Rekabet Kurumu tarafından, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında yürütülen sürece ilişkin nihai karar açıklanmıştır.

16-01-2019

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Hakkında Yürütülen Sürece İlişkin Nihai Kararın 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49. Maddesi Uyarınca Açıklanması

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin distribütörlerine ve bayilerine yönelik yeniden satış fiyatının tespiti ve münhasırlık uygulamaları yoluyla 4054 sayılı Kanun'un ihlal edip etmediğinin tespitine ilişkin olarak verilen 06.06.2011 tarih, 11-34/742-230 sayılı Kurul kararının, Danıştay 13. Dairesinin 16.10.2017 tarih ve E. 2011/4560, K. 2017/2573 sayılı kararı ile kısmen iptal edilmesi üzerine 31.05.2018 tarih 18-17/297-M sayı ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında yürütülen ek çalışma sonucunda; Danıştay 13. Dairesinin 16.10.2017 tarih ve E. 2011/4560, K. 2017/2573 sayılı kararı, toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek, 10.01.2019 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 19- 03/23-10 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:

  • Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin kontörlerin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine oybirliği ile,
  • Bu nedenle, adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesi gerektiğine oyçokluğu ile,
  • 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi ve 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca ve lehe olan ciro dikkate alınarak 2010 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren %1,125 oranında olmak üzere,
  • Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye 91.942.343,31 TL.

idari para cezası verilmesine oyçokluğu ile,

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.

KAYNAK: Rekabet Kurumu Resmi Sitesi