doktaraya başvuru kaldırıldı. Ancak yönetmeliğin geçici hükmü gereğince 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.


3.) Mevcut öğrenciler için azami sürelerin uygulanması

Aşağıdaki geçiş hükümleri kapsamında azami süre hesaplarında yönetmelikte önce geçen süreler dikkate alınmayacaktır.


2547 sayılı kanunun Geçici Maddesi:
GEÇİCİ MADDE 67 –
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz. (Gerekçe: Öğrencilerin öğrenim süreleri ve sınav haklarının yeniden düzenlenmesi sonucu belirlenen azami sürelerin, halen öğrenci statüsünde olanlar için yeniden başlamasına yönelik düzenleme getirilmiştir. Komisyon raporu sayfa 11)


Yönetmeliğin Geçici Maddesi;
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1
– (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve belirlenmiş süreler yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren başlar.