En son güncellemeler 12 Temmuz 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

Olağanüstü Hal Kapsamında Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler Kanunlaştı.

13-03-2018

Kanun Hükmünde Kararname Numarası     
Kanun Hükmünde Kararname Özeti    
Kanun Numarası
Kanun Hükmünde Kararnameyle, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan kamu çalışanlarının kamu görevlerinden, asker kişilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Sahil Güvenlik personelinin Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından çıkarılması, ihraç edilen kamu personelinin gemi adamlığı belgelerinin iptal edilmesi, inceleme ve soruşturmalarda, soruşturmaya konu kişiler ile bunların eş ve çocuklarına dair telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespiti dâhil olmak üzere kişisel verilerin, müşteri sırrına ilişkin bilgi ve veriler hariç olmak kaydıyla, soruşturmaları yürüten yetkili kurul, komisyon ve mercilere verilmesi, kamu personeli ve bunların eş ve çocuklarına ait olup Asya Katılım Bankası A.Ş.'de bulunan veya bu Bankayla ilgili olarak TMSF, BDDK ve MASAK'ta bulunan her türlü bilginin, müşteri sırrına ilişkin sınırlamalar uygulanmaksızın, personelin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşuna verilmesi, kamu görevinden çıkarılanların, uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanlar ile yüksek mahkeme başkan ve üyeliği, müsteşar, kaymakam, hâkim, savcı ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamamaları ve ilgili haklardan yararlanamamaları, kapatılan kurum ve kuruluşların devrine ve bunların hak, alacak, yükümlülük ve taşınmazlarına ilişkin işlemlerde, tespit işlemi yapmak, kapsamı belirlemek, borçları ödemek, alacaklara ilişkin işlemleri yürütmek, sulh işlemlerini yapmak gibi hususlarda ilgisine göre Maliye Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün yetkilendirilmesi, kapatılan kurum ve kuruluşların bağlı oldukları şirketlerin faaliyetleri sonlandırılarak ticaret sicili kayıtlarının terkin edilmesi, kapatılan özel öğretim kurum ve kuruluşlarının taşınmazları üzerindeki eğitim tesislerinin kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz, özel sektöre bedeli karşılığında tahsis edilebilmesi öngörülmektedir.
    672
Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kamu görevlerinin kamu görevinden çıkarılması ve buna bağlı tedbirlere ilişkin hususlar düzenlenmektedir.
    673
Kanun Hükmünde Kararname ile; bazı özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurdunun 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin kapsamı dışına çıkarılması, hâkimlik ve savcılık mesleğinden kendi istekleriyle emekli olan veya birden fazla kez çekilenlere tekrar mesleğe dönme imkanı tanınması, ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının başkan ve üyelerinin yeniden seçilmesi, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun'a tabi öğrencilerden milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olanların öğrencilikle ilişiklerinin kesilmesi, terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı tespit edilmiş kişilere 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 1/5/2014 tarihinden önceki uyuşturucu operasyonları nedeniyle ödenmesi gereken ikramiyenin ödenmemesi, emekliye ayrılmak isteyen kişilerin emekliye sevk onayı için öngörülen bir aylık sürenin olağanüstü hal süresince uygulanmaması, kamu iştiraklerinde çalışan işçilerden terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle iş sözleşmeleri feshedilenlerin başka kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilememesi, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarınca görevinden uzaklaştırılan yönetici kadrolarında bulunan personelin görevine iadesinin öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilmesi, iş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi, eğitim, danışmanlık, uzmanlık hizmetlerini yapan kişi ve kurumlar ile işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı gibi görevleri yürütenlerden terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilenlerin yetki belgelerinin iptal edilmesi, yargı mensuplarının meslekten çıkarma kararlarına karşı yaptıkları itirazlar üzerine verilen kararların da Resmi Gazetede yayımlanması öngörülmekte
  675
Kanun Hükmünde Kararname ile, terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplardan kaynaklanan tehditlere karşı demokrasiyi, temel hak ve hürriyetleri ve kamu düzenini korumak amacıyla olağanüstü hal kapsamında alınması gereken tedbirler düzenlenmektedir.
Kanun Hükmünde Kararname ile; terör örgütlerinden veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplardan kaynaklanan tehditlere karşı olağanüstü hal kapsamında gerekli görülen bazı konularda düzenleme yapılması amacıyla; yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların etkinliğini artıracak hükümler getirilmesi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yapılandırılması çerçevesinde bazı hükümlerin düzenlenmesi, Emniyet Genel Müdürlüğünde kadro ihdas edilmesi ve sürekliliği olan işlerde gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilmesi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün yolcu ve mürettebat bilgilerine erişim yetkisinin genişletilmesi, askeri sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesi doğrultusunda askerlik muayenelerine ilişkin olarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen kurulların yetkilendirilmesi, TSK bünyesinde sivil amir konumunda bulunanların astlarına ceza verebilmesi, Mili Savunma Bakanlığının sivilleştirilerek yeniden yapılandırılması ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi bağlamında üst yönetici tanımlarının diğer bakanlıklar ile uyumlu hale getirilmesi ve Bakanlığın denetim elemanı ve uzman teminine ilişkin geçici uygulama yapılması, Türk Hava Kuvvetlerine alınacak pilotların temininin kolaylaştırılması, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına diğer yükseköğretim kurumlarından öğrenci alınması, memuriyete girişte güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının zorunlu olması, Türkiye Maarif Vakfının etkin bir şekilde faaliyete geçirilmesine yönelik hükümler getirilmesi öngörülmektedir.
Kanun Hükmünde Kararname ile, FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle bağlantılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü mensupları ile kamu görevlilerinin ihraç edilmesi, daha önce ihraç edilen kamu görevlilerinden yeniden inceleme sonucu ihracı gerektirecek bir bağlantısı bulunmadığı anlaşılan kişilerin görevlerine iade edilmesi, terör bağlantılı dernek ve basın-yayın kuruluşlarının kapatılması, harp okulları ile kapatılan harp akademilerindeki sivil lisansüstü öğrencilerinin YÖK tarafından durumlarına uygun bir enstitüye nakledilmesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 45'inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında görevlendirme yapılan belediyelerde terör bağlantılı yüklenicilere verilmiş ihale sözleşmelerinin feshedilmesi öngörülmektedir.
Kanun Hükmünde Kararname ile, 49 yaşını dolduran güvenlik korucularının emekli edilmesi, özel veya resmi her türlü konaklama tesislerinin tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutması ve genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirme zorunluluğu getirilmesi, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlere, görevi olmadığı halde mukavemet ederken şehit olanların kendinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan kardeşlerinin istekli olmadıkça silah altına alınmaması ve silah altındakilerin ise istekleri halinde terhis edilmesi, Özel Kuvvetler Komutanlığının emrinde görev yapan subaylarla ilgili düzenleme yapılması, Millî Savunma Bakanlığının pilot ihtiyacını karşılayacak tedbirlerin alınması, Cazibe Merkezleri Programı çerçevesinde Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketince yapılacak alımlardan; kamunun pay sahibi olduğu şirketlerden temin edilecek hizmetler veya yapım işleri ile denetim ve koordinatörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki danışmanlık hizmetlerinin 4734 ile 5018 sayılı kanunlara tabi olmaması, terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişilerin 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihalelere alınmalarının engellenmesi, belediyelerin il millî eğitim müdürlükleri ile yapılan ve Bakanlıkça onaylanan işbirliği protokolleri çerçevesinde, örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açabilmesinin sağlanması ve TMSF'nin kayyum olarak atandığı şirketlerin kefaleti ile ilgili düzenleme yapılması öngörülmektedir.
   681
Kanun Hükmünde Kararname ile olağanüstü hal kapsamında milli savunma ile ilgili çeşitli konularda düzenlemeler yapılarak; Milli Savunma Bakanlığının askeri süreçlerdeki belirleyici ve yönlendirici konumunun yeniden tanımlanmasına dair düzenlemeler yapılması, er ve erbaşlar ile askeri öğrencilerin genel sağlık sigortası kapsamına alınması ve ilgili kamu idareleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödenmesi suretiyle sağlık hizmetleri sorununun kalıcı olarak çözülmesi, subay ve astsubayların mecburi hizmet süresinin onbeş yıla çıkarılması, sınır ötesi operasyonlar nedeniyle ilgili askeri personelin tazminat kaynaklı mağduriyetlerinin önlenmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinde kalan tabiplerin sağlık hizmetleri tazminatından yararlanmaya devam etmelerinin sağlanması ile olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile düzenlenen çeşitli konulardaki değişikliklerin ilgili kanunlarla uyumunun sağlanması öngörülmektedir.
Kanun Hükmünde Kararname ile, hâkimlerin kişisel suçlarından dolayı soruşturulması veya kovuşturulmasının yapılacağı ilk derece mahkemesi ile ilgili düzenleme yapılması, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun ilk derece mahkemesi olarak görev yapması durumunda çalışma esaslarına ilişkin düzenlemeleri içeren fıkranın yürürlükten kaldırılması, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun bir veya birden fazla daireyi Yargıtay'ın ilk derece mahkemesi olduğu işlere bakmak amacıyla görevlendirebilmesi, Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının ilk derece mahkeme görevlerinin kaldırılması, Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları, üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcıvekili ve HSYK'nin seçimle gelen üyeleri ile Anayasa Mahkemesinin başkan ve üyelerinin kişisel suçlarından dolayı yürütülecek kovuşturmaların Yargıtay'ın ilgili dairesince yapılması, hâkimlik ve savcılık mülakatına çağrılmak için öngörülen asgari puan şartının kaldırılması, vali ve kaymakamların soruşturma ve kovuşturmalarının bunların görev yaptığı il veya ilçenin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu il Cumhuriyet başsavcılığı ile bu yer ağır ceza mahkemesince yürütülmesi, şüphelilerin de kaçak tanımı içine girebilmeleri nedeniyle ilgili mevzuatta değişiklik yapılması, TRT'de kadro karşılığı sözleşmeli çalışan personelin ücretinin belirlenmesi yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilmesi ve 450 ilave sözleşmeli pozisyon açılması, yabancı dilde yayın yapan kanallarda çalışanlar için ücret tavanının kaldırılması ve sözleşmeli personelin yönetici olabilmesi, yayın yasaklarına aykırı yayın yapan kuruluşlara müeyyideler getirilmesi, yayın lisansı başvurularının milli güvenlik, kamu düzeninin korunması ve kamu yararı gerekleri açısından da incelenmesi, TRT personeline ilişkin RTÜK'ün ücret belirleme yetkisinin kaldırılması, ilişiği kesilmiş güvenlik korucularının tekrar göreve çağrılabilmesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının yeniden yapılanması öngörülmektedir.
Kanun Hükmünde Kararname ile, terör örgütlerine ve Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişilerin kamu görevinden çıkartılmaları, emekli Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyet, iltisak veya irtibatı olanların rütbelerinin ve polis kimliklerinin alınması, daha önce ihraç edilen kamu görevlilerinden yeniden inceleme sonucu ihracı gerektirecek bir bağlantısı bulunmadığı anlaşılan kişilerin görevlerine iade edilmesi, terör bağlantılı derneklerin kapatılması, daha önce terör bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan derneklerden bağlantısı bulunmadığı anlaşılanların kapatılma kararlarının kaldırılması, FETÖ/PDY ile mücadelenin daha etkin yürütülmesi, kamu alacaklarının tahsilinde öncelik sağlanması ve alınamayan eğitim ve barınma hizmetleri için yapılmış olan ödemelerin iadesi amacıyla düzenleme yapılması, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ikramiye ödemesi yapılması gereken kişilerden terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğunun değerlendirmesi üzerine kamu görevinden çıkarılanlarına paylarına düşen miktarların ödenmemesi öngörülmektedir.
Kanun Hükmünde Kararname ile genel kolluk görevini yürüten kurumların iç disiplinin sağlanması ve hukuka uygun olarak hareket etmeye yönelik usul ve esasların belirlenmesi ve bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin disiplin işlemlerinin düzenlenmesi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik komutanlığının yapısının değiştirilerek İçişleri Bakanlığına bağlanması, disiplin işlerine ilişkin özel bir düzenleme yapılana kadar Jandarma ve Sahil güvenlik personelinin suç ve cezalarının Emniyet teşkilatı disiplin mevzuatına göre belirlenmesi öngörülmektedir.
Kanun Hükmünde Kararname ile olağanüstü hal kapsamında ihtiyaç duyulan bazı tedbirlere yönelik düzenlemeler yapılarak; terör örgütleri veya milli güvenliğe karşı yapı, oluşum ve gruplarla üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kamu görevlilerinin ihraç edilmesi, terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle ihraç edilen ancak yapılan inceleme sonucunda bu örgütlerle bağlantılı olmadığı tespit edilen kişilerin kamu görevine iade edilmesi, terör örgütleriyle bağlantılı özel televizyon kanallarının kapatılması, terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle açığa alınan veya haklarında adli soruşturma ya da kovuşturma yapılan doçent adaylarının, doçentlik başvurularına ilişkin işlemlerinin durdurulması, terör örgütleriyle bağlantılı halka açık ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumları ve/veya bunların iş ve işlemleri hakkındaki dava ve takiplerde idare aleyhine yargılama giderine ve vekalet ücretine hükmedilememesi, kamu idareleri ve bağlı kuruluş ve ortaklıklarının, döviz alacaklarını borçlunun talebi üzerine 2/1/2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kurundan, 31/12/2017 tarihine kadar Türk Lirası olarak tahsil edilmesi ve kayyum atanan şirketlerin, kayyum atanmasından önceki sahipleri, ortakları, yönetim kurulu üyeleri, müdürleri ve diğer sorumlu yetkilileri aleyhine kayyumlar tarafından açılmış veya açılacak şahsi sorumluluk davalarıyla ilgili bazı hususların düzenlenmesi öngörülmektedir.
                684
684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, 15 Temmuz darbe girişimi dâhil 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terör eylemleri veya terörle mücadele görevleri sırasında yaralananlardan bu yaralanmalara bağlı olarak malul olmadıkları için aylık bağlanmayanlara aylık bağlanması, Merkez Bankasının Kamu İhale Kanunu'ndan istisna kapsamının genişletilmesi, kamu ihalelerine girmekten terör bağlantısı nedeniyle yasaklanacaklara ilişkin bildirimlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılması, MİT Müsteşarlığının sadece yurt dışı bağlantılı kişi ve kuruluşlarla ilgili bildirim yapması, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan yardımların terörle mücadele kapsamında zarar görenlere ödenen tazminattan mahsubu uygulamasına son verilmesi, terörle bağlantılı ihraççıların hukuka aykırı, sermayeyi ve malvarlığını azaltıcı işlemleri hakkında açılan davalarda Sermaye Piyasası Kurulunun yüksek meblağlı harç ve teminat ödemekten korunması, ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde tüketicinin gerekçe göstermeden sözleşmeden dönmesi durumunda ödenecek tazminat miktarının sözleşme tarihinden itibaren belli cayma sürelerinde kademeli olarak artırılması, terör ve örgütlü suçlarda olağanüstü hâl süresince otuz gün olarak düzenlenen gözaltı süresinin yedi güne indirilmesi, kanıtların toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle bu sürenin yedi gün uzatılabilmesi, yakalanan şüphelinin yetkili adli merci önüne çıkarılmasındaki azami sürenin yedi gün olarak düzenlenmesi, bu sürenin zorunlu durumlarda yedi gün uzatılabilmesi ve gözaltındaki şüphelinin müdafii ile görüşme hakkının Cumhuriyet savcısının kararıyla beş gün süreyle kısıtlanabilmesine ilişkin hükmün yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır.
    685
685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleriyle yürürlüğe konulan ve yargı yolu kapalı olan işlemlere karşı özel bir idari komisyon oluşturulması, komisyonun oluşumu, görev, yetki ve başvuru usullerinin belirlenmesi, bu komisyon kararlarının da yargı denetimine açık olması esasına dayalı bir düzenlemeye gidilerek olağanüstü hal kapsamında tesis edilen tüm işlemlere karşı denetim yolunun açılması ve bundan sonra da olağanüstü hal kapsamında söz konusu olabilecek benzer işlemlere de Komisyonun bakabilmesini sağlayacak esnek bir sistem oluşturulması öngörülmektedir.
686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile olağanüstü hal kapsamında ihtiyaç duyulan bazı tedbirlere yönelik düzenlemeler yapılarak; terör örgütleri veya milli güvenliğe karşı yapı, oluşum ve gruplarla üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve Kanun Hükmünde Kararnameye ekli listede belirtilen kamu görevlilerinin ihraç edilmesi ve bunlar hakkında uygulanacak tedbirlerin düzenlenmesi, terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle ihraç edilen ancak yapılan inceleme sonucunda bu örgütlerle bağlantılı olmadığı tespit edilen ve ekli listede belirtilen kişilerin kamu görevine iade edilmesi, benzer şekilde öğrencilikle ilişikleri kesilenlerin ilgili listelerden çıkarılması ve haklarındaki tedbirlerin kaldırılması, emekli Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyet, iltisak ve irtibatı olanların rütbelerinin ve polis kimliklerinin alınması ve olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleriyle kamu görevinden ihraç edilenlere uygulanan yaptırımlara tabi tutulması, adli soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketlerde, ortaklık pay ve haklarına ilişkin olarak soruşturmanın başladığı tarihten bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihe kadar şirket ortakları tarafından yapılmış olan devir ve temlik işlemlerinin muvazaalı kabul edilerek geçersiz sayılması ve ticaret sicilinden resen terkin edilmesi öngörülmektedir.
  687
687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyımlık yetkisini kullandığı şirket, ortaklık payı ve varlıkların müsadere edilmesi durumunda bunların TMSF tarafından satılması ve tasfiye edilmesi, kış lastiği kullanımı zorunluluğuna ilişkin yaptırımlar hakkında düzenleme yapılması, 2017 yılı sonuna kadar özel sektör işverenlerince işe alınanlara ilişkin sigorta prim desteği, ücretlerine ilişkin gelir vergisi stopaj teşviki ve ödemelerde damga vergisi istisnası sağlanması, bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve ilkelerine uygun kredi kullandırma ve buna bağlı işlemlerin zimmet suçu sayılmaması, özel öğretim kurumları arasında yer alan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin kapatılması ve belediyelerce açılmak ve işletilmek üzere sosyal etkinlik merkezlerinin düzenlenmesi, radyo ve televizyon yayın iletimine ilişkin olarak verici tesis ve işletim şirketinin ulusal karasal yayın lisansı sahibi kuruluşlar tarafından kurulması koşulunun ve azami hisse oranına dair sınırlamaların kaldırılması, TMSF'ye devir bağlamında kayyımlık görevini yürütenlerin hukuksal, idari, mali ve cezai sorumluluktan muafiyetine ilişkin yürürlükteki düzenlemenin netleştirilmesi, olağanüstü hâl kapsamındaki kanun hükmünde kararnamelerle kapatılan özel radyo ve televizyonların yayın lisansları, karasal yayın hakları, frekans ve kanal kullanım izinlerinin ihya edilmesi ve Maliye Bakanlığı veya TMSF tarafından kapatılan radyo ve televizyon varlıkları ile birlikte ya da ayrı olarak satılabilmesi, seçim dönemlerinde suç oluşturan radyo ve televizyon yayınları hakkında Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen yaptırım kararlarına ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır.
Kanun Hükmünde Kararname ile, ekli listede yer alan kamu görevlilerinin, ilgili kanun hükmünde kararnamelerin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılarak, kamu görevine iadesi ve buna ilişkin hususlar düzenlenmektedir.
689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile olağanüstü hal kapsamında ihtiyaç duyulan bazı tedbirlere yönelik düzenlemeler yapılarak; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişilerin kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılması, 1416 sayılı Kanun kapsamında yurtdışında öğrenim gören bazı kişilerin aynı gerekçeyle öğrencilikle ilişiklerinin kesilmesi, olağanüstü hal kapsamındaki kanun hükmünde kararnamelerle doğrudan kamu görevinden ihraç edilen ancak yapılan inceleme sonucunda söz konusu terör örgütleri, yapı, oluşum veya gruplarla bağlantılı olmadığı tespit edilen bazı kişilerin kamu görevine iade edilmesi, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan bazı kurum ve kuruluşların kapatılması; daha önce olağanüstü hal kapsamındaki kanun hükmünde kararnamelerle doğrudan kapatılan ancak yapılan inceleme sonucunda söz konusu terör örgütleri, yapı, oluşum veya gruplarla bağlantılı olmadığı tespit edilen bazı kurum ve kuruluşlar hakkındaki hükümlerin kaldırılması ve kapatılan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonlarının faaliyetlerinin sürdürüldüğü dönemde üzerlerinde bulundukları taşınmazların devredildiği üçüncü kişilerin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı olması halinde, taşınmaz üzerinde kapatılma işleminden önceki faaliyete devam edildiğine bakılmaksızın devir işlemlerinin muvazaalı kabul edilmesi öngörülmektedir.
Kanun Hükmünde Kararname ile, bazı yargı organlarının başkan ve üyeleri hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda bazı usul hükümlerinin düzenlenmesi, göçmen kaçakçılığı suçunun işlenmesinde kullanılan araçlara elkonulması ve tasfiye edilmesi, yurt dışında alınan boşanma kararlarının tanınmasının kolaylaştırılması, Milli Savunma Bakanlığında görev alacak personelin güvenlik soruşturmasının yapılma usulünün düzenlenmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası gerektiren fiiller arasına terör örgütleri ile ilgili çeşitli hususların eklenmesi, Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde başka yüksekokullar kurulabilmesi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden ayrılmasına ilişkin bazı mevzuat uyum düzenlemelerinin yapılması, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı için 7000 çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca talep edilen içme ve kullanma sularına ilişkin analizlerin Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında ücretsiz yapılması, muhtarların ve güvenlik korucularının sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanması, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu üyelerinin üyelik görevleri kapsamındaki karar, görev ve fiillerine dair hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluklarının doğmayacağının hükme bağlanması, Türkiye'ye ait uydular üzerinden Türkçe olarak Türkiye'ye yönelik yayın yapan yayın kuruluşlarının Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı yetkisi altında kabul edilmesi, bazı program türlerine radyo ve televizyonlarda yer verilmemesinin yayın hizmeti ilkeleri arasına eklenmesi ve RTÜK tarafından uygulanan bazı yaptırımların düzenlenmesi, PTT A.Ş.'nin bankacılık hizmeti sunmasına ilişkin düzenlemelerin yapılması amaçlanmaktadır.
Kanun Hükmünde Kararname ile, muhtemel kaza risklerine karşı uçuş emniyetini etkileyebilecek nitelikteki yapı, tesis ve benzeri tüm düşey engellere dair bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlarca Harita Genel Komutanlığına bildirilmesi, terör bağlantılı kişilerin askerlik celp ve sevk dönemlerinin Milli Savunma Bakanlığınca ayrıca belirlenmesi, izinli olduğu durumlar hariç ülke sınırları dışında üç gün geçiren asker kişilerin yabancı ülkeye kaçmış sayılması, Yüksek Askeri Şûranın terfi işlemlerinde Subay Sicil Yönetmeliğinin esas alınmasının kaldırılması, kayyımlık görevi TMSF tarafından yürütülen şirketlerde faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememiş olması hâlinde denetçinin, şirket yönetim kurulunun teklifi üzerine TMSF'nin ilişkili olduğu Bakan tarafından atanması, noterlik, bilirkişilik ve arabuluculuk yapabilme ile ilgili şartlar arasına terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmama hususunun eklenmesi, olağanüstü hal kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce meslekten çıkarılanların Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararlarına karşı yapacakları iptal başvurularını İçişleri Bakanlığı aleyhine yapması öngörülmektedir.
Kanun Hükmünde Kararname ile, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmakta, bu kişiler olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden ihraç edilenlere uygulanan yaptırımlara tabi tutulmakta, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile daha önce kamu görevinden ihraç edilmesine karşın, sonradan terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığı saptanan kişiler kamu görevine iade edilmekte, söz konusu iade sürecine ilişkin geçiş hükümleri ve bir derneğin durumu yeniden düzenlenmekte, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişilerin madalyaları geri alınmakta, ayrıca rütbesi alınan emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi olarak yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin durumlarına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.
Kanun Hükmünde Kararname ile, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmakta, bu kişiler olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden ihraç edilenlere uygulanan yaptırımlara tabi tutulmakta, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile daha önce kamu görevinden ihraç edilmesine karşın, sonradan terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığı saptanan kişiler kamu görevine iade edilmekte, söz konusu iade sürecine ilişkin geçiş hükümleri düzenlenmekte, Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteği ile emekli olan veya istifa eden subaylardan terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin rütbeleri alınmakta ve emekli kimlikleri iptal edilmekte, bu kişilere ilişkin görev yasakları belirlenmektedir.
Kanun Hükmünde Kararname ile, güvenlik korucuları ile gönüllü güvenlik korucuları hakkında görevleriyle ilgili soruşturma ve kovuşturma açılması halinde azami üç avukat ücretinin İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanması, askerlik yoklamaları ve celp esaslarının TRT ve diğer ulusal yayın yapan televizyon ve radyo kanallarında zorunlu yayın olarak duyurulması ve bu duyuruların yükümlülere tebliğ yerine geçmesi, uyuşturucu ile mücadelede caydırıcılığı temin maksadıyla cezaların yeniden düzenlenmesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığının yeniden yapılandırılması, hakim ve savcıların Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından satışı yapılan tabanca ve mermileri bedeli mukabilinde zati silah olarak satın alabilmesi, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının Cumhurbaşkanına bağlanması ve görevlerini yerine getirirken Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olması, kaldırılan askeri yargı mercilerinde görev yapanların özlük hakları ile dosya devirlerine ilişkin düzenlemeler yapılması, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki albay ve generallerin yaş haddinden önce kadrosuzluk tazminatı ödenerek müşterek kararname ile emekliye sevk edilebilmesi, Harp okullarının ve astsubay meslek yüksekokullarının Milli Savunma Üniversitesine bağlanması doğrultusunda uyum düzenlemelerinin yapılması, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinde yapılan değişikliklerin sadece bu değişiklikten sonraki ilk derece mahkeme kararlarının incelenmesi bakımından sonuç doğurması, gizli soruşturmacının tanık olarak dinlenmesi gerektiğinde duruşmada hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan ya da ses veya görüntüsü değiştirilerek özel ortamda dinlenebilmesi, seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesince yapılması, amaçlanmıştır.
695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile olağanüstü hal kapsamında ihtiyaç duyulan bazı tedbirlere yönelik düzenlemeler yapılarak; terör örgütleri veya milli güvenliğe karşı yapı, oluşum ve gruplarla üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kamu görevlilerinin ihraç edilmesi, terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle ihraç edilen ancak yapılan inceleme sonucunda bu örgütlerle bağlantılı olmadığı tespit edilen kişilerin kamu görevine iade edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya istifa eden subaylardan; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin rütbelerinin alınması ve emekli kimliklerinin iptal edilmesi, Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listede yer alan kurum ve kuruluşların kapatılması ile daha önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle doğrudan kapatılmış olmakla birlikte bilahare yapılan incelemeler sonucunda terör örgütleriyle veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla bağlantılı olmadığı tespit edilen bir vakfın yeniden açılmasına imkan sağlanması ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışında eğitime gönderilenlerden terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olanların öğrencilikle ilişiklerinin kesilmesi öngörülmektedir.
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, terörle mücadele kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşlerinin yararlanacağı askerlik muafiyetinin düzenlenmesi, dövizle askerlik ödemelerinin konsolosluklarca tahsil edilebilmesi, bakan yardımcıları, köy ve mahalle muhtarları ile belediye başkanlarına silah ruhsatı verilmesi ve köy ve mahalle muhtarları ile belediye başkanlarına bir silahla sınırlı olmak kaydıyla ruhsat harcı muafiyeti getirilmesi, Vakıfbank hisselerinin Hazineye devrine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılarının sayısının artırılması, DMK'nin 4/C maddesinin yürürlükten kaldırılması ve kamuda geçici personel istihdamına son verilmesi, hâlihazırda 4/C statüsündeki personelin 4/B kapsamına alınması, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda düzenlemeler yapılması, Danıştay'da 16, Yargıtay'da 100 kadro ihdası yapılması, Danıştay ve Yargıtay üyesi olmanın koşullarının yeniden düzenlenmesi, MİT personelinin istifa usulünün düzenlenmesi, Savunma Sanayii Müsteşarlığının Cumhurbaşkanına bağlanması ve Savunma Sanayii İcra Komitesinin Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanması, uzman erbaşlığa alımda yaş sınırının 25'ten 27'ye çıkarılması, uzman jandarmaların mecburi hizmet süresinin 15 yıla çıkarılması, Şeker Kurumu'nun kapatılması, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun teşkilat ve görevlerinin yeniden düzenlenmesi, müdafiin mazeretsiz olarak duruşmaya gelmemesi halinde duruşmaya devam edilebilmesi, toplu suçlardaki yargılamalarda bilgi ve belgelerin okunması yerine anlatılması, on yıl veya daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümlerin temyiz incelemesinin Yargıtay tarafından zorunlu olarak duruşma yoluyla yapılması şartının kaldırılması, ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda kurum idaresince verilen kıyafetleri giymeyi reddeden terör tutukluları veya hükümlülerinin ziyaretçi kabulünden yoksun bırakılabilmesi,
Kanun Hükmünde Kararname ile, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişilerin kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılması ve bunların olağanüstü hal kapsamında daha önce kamu görevinden ihraç edilenlere uygulanan yaptırımlara tabi tutulması; bilahare yapılan incelemeler ve yeniden değerlendirmeler neticesinde Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığı tespit edilen ekli listede yer alan kişiler hakkındaki hükümlerin tüm sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kaldırılması; Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunan kurum ve kuruluşlarla ilgili tedbirlerin alınması ve bunlara ilişkin hususlar düzenlenmektedir.
 
KAYNAK: TBMM RESMİ WEB SİTESİ